1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów"

Transkrypt

1 Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący wypożyczonym samochodem II. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów 2. regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu, chyba że umowy stanowi inaczej 3. integralną częścią regulaminu jest cennik wypożyczalni znajdujący się na stronie w zakładce cennik oraz pkt. XIII regulaminu 4. w razie sprzeczności umowy i regulaminu strony związane są umową 5.najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać: 5.1 osoba fizyczna która ukończyła 21 lat i posiada: a. dowód osobisty( w przypadku obcokrajowca ważny paszport) b. ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy (min 12miesięcy) c. ważną kartę kredytową (ewentualnie dokument potwierdzający zatrudnienie ) d. ostatni dokument PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą 5.2 osoba reprezentująca osobę prawną, która ukończyła 21 lat i osiada: a. dowód osobisty ( ważny paszport w przypadku obcokrajowca) b. ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy (min 12 miesięcy) c. kopię KRS, REGON, NIP oraz uprawnienia do reprezentacji firmy d. kopię ostatniego dokumentu VAT-7 6. samochód może być kierowany wyłącznie przez osoby spełniające wymogi określone w pkt 5 regulaminu. Samochód nie może zostać przekazany przez najemcę do kierowania osobie trzeciej, nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem chyba, że powiadomi o takiej konieczności Wynajmującego i po weryfikacji dodatkowy kierowca zostanie zaaprobowany przez Wynajmującego 7. wynajmujący ma prawo do weryfikacji danych podanych przez Najemcę oraz drugiego kierowcy. Podane dane musza być ważne przez cały okres ważności umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych lub zmiany ich stanu w trakcie obowiązywania umowy, Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy lub do jej natychmiastowego rozwiązania z winy najemcy w obu przypadkach wynajmującemu przysługuje kara umowna zapisana w cenniku zawartym w regulaminie pkt. XIII

2 8. wynajęty samochód nie może być podnajęty innej osobie do użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego 9. w razie odwołania przez najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania wynajmującego o tej zmianie. W wyniku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia najemca jest odpowiedzialny za szkodę jaką poniósł wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia III. Obowiązki najemcy Zasady użytkowania pojazdu 1.wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale. 2. najemca zapewni aby postanowienia regulaminu lub/i umowy najmu dotyczące obowiązków najemcy oraz zasad zachowania się w wypadku awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności najemcy za ewentualne szkody poniesione przez wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją pojazdu. 3 w czasie użytkowania najemca lub każda osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do: a. Użytkowania samochodu zgodnie z przeznaczeniem, jego parametrami technicznymi oraz przepisami kodeksu ruchu drogowego b. Posiadanie przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego c. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków (oraz jeśli pojazd posiada zdejmowanie panelu radia i nie pozostawienie go w pojeździe) d. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia ogumienia i stanu opon, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych) e. Stosowanie w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika f. Utrzymywania samochodu w należytej czystości- w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu 4. ponadto zabrania się: a. udziału w rajdach i wyścigach samochodowych b. holowania innych pojazdów, przekraczania dopuszczalnej ładowności 5. w samochodzie zabrania się: a. palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu b. przewożenia zwierząt c. przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody wynajmującego

3 6. Najemca otrzymuje samochód czysty wewnętrznie i zewnętrznie oraz sprawny technicznie zgodnie z protokołem przekazania oraz zobowiązuje się do zwrotu w takim samym stanie. Ewentualne uszkodzenia pojazdu lub zabrudzenia będą usuwane na koszt najemcy zgodnie z pkt XIII regulaminu 7. w przypadku naruszenia postanowień niniejszego rozdziału najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku zawartym w niniejszym regulaminie pkt XIII 8. wynajmujący bądź osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania, sposobu przechowywani i stanu pojazdu oraz dokumentów najemcy związanych powyższymi okolicznościami, zaś najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów. 9. najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za samochód do czasu sprawdzenia go przez wynajmującego podczas zwrotu pojazdu co będzie potwierdzone protokołem zwrotu pojazdu. IV. Opłaty 1. Czynsz za najem naliczany jest za cała dobę. Opóźnienie w zwrocie pojazdu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. Koszty związane z opóźnieniem zwrotu pojazdu określa cennik zawarty w regulaminie 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry, wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Stawka obowiązuje w całym okresie najmu bez względu na zmiany taryf w cenniku w trakcie jej trwania. 3. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach najmu 4. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu co najmniej za jeden okres płatności wynajmujący może be dodatkowego wezwania najemcy do zapłaty i bez wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. 5. Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie, za wjazdy do miast, opłaty autostradowe podczas użytkowania pojazdu i upoważniania wynajmującego do przekazania wszelkim organom egzekucyjnym danych osobowych wraz z umową najmu. 6. W sytuacji gdy wynajmujący otrzyma mandat karny będacy wynikiem wykroczenia najemcy, wynajmujący wskaże kierującego odpowiednim organom i poinformuje o zaistniałej sytuacji najemcę, drogą listową. Wynajmujący obciąży najemcę opłatą administracyjną zgodną z cennikiem w pkt XIII regulaminu 7. Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa najemca. Samochód jest przekazywany z pełnym bakiem. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa najemca powinien zgłosić podczas odbioru pojazdu lub maksymalnie do 10km od rozpoczęcia jazdy w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie najemca zobowiązany jest zatankować samochód do pełna, w przeciwnym razie zapłaci opłatę zgodnie z cennikiem zawartym w regulaminie pkt XIII V. Zwrot pojazdu 1. najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez najemcę i wynajmującego miejsca zapisanego w umowie w określonym przez nich terminie.

4 2. przedłużenie okresu najmu wymaga zgody wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu musi być zgłoszone co najmniej 12 godzin przed upływem terminu zwrotu pod rygorem naliczenia kar zawartych w cenniku 3.przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia droga mailową, w siedzibie firmy lub telefoniczną. 4.brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji 5. w przypadku zwłoki w zwrocie samochodu najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku z każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu, wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków polisy, dokumentów pojazdu od najemcy oraz obciążenia najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu, w tym również przy udziale upoważnionych przez wynajmującego osób trzecich. 6. najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez wynajmującego, najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu w jego cenniku. 7. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu użytkowanego przez najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia najemcy następującymi kosztami: a. Braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w protokole przekazania samochodu b. Odszkodowanie za ponad normalne zużycie pojazdu wewnątrz lub zewnątrz c. Szkód powstałych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisa ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii) d. szkód które nie zostały zgłoszone przez najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela. e. odszkodowania za szkody powstałe przez najemcę które spotkały się z odmowa wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela f. likwidacji innych szkód oraz przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki g. odszkodowania za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu VI. Serwis, przeglądy i naprawy 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego, przeglądu rejestracyjnego lub sezonowej wymiany opon, w miejscu ii czasie uzgodnionym z wynajmującym

5 2. Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania wynajmującemu straty, jaka ten poniósł przez zaniedbanie najemcy (np. utrata gwarancji na samochód) 3. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt wynajmującego, bez pisemnej zgody wynajmującego 4. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami wynajmującego 5. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego, odnośnie miejsca, zakresu kosztów naprawy 6. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami do wysokości zaakceptowanego kosztorysu 7. W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa najemca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawą. Stwierdzenie tego faktu może nastąpić także po kilku dniach od zdania pojazdu. W takiej sytuacji wynajmujący natychmiast powiadomi najemcę i sporządzi protokół zawierający stan licznika, okoliczności, warsztat naprawczy oraz zabezpieczy próbkę paliwa. Protokół będzie stanowił integralną część umowy. Najemca nie będzie podważał wartości kwoty wyrażonej kosztorysem 8. Najemca każdorazowo przypadku potrzeby wyjazdu poza granice RP powinien uzyskać pisemną zgodę i potwierdzenie wynajmującego na takowy wyjazd oraz opłacić rozszerzenie ubezpieczenia assistance 9. W przypadku wyjazdu samochodu poza granice RP, wszelkie koszty ewentualnych napraw samochodu, holowania poza granicami RP, dodatkowych ubezpieczeń pokrywa najemca w pełnym zakresie. W przypadku nie otrzymania zgody na wyjazd za granice, na najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości kaucji pojazdu VII. Wypadek kradzież samochodu- procedura postępowania 1. W razie wypadku drogowego, kradzieży samochodu uszkodzenia samochodu, utraty kluczyków Najemca zobowiązany jest: a. W wypadku w którym są poszkodowani udzielić pomocy, powiadomić odpowiednie służby, (nr alarmowy 112) b. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia, jeśli sytuacja tego wymaga c. W każdym zdarzeniu po wykonaniu czynności nadrzędnych niezwłocznie zgłosić zaistniałe zdarzenie wynajmującemu, postępować zgodnie z jego instrukcjami, zgłosić szkode do Ubezpieczyciela. 2. W przypadku nie powiadomienia wynajmującego o zdarzeniach (pkt VII, 1) Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy pojazdu oraz innymi kosztami powstałymi w trakcie naprawy które poniesie wynajmujący 3. W przypadku szkody, kolizji z OC i AC z winy innego uczestnika ruchu, wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu lub innych kosztów. Najemca nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami poza udziałem własnym w szkodzie AC, ale zobowiązuje się do powiadomienia Policji oraz zgłoszenia do Wynajmującego zaistniałego zdarzenia. 4. W przypadku braku zgłoszenia szkody, wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez Towarzystwo ubezpieczeniowe, najemca zostanie w pełni obciążony kosztami szkody 5. Najemca oświadcza że w pełni przyjmuje warunki ogólne towarzystwa ubezpieczeniowego, które wynajmujący zawarł z tytułu OC i AC

6 6. W każdym wypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo ubezpieczeniowe Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie koszty szkód, strat, uszkodzeń, braków lub kradzieży pojazdu podczas jego użytkowania. Dotyczy to również udziału własnego przy szkodach AC VIII. obowiązki wynajmującego 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia pojazdu, wypadku chyba że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez wynajmującego jego obowiązków. 2. Wynajmujący w wypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni najemcy samochód zastępczy o ile będzie dysponował pojazdem. Wskazany przez wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez wynajmującego informacji od najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny. Do terminów wskazanych z zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów tj od godz piątek do 7.00 rano w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podstawienia jako pojazd zastępczy samochodu niższej klasy. W takim wypadku zostanie sporządzona korekta czynszu za najem samochodu 4. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w razie: a. Utraty dowodu rejestracyjnego b. Utraty polisy ubezpieczenia c. Utraty kluczyków samochodu d. Utraty tablic(y) rejestracyjnej e. Szkód parkingowych i aktów wandalizmu f. Unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terenem RP IX ubezpieczenie pojazdów 1. Samochód posiada ubezpieczenie OC AC. Udział własny najemcy w szkodach wynosi każdorazowo a. Dla pojazdów grup A B C 1.600zł netto b. Dla samochodów klas D E PREMIUM 2.200zł netto c. Dla pojazdów klasy VAN 1.500zł netto 2. Ubezpieczenie zwalnia (z zastrzeżeniem postanowień dot. Kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) najemcę (osobę kierującą pojazdem)od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem wszelkich zdarzeń które stanowić będą o odmowie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy działań lub zaniedbań najemcy 3. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowań wykraczających poza kwoty wynikające z cennika zawartego w regulaminie, szczególnie w wypadku gdy zdarzenie ma wpływ na obniżenie wartości pojazdu znacznie przekraczające uzyskana wg cennika kwotę odszkodowania. 4. Najemca i drugi kierowca oświadczają że zapoznali się z postanowieniami zawartymi w polisie wynajmowanego pojazdu 5. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe

7 X. odbiór pojazdu 1. przekazanie pojazdu nastąpi w miejscu ustalonym podczas rezerwacji. 2. odbierający samochód musi przy sobie posiadać a. dokumenty określone w pkt II b. Kartę płatniczą lub gotówką w celu dokonania płatności za wynajem oraz wniesienia kaucji 3. w sytuacji nieodebrania przez klienta pojazdu w uzgodnionym terminie oraz do 12 godz od upływu tego terminu umowa ulega rozwiązaniu z winy najemcy. Wynajmujący zatrzyma w takiej sytuacji całość opłaty wstępnej wniesionej przez najemcę na poczet umowy. 4. bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego która jest data wcześniejszą chyba że strony postanowią inaczej. XI postanowienia końcowe 1. Wszystkie wymienione w cenniku regulaminu ceny sa cenami netto i należy je powiększyć o podatek VAT 2. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby wynajmującego XII Oświadczenie 1. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych w archiwach oraz systemach informatycznych celem przetwarzania danych umożliwiających prawidłowe sporządzenie umowy, obsługi umów bieżących oraz zakończonych, przekazania najemcy materiałów marketingowych, przekazywania danych najemcy właściwym organom w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, w przypadku powstania wierzytelności nieuregulowanej w terminie przekazywania danych firmom windykacyjnym współpracującymi z wynajmującym. 2. W przewidzianych regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez wynajmującego przewyższa wartość kary umownej XIII. Cennik Kaucja A B C VAN D E PREMIUM UDZIAŁ WŁASNY W SZKODZIE A B C VAN D E PREMIUM ZNIESIENIE UDZIAŁU WŁASNEGO / DOBA A B C Cena netto 350, 400, 700 (BRUTTO W TYM WYPADKU) 1300 (BRUTTO W TYM WYPADKU) 1000, 1500, TEL (BRUTTO W TYM WYPADKU) 1500ZŁ 2000ZŁ 2500ZŁ 30ZŁ- NIE MNIEJ NIŻ 100ZŁ

8 VAN 30ZŁ- NIE MNIEJ NIŻ 100ZŁ D 40ZŁ- NIE MNIEJ NIŻ 150 E PREMIUM 50ZŁ- NIE MNIEJ NIŻ 300ZŁ NARUSZENIE PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH ZŁAMANIE ZAKAZU PALENIA W POJEŹDZIE 300ZŁ ZŁAMANIE ZAKAZU PRZEWOZU ZWIERZĄT 350ZŁ ZWROT BRUDNEGO POJAZDU 50ZŁ ZWROT POJAZDU Z NIETRWAŁYMI PLAMAMI 350ZŁ NA TAPICERCE, W BAGAŻNIKU ZWROT POJAZDU Z WYCZUWALNYM 500ZŁ NIEPRZYJEMNYM ZAPACHEM HOLOWANIE INNEGO POJAZDU 300ZŁ UNIEMOŻLIWIENIE DOKONANIA KONTROLI 600ZŁ STANU I SPOSOBU UŻYTKOWANIA POJAZDU OPŁATY ADMINISTRACYJNE (np. identyfikacja 70zł winnego mandatu ) OPCJE DODATKOWE DODATKOWY KIEROWCA/DOBA 15ZŁ WYJAZD ZA GRANICE BEZ ZGODY 200ZŁ WYNAJMUJĄCEGO ZWROT POJAZDU W GODZ ZŁ PRZEKROCZENIE LIMITU KILOMETRÓW ZA 0,39ZŁ KAŻDY PRZEKROCZONY KILOMETR ODBIÓR/ZWROT POJAZDU DNI WOLNE OD 50ZŁ PRACY W PRZYPADKU ANULOWANIA REZERWACJI -10% PRZEZ KLIENTA DO48GODZ PRZED DATĄ NAJMU, OPŁATA ZA PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE OD WARTOŚCI NAJMU OPŁATA REZERWACYJNA 30% WARTOŚCI USŁUGI, NIE MNIEJ NIŻ 50ZŁ OPŁATA ZA REZYGNACJĘ W TERMINIE CAŁA OPŁATA REZERWACYJNA KRÓTSZYM NIŻ 2 DOBY PRZED TERMNINEM OBJĘTYM REZERWACJĄ OPŁATA ZA NIEDOZWOLONĄ REZERWACJĘ (NP. 350ZŁ BRAK UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA) UDOSTĘPNIENIE POJAZDU OSOBIE 250ZŁ NIEUPRAWNIONEJ SAMOWOLNE PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYNAJMOWANIA ZA DOBĘ -ZA DOBĘ (% STAWKI DOBOWEJ) 300% ZA KAŻDĄ GODZINE PO UPŁYWIE 60 MINUT OD 30ZŁ UPŁYNIĘCIU TERMINU WYNAJMU NAPRAWA USZKODZENIE, ZGUBIENIE KAŻDEGO KOŁPAKA NIEORGINALNEGO USZKODZENIE, UTRATA KAŻDEGO KOŁPAKA ORGINALNEGO HOLOWANIE SAMOCHOD NIESPRAWNEGO LUB USZKODZONEGO ZA KAŻDY KILOMETR LICZONE W JEDNA STRONĘ DOTANKOWANIE BRAKUJACEGO PALIWA ZA KAŻDY LITR ZGUBIENIE, USZKODZENIE KLUCZYKA/ PILOTA OD ALARMU ZA ELEMENT USZKODZENIE LAKIERNICZE POSZYCIA ZEWNĘTRZNEGO ZA KAŻDY ELEMENT 30ZŁ 110ZŁ 6ZŁ 8ZŁ 550ZŁ 350ZŁ

9 USZKODZENIE LAKIERNICZE DACHU USZKODZENIE BLACHARSKIE ELEMENTU NADWOZIA USZKODZENIE SZYBY CZOŁOWEJ USZKODZENIE ZAMKA DRZWI USZKODZENIE FELGI ALUMINIOWEJ USZKODZENIE LUB BRAK PANELU RADIA USZKODZENIE LUB BRAK KARTY STARTOWEJ USZKODZENIE LUB UTRATA DOKUMENTÓW POJAZDU NAKLEJKI LUB TABLICY REJ. ZA SZT. UIEMOŻLIWIENIE DOKONANIA KONTROLI STANU I SPOSOBU WYKORZYSTANIA POJAZDU UTRATA GWARANCJI NA SAMOCHÓD Z WINY NAJEMCY LUB OSOBY KIERUJACEJ POJAZDEM ZATANKOWANIE DO SAMOCHODU NIEWŁAŚCIWEGO RODZAJU PALIWA BRAKI W YPOSAŻENIU DEMONTAŻ, ZMIANA CZĘSŚCI PRZERÓBKI SAMOCHODU BEZ ZGODY WYNAJMUJĄCEGO 850ZŁ 360ZŁ 800ZŁ 300ZŁ 450ZŁ 400ZŁ 1100ZŁ 500ZŁ 550ZŁ 3000ZŁ 500ZŁ plus koszt naprawy wg kosztorysu ASO 200ZŁ plus koszt części wg cennika ASO 2000ZŁ Podane ceny są cenami netto należy doliczyć podatek VAT Ceny zgodne z cennikiem dostępnym na stronie internetowej.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo