Załącznik nr 2 AUTOREFERAT NA TEMAT DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ W JĘZYKU POLSKIM. dr Iwona Przychocka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 AUTOREFERAT NA TEMAT DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ W JĘZYKU POLSKIM. dr Iwona Przychocka"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 AUTOREFERAT NA TEMAT DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ W JĘZYKU POLSKIM dr Iwona Przychocka

2 AUTOREFERAT NA TEMAT DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ W JĘZYKU POLSKIM Spis treści 1. PREZENTACJA INFORMACJI OGÓLNYCH DOTYCZĄCYCH HABILITANTKI Informacja o wykształceniu i zatrudnieniu Ogólna charakterystyka aktywności zawodowej Ogólna charakterystyka osiągnięć, dorobku oraz zainteresowań naukowych PREZENTACJA JEDNOTEMATYCZNEGO CYKLU PUBLIKACJI Skład jednotematycznego cyklu publikacji wskazanego jako osiągnięcie naukowe będące znacznym wkładem w rozwój nauk ekonomicznych dyscypliny finanse Uzasadnienie wyboru problematyki w ramach jednotematycznego cyklu publikacji Zakres, charakter i cel jednotematycznego cyklu publikacji Charakterystyka jednotematycznego cyklu publikacji Charakterystyka nurtu dotyczącego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH Szczególne osiągnięcia naukowe INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POPULARYZUJĄCEJ NAUKĘ DOROBEK DYDAKTYCZNY DOROBEK ORGANIZACYJNY

3 1. PREZENTACJA INFORMACJI OGÓLNYCH DOTYCZĄCYCH HABILITANTKI 1.1. Informacja o wykształceniu i zatrudnieniu W roku 1996 po odbyciu pięcioletnich studiów stacjonarnych na kierunku Finanse i Bankowość obroniłam pracę magisterską pt. Działalność kredytowa i metody zabezpieczeń przez ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym (na podstawie Banku Pekao S.A.) i uzyskałam tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2005 roku w oparciu o dysertację doktorską pt. Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, którą obroniłam na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie w Białymstoku (promotorem był prof. dr hab. Jerzy Borowski, a recenzentami byli: prof. dr hab. Bogusław Pietrzak, dr hab. prof. UwB Aleksander Maksimczuk), uzyskałam stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Białymstoku. W 1996 r. podjęłam pracę w polskim systemie bankowym w Kredyt Bank S.A, w trakcie której mogłam bliżej zapoznać się z wieloma problemami, które w nim występowały z dużą ostrością w dobie transformacji. W 2001 r. zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w Katedrze Ekonomii i Finansów, a po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w 2005 r. zostałam mianowana na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii i Finansów w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. W 2011 r. na bazie pozytywnej opinii nr BCK-II-P/N-684/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów zostałam zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej Ogólna charakterystyka aktywności zawodowej Cała moja dotychczasowa aktywność naukowo-badawcza oraz publikacyjna mieści się w obszarze nauk ekonomicznych. Przy czym wyraźnie wśród moich zainteresowań można dostrzec trzy nurty, w tym jeden dominujący. Są nimi: a) problematyka finansowych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce naukowej (m. in. w Polsce, jak i w innych krajach UE), 2

4 b) problematyka bankowości ze szczególnym uwzględnieniem banków komercyjnych w kontekście współpracy z bankiem centralnym, c) problematyka wpływu finansów publicznych na rozwój ekonomiczny sektora MSP. Przedstawiony wyżej układ tematyczny moich zainteresowań naukowych jest logiczną konsekwencją aktywności zawodowej, która łączy moje zainteresowania naukowe z pracą realizowaną w praktyce zawodowej (praca w banku komercyjnym, jak i doradztwo ekonomiczne małym i średnim firmom). Takie bezpośrednie połączenie teorii z praktyką z jednej strony pozwala mi na przenoszenie do praktyki gospodarczej najnowszych trendów rozwiązań pojawiających się w teorii finansów przedsiębiorstw, z drugiej zaś strony umożliwia podejmowanie najbardziej istotnych tematów badań i dociekań naukowych, które następnie są prezentowane w licznych publikacjach zarówno o charakterze monograficznym, jak i w artykułach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Czynnikiem łączącym obie formy aktywności zawodowej jest moja działalność informacyjna oraz dydaktyczna, którą realizuję w ramach wykładów i konwersatoriów na dwóch poziomach studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej i Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, a także w ramach licznych studiów podyplomowych na mojej macierzystej uczelni. Sądzę, że znaczne zainteresowanie prowadzonymi przeze mnie zajęciami dydaktycznymi oraz ich pozytywna ocena, wyrażona przez słuchaczy, przejawiająca się otrzymanymi nagrodami dydaktycznymi Rektorów obu Uczelni, wynikają w dużej mierze z tego, że jestem w stanie przekazać uczestnikom kształcenia nie tylko najnowszą wiedzę teoretyczną, ale również wiedzę praktyczną. Pragnę podkreślić, że istotnym elementem mojej pracy naukowej jest działalność promotorska, obejmująca wypromowanie w trakcie prowadzonych wielu seminariach magisterskich i licencjackich ponad 164 prac magisterskich i 247 prac licencjackich oraz bardzo wielu prac na studiach podyplomowych. Przyjęte przeze mnie prace magisterskie i dyplomowe zostały ocenione wysoko przez recenzentów, jak i przez komisje przyjmujące ich obronę. Oprócz waloru naukowego podnoszony jest także fakt, iż poruszana problematyka obejmuje z reguły najbardziej aktualne problemy ekonomiczne. Pełniłam także funkcję opiekuna kół naukowych, które organizowały pod moim kierunkiem seminaria naukowe, kończące się publikacją zwartą lub artykułami naukowymi. 3

5 Moje zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności akademickiej nie ogranicza się tylko do działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej czy promotorskiej. W minionym okresie aktywnie uczestniczyłam w pracach organizacyjnych Uczelni. Od 2003 do 2011 roku byłam członkiem Senatu Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Od 15 września 2011 roku powołana zostałam na stanowisko prodziekana, a od 1 lutego 2012 roku na dziekana Wydziału Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Jednocześnie jestem członkiem Senatu tej Uczelni Ogólna charakterystyka osiągnięć, dorobku oraz zainteresowań naukowych. Dorobek naukowo-badawczy obejmuje 113 publikacji (z tego 8 pozycji złożono do druku), w tym po uzyskaniu stopnia doktora 98 pozycji. Są to zarówno prace o charakterze monograficznym, jak i artykuły opublikowane w krajowych oraz zagranicznych wydawnictwach zwartych, jak i czasopismach naukowych. Dorobek mój jest wewnętrznie spójny, a problematyka i obszar zainteresowań oraz dociekań naukowych w nim prezentowane są wzajemnie logicznie i merytorycznie zbieżne. Chciałabym aby można byłoby spojrzeć na mój dorobek naukowo-badawczy z dwóch punktów widzenia. A. Przedmiot zainteresowań i badań naukowych. Od samego początku mojej kariery naukowej są wyraźnie zarysowane obszary oraz problematyka dociekań naukowych w ramach nauk ekonomicznych dyscypliny finanse. Moje zainteresowania naukowe skupione są w trzech obszarach naukowych związanych z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (skrót MSP) w świecie, w tym i w Polsce, a mianowicie: finansowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, funkcjonowanie systemu bankowego oraz finanse publiczne w kontekście MSP. Biorąc pod uwagę trzy wyżej sprecyzowane obszary widać, iż pomiędzy nimi istnieją silne więzi i współzależności. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że mój dorobek naukowy nie tylko rozwija się w tych obszarach, ale także ukierunkowany jest na nowe obszary dociekań naukowych, ale zawsze powiązanych z tymi trzema głównymi obszarami. Wykraczanie poza ramy moich głównych nurtów badań pozwala na pełniejsze spojrzenie na rozwój sektora MSP w warunkach gospodarki rynkowej. Widać to wyraźnie w aspekcie regulacji prawnych, które znalazły się w orbicie moich zainteresowań naukowych z jednej strony jako istotny element funkcjonowania sektora MSP, z drugiej zaś strony jako 4

6 element otoczenia przedsiębiorstw tego sektora, a więc podlega ekonomicznej ocenie skutków dla tego sektora. W 2012 r. powierzono mi kierowanie dwoma grantami badawczymi (granty Ministerstwa Finansów) z zakresu funkcjonowania MSP i poboru danin publicznych. Oprócz tego od 1 maja 2013 r. kieruję jednym grantem badawczym zleconym przez Ministerstwo Gospodarki w zakresie wybranych uwarunkowań prawno-ekonomicznych przedsiębiorczości w Polsce. Ponadto jestem członkiem zespołu badawczego w ramach grantu badawczego Ministerstwa Finansów dotyczącego uszczupleń podatkowych w Polsce oraz członkiem zespołu badawczego w ramach grantu badawczego Ministerstwa Gospodarki dotyczącego unormowań handlu internetowego w Polsce (Załącznik nr 5). Ponadto uczestniczę w pracach międzynarodowego zespołu badawczego (polskolitewsko-ukraińsko-białoruskiego), którego celem jest przeanalizowanie podobieństw, jak i różnic rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w wyżej wymienionych krajach. B. Etapy rozwoju naukowego W moim dorobku naukowo-badawczym można wyróżnić okresy rozwoju naukowego, w ramach których zmienił się akcent kładziony na poszczególne obszary dociekań badawczych. Pierwszy okres to lata Cechują go dwa ważne wydarzenia naukowe, a mianowicie: uzyskanie w 1996 roku tytułu magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. Działalność kredytowa i metody zabezpieczeń przed ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym (na podstawie Banku Pekao S.A.) uzyskanie w 2005 r. stopnia doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Białymstoku za pracę pt. Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Borowski. Moja aktywność naukowa przypadająca na ten okres skoncentrowana była na badaniu przemian dokonujących się w polskim sektorze bankowym oraz jego wpływie na powstawanie i przemiany w polskim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegółową informację o mojej aktywności naukowej przypadającej na ten okres zaprezentowałam w Załączniku nr 7. 5

7 Drugim okresem mojego rozwoju naukowego to lata po uzyskaniu stopnia doktora (od 2005 r. do dnia dzisiejszego.) W okresie mojej pracy naukowej po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych wzmocniłam i skoncentrowałam swoją uwagę na problematyce rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Opublikowałam na bazie rozprawy doktorskiej książkę pt. Warunki działania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo COMANIM, Warszawa Na początku moich zainteresowań tym obszarem, problematyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jawiła mi się jedynie w aspekcie determinantów przeobrażenia się tego sektora w czasie postępującej transformacji systemowej. Wraz z rozwojem i dojrzewaniem naukowym problematyka determinantów rozwoju sektora MSP w Polsce zaczęła być przeze mnie rozwijana, uzupełniania i dopełniana. Odkrywałam coraz to nowe powiązane ze sobą obszary rozważań naukowych (rola sektora MSP w Polsce i UE, innowacyjność sektora MSP, bariery rozwoju tego sektora, źródła jego finansowania, wpływ procesów globalizacyjnych na rozwój sektora MSP w Polsce). Unaoczniłam sobie to, że nadal istnieją zagadnienia, które wymagają pogłębionych badań i rozważań naukowych, a pewne elementy metodyczne wymagają dopracowania, ujednolicenia a także podejścia ogólnego. Mój dorobek naukowy przedstawię w dalszej części autoreferatu. 6

8 2. PREZENTACJA JEDNOTEMATYCZNEGO CYKLU PUBLIKACJI Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wyzwania teorii i potrzeby praktyki stanowiącego osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003, nr 65, poz. 595 ze zmianami) Skład jednotematycznego cyklu publikacji wskazanego jako osiągnięcie naukowe będące znacznym wkładem w rozwój nauk ekonomicznych dyscypliny finanse. Jednotematyczny cykl publikacji: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wyzwania teorii i potrzeby praktyki, stanowiący osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003, nr 65, poz. 595 ze zmianami) i będący moim znaczącym udziałem w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, obejmuje zestaw 35 najważniejszych publikacji z obszaru przemian i kierunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, które zostały pogrupowane według prezentowanej w nich problematyki. Dzieła własne opublikowane w całości przedstawia poniższa lista: Monografie: 1. I. Przychocka, Integracja europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, 2. I. Przychocka, Dylematy podatkowe stojące przed sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, 3. I.Przychocka, Market of Private Equity and Capital Venture Funds (origin and the trend of development), Slovenska Akademia Manazmentu, Bratislava I.Przychocka, Zobowiązania podatkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 5. I.Przychocka, Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo SIGMA SPJ, Warszawa 2012, 6. I.Przychocka, Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo SIGMA, Skierniewice 2011, 7

9 7. I. Przychocka, Male a stredne podniky v obdobi globalizacie, Slovenska Akademia Manazmentu, Bratysława 2010, 8. I. Przychocka, Kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo SIGMA, Skierniewice 2010, 9. I. Przychocka, Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, Difin, Warszawa 2009, 10. I. Przychocka, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w dobie postępującej globalizacji, Wydawnictwo SIGMA, Skierniewice 2009, 11. I. Przychocka, Siektor małych i sriednich predprijatij w Polsze, IWC Minfina, Mińsk 2009, 12. I. Przychocka, Rozwitok malich i sierednich pidpriemstw w Polszi, Ewropiejskij Uniwersitet, Kijów 2009, 13. I. Przychocka, Europines integracijos itaka mazoms ir vidutinems imonems Lenkijoje, Alytaus kolegija, Alytaus 2009, 14. I. Przychocka, Małe i średnie przedsiębiorstwa w praktycznym działaniu, I. Wydawnictwo Agencja TNOIK, Warszawa 2007, 15. I. Przychocka, Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw przez osoby fizyczne. Wydawnictwo TNOIK, Warszawa I. Przychocka, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce (wybrane problemy), Wydawnictwo TNOiK, Warszawa Współautorstwo monografii: 1. Leonid Davydzenka, Iwona Przychocka, Instytucjonalizacja rynku innowacji, Wydawnictwo PWSZ Suwałki, Suwałki (Mój udział w monografii stanowi 50%. W niniejszej monografii mój wkład dotyczy przede wszystkim problematyki zawartej w pierwszych czterech rozdziałach książki. Oświadczenie współautora znajduje się w Załączniku nr 8.) Artykuły: 1. I.Przychocka, Catalyst as a New element of the financial market at the time of globalisation, Żilinska Univerzita v Żline, Rajeckie Teplice, Slovenska Republika

10 2. I.Przychocka, Fiscalism and entrepreneurship in Poland, w pracy zbiorowej Biulietien Miżnarodnowo Nobieliwskowo Ekonomicznowo Forumu, Dnietropietrowskij Uniwersitiet imieni Alfreda Nobla, Dnietropietrowsk I.Przychocka, Padatkowyje instrumenty biaspieki funkcjonowania małych i sriednich pradpryjemstway y Polszi, [w] Wesci BGPU Sztokwartalny naukowa metodyczny czasopis 1/2011, Ucziebno izdatielskij centr BGPU, Mińsk I.Przychocka, Innowacje a sektor MSP, [w:] G.Michalczuk; N.Siemieniuk (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok I. Przychocka, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w podnoszeniu atrakcyjności gospodarczej Ukrainy, [w:] I.Michałków (red.), Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka oświata turystyka), Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód & Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej- Curie, Warszawa I.Przychocka, Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw znaczenie tego problemu dla rozwoju wspólnot samorządowych, [w:] Problemy finansowania zadań własnych i zleconych wspólnoty samorządowej materiały pokonferencyjne część II, PWSZ w Suwałkach, Suwałki I. Przychocka, Fundusze unijne dla Polski oraz ich wykorzystanie w latach ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach Nr 1-2/2010, PWSZ w Suwałkach, Suwałki I. Przychocka, Anioły biznesu jako bezpieczne źródło finansowania przedsiębiorstwa, [w:] Z. Ciekanowski (red.), Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego. Ogólnokrajowe i lokalne wyzwania cywilizacyjne, Wydawnictwo WSZiP, Warszawa I. Przychocka, Innowacje w przedsiębiorstwie, [w:] B. Bakier, K. Meredyk, J. Sikorski (red.), Mikroekonomiczne aspekty innowacyjności, PWSZ w Suwałkach, Suwałki I. Przychocka, The Influence of Non-Tax Tool on the Performance of Small and Average Businesses in Poland [w:] Jan Szczepański (red.), Problemy polityki fiskalnej, Wydawnictwo Uczelni Warszawskiej, Warszawa I. Przychocka, Innowacje i systemy innowacji w teorii ekonomii wybrane aspekty, [w:] K. Meredyk, J. Sikorski, K. Turowski (red.), Innowacyjność 9

11 polskiej gospodarki poziom i uwarunkowania wzrostu, PWSZ w Suwałkach, Suwałki I. Przychocka, Absorpcja funduszy unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] K. Kubik; G. Michalczuk (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża I. Przychocka, Fundusze unijne jako źródło finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] G. Michalczuk; I. Przychocka; J. Sikorski (red.), Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok I. Przychocka, Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] I. Michałków; B. Nazaruk; W. Petryk; Z. Sirojć (red.), Problemy transformacji w Polsce i na Ukrainie, Uczelnia Warszawska im. MS-C, Warszawa-Kijów I. Przychocka, Zarządzanie wiedzą główny kierunek wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] J. Kot (red.), W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, Przedsiębiorstwo Poligraficzne Głowaccy, Kielce 2006 Współautorstwo artykułów: 1. I. Przychocka; A. Ciosek, Wpływ narzędzi podatkowych na bezpieczeństwo funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] R.Grosset (red.), Tożsamość bezpieczeństwa wewnętrznego miejsce, rola i funkcje, Wydawnictwo WSZiP, Warszawa (Mój udział stanowi 50%. Mój wkład dotyczy analizy rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw. Oświadczenie współautora znajduje się w Załączniku nr 8.) 2. I. Przychocka, A. Jastrzębska, Banki komercyjne a sektor małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] I. Przychocka, J. Sikorski (red.), System bankowy w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo WSZiP, Warszawa (Mój udział stanowi 50%. Mój wkład dotyczy analizy problematyki polityki pieniężnej NBP po 2000 roku. Oświadczenie współautora znajduje się w Załączniku nr 8.) 3. I. Przychocka; A. Jastrzębska, Oferta kredytowa banków dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] G. Michalczuk; I. Michałków; J. 10

12 Sikorski (red.), Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok (Mój wkład wynosi 50%. W artykule skoncentrowałam się na analizie oferty kredytowej jako produktu bankowego. Oświadczenie współautora znajduje się w Załączniku nr 8.) 2.2. Uzasadnienie wyboru problematyki w ramach jednotematycznego cyklu publikacji. Jednotematyczny cykl publikacji Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wyzwania teorii i potrzeby praktyki stanowi rozszerzenie, dopełnienie oraz uzupełnienie wcześniej prezentowanych rozważań w ramach pracy doktorskiej. W swoim dorobku naukowym nawiązywałam do wyników badań opublikowanych w licznych pracach krajowych, jak i zagranicznych naukowców. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce stał się bardzo ważnym elementem naszej gospodarki. Dostrzegłam to i podjęłam badania, które pozwoliły na silne uwypuklenie oraz poszerzenie wiedzy w zakresie przemian tego podstawowego ogniwa gospodarki przechodzącej transformację systemową. Takie podejście do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wymusza pięciopoziomowe spojrzenie na ten problem, a mianowicie: 1. miejsce i rola sektora MSP w Polsce, jak i w innych krajach, 2. innowacyjność sektora MSP, 3. źródła finansowania sektora, 4. bariery rozwoju, 5. wpływ procesów globalizacyjnych na rozwój sektora MSP w Polsce. W polskim piśmiennictwie naukowym problematyka sektora MSP znalazła swoje odzwierciedlenie w wielu pracach, takich autorów jak: prof. dr hab. J. Grzywacz, dr hab. prof. SGH Andrzej Herman, prof. dr hab. prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, W.M. Orłowski, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. B. Piasecki, prof. dr hab. A. Rogut, prof. dr hab. A. Skowronek-Mielczarek, dr hab. prof. SGH Roman Sobiecki, prof. dr hab. Maciej S. Wiatr, prof. dr hab. H. Wnorowski, prof. dr hab. Małgorzata Zalewska. 11

13 2.3. Zakres, charakter i cel jednotematycznego cyklu publikacji. Analizując światową i krajową literaturę dotyczącą rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw zwróciłam szczególną uwagę na ważny problem naukowy, który można ująć w dwóch pytaniach: a) od czego zależy siła ekonomiczna sektora MSP w danym kraju, b) jaki jest wpływ polityki państwa na rozwój sektora MSP. Pierwszy aspekt wiążę ze stanem rozwoju stosunków własnościowych, które mają niewątpliwy wpływ na skalę i kierunki rozwoju sektora MSP. Zagadnienie to jest szczególnie ważne obecnie, ponieważ przez ostatnie dwadzieścia parę lat dokonuje się w Polsce, jak i w innych krajach postsocjalistycznych transformacja systemowa. Problematyka ta stanowi główny przedmiot rozważań w publikacjach wchodzących w skład jednotematycznego cyklu. Drugi aspekt moich rozważań dotyczy wpływu polityki państwa na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym przyjęłam 4 główne cele podejmowanych rozważań w ramach jednotematycznego cyklu publikacji: a) poznanie, zrozumienie i wyjaśnienie najistotniejszych aspektów oraz elementów sektora małych i średnich przedsiębiorstw, b) identyfikacja wzajemnych powiązań, relacji i współzależności oraz wzajemnego oddziaływania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, c) próbę zakreślenia granic oddziaływania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, d) kontynuację badań, których celem jest identyfikacja stopnia wpływu państwa na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, a następnie porównanie wyników z wynikami analogicznych badań przeprowadzonych w innych krajach. Przyjęłam, że realizacja tak sformułowanych głównych celów jednotematycznego cyklu publikacji zapewni jednoczesne uzyskanie walorów metodycznych, aplikacyjnych oraz poznawczych. Cykl publikacji charakteryzuje się tym, że nie jest to jedna określona monografia, konieczne jest zebranie i podsumowanie tez i przemyśleń wyrażonych w publikacjach obejmujących problematykę rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 12

14 Autoreferat jest więc połączeniem wcześniej prezentowanych i formułowanych przemyśleń, postulatów, wniosków, refleksji w jedną spójną i całościową koncepcję prezentującą aktualne problemy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jestem świadoma, że w ramach cyklu publikacji występują częściowe powtórzenia idei i fragmentów tekstów, co moim zdaniem jest czymś normalnym i wiąże się z etapowością procesu mojego rozwoju naukowego, a także z faktem przenoszenia fragmentów prezentowanych w formie artykułów naukowych w monografiach, które mówiąc najogólniej są dostępne dla szerokiego grona czytelników w dużym stopniu praktyków właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu mogłam przysłużyć się praktyce gospodarczej, a moją aktywność naukową określić mogę jako wyzwania teorii i potrzeby praktyki. Wieloaspektowy charakter jednotematycznego cyklu publikacji zmusza do posługiwania się szerokim instrumentem badawczym. Korzystałam zarówno z metod jakościowych (badania literaturowe), jak i ilościowych (analiza statystyczna, badania ankietowe itd.) W ramach omawianego cyklu publikacji prowadzone były badania poznawcze, stosowane, diagnostyczne jak i badania literaturowe Charakterystyka jednotematycznego cyklu publikacji Przedstawione w jednotematycznym cyklu publikacje można określić w kilku obszarach. 1. Charakter publikacji. Jednotematyczny cykl publikacji obejmuje: a. monografie b. artykuły naukowe 2. Typy publikacji. Cykl zawiera cztery rodzaje publikacji: a. publikacje własne b. publikacje wspólne c. prace zespołowe d. udział w pracach zbiorczych. 3. Rodzaje podejmowanych problemów naukowo-badawczych. W niniejszym jednotematycznym cyklu publikacji podejmuję problemy badawcze o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, a także problemy ogólne, jak i szczegółowe. 13

15 W swoich badaniach skoncentrowanych na zagadnieniach sektora małych i średnich przedsiębiorstw chciałam określić główne ograniczenia wynikające dla niego z istniejących w danym kraju stosunków własnościowych Charakterystyka nurtu dotyczącego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach prezentowanego jednotematycznego cyklu moich publikacji chciałam wskazać zestaw pięciu grup publikacji, w których prezentowane są analizy dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cykl publikacji dotyczących miejsca i roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw koncentruje się zarówno na płaszczyźnie rozważań ogólnych, jak i rozważań szczegółowych. Za moje istotne osiągnięcia naukowe należy uznać precyzyjne wskazanie oraz sprecyzowanie roli tego sektora w gospodarkach głównie w dużym stopniu działających w warunkach rynkowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce (wybrane problemy). Wydawnictwo TNOiK, Warszawa Wskazałam istotę przedsiębiorczości, a wśród za tym powstawanie i rozwój sektora MSP w Polsce w okresie transformacji. Wskazałam na losy przedsiębiorców w latach Szczególnie dokładnie zbadałam przyczyny słabości transformacji na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Uwypukliłam cztery główne przyczyny. Na bazie badań literaturowych wskazałam na szereg aspektów, które determinowały w tym czasie rozwój sektora MSP. Do nich należy zaliczyć wiele aspektów społecznych, ekonomicznych i prawnych. Sformułowałam zewnętrzne i wewnętrzne, destruktywne i konstruktywne elementy rozwoju sektora MSP. W monografii sformułowałam skalę ważności sektora MSP w gospodarce polskiej, pokazując iż na kanwie badanego okresu aktywnych małych firm było aż 99,84% w całości populacji firm działających w Polsce (2002 r.). Jednocześnie z badań przeprowadzonych w tym okresie ( ) w gospodarce polskiej sektor MSP tworzył w tendencji wzrostowej 40% PKB w pierwszym badanym roku do 48,6% na koniec okresu badawczego, zaś udział tego sektora w zatrudnieniu wzrósł także z 60,6% do 68,5%. W pracy podjęłam po raz pierwszy próbę sformułowania problemu polskiej przedsiębiorczości po wejściu do Unii Europejskiej, wskazując na mocne i słabe strony 14

16 oraz na szanse i zagrożenia dla sektora MSP w Polsce w obliczu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Małe i średnie przedsiębiorstwa w praktycznym działaniu. Wydawnictwo Agencji TNOIK, Warszawa W pracy przedstawione zostały poszerzone wyniki badań nad miejscem i rozwojem sektora MSP w Polsce. Przedstawiłam przede wszystkim rolę państwa w rozwoju sektora MSP w Polsce, a głównie politykę państwa wobec MSP, instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz program wspierania sektora MSP. W Kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wydawnictwo SIGMA, Skierniewice monografii przedstawiłam wyniki badań nad rozwojem przedsiębiorstwa. W oparciu o badaniu literaturowe przyjęłam próbę ustalenia granicy pomiędzy tradycyjną teorią przedsiębiorczości a współczesną wiedzą o przedsiębiorstwie. Wyodrębniłam 5 faz rozwoju tradycyjnej teorii firmy. Opierając się na pracach A. Smitha, D. Ricardo, A. Marshall, R. Chamberlina i J. Robinsona sformułowałam podstawowe założenia cechy charakterystyczne alternatywnych teorii przedsiębiorstwa. Zaliczam do nich koncepcję J. Schumpetera, koncepcje instytucjonalistów amerykańskich, koncepcje kosztów transakcyjnych A. Alichana i H. Demsetza, koncepcje agencji S. Sudoła i T. Gruszeckiego. Wskazałam na trzy dojrzałe teorie alternatywne: teoria menedżerska nowa ekonomia instytucjonalna, teorie behawioralne, biologiczne i cyklu życia. Podjęłam próbę precyzyjnego przedstawienia definicji przedsiębiorczości. (T. Kraśnicka, R. D. Hisrich, M. P. Peiers, T. Buczkowski, S. Marek, Z. Narski, P. F. Drucker, J. A. F. Stoner, R.E. Freeman, D. R. Gilbart, Jr. A. Gibb). Wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej podjęłam badania nad konkurencyjnością sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Problem ten stał się jednym z ważniejszych po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ważnym wkładem w badania nad rozwojem nauk ekonomicznych jest sprecyzowanie barier rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w okresie poakcesyjnym. 15

17 Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw znaczenie tego problemu dla rozwoju wspólnot samorządowych, problemy finasowania zadań własnych i zleconych wspólnoty samorządowej. (Zeszyty Naukowe PWSZ w Suwałkach, Suwałki 2011). W artykule zwróciłam uwagę na zdolność sektora małych i średnich przedsiębiorstw do radzenia sobie z kryzysem. Rozpatrywałam ten problem przez pryzmat działalności władz samorządowych. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w podnoszeniu atrakcyjności gospodarki Ukrainy [w:] I. Michałków (red.) Współpraca polskoukraińska (gospodarka-oświata-turystyka), Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód & Uczelnia Warszawska, Warszawa Uczestniczyłam w badaniach nad sektorem małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie. Wyniki badań przedstawiłam w artykule, wskazując na znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju gospodarki Ukrainy. Przeanalizowałam strukturę przedsiębiorstw oraz zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie, a także sprecyzowałam ważne elementy makroekonomiczne i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju podmiotów. Doszłam do wniosku, iż na mocniejszych powiązaniach Ukrainy z Unią Europejską najbardziej zyskałyby małe i średnie przedsiębiorstwa, przed którymi otworzyłyby się wręcz nieograniczone możliwości rozwoju. Drugi blok problemowy podjęty w jednolitym cyklu publikacji to głównie zagadnienia roli innowacyjności w procesie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wydawnictwo SIGMA. Skierniewice W monografii podjęłam badanie warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie z jednej strony dominuje już sektor prywatnej własności, z drugiej zaś znaczący udział w produkcji i usługach sektora małych i średnich przedsiębiorstw. One bowiem pełnią istotne funkcje w gospodarce narodowej. Należy uzmysłowić sobie, iż w 2010 r. zarejestrowanych było ponad 3,9 mln firm. Badania dotyczyły w dużym stopniu wpływu czynników innowacyjnych na proces rozwoju tego sektora. 16

18 Zarządzanie wiedzą główny kierunek wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w] J. Kot (red.), W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, Kielce Wychodząc z założenia, że dynamiczny rozwój procesów globalizacji oraz zmiany w sferze gospodarki wpisują się w obraz współczesnego świata. W warunkach gospodarki rynkowej uczestnikami rynku są zarówno jednostki gospodarcze, jak i terytorialne. Podlegają one prawom konkurencji. Z problematyką konkurencyjności ściśle związane jest zagadnienie innowacyjności. Innowacyjne przedsiębiorstwo posiada zdolności do wykorzystania idei, przemysłów i zasobów do uzyskania rezultatów w postaci nowych produktów, usług i procesów technologiczno-organizacyjnych. Gospodarki, a więc i przedsiębiorstwa konkurencyjne to gospodarki innowacyjne. Podjęłam problem dotyczący zarządzania wiedzą jako niezbywalnym warunkiem zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Na problem ten spojrzałam przez pryzmat mikroekonomiczny. W czterech częściach omówiłam następujące zagadnienia: wiedza, jako zbiór informacji, strategia konkurencyjna oparta o wiedzę, struktury organizacyjne oparte o wiedzę i instrumenty zarządzania wiedzą. Wnioski jakie wyciągnęłam to przede wszystkim: jeżeli przedsiębiorstwo pragnie działać, odnosić sukcesy, być konkurencyjnym na rynku, musi podjąć wyzwanie noszące nazwę zarządzania wiedzą. Innowacje i system innowacji w teorii ekonomii wybrane aspekty, [w:] K. Meredyk, J. Sikorski, K. Turowski (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki poziom i uwarunkowania rozwoju. Wydawnictwo PWSZ w Suwałkach, Suwałki W rozdziale podjęłam próbę określenia innowacji i systemów innowacji. Rozpatrzyłam podstawy teoretyczne badań innowacji i modele działalności innowacyjnej, polityka innowacyjna, mierniki konkurencyjności systemów innowacyjnych. Podkreśliłam, że innowacje i systemy innowacji nie posiadają jednolitej i ogólnie akceptowanej definicji. Od czasu sformułowania podwalin teorii innowacji przez J. A. Schumpetera do czasów obecnych nastąpiło znaczne zbliżenie ku gospodarce wiedzy i informacji pociągając za sobą model działalności innowacyjnej, polityki innowacyjnej i mierników innowacyjności oraz potrzebę podejścia systemowego. Innowacje w przedsiębiorstwie, [w:] B. Bekier, K. Meredyk, J. Sikorski (red.), Mikroekonomiczne aspekty innowacyjności, Wydawnictwo PWSZ w Suwałkach, Suwałki

19 W artykule podjęty zostały trzy problemy, a mianowicie: źródła finansowania innowacji przez przedsiębiorstwa, oddziaływanie państwa i bariery hamujące procesy innowacyjne, Klastry i Parki Technologiczne jako efekt działania innowacyjnych. Na bazie rozważań wyciągnęłam wnioski, które sformułowałam w sposób następujący: sposoby finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie wskazują na znaczne zróżnicowanie możliwości między małymi i średnimi przedsiębiorstwami a dużymi przedsiębiorstwami. Podkreśliłam ważną rolę jaką powinno w tym procesie odgrywać państwo. Innowacje a sektor MSP, [w:] G. Michalczuk, N. Siemieniuk (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku, Białystok W rozdziale poruszyłam istotny problem funkcjonowania gospodarki narodowej jakim jest wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstwa. Nieodzownym dla utrzymania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku jest ciągłe poszukiwanie rozwiązań nowatorskich. Ważna jest świadomość przedsiębiorcy, iż głównym wyznacznikiem decydującym o sprawnym i skutecznym funkcjonowaniu firmy jest poziom jej konkurencyjności. Należy jednocześnie podkreślić, iż dominującym czynnikiem warunkującym konkurencyjność danej firmy jest sięganie coraz szerzej po innowacyjne rozwiązania. Podkreśliłam bardzo mocno, iż w XXI wieku szybko rozwijająca się gospodarka wymusza na przedsiębiorstwach wprowadzanie innowacyjnych technik, celem podniesienia efektywności funkcjonowania firm z sektora MSP. Leonid Davydzenka, Iwona Przychocka, Instytucjonalizacja rynku innowacji, Wydawnictwo PWSZ Suwałki, Suwałki W pracy wspólnie ze współautorem (prof. dr hab. Leonid Davydzenka z Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Mińsku) poddałam głębokiej analizie współczesne tendencje charakteryzujące rozwój gospodarki, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Pozwoliła ona przewidywać zmiany jakie dokonują się w Polsce, jak i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które z różnymi osiągnięciami realizują swoje transformacje w kierunku gospodarki rynkowej. W monografii wykazałam (wspólnie ze współautorem), że tylko inwestowanie w innowacyjne projekty pozwala na umocnienie i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań dotyczyły gospodarki polskiej, jak i białoruskiej. 18

20 Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w każdym kraju o gospodarce rynkowej, a tym samym w Polsce uwarunkowany jest od sprawnych źródeł finansowania. Problem ten został zbadany a wyniki badań przedstawiłam w szeregu artykułów. Współautorstwo z A. Jastrzębska, Oferta kredytowa banków dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] G. Michalczuk, I. Michałków, J. Sikorski (red.), Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] I. Michałów, B. Nazaruk, W. Petryk, Z. Sirajć (red.), Problemy transformacji w Polsce na Ukrainie, Wydawnictwo Uczelni Warszawskiej, Warszawa Kijów Współautorstwo z A. Jastrzębska, Banki komercyjne a sektor małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] I. Przychocka, J. Sikorski (red.), System bankowy w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo WSZiP, Warszawa W trzech powyżej zaprezentowanych rozdziałach przeanalizowałam ważki problem sektora małych i średnich przedsiębiorstw jakimi są trudności w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania jego działalności. Na pierwszym miejscu wymienia się trudności w pozyskiwaniu kredytów. Jak wynika z badań nawet problemy ze zbyciem towarów są zdaniem przedsiębiorców mniej istotnym czynnikiem hamującym ich rozwój. Lukę w pozyskiwaniu środków na finansowanie i rozwój działalności powinny wypełnić banki oferując przedsiębiorcom kredyty. Zbadałam także oferty banków składanych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów. Anioły biznesu jako bezpieczne źródło finansowania przedsiębiorstwa, [w:] Z. Ciekanowski (red.), Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego. Ogólnokrajowe i lokalne wyzwania cywilizacyjne, Wydawnictwo WSZiP, Warszawa Z badań przeprowadzonych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wynika, iż bardzo często ciekawe i innowacyjne pomysły zostają zaprzepaszczone ze względu na brak możliwości ich realizacji bez odpowiednich nakładów finansów, których zdobycie zwykle jest trudne lub wręcz niemożliwe dla nowopowstałych firm. Największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania mają osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz firmy mikro. Nie mają one przeważnie historii kredytowej ani majątku 19

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozprawy doktorskiej. Dorota Czyżewska. Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Poznań, 25.03.2010 r.

Koncepcja rozprawy doktorskiej. Dorota Czyżewska. Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Poznań, 25.03.2010 r. Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna w ujęciu koncepcji regionu uczącego się - przykład Francji Koncepcja rozprawy doktorskiej Dorota Czyżewska Opiekun naukowy: dr hab. Ewa Łaźniewska,

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna Autorzy: Magdalena Majchrzak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Praca

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Milena Ratajczak-Mrozek SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU POZNAŃ 2010 SIECI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki III Forum Gospodarcze InvestExpo Finansowanie wdrażania innowacji przez banki Dr inż. Jerzy Małkowski Związek Banków Polskich Chorzów, 8 kwietnia 2011 r. 1 CZYM JEST INNOWACJA? Efekty wszelkich działań

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Pojęcie i znaczenie handlu międzynarodowego... 13 1.1. Elementy handlu zagranicznego... 13 1.1.1. Pojęcie i funkcje handlu zagranicznego... 13 1.1.2. Formy handlu zagranicznego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Dziedziny nauki, w których umiejscowiony jest kierunek studiów/ Dyscypliny naukowe, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata Definicja przedsiębiorczości a jej pomiar Czy skupić się na ambitnym

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO-626 Nazwa modułu Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094 KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski B 365094 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I. PODATKI JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA MIĘDZY- NARODOWĄ POZYCJĘ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo