WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI"

Transkrypt

1 WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: DATA WPŁYWU WNIOSKU: OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: DATA ROZPATRZENIA WNIOSKU: PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. T. KOŚCIUSZKI 62, SUWAŁKI TELEFON: 87/ ,

2 PIECZĘD FIRMOWA WNIOSKODAWCY MIEJSCOWOŚD I DATA WNIOSEK O POŻYCZKĘ Z PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI finansowanego ze środków dotacji rozwojowej w ramach Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.3 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego I. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Proszę o udzielenie pożyczki w kwocie zł (słownie: ) UDZIAŁ WŁASNY (minimum 10% całkowitej wartości przedsięwzięcia) CAŁKOWITA WARTOŚD (KOSZT) PRZEDSIĘWZIĘCIA zł zł OKRES FINANSOWANIA MIESIĘCY (maksymalny okres finansowania wynosi 60 miesiące) OKRES KARENCJI W SPŁACIE KAPITAŁU MIESIĘCY (maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy) Od PROPONOWANE TERMINY URUCHOMIENIA POŻYCZKI JEDNORAZOWO DO DNIA W TRANSZACH DO DNIA: PROPONOWANE TERMINY SPŁATY RAT KAPITAŁOWO ODSETKOWYCH NA KONIEC KAŻDEGO MIESIĄCA PLANOWANE ŹRÓDŁA SPŁATY POŻYCZKI dochody z prowadzonej działalności gospodarczej inne (jakie?) PROPONOWANE FORMY PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI WRAZ Z ODSETKAMI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. WEKSEL WŁASNY IN BLANCO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ POŻYCZKOBIORCY - obligatoryjnie 2. NOTARIALNE PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI (zgodnie z art pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego) - obligatoryjnie 3. INNE FORMY ZABEZPIECZEO (opcjonalnie - zaznaczyd propozycje i uzupełnid) 2

3 PORĘCZENIE WG PRAWA WEKSLOWEGO/CYWILNEGO przez: osoby fizyczne inne podmioty (jakie?) PORĘCZENIE WG PRAWA CYWILNEGO przez Fundusz Poręczeniowy HIPOTEKA NA NIERUCHOMOŚCI (jakiej?) PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI RZECZY RUCHOMEJ (jakiej?) CESJA PRAW Z UMOWY UBEZPIECZENIA (czego?) INNE FORMY ZABEZPIECZEO (jakie?) II. DANE WNIOSKODAWCY PEŁNA NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA NAZWA SKRÓCONA (jeżeli jest używana) STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA mikro małe średnie (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR) (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR) (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR) UWAGA: Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2007, Nr 155, poz z późniejszymi zmianami). Definicje zgodne z rozporządzeniem WE 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku. RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA (zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich - (DzUrz UE L 124, r) Przedsiębiorstwo niezależne Przedsiębiorstwo partnerskie Przedsiębiorstwo związane FORMA PRAWNA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą wspólnicy spółki cywilnej łącznie spółka jawna spółka komandytowa spółka komandytowo akcyjna spółka partnerska spółka z o.o. spółka akcyjna spółdzielnia 3

4 DATA REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORSTWA ORGAN REJESTROWY I NUMER W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW Wpis do ew. dział. gosp. prow. przez pod nr Wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod nr Wpis do innego rejestru (jakiego i nr) - REGON REGON I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PKD - PKD działalności podstawowej - PKD działalności, która będzie współfinansowana pożyczką NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ FORMA PROWADZONEJ RACHUNKOWŚCI (rozliczania z Urzędem Skarbowym) pełna księgowośd książka przychodów i rozchodów ryczałt od przychodów ewidencjonowanych karta podatkowa CZY PRZEDSIĘBIORSTWO JEST PŁATNIKIEM PODATKU VAT? tak nie FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY DO OBSŁUGI POŻYCZKI Nazwa banku Numer rachunku DANE TELEADRESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE POSIADA SIEDZIBĘ NA TERENIE WOJEÓWÓDZTWA PODLASKIEGO SIEDZIBA (zgodnie z zapisami w dokumencie rejestrowym) SIEDZIBA ZAKŁADU GŁÓWNEGO KORESPONDENCYJNE KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚD ULICA NUMER DOMU / NR LOKALU GMINA / POWIAT WOJEWÓDZTWO TELEFON / FAKS STRONA WWW DANE TELEADRESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA KTÓRE POSIADA SIEDZIBĘ POZA TERENEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO A PROWADZI DZIAŁNOŚD GOSPODARCZĄ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SIEDZIBA (zgodnie z zapisami w dokumencie rejestrowym) SIEDZIBA ZAKŁADU GŁÓWNEGO SIEDZIBA ZAKŁADU NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO KORESPONDENCYJNE KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚD ULICA NUMER DOMU / NR LOKALU GMINA / POWIAT WOJEWÓDZTWO 4

5 TELEFON / FAKS STRONA WWW DANE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA ZGODNIE Z DOKUMENTAMI REJESTROWYMI IMIĘ I NAZWISKO 1. STANOWISKO WYKSZTAŁCENIE IMIĘ I NAZWISKO 2. STANOWISKO WYKSZTAŁCENIE 3. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO WYKSZTAŁCENIE IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO TELEFON KONTAKTOWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE SKŁADANEGO WNIOSKU III. OPIS PRZEDSIĘBIORSTWA branża spożywcza PROFIL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGODNIE Z KLUCZOWYMI GAŁĘZIAMI GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO maszynowa drzewna meblarska turystyczna inna (jaka?) RODZAJ DZIAŁALNOŚCI produkcja usługi i transport handel budownictwo inne (jakie?) OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY ( historia, rodzaj prowadzonej działalności, opis produktów, usług, główni partnerzy) DOŚWIADCZENIE, KWALIFIKACJE, WYKSZTAŁCENIE (właścicieli, kadry zarządzającej, personelu) 5

6 Rok Liczba osób ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (za okres ostatnich 3 pełnych lat w pełnych etatach bez właścicieli) Rok Liczba osób Rok Liczba osób Aktualny stan zatrudnienia (w dniu składania wniosku w pełnych etatach bez właścicieli) Rok Liczba osób Planowany stan zatrudnienia po uruchomieniu pożyczki Rok Liczba osób Rok Wysokośd WYSOKOŚD ROCZNEGO OBROTU LUB CAŁKOWITY BILANS ROCZNY W EUR (za okres ostatnich 3 pełnych lat) Rok Rok Wysokośd Wysokośd UWAGA: Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. POSIADANE ZEZWOLENIA, KONCESJE POSIADANE CERTYFIKATY WYRÓŻNIENIA I NAGRODY IV. DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PROJEKTU OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA CEL POŻYCZKI inwestycyjny obrotowy inwestycyjno-obrotowy 6

7 PRZEZNACZENIE POŻYCZKI zakup, budowa, modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych, zakup nieruchomości wraz z budynkami, modernizacja i adaptacja obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych, zakup sprzętu, maszyn, urządzeo i narzędzi, zakup środków transportu bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zakup towarów, materiałów i surowców do produkcji, usług i handlu, zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzaną działalnością gospodarczą (licencje, patenty, franchising, koncesje, zezwolenia, oprogramowanie komputerowe), zakup i wdrożenie nowych rozwiązao technologicznych i technicznych, zakup sprzętu IT, zakup usług promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (stworzenie stron internetowych, katalogi produktów i usług, kampanie medialne), inne (jakie?) LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA V. LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH ZAŁĄCZNIKÓW Numer załącznika Nazwa załącznika TAK NIE DOTYCZY 1. Biznes Plan 2. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego związane z inwestycją budowlaną 3. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy 4. Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) 5. Mapy, szkice sytuacyjne sytuujące projekt 6. Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, umowa najmu, dzierżawy itp. 7. Oświadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu 8. Poświadczenia o współfinansowaniu projektu przez instytucje partycypujące w kosztach Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca rolę w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialnośd wobec dysponenta środków unijnych Bilans za ostatni rok zgodnie z Ustawą o rachunkowości (jeżeli Wnioskodawca działa krócej niż rok za okres działalności; dla firm nie sporządzających bilansu kopia odpowiednio PIT, CIT w zależności od opodatkowania) 11. Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatnie 3 pełne lata 12. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innego dokumentu rejestrowego VI. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 1. Oświadczam, iż na dzieo składania wniosku o udzielenie pożyczki spełniam warunki określone dla mikro-, małego, średniego przedsiębiorcy zawarte w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku oraz w Załączniku I do rozporządzenia Komisji WE nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paostwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z ), 2. Oświadczam, iż nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, co oznacza, że nie spełniam kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy paostwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 3. Oświadczam, iż nie znajduję się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej. 4. Oświadczam, iż nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym lub nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania 7

8 upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami. 5. Oświadczam, iż posiadam środki finansowe zabezpieczające udział własny w realizację przedsięwzięcia opisanego we wniosku. 6. Oświadczam, że nie otrzymałem wsparcia na takie same wydatki, jak zaprezentowane w niniejszym Biznes Planie w ramach innych środków pomocowych. 7. Oświadczam, iż znam treśd Regulaminu mającego zastosowanie do pożyczek udzielanych przez Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości działający przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. 8. Oświadczam, iż w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie naruszyłem warunków jakiejkolwiek umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. 9. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym Wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach sa zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z dofinansowania otrzymanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (Oś Priorytetowa I - Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesowego) na realizację Projektu Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości. 10. Oświadczam, że wyrażam zgodę - na przekazywanie danych osobowych instytucjom, które przekazały Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach środki na utworzenie Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości, bądź podmiotom przez nie wskazanym, oraz innym uprawnionym instytucjom, w tym prowadzącym kontrole lub ewaluacje udzielonej pożyczki. - na zasięganie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, instytucje, które przekazały Fundacji środki na utworzenie Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości, bądź podmioty przez nie wskazane, oraz inne uprawnione instytucje, informacji na jego temat do celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie pożyczki, udzieloną pożyczką, w tym monitoringiem, wizytacjami, sprawozdawczością, kontrolą, audytem, ewaluacją, badaniami ankietowymi, - na wgląd przez pracowników Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości, instytucji, które przekazały Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach środki na utworzenie Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości, bądź podmiotów przez nie wskazanych, oraz innych uprawnionych instytucji, w dokumentację firmy, w tym w księgi rachunkowe oraz inne dokumenty finansowe, w celach związanych z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie pożyczki, udzieloną pożyczką, w tym monitoringiem, wizytacjami, sprawozdawczością, kontrolą, audytem, ewaluacją, badaniami ankietowymi, - na wizytacje przeprowadzane przez pracowników Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości, instytucji, które przekazały Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach środki na utworzenie Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości, bądź podmiotów przez nie wskazanych, oraz innych uprawnionych instytucji, w celach związanych z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie pożyczki oraz udzieleniem i monitorowaniem pożyczki, w tym także oceną wartości i realności zabezpieczeo. - na poddawanie się kontroli, ewaluacji udzielonego wsparcia, uczestnictwo w badaniach ewaluacyjnych, przeprowadzanych przez pracowników Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości, instytucji, które przekazały Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach środki na utworzenie Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości, bądź podmiotów przez nie wskazanych, oraz innych uprawnionych instytucji. 11. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przekazanych w niniejszym wniosku dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rozpatrywania i monitorowania pożyczki przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości lub inną wskazaną przez FRP instytucję czy osobę (Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami). Wiarygodnośd podanych we wniosku danych stwierdzam (stwierdzamy) własnoręcznym (własnoręcznymi) podpisem (podpisami). Świadom/i odpowiedzialności karnej wynikającej z art i 2 kodeksu karnego jednocześnie oświadczam/y pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki, że informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Miejsce i data Czytelny podpis Wnioskodawcy 8

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez Podlaski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo