UCHWAŁA NR XLV/451/2010 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 26 maja 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLV/451/2010 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 26 maja 2010 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLV/451/2010 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej Na podstawie art. 5 ust 5a i 5b, art.58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z zawartym Porozumieniem w dniu 22 kwietnia 2010 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Gminą Lubaczów w sprawie przekazania Gminie Lubaczów do realizacji zadania własnego Powiatu Lubaczowskiego, polegającego na założeniu i prowadzeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej Rada Lubaczów uchwala, co następuje: Tworzy się z dniem 1 lipca 2010 r. jednostkę budżetową o nazwie "Szkolne Schronisko Młodzieżowe" w Krowicy Samej, zwane dalej "Schroniskiem". 2. Schronisko jest sezonową publiczną placówką oświatowo - wychowawczą. 2. Organem prowadzącym Schronisko jest Rada Lubaczów. 3. Akt założycielski Schroniska stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 4. Nadaje się Schronisku statut, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 5. Schronisko finansowane jest ze środków budżetowych. 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Lubaczów. 7. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych Rady Lubaczów. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/451/2010 Rady Lubaczów AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z dniem 1 lipca 2010 r. tworzy się sezonową publiczną placówkę opiekuńczo wychowawczą o nazwie: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krowicy Samej z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej 183, Krowica Sama. Akt założycielski wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2010 r.

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/451/2010 Rady Lubaczów Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej Podstawa prawna: art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krowicy Samej, zwane dalej : "Schroniskiem" jest sezonową placówką oświatowo - wychowawczą, czynną w okresie wakacji od 1 lipca do 31 sierpnia. 2. Schronisko zlokalizowane jest w budynku Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej 183, Krowica Sama. 3. Nazwa Schroniska jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używa się skrótu: "SSM w Krowicy Samej". 4. Na budynku Schroniska umieszcza się trójkątną tablicę o wymiarze 60x60x60 cm, z napisem "Szkolne Schronisko Młodzieżowe" wykonanym dużymi białymi literami na zielonym tle. 5. Organem prowadzącym jest Gmina Lubaczów Celem działalności Schroniska jest umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju zainteresowań i uzdolnień krajoznawczych. 2. Zadaniem Schroniska jest: 1) popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, 2) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, 3) zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych, 4) zapewnienia opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w Schronisku. 3. Swoje zadania Schronisko realizuje przez: 1) promowanie miejscowości i regionu, 2) zorganizowanie biblioteczki krajoznawczo turystycznej, 3) udzielanie gościom Schroniska potrzebnych informacji krajoznawczo-turystycznych oraz propozycji spędzania czasu wolnego podczas pobytu w placówce, 4) zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich gości Schroniska Schroniskiem kieruje dyrektor, do którego kompetencji należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącą działalnością Schroniska i reprezentowanie go na zewnątrz, 2) wykonywanie zadań pracodawcy zgodnie z Kodeksem Pracy, 3) dysponowanie środkami przeznaczonymi na działalność Schroniska i dbanie o ich właściwe wykorzystanie, 4) przestrzeganie dyscypliny finansowej w związku z uzyskiwaniem dochodów, 5) wnioskowanie do organu prowadzącego o ustalenie opłat od osoby za dobę za korzystanie miejsc noclegowych w Schronisku przez dzieci, młodzież i ich opiekunów, 6) sporządzania arkusza organizacji Schroniska i arkusza monitoringu w zakresie przygotowania i organizacji Schroniska, 7) prowadzenie dokumentacji księgowej i administracyjnej przewidywanej dla Schroniska.

4 2. Do zakresu zadań wychowawcy należy: 1) prowadzenie rezerwacji miejsc noclegowych w Schronisku, 2) przyjmowanie grup wycieczkowych oraz turystów indywidualnych, 3) rejestrowanie osób korzystających z usług Schroniska, 4) zapewnienie opieki wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w Schronisku. 3. Do zakresu zadań osoby sprzątającej należy przede wszystkim dbania o czystość i estetykę pomieszczeń sypialnych i sanitarnych Schroniska oraz jego otoczenia Doba w Schronisku trwa od godz. 17:00 do godz. 10:00 dnia następnego. 2. Rezerwacja miejsc noclegowych w Schronisku odbywa się w godz. 8:00 do 10:00 oraz 17:00 do 21:00. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej, ich opiekunom, członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. W miarę wolnych miejsc ze Schroniska mogą korzystać studenci i nauczyciele. 3. Zespoły złożone z co najmniej 5 osób zgłaszają przynajmniej na 2 tygodnie przed przybyciem do Schroniska zamówienie na pobyt. W zamówieniu podają: nazwisko i imię kierownika zespołu oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (organizacji), czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. 4. Przebywający do Schroniska wpisywani są do książki rejestracyjnej regulują należne opłaty według cennika obowiązującego w Schronisku. 5. Kierownik (opiekun) zespołu zobowiązany jest nocować w Schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym zespół nie może być przyjęty do Schroniska. 6. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do Schroniska przez osoby korzystające z noclegów Dzieci i młodzież korzystająca ze Schroniska ma prawo do: 1) bezpiecznego pobytu w Schronisku, 2) korzystania z tanich noclegów przysługujących im ulg, 3) życzliwego traktowania przez personel Schroniska, 4) otrzymania pełnej informacji krajoznawczej o miejscowości i regonie, 5) poszanowania prywatności, 6) korzystanie z urządzeń i sprzętu Schroniska na zasadach określonych w Regulaminie. 2. W przypadku naruszenia praw dziecka przebywającego w Schronisku, wszelkie uwagi i skargi mogą być zgłaszane bezpośrednio do dyrektora Schroniska, a także wpisywane do książki życzeń i zażaleń. W terminie do trzech dni od daty zgłoszenia, uwaga lub skarga winna być rozpatrzona, a informacja o sposobie załatwienie przekazana zainteresowanemu. 3. Dzieci i młodzież korzystająca ze Schroniska ma obowiązek do: 1) przestrzegania ciszy nocnej do godz. 22:00 do 6:00, 2) przestrzegania Regulaminu Schroniska, 3) kulturalnego zachowania, 4) noszenie schludnego ubioru, 5) przestrzeganie zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających oraz uprawiania gier hazardowych, 6) przestrzegania instrukcji ppoż. i bhp, 7) używania bielizny pościelowej własnej (2 prześcieradła lub 1 poszwa i poszewka na poduszkę). 6. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Schroniska określa regulamin Schroniska, opracowany przez dyrektora Schroniska. 7. W Schronisku w widocznym i dostępnym miejscu umieszcza się: Id: GDVHL-VTAUA-HMXIU-DTKPQ-BLEJE Strona 2 z 5

5 1) ekspozycję i materiały informacyjne o regionie, 2) informację turystyczną, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informacje o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także informację o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych, 3) Statut i Regulamin Schroniska, cennik opłat za korzystanie ze Schroniska oraz książkę życzeń i zażaleń. 8. Zmiana Statutu może nastąpić w formie przewidzianej dla jego nadania. 9. Statut wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r. Id: GDVHL-VTAUA-HMXIU-DTKPQ-BLEJE Strona 3 z 5

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO USTRZYK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W OCHOTNICY GÓRNEJ. I. Zadania i nazwa schroniska

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO USTRZYK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W OCHOTNICY GÓRNEJ. I. Zadania i nazwa schroniska Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/342/09 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 listopada 2009 r. STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO USTRZYK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W OCHOTNICY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/257/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU. z dnia 10 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/257/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU. z dnia 10 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/257/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h", ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 września 2016 r. Poz. 3942 UCHWAŁA NR XXI/62/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/413/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XLV/413/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009 r. Uchwała Nr XLV/413/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu Nr 1 w Jarocinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/416/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XLV/416/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009 r. Uchwała Nr XLV/416/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu Nr 2 w Jarocinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łęknie

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łęknie Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łęknie Nazwa schroniska i zadania Schronisko nosi nazwę: 1 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łęknie 2 Ustalona nazwa jest używana przez schronisko w pełnym

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W GRABOWCU

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W GRABOWCU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/158/2009 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 września 2009 r. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W GRABOWCU 1 Na podstawie art. 5 ust. 2, pkt 1 i art.

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa schroniska brzmi: Szkolne Schronisko Młodzieżowe,,Ślązaczek w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LII/668/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2006 roku

Uchwała Nr LII/668/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2006 roku Uchwała Nr LII/668/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie: powołania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego OSKAR w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze

STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego OSKAR w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Powiaty w Szczecinku z dnia... STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego OSKAR w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze I. Postanowienia ogólne 1 1. Szkolne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/260/16 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 24 listopada 2016 r. nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Cieszynie.

UCHWAŁA NR XXVII/260/16 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 24 listopada 2016 r. nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Cieszynie. UCHWAŁA NR XXVII/260/16 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Cieszynie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Placówek Oświatowych w Iwięcinie. Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie

Zespół Placówek Oświatowych w Iwięcinie. Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie Zespół Placówek Oświatowych w Iwięcinie Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie Podstawa prawna: art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/82/2012 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia publicznego szkolnego schroniska młodzieżowego.

UCHWAŁA NR XV/82/2012 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia publicznego szkolnego schroniska młodzieżowego. UCHWAŁA NR XV/82/2012 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia publicznego szkolnego schroniska młodzieżowego. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 b, art. 58 ust. 1, 6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/370/10 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/370/10 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XL/370/10 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Pietrowicach Na podstawie art. 58 ust.6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCIV/2787/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA Nr XCIV/2787/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA Nr XCIV/2787/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 3 Syrenka w Warszawie, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W KROŚNICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W KROŚNICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W KROŚNICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Statut określa zasady działania, cele i zadania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach zwane w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Środzie Wielkopolskiej

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Środzie Wielkopolskiej Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Środzie Wielkopolskiej Przepisy ogólne 1 Szkolne Schronisko Młodzieżowe U Hipolita w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2005 r. Nr 52 poz. 466) Na podstawie art. 60 ust.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE w JAROSŁAWIU STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE w JAROSŁAWIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/1348/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/1348/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XLV/1348/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Gdańsku Na podstawie art. 88 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO SEZONOWEGO w Korlinie

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO SEZONOWEGO w Korlinie STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO SEZONOWEGO w Korlinie I. Nazwa schroniska i zadania 1. 1. Schronisko nosi nazwę: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korlinie. 2. Schronisko jest placówka niepubliczną.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO w Lubachowie. Nazwa schroniska, cele i zadania

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO w Lubachowie. Nazwa schroniska, cele i zadania Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Świdnica nr XLV/379/2009 z dnia 19 maja 2009 r. z późniejszymi zmianami STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO w Lubachowie Nazwa schroniska, cele i zadania 1. Schronisko

Bardziej szczegółowo

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Marcinkowicach

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Marcinkowicach Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Marcinkowicach I. Nazwa i zadania Załącznik do Uchwały Nr 61/V/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2007 r. 1. Nazwa: Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/111/2016. Rady Gminy Miedzichowo. z dnia 15 czerwca 2016 roku. W sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bolewicku.

Uchwała Nr XIII/111/2016. Rady Gminy Miedzichowo. z dnia 15 czerwca 2016 roku. W sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bolewicku. Uchwała Nr XIII/111/2016 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 15 czerwca 2016 roku. W sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bolewicku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO we Wschowie Spis treści: Rozdział I. Podstawy prawne, nazwa, siedziba, postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Cele i zadania Schroniska. 2 Rozdział III. Organy Schroniska

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W OPOLU

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXVI/395/00 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2000 r. STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W OPOLU I. ZADANIA I NAZWA SCHRONISKA 1 Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Bardziej szczegółowo

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szymbarku

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szymbarku Załącznik do uchwały Nr X/101/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 13 listopada 2007 r. Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szymbarku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu

Statut. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu Dębogórze 2012 Podstawa prawna : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

STATUT. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach I. Przepisy ogólne 1 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W TORUNIU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W TORUNIU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W TORUNIU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego w

Bardziej szczegółowo

$>s*<ol.aq.2>.+ź0& SK

$>s*<ol.aq.2>.+ź0& SK $>s*.+ź0& SK RADA MIASTA OLSZTYNA UCHWAŁA NR XXXVI/639/l 3 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/87/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 30 październik 2003 r.

Uchwała Nr VIII/87/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 30 październik 2003 r. Uchwała Nr VIII/87/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 30 październik 2003 r. w sprawie uchwalenie Statutów dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chmielnie oraz Z Schroniska Młdzieżowego w Łączyńskiej

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku

Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2006 roku Druk_nr_58-6 w sprawie: powołania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 55/130/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR 55/130/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR 55/130/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubniewicach Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/195/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie.

UCHWAŁA NR XXII/195/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie. UCHWAŁA NR XXII/195/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1409 UCHWAŁA NR XIX/177/16 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 385 UCHWAŁA NR XX/102/16 RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 23 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 385 UCHWAŁA NR XX/102/16 RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 23 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 385 UCHWAŁA NR XX/102/16 RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r.

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 85/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku

UCHWAŁA NR 85/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku UCHWAŁA NR 85/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: założenia publicznej placówki oświatowo - wychowawczej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Skałka w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Skałka w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Skałka w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu Szydłowiec, wrzesień 2010 I. Przepisy ogólne 1 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Skałka w Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE RAKOWISKO w Rakszawie

REGULAMIN. Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE RAKOWISKO w Rakszawie REGULAMIN Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE RAKOWISKO w Rakszawie 1. Schronisko jest placówką oświatowo-wychowawczą. 2. Prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r. Poz. 5073

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r. Poz. 5073 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r. Poz. 5073 UCHWAŁA Nr XXXVIII/975/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie połączenia Bursy nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX RADY POWIATU W OPATOWIE. z dnia 22 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX RADY POWIATU W OPATOWIE. z dnia 22 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX.14.2017 RADY POWIATU W OPATOWIE w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne 1 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Skałka w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu zwane dalej Schroniskiem dzia

I. Przepisy ogólne 1 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Skałka w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu zwane dalej Schroniskiem dzia STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Skałka w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu Szydłowiec, listopad 2016 Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Skałka Strona 1 I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO SEZONOWEGO NR 4 W OLSZTYNIE

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO SEZONOWEGO NR 4 W OLSZTYNIE STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO SEZONOWEGO NR 4 W OLSZTYNIE TEKST UJEDNOLICONY OPRACOWANO NA PODSTAWIE: - uchwały Nr XII/167/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 18 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/230/13 RADY GMINY BIELINY. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 18 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/230/13 RADY GMINY BIELINY. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 18 lipca 2013 r. Poz. 2868 UCHWAŁA NR XXXIII/230/13 RADY GMINY BIELINY z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2013 r. Poz. 5504 UCHWAŁA NR XL/522/13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Całorocznego Szkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 12 oraz art. 19 pkt 4, oraz art. 71 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/215/2016 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 30 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/215/2016 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 30 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/215/2016 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 30 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz nadania jej statutu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2011 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół pod nazwą Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalny nr 1

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2011 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół pod nazwą Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalny nr 1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół pod nazwą Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalny nr 1 Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia UCHWAŁA Nr 5/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przejęcia przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino prowadzenia Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/191/2012 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 31 lipca 2012 r.

Kraków, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/191/2012 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 31 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 3943 UCHWAŁA NR XXIII/191/2012 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/42/2015 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/42/2015 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR XII/42/2015 RADY GMINY NOWA SÓL w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, boisk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowej Dębie

UCHWAŁA NR XLIV/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowej Dębie UCHWAŁA NR XLIV/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowej Dębie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 6972 UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY POWIATU W ŻYWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/484/06 Rady

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/157/2012 RADY POWIATU ŻARSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/157/2012 RADY POWIATU ŻARSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1701 UCHWAŁA NR XXII/157/2012 RADY POWIATU ŻARSKIEGO w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVII/877/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2005 r.

UCHWAŁA NR LXXXVII/877/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2005 r. UCHWAŁA NR LXXXVII/877/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/195/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Szkolnego Schroniska

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Powiecie Żarskim Na podstawie art. 12, pkt 8 lit i) ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/903/2013 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/903/2013 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/903/2013 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr IX/147/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 22 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 3071 UCHWAŁA NR XLI/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia... 2014 r. /Projekt/ UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane Projekt z dnia 17 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 czerwca 2015 r. Poz. 2395 UCHWAŁA NR IX/58/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 30 grudnia 2013 r. OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/287/2017 RADY GMINY GÓRNO. z dnia 23 maja 2017 r.

Kielce, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/287/2017 RADY GMINY GÓRNO. z dnia 23 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz. 1871 UCHWAŁA NR XXXII/287/2017 RADY GMINY GÓRNO z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Radlinie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne.

ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne. STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W ROZDZIELU ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu zwane dalej Schroniskiem działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 143/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.06.2011 r.

Uchwała Nr 143/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.06.2011 r. Uchwała Nr 143/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.06.2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/971/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego w Gdańsku

UCHWAŁA NR XXXV/971/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego w Gdańsku UCHWAŁA NR XXXV/971/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego w Gdańsku Na podstawie art. 62 ust.1 i 3 oraz art. 58 ust. 1 i 6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 5669 UCHWAŁA NR XXXIV/160/13 RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH z dnia 30 października 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/386/14 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/386/14 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/386/14 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem i nadania jej statutu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Statutu Świetlicy Środowiskowej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 sierpnia 2017 r. Poz. 3652 UCHWAŁA NR XXXIV/197/2017 RADY GMINY BRZEŹNIO z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/364/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/364/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/364/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/215/08 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 14 sierpnia 2008 r. Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

Uchwała Nr XXIV/215/08 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 14 sierpnia 2008 r. Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje: Uchwała Nr XXIV/215/08 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku

Uchwała Nr XLIV projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Uchwała Nr XLIV.. 2014 projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia. 2014 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/339/10 RADY GMINY KŁODAWA. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/339/10 RADY GMINY KŁODAWA. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/339/10 RADY GMINY KŁODAWA w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Różankach wchodzących w skład Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej "Dom pod Modrzewiem" w Białymstoku Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 listopada 2016 r. Poz. 5477 UCHWAŁA NR XXIV/239/2016 RADY GMINY LELÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 4 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 4 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.139.2016 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 6971 UCHWAŁA NR XI/115/2015 RADY POWIATU W ŻYWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/215/08 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Projekt z dnia 24 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 27/ 07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV / 27/ 07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 stycznia 2007r. Uchwała Nr IV / 27/ 07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 stycznia 2007r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy w jednostkę budżetową i utworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 86/XI/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 86/XI/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 86/XI/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich i nadania statutu Na podstawie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6a,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy

UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 30 września 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/117/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 22 czerwca 2015 r. nadania Statutu Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku.

UCHWAŁA NR X/117/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 22 czerwca 2015 r. nadania Statutu Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku. UCHWAŁA NR X/117/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia...

Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.... /Projekt/ w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/514/14 RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia 12 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/514/14 RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia 12 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/514/14 RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały NR L/428/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/292/2017 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/292/2017 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 1589 UCHWAŁA NR XXXIX/292/2017 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Wińsku

Bardziej szczegółowo

KARPACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIELSKU-BIAŁEJ R E G U L A M I N FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, OŚWIATOWEGO I KULTURALNEGO

KARPACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIELSKU-BIAŁEJ R E G U L A M I N FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, OŚWIATOWEGO I KULTURALNEGO KARPACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIELSKU-BIAŁEJ R E G U L A M I N FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, OŚWIATOWEGO I KULTURALNEGO I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Podstawę prawną prowadzenia działalności społecznej, oświatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA Nr 1/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino z dnia 30 marca 2012 r.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 1/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino z dnia 30 marca 2012 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr 1/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia nr 1/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r.

Załącznik do obwieszczenia nr 1/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. Załącznik do obwieszczenia nr 1/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. Uchwała Nr RGK.0007.169.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Tczew z dnia grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. uchwala, co następuje:

Rady Gminy Tczew z dnia grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. uchwala, co następuje: Uchwała Nr / / Rady Gminy Tczew z dnia grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 4596 UCHWAŁA NR XXVIII/155/2016 RADY GMINY OSJAKÓW z dnia 20 października 2016 r. w sprawie utworzenia publicznego klubu dziecięcego,

Bardziej szczegółowo