1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów"

Transkrypt

1 Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący wypożyczonym samochodem II. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów 2. regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu, chyba że umowy stanowi inaczej 3. integralną częścią regulaminu jest cennik wypożyczalni znajdujący się na stronie w zakładce cennik oraz pkt. XIII regulaminu 4. w razie sprzeczności umowy i regulaminu strony związane są umową 5.najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać: 5.1 osoba fizyczna która ukończyła 21 lat i posiada: a. dowód osobisty( w przypadku obcokrajowca ważny paszport) b. ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy (min 12miesięcy) c. ważną kartę kredytową (ewentualnie dokument potwierdzający zatrudnienie ) d. ostatni dokument PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą 5.2 osoba reprezentująca osobę prawną, która ukończyła 21 lat i osiada: a. dowód osobisty ( ważny paszport w przypadku obcokrajowca) b. ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy (min 12 miesięcy) c. kopię KRS, REGON, NIP oraz uprawnienia do reprezentacji firmy d. kopię ostatniego dokumentu VAT-7 6. samochód może być kierowany wyłącznie przez osoby spełniające wymogi określone w pkt 5 regulaminu. Samochód nie może zostać przekazany przez najemcę do kierowania osobie trzeciej, nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem chyba, że powiadomi o takiej konieczności Wynajmującego i po weryfikacji dodatkowy kierowca zostanie zaaprobowany przez Wynajmującego 7. wynajmujący ma prawo do weryfikacji danych podanych przez Najemcę oraz drugiego kierowcy. Podane dane musza być ważne przez cały okres ważności umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych lub zmiany ich stanu w trakcie obowiązywania umowy, Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy lub do jej natychmiastowego rozwiązania z winy najemcy w obu przypadkach wynajmującemu przysługuje kara umowna zapisana w cenniku zawartym w regulaminie pkt. XIII

2 8. wynajęty samochód nie może być podnajęty innej osobie do użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego 9. w razie odwołania przez najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania wynajmującego o tej zmianie. W wyniku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia najemca jest odpowiedzialny za szkodę jaką poniósł wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia III. Obowiązki najemcy Zasady użytkowania pojazdu 1.wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale. 2. najemca zapewni aby postanowienia regulaminu lub/i umowy najmu dotyczące obowiązków najemcy oraz zasad zachowania się w wypadku awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności najemcy za ewentualne szkody poniesione przez wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją pojazdu. 3 w czasie użytkowania najemca lub każda osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do: a. Użytkowania samochodu zgodnie z przeznaczeniem, jego parametrami technicznymi oraz przepisami kodeksu ruchu drogowego b. Posiadanie przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego c. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków (oraz jeśli pojazd posiada zdejmowanie panelu radia i nie pozostawienie go w pojeździe) d. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia ogumienia i stanu opon, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych) e. Stosowanie w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika f. Utrzymywania samochodu w należytej czystości- w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu 4. ponadto zabrania się: a. udziału w rajdach i wyścigach samochodowych b. holowania innych pojazdów, przekraczania dopuszczalnej ładowności 5. w samochodzie zabrania się: a. palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu b. przewożenia zwierząt c. przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody wynajmującego

3 6. Najemca otrzymuje samochód czysty wewnętrznie i zewnętrznie oraz sprawny technicznie zgodnie z protokołem przekazania oraz zobowiązuje się do zwrotu w takim samym stanie. Ewentualne uszkodzenia pojazdu lub zabrudzenia będą usuwane na koszt najemcy zgodnie z pkt XIII regulaminu 7. w przypadku naruszenia postanowień niniejszego rozdziału najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku zawartym w niniejszym regulaminie pkt XIII 8. wynajmujący bądź osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania, sposobu przechowywani i stanu pojazdu oraz dokumentów najemcy związanych powyższymi okolicznościami, zaś najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów. 9. najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za samochód do czasu sprawdzenia go przez wynajmującego podczas zwrotu pojazdu co będzie potwierdzone protokołem zwrotu pojazdu. IV. Opłaty 1. Czynsz za najem naliczany jest za cała dobę. Opóźnienie w zwrocie pojazdu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. Koszty związane z opóźnieniem zwrotu pojazdu określa cennik zawarty w regulaminie 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry, wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Stawka obowiązuje w całym okresie najmu bez względu na zmiany taryf w cenniku w trakcie jej trwania. 3. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach najmu 4. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu co najmniej za jeden okres płatności wynajmujący może be dodatkowego wezwania najemcy do zapłaty i bez wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. 5. Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie, za wjazdy do miast, opłaty autostradowe podczas użytkowania pojazdu i upoważniania wynajmującego do przekazania wszelkim organom egzekucyjnym danych osobowych wraz z umową najmu. 6. W sytuacji gdy wynajmujący otrzyma mandat karny będacy wynikiem wykroczenia najemcy, wynajmujący wskaże kierującego odpowiednim organom i poinformuje o zaistniałej sytuacji najemcę, drogą listową. Wynajmujący obciąży najemcę opłatą administracyjną zgodną z cennikiem w pkt XIII regulaminu 7. Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa najemca. Samochód jest przekazywany z pełnym bakiem. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa najemca powinien zgłosić podczas odbioru pojazdu lub maksymalnie do 10km od rozpoczęcia jazdy w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie najemca zobowiązany jest zatankować samochód do pełna, w przeciwnym razie zapłaci opłatę zgodnie z cennikiem zawartym w regulaminie pkt XIII V. Zwrot pojazdu 1. najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez najemcę i wynajmującego miejsca zapisanego w umowie w określonym przez nich terminie.

4 2. przedłużenie okresu najmu wymaga zgody wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu musi być zgłoszone co najmniej 12 godzin przed upływem terminu zwrotu pod rygorem naliczenia kar zawartych w cenniku 3.przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia droga mailową, w siedzibie firmy lub telefoniczną. 4.brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji 5. w przypadku zwłoki w zwrocie samochodu najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku z każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu, wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków polisy, dokumentów pojazdu od najemcy oraz obciążenia najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu, w tym również przy udziale upoważnionych przez wynajmującego osób trzecich. 6. najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez wynajmującego, najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu w jego cenniku. 7. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu użytkowanego przez najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia najemcy następującymi kosztami: a. Braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w protokole przekazania samochodu b. Odszkodowanie za ponad normalne zużycie pojazdu wewnątrz lub zewnątrz c. Szkód powstałych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisa ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii) d. szkód które nie zostały zgłoszone przez najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela. e. odszkodowania za szkody powstałe przez najemcę które spotkały się z odmowa wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela f. likwidacji innych szkód oraz przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki g. odszkodowania za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu VI. Serwis, przeglądy i naprawy 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego, przeglądu rejestracyjnego lub sezonowej wymiany opon, w miejscu ii czasie uzgodnionym z wynajmującym

5 2. Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania wynajmującemu straty, jaka ten poniósł przez zaniedbanie najemcy (np. utrata gwarancji na samochód) 3. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt wynajmującego, bez pisemnej zgody wynajmującego 4. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami wynajmującego 5. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego, odnośnie miejsca, zakresu kosztów naprawy 6. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami do wysokości zaakceptowanego kosztorysu 7. W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa najemca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawą. Stwierdzenie tego faktu może nastąpić także po kilku dniach od zdania pojazdu. W takiej sytuacji wynajmujący natychmiast powiadomi najemcę i sporządzi protokół zawierający stan licznika, okoliczności, warsztat naprawczy oraz zabezpieczy próbkę paliwa. Protokół będzie stanowił integralną część umowy. Najemca nie będzie podważał wartości kwoty wyrażonej kosztorysem 8. Najemca każdorazowo przypadku potrzeby wyjazdu poza granice RP powinien uzyskać pisemną zgodę i potwierdzenie wynajmującego na takowy wyjazd oraz opłacić rozszerzenie ubezpieczenia assistance 9. W przypadku wyjazdu samochodu poza granice RP, wszelkie koszty ewentualnych napraw samochodu, holowania poza granicami RP, dodatkowych ubezpieczeń pokrywa najemca w pełnym zakresie. W przypadku nie otrzymania zgody na wyjazd za granice, na najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości kaucji pojazdu VII. Wypadek kradzież samochodu- procedura postępowania 1. W razie wypadku drogowego, kradzieży samochodu uszkodzenia samochodu, utraty kluczyków Najemca zobowiązany jest: a. W wypadku w którym są poszkodowani udzielić pomocy, powiadomić odpowiednie służby, (nr alarmowy 112) b. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia, jeśli sytuacja tego wymaga c. W każdym zdarzeniu po wykonaniu czynności nadrzędnych niezwłocznie zgłosić zaistniałe zdarzenie wynajmującemu, postępować zgodnie z jego instrukcjami, zgłosić szkode do Ubezpieczyciela. 2. W przypadku nie powiadomienia wynajmującego o zdarzeniach (pkt VII, 1) Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy pojazdu oraz innymi kosztami powstałymi w trakcie naprawy które poniesie wynajmujący 3. W przypadku szkody, kolizji z OC i AC z winy innego uczestnika ruchu, wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu lub innych kosztów. Najemca nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami poza udziałem własnym w szkodzie AC, ale zobowiązuje się do powiadomienia Policji oraz zgłoszenia do Wynajmującego zaistniałego zdarzenia. 4. W przypadku braku zgłoszenia szkody, wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez Towarzystwo ubezpieczeniowe, najemca zostanie w pełni obciążony kosztami szkody 5. Najemca oświadcza że w pełni przyjmuje warunki ogólne towarzystwa ubezpieczeniowego, które wynajmujący zawarł z tytułu OC i AC

6 6. W każdym wypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo ubezpieczeniowe Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie koszty szkód, strat, uszkodzeń, braków lub kradzieży pojazdu podczas jego użytkowania. Dotyczy to również udziału własnego przy szkodach AC VIII. obowiązki wynajmującego 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia pojazdu, wypadku chyba że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez wynajmującego jego obowiązków. 2. Wynajmujący w wypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni najemcy samochód zastępczy o ile będzie dysponował pojazdem. Wskazany przez wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez wynajmującego informacji od najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny. Do terminów wskazanych z zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów tj od godz piątek do 7.00 rano w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podstawienia jako pojazd zastępczy samochodu niższej klasy. W takim wypadku zostanie sporządzona korekta czynszu za najem samochodu 4. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w razie: a. Utraty dowodu rejestracyjnego b. Utraty polisy ubezpieczenia c. Utraty kluczyków samochodu d. Utraty tablic(y) rejestracyjnej e. Szkód parkingowych i aktów wandalizmu f. Unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terenem RP IX ubezpieczenie pojazdów 1. Samochód posiada ubezpieczenie OC AC. Udział własny najemcy w szkodach wynosi każdorazowo a. Dla pojazdów grup A B C 1.600zł netto b. Dla samochodów klas D E PREMIUM 2.200zł netto c. Dla pojazdów klasy VAN 1.500zł netto 2. Ubezpieczenie zwalnia (z zastrzeżeniem postanowień dot. Kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) najemcę (osobę kierującą pojazdem)od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem wszelkich zdarzeń które stanowić będą o odmowie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy działań lub zaniedbań najemcy 3. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowań wykraczających poza kwoty wynikające z cennika zawartego w regulaminie, szczególnie w wypadku gdy zdarzenie ma wpływ na obniżenie wartości pojazdu znacznie przekraczające uzyskana wg cennika kwotę odszkodowania. 4. Najemca i drugi kierowca oświadczają że zapoznali się z postanowieniami zawartymi w polisie wynajmowanego pojazdu 5. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe

7 X. odbiór pojazdu 1. przekazanie pojazdu nastąpi w miejscu ustalonym podczas rezerwacji. 2. odbierający samochód musi przy sobie posiadać a. dokumenty określone w pkt II b. Kartę płatniczą lub gotówką w celu dokonania płatności za wynajem oraz wniesienia kaucji 3. w sytuacji nieodebrania przez klienta pojazdu w uzgodnionym terminie oraz do 12 godz od upływu tego terminu umowa ulega rozwiązaniu z winy najemcy. Wynajmujący zatrzyma w takiej sytuacji całość opłaty wstępnej wniesionej przez najemcę na poczet umowy. 4. bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego która jest data wcześniejszą chyba że strony postanowią inaczej. XI postanowienia końcowe 1. Wszystkie wymienione w cenniku regulaminu ceny sa cenami netto i należy je powiększyć o podatek VAT 2. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby wynajmującego XII Oświadczenie 1. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych w archiwach oraz systemach informatycznych celem przetwarzania danych umożliwiających prawidłowe sporządzenie umowy, obsługi umów bieżących oraz zakończonych, przekazania najemcy materiałów marketingowych, przekazywania danych najemcy właściwym organom w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, w przypadku powstania wierzytelności nieuregulowanej w terminie przekazywania danych firmom windykacyjnym współpracującymi z wynajmującym. 2. W przewidzianych regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez wynajmującego przewyższa wartość kary umownej XIII. Cennik Kaucja A B C VAN D E PREMIUM UDZIAŁ WŁASNY W SZKODZIE A B C VAN D E PREMIUM ZNIESIENIE UDZIAŁU WŁASNEGO / DOBA A B C Cena netto 350, 400, 700 (BRUTTO W TYM WYPADKU) 1300 (BRUTTO W TYM WYPADKU) 1000, 1500, TEL (BRUTTO W TYM WYPADKU) 1500ZŁ 2000ZŁ 2500ZŁ 30ZŁ- NIE MNIEJ NIŻ 100ZŁ

8 VAN 30ZŁ- NIE MNIEJ NIŻ 100ZŁ D 40ZŁ- NIE MNIEJ NIŻ 150 E PREMIUM 50ZŁ- NIE MNIEJ NIŻ 300ZŁ NARUSZENIE PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH ZŁAMANIE ZAKAZU PALENIA W POJEŹDZIE 300ZŁ ZŁAMANIE ZAKAZU PRZEWOZU ZWIERZĄT 350ZŁ ZWROT BRUDNEGO POJAZDU 50ZŁ ZWROT POJAZDU Z NIETRWAŁYMI PLAMAMI 350ZŁ NA TAPICERCE, W BAGAŻNIKU ZWROT POJAZDU Z WYCZUWALNYM 500ZŁ NIEPRZYJEMNYM ZAPACHEM HOLOWANIE INNEGO POJAZDU 300ZŁ UNIEMOŻLIWIENIE DOKONANIA KONTROLI 600ZŁ STANU I SPOSOBU UŻYTKOWANIA POJAZDU OPŁATY ADMINISTRACYJNE (np. identyfikacja 70zł winnego mandatu ) OPCJE DODATKOWE DODATKOWY KIEROWCA/DOBA 15ZŁ WYJAZD ZA GRANICE BEZ ZGODY 200ZŁ WYNAJMUJĄCEGO ZWROT POJAZDU W GODZ ZŁ PRZEKROCZENIE LIMITU KILOMETRÓW ZA 0,39ZŁ KAŻDY PRZEKROCZONY KILOMETR ODBIÓR/ZWROT POJAZDU DNI WOLNE OD 50ZŁ PRACY W PRZYPADKU ANULOWANIA REZERWACJI -10% PRZEZ KLIENTA DO48GODZ PRZED DATĄ NAJMU, OPŁATA ZA PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE OD WARTOŚCI NAJMU OPŁATA REZERWACYJNA 30% WARTOŚCI USŁUGI, NIE MNIEJ NIŻ 50ZŁ OPŁATA ZA REZYGNACJĘ W TERMINIE CAŁA OPŁATA REZERWACYJNA KRÓTSZYM NIŻ 2 DOBY PRZED TERMNINEM OBJĘTYM REZERWACJĄ OPŁATA ZA NIEDOZWOLONĄ REZERWACJĘ (NP. 350ZŁ BRAK UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA) UDOSTĘPNIENIE POJAZDU OSOBIE 250ZŁ NIEUPRAWNIONEJ SAMOWOLNE PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYNAJMOWANIA ZA DOBĘ -ZA DOBĘ (% STAWKI DOBOWEJ) 300% ZA KAŻDĄ GODZINE PO UPŁYWIE 60 MINUT OD 30ZŁ UPŁYNIĘCIU TERMINU WYNAJMU NAPRAWA USZKODZENIE, ZGUBIENIE KAŻDEGO KOŁPAKA NIEORGINALNEGO USZKODZENIE, UTRATA KAŻDEGO KOŁPAKA ORGINALNEGO HOLOWANIE SAMOCHOD NIESPRAWNEGO LUB USZKODZONEGO ZA KAŻDY KILOMETR LICZONE W JEDNA STRONĘ DOTANKOWANIE BRAKUJACEGO PALIWA ZA KAŻDY LITR ZGUBIENIE, USZKODZENIE KLUCZYKA/ PILOTA OD ALARMU ZA ELEMENT USZKODZENIE LAKIERNICZE POSZYCIA ZEWNĘTRZNEGO ZA KAŻDY ELEMENT 30ZŁ 110ZŁ 6ZŁ 8ZŁ 550ZŁ 350ZŁ

9 USZKODZENIE LAKIERNICZE DACHU USZKODZENIE BLACHARSKIE ELEMENTU NADWOZIA USZKODZENIE SZYBY CZOŁOWEJ USZKODZENIE ZAMKA DRZWI USZKODZENIE FELGI ALUMINIOWEJ USZKODZENIE LUB BRAK PANELU RADIA USZKODZENIE LUB BRAK KARTY STARTOWEJ USZKODZENIE LUB UTRATA DOKUMENTÓW POJAZDU NAKLEJKI LUB TABLICY REJ. ZA SZT. UIEMOŻLIWIENIE DOKONANIA KONTROLI STANU I SPOSOBU WYKORZYSTANIA POJAZDU UTRATA GWARANCJI NA SAMOCHÓD Z WINY NAJEMCY LUB OSOBY KIERUJACEJ POJAZDEM ZATANKOWANIE DO SAMOCHODU NIEWŁAŚCIWEGO RODZAJU PALIWA BRAKI W YPOSAŻENIU DEMONTAŻ, ZMIANA CZĘSŚCI PRZERÓBKI SAMOCHODU BEZ ZGODY WYNAJMUJĄCEGO 850ZŁ 360ZŁ 800ZŁ 300ZŁ 450ZŁ 400ZŁ 1100ZŁ 500ZŁ 550ZŁ 3000ZŁ 500ZŁ plus koszt naprawy wg kosztorysu ASO 200ZŁ plus koszt części wg cennika ASO 2000ZŁ Podane ceny są cenami netto należy doliczyć podatek VAT Ceny zgodne z cennikiem dostępnym na stronie internetowej.

Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car

Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez VIVO Rent Car w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW FREE & FUN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW FREE & FUN. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW FREE & FUN Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Free & Funw ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRANSBENE

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRANSBENE REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRANSBENE Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez TRANSBENE wypożyczalnia samochodów. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW DATRANS CAR ANNA URBAŃCZYK. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW DATRANS CAR ANNA URBAŃCZYK. Postanowienia ogólne Załącznik do umowy najmu samochodu nr 1 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW DATRANS CAR ANNA URBAŃCZYK Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem).

2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem). REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Autowmig. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych Autowmig w ramach Wypożyczalni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Ostatnia aktualizacja: 14.12.2009

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Ostatnia aktualizacja: 14.12.2009 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Ostatnia aktualizacja: 14.12.2009 WABIK 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu. 2. W razie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI NAJMU 1. POSTANOWIENA WSTĘPNE

WARUNKI NAJMU 1. POSTANOWIENA WSTĘPNE 1. POSTANOWIENA WSTĘPNE WARUNKI NAJMU OPTIMUM Adam Janowski (NIP:751-115-56-35) zwany w dalszej części Wynajmującym, przekazuje w odpłatne użytkowanie samochód określony na pierwszej stronie Umowy (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną częśd Umowy Wynajmu. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Wynajmujący oraz Najemca występujący w niniejszej umowie razem nazwani są również Stronami. 1 Cel umowy Użyte w niniejszej umowie wyrażenie Wynajmujący, Najemca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów (obowiązuje od 18-04-2011)

Regulamin wypożyczalni samochodów (obowiązuje od 18-04-2011) Regulamin wypożyczalni samochodów (obowiązuje od 18-04-2011) Wstęp 1)Regulamin został wydany przez S.K.Z. Import-Eksport-Turystyka Sp. z o. o. z siedzibą: Wałbrzych 58-304 przy ulicy Sułkowskiego 11, wpisany

Bardziej szczegółowo

11. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulowad gotówką w siedzibie Wynajmującego.

11. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulowad gotówką w siedzibie Wynajmującego. Regulamin Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez firmę Katarzyna Antoszewska, ul. Glebowa 40A, 61-312

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pojazdu nr...

Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu zawarta w dniu.r. w pomiędzy: Exclusive Development Anna Kozakiewicz z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Wielki 4 NIP: 883-157-60-37 reprezentowaną przez. zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Auto Flota rent a car. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Auto Flota rent a car. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Auto Flota rent a car 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Persona

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. Uliarczyk Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2 Telefon +48 32 432 95 30 E-mail peugeot@uliarczyk.com.pl Regulamin wypożyczalni samochodów Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ROKICKI WSTĘP

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ROKICKI WSTĘP REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ROKICKI WSTĘP Na podstawie 5 umowy najmu samochodu w wypożyczalni prowadzonej przez F.H.U. Rokicki. w sprawach nieuregulowanych umową najmu rozstrzygające i wiążące są

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. Wynajmującym: JUPI CAR Justyna Kordek ul.warszawska 26 Kotorydz, 05-555 Tarczyn, NIP:123-074-88-72, REGON 015478201

UMOWA NAJMU POJAZDU. Wynajmującym: JUPI CAR Justyna Kordek ul.warszawska 26 Kotorydz, 05-555 Tarczyn, NIP:123-074-88-72, REGON 015478201 pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w dniu nr umowy w Wynajmującym: JUPI CAR Justyna Kordek ul.warszawska 26 Kotorydz, 05-555 Tarczyn, NIP:123-074-88-72, REGON 015478201 reprezentowanym przez: a Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością Bemo Motors sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą REGULAMIN NAJMU CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH, NACZEP 1 PRZEDMIOT NAJMU I DEFINICJE 1.Wynajmujący oświadcza, że: a) Prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu ciągników siodłowych oraz naczep

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi

Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi Marketingowe Arkadiusz Duniec, 58-562 Podgórzyn ul. Ewangelicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Umowa wynajmu samochodu

Umowa wynajmu samochodu Stronami niniejszej umowy są: Umowa wynajmu samochodu 1.. ul... NIP: 848-138-84-23 zwany dalej Wypożyczający 2.. ul... PESEL:.. zwany dalej Pożyczającym 1 1. Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu do użytkowania

Bardziej szczegółowo

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN: Wynajmujący: Your Car. ul. Olimpijska 4/10, 05-082 Stare Babice Najemca: osoba prawna/fizyczna, wynajmująca od Your Car samochód, zwana w umowie najmu i niniejszych warunkach najmu Najemcą.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez SC Media sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYNAJMU AUTOLAWETY nr.../...

UMOWA WYNAJMU AUTOLAWETY nr.../... UMOWA WYNAJMU AUTOLAWETY nr.../... Umowa zawarta w Piekarach Śląskich, dnia...pomiedzy: 1. Auto-Lech Leszek Motulewicz ul. Plebiscytowa 12, 41-945 Piekary Śląskie, tel.606-658-843, 791-658-843 NIP: 498-009-81-21,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze,

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, Umowa najmu zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy: Moto-Moto, Al. Włókniarzy 217, Łódź, dalej zwana Wynajmującym a.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, PESEL, zwaną/ym w dalszej części Najemcą, zwanymi

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 22.09.2015 Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń,

Bardziej szczegółowo

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b).

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez TomiTech Tomasz Wróblewski w ramach Wypożyczalni Samochodów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WIERZBAK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WIERZBAK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WIERZBAK 1) Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) ma zastosowanie do umów najmu samochodów (zwanych dalej Umowami) zawieranych przez Wypożyczalnię samochodów WIERZBAK

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl

Regulamin wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl Załącznik nr 2. do Umowy wynajmu samochodu Regulamin wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl 1. Wstęp 1. W/wymieniony regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdów samochodowych. 2. Regulamin stosuje

Bardziej szczegółowo

Umowa wynajmu samochodu osobowego

Umowa wynajmu samochodu osobowego Umowa wynajmu samochodu osobowego Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Firmą Paweł Pieczonka F.H.U. TOP AUTO z siedzibą przy ul. Lwowskiej 86, 35 627 Rzeszów wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW Słowniczek: Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Wynajmującym - należy przez to rozumieć GTL-SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Wolności 90,

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 03.08.2016 Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń, H.

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

OPŁATY DODATKOWE. Warunki wynajmu

OPŁATY DODATKOWE. Warunki wynajmu Cennik OPŁATY DODATKOWE Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23% Brak limitu kilometrów - gratis Pakiet Assistace na całą Europę - gratis Wydanie/Zwrot samochodu poza godzinami pracy biura :

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW VAN SERVICE & FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW VAN SERVICE & FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW VAN SERVICE & FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Najmu ( Regulamin ) został wydany przez Firmę VAN Service

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni Regulamin wypożyczalni REGULAMIN WYPOŻYCZALNI POJAZDÓW AUTO RENT Spółka z o.o. Postanowienia ogólne 1. W ramach prowadzonej przez Auto Rent wypożyczalni pojazdów, Auto Rent (dalej Wynajmujący) zawiera

Bardziej szczegółowo

Escapador Sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 1/3, Gliwice NIP:

Escapador Sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 1/3, Gliwice NIP: UMOWA NAJMU POJAZDU CAMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Stronami niniejszej umowy: Escapador Sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 1/3, 44-100 Gliwice NIP: 6312608223 zwanym/ą dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalni Pojazdów PAJO Wypożyczalnia Paweł Szymański

Regulamin Wypożyczalni Pojazdów PAJO Wypożyczalnia Paweł Szymański Regulamin Wypożyczalni Pojazdów PAJO Wypożyczalnia Paweł Szymański 1 Niniejszy Regulamin - (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów zawieranych przez PAJO Wypożyczalnia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin akcji Zrób zdjęcie, wrzuć na FB i wygraj SEAT-a na weekend Lubin, 04.11.2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Zrób zdjęcie, wrzuć na FB i wygraj SEAT-a na weekend jest organizowana przez Auto

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

OGÓLNE WARUNKI NAJMU OGÓLNE WARUNKI NAJMU Ogólne Warunki Najmu (OWN) określają szczególne warunki umów najmu samochodów zawieranych przez TSD Skorpion Rent a Car w ramach prowadzonej wypożyczalni samochodów. OWN stosuje się

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i

Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu

Bardziej szczegółowo

OAK.KCB.2621/133/16 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert Wzór Umowy UMOWA Nr... /2016

OAK.KCB.2621/133/16 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert Wzór Umowy UMOWA Nr... /2016 OAK.KCB.2621/133/16 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert Wzór Umowy UMOWA Nr... /2016 zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Województwem Lubelskim Ul. Artura Grottgera 20, 20-029 Lublin, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU

UMOWA NAJMU SAMOCHODU UMOWA NAJMU SAMOCHODU Zawarta w Wołominie w dniu..2015 roku pomiędzy: 1. Miejskim Zakładem Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., ul. Łukaszewicza 4, 05-200 Wołomin, KRS Nr 0000437166, REGON: 146348721,

Bardziej szczegółowo

25. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju

25. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez, w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW CAREN - DARIA OSET

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW CAREN - DARIA OSET REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW CAREN - DARIA OSET Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo warunki umów najmu samochodów zawieranych przez CAREN Daria Oset w ramach wypożyczalni samochodów.

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód moŝe być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie, a samochody wynajęte przez firmę tylko przez kierowców w niej

4. Wynajęty samochód moŝe być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie, a samochody wynajęte przez firmę tylko przez kierowców w niej Określenia w umowie najmu: "WYNAJMUJĄCY" OSOBA, FIRMA, ORGANIZACJA,w imieniu której podpisywana jest umowa najmu." WYPOśYCZALNIA" - WYPOśYCZALNIA SAMOCHODÓW. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW, PRZYCZEP LUB LAWET SKOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW, PRZYCZEP LUB LAWET SKOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW, PRZYCZEP LUB LAWET SKOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów, przyczep lub lawet zawieranych

Bardziej szczegółowo

Na potrzeby realizacji umów, Wynajmujący wskazuje dane kontaktowe: Numer telefonu: 799 085 222 Adres e- mail: biuro@jupi-car.com.

Na potrzeby realizacji umów, Wynajmujący wskazuje dane kontaktowe: Numer telefonu: 799 085 222 Adres e- mail: biuro@jupi-car.com. Załącznik nr. do umowy REGULAMIN WYPOŻYCZALNI JUPI- CAR Piotr Marusik 1 1. Regulamin Wypożyczalni JUPI- CAR (zwany dalej Regulaminem ) określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów zawieranych w każdej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. ... tel.. e-mail. zam... DO/PASZPORT nr.. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NAJMU POJAZDU. ... tel.. e-mail. zam... DO/PASZPORT nr.. PRZEDMIOT UMOWY UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy ELNAV Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mławska 10a, 03-113 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 1 Ogólne zasady/warunki Przedmiot wynajmu. 1.1 Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni motocykli SYLMAR /załącznik do umowy najmu/

Regulamin wypożyczalni motocykli SYLMAR /załącznik do umowy najmu/ Regulamin wypożyczalni motocykli SYLMAR /załącznik do umowy najmu/ I. Postanowienia wstępne: Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu motocykli zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa, (zwana dalej Umową) została zawarta dnia.2012 r w.pomiędzy (określanymi dalej każdy z osobna jako Strona oraz łącznie jako Strony ):

Niniejsza Umowa, (zwana dalej Umową) została zawarta dnia.2012 r w.pomiędzy (określanymi dalej każdy z osobna jako Strona oraz łącznie jako Strony ): Umowa Najmu Samochodu Campingowego Niniejsza Umowa, (zwana dalej Umową) została zawarta dnia.2012 r w.pomiędzy (określanymi dalej każdy z osobna jako Strona oraz łącznie jako Strony ): Firma: adres: NIP,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO KUTNO, dn.... OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO Poniższe ogólne warunki wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. RODZAJ USŁUGI Wynajmujący informuje klienta,

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu i użytkowania samochodu. na dzień 27.07.2015

Regulamin najmu i użytkowania samochodu. na dzień 27.07.2015 Regulamin najmu i użytkowania samochodu na dzień 27.07.2015 1. Niniejszy regulamin najmu i użytkowania samochodu określa warunki korzystaniaz samochodu, zwanego dalej pojazdem przez Najemcę i Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U Korzystanie z bezpłatnej usługi Car sharing FIAT Likes U podlega następującym ogólnym warunkom ("Warunki"). DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach użyto

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów Future Car Transport FCT

Regulamin wypożyczalni samochodów Future Car Transport FCT Załącznik nr 2. do Umowy wynajmu samochodu Regulamin wypożyczalni samochodów Future Car Transport FCT I. Wstęp 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdów samochodowych. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA AUT W WYPOŻYCZALNI AD-RENT NALEŻĄCEJ DO EURO-TEAM S.C. DARIUSZ CACKO, ARKADIUSZ RYBAK

REGULAMIN UŻYTKOWANIA AUT W WYPOŻYCZALNI AD-RENT NALEŻĄCEJ DO EURO-TEAM S.C. DARIUSZ CACKO, ARKADIUSZ RYBAK REGULAMIN UŻYTKOWANIA AUT W WYPOŻYCZALNI AD-RENT NALEŻĄCEJ DO EURO-TEAM S.C. DARIUSZ CACKO, ARKADIUSZ RYBAK DEFINICJE: Regulamin - określa szczegółowe warunki umów najmu zawieranych przez Euro-Team s.c.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Samochodu Kempingowego. zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy

Umowa Najmu Samochodu Kempingowego. zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy Umowa Najmu Samochodu Kempingowego zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy JPS Sp. z o.o. z siedzibą w Ćmińsku przy ul. Światełek 121, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym a..., zwanym dalej Najemcą. Wynajmujący oświadcza, że prowadzi stałą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. Łomża, luty 2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania sal konferencyjnych w budynku Inkubatora

Bardziej szczegółowo

ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.

ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy. 1 Wypożyczalnia wypożycza samochody na czas określony przez klienta liczony tylko w pełnych dobach (24 godziny) przy wynajmie krótkoterminowym oraz pełnych miesiącach (30 dni) przy wynajmie długoterminowym.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr. reprezentowanym przez...

UMOWA NAJMU nr. reprezentowanym przez... 0,00.,dn.: r. UMOWA NAJMU nr Zawarta pomiędzy LERO Robert Grabowski prowadzącym działalność gospodarczą, z siedzibą: 87-600 Lipno, ul. Rapackiego 4, NIP: 893-123-53-76, tel. kom. 609 613 079, zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa (projekt) Zawarta w dniu pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska, NIP:537-19-63-913, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. zawarta w dnia. (zwana dalej Umowa ) pomiędzy. zamieszkałą/ym (w przypadku przedsiębiorcy wskazać siedzibę firmy)

UMOWA NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. zawarta w dnia. (zwana dalej Umowa ) pomiędzy. zamieszkałą/ym (w przypadku przedsiębiorcy wskazać siedzibę firmy) Do zawarcia poniższej umowy będą Ci potrzebne: - kserokopia/skan dowodu osobistego lub wydruk/plik pdf z CEIDG (jeśli przedsiębiorca) - po 2 szt. WZÓR UMOWU NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO CAMLENDO.PL UMOWA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynajmu Placu Manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.

Regulamin Wynajmu Placu Manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie. Regulamin Wynajmu Placu Manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie. Usługa obejmuje 30 - minutową jazdę próbną po placu manewrowym, przy użyciu będącego w dyspozycji OSK pojazdu wyposażonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015.

Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015. Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015. Niniejszy regulamin został wydany przez firmę AUTO- BLAK i określa warunki, zasady i sposób użytkowania wynajmowanych samochodów. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY UMOWA Zawarta w dniu 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006 REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006 1. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Wielki Test Opla 2006 jest umożliwienie potencjalnym użytkownikom kompleksowego poznania samochodów

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU KAMPERA. ... tel.. e-mail. zam... DO/PASZPORT nr.. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NAJMU KAMPERA. ... tel.. e-mail. zam... DO/PASZPORT nr.. PRZEDMIOT UMOWY UMOWA NAJMU KAMPERA zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy ELNAV Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mławska 10a, 03-113 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy N r zawarta w dniu... 2013 roku w Wolsztynie pomiędzy: KUPUJĄCYM: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Ul. Wschowska 17 64-200 Wolsztyn

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy:

WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy: WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy: NIP: REGON: zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM a ; zwanym dalej NAJEMCĄ o następującej treści: 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem

Bardziej szczegółowo