REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994, nr 43, poz. 163, z późniejszymi zmianami) Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz.U. z 1991, nr 55, poz. 234, z późniejszymi zmianami) Szczecin 2012

2 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają: a) Regulamin regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, b) Fundusz (ZFŚS) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przeznaczony na działalność socjalną, w rozumieniu ustawy z 24 marca 1994 r. o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, c) Filharmonia Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, d) uprawnieni osoby uprawnione do korzystania z Funduszu, e) Komisja komisja socjalna, f) Dyrektor dyrektor naczelny Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, g) dochód socjalny uzyskany w ubiegłym roku podatkowym przez uprawnionego wraz z rodziną przychód brutto (w rozumieniu przepisów podatkowych) ze wszystkich źródeł, pomniejszony o składki ubezpieczeń społecznych, składki zdrowotne w wysokości możliwej do odliczenia od podatku oraz należny podatek dochodowy, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przychód brutto pomniejszony również o koszty uzyskania przychodu tej działalności, zwany dalej dochodem, h) rok socjalny okres od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego roku kalendarzowego, i) wczasy pod gruszą wypoczynek uprawnionych organizowany we własnym zakresie, j) związki zawodowe- organizacje związkowe działające w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Filharmonia tworzy i obsługuje Fundusz zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. Zasady i warunki korzystania z Funduszu określa Dyrektor w Regulaminie uzgodnionym ze związkami zawodowymi. 3. Środki Funduszu zwiększa się o: a) odsetki od środków Funduszu, b) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, c) darowizny oraz zapisy, d) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, 3. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Informacje o stanie rachunku Funduszu udostępniane są Komisji na jej żądanie. 1. Funduszem administruje Dyrektor Techniczną i finansowo-księgową obsługę Funduszu sprawuje wyznaczony pracownik administracji, zwany dalej Pracownikiem ds. socjalnych. str. 2

3 4 1. Do zadań Dyrektora należy: a) zatwierdzanie planu wykorzystania Funduszu na kolejny rok socjalny, do 31 maja bieżącego roku socjalnego, b) przyznawanie uprawnionym świadczeń socjalnych, c) tworzenie i zmiana składu Komisji, d) udział w weryfikacji oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionych 5 1. Komisja utworzona jest z co najmniej 2 przedstawicieli związków zawodowych działających w Filharmonii, upoważnionych przez te związki do uzgadniania z Dyrektorem przyznawania uprawnionym świadczeń socjalnych z Funduszu oraz pracownika księgowości Filharmonii, ze znajomością przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. 2. Do zadań Komisji należy: a) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Dyrektorowi planu wykorzystania Funduszu w kolejnym roku socjalnym w terminie do 25 maja bieżącego roku socjalnego, zawierającego procentowy podział Funduszu na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych, b) uzgadnianie z Dyrektorem przyznawania świadczeń socjalnych uprawnionym, c) występowanie z inicjatywą zmian niniejszego Regulaminu mających obowiązywać od następnego roku socjalnego, d) udział w weryfikacji oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionych. 3. Posiedzenia Komisji odbywają się w składzie co najmniej 3 osób. 4. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące, z wyłączeniem okresu przerwy międzysezonowej. 5. Komisja sporządza protokoły z posiedzeń, które przechowywane są przez Pracownika ds. socjalnych. 6. Osoby uczestniczące w posiedzeniach Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy w zakresie faktów i informacji, których ujawnienie może naruszyć dobro osobiste uprawnionych Do zadań Pracownika ds. socjalnych należy: a) przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie wniosków o świadczenia socjalne do Komisji, b) gromadzenie i sporządzanie dokumentacji związanej z działalnością socjalną, w tym prowadzenie ewidencji udzielonych świadczeń socjalnych na imiennych kartach ewidencyjnych uprawnionych, c) przedstawianie Komisji sprawozdania z wykorzystania Funduszu za dany rok socjalny w terminie do końca 31 maja danego roku. 2. Pracownika ds. socjalnych obowiązuje zachowanie tajemnicy w zakresie faktów i informacji, których ujawnienie może naruszyć dobro osobiste uprawnionych. str. 3

4 ROZDZIAŁ 2 UPRAWNIENI DO KOSZYSTANIA Z FUNDUSZU 7 1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są: a) pracownicy Filharmonii bez względu na wymiar czasu pracy pracownika, wraz z rodzinami, b) emeryci i renciści, którzy nabyli uprawnienia emerytalne lub rentowe z Filharmonii, wraz z rodzinami. 2. Rodziną są pozostający w danym roku socjalnym we wspólnym gospodarstwie domowym: a) współmałżonkowie, niezależnie od panującego między nimi ustroju majątkowego, b) dzieci własne, przysposobione i dzieci współmałżonka, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek osobistego wychowania i utrzymania dziecka, oraz dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia w danym roku socjalnym 18 roku życia, a jeżeli są niepozostającymi w związku małżeńskim studentami (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) studiów dziennych do ukończenia w danym roku socjalnym 25 roku życia. 3. Sytuację rodzinną uprawnieni winni wykazać dokumentami urzędowymi np. Urzędu Stanu Cywilnego, Sądu, uczelni wyższej, etc. 4. Ustanie stosunku pracy pracownika, śmierć emeryta lub rencisty oznacza dla rodzin tych osób utratę statusu uprawnionych do korzystania z Funduszu. ROZDZIAŁ 3 ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ 8 1. Przyznawanie świadczeń socjalnych oraz ich wysokość uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionych. 2. Świadczenie socjalne przyznawane jest na uprawnionych, tj. na pracownika wraz z rodziną lub emeryta/rencistę wraz z rodziną, traktowanych jako jedna (niepodzielna) grupa uprawnionych. Oznacza to, że wysokość świadczenia socjalnego nie zależy od liczby członków rodziny, a jedynie od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej uprawnionych. 3. Wszelkie świadczenia socjalne mają charakter uznaniowy. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego i nie skorzystanie z danego świadczenia socjalnego nie daje podstawy uprawnionemu do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu za to świadczenie. 4. Przyznawanie świadczeń socjalnych następuje w ramach rocznego planu wykorzystania Funduszu i uzależnione jest od wysokości środków w dyspozycji Funduszu Uprawnieni zamierzający w następnym roku socjalnym korzystać ze świadczeń socjalnych składają Pracownikowi ds. socjalnych w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku socjalnego oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr Osoby podejmujące zatrudnienie w trakcie danego roku socjalnego składają w/w oświadczenie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podjęcia zatrudnienia, ale nie później niż w dniu złożenia pierwszego wniosku o świadczenia socjalne. str. 4

5 3. Uprawnieni, których sytuacja życiowa, rodzinna lub materialna w trakcie trwania danego roku socjalnego uległa zasadniczym zmianom (np. zmiana liczby członków rodziny, udokumentowana utrata dochodu, korekta zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy, itp.) mogą złożyć korektę w/w oświadczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zmiany. 4. Uprawnieni, którzy nie złożą oświadczenia, o którym mowa w ustępie 1 lub ust. 2 lub też złożą je po wyznaczonych terminach tracą prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych w roku socjalnym, którego to oświadczenie dotyczy. 5. W/w oświadczenia, za wyjątkiem oświadczeń uprawnionych zakwalifikowanych do grupy uprawnionych o najwyższych dochodach, może być zweryfikowane przez Dyrektora i Komisję na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez właściwy Urząd Skarbowy. 6. Złożenie przez uprawnionego fałszywych dokumentów lub oświadczenia o zaniżonym dochodzie wpływającego na zmianę przynależności do grupy uprawnionych, skutkuje obowiązkiem niezwłocznego zwrotu otrzymanych na tej podstawie świadczeń oraz utratą prawa do korzystania z Funduszu w bieżącym roku socjalnym i na okres kolejnych dwóch lat socjalnych Świadczenia socjalne są przyznawane na pisemny wniosek uprawnionych (indywidualny lub zbiorowy) oraz na wniosek Komisji. Wnioski mogą być składane na drukach stanowiących złączniki nr 6 i nr Wnioski o świadczenia socjalne, wraz z załącznikami, uprawnieni składają u Pracownika ds. socjalnych. 3. Odmowa przyznania świadczenia socjalnego powinna być przekazana wnioskodawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem Pracownik ds. socjalnych na podstawie złożonych oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej przekazuje Komisji informację o liczbie uprawnionych zakwalifikowanych do poszczególnych grup na następny rok socjalny, w terminie do 15 maja bieżącego roku socjalnego. 2. Przynależność do danej grupy uprawnionych determinuje wymiar finansowania świadczeń socjalnych, z wyłączeniem pożyczek mieszkaniowych, na dany rok socjalny zgodnie z tabelą wysokości świadczeń socjalnych stanowiącej załącznik nr 3. str. 5

6 ROZDZIAŁ 4 RODZAJE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Fundusz przeznacza się na finansowanie świadczeń socjalnych, a w szczególności: a) finansowanie różnych form wypoczynku uprawnionych, b) finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej na rzecz uprawnionych, c) finansowanie działalności kulturalno-oświatowej na rzecz uprawnionych, d) pomoc materialną (rzeczową lub finansową) na rzecz uprawnionych, e) zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe uprawnionych, f) inne formy świadczeń socjalnych Finansowanie wypoczynku uprawnionych obejmuje: a) świadczenie wczasy pod gruszą bez konieczności udokumentowania wydatków, b) finansowanie wydatków poniesionych przez uprawnionych w bieżącym roku socjalnym na różne formy wypoczynku na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, rachunków, dowodów wpłat, biletów, etc (z bieżącego roku socjalnego). 2. Uprawnieni mogą ubiegać się o finansowanie wypoczynku nie częściej niż raz w roku socjalnym, wybierając jedną z powyższych form finansowania Finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej na rzecz uprawnionych obejmuje: a) organizowanie i finansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, b) finansowanie wydatków poniesionych przez uprawnionych w bieżącym roku socjalnym na cele sportowo-rekreacyjne (basen, siłownia, fitness, joga, etc) na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, rachunków, dowodów wpłat, biletów, etc (z bieżącego roku socjalnego) Finansowanie działalności kulturalno-oświatowej na rzecz uprawnionych obejmuje: a) organizowanie i finansowanie imprez kulturalno-oświatowych, b) finansowanie wydatków poniesionych przez uprawnionych w bieżącym roku socjalnym, na cele kulturalno-oświatowe (teatr, kino, koncert, etc) na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, rachunków, dowodów wpłat, biletów, etc (z bieżącego roku socjalnego) Pomoc materialna (rzeczowa lub finansowa) na rzecz uprawnionych obejmuje: a) pomoc socjalną przyznawaną z powodu trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej, b) zapomogi losowe przyznawane z przyczyn losowych (kradzież, pożar, etc). 2. Podstawą do udzielenia pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej) jest udokumentowanie lub uprawdopodobnienie odpowiednio: a) trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, zdrowotnej lub materialnej uprawnionych, b) zaistnienia zdarzenia losowego, które dotknęło uprawnionych. str. 6

7 17 1. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe uprawnionych obejmuje pożyczki mieszkaniowe, udzielane w formie umowy określonej załącznikami nr 8 i nr 9, przeznaczone na: a) pozyskanie lokalu mieszkalnego/domu, b) remont lub modernizację lokalu mieszkalnego/domu. 2. Pożyczki mieszkaniowe udzielane są według kolejności wpływu wniosków (wnioski mogą być składane na druku stanowiącym złącznik nr 6), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może podjąć decyzję udzielenia pożyczki poza kolejnością. 3. Udzielenie pożyczki mieszkaniowej wymaga poręczenia oraz pisemnej zgody małżonka pożyczkobiorcy (niezależnie od ustroju majątkowego małżonków). Poręczyciel przyjmuje solidarną odpowiedzialność za spłatę pożyczki. Poręczycielem może być wyłącznie pracownik Filharmonii zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Poręczycielem nie może być współmałżonek pożyczkobiorcy. 4. Nowa pożyczka mieszkaniowa może być przyznana po całkowitym spłaceniu poprzedniej, ale nie częściej niż raz na 3 lata. Wniosek o przyznanie nowej pożyczki mieszkaniowej może być złożony nie wcześniej niż w miesiącu spłaty ostatniej raty poprzedniej pożyczki. 5. Maksymalną kwotę pożyczki mieszkaniowej ustala się w wysokości do dziesięciu minimalnych wynagrodzeń za pracę, ale z zachowaniem limitu określonego w załączniku nr Pożyczka mieszkaniowa jest oprocentowana według stopy procentowej określonej dla poszczególnych grup uprawnionych w załączniku nr 4. Odsetki od pożyczki mieszkaniowej oblicza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5. Odsetki naliczane są za okres określony w umowie pożyczki i nie podlegają przeliczeniu w sytuacji skrócenia lub wydłużenia okresu spłaty pożyczki. 7. Pożyczka mieszkaniowa jest zwrotna w okresie określonym w umowie, maksymalnie do 3 lat. Spłaty dokonywane są w ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pożyczkę wypłacono pożyczkobiorcy. 8. W szczególnych sytuacjach socjalnych, pożyczkobiorca może uzyskać decyzję Dyrektora o zawieszeniu obowiązku spłaty rat pożyczki. W określonym w umowie okresie spłaty pożyczki, zawieszenie może nastąpić do 2 razy, z tym, że łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 1/3 okresu spłaty pożyczki określonego w umowie. 9. W przypadku ustania stosunku pracy, z przyczyn leżących po stronie pracownika, zawieszenia stosunku pracy na okres uniemożliwiający dokonywanie potrąceń rat pożyczki z wynagrodzenia lub innych świadczeń pracownika (np. z powodu urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, itp.) pożyczka mieszkaniowa podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości wraz z naliczonymi odsetkami. 10. Pracownicy przechodzący na emeryturę, rentę lub zwalniani z przyczyn leżących po stronie Filharmonii spłacają pożyczkę mieszkaniową na dotychczasowych zasadach, określając w aneksie do umowy (załącznik nr 10) formę płatności rat. Aneks do umowy wymaga zgody poręczyciela. Brak skutecznego zawarcia aneksu powoduje obowiązek natychmiastowej spłaty pozostałej części pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami. 11. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora, dopuszcza się ustalenie nowych zasad spłaty pożyczki mieszkaniowej. Zmiana zasad spłaty pożyczki wymaga formy aneksu do umowy (załącznik nr 10) oraz zgody poręczyciela. 12. W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota pożyczki ulega umorzeniu. str. 7

8 ROZDZIAŁ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Wymienione w wykazie załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 3. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są na piśmie i w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 4. Regulamin udostępnia się do wglądu na żądanie każdemu uprawnionemu. 5. Umowy pożyczek mieszkaniowych zawarte przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu zachowują moc obowiązującą. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. 7. Udzielenie dofinansowania i innej pomocy z Funduszu do dnia 31 maja 2012 r. następuje według zasad dotychczasowego Regulaminu tj. Regulaminu uchylonego na skutek wprowadzenia niniejszego Regulaminu. 8. W przypadku roku socjalnego rozpoczynającego się 1 czerwca 2012 roku przedłużeniu ulegają terminy, o których mowa w: a) 9 ust. 1 do 15 maja 2012 roku b) 11 ust. 1 do 25 maja 2012 roku WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ UPRAWNIONEGO 2. TABELA KWALIFIKACYJNA 3. TABELA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4. TABELA OPROCENTOWANIA POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH 5. WZÓR NALICZANIA ODSETEK OD POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH 6. WZÓR INDYWIDUALNEGO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE SOCJALNE 7. WZÓR ZBIOROWEGO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE SOCJALNE 8. WZÓR UMOWY POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ DLA PRACOWNIKA 9. WZÓR UMOWY POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ DLA EMERYTA/RENCISTY 10. WZÓR ANEKSU DO UMOWY POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ str. 8

9 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ UPRAWNIONEGO złożone dla celów korzystania z ZFŚS w roku socjalnym*.../... pracownik emeryt lub rencista... Nazwisko i imię... PESEL lub NIP Adres zamieszkania/adres korespondencyjny Inne dane, np. nr emerytury/renty, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, telefon, , etc. Oświadczam, że w skład mojej rodziny** (poza mną) wchodzą następujące osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS w danym roku socjalnym*: Lp. imię i nazwisko stopień pokrewieństwa data urodzenia str. 9

10 Oświadczam, że uzyskany przeze mnie i moją rodzinę** w ubiegłym roku podatkowym... dochód socjalny*** przypadający miesięcznie na jedną osobę mieści się w przedziale: do 999 zł grupa zł zł grupa zł zł grupa zł zł grupa zł i więcej grupa 5 Poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 1. Uprawnieni, którzy nie złożą oświadczenia lub złożą je po wyznaczonym terminie tracą prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych w roku socjalnym, którego to oświadczenie dotyczy. 2. Powyższe oświadczenie (za wyjątkiem oświadczeń uprawnionych zakwalifikowanych do grupy uprawnionych o najwyższych dochodach) może być zweryfikowane przez Dyrektora i Komisję na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez właściwy Urząd Skarbowy. 3. Złożenie oświadczenia o zaniżonym dochodzie socjalnym, wpływającego na zmianę przynależności do grupy uprawnionych skutkuje obowiązkiem niezwłocznego zwrotu otrzymanych na tej podstawie świadczeń oraz utratą prawa do korzystania z Funduszu w bieżącym roku socjalnym i na okres kolejnych dwóch lat socjalnych (data i podpis składającego oświadczenie) * ROK SOCJALNY okres od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego roku kalendarzowego. ** RODZINA - pozostający w danym roku socjalnym we wspólnym gospodarstwie domowym: współmałżonkowie (niezależnie od panującego między nimi ustroju wspólności majątkowej), dzieci własne, przysposobione i dzieci współmałżonka, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek osobistego wychowania i utrzymania dziecka, oraz dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia w danym roku socjalnym 18 roku życia, a jeżeli są niepozostającymi w związku małżeńskim studentami (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) studiów dziennych do ukończenia w danym roku socjalnym 25 roku życia. *** DOCHÓD SOCJALNY uzyskany w ubiegłym roku podatkowym przez uprawnionego wraz z rodziną przychód brutto (w rozumieniu przepisów podatkowych) ze wszystkich źródeł, pomniejszony o składki ubezpieczeń społecznych, składki zdrowotne w wysokości możliwej do odliczenia od podatku oraz należny podatek dochodowy, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przychód brutto pomniejszony również o koszty uzyskania przychodu tej działalności. Wypełnia Pracownik ds. socjalnych Niniejsze oświadczenie otrzymano w dniu..... (podpis Pracownika ds. socjalnych) str. 10

11 Załącznik nr 2 TABELA KWALIFIKACYJNA ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD SOCJALNY* PRZYPADAJĄCY NA CZŁONKA RODZINY UPRAWNIONEGO GRUPA UPRAWNIONYCH do 999 zł zł zł zł zł zł zł zł i więcej 5 * DOCHÓD SOCJALNY uzyskany w ubiegłym roku podatkowym przez uprawnionego wraz z rodziną przychód brutto (w rozumieniu przepisów podatkowych) ze wszystkich źródeł, pomniejszony o składki ubezpieczeń społecznych, składki zdrowotne w wysokości możliwej do odliczenia od podatku oraz należny podatek dochodowy, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przychód brutto pomniejszony również o koszty uzyskania przychodu tej działalności. str. 11

12 Załącznik nr 3 RODZAJ ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO TABELA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WCZASY POD GRUSZĄ zł 750 zł 500 zł 250 zł 0 zł FINANSOWANIE WYDATKÓW NA WYPOCZYNEK % poniesionych wydatków, ale nie więcej niż określona kwota DOPŁATY DO IMPREZ, FINANSOWANIE WYDATKÓW % dopłaty do imprezy lub do poniesionych wydatków, ale nie więcej niż określona kwota w roku socjalnym DOPŁATY DO IMPREZ, FINANSOWANIE WYDATKÓW % dopłaty do imprezy lub do poniesionych wydatków, ale nie więcej niż określona kwota w roku socjalnym 100% 75% 50% 25% 0% zł zł 700 zł 350 zł 0 zł 100% 75% 50% 25% 0% 300 zł 225 zł 150 zł 75 zł 0 zł 100% 75% 50% 25% 0% 300 zł 225 zł 150 zł 75 zł 0 zł POMOC MATERIALNA POMOC SOCJALNA W TRUDNEJ SYTUACJI SOCJALNEJ (maksymalna kwota lub wartość jednorazowej pomocy) 800 zł 600 zł 400 zł 200 zł 0 zł ZAPOMOGA LOSOWA (maksymalna kwota lub wartość jednorazowej zapomogi) 800 zł 600 zł 400 zł 200 zł 0 zł POZYSKANIE LUB REMONT LOKALU MIESZKALNEGO/DOMU (maksymalna kwota pożyczki udzielanej na okres do 3 lat) POŻYCZKA MIESZKANIOWA GRUPA UPRAWNIONYCH WYPOCZYNEK (można ubiegać się o finansowanie wypoczynku nie częściej niż raz w roku socjalnym, wybierając jedną z poniższych form finansowania) DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA zł Świadczenie socjalne przyznawane jest na pracownika wraz z rodziną lub emeryta/rencistę wraz z rodziną traktowanych jako jedna (niepodzielna) grupa uprawnionych. Oznacza to, że wysokość świadczenia socjalnego nie zależy od liczby członków rodziny, a jedynie od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej uprawnionych. str. 12

13 Załącznik nr 4 TABELA OPROCENTOWANIA POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH GRUPA UPRAWNIONYCH STOPA PROCENTOWA 1 1,0% 2 1,5% 3 2,0% 4 2,5% 5 3,0% Załącznik nr 5 WZÓR NALICZANIA ODSETEK OD POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH O = O - kwota odsetek P - kwota pożyczki s - stopa procentowa [wyrażona w %] r - liczba miesięcznych rat 1, 24 - liczby stałe str. 13

14 Załącznik nr 6 NR WNIOSKU.. (nazwisko i imię wnioskodawcy) Szczecin, dnia. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie WNIOSEK O ŚWIADCZENIE SOCJALNE finansowanie różnych form wypoczynku (krótki opis wypoczynku) finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej (wymienić cele rekreacyjno-sportowe) finansowanie działalności kulturalno-oświatowej (wymienić cele kulturalno-oświatowe) pomoc socjalna w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej (krótki opis sytuacji życiowej, rodzinnej, zdrowotnej, materialnej wnioskodawcy) zapomoga losowa (krótki opis zdarzenia losowego, które dotknęło wnioskodawcę) pożyczka mieszkaniowa (proszę określić wysokość oraz cel pożyczki mieszkaniowej pozyskanie, remont, modernizacja mieszkania lub domu) inne (proszę określić rodzaj świadczenia socjalnego, o które zwraca się wnioskodawca) W załączeniu przedkładam: Przyjmuję do wiadomości, że złożenie fałszywych dokumentów stanowiących podstawę przyznania świadczenia socjalnego skutkuje obowiązkiem niezwłocznego zwrotu otrzymanych na tej podstawie świadczeń oraz utratą prawa do korzystania z Funduszu w bieżącym roku socjalnym i na okres kolejnych dwóch lat socjalnych... (podpis wnioskodawcy) str. 14

15 Wypełnia Pracownik ds. socjalnych Wnioskodawca w roku socjalnym.../... jest uprawniony do korzystania z ZFŚŚ i zakwalifikowany do grupy uprawnionych numer... utracił prawo do korzystania z ZFŚS nie jest uprawniony do korzystania z ZFŚS Wnioskodawca w ostatnim okresie otrzymał następujące świadczenia socjalne: Wypełnia Komisja (komisja socjalna) Komisja wnioskuje następująco: Data: Podpisy członków Komisji: str. 15

16 Załącznik nr 7 NR WNIOSKU Szczecin, dnia. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie WNIOSEK O ŚWIADCZENIE SOCJALNE... Lp. IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY PODPIS WNIOSKODAWCY wypełnia Pracownik ds. socjalnych Wnioskodawca w roku socjalnym... /... jest uprawniony i należy do grupy numer: utracił prawo do korzystania nie jest uprawniony str. 16

17 Załącznik nr 8 W dniu pomiędzy: Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie, reprezentowaną przez Dyrektora Naczelnego...., zwaną dalej Filharmonią a Panem/Panią..... zamieszkałym/łą... legitymującym/cą się dowodem osobistym zwanym/ną dalej Pożyczkobiorcą została zawarta UMOWA POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ NR / udzielonej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) Filharmonii 1 Decyzją numer z dnia została przyznana Pożyczkobiorcy oprocentowana pożyczka mieszkaniowa w wysokości Naliczone odsetki wynoszą..... Łączna kwota do spłaty wynosi Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości w okresie lat. Spłaty dokonywane są w ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pożyczkę wypłacono Pożyczkobiorcy, tj. od..... Wysokość rat jest następująca: pierwsza rata...., kolejne raty Pożyczkobiorca: upoważnia Filharmonię do potrącania należnych rat pożyczki z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków refundowanych przez ZUS, wypłat jednorazowych (np. ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna/rentowa). zobowiązuje się spłacać raty pożyczki w terminie do... dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy ZFŚS Filharmonii lub gotówką do kasy gotówkowej Filharmonii. 4 Udzielenie pożyczki mieszkaniowej wymaga poręczenia oraz pisemnej zgody małżonka Pożyczkobiorcy (niezależnie od ustroju majątkowego małżonków). Poręczyciel przyjmuje solidarną odpowiedzialność za spłatę pożyczki. Poręczycielem może być wyłącznie pracownik Filharmonii zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Poręczycielem nie może być współmałżonek Pożyczkobiorcy 5 W przypadku ustania stosunku pracy, z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, zawieszenia stosunku pracy na okres uniemożliwiający dokonywanie potrąceń rat pożyczki z wynagrodzenia lub innych świadczeń Pożyczkobiorcy (np. z powodu urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, itp.) pożyczka mieszkaniowa podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości wraz z naliczonymi odsetkami, z zastrzeżeniem paragrafu 8. str. 17

18 6 Pożyczkobiorcy przechodzący na emeryturę, rentę lub zwalniani z przyczyn leżących po stronie Filharmonii spłacają pożyczkę mieszkaniową na dotychczasowych zasadach, określając w formie aneksu do umowy formę płatności rat. Aneks do umowy wymaga zgody poręczyciela. Brak skutecznego zawarcia aneksu powoduje obowiązek natychmiastowej spłaty pozostałej części pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami. 7 W szczególnych sytuacjach socjalnych, Pożyczkobiorca może uzyskać decyzję Dyrektora Naczelnego Filharmonii o zawieszeniu obowiązku spłaty rat pożyczki. W określonym w umowie okresie spłaty pożyczki, zawieszenie może nastąpić do 2 razy, z tym, że łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 1/3 okresu spłaty pożyczki określonego w umowie 8 W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Naczelnego Filharmonii, dopuszcza się ustalenie nowych zasad spłaty pożyczki mieszkaniowej. Zmiana zasad spłaty pożyczki wymaga formy aneksu do umowy oraz zgody poręczyciela. 9 Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej. 10 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Poręczenia udziela: nazwisko i imię adres dowód osobisty W przypadku nieuregulowania przez Pożyczkobiorcę zaciągniętej pożyczki w obowiązującym terminie wyrażam zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialny, na pokrycie należnej kwoty z mojego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków refundowanych przez ZUS, wypłat jednorazowych (np. ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna/rentowa).... (podpis Poręczyciela).. (podpis poręczyciela potwierdza Pracownik ds. socjalnych) (podpis małżonka Pożyczkobiorcy) (podpis Pożyczkobiorcy). (podpis Dyrektora Naczelnego Filharmonii) str. 18

19 Załącznik nr 9 W dniu pomiędzy: Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie, reprezentowaną przez Dyrektora Naczelnego...., zwaną dalej Filharmonią a Panem/Panią zamieszkałym/łą legitymującym/cą się dowodem osobistym zwanym/ną dalej Pożyczkobiorcą została zawarta UMOWA POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ NR / udzielonej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) Filharmonii 1 Decyzją numer z dnia została przyznana Pożyczkobiorcy oprocentowana pożyczka mieszkaniowa w wysokości... Naliczone odsetki wynoszą Łączna kwota do spłaty wynosi Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości w okresie lat. Spłaty dokonywane są w ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pożyczkę wypłacono Pożyczkobiorcy, tj. od..... Wysokość rat jest następująca: pierwsza rata , kolejne raty Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać raty pożyczki w terminie do dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy ZFŚS Filharmonii lub gotówką do kasy gotówkowej Filharmonii. 4 Udzielenie pożyczki mieszkaniowej wymaga poręczenia oraz pisemnej zgody małżonka Pożyczkobiorcy (niezależnie od ustroju majątkowego małżonków). Poręczyciel przyjmuje solidarną odpowiedzialność za spłatę pożyczki. Poręczycielem może być wyłącznie pracownik Filharmonii zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Poręczycielem nie może być współmałżonek Pożyczkobiorcy 5 W szczególnych sytuacjach socjalnych, Pożyczkobiorca może uzyskać decyzję Dyrektora Naczelnego Filharmonii o zawieszeniu obowiązku spłaty rat pożyczki. W określonym w umowie okresie spłaty pożyczki, zawieszenie może nastąpić do 2 razy, z tym, że łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 1/3 okresu spłaty pożyczki określonego w umowie str. 19

20 6 W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Naczelnego Filharmonii, dopuszcza się ustalenie nowych zasad spłaty pożyczki mieszkaniowej. Zmiana zasad spłaty pożyczki wymaga formy aneksu do umowy oraz zgody poręczyciela. 7 Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej. 8 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Poręczenia udziela: nazwisko i imię adres dowód osobisty W przypadku nieuregulowania przez Pożyczkobiorcę zaciągniętej pożyczki w obowiązującym terminie wyrażam zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialny, na pokrycie należnej kwoty z mojego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków refundowanych przez ZUS, wypłat jednorazowych (np. ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna/rentowa).... (podpis Poręczyciela).. (podpis poręczyciela potwierdza Pracownik ds. socjalnych) (podpis małżonka Pożyczkobiorcy) (podpis Pożyczkobiorcy). (podpis Dyrektora Naczelnego Filharmonii) str. 20

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo