Zofia Kowalska ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zofia Kowalska ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH"

Transkrypt

1 Zofia Kowalska ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Specyfika współczesnych zagrożeń powoduje, że społeczeństwo staje przed problemami nie tylko klęsk naturalnych, ale także zagrożeń technologicznych oraz aktów terroru. Ta sytuacja wymogła tworzenie kompleksowych i zintegrowanych narzędzi zarządzania kryzysowego. W tworzeniu systemu zarządzania kryzysowego istotną rolę spełniają organy zarządzające wdrażając metody, które umożliwiają obniżenie stopnia oddziaływania zagrożeń na funkcjonowanie organizacji, a także planowanie i podejmowanie czynności zapobiegawczych umożliwiających minimalizację wpływu i występujących zagrożeń. Ponieważ cele ochrony ludności realizowane są przez ogromną liczbę podmiotów, dlatego też aby sprostać wyzwaniom początku XXI wieku istnieje potrzeba posiadania odpowiedniej wiedzy, która pozwoli nabyć umiejętności korzystania z najnowszych narzędzi i nowoczesnych metod zarządzania kryzysowego. Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia nowoczesnych systemów zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej Wykład 1. Istota kryzysu i sytuacji kryzysowej pojęcia, definicje, rodzaje kryzysów, analiza sytuacji kryzysowej. Pierwszym istotnym krokiem w ustanowieniu struktury zarządzania kryzysowego jest rozważenie definicji zarówno pojęcia kryzysu, jak i sytuacji kryzysowej. Termin "kryzys" oznacza okres przełomu, punkt zwrotny, moment w którym rozstrzygany jest dalszy stan rzeczy, czyli trwanie lub nie danego podmiotu. Kryzys jest definiowany również jako: przesilenie stanu rzeczy, decydujący zwrot ku dobremu lub złemu; stan niebezpieczny, a także "moment", okres przełomu, przesilenie, okres załamania gospodarczego. Którąkolwiek z tych definicji byśmy użyli, istotną cechą jest fakt przełomu i zwrotu (ku dobremu lub złemu) w funkcjonowaniu obiektu naszego zainteresowania. Cechy te pozwalają stwierdzić, że aby zjawisko było postrzegane jako kryzys musi zaistnieć nagłe, realne i nieakceptowane przez dany podmiot zagrożenie jego interesów i celów. Jeśli kryzys jest zerwaniem istniejącego stanu, które prowadzi do zmiany jego struktury, to zjawisko tego zerwania, trwające w czasie, rozpoczynające się od stanu równowagi poprzez niestabilność do stabilności w nowej sytuacji określić można jako "sytuację kryzysową". Zgodnie z nowelizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym przez sytuację kryzysową należy rozumieć "sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczenstwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków". Sytuacje kryzysowe,tak jak i kryzysy, mogą mieć charakter konfliktowy, politycznomilitarny oraz niekonfliktowy zwany cywilnym. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku wymagają podjęcia w bardzo krótkim okresie czasu, kroków zaradczych z wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych włącznie. Ponieważ wymuszają podejmowanie systemowych, wieloetapowych działań, dużego znaczenia nabiera fakt posiadania wcześniej przyjętych

2 procedur reagowania, w tym zarządzania oraz dostosowanie planowanych reguł działania w danej sytuacji. Efekty kształcenia: zrozumienie istoty zdarzeń nadzwyczajnych wywołujących kryzysy i sytuacje kryzysowe Wykład 2. Podstawy prawne dotyczące zarządzania kryzysowego oraz ich rola i znaczenie dla sprawnej organizacji i prowadzenie działań antykryzysowych w państwie. Omówienie podstaw prawnych funkcjonowania systemu bezpieczeństwa powszechnego oraz - stanowiącego jego komponent - systemu reagowania kryzysowego, a także organów administracji właściwych w tym zakresie, należy rozpocząć od przywołania art. 126 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, iż Prezydent RP stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Art.146 stanowi z kolei, że do Rady Ministrów należy zapewnienie bezpieczenstwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz porządku publicznego. Wreszcie art. 228 i następne regulują zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych: stanu wojennego, wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. Zgodnie z Konstytucją można je wprowadzić w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Szczegółowe regulacje dotyczące ww. stanów zawarte są w: ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 1301, ze zm.); ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 113, poz. 985 ze zm.); ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. O stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62,poz 558 ze zm) Przepisy odnoszące się do systemu reagowania kryzysowego znajdziemy także w treści wielu ustaw konstytuujących podział administracyjny kraju oraz strukturę i zadania administracji. Należy tu wskazać ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r, o administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2001, Nr 80, poz 872, ze zm.), która w art.15 stanowi, iż wojewoda - jako przedstawiciel Rady Ministrów zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa i kieruje działalnością m.in.w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków. Z kolei ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2001, Nr 142, poz.1590, ze zm.)., z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2001, Nr 142, poz 1592, ze zm.) oraz z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142, poz 1591, ze zm.)- nakładają na organy samorządu terytorialnego zadania z zakresu obronności, porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska. Powyższe akty prawne odnoszące się do systemu reagowania kryzysowego należy uzupelnić przede wszystkim o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2002, Nr 147, poz 1229, ze zm.) oraz ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2004,Nr 241, poz 2416, ze zm.), która

3 określa m.in. zadania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej wojewodztwa, powiatu i gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. 2003, Nr 159, poz 1548, ze zm.), naczelnym organem administracji publicznej odpowiedzialnym za obszar bezpieczeństwa cywilnego jest minister właściwy ds. wewnętrznych, który odpowiada m.in. za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego; obronę cywilną; ochronę przeciwpożarową; przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Uchwalenie w 2007 r. ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007, Nr 89, poz 590 ) oraz wprowadzenie w 2009 r. (Dz.U.2009, Nr 131, poz 1076) i 2010 r. (Dz.U.2010, Nr 240, poz 1600) nowelizacji tej ustawy, nałożyło na władze administracji samorządowej szczebla gminnego i powiatowego oraz administacji rządowej szczebla wojewódzkiego obowiązek organizacji nowoczesnych systemów w zarządzaniu kryzysowym na odpowiednich stopniach funkcjonowania administracji. Efekty kształcenia: znajomość prawa dot. zarządzania kryzysowego oraz miejsca zarządzania kryzysowego w administracji państwowej i samorządowej Wykład 3. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. - system zarządzania w sytuacjach kryzysowych (etapy, zasady, struktury) - system kierowania reagowaniem kryzysowym (organy, centra, zespoły, sztaby, grupy) W zarządzaniu kryzysowym wyróżnia się cztery fazy (etapy): zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowę. Zapobieganie oznacza długotrwałe, często ciągłe działania, których celem jest ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. Przygotowanie wymaga przydzielenia obowiązków i kompetencji w zakresie działań kryzysowych oraz zgromadzenia zasobów niezbędnych do realizacji tych działań. Reagowanie to konieczność podjęcia pilnych działań w przypadku powstania niebezpiecznego zdarzenia, mających na celu ochronę życia i mienia. Odbudowa to działania mające na celu przywrócenie funkcjonowania infrastruktury technicznej oraz życia społecznego i ekonomicznego społeczności do stanu normalnego. System zarządzania kryzysowego opiera się na trzech podstawowych zasadach: Zasada prymatu układu terytorialnego uznaje za podstawę swojej konstrukcji trójstopniowy podział terytorialny kraju (gmina, powiat, województwo) i sprowadzenie do funkcji pomocniczej układu branżowego. Zasada jednoosobowego kierownictwa stanowi przypisanie kompetencji i odpowiedzialności w zakresie zwierzchnictwa i kierowania w sytuacjach kryzysowych, jednoosobowemu kierownictwu działającemu na poszczególnych szczeblach, sprawującemu władzę na administracji ogólnej. Zasada powszechności oznacza, że zarządzanie w sytuacji kryzysowej realizują organy władzy publicznej we współdziałaniu ze specjalistycznymi instytucjami i organizacjami oraz ogółem społeczeństwa. W składzie systemu zarządzania kryzysowego i kierowania jego działalnością niezbędne są odpowiednie instytucje i struktury organizacyjne, które tworzone są na wszystkich poziomach

4 zarządzania, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U 2007 Nr 89, poz.590 ze zmianami. Poziom krajowy Rada Ministrów z Prezesem Rady Ministrów na czele; Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego organ opiniodawczo-doradczy; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pełniące również funkcję Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Poziom Wojewódzki Wojewoda; Wojewodzki Zespół Zarządzania Kryzysowego organ pomocniczy wojewody; Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Poziom Powiatowy Starosta; Powiatowy Zespół Zarzadzania Kryzysowego organ pomocniczy powołany przez starostę; Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Poziom Gminy Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta; Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego; Gminne (Miejskie) Centrum Zarządzania Kryzysowego tworzone przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta tylko w przypadku, gdy uzna on to za konieczne. Efekty kształcenia: znajomość zasad organizacji systemu zarządzania kryzysowego w państwie oraz zasad tworzenia struktur organizacyjnych na wszystkich szczeblach administacji. Wykład 4. Współdziałanie w ramach systemu zarządzania kryzysowego Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej i innych podmiotów oraz Sił Zbrojnych w wykonywaniu ustawowych zadań. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, w posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na prawach członka biorą udział m.in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej kieruje służbą, która realizuje najliczniejszą i najważniejszą grupę zadań z zakresu ochrony ludności. Najistotniejsze z nich dotyczą przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem, a także zapewnienie sił i środków do ich zwalczania, a przede wszystkim prowadzenie dzałań ratowniczych. Jako wiodący podmiot krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, PSP realizuje zadania w zakresie walki z pożarami oraz innymi klęskami żywiołowymi, a także ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego. Komendant Główny Policji kieruje formacją przeznaczoną do ochrony bezpieczenstwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego w strefie zagrożenia, co należy do wiodących przedsięwzięć w czasie sytuacji kryzysowych. Ponadto Policja może realizować zadania w zakresie ratownictwa; ewakuacji; zabezpieczenia zniszczonej infrastruktury

5 organizacji objazdów i kierowania ruchem w strefie zniszczeń; poszukiwania zaginionych; ochrony mienia; pomocy psychologicznej; prawnej;informowania ludności i władz. Komendant Główny Straży Granicznej kieruje służbą, która ochrania granicę państwową oraz kontroluje ruch graniczny. Rozpoznaje, wykrywa i zwalcza przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu związane z komunikacją lotniczą; przemieszczaniem przez granicę państwową towarów niebezpiecznych. Może również,jak Policja, realizować zadania w zakresie ratownictwa. W zarządzaniu kryzysowym istotną rolę odgrywa system planowania i kierowania użyciem sił i środków. Szczególnie ważna rola przypada wojewodzie. Dotyczy to zagadnień związanych ze współpracą cywilno wojskową na poziomie województwa dlatego, że to właśnie wojewoda ma uprawnienia występowania o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, jeżeli użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające. W realizacji zadań mogą uczestniczyć oddziały Sił Zbrojnych, stosownie do ich przygotowania specjalistycznego zgodnie z wojewódzkim planem reagowania kryzysowego. W realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowgo organy administacji współdziałają również z systemem ratownictwa medycznego oraz podmiotami innych systemów ratowniczych jak Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Stacje Ratownictwa Górniczego a także z organizacjami pozarządowymi (np.gopr,topr,wopr) i organizacjami humanitarnymi (np.pck). Efekty kształcenia: uświadomienie, jak ważną rolę w zarządzaniu kryzysowym pełnią służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administacji; Ministowi Obrony Narodowej, a także innych podmiotów, organizacji pozarządowych i organizacji humanitarnych. Wykład 5. Obrona cywilna i Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element ochrony ludności w sytuacjachj kryzysowych Stosownie do obowiązujących unormowań prawnych, obrona cywilna RP jest elementem systemu obronnego państw i stanowi kompleks wewnętrznie skoordynowanych interdyscyplinarnych przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym, logistycznym i zaopatrzeniowym. Przedsięwzięcia te są realizowane przez organy władzy i administracji rządowej oraz inne organy i instytucje panstwowe, organy samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne, a także poszczególnych obywateli. Celem obrony cywilnej jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska. Powyższy cel osiąga się poprzez realizację zadań wynikających z Protokołu Dodatkowego I do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r., który Rzeczypospolita Polska przyjęła 19 września 1991 r.(dz.u.1992 Nr41, poz.175). Krajowe regulacje prawne dotyczące obrony cywilnej, tj. ustawa o powszechnym obowiązku obrony oraz akty wykonawcze do niej, nie są spójne i nie wyczerpują wszystkich obszarów zadaniowych obrony cywilnej wymienionych przez Protokół. Przepisy nie określają jednoznacznie zadań ochrony ludności realizowanych w czasie pokoju, ograniczając się do zadań

6 obejmujących działalność planistyczną, organizacyjną, szkoleniową i upowszechniającą wiedzę na temat problematyki obrony cywilnej. Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy będący jednym z elementów bezpieczeństwa państwa, zgodnie z właściwością terytorialną, tworzą oraz koordynują jego funkcjonowanie następujące organy władzy: wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę; starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego; wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego. System ten jest zorganizowany w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach tj.: powiatowym jako poziomie wykonawczym, wojewódzkim jako poziomie wspomagania i koordynacji działań na obszarze województwa i centralnym jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju. Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy funkcjonuje w dwóch stanach: stałym czuwaniu i doraźnym reagowaniu, polegającym na podejmowaniu działań ratowniczych przez własne siły i środki powiatu i gmin; wykonywaniu działań ratowniczych wymagających użycia sił i środków spoza powiatu, wtedy uruchamiany jest poziom wspomagania i koordynacji ze szczebla wojewódzkiego, a przy dużych lub złożonych działaniach ratowniczych, ze szczebla centralnego. Szczegółowe zasady uruchamiania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na wszystkich poziomach precyzują powiatowe i wojewódzkie plany ratownicze, zatwierdzone odpowiednio przez starostów lub wojewodów. Plany te podlegają obligatoryjnej weryfikacji w drodze ćwiczeń i okresowych analiz zagrożeń.w planie dla powiatu określone są zadania, zasady i sposób alarmowania dla podmiotów wchodzących w skład systemu ratowniczo-gaśniczego oraz podmiotów współpracujących. W planie wojewódzkim zawarte są procedury działania i uruchamiania systemu ratowniczo-gaśniczego na poziomie województwa, w odniesieniu do poszczególnych typów zagrożeń. Poziom centralny (kraju) pełni rolę wspomagającą i koordynującą w sytuacjach wymagających użycia sił spoza województwa. System wspomagają na zasadzie zawartych porozumień służby, inspekcje i straże, a także organizacje pozarządowe. Rozwiązania strukturalno organizacyjne KSRG pozwalają na efektywne wykorzystanie potencjałów różnych podmiotów ratowniczych i współdziałających. Efekty kształcenia: zapoznanie z zadaniami obrony cywilnej i Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w systemie ochrony ludności Wykład 6. Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. System wykrywania, ostrzegania i alarmowania przygotowuje się w czasie pokoju, a rozwija w razie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska w czasie pokoju lub

7 podczas podwyższania gotowości obronnej państwa, a także na czas prowadzenia treningów i ćwiczeń. System organizowany jest w celu uniknięcia lub zmniejszenia strat osobowych i w mieniu, mogących powstać w wyniku dalszego rozwoju zagrożenia lub zdarzenia. Organizację i warunki przygotowania oraz sposób funkcjonowania systemów oraz właściwość organów w tych sprawach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.Nr 191, poz.1415). Zgodnie z ww rozporządzeniem określenia : wykrywanie, ostrzeganie i alarmowanie oznaczają: wykrywanie działanie realizowane w określonym rejonie i czasie w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności toksycznych środków chemicznych, materiałów promieniotwórczych i zakaźnych czynników biologicznych; ostrzeganie działania, mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działan; alarmowanie działania, mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania do wsłaściwych terytorialnie władz, służb i ludności na danym terenie, Systemy wczesnego ostrzegania (SWO) stanowią jednostki organizacyjne, służby, inspekcje posiadające całodobową służbę dyżurną lub osoby dyżurne wyposażone w środki łączności, a także służby dyżurne lub osoby dyżurne w zakładach i obiektach stanowiących zagrożenie dla ludności i środowiska w przypadku awarii. Systemy wykrywania i alarmowania (SWA) obejmują systemy funkcjonujące lub uruchamiane w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, mogącym spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, a także w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej. Efekty kształcenia: opanowanie wiedzy o działaniu i organizacji systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wykrywania i alarmowania. Wykład 7. Planowanie w zarządzaniu kryzysowym Plan reagowania kryzysowego. Sensowne planowanie jest bardzo ważnym elementem w przygotowaniach każdego rządu do sytuacji kryzysowych wszelkich typów. Wśród różnych celów, jakim służy plan trzy mają zasadnicze znaczenie. Po pierwsze daje jednostkom reagowania podstawy prawne i administracyjne do działania. Po drugie zawiera wytyczne określające prawidłowe metody reagowania. Po trzecie ustanawia system, który pomaga ograniczać awarie, tak by nie rozrosły się do rozmiarów kryzysu. Plan daje więc uprawnienia i wytyczne do zachowania porządku i opanowania sytuacji kryzysowej. Nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 17 lipca 2009r,(Dz.U.2009 Nr 131, poz. 1076) w art. 5 pkt 1 nakłada obowiązek tworzenia Planów Zarządzania Kryzysowego również na poziomie: krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zmienia natomiast dotychczasową strukturę planu. W skład planów zarządzania kryzysowego wchodzą następujące elementy: plan główny, zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej,

8 załączniki funkcjonalne planu głównego. Plan główny zawiera: charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń; zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa; zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych; Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych określa: zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej, procedury reagowania kryzysowego określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych, współdziałanie między siłami, o których mowa w lit.b. Załączniki funkcjonowania planu głównego określają: procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej, organizację łączności, organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń, organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz psychologicznej, organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru, wykaz zawartych umów i porozunień związanych z realizacją zadań zawartych w Planie Zarządzania Kryzysowego, zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód, procedury uruchamiania rezerw państwowych, wykaz infrastruktury krytycznej, znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej. W ustawie podano ogólną strukturę Planu Zarządzania Kryzysowego, natomiast wypełnienie tej struktury treścią jest zadaniem wójta, burmistrza, prezydenta miasta,starosty czy wojewody. Efekty kształcenia: znajomość zasad planowania i opracowania planów i dokumentów z zakresu zarządzania kryzysowego, umiejętność pracy zbiorowej przy opracowywaniu planów. Wykład 8. Procedury reagowania kryzysowego określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych (praktyczne opracowanie standardowej Procedury Operacyjnej) Standardowa procedura operacyjna dostarcza szczegółowych instrukcji potrzebnych do wykonania zadań przydzielonych danej organizacji w planie zarządzania kryzysowego, czyli opisuje sposób realizacji procesów określonych w planie - jak, kto, czym i kiedy. Standardowe Procedury Operacyjne można podzielić na dwie zasadnicze grupy: procedury administacyjne,

9 procedury techniczne. Procedura administracyjna dotyczy opisu czynności wykonywanych w określonej sytuacji na określonym stanowisku. Może dotyczyć jednostek administracyjnych, komórek organizacyjnych oraz poszczególnych stanowisk. Posiada odpowiednią strukturę, format, które to elementy muszą być podstawą opracowania procedury. Procedura techniczna to opis obsługi, krok po kroku, konkretnego urządzenia. Standardowe Procedury Operacyjne (SPO) w zarządzaniu kryzysowym opracowuje się dla normalnego i alarmowego trybu pracy. Podstawowa struktura Standardowej Procedury Operacyjnej powinna się składać z nagłówka i opisu procedury (informacja, dla jakiego stanowiska opracowana jest procedura, czego i jakiego czasu dotyczy) oraz zawierać spis treści procedury: zakres odpowiedzialności zakres zadań procedura wyposażenie, kwalifikacje - graf (tabela) Opis zakresu odpowiedzialności; Opis zakresu zadań; Procedura administracyjna (czynności krok po kroku); Wyposażenie stanowiska; Wymagane kwalifikacje; Graf lub tabela procedury. Efekty kształcenia: znajomość pojęć dotyczących standardowych procedur operacyjnych oraz dokumentów, możliwość samodzielnego opracowania wybranej Procedury Operacyjnej. Literatura: Gołębiewski J., Podręcznik menadżera programów kryzysowych, Warszawa 2004 Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo Ludności Cywilnej, Wyd. Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010 Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Wyd. Garmond, Poznanń Warszawa 2001 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia r., Dz.U.Nr 78, poz.483 Mitroff J., Person M., tłumaczenie Janiszewski A., Zarządzanie sytuacją kryzysową czyli jak chronić firmę przed najgorszym, Wyd. Busines Press, Warszawa 1998 Protokół Dodatkowy I do Konwencji Genewskich z dnia r., Dz.U.1992 Nr 41 poz. 175 Publikacja pod redakcją Janusza Baginskiego, Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce, Wyd. Forum, Poznań 2010 Tyrała P., Zarządzanie kryzysowe. Ryzyko bezpieczeństwo obronność, Wyd. Adam Marszałek, Torun 2001 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.1967r., Nr 4, poz. 16 ze zmianami Ustawa o stanie klęski żywiołowej Dz.U.2002 r., Nr 62, poz. 558 ze zmianami

10 Ustawa o stanie wyjątkowym Dz.U.2002., Nr 113, poz.985 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Dz.U.2001 r., Nr 89, poz.590 ze zmianami Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Wyd. Edura, Warszawa 2005 Wróblewski r.r. Zarys teorii kryzysu.zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami, Wyd. AON Warszawa 1999

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU SŁUPSK 16.01.2017 r. BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE I PORZĄDEK PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

2. Na terytorium RP zarządzanie kryzysowe sprawuje. 3. Wymień organy zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej

2. Na terytorium RP zarządzanie kryzysowe sprawuje. 3. Wymień organy zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej 1. Podaj prawidłową nazwę i datę uchwalenia: Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Słupsk, r.

DZIAŁANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Słupsk, r. DZIAŁANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Słupsk, 05.12. 2017 r. BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE I PORZĄDEK PUBLICZNY STAN NORMALNY SYTUACJA KRYZYSOWA STANY NADZWYCZAJNE STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ STAN WYJĄTKOWY

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji )

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji ) PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji 2014 2016) SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. OPINIA ZESPÓŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Śniadowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Śniadowo ZARZĄDZENIE NR 56.2016 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Śniadowo Na podstawie art. 17 ust. 6, 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki

Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki Podstawy prawne ochrony ludności i obrony cywilnej w RP Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA POWSTANIA OBRONY CYWILNEJ W POLSCE W 1921 r. ukształtował się społeczny Komitet Obrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 101-108 2011

Bardziej szczegółowo

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZENISTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa SŁUPSK 10.02.2015 Obrona cywilna, ochrona ludności Ochrona ludności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Słubic z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu

Bardziej szczegółowo

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego.

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego. ZARZĄDZENIE Nr I / 115 / 2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold SKOMRA

Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 2 System zarządzania kryzysowego w Polsce Slajd 3 Zarządzanie kryzysowe (cztery fazy) zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków. Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 4 Zespoły zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej gminy. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP str. 2 Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej w Polsce i ich zadania; Podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP i ZOSP RP; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 461/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

ZARZĄDZENIE NR 461/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU ZARZĄDZENIE NR 461/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3094/2013

Zarządzenie Nr 3094/2013 Zarządzenie Nr 3094/2013 Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Płocka. Na podstawie art. 7 ust. 14 art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz Miejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 10.02.2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA SPO-13 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działań Uczestnicy Określenie

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art ustawy z dnia 2016 r.. o ochronie ludności (Dz. U. z r. Nr.), ustala się co następuje:

Na podstawie art ustawy z dnia 2016 r.. o ochronie ludności (Dz. U. z r. Nr.), ustala się co następuje: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1) (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.)

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1) (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.) Dz.U.07.89.590 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1) (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.) Art. 1. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA 2017-2019 OPRACOWAŁ.. WĄBRZEŹNO, STYCZEŃ 2017 WSTĘP Program opracowano na okres

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK SŁUPSK... 2015 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne:

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Prawne i organizacyjne uwarunkowania udziału federacji oraz organizacji proobronnych w systemie reagowania kryzysowego

Załącznik Nr 2 Prawne i organizacyjne uwarunkowania udziału federacji oraz organizacji proobronnych w systemie reagowania kryzysowego Załącznik Nr 2 Prawne i organizacyjne uwarunkowania udziału federacji oraz organizacji proobronnych w systemie reagowania kryzysowego W literaturze dotyczącej bezpieczeństwa narodowego i dokumentach doktrynalnych

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia Numer aktu 163. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia Numer aktu 163. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 163/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa małopolskiego Data utworzenia 2014-06-16 Numer aktu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE Zarządzanie kryzysowe to dzielność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na: 1)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie powiatu makowskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1)

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590. o zarządzaniu kryzysowym 1) Art. 1. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu:

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu: Załącznik do Zarządzenia nr 0050.71.2011 Wójta Gminy Łaziska z dn.18.10.2011r. I N S T R U K C J A działania Stanowiska Kierowania (SK) Wójta Gminy Łaziska w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/urzad/obow_akty_pr/printpdf Obowiązujące akty prawne I. KONWENCJE I UMOWY MIĘDZYNARODOWE Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.,

Bardziej szczegółowo

4.3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SAMORZĄDACH. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu wojewódzkim

4.3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SAMORZĄDACH. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu wojewódzkim 156 Rozdział 4 zlokalizowane są jednostki i organa administracji publicznej odpowiedzialne za wszystkie aspekty bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na obszarze województwa. 4.3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, ADMINISTRACJI I BEZPIECZENSTWA ZATWIERDZAM AROSTA WŁOCŁAWSKI PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA 2017-2022 OPRACOWAŁ NACZELW

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia r. Obrona Cywilna

Sosnowiec, dnia r. Obrona Cywilna Sosnowiec, dnia 24.07.2014 r. Obrona Cywilna 1. Podstawą prawną regulującą zasady funkcjonowania OC w naszym Kraju jest wciąż ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 139 /2014

ZARZĄDZENIE NR 139 /2014 ZARZĄDZENIE NR 139 /2014 Burmistrza Szefa Obrony Cywilnej Miasta Mszana Dolna z dnia 7 październik 2014 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA. SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r.

PLAN DZIAŁANIA. SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r. PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r. ZATWIERDZAM BURMISTRZ Zdzisław Czucha UZGADNIAM STAROSTA Piotr Lizakowski PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje :

zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 0151/ 68/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice Organu Wykonawczego Gminy z dnia 16 września 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15.01.2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

R E G U L A M I N. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/08 Starosty Leszczyńskiego z dnia 26 marca 2008 r. R E G U L A M I N Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Celem utworzenia Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.01.2016r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo