Sprawozdanie zdziałalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie zdziałalności"

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne 2004 Część I Sprawozdanie zdziałalności Sprawozdanie roczne 2004 Grupy EBI składa się z trzech oddzielnych części: sprawozdania zdziałalności na temat działalności Grupy EBI wciągu ubiegłego roku i perspektyw na przyszłość; sprawozdania finansowego zawierającego sprawozdanie finansowe Grupy EBI, EBI, Instrumentu Inwestycyjnego Kotonu i EFI wraz zdodatkowymi notami objaśniającymi; sprawozdania statystycznego zawierającego,wformiewykazu, projekty sfinansowanei kredyty zaciągnięte przez EBI w 2004 roku wraz zlistą projektów EFI. Zawiera również sumaryczne tabele za ubiegły rok iostatnie pięć lat. Na CD-ROMie załączonym do niniejszej publikacji czytelnicy znajdą informacje zawarte we wszystkich trzech częściach, a także elektroniczne wersje tych części wniektórych językach. Sprawozdanie roczne jest dostępne również na stronie internetowej Banku pod adresem: Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego

2

3 Spis treści GrupaEBI:głównedane 4 GrupaEBI: skróconybilans 5 PrzesłaniePrezesa 6 Rozszerzenie, kontekst operacyjnyi przegląd roku Operacyjny plandziałańnalata DziałalnośćGrupyEBI w 2004 roku 12 Zrównoważony rozwój Unii Europejskiej 13 InicjatywaInnowacje Ochrona środowiskai poprawajakościżycia 19 TEN siecieuropejskie 22 WsparcieGrupyEBI dlamśp 26 Kapitałludzki 30 FEMIP:wzmocnieniewspółpracyw regioniemorzaśródziemnego 32 Współpracazinnymi krajami partnerskimi 35 EBI czołowy emitent międzynarodowy 38 Ładkorporacyjny 42 Partner instytucji europejskichimiędzynarodowychinstytucji finansowych 43 Przejrzystośćiodpowiedzialność 46 Administracjai personelgrupyebi 48 OrganykierowniczeEBI 50 Komitet ZarządzającyEBI 52 Schemat organizacyjnyebi 53 OrganykierowniczeEFI 56 Projektykwalifikujące siędofinansowania przezgrupęebi 57 AdresyGrupyEBI 58 Sprawozdaniezdziałalności

4 GrupaEBI:głównedane Europejski Bank Inwestycyjny Działalność w 2004 r. (w milionach EUR) Kredyty podpisane Unia Europejska Kraje partnerskie Kredyty zatwierdzone Unia Europejska Kraje partnerskie Kredyty wypłacone ze środków własnych Banku ze środków budżetowych 257 zczego Instrument Inwestycyjny 93 Środki pozyskane (po swapach) wwalutach Wspólnoty wwalutach krajów trzecich Sytuacja na dzień Należności Kredyty ze środków Banku Gwarancje udzielone 268 Finansowanie ze środków budżetowych Kredyty zaciągnięte krótko-, średnio- idługoterminowe Fundusze własne Suma ogólna bilansu Zysk netto za rok Kapitał subskrybowany zczego wniesiony 8183 Europejski Fundusz Inwestycyjny Działalność w 2004 r. (w milionach EUR) Kapitał podwyższonego ryzyka (15 funduszy) 358 Gwarancje (40 operacji) 1447 Sytuacja na dzień Kapitał podwyższonego ryzyka (199 funduszy) Gwarancje (151 operacji) Kapitał subskrybowany zczego wniesiony 400 Zysk netto za rok 27 Fundusze rezerwowe i rezerwy GrupaEBI

5 Grupa EBI Skrócony bilans na dzień 31grudnia 2004 r. (w tysiącach euro) AKTYWA 31/12/2004 PASYWA 31/12/ Gotówka wkasie, salda rozliczeń zbankami centralnymi ibankami pocztowymi Zobowiązania wobec instytucji kredytowych a) terminowe z ustaloną datą spłaty lub ustalonym okresem wezwania do spłaty Bony skarbowe uprawnione do redyskontowania w bankachcentralnych Zadłużenie udokumentowanecertyfikatami a) dłużne papiery wartościowe wobiegu Kredyty izaliczki na rzecz instytucji kredytowych b) inne a) płatne na żądanie b) inne kredyty izaliczki Inne zobowiązania c) kredyty a) otrzymane zgóry subwencje doodsetek b) wierzyciele różni Kredyty izaliczki na rzecz klientów c) zobowiązania różne a) kredyty d) ujemne wartości odtworzenia b) rezerwy celowe Dłużne papiery wartościowe, w tym papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu Rozliczenia międzyokresowe Rezerwy na zobowiązania iobciążenia a) wyemitowane przez instytucje publiczne a) pracowniczy fundusz emerytalny b) wyemitowane przez innych kredytobiorców b) rezerwa na gwarancje z tytułu kredytów udzielonych przez strony trzecie Udziały lub akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu c) rezerwa na gwarancje z tytułu operacji zkapitału ryzyka Wartości niematerialne i prawne Udziały mniejszości Rzeczowe aktywa trwałe Kapitał 9. Inne aktywa subskrybowany a) dłużnicy różni do pokrycia którego nie wystawiono wezwania b) dodatnie wartości odtworzenia Skonsolidowane rezerwy a) fundusz rezerwowy Kapitał subskrybowany, wezwany ale jeszcze nie b) rezerwy dodatkowe wpłacony oraz należności z tytułu rezerwy Rozliczenia międzyokresowe Fundusze na program finansowania strukturalnego Fundusze na operacje zkapitału ryzyka Fundusz ogólnego ryzyka bankowego, po podziale zysku Zysk za rok budżetowy: Przed podziałem zysku z funduszu ogólnego ryzyka bankowego Podział zysku za rok zfunduszu ogólnego ryzyka bankowego Zysk do podziału Sprawozdaniezdziałalności

6 PrzesłaniePrezesa Dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2004 był rokiem rozszerzenia: powitaliśmy dziesięciu nowych udziałowców. Był to również rok postępu: uczyniliśmy kolejny krok naprzódwnieustannym dążeniu do zwiększenianaszej skuteczności operacyjnej imaksyma- lizacji naszego znaczeniajako ramieniafinansującego Unii Europejskiej. Priorytety operacyjne Kontynuowaliśmy udzielaniekredytówwcelu wspieraniacelów Unii Europejskiej, przełożonychna pięć głównychcelówoperacyjnych, amianowicie: wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej w poszerzonej Unii; przyczynianie siędo realizacji takzwanej strategiilizbońskiej, wdrodze działania na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy; łączenie Europy za pośrednictwem sieci transeuropejskich (TEN) ; ochrona i poprawa jakości środowiska miejskiego inaturalnego; wspieranie polityki rozwoju Unii Europejskiej poprzez udzielanie kredytów wkrajach partnerskich. Łączny wolumen udzielonych kredytów osiągnął 43,2 mld EUR. Działalności wdziedzinie kredytowania towarzyszyły znaczne osiągnięcia wzakresie pozyskiwania funduszy. W Unii Europejskiej 72% całościnaszychkredytów przeznaczyliśmyna regiony mające status obszarówobjętych pomocą; zrealizowaliśmy również cele wzakresie finansowania innowacji (7 mld EUR), TEN (7,9 mld EUR) i środowiska (10,9 mld EUR). Poza Unią zwiększyliśmywsparciena rzecz partnerstwaeurośródziemnomorskiego (2,2 mld EUR). Rozszerzenie W 2004 roku EBI, będący najważniejszym źródłem zewnętrznego finansowaniawnowych państwachczłonkowskich, udzielił kredytów na kwotę 3,8 mld EUR. Bank wspiera również rozwój krajowych rynków kapitałowych w tym regionie, emitując obligacje wlokalnych walutach. Jest poza tym największym pozarządowym emitentem obligacji na krajowych rynkach Europy Środkowej iwschodniej. Nowe państwa członkowskie, jako udziałowcy Banku, mają pełen dostęp do jego funduszy. Ład korporacyjny inajważniejsze struktury Banku zostały odpowiednio dostosowane. Aby maksymalnie zwiększyć wpływ kredytów w przyszłości, EBI zacieśnił współpracę zdyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, głównie wcelu usprawnienia koordynacji swoich działań zoperacjami funduszy strukturalnych, które są obecnie dostępne również dla nowych państw członkowskich. Wartość dodana W 2004 roku wypróbowaliśmy nowe sposoby mierzenia wartości dodanej naszych operacji. Tonowe podejście opiera się na trzech filarach (każdy znich musi być wykazany na etapie zatwierdzania projektu): spełnianiu określonych warunków (tzn. wkładu w realizację celów UE), jakości ifinansowej wartości dodanej. Jest to ważny krok naprzód dla Banku. Pokazuje, w jaki sposób przekładamy na praktykę nasze raison d être, czyli służenie celom polityki UE. Pozwoli nam również w przyszłości nalepszedostosowaniedziałańdowymagańnaszych udziałowców, oczekiwań interesariuszy i potrzeb klientów. 6 GrupaEBI

7 Przejrzystość Podjęliśmy szereg środków wcelu aktualizacji naszej polityki w zakresie przejrzystości iodpowiedzialności. Obejmują one: więcej informacji na temat ładu korporacyjnego iwynagrodzeń; publikację szerszego zakresu dokumentówdotyczących sprawozdawczości finansowej ikontroli; ujawnianie więcej informacji na temat działalności Banku w zakresie udzielaniakredytów,łączniezbaządanycho projektach gotowych do realizacji (tzw. project pipeline); wzmocnienie struktur kontroli ioceny, przede wszystkim poprzez utworzenie Biura Nadzoru (które ma rozpocząć działalność w 2005 roku). Perspektywy ogólne EBI nie dąży do wzrostu dla samego wzrostu. Woli raczej skoncentrować się na wartości dodanej, tzn. bardziej najakości niż na ilości. Pod względem operacyjnym oznacza to, że oczekujemy stabilizacji, anawet zmniejszenia wolumenu kredytów udzielanych przez nas w UE 15; natomiast wolumen kredytów wnowych państwach członkowskich powinien nadal rosnąć. Zwiększy się również wolumen kredytów dla krajów kandydujących oraz państw regionu Morza Śródziemnego ikrajów AKP, zgodnie zorientacjami wyznaczonymi przez Radę Europejską. EBI, jako instytucja finansująca UE, czuje się zobowiązany do zachowania przejrzystości i w związku z tym do podawania maksymalnej ilości informacji. Jednakże jako Bank musi również chronić zasadneinteresyhandlowei rynkowe swoichklientów. EBI musi znaleźć właściwą równowagę pomiędzy tymi dwoma imperatywami. Philippe Maystadt Prezes Grupy EBI Sprawozdaniezdziałalności

8 Rozszerzenie, kontekst operacyjnyi przegląd roku 2004 EBI finansuje projektyodzwierciedlające gospodarczei społeczne priorytetyunii Europejskiej. Jego działalnośćjest określonawstatucieiwmandatach powierzonychmu przezradę Europejską. EBI działawbliskiejwspółpracyzinnymi instytucjami UE. Wwypełnianiu swojej misji EBI kieruje się dwiema głównymi zasadami: maksymalizacji wartości dodanej swoich operacji oraz stosowania przejrzystego podejścia. Decyzje o finansowaniu podejmowane sąwoparciu o kryteria wartości dodanej, uwzględniające przede wszystkimwkładkażdej operacji w realizację celów UE, jakość i solidność danego projektu oraz konkretne korzyści finansowe płynące zwykorzystania środków EBI. Rozszerzenie Poszerzenie Unii Europejskiej o dziesięć nowych państw członkowskichbyło dlabanku wielkim wydarzeniem. Te państwadołączyły dowspólnoty 1maja 2004 roku, stając się jednocześnie udziałowcami Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Daje im to pełen dostęp do instrumentów finansowych Banku na takich samych zasadach, jakie dotychczas były stosowane wobec starych państw członkowskich. Wnowych państwach członkowskich do priorytetów Banku zalicza się wsparcie dla projektów, które pomagają wintegracji ich gospodarek zjednolitym rynkiem UE i przyczyniają się do stosowania norm europejskich, określonych w dorobku wspólnotowym. W realizacji tych priorytetówebi bazujenadoświadczeniu zdobytym przed 1990 rokiem, wokresie przedakcesyjnym. W tym okresie Bank udzielił kredytów na kwotę 25mld EUR na projekty weuropie Środkowej iwschodniej mające na celu wsparcie dla infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, urządzeń sektora wody i środowiska, przemysłu i usług, opieki zdrowotnej iedukacji a także, pośrednio, na inicjatywy realizowane przez MŚP iwładze lokalne. Na poziomie instytucjonalnym przystąpienie dziesięciu nowych członków miało konsekwencje dla kapitału subskrybowanego EBI, doktórego wnieśli oni 7,46 mld EUR, zczego 5% zostanie wpłaconew ratach. Wzwiązku z tym,że równocześniehiszpania podwyższyła swój udział wkapitale subskrybowanym Banku do blisko 10%, od 1maja 2004 roku kapitał ten wynosi 163,6 mld EUR. Komitet Zarządzający EBI został wzmocniony przez dodanie dziewiątego członka - przedstawiciela nowych państw członkowskich, którym jest Ivan Pilip. Każde z 25 państw członkowskich ma swojego przedstawicielawradziedyrektorów,natomiast dokomitetu Kontroli i Audytu mianowano dodatkowego obserwatorazjednego znowych państwczłonkowskich. 2 czerwca 2004 roku Rada Gubernatorów Banku powitała dziesięciu nowych gubernatorów ministrówfinansównowych państwczłonkowskich naich pierwszym dorocznym zgromadzeniu. Wcelu odzwierciedlenia tychzmianinstytucjonalnychzmieniono Statut i Regulamin Wewnętrzny Banku. Kontekst operacyjny W ramach swojej działalności w 2004 roku EBI wystąpił zinicjatywami, które są zgodne zwytycznymi przekazanymi mu przez Radę Gubernatorów ikolejne Rady Europejskie. Zwiększone wsparcie dla sieci transeuropejskich wypływa zdecyzji Rady o zapoczątkowaniu europejskiejinicjatywy na rzeczwzrostu, podjętejwgrudniu 2003 roku wbrukseli. DziałalnośćBanku na rzecz długoterminowego rozwoju gospodarki europejskiejopartejna wiedzy iinnowacjachdatuje sięod szczytu RadyEuropejskiejw Lizbonie wmarcu 2000 roku. Od tego czasu mandat EBI został wielokrotnie potwierdzony, po razostatni w 2004 roku. Naeurośródziemnomorskim spotkaniu ministrów sprawzagranicznych, które odbyło się wlistopadzie 2004 roku w Hadze, wyrażono uznanie dla roli, jaką odgrywa Bank w umacnianiu partnerstwa finansowego ze śródziemnomorskimi krajami partnerskimi w ramachinstrumentu na rzeczinwestycji i partnerstwaeurośródziemnomorskiego (FEMIP) ustanowionego na posiedzeniu Rady Europejskiej wbarcelonie wmarcu 2002 roku. W 2004 roku EBI był również zaangażowany w renegocjację Umowy zkotonu z państwami AKP. W grudniu 2004 roku Rada udzieliła Bankowi nowejwspólnotowejgwarancji nazabezpieczeniedodatkowych operacji kredytowania do wysokości 500 mln EUR wrosji, na Białorusi, wmołdawii inaukrainie. 8 GrupaEBI

9 Kredytywypłacone, umowy podpisanei projektyzatwierdzone przezebi ( ) Podziałkredytów podpisanychw 2004 roku wedługobszaru geograficznego (wmiliardach) Kredytywypłacone Kredyty podpisane Kredytyzatwierdzone UE (92%) EuropaPołudniowo-Wschodnia (1%) Śródziemnomorskiekraje partnerskie (5%) krajeafryki,karaibówipacyfiku (AKP),Afryka Południowa,KrajeiTerytoriaZamorskie (1%) AzjaiAmerykaŁacińska (1%) Wczerwcu 2004 roku wbrukseli Konferencja Międzyrządowa osiągnęła porozumienie w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego KonstytucjędlaEuropy; Traktat ten został podpisany przez Radę w październiku 2004 roku w Rzymie. KonstytucjadlaEuropy odnosi się doebi i potwierdza jego raison d être wartykułach III-393 i III-394. Zmieniona wersja Statutu Banku jest załączona jako Protokół. Istotne dane 1 : W 2004 roku kredyty podpisane przez EBI osiągnęły łączną wysokość 43,2 mld EUR, w porównaniu z 42,3 mld EUR w 2003 roku. Ich podział przedstawia się następująco: o 39,7 mld EUR wunii Europejskiej, o 119 mln EUR wkrajach kandydujących (Bułgarii i Rumunii), o 2,2 mld EUR w śródziemnomorskich krajach partnerskich (FEMIP), o 461 mln EUR na Bałkanach, o 440mln EUR wkrajachafryki,karaibówipacyfiku (AKP) oraz KrajachiTerytoriachZamorskich (KTZ),zczego 337 mln EUR w ramach Instrumentu Inwestycyjnego Kotonu, o 100 mln EUR w Afryce Południowej, o 233 mln EUR wazji iameryce Łacińskiej. Kredyty wypłacone wyniosły 38,6 mld EUR, zczego 56% w euro. Ocenie przez Bank zostało poddanych 333 projektów inwestycyjnych,wwyniku czego zatwierdzono kredyty nałączną wysokość 45,8 mld EUR. Kredytyzaciągnięte, po swapach,wyniosły 50mldEUR. Objęłyone 282 emisji obligacji denominowanychw15walutach. 45% kredytów, po swapach,zaciągniętoweur,42% wusd i11% wgbp. Nadzień 31grudnia 2004 roku kredyty udzieloneze środków własnych oraz gwarancje wynosiły 266 mld EUR. Łączna wysokość zaciągniętych kredytów osiągnęła 215 mld EUR. Suma ogólna bilansu wynosiła 258 mld EUR. Aktywa skarbowe netto, przechowywane w12 walutach, na dzień 31grudnia 2004 roku wynosiły 22,7 mld EUR. EFI 2,ze swojej strony, kontynuował wsparcie dla MŚP, obejmując udziały wfunduszach kapitału podwyższonego ryzyka nakwotę 358 mln EUR i udzielając poręczeń wwysokości około 1,45 mld EUR. 1 Wszystkie kwoty w tym sprawozdaniu są weur, chyba że podano inaczej. 2 Uzupełnieniem tego sprawozdania zdziałalności grupy EBI jest sprawozdanie roczne EFI, dostępne na stronie internetowej tej instytucji pod adresem: Sprawozdaniezdziałalności

10 Operacyjny plandziałańbanku nalata Głównymdokumentem planowaniabanku jest operacyjny plandziałań (OPD). OPD to trzyletni odnawialny program średnioterminowy, zatwierdzany przez Radę Dyrektorów. Określa priorytety działań Banku na najbliższe lata na podstawie celów ustalonych przez Radę Gubernatorów. Strategiczne projekcje planu sącorocznie uaktualniane, z uwzględnieniemnowychmandatówizmianwklimacie ekonomicznym. OPDnalata kładzie szczególnynacisknadwaistotne cele strategiczne: skoncentrowanie działań Banku na wartości dodanej oraz zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności poprzez usprawnienie komunikacji zewnętrznej. Wartość dodana Wartość dodana kredytów EBI opiera się na trzech filarach: zgodności operacji zcelami priorytetowymi UE, jakości i solidności każdego projektu, szczególnych korzyściach finansowych płynących zwykorzystania środkówebi. W ramach różnych celów operacyjnych w 2005 roku Bank skieruje swoje wysiłki naopracowanie iwprowadzenie instrumentów służących do weryfikacji rezultatów w stosunku do przewidywań wmomencie wyboru i oceny projektu. Jednocześnie EBI skoncentruje się na realizacji celów ilościowych ijakościowych woparciu o obecne cele wzakresie kredytowania iewentualne nowe mandaty UE. GłówneceleoperacyjneGrupyEBI,które stanowią pierwszy filar wartości dodanej, to: spójność gospodarcza i społeczna w poszerzonej UE, realizacja Inicjatywy Innowacje 2010 (i2i), rozwój sieci transeuropejskich i sieci dostępowych, wsparciedla polityki rozwoju iwspółpracyuewkrajach partnerskich, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym zmiany klimatyczne ienergia odnawialna. Pozostałe priorytety operacyjne to: wsparciedlamałychi średnich przedsiębiorstworazfi rm typu mid-cap (średniej wielkości), wsparcie dla kapitału ludzkiego, zwłaszcza wzakresie opieki zdrowotnej. Przy realizacji tych celów intencją EBI jest ograniczenie wzrostu kredytów wue 15 donominalnych 2% rocznie. Należy jednak szybciej zwiększyć finansowanie wnowych państwach członkowskich, aby pomóc tym krajom wnadrobieniu zaległości gospodarczych. Po warunkiem, że będą dostępne wystarczające środki w ramach mandatów UE izfunduszy EBI, kredyty wkrajach kandydujących iinnych krajach trzecich będą mogły nadal rosnąć wbardziej zrównoważonym rytmie. Przejrzystość iodpowiedzialność Przejrzystość iodpowiedzialność sąze sobą ściśle powiązane. Zwiększenie przejrzystości jest niezbędnym aspektem zasad ładu korporacyjnego EBI. Bank opracowuje zasady ładu korporacyjnego uwzględniające jego podwójną rolę instytucji finansowejiinstytucji europejskiej realizującejcele polityki Unii Europejskiej. W 2004 roku EBI przyjął szereg środków iopublikował na swojej stronie internetowej dokument dotyczący polityki w zakresie przejrzystości oraz oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego. 10 GrupaEBI

11 Zaciąganie kredytów StrategiaBanku wzakresie pozyskiwaniafunduszy opiera sięna optymalizacji kosztów pozyskiwaniafunduszy na trwałych podstawachorazzwiększeniu przejrzystościi płynnościna rynku. Ta strategia pomogła EBI w umocnieniu pozycji jako czołowego quasi suwerennego kredytobiorcy benchmarkowego o ratingu AAA, co umożliwia mu udzielanie kredytów na najlepszych możliwie warunkach. Bank będzie nadal korzystać zefektów synergii wynikających ze zrównoważonego podejścia do emisji benchmarkowej icelowej, comaobejmować: duże płynne emisje obligacji benchmarkowych weur, USD i GBP, oferowanie spersonalizowanych produktów finansowych dostosowanychdo potrzeb konkretnychinwestoróww szerokim zakresie walut i struktur, zachowanie marginesu swobody,abymóc reagować nazmieniające się zachowanie inwestorów idywersyfikację walut, przyczynianie się do rozwoju rynków kapitałowych gospodarek wschodzących, w szczególności gospodarek krajów ubiegających się oczłonkostwo wue oraz niektórych krajów objętych FEMIP. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie OPD na lata Rada Dyrektorów udzieliła Bankowi globalnej autoryzacji zaciągania kredytów do wysokości 50 mld EUR, na pokrycie przewidywanych potrzeb wzakresie środków na 2005 rok. RadaDyrektorówEBI Sprawozdaniezdziałalności

12 DziałalnośćgrupyEBI w 2004 roku

13 Zrównoważony rozwój Unii Europejskiej naczelnym priorytetembanku Wzmocnienie spójnościgospodarczeji społecznejjest warunkiemzrównoważonego rozwoju Unii,a rozwój regionalny,którego celem jest zmniejszenie różnic pomiędzy regionami, jest jego niezbędnym składnikiem. Głównym celem EBI, wyznaczonym przez Traktat Rzymski i potwierdzonym przeztraktat Amsterdamski (1997),jest wzmocnienie spójnościgospodarczeji społecznejunii w słabo rozwiniętych regionach. Wzwiązku z tym,żewszystkiedziesięć nowych państwczłonkowskichma status obszarówobjętych pomocą,finansowanieinwestycji przyczyniających się do rozwoju regionalnego ma wyjątkowe znaczenie dla zachowania spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Ponad 28mld EUR na wsparcie dla regionów Kredyty udzielone przez EBI wunii Europejskiej wyniosły 39,7 mld EUR, zczego ponad 28mld EUR zostało przeznaczonych nainwestycje w regionach opóźnionych w rozwoju gospodarczym. Stanowi to 71 % kredytów udzielonych przezbank wue. Trzy czwarte tych inwestycji zostało sfinansowanych w drodzekredytówindywidualnych,a reszta wdrodzekredytów globalnych. Kredyty indywidualne na projekty w tzw. krajach spójności: Hiszpanii, Portugalii, Irlandii igrecji osiągnęły wysokość 7,8 mld EUR. Inwestycje we wschodnich landach Niemiec pochłonęły 3,5 mld EUR, na Południu Włoch 2,1 mld EUR, natomiast w nowych państwachczłonkowskich,gdzie praktyczniewszystkie projekty można sklasyfikować jako projekty rozwoju regionalnego 2,6 mld EUR. Ta ostatnia kwota nie obejmuje kredytów udzielonych wkrajach kandydujących (Bułgariii Rumunii),które wyniosły 119 mln EUR. Projekty dotyczące problemów regionów celu 1 w poszerzonej Unii (wktórych PKB na mieszkańca jest niższy niż 75% średniej unijnej) pochłonęły 47% kredytówindywidualnych. Kredyty dla regionów celu 2 (wymagających restrukturyzacji społeczno-gospodarczej) stanowiły 36% całości, a reszta trafiła na projekty dotyczące obydwu tych celów. Kredyty EBI były przeznaczone dla wszystkich sektorów: na pierwszym miejscu znalazł się transport (35 %), następnie pozostała infrastruktura lokalna: miejska, wodna iwielosektorowa (15 %) oraz przemysł (11%). Znaczna część kredytów na rzecz spójności gospodarczej i społecznej przyniosła korzyść również innym priorytetowym celom UE. 61% kredytów Banku na rzecz TEN iwielkich sieci europejskich, w tym sieci energetycznych, trafiło doobszarówobjętych pomocą, podobniejak 79% kredytów przeznaczonychna poprawęjakości środowiska,81% kredytów na rzecz kapitału ludzkiego i 78% finansowania w ramach inicjatywy i2i. Kredytyindywidualnew 2004 r.: 21,6 mldeur Cel1 Cel 2 Wieloregionalne Wartość dodana wzakresie rozwoju regionalnego Wostatnich latach EBI opracował wskaźniki wartości dodanej, które będzie systematycznie stosować, aby uzyskać pełniejszy obraz sposobu,wjaki finansowane przezeń projekty przyczyniają siędorealizacji celów polityki Unii. GłównymzadaniemBanku jest promowanie lepszych iwiększych inwestycji. Sprawozdaniezdziałalności

14 Rozwój regionalny wue Podział kredytów indywidualnych według sektora (2004) (w milionach) Ogółem kwota % Energia Komunikacja Woda i systemy kanalizacji Zagospodarowanie terenu wmieście Przemysł, rolnictwo Edukacja, zdrowie Inne usługi Kredyty indywidualne ogółem Kredyty globalne Wzakresie spójności społecznejbank określił trzy szerokiekategorie inwestycji, które przyczyniają się do realizacji priorytetów Unii: modernizacja infrastruktury regionalnej, wcelu poprawy jej jakości oraz ilości; rozwój produktywnej działalności gospodarczej oraz promocja kapitału ludzkiego (opieka zdrowotna, edukacja i usługi społeczne) na obszarach objętych pomocą. Zgodność inwestycji z unijną polityką rozwoju regionalnego jest określana jako pierwszy filar wartości dodanej. Wpływ inwestycji na rozwój regionalny daje ponadto sposobność dooceny jakości i solidności każdej operacji (drugi filar wartościdodanej). Jeżeli tomożliwe, Bank wyliczaekonomiczną stopęzwrotu (lub, w przypadku sektora prywatnego,finansową stopę zwrotu) inwestycji, których finansowanie rozważa. Jeżeli jest to niemożliwe, dokonuje oceny jakościowej, uwzględniając wszystkie istotne wskaźniki. Partnerstwo dla spójności Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska współfinansowały wiele programów i projektów inwestycyjnych naobszarach objętych pomocą. Ponadto,nawniosek Komisji,Bank wydajeopinie eksperckie w sprawie projektów ubiegających się o dotacje unijne. Wreszcie, w 2004 roku dokonano postępów w zakresie wspólnej realizacji ramowych programówwsparciawspólnotowego (RPWW) wnowych państwachczłonkowskich, równieżdzięki pomocyfinansowej EIB dla RPPW i programówoperacyjnych, przyznanej pod postaciąwspółfinansowania w ramachkredytówna rzecz programów strukturalnych. W niektórych nowych państwach członkowskich funduszezostały przeznaczonebezpośrednio nawsparciedlawkładu państwa na rzecz RPPW. EBI wziął równieżaktywny udziałwgrupie roboczej utworzonej wspólnie zdg REGIO wcelu koordynacji opracowywania polityki idziałalności operacyjnej na rzecz spójności gospodarczej i społecznej. Ta współpraca wpisuje się wkontekst przygotowywania raportu Komisji Europejskiej zatytułowanego Nowe partnerstwo dla spójności: konwergencja, konkurencyjność, współpraca,który został opublikowany w 2004 roku. Ten raport potwierdzaznaczący, podwielomawzględami,wkład instrumentówfinansowychuena rzecz szybkiego zmniejszenia różnic wdochodach pomiędzy regionami, utworzenia wielu nowychmożliwości,nierzadko wdziałalnościinnowacyjnej,oraz ustanowienia sieci łączących regiony, przedsiębiorstwa imieszkańców całej Europy. Bank kontynuuje bliską współpracę zdg REGIO w ramach prac dotyczących przygotowania izapoczątkowania nowej polityki spójności nalata , wktórej ma nadzieję na odegranie aktywnej roli. Trzeci filar wartości dodanej dotyczy sposobu, wjaki EBI przyczynia się dozapewnienia wykonalności finansowej operacji. Finansowa wartość dodana może polegać na, między innymi, dłuższych terminach spłaty kredytów, innowacyjnej strukturyzacji oraz efekcie katalitycznym, jaki może wywierać kredyt EBI poprzez przyciąganie innych źródeł finansowania. 14 GrupaEBI

15 Forum 2004 Inwestowanie w nowych państwach członkowskich Dziesiąte doroczne forum EBI miało miejsce wwarszawie 14 i 15 października 2004 roku i przyciągnęło około 550 uczestników, głównie znowych państw członkowskich Unii Europejskiej. W przemówieniu na otwarcie forum prezes EBI Philippe Maystadt położył nacisk nagłębokie idaleko idące zmiany polityczne, społeczne igospodarcze, jakie zaszły wnowych państwach członkowskichwciągu ostatnich piętnastu lat. Podkreślił również niezwykłąwagęefektywnego wykorzystaniaograniczonych środkówfinansowychwcelu osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia. EBI jest najważniejszym źródłem zewnętrznego finansowania dla nowych państw członkowskich, którym od1990 roku udzielił kredytów na kwotę 27 mld EUR. Wśród mówców na Forum znaleźli się: Marek Belka (premier Polski), Krystyna Gurbiel (polski wiceminister gospodarki), Danuta Hübner (komisarz UE ds. polityki regionalnej), Ivan Miklos (wicepremier iminister finansówsłowacji) oraz ImreRethy (sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki Węgier). Z ramienia EBI głos zabrali Wolfgang Roth (wiceprezes) oraz Terry Brown (dyrektor generalny ds. operacji kredytowych weuropie). Więcej szczegółów na temat Forum można znaleźć wbiuletynie Informacyjnym EBI nr 118 lub na stronie internetowej Banku pod adresem: XI Forum EBI odbędzie się w paździer niku 2005 roku w stolicy Finlandii Helsinkach. Sprawozdaniezdziałalności

16 InicjatywaInnowacje 2010 Europejski Bank Inwestycyjny wraz zefi, swoją jednostką zależną, odgrywa ważną rolę w realizacji strategii lizbońskiej. Grupa EBI współpracuje w tym zakresie z, między innymi, Komisją Europejską. Jej finansowanie stanowi uzupełnienie dotacji zbudżetu Unii Europejskiej. Od zapoczątkowania przez Grupę EBI Inicjatywy Innowacje 2010 (i2i) w 2000 roku z myślą owsparciu dla strategii lizbońskiej, Bank udzielił kredytów na łączną kwotę 23,3 mld EUR na inwestycje w ramach tej inicjatywy, przy czym EFI dostarczył 2,3 mld EUR wkapitale podwyższonego ryzyka. W 2004 roku wysokość kredytów EBI na rzecz projektów inwestycyjnych w ramach i2i przekroczyła 7 mld EUR. Operacje realizowane w ramach i2i dotyczą czterech głównych dziedzin: badań, rozwoju i innowacji (RDI); rozwoju MŚP i przedsiębiorczości, kształtowania kapitału ludzkiego oraz sieci technologii informacyjnychi telekomunikacyjnych (w tym usług elektronicznych iinnowacji w sektorze audiowizualnym). Od 2000 do 2010 EBI dotrzymał zobowiązań w ramach i2i. Blisko 80% kredytów udzielonych w ramachi2i trafiło do sektora prywatnego,a reszta do sektora państwowego, głównie wdziedzinie badań iedukacji uniwersyteckiej. Około dwóch trzecich kredytów zostało przeznaczonych dla słabo rozwiniętych regionów UE 25. Jest to zgodne ze znaczącą rolą, jaką będzie odgrywać strategia lizbońska w przyszłej polityce spójności Unii. Doświadczenia pierwszych pięciu lat pokazały, że EBI jest na dobrej drodze do realizacji strategicznego celu zmobilizowania 50 mld EUR w kredytach nawsparcie dla innowacji w ramach inicjatywy i2i w ciągu bieżącej dekady. Nowe produkty finansowe W 2004 roku Bank, we współpracy zkomisją Europejską, nie ustawał wwysiłkach, byzdefiniować nowe instrumenty finansowe mające zwiększyć efekty dźwigni finansowej połączenia kredytów zdotacjami (głównie zunii Europejskiej, ale również z państw członkowskich) i zmobilizować środki na inwestycje związane zrdi. Stworzył także specjalne okienko dla przedsiębiorstw typu mid-cap średniej wielkości, które nierzadko zaliczają się dowielkich innowatorów. Tookienko jest przeznaczone nafinansowanie inwestycji,którychłącznykoszt nie przekracza50 mln EUR,zwłaszczaw sektorachzwiązanych z i2i. Bank jest coraz bardziej zaangażowany wfinansowanie partnerstw publiczno-prywatnych. WspólniezEFI ikomisją (DG RESEARCH i DG REGIO) opracowujezestawinstrumentówinżynierii finansowej. Instrumenty temogłyby zostać włączone do planowanych programów wsparcia na nowy okres programowania budżetowego , którego wstępny zarys jest w trakcie opracowania. Badania, rozwój i innowacje W 2004 roku dokonano dalszych postępów wzakresie finansowania projektów priorytetowych szybkiego startu, jak na przykład projekt R&Dlaser synchrotron wtrieście, naktórybank pożyczył 60mln EUR. Ten kredyt ma pomóc wbudowie lasera na wolne elektrony umożliwiającego zastosowanie mikroskopii atomowejimolekularnej. EBI pracuje równieżnad poszerzeniem palety produktówfinansowychdostępnychdlainwestycji wrdi, w tym dedykowanych kredytów globalnych na rzecz MŚP o dużejintensywnościr&dioperacji zabezpieczonychgwarancją wformie praw własności intelektualnej. W 2004 roku EBI zainwestował 4,1 mld EUR w 27 projektów RDI. Większość tych projektów dotyczyła nanoelektroniki, optyki, biotechnologii i telekomunikacji. Wśród beneficjentów znaleźli się: duńska fi rma farmaceutyczna Novo Nordisk, światowy lider wdiabetologii, której EIB pożyczył 162 mln EUR, oraz austriacki projekt Villach Automotive Chips dotyczący produkcji części elektronicznych do samochodów, na który EBI udzielił kredytu wwysokości 50 mln EUR. Razem z tymi kredytami, łączna wysokość finansowania EBI w sektorze RDI od 2000 roku osiągnęła 10,1 mld. 16 GrupaEBI

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Instrumenty finansowania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego Inicjatywa Innowacje 2010 Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04)

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) C 19/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.1.2014 KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa. i rozwój. Walka z ubóstwem na świecie w dobie zmian ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Współpraca międzynarodowa. i rozwój. Walka z ubóstwem na świecie w dobie zmian ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca międzynarodowa Walka z ubóstwem na świecie w dobie zmian i rozwój Dysponujemy obecnie zasobami technicznymi, finansowymi i mate rial nymi niezbędnymi do

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Dr Teresa Korbutowicz Uniwersytet Wrocławski Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Rozpoczęta z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku reforma polityki konkurencji objęła również zasady

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

inforegio Propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące reformy polityki spójności na lata 2007 2013

inforegio Propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące reformy polityki spójności na lata 2007 2013 Biuletyn informacyjny pl 2004 Unia Europejska inforegio Polityka Regionalna Propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące reformy polityki spójności na lata 2007 2013 Dnia 14 lipca 2004 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo