dr hab. Agnieszka Alińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. Agnieszka Alińska"

Transkrypt

1 dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym 4. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowe Kredytowe (SKOK) 5. Analiza porównawcza działalności banków komercyjnych i SKOK 6. Działalność kredytowa banków w Polsce 7. Działalność kredytowa banku XYZ (konkretnego, wybranego przez studenta) 8. Działalność depozytowa banków w Polsce 9. Działalność depozytowa banku XYZ ( konkretnego, wybranego przez studenta) 10. Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym 11. Nadzór bankowy bezpieczeństwo funkcjonowania sektora bankowego 12. Rola i znaczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 13. Oszczędności w gospodarce 14. Normy ostroŝnościowe w działalności bankowej 15. Fundusze poręczeniowe i poŝyczkowe w sektorze finansowym 16. Ryzyko w działalności bankowej 17. Ryzyko kredytowe w działalności bankowej 18. Konsolidacja w polskim sektorze bankowym 19. Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym 20. Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez sektor bankowy 21. Bankowe i pozabankowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 22. Bancassurance związki banków z firmami ubezpieczeniowymi 23. Rola banków w procesie integracji europejskiej 24. Rola banków w obsłudze funduszy UE 25. Własne propozycje tematów zgłoszone przez seminarzystów

2 dr Katarzyna Boratyńska specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Finanse publiczne 1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 2. Wybór strategii finansowania działalności przedsiębiorstw branŝy / / 3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce/ na rynku międzynarodowym /na przykładzie../ 4. Rachunkowe i podatkowe aspekty upadłości przedsiębiorstwa 5. Zastosowanie wybranych modeli dyskryminacyjnych do oceny zagroŝenia bankructwem przedsiębiorstw branŝy / / 6. Struktura kapitału a ryzyko bankructwa przedsiębiorstw 7. Przyczyny i koszty bankructwa przedsiębiorstw branŝy / / 8. Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w Polsce/ na świecie 9. Finansowe skutki wdroŝenia planu naprawczego w przedsiębiorstwach 10. RóŜnice pomiędzy księgowym a podatkowym wynikiem działalności przedsiębiorstwa 11. Wybrane aspekty ewidencji księgowej przychodów/ kosztów 12. Sprawozdawczość finansowa 13. Opodatkowanie przedsiębiorstw (podatki pośrednie /bezpośrednie) 14. Rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy w aspekcie podatkowym 15. Zaległości podatkowe przedsiębiorstwa 16. Wybór optymalnej formy opodatkowania działalności gospodarczej (karta podatkowa/ ryczałt od przychodów ewidencjonowanych/ podatkowa ksiąŝka przychodów i rozchodów) 17. Procedury szczególne w zakresie podatku VAT (np. wartości kolekcjonerskie/ rolnicy ryczałtowi) 18. Wycena przedsiębiorstw 19. Porównanie opłacalności wybranych form inwestowania 20. Metody oceny projektów inwestycyjnych Mile widziane tematy zaproponowane przez studentów!

3 dr Maciej Dębski Specjalności: GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM POLITYKA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA Przykładowe tematy prac dyplomowych: 1. Strategie produktów turystycznych 2. Marketing-mix w przedsiębiorstwie turystycznym X; 3. Promocja regionów turystycznych 4. Zarządzanie marką regionów turystycznych 5. Zarządzanie marką w przedsiębiorstwie turystycznym 6. Marketing internetowy jako nowoczesne narzędzie budowania wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego. 7. System dystrybucji usług w przedsiębiorstwie turystycznym X 8. Public relations jako narzędzie promowania regionu turystycznego 9. Strategie cenowe w turystyce 10. Sponsoring jako narzędzie promocji w turystyce; 11. Agroturystyka jako szansa rozwoju obszarów wiejskich; 12. Wybrane aspekty analizy atrakcyjności turystycznej i ich wpływ na szanse rozwoju miejscowości ; 13. Programy Unijne szansa rozwoju turystycznego regionu; 14. Polska Organizacja Turystyczna i jej rola w rozwoju turystyki w Polsce, 15. Serwisy internetowe jako nowoczesne narzędzie komunikowania się z potencjalnymi turystami; 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym X; 17. Turystyka i jej znaczenie w rozwoju gospodarczym regionu studium teoretyczne; 18. Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego i jego wpływ na funkcjonowanie firmy X; 19. Strategie marketingowe na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego X; 20. Internet jako kanał dystrybucji usług turystycznych. 21. Elastyczne formy zatrudniania pracowników w Polsce 22. Konflikt w organizacji źródła i metody rozwiązywania 23. Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie (na przykładzie) 24. Dobór pracowników w przedsiębiorstwie 25. Przywódca kreatorem kultury organizacji 26. Rola komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu organizacją 27. Outplacement jako nowe podejście do procesu derekrutacji 28. Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi 29. Outsourcing funkcji personalnej 30. Planowanie karier jako element rozwoju personelu Uwaga! Istnieje moŝliwość realizacji tematów własnych, których nie obejmuje powyŝszy wykaz

4 dr Jacek DrąŜkiewicz Specjalności: FINANSE PUBLICZNE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ Finanse publiczne: 1. System finansowania samorządu terytorialnego w Polsce 2. Kształtowanie dochodów gminnego samorządu terytorialnego 3. Rozwój przedsiębiorczości a dochody budŝetowe gmin w Polsce 4. Specjalizacja sektorowa w zakresie działalności gospodarczej a dochody budŝetowe gmin. 5. Przedsiębiorczość w obszarze działalności gospodarczej a dochody budŝetu gminy. Ekonomika i zarządzanie turystyką: 1. Usługi turystyczne jako forma aktywizacji społeczno - gospodarczej wiejskich gmin i powiatów 2. Popyt turystyczny 3. Strategie kształtowania cen w biurach podróŝy i hotelach 4. Polityka w zakresie rozwoju turystyki na przykładzie gminy X, powiatu Y. 5. Turystyka jako narzędzie kształtowania przestrzeni społeczno-gospodarczej gminy X, powiatu Y. 6. Formy i narzędzia promocji gminy X w latach i ich wpływ na rozwój turystyki. 7. Wpływ turystyki na kształtowanie budŝetu gminy X 8. Znaczenie fiskalne opłaty miejscowej w zakresie kształtowania wpływów budŝetowych z rozwoju turystki w gminie X. 9. Wpływ rozwoju usług turystycznych na rynek pracy w gminie X, powiecie Y. 10. Ekonomiczne skutki rozwoju turystyki na przykładzie gminy X, powiatu Y. Uwaga! Istnieje moŝliwość realizacji tematów własnych, których nie obejmuje powyŝszy wykaz

5 dr ElŜbieta DŜbik Specjalności: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI FINANSE PUBLICZNE INTEGRACJA EUROPEJSKA POLITYKA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 1. Uczestnicy rynku nieruchomości w teorii i praktyce. 2. Obrót nieruchomościami mieszkaniowymi w największych miastach w Polsce. 3. Rynek nieruchomości komercyjnych w procesie transformacji ustrojowej. 4. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców aspekty ekonomiczne i prawne. 5. Rynek nieruchomości rolnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 6. Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomości w wybranych krajach UE. 7. Deweloper na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. 8. Udział spółdzielni mieszkaniowych w obrocie nieruchomościami. 9. Rynek pierwotny i wtórny nieruchomości mieszkaniowych w miastach. 10. Rola budownictwa komunalnego i socjalnego na rynku pierwotnym nieruchomości mieszkaniowych. 11. Towarzystwa Budownictwa Społecznego na rynku nieruchomości mieszkaniowych. 12. Rola kredytów hipotecznych w finansowaniu nieruchomości. 13. Źródła finansowania nieruchomości mieszkaniowych. 14. Rola kredytów na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. 15. Zarządzanie nieruchomościami w spółdzielniach mieszkaniowych. 16. Specyfika zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. 17. Nieruchomości jako element mienia komunalnego miast i gmin. 18. Gospodarka nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego. 19. Zarządzanie nieruchomościami w gminach w aspekcie zadań własnych i zleconych. 20. Gospodarowanie nieruchomościami w przedsiębiorstwach, zakładach i jednostkach komunalnych. 21. Oferty banków w zakresie finansowania nieruchomości. 22. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych. 23. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. 24. Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. 25. Zarządzanie nieruchomościami rekreacyjno-wypoczynkowymi. 26. Specyfika gospodarowania nieruchomościami zabytkowymi (rewitalizacja, finansowanie). 27. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miast i gmin. 28. Rola wieloletnich programów inwestycyjnych w tworzeniu zasobu nieruchomości. 29. Gospodarka nieruchomościami a plany zagospodarowania przestrzennego. 30. Podatki od nieruchomości jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

6 dr Artur Fiks Zakresy specjalnościowe seminarium magisterskiego: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Temat seminarium magisterskiego: Analiza, ekonomika, finanse i konkurencyjność przedsiębiorstw. 1. Charakterystyka ocena i cele prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 2. Monografie wybranych przedsiębiorstw. 3. Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w prowadzeniu działalności gospodarczej. 4. Procedura, metody oraz funkcje i cele planowania w przedsiębiorstwie (Biznes plan i jego funkcje przedsiębiorstwie, planowanie finansowe). 5. Procedura tworzenia nowego przedsiębiorstwa. 6. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 7. Charakterystyka i ocena procesów rozwojowych w wybranym przedsiębiorstwie. 8. Inwestycje w przedsiębiorstwie ich rodzaje, funkcje i efektywność. 9. Źródła, rodzaje, formy i metody finansowania przedsiębiorstw. 10. Nowoczesne źródła i instrumenty finansowania. 11. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 12. Procedura wejścia wybranej spółki akcyjnej na giełdę papierów wartościowych (Rynek kapitałowy jako miejsce i źródło pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwo). 13. Analiza i zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. 14. Charakterystyka i ocena strategii działania wybranych przedsiębiorstw. 15. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. 16. Konkurencyjność spółek giełdowych. 17. Konkurencyjność duŝych przedsiębiorstw. 18. Warunki i czynniki wzrostu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. 19. System zarządzania jakością jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 20. Systemy zarządzania logistyką jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 21. Ocena płynności finansowej wybranego przedsiębiorstwa. 22. Analiza i ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej. 23. Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej wybranego przedsiębiorstwa. 24. Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej wybranego przedsiębiorstwa. 25. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 26. Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa (Analiza SWOT). 27. Ekonomika działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 28. Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 29. Specyfika działalności duŝych, średnich i małych przedsiębiorstw (Analiza przypadku).

7 dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Zakresy specjalnościowe seminarium magisterskiego: GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ FINANSE I RACHUNKOWOŚC PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM Przykładowe tematy prac dyplomowych: 1. Nowoczesne formy zarządzania zasobami ludzkimi w hotelach sieci międzynarodowych 2. Kształtowanie rozwoju zasobów ludzkich w wybranym przedsiębiorstwie turystycznym 3. Wybrane metody motywowania pracowników w branŝy turystycznej 4. Proces rekrutacji w wybranym przedsiębiorstwie turystycznym 5. Narzędzia oceny pracowników w wybranym przedsiębiorstwie turystycznym 6. Znaczenie komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu zasobami ludzkimi na wybranym przykładzie 7. Kultura organizacyjna jako uwarunkowanie wewnętrzne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 8. Etapy planowania zatrudnienia w przedsiębiorstwie hotelarskim 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi w wybranym biurze podróŝy 10. Analiza motywatorów ekonomicznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w branŝy turystycznej 11. Motywowanie pracowników pionu gastronomicznego w wybranym przedsiębiorstwie hotelarskim 12. Wpływ wybranych czynników na style kierowania personelem w przedsiębiorstwie turystycznym 13. Społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym 14. Uwarunkowania prawne w zarządzaniu personelem 15. Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa turystycznego 16. Zarządzanie jakością w hotelach sieci międzynarodowych 17. Kształtowanie wizerunku hotelu jako element zarządzania marką 18. Strategie kształtowania przewagi konkurencyjnej wybranego hotelu 19. Zachowania konsumenckie na rynku lotniczym w Polsce 20. Trendy rozwoju usług agroturystycznych w Polsce lub w wybranym regionie kraju 21. Działalność promocyjna wybranego hotelu lub biura podróŝy 22. Analiza działań marketingowych wybranego przedsiębiorstwa turystycznego 23. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa turystycznego na wybranym przykładzie 24. Analiza działalności wybranego przedsiębiorstwa turystycznego 25. Specyfika zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w branŝy turystycznej 26. Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie hotelami sieci międzynarodowych 27. Analiza porównawcza strategii marketingowych wybranych sieci hoteli międzynarodowych 28. Zarządzanie marketingowe w biurze podróŝy na wybranym przykładzie 29. Kształtowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw turystycznych na wybranych przykładach 30. Strategie zarządzania ośrodkami sanatoryjnymi na wybranych przykładach Uwaga! Istnieje moŝliwość realizacji tematów własnych, których nie obejmuje powyŝszy wykaz

8 dr hab. Danuta Kołodziejczyk Specjalności: Integracja europejska Finanse publiczne 1. Znaczenie funduszu spójności w rozwoju infrastruktury technicznej (na przykładzie gminy, powiatu czy województwa) 2. MoŜliwości rozwoju obszarów wiejskich w świetle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 3. Lokalne uwarunkowania absorpcji funduszy unijnych (na przykładzie gminy X) 4. Rola Programu Kapitał Ludzki w poprawie jakości kapitału ludzkiego na przykładzie woj.x 5. Wsparcie unijne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 6. Znaczenie funduszy unijnych w budŝetach gmin 7. Społeczne aspekty integracji europejskiej 8. Wykorzystanie unijnego wsparcia finansowego w ramach I filaru WPR na rozwój gospodarstw rolnych ( na przykładzie powiatu) 9. Wykorzystanie unijnego wsparcia finansowego w ramach II filaru WPR na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie powiatu X) 10. Europejska współpraca przygraniczna w gospodarce regionalnej i lokalnej 11. Finansowanie kultury w Unii Europejskiej 12. Wsparcie unijne organizacji pozarządowych 13. Wpływ sieci NATURA 2000 na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie regionu X) 14. Przyczyny integracji europejskiej 15. Polityka społeczna w Unii Europejskiej 16. Zdrowie i opieka zdrowotna w Unii Europejskiej

9 dr Michał Korczak specjalności: Gospodarowanie zasobami ludzkimi Polityka społeczno ekonomiczna Usługi logistyczne Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi: 1. Proces kadrowy w przedsiębiorstwie na przykładzie wybranej organizacji biznesowej, 2. Funkcje planowania w systemie zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie wybranej organizacji, 3. Dobór pracowników w wybranym sektorze działalności gospodarczej, 4. Informatyczne wspomaganie procesów kadrowych na przykładzie wybranej organizacji, 5. Efektywny system adaptacji pracownika w nowoczesnej organizacji, 6. System komunikacji wewnętrznej jako efektywny element zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, 7. Analiza zasobów pracy jako narzędzie zwiększania efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, 8. Strategie ocen w procesie rozwoju pracowników, 9. Funkcje wynagrodzeń w procesie ZZL w przedsiębiorstwie, 10. Strategie szkoleń pracowników na przykładzie wybranej organizacji, 11. Rola rozmów ewaluacyjnej w procesie motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji, 12. Kierowanie zespołem zadaniowym na przykładzie, 13. System wartościowania stanowisk pracy w organizacjach biznesowych i w słuŝbie cywilnej ( analiza porównawcza), 14. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie, 15. Koszty pracy jako instrument zarządzani zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, 16. Zasadnicze determinanty przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej organizacji biznesowej, 17. Systemy wynagradzania w przedsiębiorstwie, 18. Efektywność metod selekcji jako kryterium ich doboru, 19. Kultura organizacyjna firmy jako nowoczesny instrument zarządzania personelem, 20. Czynniki i instrumenty kształtujące motywacje pracowników, 21. Marketing kadrowy; zasady i praktyka, 22. Kierowanie procesami pracy; role menedŝerów a style kierowania; 23. Zarządzanie czasem przez menedŝera, 24. Charakterystyka osobowo - zawodowa menedŝera w świetle współczesnej literatury przedmiotu, 25. Techniki menedŝerskie w procesie zarządzania firmą, 26. Model kierowniczy i techniki zarządzania, 27. Podstawowe narzędzia kierowania ludźmi w kontekście przywództwa, 28. Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, 29. Rola outplacementu w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, 30. Metody restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie wybranej organizacji.

10 Polityka społeczno - ekonomiczna 1. Nietypowe formy zatrudniania; Ewolucja i perspektywy rozwoju w Polsce, 2. Analiza funkcjonowania pracy tymczasowej w Polsce jako instrument regulacji rynku pracy, 3. Determinanty bezrobocia na przykładzie wybranego regionu w kraju, 4. Zatrudnianie absolwentów szkół wyŝszych na rynku pracy na podstawie wybranego województwa, 5. Udział kobiet w rynku pracy na przykładzie wybranego regionu; Determinanty rozwoju i zagroŝenia, 6. Projekt reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce i jego potencjalny wpływ na rozwój społeczno gospodarczy; szanse i zagroŝenia realizacji, 7. Projekt reformy systemu zabezpieczeniowego wybranych grup zawodowych w Polsce i jego wpływ na dalszy rozwój społeczno gospodarczy; szanse i zagroŝenia jego realizacji, 8. Deregulacja rynku pracy i jej wpływ na poziom bezrobocia w Polsce, 9. Analiza rozwoju rynku pracy w Polsce po 2012 roku, 10. Aktywne formy zwalczania bezrobocia na przykładzie wybranego regionu. Usługi logistyczne 1. Strategia rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce; stan realizacji, szanse i zagroŝenia, 2. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie na przykładzie wybranej jednostki organizacyjnej, 3. Wpływ eurologistyki na rozwój przykładowego regionu w Polsce, 4. Globalizacja zarządzania logistycznego, 5. Tworzenie międzynarodowych łańcuchów logistycznych na przykładzie wybranej korporacji, 6. Rozwój funkcji logistyki miejskiej na przykładzie wybranej aglomeracji, 7. Zarządzanie logistyką transportu w przedsiębiorstwie, 8. Zarządzanie centrum dystrybucyjnym na przykładzie wybranej firmy, 9. Zarządzanie dystrybucją produkcji w przedsiębiorstwie, 10. Logistyczne systemy obsługi klienta na przykładzie wybranej firmy.

11 PROF. DR HAB. LECH KOŚCIELECKI Specjalności: Gospodarowanie zasobami ludzkimi Bankowość Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa Finanse publiczne Międzynarodowe stosunki gospodarcze Polityka społeczno-ekonomiczna Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Przykładowe tematy prac dyplomowych: Temat pracy dyplomowej * Bezrobocie jako problem społeczny i ekonomiczny w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu Ŝuromińskiego w latach Fuzja Banku BPH SA i PeKaO S.A. jako nowa siła europejskiego systemu bankowego Nowoczesne systemy zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie wdroŝenia systemów zarządzania jakością w OSM w Sierpcu Bezrobocie w powiecie płockim i formy walki z nim w latach Egzemplifikacja budŝetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Zawidz w latach Diagnoza i egzemplifikacja walorów turystycznych regionu sierpeckiego w rozwoju miasta Sierpc. Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie... Identyfikacja sposobów finansowania działalności bieŝącej i inwestycyjnej podmiotów gospodarczych. Oferta banku PKO S.A w Sierpcu skierowana do MSP Analiza finansowa wdraŝania Normy ISO na Krytej Pływalni w Sierpcu Zarządzanie personelem na przykładzie... Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego na przykładzie Kasztelan Browar Sierpc SA Wymiar i pobór zobowiązań podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego w 2006 roku na przykładzie miasta i gminy BieŜuń Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących. Egzemplifikacja funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego - Gmina śuromin Identyfikacja i diagnoza sztywnych metod przeciwdziałania bezrobociu w powiecie śuromin. Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku lokalnym na przykładzie lokalnej przedsiębiorczości w powiecie sierpeckim Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie Urzędu Gminy w śurominie w latach Egzemplifikacja źródeł finansowania działalności bieŝącej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie... Analiza trendów w budŝecie gminy Szczutowo w latach Diagnoza i egzemplifikacja podatków lokalnych w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Sierpc w latach Finansowanie oświaty w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Godowo w latach Pozycja i wizerunek firmy Calsberg Okocim SA Sierpc Diagnoza i egzemplifikacja bezrobocia i aktywnych form jego zwalczania na przykładzie powiatu płockiego. Procesy restrukturyzacyjne w Państwowym Przedsiębiorstwie UŜyteczności Publicznej Poczta Polska wywołane komercjalizacją rynku usług pocztowych

12 Temat pracy dyplomowej * Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwestii dopłat bezpośrednich na przykładzie Biura Powiatowego w Sierpcu. Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w realizacji dopłat bezpośrednich na przykładzie Biura Powiatowego ARiMR w Drobinie. Identyfikacja systemów motywacyjnych wpływających na rozwój przedsiębiorstwa (porównanie oczekiwań i próba oceny stosowanych motywatorów działania) Egzemplifikacja składek ZUS od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Motywowanie pracowników elementem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Danone Sp.z o.o. Diagnoza i egzemplifikacja procesów szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników w podmiocie gospodarczym na przykładzie Mercedes Benz Sp..z o. o. Diagnoza i perspektywy komunikacji w zarządzaniu podmiotem gospodarczym na przykładzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Analiza i diagnoza zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w wybranych typach gospodarstw domowych w Polsce w pierwszych latach XXI wieku. Analiza i diagnoza poziomu ryzyka zawodowego pracownika administracyjno - biurowego Implikacje dla kondycji finansowej podmiotu gospodarczego wynikające z wykorzystania leasingu jako elementu zabezpieczenia jego działalności operatywnej i strategicznej. Analiza dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego jako wyznacznika sprawności funkcjonowania społeczności lokalnej na przykładzie na przykładzie gminy Strachówka w latach Restrukturyzacja kadr i jej następstwa w aspekcie rekonwersji odchodzących z wojska Ŝołnierzy zawodowych Implikacje dla rozwoju gminy Śrem wynikające z polityki finansowej władz samorządowych w latach Egzemplifikacja rozliczeń kart płatniczych w Centrach Rozliczeniowych w Polsce w latach Egzemplifikacja ograniczania ryzyka bankowego w X Banku Analiza i ocena pozycji finansowej Zakładów Płytek Ceramicznych S.A. w Przysusze w latach Rola i znaczenie zamówień publicznych w gospodarce polskiej Analiza wskaźnikowa podmiotu gospodarczego na rynku polskim na przykładzie firmy X w latach Diagnoza i perspektywy bankowości hipotecznej w systemie bankowym w Polsce Rynek usług faktoringowych w Polsce Egzemplifikacja procesu szkolenia pracowników na przykładzie... Logistyczne i marketingowe aspekty dystrybucji wyrobów spoŝywczych na przykładzie WSS Społem w Kielcach Egzemplifikacja efektywnych sposobów wygasania zobowiązania podatkowego Analiza wskaźnikowa i strukturalna sprawozdań finansowych podmiotu gospodarczego na przykładzie firmy X w latach Nowoczesne formy finansowania działalności gospodarczej Paliwa płynne jako przykład towaru akcyzowego Analiza i ocena kondycji finansowej Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w oparciu o sprawozdawczość finansową w latach Egzemplifikacja budŝetu najmniejszej jednostki samorządu terytorialnego w wiejskiej gminie Obrońsko Finanse samorządu terytorialnego w Polsce

13 Temat pracy dyplomowej * Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Organizacja i zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej realizującym zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie Niepublicznego ZOZ NOVAMED Sp. z o.o. Karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako zryczałtowane formy płacenia podatku dochodowego z działalności gospodarczej Analiza i ocena rentowności podmiotu gospodarczego na przykładzie firmy X w latach Transakcje wewnątrz wspólnotowe Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie... Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny podmiotu gospodarczego na przykładzie... Analiza finansowa podmiotu gospodarczego na przykładzie przedsiębiorstwa Telekomunikacja Polska S.A. w latach Analiza i ocena kondycji finansowej podmiotu gospodarczego na przykładzie przedsiębiorstwa X w latach Gospodarka finansowa gminy Jedlińsk Diagnoza i ocena opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą * Są to tematy robocze prac

14 dr hab. Jakub Kraciuk specjalności: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Integracja europejska Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Usługi logistyczne Bankowość Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie 1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych 2. Rola inwestorów zagranicznych w procesach prywatyzacyjnych w Europie Środkowo- Wschodniej 3. Rola BIZ w procesie transferu technologii i myśli naukowo-technicznej do Polski 4. Wpływ ekspansji inwestycyjnej zagranicznych sieci handlowych na polski handel detaliczny 5. Wpływ BIZ na rozwój sektora xxx w Polsce II.Wpływ procesów globalizacyjnych na gospodarkę światową i polską 6. Globalizacja a procesy liberalizacyjne w handlu międzynarodowym 7. ZagroŜenia globalne w gospodarce światowej 8. Wpływ procesów globalizacji na światowy i polski rynek pracy 9. Wpływ globalizacji ekonomicznej na rozwój rynków wschodzących na przykładzie xxx 10. Pomoc gospodarcze i jej wpływ na sytuację krajów Trzeciego Świata 11. Światowy rynek surowców energetycznych i jego wpływ na polski sektor paliwowy III. Korporacje transnarodowe na świecie i w Polsce 12. Fuzje i przejęcia w polskim sektorze xxx 13. Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym w Polsce 14. Rola korporacji transnarodowych w rozwój rynku nowych technologii 15. Strategie działania korporacji transnarodowych na przykładzie firmy xxx 16. Wpływ ekspansji inwestycyjnej korporacji transnarodowych na rozwój sektora xxx w Polsce IV. Handel zagraniczny i międzynarodowy 17. Wpływ Światowej Organizacji Handlu na liberalizację handlu międzynarodowego 18. Wpływ integracji z UE na rozwój handlu zagranicznego Polski 19. Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy na przykładzie (NAFTA, CEFTA, EFTA ) 20. Handel zagraniczny i jego wpływ na bilans płatniczy Polski 21. Tendencje w rozwoju handlu zagranicznym Polski artykułami xxx z krajami xxx V. Kryzysy walutowe oraz problem zadłuŝenia międzynarodowego 22. Wpływ zadłuŝenia zagranicznego na gospodarkę Polski 23. Wpływ zadłuŝenia zagranicznego krajów słabo rozwiniętych na ich gospodarki 24. Przyczyny i następstwa kryzysów walutowych 25. Ryzyko wybuchu kryzysu walutowego w Polsce VI. Procesy integracyjne, Polska w Unii Europejskiej 26. Rola Funduszy Strukturalnych UE w rozwoju województwa xxx 27. Wpływ procesu integracji na rozwój polskiego sektora xxx 28. Perspektywy przystąpienia Polski do Unii Gospodarczo Walutowej 29. Wpływ polityki społecznej UE na polski rynek pracy 30. Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce

15 specjalności: Dr Maciej Łuczak Międzynarodowe stosunki gospodarcze Integracja europejska Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Gospodarowanie zasobami ludzkimi Ekonomika i zarzadzanie turystyką Polityka społeczno-ekonomiczna TEMATYKA PRAC PoniŜsze przykładowe tematy naleŝy traktować jako ogólne informacje o obszarach tematycznych. Ostateczne sformułowanie tematu będzie uzaleŝnione od zainteresowań studentów oraz od moŝliwości pozyskania informacji, które zostaną w pracy wykorzystane. OBSZAR ZARZADZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów 2. Kultura organizacyjna jako element zarządzania zasobami ludzkimi 3. Motywowanie pracowników jako funkcja menedŝerska 4. Efektywność systemu oceniania pracowników 5. Ewolucja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie 6. Nowoczesne metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 7. Motywacyjna funkcja wynagrodzeń we współczesnym przedsiębiorstwie 8. Zarządzanie systemem motywacji w przedsiębiorstwie 9. Pozyskiwanie personelu do współczesnej firmy 10. Odchodzenie pracowników firmy jako problem współczesnego zarządzania 11. Rola kadry kierowniczej w motywowaniu pracowników do pracy 12. Rola i efektywność szkoleń pracowniczych w Firmie. 13. Style kierowania i uwarunkowania ich skuteczności OBSZAR EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Metody wyceny majątku przedsiębiorstwa (oddziału gospodarczego). 2. Negocjacje handlowe w przedsiębiorstwie. 3. Analiza porównawcza systemów zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. 4. Etyczne zagadnienia marketingu i reklamy. 5. Rola reklamy w kampanii marketingowej. 6. Logistyka jako instrument realizacji celów strategicznych w przedsiębiorstwie. 7. Promocja produktów w zakładach Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem na przykładzie Potrzeby edukacyjne pracowników i ich realizacja. 10. Style kierowania i ich wpływ na efektywność zarządzania organizacją. 11. Pozyskiwanie pracowników (planowanie zasobów ludzkich). 12. Rola i miejsce motywowania w pracy. 13. Rola urzędów pracy w zagospodarowaniu zasobów ludzkich. 14. Analiza wykonania egzekucji podatków lokalnych(na przykładzie gminy. 15. Finanse publiczne szczebla gminnego. 16. Biznes plan jednostki gospodarczej wchodzącej na rynek.

16 OBSZAR EKONOMIKI TURYSTYKI 1. Uwarunkowania strategii rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym (gmina, powiat) 2. Funkcjonowanie gmin turystycznych, rekreacyjnych lub uzdrowiskowych (analiza ekonomiczna na szczeblu gminy, powiatu lub regionu) 3. Finansowanie sportu i rekreacji dzieci i młodzieŝy ' 4. Źródła finansowania uczniowskich klubów sportowych 5. Rekreacja jako zadanie własne gminy 6. Baza noclegowa w Polsce i kierunki jej zmian 7. Zatrudnienie w turystyce w Polsce 8. Wymagania kwalifikacyjne w turystyce a wejście Polski do Unii Europejskiej 9. Przykłady rozwiązań w zakresie organizacji i finansowania rekreacji i turystyki na szczeblu lokalnym w wybranych krajach 10. Strategia rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce 11. Analiza bazy hotelowej w Polsce i kierunki jej zmian 12. Analiza i ocena rozwoju ruchu turystycznego w Polsce OBSZAR EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO 1. Przedsiębiorstwo turystyczne w warunkach gospodarki rynkowej 2. Analiza strategiczna firmy turystycznej 3. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa turystycznego 4. Analiza efektywności ekonomicznej wybranego przedsiębiorstwa turystycznego lub ośrodka sportu i rekreacji. 5. Przedsiębiorstwo turystyczne w warunkach UE 6. Ocena konkurencyjności firmy turystycznej na wybranym przykładzie 7. Działania przedsiębiorcze na przykładzie konkretnej firmy turystycznej 8. Zarządzanie przedsiębiorcze w turystyce. 9. ZałoŜenia koncepcji strategii wybranej firmy turystycznej 10. Koncepcja funkcjonowania firmy turystycznej 11. Zintegrowany system zarządzania jakością firmy turystycznej 12. Analiza efektywności ekonomicznej wybranego przedsiębiorstwa turystycznego lub ośrodka sportu i rekreacji. 13. Analiza przedsięwzięć innowacyjnych tub rozwojowych w działalności firmy turystycznej 14. Monografia wybranej firmy turystycznej lub regionu turystycznego 15. Analiza dochodów i wydatków wybranego klubu sportowego 16. Analiza kosztów wybranej firmy 17. NadwyŜka finansowa firmy i jej źródła 18. Płynność finansowa firmy i jej determinanty 19. Motywowania pracowników firmy turystycznej TEMATYKA GOSPODARCZA 1. Uczestnictwo Polski w procesach globalizacji gospodarki światowej 2. Rola i znaczenie korporacji transnarodowych w procesach rozwoju gospodarczego Polski na przełomie XX i XXI wieku 3. Organy administracji celnej w Polsce po akcesji do UE 4. Rola i znaczenie systemu motywacyjnego w rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie.. 5. Infrastruktura transportowa w Polsce po Akcesji do UE 6. Metody finansowania działalności MSP w Polsce na przykładzie.. 7. Uczestnictwo Polski w strefie Euro przygotowania i perspektywy 8. Korporacje transnarodowe i ich inwestycje bezpośrednie w Europie Środkowo- Wschodniej

17 Dr Jarosław Makowski specjalności: Bankowość Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa Finanse publiczne Ubezpieczenia 1. Symptomy zagroŝenia upadłością firm w Polsce. 2. Gwarancja bankowa, a gwarancja ubezpieczeniowa róŝnice i podobieństwa. 3. Rozwój ubezpieczeń finansowych w Polsce. 4. Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej. 5. Porównanie oferty ubezpieczeń naleŝności krajowych największych towarzystw ubezpieczeń. 6. Ocena ekonomiczno-finansowa na przykładzie firmy/firm z branŝy/sektora Analiza dyskryminacyjna jako jedna z metod oceny ryzyka. 8. Wiarygodność źródeł informacji zawartych w raportach wywiadowi gospodarczych. 9. Walka konkurencyjna firm ubezpieczeniowych/banków o segment MSP w Polsce. 10. Analiza strategii sprzedaŝy ubezpieczeń gospodarczych oraz segmentacji klientów największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. 11. Oferta zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń finansowych, a obecne potrzeby rynku. 12. Windykacja naleŝności. 13. Metody oceny projektów inwestycyjnych na przykładzie. 14. Porównanie kredytu i leasingu. 15. Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa - pionowa i pozioma ocena aktywów i pasywów bilansu. 16. Kryteria oceny rentowności przedsiębiorstwa 17. Outsorsing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw. 18. Zarządzanie płynnością finansową firmy. 19. Sposoby finansowania działalności gospodarczej. 20. Rola controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 21. Znaczenie inwestycji w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 22. Analiza techniczna i fundamentalna na przykładzie firmy X. 23. Nowoczesne metody oceny zdolności kredytowej praktyczne zastosowanie. 24. Problemy wykorzystywania analizy wskaźnikowej do oceny kondycji firm. 25. Ocena kondycji finansowej towarzystw ubezpieczeniowych lub banków. 26. Zarządzanie ryzykiem w działalności banku. 27. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. 28. Elementy oceny ryzyka przy udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych stosowane przez największe firmy ubezpieczeniowe. 29. Rozwój ubezpieczeń na Ŝycie na przestrzeni lat Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach. Wskazane powyŝej obszary badawcze stanowią wstęp do dookreślenia finalnych tematów prac magisterskich.

18 Dr Marek Józef śukowski specjalności: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Integracja europejska Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Gospodarowanie zasobami ludzkimi Bankowość Polityka społeczno-ekonomiczna Finanse publiczne Gospodarka nieruchomościami Problematyka prac dyplomowych 1. Problemy międzynarodowej integracji gospodarczej i globalizacji gospodarki - stan aktualny i perspektywy. 2. Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze. 3. Internacjonalizacja polityki społecznej i gospodarczej. 4. Społeczne i gospodarcze problemy Unii Europejskiej. 5. Ruch turystyczny i migracje - aspekty społeczno-ekonomiczne. 6. Międzynarodowe zadłuŝenie Polski - aspekty społeczno-ekonomiczne. 7. Zarządzanie międzynarodowe, problemy polityczno-ekonomiczne. 8. Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego. 9. System bankowy w Polsce - stan obecny i perspektywy. 10. Problemy bezrobocia w gospodarce polskiej. 11. Gospodarka nieruchomościami. 12. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. 13. Zarządzanie samorządem terytorialnym. 14. Zarządzanie placówkami oświatowymi. 15. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie firmy "X". 16. Zarządzanie wiedzą jako czynnik dynamizacji gospodarki polskiej. 17. Inwestycje zagraniczne w Polsce - stan aktualny i perspektywy. 18. Strategia i polityka personalna przedsiębiorstw. 19. Pozyskiwanie, motywowanie i ocenianie pracowników w przedsiębiorstwie. 20. Rola doradztwa we współczesnym zarządzaniu. 21. BudŜet gminy "X" w latach Analiza strategii zrównowaŝonego rozwoju na przykładzie gminy "X". 23. BudŜet zadaniowy jako sposób realizacji strategii gminy. 24. Fundusze europejskie i ich wykorzystanie w gminie "X". 25. Zwalczanie bezrobocia w jednostce samorządu terytorialnego. * Prace licencjackie powinny być oparte na konkretnych przykładach ( przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji pozarządowej, samorządu terytorialnego, państwa, organizacji międzynarodowej, itp.). * Prace magisterskie powinny ponadto zawierać badania własne ( ekonomiczne, demograficzne, socjologiczne, psychologiczne, itp.).

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Tom I Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu staŝe dla pracowników PWSZ w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości

Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Uchwała nr XLII/295 /2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania zatrudnienia i rozwoju

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo