Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu"

Transkrypt

1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014

2 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady przyznawania środków Funduszu na cele socjalne V. Zasady przyznawania środków Funduszu na cele mieszkaniowe VI. Warunki zawierania umów i spłat przyznanych środków z Funduszu na cele mieszkaniowe VII. Postanowienia końcowe - 2 -

3 I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa: 1 a) zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zwanego dalej Funduszem, i gospodarowania jego środkami; b) zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele; c) zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu; d) rodzaje działalności socjalnej. 2. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przyznawania i realizowania świadczeń finansowanych ze środków Funduszu. 3. Środkami Funduszu, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, administruje kanclerz, z wyłączeniem spraw, które w niniejszym Regulaminie pozostawione zostały w gestii rektora Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) tworzony jest z corocznego odpisu: 1) w wysokości 6,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozumieniu art. 110 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 roku nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych finansowanych ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.); 2) na jednego byłego pracownika UEP będącego emerytem lub rencistą w wysokości 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 roku, nr 153, poz z późn. zm.). Odpisy, o których mowa w ppkt 1 i 2, stanowią jeden Fundusz. 2. Podstawą do prowadzenia działalności socjalnej jest roczny plan rozdziału środków Funduszu zatwierdzony przez Senat na wniosek kanclerza. Plan przed przedłożeniem pod obrady Senatu musi być uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi na Uczelni. 3. Projekt planu rozdziału środków Funduszu, o którym mowa w 2 pkt 2, przygotowuje Samodzielna Sekcja Socjalna przy udziale Komisji ds. Socjalnych. 4. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 5. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny. 3 Rektor powołuje Komisję ds. Socjalnych (zwaną dalej Komisją), której kadencja pokrywa się z kadencją władz UEP. Zasady działania Komisji ds. Socjalnych, tryb jej powoływania, skład i kompetencje określa załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu (Regulamin Komisji ds. Socjalnych)

4 II. Zasady korzystania z Funduszu Do korzystania z Funduszu na UEP uprawnieni są: 1) pracownicy UEP; 2) emeryci i renciści byli pracownicy UEP, którzy prawa emerytalne lub rentowe nabyli na UEP; 3) wymienieni poniżej członkowie rodzin pracowników UEP, emerytów i rencistów byłych pracowników UEP, dla których UEP był ostatnim miejscem pracy; pracowników UEP zmarłych w czasie zatrudnienia oraz zmarłych emerytów i rencistów, dla których UEP był ostatnim miejscem pracy tylko w przypadku, gdy tym członkom rodzin przysługuje po zmarłym pracowniku, emerycie albo renciście renta rodzinna: 4 a) dzieci w wieku do 16 lat (decyduje rok urodzenia); b) dzieci w wieku do 25 lat (decyduje rok urodzenia) pod warunkiem, że kontynuują naukę w szkole średniej, policealnej, szkole wyższej z wyłączeniem studiów III stopnia (pisemne zaświadczenie o kontynuowaniu edukacji należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia) i nie osiągają dochodów z własnej pracy, prowadzonej działalności, bądź posiadanego majątku; c) dzieci szczególnej troski bez względu na wiek (pisemne orzeczenie należy złożyć wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia; w przypadku zmiany treści orzeczenia zaktualizowany dokument należy przekazać do Samodzielnej Sekcji Socjalnej); dziećmi, o których mowa w pkt 3 lit. a) c) są dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej osób, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) współmałżonek pracownika w zakresie środków przeznaczonych na cele określone w 7 pkt 2 lit. b) Regulaminu; 5) słuchacze stacjonarnych studiów doktoranckich na UEP, z wyłączeniem uczestników tzw. studiów środowiskowych, dla których UEP nie jest uczelnią macierzystą, począwszy od drugiego roku studiów do ich zakończenia lub do dnia obrony, jeśli dzień obrony przypada przed planowanym zakończeniem studiów w zakresie środków określonych w 7 pkt 2 lit. a), b), d) Regulaminu Przyznanie i wysokość świadczeń z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 2. Osoba wnioskująca o przyznanie świadczenia składa każdorazowo wniosek w Samodzielnej Sekcji Socjalnej. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem świadczenia. 3. Wszystkie osoby wnioskujące o udzielenie świadczenia z Funduszu są zobowiązane do złożenia oświadczenia w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu netto, uzyskanego w roku poprzedzającym ubieganie się o świadczenie, przypadającego na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. W przypadku ubiegania się o świadczenia, o których mowa w 7 pkt 2 e) f), wymagane jest nadto każdorazowe złożenie informacji o sytuacji materialnej wnioskodawcy zgodnie z wzorami wniosków stanowiących załączniki nr 6 a) dla pracowników UEP oraz 6 b) dla rencistów, emerytów UEP

5 4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, należy złożyć wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia. Prawidłowe oświadczenie obowiązuje przez cały rok kalendarzowy. Jeśli nastąpiły zmiany dotyczące np. liczby uprawnionych członków rodziny do otrzymywania świadczeń, należy niezwłocznie zaktualizować oświadczenie. W przypadku wątpliwości co do zgodności złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym kanclerz może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia informacji potwierdzających treść oświadczenia. 5. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 3, skutkuje nierozpatrzeniem wniosku o przyznanie świadczenia, z wyjątkiem świadczeń opisanych w 7 pkt 2 lit. d) oraz sytuacji opisanej w ostatnim akapicie w 9 pkt Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, sfałszowała dokument dotyczący swojej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej, na podstawie których zostały przyznane świadczenia z Funduszu, albo nie przebywała na urlopie wypoczynkowym w wymiarze niezbędnym do uzyskania świadczenia, traci prawo do korzystania ze świadczeń z Funduszu na okres do 1 roku od daty stwierdzenia przez pracodawcę takiej nieprawidłowości oraz niezwłocznie musi zwrócić UEP przyznane świadczenie. Decyzję o utracie prawa do korzystania ze świadczeń Funduszu podejmuje kanclerz po otrzymaniu informacji o zaistnieniu okoliczności wymienionych w poprzednim zdaniu. 7. Wnioski o przyznanie świadczenia z Funduszu są każdorazowo opiniowane przez właściwą Podkomisję i przedkładane do decyzji kanclerza, przy czym: a) Podkomisja ds. Turystyki i Wczasów opiniuje wnioski dotyczące przyznania środków na dofinansowanie kosztów, o których mowa w 7 pkt 2 a) d); b) Podkomisja ds. Mieszkaniowych opiniuje wnioski dotyczące przyznania środków na cele, o których mowa w 7 pkt 4 a) f); c) Podkomisja ds. Bytowych opiniuje wnioski dotyczące przyznania środków na zapomogi, o których mowa w 7 pkt 2 e)-f) W okresie urlopu bezpłatnego pracownika żadne świadczenia z Funduszu nie przysługują, chyba że okres takiego urlopu, na podstawie przepisów szczególnych zaliczany jest do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 2. W okresie przerwy w odbywaniu stacjonarnych studiów doktoranckich nie przysługuje żadne świadczenie z Funduszu. III. Przeznaczenie środków Funduszu 1. Środki Funduszu przeznaczone są na: a) cele socjalne, b) cele mieszkaniowe, 7 c) dofinansowanie bazy noclegowej w Ośrodku Wczasowym UEP w miejscowości Długie koło Dobiegniewa. 2. Środki Funduszu na cele socjalne są przeznaczone na: a) dofinansowanie kosztów wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów oraz kosztów wypoczynku indywidualnego pod gruszą ; - 5 -

6 b) dofinansowanie kosztu, innego niż wymieniony w pkt 2a) powyżej, wypoczynku zorganizowanego i rekreacyjno-sportowego dla grupy pracowników (np. wycieczki, obozy sportowe, abonamenty sportowe); c) dofinansowanie kosztów wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie dla dzieci i młodzieży w formie: kolonii, zielonych szkół, obozów i zimowisk, połączonego z nauką pobytu na leczeniu (sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych i leczniczo-opiekuńczych) oraz kosztów przejazdów dzieci związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu; d) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej (m.in. Dzień Dziecka, balik dla dzieci, spotkania emerytów i rencistów); e) zapomogi i pomoc rzeczową; f) zapomogi na pokrycie kosztów leczenia, którego nie można przeprowadzić bezpłatnie w placówkach służby zdrowia oraz na pokrycie kosztów zakupu leków. 3. Kanclerz, w porozumieniu z Komisją, może zdecydować o przyznaniu dofinansowania / zapomogi, o których w 7 pkt 2 lit. a) f) do kwoty 4000 zł na jedną osobę uprawnioną. Przyznanie kwoty wyższej niż 4000 zł na jedną osobę uprawnioną wymaga zgody rektora. 4. Środki Funduszu na cele mieszkaniowe są przeznaczone na: a) zakup, budowę, rozbudowę budynku mieszkalnego w części przeznaczonej na cele mieszkalne pożyczkobiorcy; b) uzupełnienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego pożyczkobiorcy, zakup lub wykup mieszkania; c) adaptację pomieszczenia na cele mieszkaniowe pożyczkobiorcy; d) przystosowanie mieszkań dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej; e) remonty i modernizację mieszkań albo domów jednorodzinnych; f) pokrycie kwoty wymaganej przy zamianie lub uzyskaniu mieszkań i domów mieszkalnych w części przeznaczonej na cele mieszkalne pożyczkobiorcy oraz spłaty kredytu (pożyczki) udzielonego na cele mieszkalne pożyczkobiorcy. 5. Ze środków na cele mieszkaniowe nie może być udzielona pożyczka na zakup działki budowlanej oraz budowę lub zakup domku letniskowego. IV. Zasady przyznawania środków Funduszu na cele socjalne 8 Do korzystania ze świadczeń Funduszu, o których mowa w 7 pkt 2 uprawnione są osoby wymienione w 4 pkt Świadczenia, o których mowa w 7 pkt 2 lit. a) f), przyznaje kanclerz według szczegółowych zasad uzgodnionych do dnia 31 maja każdego roku z Komisją. Do czasu ustalenia nowych zasad obowiązują zasady ogłoszone w roku poprzednim. 2. Szczegółowe zasady refundowania kosztów i dofinansowania wczasów, kolonii, a także wypoczynku, informacje dotyczące ofert wycieczek organizowanych dla pracowników, rencistów i emerytów z rodzinami, doktorantów oraz inne wytyczne w sprawie uzyskania - 6 -

7 świadczeń, o których mowa w 7 pkt. 2 w ramach Funduszu będą ogłaszane w formie komunikatu kanclerza. 3. Świadczenia, o których mowa w 7 pkt 2 lit. a) c), są przyznawane na podstawie oświadczenia o dochodach, zgodnie z 5 pkt Świadczenia, o których mowa w 7 pkt 2 lit. d) są przyznawane bez względu na dochód. 5. Częstotliwość i wysokość przyznawanych świadczeń, o których mowa w 7 pkt 2, są uzależnione od możliwości finansowych Funduszu wynikających z planu rozdziału środków Funduszu na dany rok kalendarzowy i stanu jego bieżącego wykonania. 6. Zapomoga stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną osobom uprawnionym do tej formy pomocy - zgodnie z 4 Regulaminu: 1) znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej niepozwalającej na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, a zwłaszcza: a) osobom niepełnosprawnym, trwale niezdolnym do pracy oraz osobom niepełnosprawnym wymagającym pomocy osób trzecich; b) rodzicom samotnie wychowującym dzieci; c) osobom utrzymującym rodziny wielodzietne (co najmniej troje dzieci); 2) dotkniętym wypadkami losowymi powodującymi istotne obniżenie poziomu ich życia (takimi jak np. pożar, kradzież, długotrwała choroba), 3) w związku z urodzeniem się dziecka; 4) w razie śmierci osoby najbliższej (współmałżonka, rodziców, teściów, dzieci); 5) w związku ze śmiercią pracownika, emeryta lub rencisty UEP przy czym w takim wypadku pomoc przyznawana jest małżonkowi lub w przypadku braku małżonka innemu członkowi rodziny spełniającemu warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o przyznanie świadczeń, o których mowa w 7 pkt 2 lit. e) f), należy składać w Samodzielnej Sekcji Socjalnej (wzór wniosku stanowią załączniki nr 6 a) oraz 6 b) do Regulaminu). Wniosek jest opiniowany przez Podkomisję ds. Bytowych i zatwierdzany przez kanclerza. Podkomisja ds. Bytowych rozpatruje wnioski o zapomogę na posiedzeniach zgodnie z ustalonym trybem prac Komisji, chyba że zachodzi szczególna konieczność uzasadniająca podjęcie decyzji w innym terminie. Łączna kwota zapomóg przyznana jednemu uprawnionemu do korzystania z Funduszu w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa niż 4000,00 zł. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach zapomoga może być przyznana w kwocie wyższej po uzyskaniu zgody rektora. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie uprawnionemu świadczenia, o którym mowa w 7 pkt 2 lit. e)-f), może być złożony przez osobę inną niż uprawniona, działającą na rzecz osoby uprawnionej. Wniosek należy składać w Samodzielnej Sekcji Socjalnej. Podkomisja ds. Bytowych opiniuje wniosek, proponuje rodzaj oraz wysokość pomocy i przekazuje do decyzji kanclerza. V. Zasady przyznawania środków Funduszu na cele mieszkaniowe Do korzystania ze środków Funduszu na cele mieszkaniowe są uprawnione osoby wymienione w 4 pkt 1oraz w 4 pkt 2 z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu. Pożyczek nie udziela się osobom: a) zatrudnionym na okres próbny, - 7 -

8 b) zatrudnionym na czas wykonania określonej pracy lub na czas zastępstwa, c) przebywającym na urlopie bezpłatnym (nie dotyczy osób korzystających z urlopu wychowawczego). 2. Środki na cele mieszkaniowe są przekazywane osobom wymienionym w pkt 1 powyżej w formie pożyczki pieniężnej zwrotnej lub w szczególnych uzasadnionych przypadkach w formie bezzwrotnej pomocy w zależności od możliwości finansowych Funduszu. 3. Osobom wymienionym w 4 pkt 2 mogą być udzielane pożyczki z Funduszu tylko na remonty i modernizację lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. 4. Kwoty pożyczek, o których mowa w 7 pkt 4 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, określa kanclerz na wniosek Komisji. VI Pożyczki, o których mowa w 7 pkt 4 lit. a) c) i f), można udzielić powtórnie po 10 latach, licząc od daty przyznania do daty złożenia następnego wniosku. 2. Osobie, której zostanie przyznana pożyczka, o której mowa w 7 pkt 4 lit. a), b), c) lub f), mającej już zadłużenie z tytułu pożyczek, o których mowa w 7 pkt 4 lit. d) lub e), wypłaca się kwotę pożyczki umniejszoną o istniejące zadłużenie z tytułu wcześniejszych pożyczek, o których mowa w 7 pkt 4 lit. d) lub e). 3. Osoby ubiegające się po raz pierwszy o pożyczkę na cele, o których mowa w 7 pkt 4 lit. a) f), mają pierwszeństwo przed osobami ubiegającymi się o pożyczkę powtórnie. 4. Pożyczka na cele, o których mowa w 7 pkt 4 lit. d) e) może być przyznawana nie częściej niż raz na 3 lata pod warunkiem spłaty w całości poprzedniej pożyczki i braku zadłużenia wobec Funduszu. Warunki zawierania umów i spłaty przyznanych środków z Funduszu na cele mieszkaniowe Uzyskanie pożyczki z Funduszu dla celów, o których mowa w 7 pkt 4, wymaga złożenia wniosku wraz z niezbędną dokumentacją, o której mowa w pkt 2 poniżej, w Samodzielnej Sekcji Socjalnej z: a) informacją o zatrudnieniu potwierdzoną przez Dział Spraw Pracowniczych; b) informacją, potwierdzoną przez Dział Planowania i Rachuby Płac, o wysokości łącznego dochodu netto i łącznej kwoty wynagrodzenia wypłaconego pożyczkobiorcy na UEP za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku dzielone przez dwanaście oraz o zajęciu wynagrodzenia przez komornika. Wzór wniosku i umowy stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1, musi być załączona następująca dokumentacja: a) w przypadku pożyczki dla celów, o których mowa w 7 pkt 4 lit. a), b), f), odpowiednio: pozwolenie na budowę, kosztorys, umowa przedwstępna lub ostateczna kupna w formie aktu notarialnego, umowa najmu; b) w przypadku przyznania pożyczki na zakup lokalu lub budynku na podstawie umowy przedwstępnej pożyczkobiorca jest zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji o akt notarialny nabycia własności lokalu lub budynku niezwłocznie po jego zawarciu, pod rygorem natychmiastowego zwrotu całości udzielonej pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi za okres korzystania z pożyczki; - 8 -

9 c) w przypadku pożyczki dla celów, o których mowa w 7 pkt 4 lit. c) oraz d), tytuł prawny do lokalu i kosztorys adaptacji. 3. Dla pożyczek przeznaczonych na cele określone w 7 pkt 4 lit. a), b), c), d), f) od pożyczkobiorcy wymaga się pisemnego wskazania (na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) poręczycieli pożyczki i poręczenia spłaty pożyczki, udzielanej pożyczkobiorcy, przez pracowników UEP spełniających wymagania określone w pkt 5 poniżej (z zastrzeżeniem postanowień pkt 6) według następujących zasad: przez dwóch poręczycieli w przypadku gdy wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia 1 netto wypłacanego pożyczkobiorcy na UEP jest większa od 1/10 kwoty udzielonej pożyczki; przez trzech poręczycieli w przypadku gdy wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia netto wypłacanego pożyczkobiorcy na UEP wynosi od 1/20 do 1/10 kwoty udzielonej pożyczki; przez czterech poręczycieli w przypadku gdy wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia netto wypłacanego pożyczkobiorcy na UEP wynosi mniej niż 1/20 kwoty udzielonej pożyczki. 4. Dla pożyczek przeznaczonych na cele określone w 7 pkt 4 lit. e) wymaga się od pożyczkobiorcy pisemnego wskazania (na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) poręczycieli pożyczki i poręczenia spłaty pożyczki, udzielanej pożyczkobiorcy, przez pracowników UEP spełniających wymagania określone w pkt 5, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 według następujących zasad: - przez dwóch poręczycieli - w przypadku, gdy wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia netto wypłacanego pożyczkobiorcy na UEP jest większa od 1/10 kwoty udzielonej pożyczki; - przez trzech poręczycieli - w przypadku, gdy wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia netto wypłacanego pożyczkobiorcy na UEP wynosi 1/10 (albo mniej) kwoty udzielonej pożyczki. Wzór poręczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 5. Poręczycielami, o których mowa w pkt 4 i 5, mogą być wyłącznie pracownicy UEP zatrudnieni na czas nieokreślony lub na okres co najmniej równy połowie okresu spłaty pożyczki i którzy nie mają zaległości w spłacaniu zobowiązań wobec Funduszu. 6. Poręczycielem nie może być współmałżonek pożyczkobiorcy. 7. Dopuszczalne jest poręczenie spłaty rat pożyczek maksymalnie trzem osobom określonym w 4 pkt 1 oraz nadto jednej osobie określonej w 4 pkt Kanclerz z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Komisji ma prawo zażądać dostarczenia innych dokumentów i oświadczeń niż wymienione w pkt 1 i pkt 2 niniejszego paragrafu Umowę o pożyczkę (sporządzoną w 3 jednobrzmiących egzemplarzach) podpisaną przez pożyczkobiorcę i poręczycieli Samodzielna Sekcja Socjalna przekazuje do podpisu kwestorowi i kanclerzowi UEP. Jeden egzemplarz umowy otrzymuje pożyczkobiorca, drugi Dział Księgowości, natomiast trzeci pozostaje w Samodzielnej Sekcji Socjalnej. 2. Samodzielna Sekcja Socjalna prowadzi ewidencję zawartych umów i udzielonych pożyczek. 1 Przy określaniu wysokości tego wynagrodzenia dzieli się łączną kwotę wynagrodzenia netto pożyczkobiorcy na UEP w poprzednim roku kalendarzowym przez dwanaście. Przez wynagrodzenie netto rozumie się przychód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym na UEP ze wszystkich tytułów pomniejszony o zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

10 3. Dział Księgowości dokonuje bieżącej kontroli umów o udzielenie pożyczki oraz podejmuje działania zapewniające wykonanie zobowiązań pożyczkobiorców i poręczycieli wynikających z tych umów. 4. Comiesięczne raty z tytułu zaciągniętej pożyczki potrącane są z wynagrodzenia pracownika przez Dział Planowania i Rachuby Płac na podstawie zgody pożyczkobiorcy (wyrażonej w umowie pożyczki) i pisemnego polecenia potrącania wystawionego przez Samodzielną Sekcję Socjalną. 5. Jeżeli pracownik nie wyraził zgody na potrącanie z wynagrodzenia rat pożyczki, pożyczka nie może być udzielona. Powyższe nie dotyczy osób na urlopie wychowawczym, emerytów oraz rencistów. 6. Jeżeli kwota dopuszczalnego potrącenia nie wystarcza na pokrycie spłaty całej raty pożyczki pracownik zobowiązany jest wpłacić pozostałą część raty do kasy UEP lub przelać na konto Funduszu do 10. dnia następnego miesiąca. Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana, Samodzielna Sekcja Socjalna wysyła do pracownika pismo wzywające do dokonania wpłaty w ciągu 7 dni od otrzymania pisma. 7. Do potrącania pożyczek z wynagrodzenia za pracę stosuje się przepisy Kodeksu pracy w zakresie ochrony wynagrodzenia z pracy (dot. kwoty wolnej od potrąceń). 8. Jeżeli pożyczkę otrzymała osoba określona w 4 pkt 2 lub pracownik przebywający na urlopie wychowawczym, to osoba ta comiesięczną ratę wpłaca do kasy UEP lub przekazuje przelewem na konto Funduszu, w terminie określonym w umowie o pożyczkę. 9. Dział Księgowości sporządza raz na pół roku wykaz stanu środków Funduszu na rachunku bankowym Zwrot pożyczek na cele wymienione w 7 pkt 4 lit. a), b), c), d), f) wraz z odsetkami musi nastąpić w okresie do 7 lat od daty zawarcia umowy pożyczki. Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki niż okres wskazany w umowie. W takim przypadku pożyczkobiorca spłaca pełną kwotę odsetek wynikającą z umowy. 2. Zwrot pożyczek na cele wymienione w 7 pkt 4 lit. e) wraz z odsetkami musi nastąpić w okresie do 5 lat od daty zawarcia umowy pożyczki. Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki niż okres wskazany w umowie. W takiej sytuacji pożyczkobiorca spłaca pełną kwotę odsetek wynikającą z umowy. 3. Wysokość oprocentowania pożyczek wynosi 1% w stosunku rocznym. 4. Osoba, która otrzymała pożyczkę zwrotną może wystąpić w uzasadnionych przypadkach do kanclerza z wnioskiem o zawieszenie spłat rat pożyczki lub przedłużenie okresu spłaty pożyczki pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę poręczycieli na taką zmianę umowy. Wniosek do kanclerza pożyczkobiorca powinien złożyć nie później niż na 7 dni roboczych przed upływem terminu płatności pierwszej raty objętej wnioskiem o zmianę umowy. W takim wypadku po zapoznaniu się przez kanclerza z opinią Komisji i podjęciu pozytywnej decyzji Samodzielna Sekcja Socjalna sporządza aneks (wzór aneksu stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu) do umowy pożyczki. Bez zgody poręczycieli zmiana umowy pożyczki jest niedopuszczalna. 5. Kontrolę nad terminowością spłaty pożyczki sprawuje Dział Księgowości. 6. W przypadku niezapłacenia raty pożyczki w wymaganym terminie i niezłożenia do kanclerza wniosku, o którym mowa w pkt 4, albo negatywnego załatwienia tego wniosku przez kanclerza Dział Księgowości, we współpracy z Samodzielną Sekcją Socjalną, sporządza

11 (niezwłocznie) wezwanie do zapłaty zaległej raty pożyczki przez pożyczkobiorcę w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia mu wezwania. Wezwanie do zapłaty w zależności od wysokości zadłużenia jest podpisywane odpowiednio: a) do kwoty 4000,00 zł przez kwestora i kanclerza, b) powyżej kwoty 4000,00 zł przez kwestora oraz (po zaparafowaniu przez kanclerza) rektora. Kierowane do pożyczkobiorcy wezwanie otrzymują do wiadomości wszyscy poręczyciele pożyczki. 7. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w pkt 6 powyżej, Samodzielna Sekcja Socjalna w porozumieniu z Działem Księgowości niezwłocznie przygotowuje pismo do Działu Planowania i Rachuby Płac o potrącenie zaległych rat pożyczki z wynagrodzenia poręczycieli. Zaległość w spłacie pożyczki potrącana jest z wynagrodzenia poręczycieli w częściach równych. Kwota zaległości przypadająca na poręczyciela niewypłacalnego potrącana jest w częściach równych z wynagrodzenia pozostałych poręczycieli. Wymienione pismo podpisane przez kanclerza otrzymuje Dział Planowania i Rachuby Płac do realizacji Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe może być umorzona w całości lub w części tylko w wyjątkowych, udokumentowanych przypadkach losowych, których zaistnienie uniemożliwia spłatę pożyczki. 2. Na udokumentowany wniosek pożyczkobiorcy, zaopiniowany przez Komisję, decyzję w sprawie umorzenia pożyczki do kwoty 4000 zł podejmuje kanclerz, natomiast powyżej tej kwoty rektor Osoba, która otrzymała pożyczkę, o której mowa w 7 pkt 4, lub pomoc bezzwrotną, zobowiązana jest do jej niezwłocznego zwrotu wraz z odsetkami (w przypadku, gdy odsetki zostały naliczone), jeżeli: a) pracodawca stwierdzi, że osoba ta złożyła nieprawdziwe oświadczenie lub dokument, sfałszowała dokument lub w inny sposób wprowadziła w błąd pracodawcę w kwestii związanej z udzieloną pożyczką; b) naruszyła istotne postanowienia umowy pożyczki; c) w przypadku pożyczki - ustał stosunek pracy łączący tą osobę z UEP, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 i 3; d) wykorzystała pożyczkę lub pomoc bezzwrotną niezgodnie z przeznaczeniem. W przypadkach wymienionych w pkt 1 lit. c) pożyczkobiorca zwraca pożyczkę wraz z odsetkami w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia wymienionego w pkt 1 lit. c), bez wezwania do zwrotu. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu oraz w przypadkach wymienionych w pkt 1 lit. a), lit. b), lit. d) pożyczkobiorca oraz osoby poręczające spłatę pożyczki otrzymują wezwanie do zwrotu pożyczki podpisane przez kanclerza. 2. Postanowienia pkt 1 lit. c) nie dotyczą osób, z którymi stosunek pracy ustał z następujących przyczyn: a) wskutek przejścia na emeryturę lub rentę; b) dotyczących zakładu pracy; c) z powodu długotrwałej choroby; d) wskutek śmierci pracownika

12 3. Osoby, o których mowa w pkt. 2, mogą nadal spłacać pożyczkę w ratach, jeżeli uzyskają na to pisemną zgodę poręczycieli. W takim przypadku sporządzany jest aneks do umowy podpisywany przez strony umowy z zastrzeżeniem, że w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązania pożyczkobiorca musi wystawić weksel in blanco z deklaracją wekslową lub przedłożyć inne zabezpieczenie np. poręczenie bankowe, gwarancję bankową, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancję ubezpieczeniową. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również możliwość spłaty przyznanej pożyczki w ratach przez osoby, z którymi stosunek pracy z UEP ustał z przyczyn innych niż wymienione w pkt. 2, o ile rozwiązanie umowy nie nastąpiło z winy pracownika. W takim wypadku stosuje się zasady określone w zdaniu poprzedzającym. VII. Postanowienia końcowe Pracownik Samodzielnej Sekcji Socjalnej prowadzi karty ewidencyjne korzystania z Funduszu. 2. Ewidencję prowadzi się oddzielnie dla każdej osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń Funduszu Świadczenia z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego. 2. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu osobie zainteresowanej podaje się uzasadnienie odmowy. 3. Informacja o decyzjach kanclerza w sprawie przyznania świadczeń z Funduszu jest przekazywana do związków zawodowych działających na Uczelni. 19 Świadczenia wypłacane z Funduszu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 361 z późn. zm.). 20 Z Funduszu mogą być finansowane świadczenia Pracowniczego Programu Emerytalnego, jeżeli program taki zostanie wprowadzony na UEP. 21 W przypadku rozbieżności w sprawie przyznania świadczenia między stanowiskiem kanclerza a opinią Komisji, kanclerz uzgadnia decyzję ze związkami zawodowymi działającymi na Uczelni. W przypadku braku porozumienia ostateczną decyzję podejmuje rektor po zapoznaniu się z opinią obu stron. 22 Regulamin niniejszy został uzgodniony dnia 27 czerwca 2014 roku z działającymi na Uczelni związkami zawodowymi NSZZ Solidarność Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. REKTOR (prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP) Przewodniczący ZNP na UEP Przewodnicząca NSZZ Solidarność UEP

13 Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UEP... (nazwisko i imię)... (adres)... (telefon kontaktowy)... (nr dowodu osobistego wnioskodawcy)... (data i miejsce wydania) Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wniosek Proszę o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki w wysokości... zł na cele mieszkaniowe, tj. na: kupno *, budowę *, rozbudowę* budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej...m 2 położonego w...: powierzchnia użytkowa części rozbudowywanej wynosi... m 2 ; uzupełnienie wkładu budowlanego*, mieszkaniowego*, zakup*, wykup* w... mieszkania o powierzchni użytkowej...m 2, położonego w..., adaptację... (określenie pomieszczenia) położonego w... o powierzchni użytkowej...m 2 na cele mieszkalne, remont*, modernizację* domu mieszkalnego*, mieszkania* położonego w..., przystosowanie mieszkania dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej *..., (określenie pomieszczenia) pokrycie kaucji*... (wymienić inne opłaty, które mają być pokryte pożyczką) wymaganych przy zamianie*, pozyskaniu mieszkania*, domu mieszkalnego* położonego w... o powierzchni użytkowej... m 2 na położony w... o powierzchni użytkowej...m 2, pomoc w spłacie kredytu*, pożyczki* udzielonej na... (określić, na jaki cel przeznaczony był kredyt, pożyczka) obecnie kwota należności głównej wynosi...zł, kwota odsetek wynosi...zł. Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w... równych ratach miesięcznych. Oświadczam, że pożyczka zostanie wykorzystana wyłącznie na część budynku*, mieszkania* przeznaczoną na cele mieszkalne moje i osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym. Obecnie zajmuję mieszkanie*, dom* będące własnością... (nazwisko, adres właściciela) * niepotrzebne skreślić

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo