dr hab. Agnieszka Alińska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. Agnieszka Alińska"

Transkrypt

1 dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym 4. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowe Kredytowe (SKOK) 5. Analiza porównawcza działalności banków komercyjnych i SKOK 6. Działalność kredytowa banków w Polsce 7. Działalność kredytowa banku XYZ (konkretnego, wybranego przez studenta) 8. Działalność depozytowa banków w Polsce 9. Działalność depozytowa banku XYZ ( konkretnego, wybranego przez studenta) 10. Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym 11. Nadzór bankowy bezpieczeństwo funkcjonowania sektora bankowego 12. Rola i znaczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 13. Oszczędności w gospodarce 14. Normy ostroŝnościowe w działalności bankowej 15. Fundusze poręczeniowe i poŝyczkowe w sektorze finansowym 16. Ryzyko w działalności bankowej 17. Ryzyko kredytowe w działalności bankowej 18. Konsolidacja w polskim sektorze bankowym 19. Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym 20. Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez sektor bankowy 21. Bankowe i pozabankowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 22. Bancassurance związki banków z firmami ubezpieczeniowymi 23. Rola banków w procesie integracji europejskiej 24. Rola banków w obsłudze funduszy UE 25. Własne propozycje tematów zgłoszone przez seminarzystów

2 dr Katarzyna Boratyńska specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Finanse publiczne 1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 2. Wybór strategii finansowania działalności przedsiębiorstw branŝy / / 3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce/ na rynku międzynarodowym /na przykładzie../ 4. Rachunkowe i podatkowe aspekty upadłości przedsiębiorstwa 5. Zastosowanie wybranych modeli dyskryminacyjnych do oceny zagroŝenia bankructwem przedsiębiorstw branŝy / / 6. Struktura kapitału a ryzyko bankructwa przedsiębiorstw 7. Przyczyny i koszty bankructwa przedsiębiorstw branŝy / / 8. Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w Polsce/ na świecie 9. Finansowe skutki wdroŝenia planu naprawczego w przedsiębiorstwach 10. RóŜnice pomiędzy księgowym a podatkowym wynikiem działalności przedsiębiorstwa 11. Wybrane aspekty ewidencji księgowej przychodów/ kosztów 12. Sprawozdawczość finansowa 13. Opodatkowanie przedsiębiorstw (podatki pośrednie /bezpośrednie) 14. Rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy w aspekcie podatkowym 15. Zaległości podatkowe przedsiębiorstwa 16. Wybór optymalnej formy opodatkowania działalności gospodarczej (karta podatkowa/ ryczałt od przychodów ewidencjonowanych/ podatkowa ksiąŝka przychodów i rozchodów) 17. Procedury szczególne w zakresie podatku VAT (np. wartości kolekcjonerskie/ rolnicy ryczałtowi) 18. Wycena przedsiębiorstw 19. Porównanie opłacalności wybranych form inwestowania 20. Metody oceny projektów inwestycyjnych Mile widziane tematy zaproponowane przez studentów!

3 dr Maciej Dębski Specjalności: GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM POLITYKA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA Przykładowe tematy prac dyplomowych: 1. Strategie produktów turystycznych 2. Marketing-mix w przedsiębiorstwie turystycznym X; 3. Promocja regionów turystycznych 4. Zarządzanie marką regionów turystycznych 5. Zarządzanie marką w przedsiębiorstwie turystycznym 6. Marketing internetowy jako nowoczesne narzędzie budowania wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego. 7. System dystrybucji usług w przedsiębiorstwie turystycznym X 8. Public relations jako narzędzie promowania regionu turystycznego 9. Strategie cenowe w turystyce 10. Sponsoring jako narzędzie promocji w turystyce; 11. Agroturystyka jako szansa rozwoju obszarów wiejskich; 12. Wybrane aspekty analizy atrakcyjności turystycznej i ich wpływ na szanse rozwoju miejscowości ; 13. Programy Unijne szansa rozwoju turystycznego regionu; 14. Polska Organizacja Turystyczna i jej rola w rozwoju turystyki w Polsce, 15. Serwisy internetowe jako nowoczesne narzędzie komunikowania się z potencjalnymi turystami; 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym X; 17. Turystyka i jej znaczenie w rozwoju gospodarczym regionu studium teoretyczne; 18. Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego i jego wpływ na funkcjonowanie firmy X; 19. Strategie marketingowe na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego X; 20. Internet jako kanał dystrybucji usług turystycznych. 21. Elastyczne formy zatrudniania pracowników w Polsce 22. Konflikt w organizacji źródła i metody rozwiązywania 23. Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie (na przykładzie) 24. Dobór pracowników w przedsiębiorstwie 25. Przywódca kreatorem kultury organizacji 26. Rola komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu organizacją 27. Outplacement jako nowe podejście do procesu derekrutacji 28. Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi 29. Outsourcing funkcji personalnej 30. Planowanie karier jako element rozwoju personelu Uwaga! Istnieje moŝliwość realizacji tematów własnych, których nie obejmuje powyŝszy wykaz

4 dr Jacek DrąŜkiewicz Specjalności: FINANSE PUBLICZNE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ Finanse publiczne: 1. System finansowania samorządu terytorialnego w Polsce 2. Kształtowanie dochodów gminnego samorządu terytorialnego 3. Rozwój przedsiębiorczości a dochody budŝetowe gmin w Polsce 4. Specjalizacja sektorowa w zakresie działalności gospodarczej a dochody budŝetowe gmin. 5. Przedsiębiorczość w obszarze działalności gospodarczej a dochody budŝetu gminy. Ekonomika i zarządzanie turystyką: 1. Usługi turystyczne jako forma aktywizacji społeczno - gospodarczej wiejskich gmin i powiatów 2. Popyt turystyczny 3. Strategie kształtowania cen w biurach podróŝy i hotelach 4. Polityka w zakresie rozwoju turystyki na przykładzie gminy X, powiatu Y. 5. Turystyka jako narzędzie kształtowania przestrzeni społeczno-gospodarczej gminy X, powiatu Y. 6. Formy i narzędzia promocji gminy X w latach i ich wpływ na rozwój turystyki. 7. Wpływ turystyki na kształtowanie budŝetu gminy X 8. Znaczenie fiskalne opłaty miejscowej w zakresie kształtowania wpływów budŝetowych z rozwoju turystki w gminie X. 9. Wpływ rozwoju usług turystycznych na rynek pracy w gminie X, powiecie Y. 10. Ekonomiczne skutki rozwoju turystyki na przykładzie gminy X, powiatu Y. Uwaga! Istnieje moŝliwość realizacji tematów własnych, których nie obejmuje powyŝszy wykaz

5 dr ElŜbieta DŜbik Specjalności: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI FINANSE PUBLICZNE INTEGRACJA EUROPEJSKA POLITYKA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 1. Uczestnicy rynku nieruchomości w teorii i praktyce. 2. Obrót nieruchomościami mieszkaniowymi w największych miastach w Polsce. 3. Rynek nieruchomości komercyjnych w procesie transformacji ustrojowej. 4. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców aspekty ekonomiczne i prawne. 5. Rynek nieruchomości rolnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 6. Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomości w wybranych krajach UE. 7. Deweloper na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. 8. Udział spółdzielni mieszkaniowych w obrocie nieruchomościami. 9. Rynek pierwotny i wtórny nieruchomości mieszkaniowych w miastach. 10. Rola budownictwa komunalnego i socjalnego na rynku pierwotnym nieruchomości mieszkaniowych. 11. Towarzystwa Budownictwa Społecznego na rynku nieruchomości mieszkaniowych. 12. Rola kredytów hipotecznych w finansowaniu nieruchomości. 13. Źródła finansowania nieruchomości mieszkaniowych. 14. Rola kredytów na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. 15. Zarządzanie nieruchomościami w spółdzielniach mieszkaniowych. 16. Specyfika zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. 17. Nieruchomości jako element mienia komunalnego miast i gmin. 18. Gospodarka nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego. 19. Zarządzanie nieruchomościami w gminach w aspekcie zadań własnych i zleconych. 20. Gospodarowanie nieruchomościami w przedsiębiorstwach, zakładach i jednostkach komunalnych. 21. Oferty banków w zakresie finansowania nieruchomości. 22. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych. 23. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. 24. Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. 25. Zarządzanie nieruchomościami rekreacyjno-wypoczynkowymi. 26. Specyfika gospodarowania nieruchomościami zabytkowymi (rewitalizacja, finansowanie). 27. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miast i gmin. 28. Rola wieloletnich programów inwestycyjnych w tworzeniu zasobu nieruchomości. 29. Gospodarka nieruchomościami a plany zagospodarowania przestrzennego. 30. Podatki od nieruchomości jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

6 dr Artur Fiks Zakresy specjalnościowe seminarium magisterskiego: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Temat seminarium magisterskiego: Analiza, ekonomika, finanse i konkurencyjność przedsiębiorstw. 1. Charakterystyka ocena i cele prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 2. Monografie wybranych przedsiębiorstw. 3. Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w prowadzeniu działalności gospodarczej. 4. Procedura, metody oraz funkcje i cele planowania w przedsiębiorstwie (Biznes plan i jego funkcje przedsiębiorstwie, planowanie finansowe). 5. Procedura tworzenia nowego przedsiębiorstwa. 6. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 7. Charakterystyka i ocena procesów rozwojowych w wybranym przedsiębiorstwie. 8. Inwestycje w przedsiębiorstwie ich rodzaje, funkcje i efektywność. 9. Źródła, rodzaje, formy i metody finansowania przedsiębiorstw. 10. Nowoczesne źródła i instrumenty finansowania. 11. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 12. Procedura wejścia wybranej spółki akcyjnej na giełdę papierów wartościowych (Rynek kapitałowy jako miejsce i źródło pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwo). 13. Analiza i zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. 14. Charakterystyka i ocena strategii działania wybranych przedsiębiorstw. 15. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. 16. Konkurencyjność spółek giełdowych. 17. Konkurencyjność duŝych przedsiębiorstw. 18. Warunki i czynniki wzrostu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. 19. System zarządzania jakością jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 20. Systemy zarządzania logistyką jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 21. Ocena płynności finansowej wybranego przedsiębiorstwa. 22. Analiza i ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej. 23. Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej wybranego przedsiębiorstwa. 24. Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej wybranego przedsiębiorstwa. 25. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 26. Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa (Analiza SWOT). 27. Ekonomika działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 28. Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 29. Specyfika działalności duŝych, średnich i małych przedsiębiorstw (Analiza przypadku).

7 dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Zakresy specjalnościowe seminarium magisterskiego: GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ FINANSE I RACHUNKOWOŚC PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM Przykładowe tematy prac dyplomowych: 1. Nowoczesne formy zarządzania zasobami ludzkimi w hotelach sieci międzynarodowych 2. Kształtowanie rozwoju zasobów ludzkich w wybranym przedsiębiorstwie turystycznym 3. Wybrane metody motywowania pracowników w branŝy turystycznej 4. Proces rekrutacji w wybranym przedsiębiorstwie turystycznym 5. Narzędzia oceny pracowników w wybranym przedsiębiorstwie turystycznym 6. Znaczenie komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu zasobami ludzkimi na wybranym przykładzie 7. Kultura organizacyjna jako uwarunkowanie wewnętrzne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 8. Etapy planowania zatrudnienia w przedsiębiorstwie hotelarskim 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi w wybranym biurze podróŝy 10. Analiza motywatorów ekonomicznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w branŝy turystycznej 11. Motywowanie pracowników pionu gastronomicznego w wybranym przedsiębiorstwie hotelarskim 12. Wpływ wybranych czynników na style kierowania personelem w przedsiębiorstwie turystycznym 13. Społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym 14. Uwarunkowania prawne w zarządzaniu personelem 15. Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa turystycznego 16. Zarządzanie jakością w hotelach sieci międzynarodowych 17. Kształtowanie wizerunku hotelu jako element zarządzania marką 18. Strategie kształtowania przewagi konkurencyjnej wybranego hotelu 19. Zachowania konsumenckie na rynku lotniczym w Polsce 20. Trendy rozwoju usług agroturystycznych w Polsce lub w wybranym regionie kraju 21. Działalność promocyjna wybranego hotelu lub biura podróŝy 22. Analiza działań marketingowych wybranego przedsiębiorstwa turystycznego 23. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa turystycznego na wybranym przykładzie 24. Analiza działalności wybranego przedsiębiorstwa turystycznego 25. Specyfika zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w branŝy turystycznej 26. Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie hotelami sieci międzynarodowych 27. Analiza porównawcza strategii marketingowych wybranych sieci hoteli międzynarodowych 28. Zarządzanie marketingowe w biurze podróŝy na wybranym przykładzie 29. Kształtowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw turystycznych na wybranych przykładach 30. Strategie zarządzania ośrodkami sanatoryjnymi na wybranych przykładach Uwaga! Istnieje moŝliwość realizacji tematów własnych, których nie obejmuje powyŝszy wykaz

8 dr hab. Danuta Kołodziejczyk Specjalności: Integracja europejska Finanse publiczne 1. Znaczenie funduszu spójności w rozwoju infrastruktury technicznej (na przykładzie gminy, powiatu czy województwa) 2. MoŜliwości rozwoju obszarów wiejskich w świetle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 3. Lokalne uwarunkowania absorpcji funduszy unijnych (na przykładzie gminy X) 4. Rola Programu Kapitał Ludzki w poprawie jakości kapitału ludzkiego na przykładzie woj.x 5. Wsparcie unijne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 6. Znaczenie funduszy unijnych w budŝetach gmin 7. Społeczne aspekty integracji europejskiej 8. Wykorzystanie unijnego wsparcia finansowego w ramach I filaru WPR na rozwój gospodarstw rolnych ( na przykładzie powiatu) 9. Wykorzystanie unijnego wsparcia finansowego w ramach II filaru WPR na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie powiatu X) 10. Europejska współpraca przygraniczna w gospodarce regionalnej i lokalnej 11. Finansowanie kultury w Unii Europejskiej 12. Wsparcie unijne organizacji pozarządowych 13. Wpływ sieci NATURA 2000 na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie regionu X) 14. Przyczyny integracji europejskiej 15. Polityka społeczna w Unii Europejskiej 16. Zdrowie i opieka zdrowotna w Unii Europejskiej

9 dr Michał Korczak specjalności: Gospodarowanie zasobami ludzkimi Polityka społeczno ekonomiczna Usługi logistyczne Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi: 1. Proces kadrowy w przedsiębiorstwie na przykładzie wybranej organizacji biznesowej, 2. Funkcje planowania w systemie zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie wybranej organizacji, 3. Dobór pracowników w wybranym sektorze działalności gospodarczej, 4. Informatyczne wspomaganie procesów kadrowych na przykładzie wybranej organizacji, 5. Efektywny system adaptacji pracownika w nowoczesnej organizacji, 6. System komunikacji wewnętrznej jako efektywny element zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, 7. Analiza zasobów pracy jako narzędzie zwiększania efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, 8. Strategie ocen w procesie rozwoju pracowników, 9. Funkcje wynagrodzeń w procesie ZZL w przedsiębiorstwie, 10. Strategie szkoleń pracowników na przykładzie wybranej organizacji, 11. Rola rozmów ewaluacyjnej w procesie motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji, 12. Kierowanie zespołem zadaniowym na przykładzie, 13. System wartościowania stanowisk pracy w organizacjach biznesowych i w słuŝbie cywilnej ( analiza porównawcza), 14. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie, 15. Koszty pracy jako instrument zarządzani zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, 16. Zasadnicze determinanty przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej organizacji biznesowej, 17. Systemy wynagradzania w przedsiębiorstwie, 18. Efektywność metod selekcji jako kryterium ich doboru, 19. Kultura organizacyjna firmy jako nowoczesny instrument zarządzania personelem, 20. Czynniki i instrumenty kształtujące motywacje pracowników, 21. Marketing kadrowy; zasady i praktyka, 22. Kierowanie procesami pracy; role menedŝerów a style kierowania; 23. Zarządzanie czasem przez menedŝera, 24. Charakterystyka osobowo - zawodowa menedŝera w świetle współczesnej literatury przedmiotu, 25. Techniki menedŝerskie w procesie zarządzania firmą, 26. Model kierowniczy i techniki zarządzania, 27. Podstawowe narzędzia kierowania ludźmi w kontekście przywództwa, 28. Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, 29. Rola outplacementu w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, 30. Metody restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie wybranej organizacji.

10 Polityka społeczno - ekonomiczna 1. Nietypowe formy zatrudniania; Ewolucja i perspektywy rozwoju w Polsce, 2. Analiza funkcjonowania pracy tymczasowej w Polsce jako instrument regulacji rynku pracy, 3. Determinanty bezrobocia na przykładzie wybranego regionu w kraju, 4. Zatrudnianie absolwentów szkół wyŝszych na rynku pracy na podstawie wybranego województwa, 5. Udział kobiet w rynku pracy na przykładzie wybranego regionu; Determinanty rozwoju i zagroŝenia, 6. Projekt reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce i jego potencjalny wpływ na rozwój społeczno gospodarczy; szanse i zagroŝenia realizacji, 7. Projekt reformy systemu zabezpieczeniowego wybranych grup zawodowych w Polsce i jego wpływ na dalszy rozwój społeczno gospodarczy; szanse i zagroŝenia jego realizacji, 8. Deregulacja rynku pracy i jej wpływ na poziom bezrobocia w Polsce, 9. Analiza rozwoju rynku pracy w Polsce po 2012 roku, 10. Aktywne formy zwalczania bezrobocia na przykładzie wybranego regionu. Usługi logistyczne 1. Strategia rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce; stan realizacji, szanse i zagroŝenia, 2. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie na przykładzie wybranej jednostki organizacyjnej, 3. Wpływ eurologistyki na rozwój przykładowego regionu w Polsce, 4. Globalizacja zarządzania logistycznego, 5. Tworzenie międzynarodowych łańcuchów logistycznych na przykładzie wybranej korporacji, 6. Rozwój funkcji logistyki miejskiej na przykładzie wybranej aglomeracji, 7. Zarządzanie logistyką transportu w przedsiębiorstwie, 8. Zarządzanie centrum dystrybucyjnym na przykładzie wybranej firmy, 9. Zarządzanie dystrybucją produkcji w przedsiębiorstwie, 10. Logistyczne systemy obsługi klienta na przykładzie wybranej firmy.

11 PROF. DR HAB. LECH KOŚCIELECKI Specjalności: Gospodarowanie zasobami ludzkimi Bankowość Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa Finanse publiczne Międzynarodowe stosunki gospodarcze Polityka społeczno-ekonomiczna Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Przykładowe tematy prac dyplomowych: Temat pracy dyplomowej * Bezrobocie jako problem społeczny i ekonomiczny w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu Ŝuromińskiego w latach Fuzja Banku BPH SA i PeKaO S.A. jako nowa siła europejskiego systemu bankowego Nowoczesne systemy zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie wdroŝenia systemów zarządzania jakością w OSM w Sierpcu Bezrobocie w powiecie płockim i formy walki z nim w latach Egzemplifikacja budŝetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Zawidz w latach Diagnoza i egzemplifikacja walorów turystycznych regionu sierpeckiego w rozwoju miasta Sierpc. Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie... Identyfikacja sposobów finansowania działalności bieŝącej i inwestycyjnej podmiotów gospodarczych. Oferta banku PKO S.A w Sierpcu skierowana do MSP Analiza finansowa wdraŝania Normy ISO na Krytej Pływalni w Sierpcu Zarządzanie personelem na przykładzie... Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego na przykładzie Kasztelan Browar Sierpc SA Wymiar i pobór zobowiązań podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego w 2006 roku na przykładzie miasta i gminy BieŜuń Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących. Egzemplifikacja funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego - Gmina śuromin Identyfikacja i diagnoza sztywnych metod przeciwdziałania bezrobociu w powiecie śuromin. Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku lokalnym na przykładzie lokalnej przedsiębiorczości w powiecie sierpeckim Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie Urzędu Gminy w śurominie w latach Egzemplifikacja źródeł finansowania działalności bieŝącej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie... Analiza trendów w budŝecie gminy Szczutowo w latach Diagnoza i egzemplifikacja podatków lokalnych w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Sierpc w latach Finansowanie oświaty w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Godowo w latach Pozycja i wizerunek firmy Calsberg Okocim SA Sierpc Diagnoza i egzemplifikacja bezrobocia i aktywnych form jego zwalczania na przykładzie powiatu płockiego. Procesy restrukturyzacyjne w Państwowym Przedsiębiorstwie UŜyteczności Publicznej Poczta Polska wywołane komercjalizacją rynku usług pocztowych

12 Temat pracy dyplomowej * Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwestii dopłat bezpośrednich na przykładzie Biura Powiatowego w Sierpcu. Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w realizacji dopłat bezpośrednich na przykładzie Biura Powiatowego ARiMR w Drobinie. Identyfikacja systemów motywacyjnych wpływających na rozwój przedsiębiorstwa (porównanie oczekiwań i próba oceny stosowanych motywatorów działania) Egzemplifikacja składek ZUS od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Motywowanie pracowników elementem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Danone Sp.z o.o. Diagnoza i egzemplifikacja procesów szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników w podmiocie gospodarczym na przykładzie Mercedes Benz Sp..z o. o. Diagnoza i perspektywy komunikacji w zarządzaniu podmiotem gospodarczym na przykładzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Analiza i diagnoza zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w wybranych typach gospodarstw domowych w Polsce w pierwszych latach XXI wieku. Analiza i diagnoza poziomu ryzyka zawodowego pracownika administracyjno - biurowego Implikacje dla kondycji finansowej podmiotu gospodarczego wynikające z wykorzystania leasingu jako elementu zabezpieczenia jego działalności operatywnej i strategicznej. Analiza dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego jako wyznacznika sprawności funkcjonowania społeczności lokalnej na przykładzie na przykładzie gminy Strachówka w latach Restrukturyzacja kadr i jej następstwa w aspekcie rekonwersji odchodzących z wojska Ŝołnierzy zawodowych Implikacje dla rozwoju gminy Śrem wynikające z polityki finansowej władz samorządowych w latach Egzemplifikacja rozliczeń kart płatniczych w Centrach Rozliczeniowych w Polsce w latach Egzemplifikacja ograniczania ryzyka bankowego w X Banku Analiza i ocena pozycji finansowej Zakładów Płytek Ceramicznych S.A. w Przysusze w latach Rola i znaczenie zamówień publicznych w gospodarce polskiej Analiza wskaźnikowa podmiotu gospodarczego na rynku polskim na przykładzie firmy X w latach Diagnoza i perspektywy bankowości hipotecznej w systemie bankowym w Polsce Rynek usług faktoringowych w Polsce Egzemplifikacja procesu szkolenia pracowników na przykładzie... Logistyczne i marketingowe aspekty dystrybucji wyrobów spoŝywczych na przykładzie WSS Społem w Kielcach Egzemplifikacja efektywnych sposobów wygasania zobowiązania podatkowego Analiza wskaźnikowa i strukturalna sprawozdań finansowych podmiotu gospodarczego na przykładzie firmy X w latach Nowoczesne formy finansowania działalności gospodarczej Paliwa płynne jako przykład towaru akcyzowego Analiza i ocena kondycji finansowej Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w oparciu o sprawozdawczość finansową w latach Egzemplifikacja budŝetu najmniejszej jednostki samorządu terytorialnego w wiejskiej gminie Obrońsko Finanse samorządu terytorialnego w Polsce

13 Temat pracy dyplomowej * Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Organizacja i zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej realizującym zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie Niepublicznego ZOZ NOVAMED Sp. z o.o. Karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako zryczałtowane formy płacenia podatku dochodowego z działalności gospodarczej Analiza i ocena rentowności podmiotu gospodarczego na przykładzie firmy X w latach Transakcje wewnątrz wspólnotowe Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie... Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny podmiotu gospodarczego na przykładzie... Analiza finansowa podmiotu gospodarczego na przykładzie przedsiębiorstwa Telekomunikacja Polska S.A. w latach Analiza i ocena kondycji finansowej podmiotu gospodarczego na przykładzie przedsiębiorstwa X w latach Gospodarka finansowa gminy Jedlińsk Diagnoza i ocena opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą * Są to tematy robocze prac

14 dr hab. Jakub Kraciuk specjalności: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Integracja europejska Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Usługi logistyczne Bankowość Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie 1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych 2. Rola inwestorów zagranicznych w procesach prywatyzacyjnych w Europie Środkowo- Wschodniej 3. Rola BIZ w procesie transferu technologii i myśli naukowo-technicznej do Polski 4. Wpływ ekspansji inwestycyjnej zagranicznych sieci handlowych na polski handel detaliczny 5. Wpływ BIZ na rozwój sektora xxx w Polsce II.Wpływ procesów globalizacyjnych na gospodarkę światową i polską 6. Globalizacja a procesy liberalizacyjne w handlu międzynarodowym 7. ZagroŜenia globalne w gospodarce światowej 8. Wpływ procesów globalizacji na światowy i polski rynek pracy 9. Wpływ globalizacji ekonomicznej na rozwój rynków wschodzących na przykładzie xxx 10. Pomoc gospodarcze i jej wpływ na sytuację krajów Trzeciego Świata 11. Światowy rynek surowców energetycznych i jego wpływ na polski sektor paliwowy III. Korporacje transnarodowe na świecie i w Polsce 12. Fuzje i przejęcia w polskim sektorze xxx 13. Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym w Polsce 14. Rola korporacji transnarodowych w rozwój rynku nowych technologii 15. Strategie działania korporacji transnarodowych na przykładzie firmy xxx 16. Wpływ ekspansji inwestycyjnej korporacji transnarodowych na rozwój sektora xxx w Polsce IV. Handel zagraniczny i międzynarodowy 17. Wpływ Światowej Organizacji Handlu na liberalizację handlu międzynarodowego 18. Wpływ integracji z UE na rozwój handlu zagranicznego Polski 19. Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy na przykładzie (NAFTA, CEFTA, EFTA ) 20. Handel zagraniczny i jego wpływ na bilans płatniczy Polski 21. Tendencje w rozwoju handlu zagranicznym Polski artykułami xxx z krajami xxx V. Kryzysy walutowe oraz problem zadłuŝenia międzynarodowego 22. Wpływ zadłuŝenia zagranicznego na gospodarkę Polski 23. Wpływ zadłuŝenia zagranicznego krajów słabo rozwiniętych na ich gospodarki 24. Przyczyny i następstwa kryzysów walutowych 25. Ryzyko wybuchu kryzysu walutowego w Polsce VI. Procesy integracyjne, Polska w Unii Europejskiej 26. Rola Funduszy Strukturalnych UE w rozwoju województwa xxx 27. Wpływ procesu integracji na rozwój polskiego sektora xxx 28. Perspektywy przystąpienia Polski do Unii Gospodarczo Walutowej 29. Wpływ polityki społecznej UE na polski rynek pracy 30. Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce

15 specjalności: Dr Maciej Łuczak Międzynarodowe stosunki gospodarcze Integracja europejska Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Gospodarowanie zasobami ludzkimi Ekonomika i zarzadzanie turystyką Polityka społeczno-ekonomiczna TEMATYKA PRAC PoniŜsze przykładowe tematy naleŝy traktować jako ogólne informacje o obszarach tematycznych. Ostateczne sformułowanie tematu będzie uzaleŝnione od zainteresowań studentów oraz od moŝliwości pozyskania informacji, które zostaną w pracy wykorzystane. OBSZAR ZARZADZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów 2. Kultura organizacyjna jako element zarządzania zasobami ludzkimi 3. Motywowanie pracowników jako funkcja menedŝerska 4. Efektywność systemu oceniania pracowników 5. Ewolucja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie 6. Nowoczesne metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 7. Motywacyjna funkcja wynagrodzeń we współczesnym przedsiębiorstwie 8. Zarządzanie systemem motywacji w przedsiębiorstwie 9. Pozyskiwanie personelu do współczesnej firmy 10. Odchodzenie pracowników firmy jako problem współczesnego zarządzania 11. Rola kadry kierowniczej w motywowaniu pracowników do pracy 12. Rola i efektywność szkoleń pracowniczych w Firmie. 13. Style kierowania i uwarunkowania ich skuteczności OBSZAR EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Metody wyceny majątku przedsiębiorstwa (oddziału gospodarczego). 2. Negocjacje handlowe w przedsiębiorstwie. 3. Analiza porównawcza systemów zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. 4. Etyczne zagadnienia marketingu i reklamy. 5. Rola reklamy w kampanii marketingowej. 6. Logistyka jako instrument realizacji celów strategicznych w przedsiębiorstwie. 7. Promocja produktów w zakładach Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem na przykładzie Potrzeby edukacyjne pracowników i ich realizacja. 10. Style kierowania i ich wpływ na efektywność zarządzania organizacją. 11. Pozyskiwanie pracowników (planowanie zasobów ludzkich). 12. Rola i miejsce motywowania w pracy. 13. Rola urzędów pracy w zagospodarowaniu zasobów ludzkich. 14. Analiza wykonania egzekucji podatków lokalnych(na przykładzie gminy. 15. Finanse publiczne szczebla gminnego. 16. Biznes plan jednostki gospodarczej wchodzącej na rynek.

16 OBSZAR EKONOMIKI TURYSTYKI 1. Uwarunkowania strategii rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym (gmina, powiat) 2. Funkcjonowanie gmin turystycznych, rekreacyjnych lub uzdrowiskowych (analiza ekonomiczna na szczeblu gminy, powiatu lub regionu) 3. Finansowanie sportu i rekreacji dzieci i młodzieŝy ' 4. Źródła finansowania uczniowskich klubów sportowych 5. Rekreacja jako zadanie własne gminy 6. Baza noclegowa w Polsce i kierunki jej zmian 7. Zatrudnienie w turystyce w Polsce 8. Wymagania kwalifikacyjne w turystyce a wejście Polski do Unii Europejskiej 9. Przykłady rozwiązań w zakresie organizacji i finansowania rekreacji i turystyki na szczeblu lokalnym w wybranych krajach 10. Strategia rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce 11. Analiza bazy hotelowej w Polsce i kierunki jej zmian 12. Analiza i ocena rozwoju ruchu turystycznego w Polsce OBSZAR EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO 1. Przedsiębiorstwo turystyczne w warunkach gospodarki rynkowej 2. Analiza strategiczna firmy turystycznej 3. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa turystycznego 4. Analiza efektywności ekonomicznej wybranego przedsiębiorstwa turystycznego lub ośrodka sportu i rekreacji. 5. Przedsiębiorstwo turystyczne w warunkach UE 6. Ocena konkurencyjności firmy turystycznej na wybranym przykładzie 7. Działania przedsiębiorcze na przykładzie konkretnej firmy turystycznej 8. Zarządzanie przedsiębiorcze w turystyce. 9. ZałoŜenia koncepcji strategii wybranej firmy turystycznej 10. Koncepcja funkcjonowania firmy turystycznej 11. Zintegrowany system zarządzania jakością firmy turystycznej 12. Analiza efektywności ekonomicznej wybranego przedsiębiorstwa turystycznego lub ośrodka sportu i rekreacji. 13. Analiza przedsięwzięć innowacyjnych tub rozwojowych w działalności firmy turystycznej 14. Monografia wybranej firmy turystycznej lub regionu turystycznego 15. Analiza dochodów i wydatków wybranego klubu sportowego 16. Analiza kosztów wybranej firmy 17. NadwyŜka finansowa firmy i jej źródła 18. Płynność finansowa firmy i jej determinanty 19. Motywowania pracowników firmy turystycznej TEMATYKA GOSPODARCZA 1. Uczestnictwo Polski w procesach globalizacji gospodarki światowej 2. Rola i znaczenie korporacji transnarodowych w procesach rozwoju gospodarczego Polski na przełomie XX i XXI wieku 3. Organy administracji celnej w Polsce po akcesji do UE 4. Rola i znaczenie systemu motywacyjnego w rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie.. 5. Infrastruktura transportowa w Polsce po Akcesji do UE 6. Metody finansowania działalności MSP w Polsce na przykładzie.. 7. Uczestnictwo Polski w strefie Euro przygotowania i perspektywy 8. Korporacje transnarodowe i ich inwestycje bezpośrednie w Europie Środkowo- Wschodniej

17 Dr Jarosław Makowski specjalności: Bankowość Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa Finanse publiczne Ubezpieczenia 1. Symptomy zagroŝenia upadłością firm w Polsce. 2. Gwarancja bankowa, a gwarancja ubezpieczeniowa róŝnice i podobieństwa. 3. Rozwój ubezpieczeń finansowych w Polsce. 4. Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej. 5. Porównanie oferty ubezpieczeń naleŝności krajowych największych towarzystw ubezpieczeń. 6. Ocena ekonomiczno-finansowa na przykładzie firmy/firm z branŝy/sektora Analiza dyskryminacyjna jako jedna z metod oceny ryzyka. 8. Wiarygodność źródeł informacji zawartych w raportach wywiadowi gospodarczych. 9. Walka konkurencyjna firm ubezpieczeniowych/banków o segment MSP w Polsce. 10. Analiza strategii sprzedaŝy ubezpieczeń gospodarczych oraz segmentacji klientów największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. 11. Oferta zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń finansowych, a obecne potrzeby rynku. 12. Windykacja naleŝności. 13. Metody oceny projektów inwestycyjnych na przykładzie. 14. Porównanie kredytu i leasingu. 15. Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa - pionowa i pozioma ocena aktywów i pasywów bilansu. 16. Kryteria oceny rentowności przedsiębiorstwa 17. Outsorsing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw. 18. Zarządzanie płynnością finansową firmy. 19. Sposoby finansowania działalności gospodarczej. 20. Rola controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 21. Znaczenie inwestycji w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 22. Analiza techniczna i fundamentalna na przykładzie firmy X. 23. Nowoczesne metody oceny zdolności kredytowej praktyczne zastosowanie. 24. Problemy wykorzystywania analizy wskaźnikowej do oceny kondycji firm. 25. Ocena kondycji finansowej towarzystw ubezpieczeniowych lub banków. 26. Zarządzanie ryzykiem w działalności banku. 27. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. 28. Elementy oceny ryzyka przy udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych stosowane przez największe firmy ubezpieczeniowe. 29. Rozwój ubezpieczeń na Ŝycie na przestrzeni lat Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach. Wskazane powyŝej obszary badawcze stanowią wstęp do dookreślenia finalnych tematów prac magisterskich.

18 Dr Marek Józef śukowski specjalności: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Integracja europejska Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Gospodarowanie zasobami ludzkimi Bankowość Polityka społeczno-ekonomiczna Finanse publiczne Gospodarka nieruchomościami Problematyka prac dyplomowych 1. Problemy międzynarodowej integracji gospodarczej i globalizacji gospodarki - stan aktualny i perspektywy. 2. Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze. 3. Internacjonalizacja polityki społecznej i gospodarczej. 4. Społeczne i gospodarcze problemy Unii Europejskiej. 5. Ruch turystyczny i migracje - aspekty społeczno-ekonomiczne. 6. Międzynarodowe zadłuŝenie Polski - aspekty społeczno-ekonomiczne. 7. Zarządzanie międzynarodowe, problemy polityczno-ekonomiczne. 8. Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego. 9. System bankowy w Polsce - stan obecny i perspektywy. 10. Problemy bezrobocia w gospodarce polskiej. 11. Gospodarka nieruchomościami. 12. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. 13. Zarządzanie samorządem terytorialnym. 14. Zarządzanie placówkami oświatowymi. 15. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie firmy "X". 16. Zarządzanie wiedzą jako czynnik dynamizacji gospodarki polskiej. 17. Inwestycje zagraniczne w Polsce - stan aktualny i perspektywy. 18. Strategia i polityka personalna przedsiębiorstw. 19. Pozyskiwanie, motywowanie i ocenianie pracowników w przedsiębiorstwie. 20. Rola doradztwa we współczesnym zarządzaniu. 21. BudŜet gminy "X" w latach Analiza strategii zrównowaŝonego rozwoju na przykładzie gminy "X". 23. BudŜet zadaniowy jako sposób realizacji strategii gminy. 24. Fundusze europejskie i ich wykorzystanie w gminie "X". 25. Zwalczanie bezrobocia w jednostce samorządu terytorialnego. * Prace licencjackie powinny być oparte na konkretnych przykładach ( przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji pozarządowej, samorządu terytorialnego, państwa, organizacji międzynarodowej, itp.). * Prace magisterskie powinny ponadto zawierać badania własne ( ekonomiczne, demograficzne, socjologiczne, psychologiczne, itp.).

dr Maciej Dębski zakres seminarium:

dr Maciej Dębski zakres seminarium: dr Maciej Dębski zakres seminarium: Gospodarowanie zasobami ludzkimi Ekonomika i zarządzanie turystyką Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Polityka społeczno-ekonomiczna 1. Strategie produktów turystycznych

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 39/2012 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne

Propozycje tematyczne Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 EKONOMIA Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13. Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc - pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji 2. Ocena rozwoju społeczno gospodarczego regionu 3. Rozwój ekonomiczny 4. Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30 Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch 1 Bankowość I 4 E 8 8 3 Język angielski* 6 Rynek nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Dr hab. prof. US Henryk Babis 1. Problemy regulacji rynku telekomunikacyjnego 2. Problemy regulacji rynku pocztowego 3. Metodyczne aspekty oceny systemu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw Redakcja naukowa Mirosław Czapka Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Bytom 2011 3 Wstęp (Mirosław Czapka)......................................

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne S N S N S S

Propozycje tematyczne S N S N S S Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje i wymiar praktyk zawodowych

1. Rodzaje i wymiar praktyk zawodowych PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI KIERUNEK: EKONOMIA Specjalności: ekonomia integracji rolnej i regionalnej w UE ekonomika

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA- MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA- MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA- MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo