REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych socjalnych późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 43, poz.163, Nr 80, poz.368, Nr 90, poz.419 i Dz. U. 34 z 1996 roku poz.148). I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, w tym przyznawania świadczeń. 2. W niniejszym regulaminie pod pojęciem pracownika należy rozumieć zarówno nauczyciela jak i pracownika administracyjnego, ekonomicznego i obsługi szkoły. II. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej funduszem tworzy się: a) dla nauczycieli - z odpisu w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na osobowe wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w szkole, b) dla byłych pracowników VII LO będących emerytami i rencistami - z odpisu w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent, c) dla pracowników administracji i obsługi szkoły - z odpisu w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 2. Byli pracownicy VII LO będący emerytami i rencistami zobowiązani są dostarczyć kserokopię ostatniej rewaloryzacji emerytury bądź renty do szkoły w terminie do końca listopada każdego roku. Powyższe informacje potrzebne są do wyliczenia odpisu na ZFŚS dla VII LO na następny rok kalendarzowy. 3. Środki funduszu zwiększa się o: a) odsetki od środków funduszu, b) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe, c) nie wykorzystane środki zakładowego funduszu nagród, d) dobrowolne wpłaty, darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych. 4. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Nie wykorzystane w danym roku środki funduszu przechodzą na rok następny. 6. Podstawę gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią przepisy wymienionej wyżej ustawy o funduszu, niniejszy regulamin oraz zatwierdzony w ustalonym trybie preliminarz funduszu opracowywany na każdy rok. III. Osoby uprawnione do korzystania z usług i świadczeń socjalnych 1. Ze świadczeń funduszu mogą korzystać: a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony oraz członkowie ich rodzin, b) pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, 1

2 c) emeryci i renciści, których ostatnim miejscem pracy było VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, d) członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie ich zatrudnienia, upoważnieni do pobierania renty rodzinnej po pracowniku. 2. Członkami rodzin, o których jest mowa w pkt.1 podpunkt a) i d) są: - pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do 18 lat, a w przypadku kształcenia się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, - współmałżonkowie pracowników, którzy po śmierci pracownika VII LO, otrzymują po nim świadczenia rentowe bądź emerytalne. 3. Górną granicę wieku w przypadku korzystania ze świadczeń dzieci pracowników VII LO w postaci udziału w zabawach choinkowych czy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w tym zakupu dla nich paczek, ustala się na 14 lat, przy czym liczy się rok urodzenia, w którym dziecko pracownika ukończy 14 rok życia. IV. Zakres prowadzonej działalności socjalnej 1. Środki funduszu przeznaczone są na dofinansowanie bieżących kosztów działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych, a w szczególności na: a) świadczenia urlopowe dla nauczycieli przysługujące w trybie art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela, b) dofinansowanie do wypoczynku urlopowego pracowników obsługi i administracji, c) działalność kulturalno-oświatową - dofinansowania zakupu biletów na imprezy: kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowo rekreacyjne, d) wypoczynek w dni wolne od pracy w formie turystyki grupowej (wycieczki, biwaki), e) pomoc rzeczową i materialną, f) zapomogi pieniężne przyznawane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby pracownika lub członków jego rodziny oraz dla osób znajdujących się w trudnych warunkach ze względu na swoją sytuację życiową, rodzinną lub materialną, g) dofinansowanie zorganizowanego i niezorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników (obozy, kolonie, tzw. zielone szkoły, zimowiska, wyjazdy rodzinne), h) okolicznościowe imprezy: jak festyny rodzinne, zabawy choinkowe, zakup paczek dla dzieci pracowników na zabawy choinkowe, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę, i) zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe lub bezzwrotna pomoc mieszkaniowa dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej (pożar mieszkania lub domu, kradzież, zalanie itp.), j) zakup wody mineralnej dla pracowników, k) sfinansowanie obiadów ze szkolnej stołówki dla nauczycieli będących członkami komisji ustnych egzaminów maturalnych. l) dofinansowanie raz na 3 lata do wysokości 300 złotych zakupu okularów dla pracownika szkoły, który pracuje przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, a któremu lekarz medycyny pracy zalecił używać okulary w pracy przy komputerze. 2

3 IV. Administrowanie i tryb przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych administruje Dyrektor VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. 2. Przyznawanie i wysokość świadczeń socjalnych z funduszu dla osób uprawnionych uzależnia się od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej. 3. Podstawą do otrzymania świadczeń, za wyjątkiem świadczeń urlopowych, działalności kulturalno-oświatowej i udziału pracowników w okolicznościowych imprezach, stanowi dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie pracownika, wykazany w oświadczeniu. Pracownik ubiegający się o świadczenie w pełnej wysokości, ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące w rodzinie i wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe. 4. Przyznawanie świadczeń socjalnych w zakresie zapomóg pieniężnych oraz pomocy rzeczowej lub materialnej dla pracowników jest uzależnione od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej. Wysokość takiej pomocy określa tabela nr Zakład pracy ustala na początku każdego roku kalendarzowego maksymalną kwotę świadczeń do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej w zależności od wielkości posiadanych środków. 6. Dyrektora szkoły w zakresie administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych może wspomagać powołana przez dyrektora Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwana Komisją Socjalną. 7. Komisja Socjalna wybierana jest spośród wszystkich pracowników szkoły. 8. Powołanie członków Komisji Socjalnej odbywa się w miesiącu styczniu na dany rok kalendarzowy. 9. Kadencja członka komisji socjalnej trwa dwa lata lub do momentu jego rezygnacji albo odwołania go przez większość pracowników zatrudnionych w szkole. 10. Członek komisji socjalnej może po zakończeniu kadencji, ponownie kandydować do tej funkcji na następną kadencję. 11. Wybrani członkowie komisji socjalnej wybierają spośród siebie przewodniczącego. 12. Członkowie Komisji składają oświadczenia o tajemnicy danych osób ubiegających się o przyznanie świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2002r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 13. Komisja Socjalna może wspierać dyrektora szkoły w administrowaniu Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w zakresie: - rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń uwzględnionych w regulaminie, - rozpatrywania wniosków o przyznanie zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe, - sporządzania sprawozdań z wydatków funduszu za miniony rok, - prowadzenia dokumentacji funduszu. 14. Środki funduszu rozdzielane są w proporcjach ustalanych na początku każdego roku. 15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Komisją Socjalną ustala na początku każdego roku, wysokość zapomóg pieniężnych udzielanych pracownikowi w wypadkach losowych oraz dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 16. Preliminarz ostatecznie zatwierdza dyrektor szkoły i podaje do wiadomości wszystkim pracownikom szkoły. 17. O sposobie załatwienia wniosku oraz terminie i miejscu odbioru przyznanych świadczeń wnioskodawca jest powiadamiany przez dyrektora szkoły lub członków Komisji Socjalnej. 3

4 V. Zasady korzystania ze świadczeń funduszu na wypoczynek 1. Każdy nauczyciel VII LO, który jest zatrudniony w szkole corocznie otrzymuje tzw. świadczenia urlopowe. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela muszą być one wypłacone do końca sierpnia każdego roku. Wysokość tego świadczenia nie zależy od sytuacji materialnej nauczyciela, a jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 2. Każdy pracownik może otrzymać na każde dziecko, którego jest opiekunem prawnym, dofinansowanie do zorganizowanego i niezorganizowanego krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży (pobyt na koloniach, obozach, zimowiskach, zielonych szkołach, wyjazdy z rodzicami na tzw. wczasy pod gruszą). 3. Dofinansowanie do zorganizowanego i niezorganizowanego krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje dziecku do czasu ukończenia przez niego 18 roku życia, a w przypadku kształcenia się nie dłużej niż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 4. Dofinansowanie do zorganizowanego krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży może być przyznane maksymalnie w wysokości 50 % kosztów pobytu dziecka na wypoczynku, jednak dofinansowanie nie może przekroczyć ustalonej w preliminarzu na dany rok kalendarzowy maksymalnej kwoty przeznaczonej na ten cel. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie do dyrektora podania wraz z załączonym dowodem wpłaty (rachunek, faktura) za pobyt dziecka na zorganizowanym wypoczynku oraz potwierdzenia o uzyskanych dochodach na jednego członka rodziny w roku ubiegłym (kserokopia PIT-u złożonego w ZUS lub stosowne zaświadczenie). 5. Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników uzależniona jest od dochodu na jednego członka rodziny pracownika i ustalana jest według tabeli nr 1. Kwota bazowa dofinansowania ustalana jest corocznie w preliminarzu. 6. Dofinansowanie do niezorganizowanego krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży może być przyznane na podstawie złożonego do dyrektora podania. 7. Pracownik może otrzymać dofinansowanie tylko do jednej formy wypoczynku (zorganizowanego lub niezorganizowanego) na każde dziecko, którego jest prawnym opiekunem. 8. Termin składania podań o dofinansowanie zorganizowanego i niezorganizowanego krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży mija z końcem września każdego roku. 9. Raz w roku pracownikom administracji i obsługi przysługuje dofinansowanie do wypoczynku urlopowego. Pracownik może otrzymać takie dofinansowanie, jeżeli w danym roku wykorzystuje urlop w wymiarze, co najmniej 14 dni kalendarzowych. Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego naliczane jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu w danym roku kalendarzowym. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest prośba skierowana do dyrektora o udzielenie urlopu. Kwota bazowa dofinansowania do wypoczynku urlopowego pracownika administracji i obsługi, jest taka sama, jak w danym roku ustalana jest dla nauczycieli. 10. Świadczenia urlopowe otrzymują również emerytowani pracownicy i renciści VII LO. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości środków finansowych pochodzących z odpisu na ZFŚS przekazanych przez organ prowadzący szkołę i ustaleniach dotyczących wydatkowania posiadanych środków określonych w preliminarzu. 11. Warunkiem przyznania emerytowi bądź renciście VII LO świadczenia urlopowego jest dostarczenie do szkoły do końca maja zaświadczenia z ZUS potwierdzającego pobieranie 4

5 przez niego emerytury lub renty. Jeżeli nastąpią okoliczności uniemożliwiające dostarczenie do szkoły w/w zaświadczenia z ZUS w określonym powyżej terminie, emeryt bądź rencista może otrzymać świadczenie urlopowe do końca września pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia do końca sierpnia. VI. Zasady przyznawania pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 1. Zapomogi pieniężne mogą być przyznawane pracownikom lub emerytom i rencistom VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, którzy ze względu na swoją sytuację życiową lub rodzinną znaleźli się w trudnych warunkach materialnych. Obejmują one w szczególności takie sytuacje jak: a) dotknięcie klęską żywiołową, b) przewlekła i długotrwała choroba wymagająca kosztownego leczenia i związane z tym poniesione koszty np. na zakup leków, c) obniżenie dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, d) kradzież lub utrata posiadanego dobra potwierdzona przez policję. 2. Pracownik, emeryt lub rencista VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie może ubiegać się o zapomogę związaną z pogorszeniem warunków materialnych, jeżeli dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym kwartale przez Ministerstwo PiPS. Pracownik, emeryt lub rencista VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie starający się o taką zapomogę składa oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na jedną osobę w jego rodzinie. Zapomoga taka uzależniona jest bowiem od wysokości tych dochodów. W jednym roku, pracownik może otrzymać jeden raz zapomogę związaną z pogorszeniem warunków materialnych. 3. W przypadku ubiegania się o zapomogę pieniężną związaną z długotrwałą i przewlekłą chorobą pracownika (nie dotyczy pracowników pedagogicznych) wymagającą kosztownego leczenia, wymaga się dołączenia do podania: zaświadczenia lekarskiego o przewlekłej chorobie pracownika oraz kopii rachunków za leki. 4. W przypadku niedostatecznego udokumentowania podania lub stwierdzenia podania nieprawdy, dyrektor szkoły ma prawo odmówić przyznania zapomogi, o którą ubiega się pracownik. 5. Wysokość przyznanej zapomogi ustalana jest każdorazowo indywidualnie na podstawie złożonego wniosku przez pracownika, emeryta lub rencistę wraz z załącznikami, odpowiednio dokumentującego jego sytuację życiową i materialną lub poniesione koszty na leczenie, które mają wpływ na jego egzystencję. Przyznana kwota nie może jednak przekroczyć 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 6. Każdy pracownik, emeryt lub rencista może otrzymać pomoc materialną w postaci finansowej zapomogi lub w postaci bonów towarowych. Starając się o uzyskanie takiej pomocy, musi złożyć do dyrektora stosowne podanie. Wysokość pomocy materialnej uzależniona jest od sytuacji materialnej w rodzinie pracownika, emeryta lub rencisty. 7. Pracownik, emeryt lub rencista ubiegający się o podwyższoną wartość takiej pomocy składa oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. Wartość pomocy finansowej lub w postaci bonów towarowych uzależnia się również od wymiaru zatrudnienia pracownika. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, w zastępstwie za nieobecnego pracownika, a także osoby nowozatrudnione od 1 września, otrzymują pomoc w wysokości proporcjonalnej do wymiaru i czasu ich zatrudnienia. Pracownicy przeniesieni służbowo lub za porozumieniem stron do VII LO 5

6 im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, otrzymują pomoc materialną tak jak pracownicy zatrudnieni przez cały rok pod warunkiem, że nie otrzymali oni takiej pomocy w poprzednim miejscu pracy. 8. W razie zaistnienia innych okoliczności związanych z przyznawaniem tej formy pomocy i nie ujętych w regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 9. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w postaci finansowej zapomogi lub w postaci bonów towarowych dla osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, która z różnych przyczyn np. pobyt w szpitalu nie złożyła takiego podania, może także w jego imieniu złożyć prezes związku zawodowego działającego na terenie szkoły lub przedstawiciel rady pedagogicznej. VII. Zasady przydzielania zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe 1. Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udziela się zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe i przeznacza się je na: a) uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze, przydzielone na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu, b) uzupełnienie wkładu własnego na mieszkanie spółdzielcze na warunkach własnościowego prawa do lokalu, c) budowę domu jednorodzinnego, d) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, e) uiszczenie kaucji i opłat wymaganych przy uzyskaniu i zamianie mieszkań pozostających w dyspozycji administracji terenowej lub zakładu pracy, f) remonty i modernizację mieszkań oraz domów jednorodzinnych, g) spłatę kredytu w spółdzielni mieszkaniowej. 2. Do korzystania z funduszu na cele mieszkaniowe uprawnieni są pracownicy zatrudnieni na minimum ½ etatu na okres co najmniej 2 lat oraz emeryci i renciści VII LO, dla których zabezpiecza się w preliminarzu środki finansowe na nie więcej niż dwie pożyczki rocznie w wysokości 50% maksymalnej kwoty pożyczki ustalonej w preliminarzu dla pracownika szkoły. 3. Zwrotne pożyczki mieszkaniowe udzielane są po przepracowaniu 1 roku w VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, o ile pracownik nie został zatrudniony na zasadzie przeniesienia służbowego z innej placówki oświatowej lub za porozumieniem zakładów pracy. 4. Wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym pożyczek oraz wielkość ich oprocentowania uzależnia się od sytuacji Funduszu i w związku z tym ustalana jest corocznie w preliminarzu. 5. Spłata pożyczki na cele mieszkaniowe może być rozłożona najwyżej na 3 lata. Okres spłaty pożyczki jest każdorazowo ustalany w umowie z uwzględnieniem propozycji wnioskodawcy przedstawionej we wniosku.. 6. Szczegółowe warunki udzielania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta pomiędzy VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, które reprezentuje dyrektor szkoły, a pożyczkobiorcą. 7. Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe: a) pożyczki na remont i modernizację mieszkań mogą być udzielane dopiero po spłaceniu poprzedniej zaciągniętej pożyczki, b) spłata pożyczki potrącana jest z comiesięcznego wynagrodzenia pracownika, c) spłata pożyczek wraz z oprocentowaniem rozpoczyna się od następnego miesiąca od daty ich udzielenia, w równych ratach miesięcznych, 6

7 d) świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe udziela się zainteresowanym osobom na podstawie pisemnych wniosków kierowanych do komisji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, e) przy udzielaniu pożyczek mieszkaniowych powinny być uwzględnione warunki materialne i mieszkaniowe pracowników i ich rodzin opisane we wniosku, f) pożyczki wymagają poręczenia dwóch poręczycieli, g) poręczycielami pożyczek mogą być tylko pracownicy VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie zatrudnieni na okres co najmniej 3 lat, którzy poświadczają poręczenie pożyczki na specjalnym druku lub w umowie, h) pracownik VII LO może być żyrantem najwyżej dwóch pożyczek jednocześnie, i) pracownik ma prawo do szybszego spłacenia pożyczki, j) o decyzji spłacenia zaciągniętej pożyczki w krótszym czasie niż ten, który został określony w umowie, pracownik jest zobowiązany do pisemnego poinformowania komisji socjalnej podając nowy termin spłaty zaciągniętej pożyczki. 11. Kryteria kolejności przydziału pożyczek: - osoby, które najdłużej nie korzystały z funduszu na ten cel, - osoby przeznaczające pożyczkę na koszty związane z otrzymaniem lub nabyciem pierwszego mieszkania, - staż pracy w VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. 12. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu, mogą otrzymać pomoc finansową na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych na zasadach określonych zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 06 września 1993r. 13. Nie spłacona pożyczka, staje się wymagalna w całości od pracownika w przypadku: wygaśnięcia stosunku pracy, w następstwie porzucenia pracy przez pracownika, w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron. Zasada ta nie dotyczy pracowników odchodzących na emeryturę. 14. Decyzję o spłacie pożyczki w całości w przypadku przeniesienia służbowego pracownika lub za porozumieniem stron do innego miejsca pracy, podejmuje dyrektor szkoły. 15. W przypadku nie spłacenia pożyczki przez pracownika zgodnie z zawartą umową, kosztami spłaty w równym procencie obciążani będą żyranci. 16. Umorzenie całości lub części udzielonej pożyczki stosuje się do pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny znajdują się w trudnych warunkach materialnych. 17. Rozpatrywanie wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe rozpatrywane są w miarę wpływania podań, jednak nie częściej jak raz miesiącu z wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia. 18. Pracownik może uzyskać kolejną pożyczkę dopiero po całkowitym spłaceniu poprzedniej oraz upłynięciu okresu 6 ciu miesięcy od czasu jej całkowitego spłacenia. VIII. Postanowienia końcowe 1. Postanowienia niniejszego regulaminu ulegają odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, wniosku komisji socjalnej lub pracowników szkoły. 2. Zmiany do regulaminu wprowadzane są w postaci aneksów. 3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje dyrektor VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły i Komisją Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. 4. Wypłata świadczeń następuje na mocy decyzji dyrektora VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. 5. Regulamin oraz wprowadzane aneksy do regulaminu, wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia przez pracowników szkoły. 7

8 Tabela nr 1: Procent otrzymywania zapomóg pieniężnych, pomocy rzeczowej lub materialnej dla pracowników oraz dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników w zależności od sytuacji życiowej pracownika. l.p Dochód na jednego członka w rodzinie pracownika 1 do najniższej płacy określonej w danym kwartale przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 2 od najniższej do 150 % płacy określonej w danym kwartale przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 3 powyżej 150 % najniższej płacy określonej w danym kwartale przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Wysokość świadczenia 100 % świadczenia 80 % świadczenia 70 % świadczenia Jednolity tekst Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 września 2010r po zatwierdzeniu go przez związki zawodowe działające na terenie szkoły. 8

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Fundusz prewencyjny dla policjantów i pracowników Policji zwany dalej Funduszem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo