REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994, nr 43, poz. 163, z późniejszymi zmianami) Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz.U. z 1991, nr 55, poz. 234, z późniejszymi zmianami) Szczecin 2012

2 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają: a) Regulamin regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, b) Fundusz (ZFŚS) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przeznaczony na działalność socjalną, w rozumieniu ustawy z 24 marca 1994 r. o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, c) Filharmonia Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, d) uprawnieni osoby uprawnione do korzystania z Funduszu, e) Komisja komisja socjalna, f) Dyrektor dyrektor naczelny Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, g) dochód socjalny uzyskany w ubiegłym roku podatkowym przez uprawnionego wraz z rodziną przychód brutto (w rozumieniu przepisów podatkowych) ze wszystkich źródeł, pomniejszony o składki ubezpieczeń społecznych, składki zdrowotne w wysokości możliwej do odliczenia od podatku oraz należny podatek dochodowy, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przychód brutto pomniejszony również o koszty uzyskania przychodu tej działalności, zwany dalej dochodem, h) rok socjalny okres od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego roku kalendarzowego, i) wczasy pod gruszą wypoczynek uprawnionych organizowany we własnym zakresie, j) związki zawodowe- organizacje związkowe działające w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Filharmonia tworzy i obsługuje Fundusz zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. Zasady i warunki korzystania z Funduszu określa Dyrektor w Regulaminie uzgodnionym ze związkami zawodowymi. 3. Środki Funduszu zwiększa się o: a) odsetki od środków Funduszu, b) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, c) darowizny oraz zapisy, d) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, 3. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Informacje o stanie rachunku Funduszu udostępniane są Komisji na jej żądanie. 1. Funduszem administruje Dyrektor Techniczną i finansowo-księgową obsługę Funduszu sprawuje wyznaczony pracownik administracji, zwany dalej Pracownikiem ds. socjalnych. str. 2

3 4 1. Do zadań Dyrektora należy: a) zatwierdzanie planu wykorzystania Funduszu na kolejny rok socjalny, do 31 maja bieżącego roku socjalnego, b) przyznawanie uprawnionym świadczeń socjalnych, c) tworzenie i zmiana składu Komisji, d) udział w weryfikacji oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionych 5 1. Komisja utworzona jest z co najmniej 2 przedstawicieli związków zawodowych działających w Filharmonii, upoważnionych przez te związki do uzgadniania z Dyrektorem przyznawania uprawnionym świadczeń socjalnych z Funduszu oraz pracownika księgowości Filharmonii, ze znajomością przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. 2. Do zadań Komisji należy: a) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Dyrektorowi planu wykorzystania Funduszu w kolejnym roku socjalnym w terminie do 25 maja bieżącego roku socjalnego, zawierającego procentowy podział Funduszu na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych, b) uzgadnianie z Dyrektorem przyznawania świadczeń socjalnych uprawnionym, c) występowanie z inicjatywą zmian niniejszego Regulaminu mających obowiązywać od następnego roku socjalnego, d) udział w weryfikacji oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionych. 3. Posiedzenia Komisji odbywają się w składzie co najmniej 3 osób. 4. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące, z wyłączeniem okresu przerwy międzysezonowej. 5. Komisja sporządza protokoły z posiedzeń, które przechowywane są przez Pracownika ds. socjalnych. 6. Osoby uczestniczące w posiedzeniach Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy w zakresie faktów i informacji, których ujawnienie może naruszyć dobro osobiste uprawnionych Do zadań Pracownika ds. socjalnych należy: a) przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie wniosków o świadczenia socjalne do Komisji, b) gromadzenie i sporządzanie dokumentacji związanej z działalnością socjalną, w tym prowadzenie ewidencji udzielonych świadczeń socjalnych na imiennych kartach ewidencyjnych uprawnionych, c) przedstawianie Komisji sprawozdania z wykorzystania Funduszu za dany rok socjalny w terminie do końca 31 maja danego roku. 2. Pracownika ds. socjalnych obowiązuje zachowanie tajemnicy w zakresie faktów i informacji, których ujawnienie może naruszyć dobro osobiste uprawnionych. str. 3

4 ROZDZIAŁ 2 UPRAWNIENI DO KOSZYSTANIA Z FUNDUSZU 7 1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są: a) pracownicy Filharmonii bez względu na wymiar czasu pracy pracownika, wraz z rodzinami, b) emeryci i renciści, którzy nabyli uprawnienia emerytalne lub rentowe z Filharmonii, wraz z rodzinami. 2. Rodziną są pozostający w danym roku socjalnym we wspólnym gospodarstwie domowym: a) współmałżonkowie, niezależnie od panującego między nimi ustroju majątkowego, b) dzieci własne, przysposobione i dzieci współmałżonka, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek osobistego wychowania i utrzymania dziecka, oraz dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia w danym roku socjalnym 18 roku życia, a jeżeli są niepozostającymi w związku małżeńskim studentami (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) studiów dziennych do ukończenia w danym roku socjalnym 25 roku życia. 3. Sytuację rodzinną uprawnieni winni wykazać dokumentami urzędowymi np. Urzędu Stanu Cywilnego, Sądu, uczelni wyższej, etc. 4. Ustanie stosunku pracy pracownika, śmierć emeryta lub rencisty oznacza dla rodzin tych osób utratę statusu uprawnionych do korzystania z Funduszu. ROZDZIAŁ 3 ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ 8 1. Przyznawanie świadczeń socjalnych oraz ich wysokość uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionych. 2. Świadczenie socjalne przyznawane jest na uprawnionych, tj. na pracownika wraz z rodziną lub emeryta/rencistę wraz z rodziną, traktowanych jako jedna (niepodzielna) grupa uprawnionych. Oznacza to, że wysokość świadczenia socjalnego nie zależy od liczby członków rodziny, a jedynie od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej uprawnionych. 3. Wszelkie świadczenia socjalne mają charakter uznaniowy. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego i nie skorzystanie z danego świadczenia socjalnego nie daje podstawy uprawnionemu do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu za to świadczenie. 4. Przyznawanie świadczeń socjalnych następuje w ramach rocznego planu wykorzystania Funduszu i uzależnione jest od wysokości środków w dyspozycji Funduszu Uprawnieni zamierzający w następnym roku socjalnym korzystać ze świadczeń socjalnych składają Pracownikowi ds. socjalnych w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku socjalnego oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr Osoby podejmujące zatrudnienie w trakcie danego roku socjalnego składają w/w oświadczenie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podjęcia zatrudnienia, ale nie później niż w dniu złożenia pierwszego wniosku o świadczenia socjalne. str. 4

5 3. Uprawnieni, których sytuacja życiowa, rodzinna lub materialna w trakcie trwania danego roku socjalnego uległa zasadniczym zmianom (np. zmiana liczby członków rodziny, udokumentowana utrata dochodu, korekta zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy, itp.) mogą złożyć korektę w/w oświadczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zmiany. 4. Uprawnieni, którzy nie złożą oświadczenia, o którym mowa w ustępie 1 lub ust. 2 lub też złożą je po wyznaczonych terminach tracą prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych w roku socjalnym, którego to oświadczenie dotyczy. 5. W/w oświadczenia, za wyjątkiem oświadczeń uprawnionych zakwalifikowanych do grupy uprawnionych o najwyższych dochodach, może być zweryfikowane przez Dyrektora i Komisję na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez właściwy Urząd Skarbowy. 6. Złożenie przez uprawnionego fałszywych dokumentów lub oświadczenia o zaniżonym dochodzie wpływającego na zmianę przynależności do grupy uprawnionych, skutkuje obowiązkiem niezwłocznego zwrotu otrzymanych na tej podstawie świadczeń oraz utratą prawa do korzystania z Funduszu w bieżącym roku socjalnym i na okres kolejnych dwóch lat socjalnych Świadczenia socjalne są przyznawane na pisemny wniosek uprawnionych (indywidualny lub zbiorowy) oraz na wniosek Komisji. Wnioski mogą być składane na drukach stanowiących złączniki nr 6 i nr Wnioski o świadczenia socjalne, wraz z załącznikami, uprawnieni składają u Pracownika ds. socjalnych. 3. Odmowa przyznania świadczenia socjalnego powinna być przekazana wnioskodawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem Pracownik ds. socjalnych na podstawie złożonych oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej przekazuje Komisji informację o liczbie uprawnionych zakwalifikowanych do poszczególnych grup na następny rok socjalny, w terminie do 15 maja bieżącego roku socjalnego. 2. Przynależność do danej grupy uprawnionych determinuje wymiar finansowania świadczeń socjalnych, z wyłączeniem pożyczek mieszkaniowych, na dany rok socjalny zgodnie z tabelą wysokości świadczeń socjalnych stanowiącej załącznik nr 3. str. 5

6 ROZDZIAŁ 4 RODZAJE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Fundusz przeznacza się na finansowanie świadczeń socjalnych, a w szczególności: a) finansowanie różnych form wypoczynku uprawnionych, b) finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej na rzecz uprawnionych, c) finansowanie działalności kulturalno-oświatowej na rzecz uprawnionych, d) pomoc materialną (rzeczową lub finansową) na rzecz uprawnionych, e) zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe uprawnionych, f) inne formy świadczeń socjalnych Finansowanie wypoczynku uprawnionych obejmuje: a) świadczenie wczasy pod gruszą bez konieczności udokumentowania wydatków, b) finansowanie wydatków poniesionych przez uprawnionych w bieżącym roku socjalnym na różne formy wypoczynku na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, rachunków, dowodów wpłat, biletów, etc (z bieżącego roku socjalnego). 2. Uprawnieni mogą ubiegać się o finansowanie wypoczynku nie częściej niż raz w roku socjalnym, wybierając jedną z powyższych form finansowania Finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej na rzecz uprawnionych obejmuje: a) organizowanie i finansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, b) finansowanie wydatków poniesionych przez uprawnionych w bieżącym roku socjalnym na cele sportowo-rekreacyjne (basen, siłownia, fitness, joga, etc) na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, rachunków, dowodów wpłat, biletów, etc (z bieżącego roku socjalnego) Finansowanie działalności kulturalno-oświatowej na rzecz uprawnionych obejmuje: a) organizowanie i finansowanie imprez kulturalno-oświatowych, b) finansowanie wydatków poniesionych przez uprawnionych w bieżącym roku socjalnym, na cele kulturalno-oświatowe (teatr, kino, koncert, etc) na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, rachunków, dowodów wpłat, biletów, etc (z bieżącego roku socjalnego) Pomoc materialna (rzeczowa lub finansowa) na rzecz uprawnionych obejmuje: a) pomoc socjalną przyznawaną z powodu trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej, b) zapomogi losowe przyznawane z przyczyn losowych (kradzież, pożar, etc). 2. Podstawą do udzielenia pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej) jest udokumentowanie lub uprawdopodobnienie odpowiednio: a) trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, zdrowotnej lub materialnej uprawnionych, b) zaistnienia zdarzenia losowego, które dotknęło uprawnionych. str. 6

7 17 1. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe uprawnionych obejmuje pożyczki mieszkaniowe, udzielane w formie umowy określonej załącznikami nr 8 i nr 9, przeznaczone na: a) pozyskanie lokalu mieszkalnego/domu, b) remont lub modernizację lokalu mieszkalnego/domu. 2. Pożyczki mieszkaniowe udzielane są według kolejności wpływu wniosków (wnioski mogą być składane na druku stanowiącym złącznik nr 6), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może podjąć decyzję udzielenia pożyczki poza kolejnością. 3. Udzielenie pożyczki mieszkaniowej wymaga poręczenia oraz pisemnej zgody małżonka pożyczkobiorcy (niezależnie od ustroju majątkowego małżonków). Poręczyciel przyjmuje solidarną odpowiedzialność za spłatę pożyczki. Poręczycielem może być wyłącznie pracownik Filharmonii zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Poręczycielem nie może być współmałżonek pożyczkobiorcy. 4. Nowa pożyczka mieszkaniowa może być przyznana po całkowitym spłaceniu poprzedniej, ale nie częściej niż raz na 3 lata. Wniosek o przyznanie nowej pożyczki mieszkaniowej może być złożony nie wcześniej niż w miesiącu spłaty ostatniej raty poprzedniej pożyczki. 5. Maksymalną kwotę pożyczki mieszkaniowej ustala się w wysokości do dziesięciu minimalnych wynagrodzeń za pracę, ale z zachowaniem limitu określonego w załączniku nr Pożyczka mieszkaniowa jest oprocentowana według stopy procentowej określonej dla poszczególnych grup uprawnionych w załączniku nr 4. Odsetki od pożyczki mieszkaniowej oblicza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5. Odsetki naliczane są za okres określony w umowie pożyczki i nie podlegają przeliczeniu w sytuacji skrócenia lub wydłużenia okresu spłaty pożyczki. 7. Pożyczka mieszkaniowa jest zwrotna w okresie określonym w umowie, maksymalnie do 3 lat. Spłaty dokonywane są w ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pożyczkę wypłacono pożyczkobiorcy. 8. W szczególnych sytuacjach socjalnych, pożyczkobiorca może uzyskać decyzję Dyrektora o zawieszeniu obowiązku spłaty rat pożyczki. W określonym w umowie okresie spłaty pożyczki, zawieszenie może nastąpić do 2 razy, z tym, że łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 1/3 okresu spłaty pożyczki określonego w umowie. 9. W przypadku ustania stosunku pracy, z przyczyn leżących po stronie pracownika, zawieszenia stosunku pracy na okres uniemożliwiający dokonywanie potrąceń rat pożyczki z wynagrodzenia lub innych świadczeń pracownika (np. z powodu urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, itp.) pożyczka mieszkaniowa podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości wraz z naliczonymi odsetkami. 10. Pracownicy przechodzący na emeryturę, rentę lub zwalniani z przyczyn leżących po stronie Filharmonii spłacają pożyczkę mieszkaniową na dotychczasowych zasadach, określając w aneksie do umowy (załącznik nr 10) formę płatności rat. Aneks do umowy wymaga zgody poręczyciela. Brak skutecznego zawarcia aneksu powoduje obowiązek natychmiastowej spłaty pozostałej części pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami. 11. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora, dopuszcza się ustalenie nowych zasad spłaty pożyczki mieszkaniowej. Zmiana zasad spłaty pożyczki wymaga formy aneksu do umowy (załącznik nr 10) oraz zgody poręczyciela. 12. W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota pożyczki ulega umorzeniu. str. 7

8 ROZDZIAŁ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Wymienione w wykazie załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 3. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są na piśmie i w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 4. Regulamin udostępnia się do wglądu na żądanie każdemu uprawnionemu. 5. Umowy pożyczek mieszkaniowych zawarte przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu zachowują moc obowiązującą. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. 7. Udzielenie dofinansowania i innej pomocy z Funduszu do dnia 31 maja 2012 r. następuje według zasad dotychczasowego Regulaminu tj. Regulaminu uchylonego na skutek wprowadzenia niniejszego Regulaminu. 8. W przypadku roku socjalnego rozpoczynającego się 1 czerwca 2012 roku przedłużeniu ulegają terminy, o których mowa w: a) 9 ust. 1 do 15 maja 2012 roku b) 11 ust. 1 do 25 maja 2012 roku WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ UPRAWNIONEGO 2. TABELA KWALIFIKACYJNA 3. TABELA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4. TABELA OPROCENTOWANIA POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH 5. WZÓR NALICZANIA ODSETEK OD POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH 6. WZÓR INDYWIDUALNEGO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE SOCJALNE 7. WZÓR ZBIOROWEGO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE SOCJALNE 8. WZÓR UMOWY POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ DLA PRACOWNIKA 9. WZÓR UMOWY POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ DLA EMERYTA/RENCISTY 10. WZÓR ANEKSU DO UMOWY POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ str. 8

9 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ UPRAWNIONEGO złożone dla celów korzystania z ZFŚS w roku socjalnym*.../... pracownik emeryt lub rencista... Nazwisko i imię... PESEL lub NIP Adres zamieszkania/adres korespondencyjny Inne dane, np. nr emerytury/renty, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, telefon, , etc. Oświadczam, że w skład mojej rodziny** (poza mną) wchodzą następujące osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS w danym roku socjalnym*: Lp. imię i nazwisko stopień pokrewieństwa data urodzenia str. 9

10 Oświadczam, że uzyskany przeze mnie i moją rodzinę** w ubiegłym roku podatkowym... dochód socjalny*** przypadający miesięcznie na jedną osobę mieści się w przedziale: do 999 zł grupa zł zł grupa zł zł grupa zł zł grupa zł i więcej grupa 5 Poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 1. Uprawnieni, którzy nie złożą oświadczenia lub złożą je po wyznaczonym terminie tracą prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych w roku socjalnym, którego to oświadczenie dotyczy. 2. Powyższe oświadczenie (za wyjątkiem oświadczeń uprawnionych zakwalifikowanych do grupy uprawnionych o najwyższych dochodach) może być zweryfikowane przez Dyrektora i Komisję na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez właściwy Urząd Skarbowy. 3. Złożenie oświadczenia o zaniżonym dochodzie socjalnym, wpływającego na zmianę przynależności do grupy uprawnionych skutkuje obowiązkiem niezwłocznego zwrotu otrzymanych na tej podstawie świadczeń oraz utratą prawa do korzystania z Funduszu w bieżącym roku socjalnym i na okres kolejnych dwóch lat socjalnych (data i podpis składającego oświadczenie) * ROK SOCJALNY okres od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego roku kalendarzowego. ** RODZINA - pozostający w danym roku socjalnym we wspólnym gospodarstwie domowym: współmałżonkowie (niezależnie od panującego między nimi ustroju wspólności majątkowej), dzieci własne, przysposobione i dzieci współmałżonka, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek osobistego wychowania i utrzymania dziecka, oraz dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia w danym roku socjalnym 18 roku życia, a jeżeli są niepozostającymi w związku małżeńskim studentami (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) studiów dziennych do ukończenia w danym roku socjalnym 25 roku życia. *** DOCHÓD SOCJALNY uzyskany w ubiegłym roku podatkowym przez uprawnionego wraz z rodziną przychód brutto (w rozumieniu przepisów podatkowych) ze wszystkich źródeł, pomniejszony o składki ubezpieczeń społecznych, składki zdrowotne w wysokości możliwej do odliczenia od podatku oraz należny podatek dochodowy, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przychód brutto pomniejszony również o koszty uzyskania przychodu tej działalności. Wypełnia Pracownik ds. socjalnych Niniejsze oświadczenie otrzymano w dniu..... (podpis Pracownika ds. socjalnych) str. 10

11 Załącznik nr 2 TABELA KWALIFIKACYJNA ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD SOCJALNY* PRZYPADAJĄCY NA CZŁONKA RODZINY UPRAWNIONEGO GRUPA UPRAWNIONYCH do 999 zł zł zł zł zł zł zł zł i więcej 5 * DOCHÓD SOCJALNY uzyskany w ubiegłym roku podatkowym przez uprawnionego wraz z rodziną przychód brutto (w rozumieniu przepisów podatkowych) ze wszystkich źródeł, pomniejszony o składki ubezpieczeń społecznych, składki zdrowotne w wysokości możliwej do odliczenia od podatku oraz należny podatek dochodowy, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przychód brutto pomniejszony również o koszty uzyskania przychodu tej działalności. str. 11

12 Załącznik nr 3 RODZAJ ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO TABELA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WCZASY POD GRUSZĄ zł 750 zł 500 zł 250 zł 0 zł FINANSOWANIE WYDATKÓW NA WYPOCZYNEK % poniesionych wydatków, ale nie więcej niż określona kwota DOPŁATY DO IMPREZ, FINANSOWANIE WYDATKÓW % dopłaty do imprezy lub do poniesionych wydatków, ale nie więcej niż określona kwota w roku socjalnym DOPŁATY DO IMPREZ, FINANSOWANIE WYDATKÓW % dopłaty do imprezy lub do poniesionych wydatków, ale nie więcej niż określona kwota w roku socjalnym 100% 75% 50% 25% 0% zł zł 700 zł 350 zł 0 zł 100% 75% 50% 25% 0% 300 zł 225 zł 150 zł 75 zł 0 zł 100% 75% 50% 25% 0% 300 zł 225 zł 150 zł 75 zł 0 zł POMOC MATERIALNA POMOC SOCJALNA W TRUDNEJ SYTUACJI SOCJALNEJ (maksymalna kwota lub wartość jednorazowej pomocy) 800 zł 600 zł 400 zł 200 zł 0 zł ZAPOMOGA LOSOWA (maksymalna kwota lub wartość jednorazowej zapomogi) 800 zł 600 zł 400 zł 200 zł 0 zł POZYSKANIE LUB REMONT LOKALU MIESZKALNEGO/DOMU (maksymalna kwota pożyczki udzielanej na okres do 3 lat) POŻYCZKA MIESZKANIOWA GRUPA UPRAWNIONYCH WYPOCZYNEK (można ubiegać się o finansowanie wypoczynku nie częściej niż raz w roku socjalnym, wybierając jedną z poniższych form finansowania) DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA zł Świadczenie socjalne przyznawane jest na pracownika wraz z rodziną lub emeryta/rencistę wraz z rodziną traktowanych jako jedna (niepodzielna) grupa uprawnionych. Oznacza to, że wysokość świadczenia socjalnego nie zależy od liczby członków rodziny, a jedynie od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej uprawnionych. str. 12

13 Załącznik nr 4 TABELA OPROCENTOWANIA POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH GRUPA UPRAWNIONYCH STOPA PROCENTOWA 1 1,0% 2 1,5% 3 2,0% 4 2,5% 5 3,0% Załącznik nr 5 WZÓR NALICZANIA ODSETEK OD POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH O = O - kwota odsetek P - kwota pożyczki s - stopa procentowa [wyrażona w %] r - liczba miesięcznych rat 1, 24 - liczby stałe str. 13

14 Załącznik nr 6 NR WNIOSKU.. (nazwisko i imię wnioskodawcy) Szczecin, dnia. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie WNIOSEK O ŚWIADCZENIE SOCJALNE finansowanie różnych form wypoczynku (krótki opis wypoczynku) finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej (wymienić cele rekreacyjno-sportowe) finansowanie działalności kulturalno-oświatowej (wymienić cele kulturalno-oświatowe) pomoc socjalna w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej (krótki opis sytuacji życiowej, rodzinnej, zdrowotnej, materialnej wnioskodawcy) zapomoga losowa (krótki opis zdarzenia losowego, które dotknęło wnioskodawcę) pożyczka mieszkaniowa (proszę określić wysokość oraz cel pożyczki mieszkaniowej pozyskanie, remont, modernizacja mieszkania lub domu) inne (proszę określić rodzaj świadczenia socjalnego, o które zwraca się wnioskodawca) W załączeniu przedkładam: Przyjmuję do wiadomości, że złożenie fałszywych dokumentów stanowiących podstawę przyznania świadczenia socjalnego skutkuje obowiązkiem niezwłocznego zwrotu otrzymanych na tej podstawie świadczeń oraz utratą prawa do korzystania z Funduszu w bieżącym roku socjalnym i na okres kolejnych dwóch lat socjalnych... (podpis wnioskodawcy) str. 14

15 Wypełnia Pracownik ds. socjalnych Wnioskodawca w roku socjalnym.../... jest uprawniony do korzystania z ZFŚŚ i zakwalifikowany do grupy uprawnionych numer... utracił prawo do korzystania z ZFŚS nie jest uprawniony do korzystania z ZFŚS Wnioskodawca w ostatnim okresie otrzymał następujące świadczenia socjalne: Wypełnia Komisja (komisja socjalna) Komisja wnioskuje następująco: Data: Podpisy członków Komisji: str. 15

16 Załącznik nr 7 NR WNIOSKU Szczecin, dnia. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie WNIOSEK O ŚWIADCZENIE SOCJALNE... Lp. IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY PODPIS WNIOSKODAWCY wypełnia Pracownik ds. socjalnych Wnioskodawca w roku socjalnym... /... jest uprawniony i należy do grupy numer: utracił prawo do korzystania nie jest uprawniony str. 16

17 Załącznik nr 8 W dniu pomiędzy: Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie, reprezentowaną przez Dyrektora Naczelnego...., zwaną dalej Filharmonią a Panem/Panią..... zamieszkałym/łą... legitymującym/cą się dowodem osobistym zwanym/ną dalej Pożyczkobiorcą została zawarta UMOWA POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ NR / udzielonej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) Filharmonii 1 Decyzją numer z dnia została przyznana Pożyczkobiorcy oprocentowana pożyczka mieszkaniowa w wysokości Naliczone odsetki wynoszą..... Łączna kwota do spłaty wynosi Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości w okresie lat. Spłaty dokonywane są w ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pożyczkę wypłacono Pożyczkobiorcy, tj. od..... Wysokość rat jest następująca: pierwsza rata...., kolejne raty Pożyczkobiorca: upoważnia Filharmonię do potrącania należnych rat pożyczki z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków refundowanych przez ZUS, wypłat jednorazowych (np. ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna/rentowa). zobowiązuje się spłacać raty pożyczki w terminie do... dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy ZFŚS Filharmonii lub gotówką do kasy gotówkowej Filharmonii. 4 Udzielenie pożyczki mieszkaniowej wymaga poręczenia oraz pisemnej zgody małżonka Pożyczkobiorcy (niezależnie od ustroju majątkowego małżonków). Poręczyciel przyjmuje solidarną odpowiedzialność za spłatę pożyczki. Poręczycielem może być wyłącznie pracownik Filharmonii zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Poręczycielem nie może być współmałżonek Pożyczkobiorcy 5 W przypadku ustania stosunku pracy, z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, zawieszenia stosunku pracy na okres uniemożliwiający dokonywanie potrąceń rat pożyczki z wynagrodzenia lub innych świadczeń Pożyczkobiorcy (np. z powodu urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, itp.) pożyczka mieszkaniowa podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości wraz z naliczonymi odsetkami, z zastrzeżeniem paragrafu 8. str. 17

18 6 Pożyczkobiorcy przechodzący na emeryturę, rentę lub zwalniani z przyczyn leżących po stronie Filharmonii spłacają pożyczkę mieszkaniową na dotychczasowych zasadach, określając w formie aneksu do umowy formę płatności rat. Aneks do umowy wymaga zgody poręczyciela. Brak skutecznego zawarcia aneksu powoduje obowiązek natychmiastowej spłaty pozostałej części pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami. 7 W szczególnych sytuacjach socjalnych, Pożyczkobiorca może uzyskać decyzję Dyrektora Naczelnego Filharmonii o zawieszeniu obowiązku spłaty rat pożyczki. W określonym w umowie okresie spłaty pożyczki, zawieszenie może nastąpić do 2 razy, z tym, że łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 1/3 okresu spłaty pożyczki określonego w umowie 8 W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Naczelnego Filharmonii, dopuszcza się ustalenie nowych zasad spłaty pożyczki mieszkaniowej. Zmiana zasad spłaty pożyczki wymaga formy aneksu do umowy oraz zgody poręczyciela. 9 Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej. 10 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Poręczenia udziela: nazwisko i imię adres dowód osobisty W przypadku nieuregulowania przez Pożyczkobiorcę zaciągniętej pożyczki w obowiązującym terminie wyrażam zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialny, na pokrycie należnej kwoty z mojego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków refundowanych przez ZUS, wypłat jednorazowych (np. ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna/rentowa).... (podpis Poręczyciela).. (podpis poręczyciela potwierdza Pracownik ds. socjalnych) (podpis małżonka Pożyczkobiorcy) (podpis Pożyczkobiorcy). (podpis Dyrektora Naczelnego Filharmonii) str. 18

19 Załącznik nr 9 W dniu pomiędzy: Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie, reprezentowaną przez Dyrektora Naczelnego...., zwaną dalej Filharmonią a Panem/Panią zamieszkałym/łą legitymującym/cą się dowodem osobistym zwanym/ną dalej Pożyczkobiorcą została zawarta UMOWA POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ NR / udzielonej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) Filharmonii 1 Decyzją numer z dnia została przyznana Pożyczkobiorcy oprocentowana pożyczka mieszkaniowa w wysokości... Naliczone odsetki wynoszą Łączna kwota do spłaty wynosi Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości w okresie lat. Spłaty dokonywane są w ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pożyczkę wypłacono Pożyczkobiorcy, tj. od..... Wysokość rat jest następująca: pierwsza rata , kolejne raty Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać raty pożyczki w terminie do dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy ZFŚS Filharmonii lub gotówką do kasy gotówkowej Filharmonii. 4 Udzielenie pożyczki mieszkaniowej wymaga poręczenia oraz pisemnej zgody małżonka Pożyczkobiorcy (niezależnie od ustroju majątkowego małżonków). Poręczyciel przyjmuje solidarną odpowiedzialność za spłatę pożyczki. Poręczycielem może być wyłącznie pracownik Filharmonii zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Poręczycielem nie może być współmałżonek Pożyczkobiorcy 5 W szczególnych sytuacjach socjalnych, Pożyczkobiorca może uzyskać decyzję Dyrektora Naczelnego Filharmonii o zawieszeniu obowiązku spłaty rat pożyczki. W określonym w umowie okresie spłaty pożyczki, zawieszenie może nastąpić do 2 razy, z tym, że łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 1/3 okresu spłaty pożyczki określonego w umowie str. 19

20 6 W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Naczelnego Filharmonii, dopuszcza się ustalenie nowych zasad spłaty pożyczki mieszkaniowej. Zmiana zasad spłaty pożyczki wymaga formy aneksu do umowy oraz zgody poręczyciela. 7 Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej. 8 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Poręczenia udziela: nazwisko i imię adres dowód osobisty W przypadku nieuregulowania przez Pożyczkobiorcę zaciągniętej pożyczki w obowiązującym terminie wyrażam zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialny, na pokrycie należnej kwoty z mojego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków refundowanych przez ZUS, wypłat jednorazowych (np. ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna/rentowa).... (podpis Poręczyciela).. (podpis poręczyciela potwierdza Pracownik ds. socjalnych) (podpis małżonka Pożyczkobiorcy) (podpis Pożyczkobiorcy). (podpis Dyrektora Naczelnego Filharmonii) str. 20

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 164/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach.

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. W rozdziale IV Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20.

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Załącznik Nr 1 Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Bilans otwarcia na rok 20... -.. zł (pozostałe środki z roku ubiegłego tj. stan na 31.12.20... r.) Planowane dochody, rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU I Postanowienia ogólne 1. Udzielanie świadczeń z ZFŚS odbywa się na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994r.

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 12.02.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości /Imię i Nazwisko/ /Adres zamieszkania/ /Placówka/ /Stanowisko/ Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Komisja Socjalna ds. pożyczek W N I O S E K o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Regulamin Wzór określający wysokość dofinansowania wypoczynku Wniosek o dofinansowanie wypoczynku Podstawa prawna treści wniosku REGULAMIN zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W ZŁOTOWIE 1 1. Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, wydziela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W ELBLĄGU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W ELBLĄGU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W ELBLĄGU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. dr. ppłk. Stanisława Kulińskiego I. Podstawy prawne 1 Podstawą opracowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ PODSTAWA PRAWNA REGULAMINU Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH I. PRZEPISY WSTĘPNE. 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie. Podstawa prawna wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości: zł.

WNIOSEK. Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości: zł. Wrocław, dnia - - r. imię i nazwisko adres zamieszkania Zakładowa Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a 53-611 Wrocław WNIOSEK Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O UDZIELENIE POMOCY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W N I O S E K O UDZIELENIE POMOCY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr 1 (imię i nazwisko litery drukowane ) (dokładny adres zamieszkania) (osoba uprawniona np. pracownik wojska, emeryt) (nazwa/numer jednostki wojskowej) (numer PESEL) (nr telefonu) KOMISJA DS.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 9 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r.

ANEKS nr 9 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r. ANEKS nr 9 z dnia 09.04.2014 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 10.02.2009r. 1 1. W 8 dodaje się ustępy 3 1 i 3 2 w następującym brzmieniu : 3 1. Podstawą do przyznania pracownikowi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Podstawa prawna: R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Ustawa z dnia 4 marca.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz, 1456 )

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA GMINY KŁECKO. z dnia 1 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA GMINY KŁECKO. z dnia 1 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA GMINY KŁECKO z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne (Tekst ujednolicony 14 maja 2014) REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2009

ZARZĄDZENIE NR 5/2009 ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 22/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku

Zarządzenie Nr R 22/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku Projekt Zarządzenie Nr R 22/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo