REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych socjalnych późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 43, poz.163, Nr 80, poz.368, Nr 90, poz.419 i Dz. U. 34 z 1996 roku poz.148). I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, w tym przyznawania świadczeń. 2. W niniejszym regulaminie pod pojęciem pracownika należy rozumieć zarówno nauczyciela jak i pracownika administracyjnego, ekonomicznego i obsługi szkoły. II. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej funduszem tworzy się: a) dla nauczycieli - z odpisu w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na osobowe wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w szkole, b) dla byłych pracowników VII LO będących emerytami i rencistami - z odpisu w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent, c) dla pracowników administracji i obsługi szkoły - z odpisu w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 2. Byli pracownicy VII LO będący emerytami i rencistami zobowiązani są dostarczyć kserokopię ostatniej rewaloryzacji emerytury bądź renty do szkoły w terminie do końca listopada każdego roku. Powyższe informacje potrzebne są do wyliczenia odpisu na ZFŚS dla VII LO na następny rok kalendarzowy. 3. Środki funduszu zwiększa się o: a) odsetki od środków funduszu, b) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe, c) nie wykorzystane środki zakładowego funduszu nagród, d) dobrowolne wpłaty, darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych. 4. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Nie wykorzystane w danym roku środki funduszu przechodzą na rok następny. 6. Podstawę gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią przepisy wymienionej wyżej ustawy o funduszu, niniejszy regulamin oraz zatwierdzony w ustalonym trybie preliminarz funduszu opracowywany na każdy rok. III. Osoby uprawnione do korzystania z usług i świadczeń socjalnych 1. Ze świadczeń funduszu mogą korzystać: a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony oraz członkowie ich rodzin, b) pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, 1

2 c) emeryci i renciści, których ostatnim miejscem pracy było VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, d) członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie ich zatrudnienia, upoważnieni do pobierania renty rodzinnej po pracowniku. 2. Członkami rodzin, o których jest mowa w pkt.1 podpunkt a) i d) są: - pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do 18 lat, a w przypadku kształcenia się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, - współmałżonkowie pracowników, którzy po śmierci pracownika VII LO, otrzymują po nim świadczenia rentowe bądź emerytalne. 3. Górną granicę wieku w przypadku korzystania ze świadczeń dzieci pracowników VII LO w postaci udziału w zabawach choinkowych czy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w tym zakupu dla nich paczek, ustala się na 14 lat, przy czym liczy się rok urodzenia, w którym dziecko pracownika ukończy 14 rok życia. IV. Zakres prowadzonej działalności socjalnej 1. Środki funduszu przeznaczone są na dofinansowanie bieżących kosztów działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych, a w szczególności na: a) świadczenia urlopowe dla nauczycieli przysługujące w trybie art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela, b) dofinansowanie do wypoczynku urlopowego pracowników obsługi i administracji, c) działalność kulturalno-oświatową - dofinansowania zakupu biletów na imprezy: kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowo rekreacyjne, d) wypoczynek w dni wolne od pracy w formie turystyki grupowej (wycieczki, biwaki), e) pomoc rzeczową i materialną, f) zapomogi pieniężne przyznawane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby pracownika lub członków jego rodziny oraz dla osób znajdujących się w trudnych warunkach ze względu na swoją sytuację życiową, rodzinną lub materialną, g) dofinansowanie zorganizowanego i niezorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników (obozy, kolonie, tzw. zielone szkoły, zimowiska, wyjazdy rodzinne), h) okolicznościowe imprezy: jak festyny rodzinne, zabawy choinkowe, zakup paczek dla dzieci pracowników na zabawy choinkowe, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę, i) zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe lub bezzwrotna pomoc mieszkaniowa dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej (pożar mieszkania lub domu, kradzież, zalanie itp.), j) zakup wody mineralnej dla pracowników, k) sfinansowanie obiadów ze szkolnej stołówki dla nauczycieli będących członkami komisji ustnych egzaminów maturalnych. l) dofinansowanie raz na 3 lata do wysokości 300 złotych zakupu okularów dla pracownika szkoły, który pracuje przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, a któremu lekarz medycyny pracy zalecił używać okulary w pracy przy komputerze. 2

3 IV. Administrowanie i tryb przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych administruje Dyrektor VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. 2. Przyznawanie i wysokość świadczeń socjalnych z funduszu dla osób uprawnionych uzależnia się od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej. 3. Podstawą do otrzymania świadczeń, za wyjątkiem świadczeń urlopowych, działalności kulturalno-oświatowej i udziału pracowników w okolicznościowych imprezach, stanowi dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie pracownika, wykazany w oświadczeniu. Pracownik ubiegający się o świadczenie w pełnej wysokości, ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące w rodzinie i wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe. 4. Przyznawanie świadczeń socjalnych w zakresie zapomóg pieniężnych oraz pomocy rzeczowej lub materialnej dla pracowników jest uzależnione od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej. Wysokość takiej pomocy określa tabela nr Zakład pracy ustala na początku każdego roku kalendarzowego maksymalną kwotę świadczeń do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej w zależności od wielkości posiadanych środków. 6. Dyrektora szkoły w zakresie administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych może wspomagać powołana przez dyrektora Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwana Komisją Socjalną. 7. Komisja Socjalna wybierana jest spośród wszystkich pracowników szkoły. 8. Powołanie członków Komisji Socjalnej odbywa się w miesiącu styczniu na dany rok kalendarzowy. 9. Kadencja członka komisji socjalnej trwa dwa lata lub do momentu jego rezygnacji albo odwołania go przez większość pracowników zatrudnionych w szkole. 10. Członek komisji socjalnej może po zakończeniu kadencji, ponownie kandydować do tej funkcji na następną kadencję. 11. Wybrani członkowie komisji socjalnej wybierają spośród siebie przewodniczącego. 12. Członkowie Komisji składają oświadczenia o tajemnicy danych osób ubiegających się o przyznanie świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2002r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 13. Komisja Socjalna może wspierać dyrektora szkoły w administrowaniu Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w zakresie: - rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń uwzględnionych w regulaminie, - rozpatrywania wniosków o przyznanie zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe, - sporządzania sprawozdań z wydatków funduszu za miniony rok, - prowadzenia dokumentacji funduszu. 14. Środki funduszu rozdzielane są w proporcjach ustalanych na początku każdego roku. 15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Komisją Socjalną ustala na początku każdego roku, wysokość zapomóg pieniężnych udzielanych pracownikowi w wypadkach losowych oraz dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 16. Preliminarz ostatecznie zatwierdza dyrektor szkoły i podaje do wiadomości wszystkim pracownikom szkoły. 17. O sposobie załatwienia wniosku oraz terminie i miejscu odbioru przyznanych świadczeń wnioskodawca jest powiadamiany przez dyrektora szkoły lub członków Komisji Socjalnej. 3

4 V. Zasady korzystania ze świadczeń funduszu na wypoczynek 1. Każdy nauczyciel VII LO, który jest zatrudniony w szkole corocznie otrzymuje tzw. świadczenia urlopowe. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela muszą być one wypłacone do końca sierpnia każdego roku. Wysokość tego świadczenia nie zależy od sytuacji materialnej nauczyciela, a jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 2. Każdy pracownik może otrzymać na każde dziecko, którego jest opiekunem prawnym, dofinansowanie do zorganizowanego i niezorganizowanego krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży (pobyt na koloniach, obozach, zimowiskach, zielonych szkołach, wyjazdy z rodzicami na tzw. wczasy pod gruszą). 3. Dofinansowanie do zorganizowanego i niezorganizowanego krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje dziecku do czasu ukończenia przez niego 18 roku życia, a w przypadku kształcenia się nie dłużej niż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 4. Dofinansowanie do zorganizowanego krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży może być przyznane maksymalnie w wysokości 50 % kosztów pobytu dziecka na wypoczynku, jednak dofinansowanie nie może przekroczyć ustalonej w preliminarzu na dany rok kalendarzowy maksymalnej kwoty przeznaczonej na ten cel. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie do dyrektora podania wraz z załączonym dowodem wpłaty (rachunek, faktura) za pobyt dziecka na zorganizowanym wypoczynku oraz potwierdzenia o uzyskanych dochodach na jednego członka rodziny w roku ubiegłym (kserokopia PIT-u złożonego w ZUS lub stosowne zaświadczenie). 5. Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników uzależniona jest od dochodu na jednego członka rodziny pracownika i ustalana jest według tabeli nr 1. Kwota bazowa dofinansowania ustalana jest corocznie w preliminarzu. 6. Dofinansowanie do niezorganizowanego krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży może być przyznane na podstawie złożonego do dyrektora podania. 7. Pracownik może otrzymać dofinansowanie tylko do jednej formy wypoczynku (zorganizowanego lub niezorganizowanego) na każde dziecko, którego jest prawnym opiekunem. 8. Termin składania podań o dofinansowanie zorganizowanego i niezorganizowanego krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży mija z końcem września każdego roku. 9. Raz w roku pracownikom administracji i obsługi przysługuje dofinansowanie do wypoczynku urlopowego. Pracownik może otrzymać takie dofinansowanie, jeżeli w danym roku wykorzystuje urlop w wymiarze, co najmniej 14 dni kalendarzowych. Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego naliczane jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu w danym roku kalendarzowym. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest prośba skierowana do dyrektora o udzielenie urlopu. Kwota bazowa dofinansowania do wypoczynku urlopowego pracownika administracji i obsługi, jest taka sama, jak w danym roku ustalana jest dla nauczycieli. 10. Świadczenia urlopowe otrzymują również emerytowani pracownicy i renciści VII LO. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości środków finansowych pochodzących z odpisu na ZFŚS przekazanych przez organ prowadzący szkołę i ustaleniach dotyczących wydatkowania posiadanych środków określonych w preliminarzu. 11. Warunkiem przyznania emerytowi bądź renciście VII LO świadczenia urlopowego jest dostarczenie do szkoły do końca maja zaświadczenia z ZUS potwierdzającego pobieranie 4

5 przez niego emerytury lub renty. Jeżeli nastąpią okoliczności uniemożliwiające dostarczenie do szkoły w/w zaświadczenia z ZUS w określonym powyżej terminie, emeryt bądź rencista może otrzymać świadczenie urlopowe do końca września pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia do końca sierpnia. VI. Zasady przyznawania pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 1. Zapomogi pieniężne mogą być przyznawane pracownikom lub emerytom i rencistom VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, którzy ze względu na swoją sytuację życiową lub rodzinną znaleźli się w trudnych warunkach materialnych. Obejmują one w szczególności takie sytuacje jak: a) dotknięcie klęską żywiołową, b) przewlekła i długotrwała choroba wymagająca kosztownego leczenia i związane z tym poniesione koszty np. na zakup leków, c) obniżenie dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, d) kradzież lub utrata posiadanego dobra potwierdzona przez policję. 2. Pracownik, emeryt lub rencista VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie może ubiegać się o zapomogę związaną z pogorszeniem warunków materialnych, jeżeli dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym kwartale przez Ministerstwo PiPS. Pracownik, emeryt lub rencista VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie starający się o taką zapomogę składa oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na jedną osobę w jego rodzinie. Zapomoga taka uzależniona jest bowiem od wysokości tych dochodów. W jednym roku, pracownik może otrzymać jeden raz zapomogę związaną z pogorszeniem warunków materialnych. 3. W przypadku ubiegania się o zapomogę pieniężną związaną z długotrwałą i przewlekłą chorobą pracownika (nie dotyczy pracowników pedagogicznych) wymagającą kosztownego leczenia, wymaga się dołączenia do podania: zaświadczenia lekarskiego o przewlekłej chorobie pracownika oraz kopii rachunków za leki. 4. W przypadku niedostatecznego udokumentowania podania lub stwierdzenia podania nieprawdy, dyrektor szkoły ma prawo odmówić przyznania zapomogi, o którą ubiega się pracownik. 5. Wysokość przyznanej zapomogi ustalana jest każdorazowo indywidualnie na podstawie złożonego wniosku przez pracownika, emeryta lub rencistę wraz z załącznikami, odpowiednio dokumentującego jego sytuację życiową i materialną lub poniesione koszty na leczenie, które mają wpływ na jego egzystencję. Przyznana kwota nie może jednak przekroczyć 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 6. Każdy pracownik, emeryt lub rencista może otrzymać pomoc materialną w postaci finansowej zapomogi lub w postaci bonów towarowych. Starając się o uzyskanie takiej pomocy, musi złożyć do dyrektora stosowne podanie. Wysokość pomocy materialnej uzależniona jest od sytuacji materialnej w rodzinie pracownika, emeryta lub rencisty. 7. Pracownik, emeryt lub rencista ubiegający się o podwyższoną wartość takiej pomocy składa oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. Wartość pomocy finansowej lub w postaci bonów towarowych uzależnia się również od wymiaru zatrudnienia pracownika. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, w zastępstwie za nieobecnego pracownika, a także osoby nowozatrudnione od 1 września, otrzymują pomoc w wysokości proporcjonalnej do wymiaru i czasu ich zatrudnienia. Pracownicy przeniesieni służbowo lub za porozumieniem stron do VII LO 5

6 im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, otrzymują pomoc materialną tak jak pracownicy zatrudnieni przez cały rok pod warunkiem, że nie otrzymali oni takiej pomocy w poprzednim miejscu pracy. 8. W razie zaistnienia innych okoliczności związanych z przyznawaniem tej formy pomocy i nie ujętych w regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 9. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w postaci finansowej zapomogi lub w postaci bonów towarowych dla osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, która z różnych przyczyn np. pobyt w szpitalu nie złożyła takiego podania, może także w jego imieniu złożyć prezes związku zawodowego działającego na terenie szkoły lub przedstawiciel rady pedagogicznej. VII. Zasady przydzielania zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe 1. Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udziela się zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe i przeznacza się je na: a) uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze, przydzielone na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu, b) uzupełnienie wkładu własnego na mieszkanie spółdzielcze na warunkach własnościowego prawa do lokalu, c) budowę domu jednorodzinnego, d) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, e) uiszczenie kaucji i opłat wymaganych przy uzyskaniu i zamianie mieszkań pozostających w dyspozycji administracji terenowej lub zakładu pracy, f) remonty i modernizację mieszkań oraz domów jednorodzinnych, g) spłatę kredytu w spółdzielni mieszkaniowej. 2. Do korzystania z funduszu na cele mieszkaniowe uprawnieni są pracownicy zatrudnieni na minimum ½ etatu na okres co najmniej 2 lat oraz emeryci i renciści VII LO, dla których zabezpiecza się w preliminarzu środki finansowe na nie więcej niż dwie pożyczki rocznie w wysokości 50% maksymalnej kwoty pożyczki ustalonej w preliminarzu dla pracownika szkoły. 3. Zwrotne pożyczki mieszkaniowe udzielane są po przepracowaniu 1 roku w VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, o ile pracownik nie został zatrudniony na zasadzie przeniesienia służbowego z innej placówki oświatowej lub za porozumieniem zakładów pracy. 4. Wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym pożyczek oraz wielkość ich oprocentowania uzależnia się od sytuacji Funduszu i w związku z tym ustalana jest corocznie w preliminarzu. 5. Spłata pożyczki na cele mieszkaniowe może być rozłożona najwyżej na 3 lata. Okres spłaty pożyczki jest każdorazowo ustalany w umowie z uwzględnieniem propozycji wnioskodawcy przedstawionej we wniosku.. 6. Szczegółowe warunki udzielania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta pomiędzy VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, które reprezentuje dyrektor szkoły, a pożyczkobiorcą. 7. Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe: a) pożyczki na remont i modernizację mieszkań mogą być udzielane dopiero po spłaceniu poprzedniej zaciągniętej pożyczki, b) spłata pożyczki potrącana jest z comiesięcznego wynagrodzenia pracownika, c) spłata pożyczek wraz z oprocentowaniem rozpoczyna się od następnego miesiąca od daty ich udzielenia, w równych ratach miesięcznych, 6

7 d) świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe udziela się zainteresowanym osobom na podstawie pisemnych wniosków kierowanych do komisji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, e) przy udzielaniu pożyczek mieszkaniowych powinny być uwzględnione warunki materialne i mieszkaniowe pracowników i ich rodzin opisane we wniosku, f) pożyczki wymagają poręczenia dwóch poręczycieli, g) poręczycielami pożyczek mogą być tylko pracownicy VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie zatrudnieni na okres co najmniej 3 lat, którzy poświadczają poręczenie pożyczki na specjalnym druku lub w umowie, h) pracownik VII LO może być żyrantem najwyżej dwóch pożyczek jednocześnie, i) pracownik ma prawo do szybszego spłacenia pożyczki, j) o decyzji spłacenia zaciągniętej pożyczki w krótszym czasie niż ten, który został określony w umowie, pracownik jest zobowiązany do pisemnego poinformowania komisji socjalnej podając nowy termin spłaty zaciągniętej pożyczki. 11. Kryteria kolejności przydziału pożyczek: - osoby, które najdłużej nie korzystały z funduszu na ten cel, - osoby przeznaczające pożyczkę na koszty związane z otrzymaniem lub nabyciem pierwszego mieszkania, - staż pracy w VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. 12. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu, mogą otrzymać pomoc finansową na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych na zasadach określonych zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 06 września 1993r. 13. Nie spłacona pożyczka, staje się wymagalna w całości od pracownika w przypadku: wygaśnięcia stosunku pracy, w następstwie porzucenia pracy przez pracownika, w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron. Zasada ta nie dotyczy pracowników odchodzących na emeryturę. 14. Decyzję o spłacie pożyczki w całości w przypadku przeniesienia służbowego pracownika lub za porozumieniem stron do innego miejsca pracy, podejmuje dyrektor szkoły. 15. W przypadku nie spłacenia pożyczki przez pracownika zgodnie z zawartą umową, kosztami spłaty w równym procencie obciążani będą żyranci. 16. Umorzenie całości lub części udzielonej pożyczki stosuje się do pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny znajdują się w trudnych warunkach materialnych. 17. Rozpatrywanie wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe rozpatrywane są w miarę wpływania podań, jednak nie częściej jak raz miesiącu z wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia. 18. Pracownik może uzyskać kolejną pożyczkę dopiero po całkowitym spłaceniu poprzedniej oraz upłynięciu okresu 6 ciu miesięcy od czasu jej całkowitego spłacenia. VIII. Postanowienia końcowe 1. Postanowienia niniejszego regulaminu ulegają odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, wniosku komisji socjalnej lub pracowników szkoły. 2. Zmiany do regulaminu wprowadzane są w postaci aneksów. 3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje dyrektor VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły i Komisją Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. 4. Wypłata świadczeń następuje na mocy decyzji dyrektora VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. 5. Regulamin oraz wprowadzane aneksy do regulaminu, wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia przez pracowników szkoły. 7

8 Tabela nr 1: Procent otrzymywania zapomóg pieniężnych, pomocy rzeczowej lub materialnej dla pracowników oraz dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników w zależności od sytuacji życiowej pracownika. l.p Dochód na jednego członka w rodzinie pracownika 1 do najniższej płacy określonej w danym kwartale przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 2 od najniższej do 150 % płacy określonej w danym kwartale przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 3 powyżej 150 % najniższej płacy określonej w danym kwartale przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Wysokość świadczenia 100 % świadczenia 80 % świadczenia 70 % świadczenia Jednolity tekst Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 września 2010r po zatwierdzeniu go przez związki zawodowe działające na terenie szkoły. 8

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH RORDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163; nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie REGULAMIN gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie 1 Niniejszy regulamin ustala zasady tworzenia i formy wykorzystania środków

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2013 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z dnia 02 września 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ (tekst jednolity z dnia 11.07.2013r.) I. Podstawa prawna tworzenia funduszu: Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 17.

REGULAMIN. Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 17. REGULAMIN Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie: ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM 1 I Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Technicznych w Elblągu I Postanowienia ogólne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Technicznych w Elblągu I Postanowienia ogólne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Technicznych w Elblągu I Postanowienia ogólne Podstawę prawną działalności socjalnej określają następujące akty prawne: 1 1) Ustawa a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY KOKSOWNICZE WAŁBRZYCH S.A.

ZAKŁADY KOKSOWNICZE WAŁBRZYCH S.A. ZAKŁADY KOKSOWNICZE WAŁBRZYCH S.A. R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wałbrzych, : 2006 r. 2 I. Podstawy prawne i postanowienia ogólne 1. Regulamin, obowiązujący w Zakładach Koksowniczych

Bardziej szczegółowo

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8 Strona 1 z 7 Na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj.dz. U. z 2012r. Nr 100, poz. 592 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 01.03.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Regulamin Wzór określający wysokość dofinansowania wypoczynku Wniosek o dofinansowanie wypoczynku Podstawa prawna treści wniosku REGULAMIN zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach Niniejszy regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu.

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. I. Postanowienia ogólne. 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku Podstawa prawna 1. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie Kleczew 2010-04-07 Spis treści: Część I Postanowienia ogólne - str. 3 Część II Tworzenie Funduszu - str.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach 1 I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz.U. nr 43 poz.163/

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz.U. nr 43 poz.163/ REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GMINNEGO PRZEDSZKOLA W NOWEJ JASTRZĄBCE NA ROK 2015 ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr13/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W GLIWICACH Załącznik nr 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo