Długoterminowa strategia zarządzania kapitałem w warunkach CRD IV i niskich stóp procentowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Długoterminowa strategia zarządzania kapitałem w warunkach CRD IV i niskich stóp procentowych."

Transkrypt

1 Długoterminowa strategia zarządzania kapitałem w warunkach CRD IV i niskich stóp procentowych. Tomasz Kubiak, PRM, CFA Dyrektor Zarządzający Departament Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami Bank Pekao S.A. 16 stycznia 2014, Warszawa Dariusz Szkaradek, MBA, CFA, FCCA Partner Sektor Instytucji Finansowych Deloitte

2 Podstawowy zakres regulacji CRD (Filar II i III, licencje, nadzór) CRR (Filar I) Bufory kapitałowe (Nowe) Ład wewnętrzny i polityka wynagrodzeń ICAAP Sankcje nadzorcze Wymagania wobec nadzoru, współpraca nadzorcza i harmonizacja Definicja funduszy własnych Wymogi kapitałowe Duże zaangażowania Transfer ryzyka kredytowego Płynność (Nowe) Wskaźnik dźwigni (Nowe) Ujawnienia 2014 Deloitte Polska 1

3 Wymogi kapitałowe z punktu widzenia polskiego sektora bankowego Kluczowe elementy wprowadzone przez CDRIV/CRR: Zmiany w definicji kapitału, pomniejszeń oraz wprowadzenie buforów kapitałowych. Stosowne ciała lokalne mogą decydować o: Bufor na ryzyko systemowe Bufor cykliczny Realokacje buforów dotyczący G-SII oraz other-sii Wzmocnienie jakości kapitału CET1 Średni poziom wskaźnika CET1 na podstawie banków objętych badaniem EBA 11,0% 11,2% 11,7% Zmiany w wymogach kapitałowych (RWA) Obniżenie wymogu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wagi ryzyka i LTV dla kredytów hipotecznych (z jednoczesnym wprowadzeniem opcji narodowościowych w tym zakresie Dodatkowych wymóg na CVA Inne zmiany techniczne jak wymogi na podatek odroczony, udziały czy wartości niematerialne i prawne 10,0% 2011 Gru 2012 Cze 2012 Gru 2013 Cze Źródło: EBA Risk Assessment, grudzień Deloitte Polska 2

4 Dźwignia finansowa Leverage Ratio (LR) Współczynnik dźwigni szacowany jest jako relacja miernika kapitału do miernika ekspozycji. Jako miernik kapitału rozumiana jest wartość funduszy własnych pierwszej kategorii obliczanych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do definicji Tier 1 przez CRD IV. Jako miernik ekspozycji rozumiana jest suma wartości bilansowej netto ekspozycji bilansowych i wartości ekspozycji pozabilansowych po uwzględnieniu współczynnika konwersji kredytowej. W mierniku ekspozycji należy uwzględnić wartość wszystkich aktywów i ekspozycji pozabilansowych z wyjątkiem tych, które pomniejszają fundusze własne pierwszej kategorii (czyli, np. nie należy uwzględniać wartości niematerialnych). Minimalny poziom współczynnika dźwigni, jaki powinien być utrzymywany przez banki został wstępnie ustalony na poziomie 3%. LR = CET1 Ekspozycja bilansowa netto + pozabilansowa po CCF 3% 2014 Deloitte Polska 3

5 Nowe miary płynności CRD IV/ CRR wprowadza nowe wymogi w zakresie płynności: Płynność krótkoterminowa: LCR (Liquidity Coverage Ratio) zdefiniowany jako relacja aktywów płynnych (HQLA) do wypływów mogących nastąpić w ciągu następnych 30 dni przy założeniu sytuacji stresowej Płynność strukturalna (długoterminowa): NSFR (Net Stable Funding Ratio) jako relacja pasywów długoterminowych do aktywów długoterminowych oraz Dodatkowe miary płynności i obowiązki sprawozdawcze Dodatkowe miary płynności: Przedziały zapadalności Koncentracja finansowania przez kontrahenta Koncentracja finansowania przez jeden typ produktu Koszty finansowania dla różnych terminów zapadalności Rolowanie finansowania Wyzwania dla Banków: Wyższy koszt finansowania długoterminowego Zwiększenie wykorzystania finansowania z rynków hurtowych Niższe korzyści z cross-sellingu (niskie stopy determinujące niższą efektywność wykorzystania osadów na rachunkach bieżących) Draft ITS on metrics for monitoring additional liquidity, EBA, Deloitte Polska 4

6 MT IE CY UK DK FR NL PT ES SE AT DE BE FI IT EL SI CZ BG HU EE LT PL SK LV RO Środowisko niskich stóp procentowych Stopy procentowe na rynku międzybankowym (3M) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Wpływ środowiska makroekonicznego na działalność: Ograniczenie dostępności finansowania hybrydowego Ograniczenie dostępności kapitału Spadek rentowności długoterminowych produktów kredytowych takich jak kredyty hipoteczne w związku z kosztem pozyskiwania finansowania oraz spadkiem dochodowości rachunków bieżących PLN EUR CHF USD JPY Aktywa sektora bankowego/ PKB, maj 2013 % UE 27 Wpływ środowiska makroekonicznego na działalność: Udział aktywów banków w PKB w Polsce zdecydowanie poniżej średniej Unii Europejskiej Wciąż dynamiczny rozwój sektora bankowego Mniejsza potrzeba delewarowania niż w Europie Zachodniej Istotne zmiany właścicielskie na Polskim rynku wynikające ze zmian strategii banków 2014 Deloitte Polska 5

7 Wpływ CRD IV/ CRR na rozwój produktów Zapotrzebowanie na płynność krótkoterminową (LCR) - wzmocnienie relacji z klientami detalicznymi. Zapotrzebowanie na płynność długoterminową (NSFR) stopniowa zmiana struktury aktywów / pasywów, sekurytyzacja, listy zastawne. Wprowadzanie nowych produktów wymaga uwzględniania dodatkowych wymogów kapitałowych i płynności Wpływ podejmowanego ryzyka na pricing produktów Odpowiedzialność za ryzyko generowane przez produkt na wszystkich szczeblach decyzyjnych Utrudnione pozyskiwanie finansowania w postaci depozytów w warunkach niskich stóp procentowych Uwzględnianie w strategii długoterminowej efektu dźwigni finansowej % odpowiedzi twierdzących Przewidanie zmian w modelu Powody: Rynek wtórny Bankowość inwestycyjna Działalność związana z handlem Transakcje międzybankowe Działalność na rynku zagranicznym Działalność na rynku zagranicznym w Sektor publiczny Przyczyny krajowe: Kredytowanie korporacji Kredytowanie MŚP Kredyty konsumenckie Kredyty na komercyjne nieruchomości Kredyty na nieruchomości mieszkalne Inne 0% 5% 10% 15% 20% 25% Respondenci panelu EBA odpowiedzieli na zawarte w ankiecie pytania o przewidywane zmiany w modelu biznesowym. Większość respodentów spodziewających się zmian, wskazuje na konieczność zmiany w podejściu do udzielania kredytów na nieruchomości komercyjne. Źródło: EBA Risk Assessment, grudzień Deloitte Polska 6

8 Kluczowe kwestie związane z regulacjami i środowiskiem makroekonomicznym 1. 1 Pozyskanie nowego kapitału w środowisku niskiego ROE (zwłaszcza w porównaniu do USA) 2. 2 Polityka dotycząca buforów kapitałowych 3. 3 Czy wyższe wymogi i standardy płynności przełożą się na poprawę ratingów banków i zwiększą ich dochodowość, czy pogorszą sytuację finansową i w konsekwencji pogorszą ratingi 4. 4 Spadek rentowności długoterminowych produktów kredytowych takich jak kredyty hipoteczne, w związku z kosztem pozyskiwania finansowania oraz spadkiem dochodowości rachunków bieżących 5. 5 Środowisko niskich stóp a skłonności do oszczędzania i generowania płynności w kraju 6. 6 Zwiększenie zainteresowania transakcjami sekurytyzacyjnymi i emisją listów zastawnych (bank hipoteczny) 2014 Deloitte Polska 7

9 Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory Sp. z o.o., Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.(dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.), Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Deloitte Business Consulting S.A. oraz Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k (wspólnie określane mianem Deloitte Polska ), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w sześciu głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 1000 profesjonalistów z Polski i zagranicy. Więcej informacji można znaleźć na polskich stronach internetowych: Deloitte Polska. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Getin Noble Bank S.A. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu?

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Materiały i Studia nr 310 Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy Agnieszka Sawicka, Izabela D. Tymoczko Materiały i Studia nr 310 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo