Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu"

Transkrypt

1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014

2 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady przyznawania środków Funduszu na cele socjalne V. Zasady przyznawania środków Funduszu na cele mieszkaniowe VI. Warunki zawierania umów i spłat przyznanych środków z Funduszu na cele mieszkaniowe VII. Postanowienia końcowe - 2 -

3 I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa: 1 a) zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zwanego dalej Funduszem, i gospodarowania jego środkami; b) zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele; c) zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu; d) rodzaje działalności socjalnej. 2. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przyznawania i realizowania świadczeń finansowanych ze środków Funduszu. 3. Środkami Funduszu, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, administruje kanclerz, z wyłączeniem spraw, które w niniejszym Regulaminie pozostawione zostały w gestii rektora Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) tworzony jest z corocznego odpisu: 1) w wysokości 6,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozumieniu art. 110 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 roku nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych finansowanych ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.); 2) na jednego byłego pracownika UEP będącego emerytem lub rencistą w wysokości 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 roku, nr 153, poz z późn. zm.). Odpisy, o których mowa w ppkt 1 i 2, stanowią jeden Fundusz. 2. Podstawą do prowadzenia działalności socjalnej jest roczny plan rozdziału środków Funduszu zatwierdzony przez Senat na wniosek kanclerza. Plan przed przedłożeniem pod obrady Senatu musi być uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi na Uczelni. 3. Projekt planu rozdziału środków Funduszu, o którym mowa w 2 pkt 2, przygotowuje Samodzielna Sekcja Socjalna przy udziale Komisji ds. Socjalnych. 4. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 5. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny. 3 Rektor powołuje Komisję ds. Socjalnych (zwaną dalej Komisją), której kadencja pokrywa się z kadencją władz UEP. Zasady działania Komisji ds. Socjalnych, tryb jej powoływania, skład i kompetencje określa załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu (Regulamin Komisji ds. Socjalnych)

4 II. Zasady korzystania z Funduszu Do korzystania z Funduszu na UEP uprawnieni są: 1) pracownicy UEP; 2) emeryci i renciści byli pracownicy UEP, którzy prawa emerytalne lub rentowe nabyli na UEP; 3) wymienieni poniżej członkowie rodzin pracowników UEP, emerytów i rencistów byłych pracowników UEP, dla których UEP był ostatnim miejscem pracy; pracowników UEP zmarłych w czasie zatrudnienia oraz zmarłych emerytów i rencistów, dla których UEP był ostatnim miejscem pracy tylko w przypadku, gdy tym członkom rodzin przysługuje po zmarłym pracowniku, emerycie albo renciście renta rodzinna: 4 a) dzieci w wieku do 16 lat (decyduje rok urodzenia); b) dzieci w wieku do 25 lat (decyduje rok urodzenia) pod warunkiem, że kontynuują naukę w szkole średniej, policealnej, szkole wyższej z wyłączeniem studiów III stopnia (pisemne zaświadczenie o kontynuowaniu edukacji należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia) i nie osiągają dochodów z własnej pracy, prowadzonej działalności, bądź posiadanego majątku; c) dzieci szczególnej troski bez względu na wiek (pisemne orzeczenie należy złożyć wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia; w przypadku zmiany treści orzeczenia zaktualizowany dokument należy przekazać do Samodzielnej Sekcji Socjalnej); dziećmi, o których mowa w pkt 3 lit. a) c) są dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej osób, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) współmałżonek pracownika w zakresie środków przeznaczonych na cele określone w 7 pkt 2 lit. b) Regulaminu; 5) słuchacze stacjonarnych studiów doktoranckich na UEP, z wyłączeniem uczestników tzw. studiów środowiskowych, dla których UEP nie jest uczelnią macierzystą, począwszy od drugiego roku studiów do ich zakończenia lub do dnia obrony, jeśli dzień obrony przypada przed planowanym zakończeniem studiów w zakresie środków określonych w 7 pkt 2 lit. a), b), d) Regulaminu Przyznanie i wysokość świadczeń z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 2. Osoba wnioskująca o przyznanie świadczenia składa każdorazowo wniosek w Samodzielnej Sekcji Socjalnej. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem świadczenia. 3. Wszystkie osoby wnioskujące o udzielenie świadczenia z Funduszu są zobowiązane do złożenia oświadczenia w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu netto, uzyskanego w roku poprzedzającym ubieganie się o świadczenie, przypadającego na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. W przypadku ubiegania się o świadczenia, o których mowa w 7 pkt 2 e) f), wymagane jest nadto każdorazowe złożenie informacji o sytuacji materialnej wnioskodawcy zgodnie z wzorami wniosków stanowiących załączniki nr 6 a) dla pracowników UEP oraz 6 b) dla rencistów, emerytów UEP

5 4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, należy złożyć wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia. Prawidłowe oświadczenie obowiązuje przez cały rok kalendarzowy. Jeśli nastąpiły zmiany dotyczące np. liczby uprawnionych członków rodziny do otrzymywania świadczeń, należy niezwłocznie zaktualizować oświadczenie. W przypadku wątpliwości co do zgodności złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym kanclerz może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia informacji potwierdzających treść oświadczenia. 5. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 3, skutkuje nierozpatrzeniem wniosku o przyznanie świadczenia, z wyjątkiem świadczeń opisanych w 7 pkt 2 lit. d) oraz sytuacji opisanej w ostatnim akapicie w 9 pkt Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, sfałszowała dokument dotyczący swojej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej, na podstawie których zostały przyznane świadczenia z Funduszu, albo nie przebywała na urlopie wypoczynkowym w wymiarze niezbędnym do uzyskania świadczenia, traci prawo do korzystania ze świadczeń z Funduszu na okres do 1 roku od daty stwierdzenia przez pracodawcę takiej nieprawidłowości oraz niezwłocznie musi zwrócić UEP przyznane świadczenie. Decyzję o utracie prawa do korzystania ze świadczeń Funduszu podejmuje kanclerz po otrzymaniu informacji o zaistnieniu okoliczności wymienionych w poprzednim zdaniu. 7. Wnioski o przyznanie świadczenia z Funduszu są każdorazowo opiniowane przez właściwą Podkomisję i przedkładane do decyzji kanclerza, przy czym: a) Podkomisja ds. Turystyki i Wczasów opiniuje wnioski dotyczące przyznania środków na dofinansowanie kosztów, o których mowa w 7 pkt 2 a) d); b) Podkomisja ds. Mieszkaniowych opiniuje wnioski dotyczące przyznania środków na cele, o których mowa w 7 pkt 4 a) f); c) Podkomisja ds. Bytowych opiniuje wnioski dotyczące przyznania środków na zapomogi, o których mowa w 7 pkt 2 e)-f) W okresie urlopu bezpłatnego pracownika żadne świadczenia z Funduszu nie przysługują, chyba że okres takiego urlopu, na podstawie przepisów szczególnych zaliczany jest do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 2. W okresie przerwy w odbywaniu stacjonarnych studiów doktoranckich nie przysługuje żadne świadczenie z Funduszu. III. Przeznaczenie środków Funduszu 1. Środki Funduszu przeznaczone są na: a) cele socjalne, b) cele mieszkaniowe, 7 c) dofinansowanie bazy noclegowej w Ośrodku Wczasowym UEP w miejscowości Długie koło Dobiegniewa. 2. Środki Funduszu na cele socjalne są przeznaczone na: a) dofinansowanie kosztów wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów oraz kosztów wypoczynku indywidualnego pod gruszą ; - 5 -

6 b) dofinansowanie kosztu, innego niż wymieniony w pkt 2a) powyżej, wypoczynku zorganizowanego i rekreacyjno-sportowego dla grupy pracowników (np. wycieczki, obozy sportowe, abonamenty sportowe); c) dofinansowanie kosztów wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie dla dzieci i młodzieży w formie: kolonii, zielonych szkół, obozów i zimowisk, połączonego z nauką pobytu na leczeniu (sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych i leczniczo-opiekuńczych) oraz kosztów przejazdów dzieci związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu; d) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej (m.in. Dzień Dziecka, balik dla dzieci, spotkania emerytów i rencistów); e) zapomogi i pomoc rzeczową; f) zapomogi na pokrycie kosztów leczenia, którego nie można przeprowadzić bezpłatnie w placówkach służby zdrowia oraz na pokrycie kosztów zakupu leków. 3. Kanclerz, w porozumieniu z Komisją, może zdecydować o przyznaniu dofinansowania / zapomogi, o których w 7 pkt 2 lit. a) f) do kwoty 4000 zł na jedną osobę uprawnioną. Przyznanie kwoty wyższej niż 4000 zł na jedną osobę uprawnioną wymaga zgody rektora. 4. Środki Funduszu na cele mieszkaniowe są przeznaczone na: a) zakup, budowę, rozbudowę budynku mieszkalnego w części przeznaczonej na cele mieszkalne pożyczkobiorcy; b) uzupełnienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego pożyczkobiorcy, zakup lub wykup mieszkania; c) adaptację pomieszczenia na cele mieszkaniowe pożyczkobiorcy; d) przystosowanie mieszkań dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej; e) remonty i modernizację mieszkań albo domów jednorodzinnych; f) pokrycie kwoty wymaganej przy zamianie lub uzyskaniu mieszkań i domów mieszkalnych w części przeznaczonej na cele mieszkalne pożyczkobiorcy oraz spłaty kredytu (pożyczki) udzielonego na cele mieszkalne pożyczkobiorcy. 5. Ze środków na cele mieszkaniowe nie może być udzielona pożyczka na zakup działki budowlanej oraz budowę lub zakup domku letniskowego. IV. Zasady przyznawania środków Funduszu na cele socjalne 8 Do korzystania ze świadczeń Funduszu, o których mowa w 7 pkt 2 uprawnione są osoby wymienione w 4 pkt Świadczenia, o których mowa w 7 pkt 2 lit. a) f), przyznaje kanclerz według szczegółowych zasad uzgodnionych do dnia 31 maja każdego roku z Komisją. Do czasu ustalenia nowych zasad obowiązują zasady ogłoszone w roku poprzednim. 2. Szczegółowe zasady refundowania kosztów i dofinansowania wczasów, kolonii, a także wypoczynku, informacje dotyczące ofert wycieczek organizowanych dla pracowników, rencistów i emerytów z rodzinami, doktorantów oraz inne wytyczne w sprawie uzyskania - 6 -

7 świadczeń, o których mowa w 7 pkt. 2 w ramach Funduszu będą ogłaszane w formie komunikatu kanclerza. 3. Świadczenia, o których mowa w 7 pkt 2 lit. a) c), są przyznawane na podstawie oświadczenia o dochodach, zgodnie z 5 pkt Świadczenia, o których mowa w 7 pkt 2 lit. d) są przyznawane bez względu na dochód. 5. Częstotliwość i wysokość przyznawanych świadczeń, o których mowa w 7 pkt 2, są uzależnione od możliwości finansowych Funduszu wynikających z planu rozdziału środków Funduszu na dany rok kalendarzowy i stanu jego bieżącego wykonania. 6. Zapomoga stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną osobom uprawnionym do tej formy pomocy - zgodnie z 4 Regulaminu: 1) znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej niepozwalającej na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, a zwłaszcza: a) osobom niepełnosprawnym, trwale niezdolnym do pracy oraz osobom niepełnosprawnym wymagającym pomocy osób trzecich; b) rodzicom samotnie wychowującym dzieci; c) osobom utrzymującym rodziny wielodzietne (co najmniej troje dzieci); 2) dotkniętym wypadkami losowymi powodującymi istotne obniżenie poziomu ich życia (takimi jak np. pożar, kradzież, długotrwała choroba), 3) w związku z urodzeniem się dziecka; 4) w razie śmierci osoby najbliższej (współmałżonka, rodziców, teściów, dzieci); 5) w związku ze śmiercią pracownika, emeryta lub rencisty UEP przy czym w takim wypadku pomoc przyznawana jest małżonkowi lub w przypadku braku małżonka innemu członkowi rodziny spełniającemu warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o przyznanie świadczeń, o których mowa w 7 pkt 2 lit. e) f), należy składać w Samodzielnej Sekcji Socjalnej (wzór wniosku stanowią załączniki nr 6 a) oraz 6 b) do Regulaminu). Wniosek jest opiniowany przez Podkomisję ds. Bytowych i zatwierdzany przez kanclerza. Podkomisja ds. Bytowych rozpatruje wnioski o zapomogę na posiedzeniach zgodnie z ustalonym trybem prac Komisji, chyba że zachodzi szczególna konieczność uzasadniająca podjęcie decyzji w innym terminie. Łączna kwota zapomóg przyznana jednemu uprawnionemu do korzystania z Funduszu w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa niż 4000,00 zł. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach zapomoga może być przyznana w kwocie wyższej po uzyskaniu zgody rektora. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie uprawnionemu świadczenia, o którym mowa w 7 pkt 2 lit. e)-f), może być złożony przez osobę inną niż uprawniona, działającą na rzecz osoby uprawnionej. Wniosek należy składać w Samodzielnej Sekcji Socjalnej. Podkomisja ds. Bytowych opiniuje wniosek, proponuje rodzaj oraz wysokość pomocy i przekazuje do decyzji kanclerza. V. Zasady przyznawania środków Funduszu na cele mieszkaniowe Do korzystania ze środków Funduszu na cele mieszkaniowe są uprawnione osoby wymienione w 4 pkt 1oraz w 4 pkt 2 z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu. Pożyczek nie udziela się osobom: a) zatrudnionym na okres próbny, - 7 -

8 b) zatrudnionym na czas wykonania określonej pracy lub na czas zastępstwa, c) przebywającym na urlopie bezpłatnym (nie dotyczy osób korzystających z urlopu wychowawczego). 2. Środki na cele mieszkaniowe są przekazywane osobom wymienionym w pkt 1 powyżej w formie pożyczki pieniężnej zwrotnej lub w szczególnych uzasadnionych przypadkach w formie bezzwrotnej pomocy w zależności od możliwości finansowych Funduszu. 3. Osobom wymienionym w 4 pkt 2 mogą być udzielane pożyczki z Funduszu tylko na remonty i modernizację lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. 4. Kwoty pożyczek, o których mowa w 7 pkt 4 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, określa kanclerz na wniosek Komisji. VI Pożyczki, o których mowa w 7 pkt 4 lit. a) c) i f), można udzielić powtórnie po 10 latach, licząc od daty przyznania do daty złożenia następnego wniosku. 2. Osobie, której zostanie przyznana pożyczka, o której mowa w 7 pkt 4 lit. a), b), c) lub f), mającej już zadłużenie z tytułu pożyczek, o których mowa w 7 pkt 4 lit. d) lub e), wypłaca się kwotę pożyczki umniejszoną o istniejące zadłużenie z tytułu wcześniejszych pożyczek, o których mowa w 7 pkt 4 lit. d) lub e). 3. Osoby ubiegające się po raz pierwszy o pożyczkę na cele, o których mowa w 7 pkt 4 lit. a) f), mają pierwszeństwo przed osobami ubiegającymi się o pożyczkę powtórnie. 4. Pożyczka na cele, o których mowa w 7 pkt 4 lit. d) e) może być przyznawana nie częściej niż raz na 3 lata pod warunkiem spłaty w całości poprzedniej pożyczki i braku zadłużenia wobec Funduszu. Warunki zawierania umów i spłaty przyznanych środków z Funduszu na cele mieszkaniowe Uzyskanie pożyczki z Funduszu dla celów, o których mowa w 7 pkt 4, wymaga złożenia wniosku wraz z niezbędną dokumentacją, o której mowa w pkt 2 poniżej, w Samodzielnej Sekcji Socjalnej z: a) informacją o zatrudnieniu potwierdzoną przez Dział Spraw Pracowniczych; b) informacją, potwierdzoną przez Dział Planowania i Rachuby Płac, o wysokości łącznego dochodu netto i łącznej kwoty wynagrodzenia wypłaconego pożyczkobiorcy na UEP za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku dzielone przez dwanaście oraz o zajęciu wynagrodzenia przez komornika. Wzór wniosku i umowy stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1, musi być załączona następująca dokumentacja: a) w przypadku pożyczki dla celów, o których mowa w 7 pkt 4 lit. a), b), f), odpowiednio: pozwolenie na budowę, kosztorys, umowa przedwstępna lub ostateczna kupna w formie aktu notarialnego, umowa najmu; b) w przypadku przyznania pożyczki na zakup lokalu lub budynku na podstawie umowy przedwstępnej pożyczkobiorca jest zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji o akt notarialny nabycia własności lokalu lub budynku niezwłocznie po jego zawarciu, pod rygorem natychmiastowego zwrotu całości udzielonej pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi za okres korzystania z pożyczki; - 8 -

9 c) w przypadku pożyczki dla celów, o których mowa w 7 pkt 4 lit. c) oraz d), tytuł prawny do lokalu i kosztorys adaptacji. 3. Dla pożyczek przeznaczonych na cele określone w 7 pkt 4 lit. a), b), c), d), f) od pożyczkobiorcy wymaga się pisemnego wskazania (na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) poręczycieli pożyczki i poręczenia spłaty pożyczki, udzielanej pożyczkobiorcy, przez pracowników UEP spełniających wymagania określone w pkt 5 poniżej (z zastrzeżeniem postanowień pkt 6) według następujących zasad: przez dwóch poręczycieli w przypadku gdy wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia 1 netto wypłacanego pożyczkobiorcy na UEP jest większa od 1/10 kwoty udzielonej pożyczki; przez trzech poręczycieli w przypadku gdy wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia netto wypłacanego pożyczkobiorcy na UEP wynosi od 1/20 do 1/10 kwoty udzielonej pożyczki; przez czterech poręczycieli w przypadku gdy wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia netto wypłacanego pożyczkobiorcy na UEP wynosi mniej niż 1/20 kwoty udzielonej pożyczki. 4. Dla pożyczek przeznaczonych na cele określone w 7 pkt 4 lit. e) wymaga się od pożyczkobiorcy pisemnego wskazania (na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) poręczycieli pożyczki i poręczenia spłaty pożyczki, udzielanej pożyczkobiorcy, przez pracowników UEP spełniających wymagania określone w pkt 5, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 według następujących zasad: - przez dwóch poręczycieli - w przypadku, gdy wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia netto wypłacanego pożyczkobiorcy na UEP jest większa od 1/10 kwoty udzielonej pożyczki; - przez trzech poręczycieli - w przypadku, gdy wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia netto wypłacanego pożyczkobiorcy na UEP wynosi 1/10 (albo mniej) kwoty udzielonej pożyczki. Wzór poręczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 5. Poręczycielami, o których mowa w pkt 4 i 5, mogą być wyłącznie pracownicy UEP zatrudnieni na czas nieokreślony lub na okres co najmniej równy połowie okresu spłaty pożyczki i którzy nie mają zaległości w spłacaniu zobowiązań wobec Funduszu. 6. Poręczycielem nie może być współmałżonek pożyczkobiorcy. 7. Dopuszczalne jest poręczenie spłaty rat pożyczek maksymalnie trzem osobom określonym w 4 pkt 1 oraz nadto jednej osobie określonej w 4 pkt Kanclerz z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Komisji ma prawo zażądać dostarczenia innych dokumentów i oświadczeń niż wymienione w pkt 1 i pkt 2 niniejszego paragrafu Umowę o pożyczkę (sporządzoną w 3 jednobrzmiących egzemplarzach) podpisaną przez pożyczkobiorcę i poręczycieli Samodzielna Sekcja Socjalna przekazuje do podpisu kwestorowi i kanclerzowi UEP. Jeden egzemplarz umowy otrzymuje pożyczkobiorca, drugi Dział Księgowości, natomiast trzeci pozostaje w Samodzielnej Sekcji Socjalnej. 2. Samodzielna Sekcja Socjalna prowadzi ewidencję zawartych umów i udzielonych pożyczek. 1 Przy określaniu wysokości tego wynagrodzenia dzieli się łączną kwotę wynagrodzenia netto pożyczkobiorcy na UEP w poprzednim roku kalendarzowym przez dwanaście. Przez wynagrodzenie netto rozumie się przychód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym na UEP ze wszystkich tytułów pomniejszony o zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

10 3. Dział Księgowości dokonuje bieżącej kontroli umów o udzielenie pożyczki oraz podejmuje działania zapewniające wykonanie zobowiązań pożyczkobiorców i poręczycieli wynikających z tych umów. 4. Comiesięczne raty z tytułu zaciągniętej pożyczki potrącane są z wynagrodzenia pracownika przez Dział Planowania i Rachuby Płac na podstawie zgody pożyczkobiorcy (wyrażonej w umowie pożyczki) i pisemnego polecenia potrącania wystawionego przez Samodzielną Sekcję Socjalną. 5. Jeżeli pracownik nie wyraził zgody na potrącanie z wynagrodzenia rat pożyczki, pożyczka nie może być udzielona. Powyższe nie dotyczy osób na urlopie wychowawczym, emerytów oraz rencistów. 6. Jeżeli kwota dopuszczalnego potrącenia nie wystarcza na pokrycie spłaty całej raty pożyczki pracownik zobowiązany jest wpłacić pozostałą część raty do kasy UEP lub przelać na konto Funduszu do 10. dnia następnego miesiąca. Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana, Samodzielna Sekcja Socjalna wysyła do pracownika pismo wzywające do dokonania wpłaty w ciągu 7 dni od otrzymania pisma. 7. Do potrącania pożyczek z wynagrodzenia za pracę stosuje się przepisy Kodeksu pracy w zakresie ochrony wynagrodzenia z pracy (dot. kwoty wolnej od potrąceń). 8. Jeżeli pożyczkę otrzymała osoba określona w 4 pkt 2 lub pracownik przebywający na urlopie wychowawczym, to osoba ta comiesięczną ratę wpłaca do kasy UEP lub przekazuje przelewem na konto Funduszu, w terminie określonym w umowie o pożyczkę. 9. Dział Księgowości sporządza raz na pół roku wykaz stanu środków Funduszu na rachunku bankowym Zwrot pożyczek na cele wymienione w 7 pkt 4 lit. a), b), c), d), f) wraz z odsetkami musi nastąpić w okresie do 7 lat od daty zawarcia umowy pożyczki. Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki niż okres wskazany w umowie. W takim przypadku pożyczkobiorca spłaca pełną kwotę odsetek wynikającą z umowy. 2. Zwrot pożyczek na cele wymienione w 7 pkt 4 lit. e) wraz z odsetkami musi nastąpić w okresie do 5 lat od daty zawarcia umowy pożyczki. Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki niż okres wskazany w umowie. W takiej sytuacji pożyczkobiorca spłaca pełną kwotę odsetek wynikającą z umowy. 3. Wysokość oprocentowania pożyczek wynosi 1% w stosunku rocznym. 4. Osoba, która otrzymała pożyczkę zwrotną może wystąpić w uzasadnionych przypadkach do kanclerza z wnioskiem o zawieszenie spłat rat pożyczki lub przedłużenie okresu spłaty pożyczki pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę poręczycieli na taką zmianę umowy. Wniosek do kanclerza pożyczkobiorca powinien złożyć nie później niż na 7 dni roboczych przed upływem terminu płatności pierwszej raty objętej wnioskiem o zmianę umowy. W takim wypadku po zapoznaniu się przez kanclerza z opinią Komisji i podjęciu pozytywnej decyzji Samodzielna Sekcja Socjalna sporządza aneks (wzór aneksu stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu) do umowy pożyczki. Bez zgody poręczycieli zmiana umowy pożyczki jest niedopuszczalna. 5. Kontrolę nad terminowością spłaty pożyczki sprawuje Dział Księgowości. 6. W przypadku niezapłacenia raty pożyczki w wymaganym terminie i niezłożenia do kanclerza wniosku, o którym mowa w pkt 4, albo negatywnego załatwienia tego wniosku przez kanclerza Dział Księgowości, we współpracy z Samodzielną Sekcją Socjalną, sporządza

11 (niezwłocznie) wezwanie do zapłaty zaległej raty pożyczki przez pożyczkobiorcę w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia mu wezwania. Wezwanie do zapłaty w zależności od wysokości zadłużenia jest podpisywane odpowiednio: a) do kwoty 4000,00 zł przez kwestora i kanclerza, b) powyżej kwoty 4000,00 zł przez kwestora oraz (po zaparafowaniu przez kanclerza) rektora. Kierowane do pożyczkobiorcy wezwanie otrzymują do wiadomości wszyscy poręczyciele pożyczki. 7. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w pkt 6 powyżej, Samodzielna Sekcja Socjalna w porozumieniu z Działem Księgowości niezwłocznie przygotowuje pismo do Działu Planowania i Rachuby Płac o potrącenie zaległych rat pożyczki z wynagrodzenia poręczycieli. Zaległość w spłacie pożyczki potrącana jest z wynagrodzenia poręczycieli w częściach równych. Kwota zaległości przypadająca na poręczyciela niewypłacalnego potrącana jest w częściach równych z wynagrodzenia pozostałych poręczycieli. Wymienione pismo podpisane przez kanclerza otrzymuje Dział Planowania i Rachuby Płac do realizacji Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe może być umorzona w całości lub w części tylko w wyjątkowych, udokumentowanych przypadkach losowych, których zaistnienie uniemożliwia spłatę pożyczki. 2. Na udokumentowany wniosek pożyczkobiorcy, zaopiniowany przez Komisję, decyzję w sprawie umorzenia pożyczki do kwoty 4000 zł podejmuje kanclerz, natomiast powyżej tej kwoty rektor Osoba, która otrzymała pożyczkę, o której mowa w 7 pkt 4, lub pomoc bezzwrotną, zobowiązana jest do jej niezwłocznego zwrotu wraz z odsetkami (w przypadku, gdy odsetki zostały naliczone), jeżeli: a) pracodawca stwierdzi, że osoba ta złożyła nieprawdziwe oświadczenie lub dokument, sfałszowała dokument lub w inny sposób wprowadziła w błąd pracodawcę w kwestii związanej z udzieloną pożyczką; b) naruszyła istotne postanowienia umowy pożyczki; c) w przypadku pożyczki - ustał stosunek pracy łączący tą osobę z UEP, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 i 3; d) wykorzystała pożyczkę lub pomoc bezzwrotną niezgodnie z przeznaczeniem. W przypadkach wymienionych w pkt 1 lit. c) pożyczkobiorca zwraca pożyczkę wraz z odsetkami w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia wymienionego w pkt 1 lit. c), bez wezwania do zwrotu. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu oraz w przypadkach wymienionych w pkt 1 lit. a), lit. b), lit. d) pożyczkobiorca oraz osoby poręczające spłatę pożyczki otrzymują wezwanie do zwrotu pożyczki podpisane przez kanclerza. 2. Postanowienia pkt 1 lit. c) nie dotyczą osób, z którymi stosunek pracy ustał z następujących przyczyn: a) wskutek przejścia na emeryturę lub rentę; b) dotyczących zakładu pracy; c) z powodu długotrwałej choroby; d) wskutek śmierci pracownika

12 3. Osoby, o których mowa w pkt. 2, mogą nadal spłacać pożyczkę w ratach, jeżeli uzyskają na to pisemną zgodę poręczycieli. W takim przypadku sporządzany jest aneks do umowy podpisywany przez strony umowy z zastrzeżeniem, że w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązania pożyczkobiorca musi wystawić weksel in blanco z deklaracją wekslową lub przedłożyć inne zabezpieczenie np. poręczenie bankowe, gwarancję bankową, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancję ubezpieczeniową. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również możliwość spłaty przyznanej pożyczki w ratach przez osoby, z którymi stosunek pracy z UEP ustał z przyczyn innych niż wymienione w pkt. 2, o ile rozwiązanie umowy nie nastąpiło z winy pracownika. W takim wypadku stosuje się zasady określone w zdaniu poprzedzającym. VII. Postanowienia końcowe Pracownik Samodzielnej Sekcji Socjalnej prowadzi karty ewidencyjne korzystania z Funduszu. 2. Ewidencję prowadzi się oddzielnie dla każdej osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń Funduszu Świadczenia z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego. 2. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu osobie zainteresowanej podaje się uzasadnienie odmowy. 3. Informacja o decyzjach kanclerza w sprawie przyznania świadczeń z Funduszu jest przekazywana do związków zawodowych działających na Uczelni. 19 Świadczenia wypłacane z Funduszu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 361 z późn. zm.). 20 Z Funduszu mogą być finansowane świadczenia Pracowniczego Programu Emerytalnego, jeżeli program taki zostanie wprowadzony na UEP. 21 W przypadku rozbieżności w sprawie przyznania świadczenia między stanowiskiem kanclerza a opinią Komisji, kanclerz uzgadnia decyzję ze związkami zawodowymi działającymi na Uczelni. W przypadku braku porozumienia ostateczną decyzję podejmuje rektor po zapoznaniu się z opinią obu stron. 22 Regulamin niniejszy został uzgodniony dnia 27 czerwca 2014 roku z działającymi na Uczelni związkami zawodowymi NSZZ Solidarność Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. REKTOR (prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP) Przewodniczący ZNP na UEP Przewodnicząca NSZZ Solidarność UEP

13 Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UEP... (nazwisko i imię)... (adres)... (telefon kontaktowy)... (nr dowodu osobistego wnioskodawcy)... (data i miejsce wydania) Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wniosek Proszę o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki w wysokości... zł na cele mieszkaniowe, tj. na: kupno *, budowę *, rozbudowę* budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej...m 2 położonego w...: powierzchnia użytkowa części rozbudowywanej wynosi... m 2 ; uzupełnienie wkładu budowlanego*, mieszkaniowego*, zakup*, wykup* w... mieszkania o powierzchni użytkowej...m 2, położonego w..., adaptację... (określenie pomieszczenia) położonego w... o powierzchni użytkowej...m 2 na cele mieszkalne, remont*, modernizację* domu mieszkalnego*, mieszkania* położonego w..., przystosowanie mieszkania dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej *..., (określenie pomieszczenia) pokrycie kaucji*... (wymienić inne opłaty, które mają być pokryte pożyczką) wymaganych przy zamianie*, pozyskaniu mieszkania*, domu mieszkalnego* położonego w... o powierzchni użytkowej... m 2 na położony w... o powierzchni użytkowej...m 2, pomoc w spłacie kredytu*, pożyczki* udzielonej na... (określić, na jaki cel przeznaczony był kredyt, pożyczka) obecnie kwota należności głównej wynosi...zł, kwota odsetek wynosi...zł. Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w... równych ratach miesięcznych. Oświadczam, że pożyczka zostanie wykorzystana wyłącznie na część budynku*, mieszkania* przeznaczoną na cele mieszkalne moje i osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym. Obecnie zajmuję mieszkanie*, dom* będące własnością... (nazwisko, adres właściciela) * niepotrzebne skreślić

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym 1 w Poznaniu (zaktualizowany)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym 1 w Poznaniu (zaktualizowany) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym 1 w Poznaniu (zaktualizowany) Poznań 2008 (aktualizacja grudzień 2010) 1 Wszystkie zmiany nazwy Akademia Ekonomiczna na

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 40 /2007 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2007r.

Zarządzenie nr 40 /2007 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2007r. Zarządzenie nr 40 /2007 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Ekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 164/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r.

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE EDUKACJI W KORONOWIE. 1 1. Fundusz na cele mieszkaniowe tworzy się z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości /Imię i Nazwisko/ /Adres zamieszkania/ /Placówka/ /Stanowisko/ Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Komisja Socjalna ds. pożyczek W N I O S E K o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

3. Dot. 11. Tabela dofinansowania do wczasów turystycznych i organizowanych we własnym zakresie dla uprawnionych pracowników i ich dzieci

3. Dot. 11. Tabela dofinansowania do wczasów turystycznych i organizowanych we własnym zakresie dla uprawnionych pracowników i ich dzieci Załącznik Nr 1 Wysokości świadczeń socjalnych z ZFŚS na rok 2015 1. Dot. 9; ust. 1 ustala się kwotę 700,00 zł 2. Dot. 10; ust. 1, pkt. a ustala się kwotę 600,00 zł (zapomoga z tyt. zgonu), pkt. b i c -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W ZŁOTOWIE 1 1. Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, wydziela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20.

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Załącznik Nr 1 Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Bilans otwarcia na rok 20... -.. zł (pozostałe środki z roku ubiegłego tj. stan na 31.12.20... r.) Planowane dochody, rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

R E G U L A M I N. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia R E G U L A M I N udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych scentralizowanego od jednostek oświatowych na podstawie podpisanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA GMINY KŁECKO. z dnia 1 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA GMINY KŁECKO. z dnia 1 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA GMINY KŁECKO z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 9 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r.

ANEKS nr 9 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r. ANEKS nr 9 z dnia 09.04.2014 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 10.02.2009r. 1 1. W 8 dodaje się ustępy 3 1 i 3 2 w następującym brzmieniu : 3 1. Podstawą do przyznania pracownikowi

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach.

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. W rozdziale IV Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA Opracowany w oparciu o: Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH I. PRZEPISY WSTĘPNE. 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.8 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS z tytułu: indywidualnego zdarzenia losowego*, urodzenia dziecka*, zgonu* 1. Nazwisko i imię... PESEL 2. Adres /nr kodu, miejscowość, ulica/......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach Art. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 22 /2015 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego Pracowników Oświaty i Wychowania

REGULAMIN Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego Pracowników Oświaty i Wychowania REGULAMIN Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego Pracowników Oświaty i Wychowania 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi: 1.Art. 8 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU I Postanowienia ogólne 1. Udzielanie świadczeń z ZFŚS odbywa się na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne WYDANIE 6 DATA WYDANIA STRON Zarządzenie dyrektora 21/2012 01.01.2013 r. 7 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Podstawa opracowania regulaminu: Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo