Postępowanie w migotaniu przedsionków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie w migotaniu przedsionków"

Transkrypt

1 Postępowanie w migotaniu przedsionków Najnowsze wytyczne American College of Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology Na podstawie: ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation--Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2001 Guidelines for the Management of Patients With Developed in Collaboration With the European Heart Atrial Fibrillation): Rhythm Association and the Heart Rhythm Society. 1. Farmakologiczna kontrola rytmu serca podczas migotania przedsionków 1. U pacjentów z przetrwałym lub utrwalonym migotaniem przedsionków (AF) zaleca się wykonanie pomiaru częstości rytmu serca w spoczynku i jego farmakologiczną kontrolę (najczęściej za pomocą beta-blokerów lub niedihydropirydynowych antagonistów kanałów wapniowych) (NDBKW) 2. W stanach ostrych u pacjentów bez zespołu preekscytacji w celu kontroli szybkiej czynności komór towarzyszącej AF zaleca się podanie dożylnie beta-blokerów (esmolol, metaprolol, propranolol) lub NDBKW (werapamil, diltiazem), z zachowaniem szczególnej ostrożności u chorych z hipotonią lub niewydolnością serca (HF) 3. Digoksyna lub amidaron podany dożylnie stosuje się do kontroli częstości rytmu serca u pacjentów z AF i HF bez dodatkowej drogi przewodzenia 4. U pacjentów, którzy odczuwają objawy związane z AF podczas wysiłku fizycznego, ocena skuteczności farmakologicznej kontroli częstości rytmu serca powinna być dokonana podczas wysiłku (poziom dowodu: C). 5. U chorych z AF i niewydolnością serca, dysfunkcją lewej komory lub prowadzących siedzący tryb życia stosuje się digoksynę doustnie, która skutecznie kontroluje częstość rytmu serca w spoczynku (poziom dowodu: C). Ia 1. Należy rozważyć skojarzone leczenie digoksyną z beta-blokerem lub NDBKW u pacjentów z AF do kontroli częstości rytmu serca zarówno podczas wysiłku jak i spoczynku. Rodzaj leku i jego dawka powinna być dostosowana indywidualnie do każdego pacjenta, tak aby uniknąć bradykardii 2. Należy rozważyć wykonanie ablacji węzła AV lub drogi dodatkowej, jeśli leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne lub przynosi skutki uboczne 3. Amiodaron podany dożylnie może być przydatny w kontroli częstości rytmu serca u pacjentów z AF, jeśli inne środki są nieskuteczne lub przeciwwskazane (poziom dowodu: C). 4. Jeśli kardiowersja elektryczna nie jest konieczna, u chorych z AF i dodatkową drogą przewodzenia dożylne podanie prokainamidu lub ibutylidu może być korzystne (poziom dowodu: C). Ib Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 1/6

2 1. Jeśli częstość rytmu komór nie może być skutecznie kontrolowana podczas wysiłku i w spoczynku za pomocą beta-blokerów, NDBKW lub digoksyny, w monoterapii lub leczeniu skojarzonym, można rozważyć podanie amiodaronu doustnie (poziom dowodu: C). 2. Można rozważyć podanie prokainamidu, disopyramidu, ibutylidu lub amiodaronu u pacjentów stabilnych hemodynamicznie z AF wykorzystującym przewodzenie drogą dodatkową (poziom dowodu: B). 3. Jeśli częstość rytmu serca nie może być skutecznie kontrolowana za pomocą farmakoterapii lub podejrzewa się kardiomiopatię związana z tachykardią, można rozważyć wykonanie ablacji węzła AV (poziom dowodu: C). II 1. Nie zaleca się stosowania digoksyny w monoterapii u chorych z napadowym AF (poziom dowodu: B). 2. Nie zaleca się wykonywania przezskórnej ablacji węzła AV bez wcześniejszej próby farmakologicznej kontroli częstości rytmu u chorego z AF (poziom dowodu: C). 3. Nie zaleca się dożylnego stosowania NDBKW u pacjentów z niewyrównaną niewydolnością serca i AF, gdyż może to pogorszyć wydolność hemodynamiczną (poziom dowodu: C). 4. Nie zaleca się dożylnego stosowania NDBKW lub digoksyny u pacjentów z AF i zespołem preekscytacji, gdyż może to paradoksalnie przyspieszyć rytm komór (poziom dowodu: C). 2. Zapobieganie incydentom zakrzepowo-zatorowym 1. Leczenie przeciwzakrzepowe jest zalecane u wszystkich pacjentów z AF, z wyjątkiem chorych z samotnym AF lub z przeciwwskazaniami (poziom dowodu: A). 2. Wybór leku przeciwzakrzepowego powinien opierać się na ryzyku bezwzględnym udaru lub krwawienia, ryzyku względnym oraz korzyści dla danego pacjenta wynikającej z leczenia (poziom dowodu: A). 3. U pacjentów bez mechanicznych zastawek serca i z dużym ryzykiem udaru mózgu zaleca się zastosowanie doustnego antykoagulantu wraz z antagonistą witaminy K. Dawki leków powinny być tak dobrane, aby wartość INR wahała się w granicach 2-3, chyba że istnieją inne przeciwwskazania. Za czynniki związane z wysokim ryzykiem udaru u pacjentów z AF uważa się wystąpienie wcześniejszych epizodów zakrzepowo-zatorowych (udar, przemijające niedokrwienie mózgu (TIA), zator obwodowy) i stenoza mitralna w przebiegu choroby reumatycznej (poziom dowodu: A). 4. Stosowanie antagonisty witaminy K jest zaleca u chorych mających dwa lub więcej czynniki ryzyka. Czynnikami tymi są: wiek >=75 lat, nadciśnienie tętnicze, HF, upośledzona czynność lewej komory (frakcja wyrzutowa <=35% lub frakcja skracania < 25%), cukrzyca (poziom dowodu: A). 5. Wartość INR powinna być oceniana przynajmniej raz w tygodniu na początku terapii, a gdy wskaźnik INR ten jest ustabilizowany - raz w miesiącu (poziom dowodu: A). 6. ASA w dawce mg/d jest zalecana jako alternatywa dla antagonistów witaminy K u pacjentów z niskim ryzykiem lub u tych, u których występują przeciwwskazania do leczenie doustnymi antykougulantami (poziom dowodu: A). 7. U chorych z mechanicznymi zastawkami serca docelowa intensywność leczenia antykoagulantem doustnym zależy od typu protezy, z utrzymaniem INR >=2,5 Ia 1. Jako pierwotne zapobieganie incydentom zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z AF nie Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 2/6

3 związanym z wadą zastawkową, którzy mają tylko jeden z niżej wymienionych uznanych czynników ryzyka, zasadne jest zastosowanie leczenia przeciwkrzepliwe (ASA lub antagonisty witaminy K). Czynnikami tym są: wiek >=75 lat (szczególnie u kobiet), nadciśnienie tętnicze, HF, upośledzona czynność lewej komory, cukrzyca (poziom dowodu: A). 2. U chorych z AF nie związanym z wadą zastawkową, którzy mają 1 lub więcej z niżej wymienionych mniej uznanych czynników ryzyka zasadne jest stosowanie ASA lub antagonisty witaminy K w prewencji incydentom zakrzepowo-zatorowym. Czynnikami tymi są: wiek lata, płeć żeńska, choroba wieńcowa 3. Jest uzasadnione, aby stosować te same kryteria leczenia przeciwkrzepliwego niezależnie od rodzaju AF (napadowe, przetrwałe, utrwalone) 4. U chorych z AF bez mechanicznych zastawek serca, uzasadnione jest przerywanie leczenia przeciwzakrzepowego bez włączania heparyny do tygodnia przed zabiegami chirurgicznymi lub procedurami diagnostycznymi związanymi z ryzykiem krwawienia (poziom dowodu: C). 5. Należy powtórnie analizować konieczność stosowania antykoagulantów w regularnych odstępach czasu (poziom dowodu: C). Ib 1. U pacjentów w wieku >=75 lat z wysokim ryzykiem krwawienia ale bez ewidentnych przeciwwskazań do leczenie doustnymi antykougulantami oraz u innych pacjentów z umiarkowanym ryzykiem incydentów zakrzepowo-zatorowych, którzy nie tolerują leczenia antykougulantami, gdy INR jest utrzymywany w zakresie 2-3, należy rozważyć niższy przedział wartości INR jako wykładnik skuteczności leczenia przeciwkrzepliwego (poziom dowodu: C). 2. Jeśli interwencja chirurgiczna u pacjentów z wysokim ryzykiem wymaga przerwania leczenia doustnymi antykougulantami na ponad tydzień, można zastosować heparynę niefrakcjonowaną (HNF) lub drobnocząsteczkową podawaną podskórnie, jednak skuteczność takiego postępowania jest niepewna (poziom dowodu: C). 3. Po przezskórnych interwencjach wieńcowych lub rewaskularyzacji chirurgicznej u chorych z AF, w celu zapobiegania incydentom niedokrwienia mięśnia sercowego jednocześnie z leczeniem przeciwkrzepliwym można stosować ASA w małej dawce ( 4. U chorych poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym można przerwać leczenie przeciwkrzepliwe, aby zapobiec krwawieniu z miejsca wkłucia igły do tętnicy obwodowej. Należy jednak powrócić do stosowania antagonistów witaminy K tak szybko, jak to tylko możliwe w dawce zapewniającej utrzymanie INR w granicach terapeutycznych. Podczas przerwy w leczeniu przeciwkrzepliwym można stosować ASA. Po przerwie terapia podtrzymująca powinna składać się z klopidogrelu (75 mg/d) i doustnego antykoagulantu. Klopidogrel należy stosować przez co najmniej miesiąc po wszczepieniu stentów metalowych, przez >=3 miesiące w przypadku stentów pokrywanych sirolimusem, przez >=6 miesięcy w przypadku stentów pokrywanych paklitakselem oraz przez >=12 miesięcy u wybranych chorych, a następnie można kontynuować leczenie samym antykoagulantem doustnym, o ile w międzyczasie nie doszło do incydentu wieńcowego. Jeżeli doustny antykoagulant podaje się razem z klopidogrelem lub z ASA w małej dawce, konieczna jest ścisła kontrola intensywności antykoagulacji (poziom dowodu: C). 5. U pacjentów z AF w wieku 6. U chorych z AF, u których wystąpił udar niedokrwienny lub zatorowość w krążeniu dużym w trakcie leczenia przeciwkrzepliwego o standardowej intensywności (INR 2,0-3,0), rozsądniej jest zwiększyć intensywność leczenia przeciwkrzepliwego do maksymalnego docelowego INR 3,0-3,5 niż dodawać lek przeciwpłytkowy (poziom dowodu: C). 3. Kardiowersja migotania przedsionków Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 3/6

4 a. kardiowersja farmakologiczna 1. W celu kardiowersji farmakologicznej AF zaleca się zastosowanie flekainidu, dofetylidu, propafenonu lub ibutylidu (poziom dowodu:a). b. kardiowersja elektryczna 1. Zaleca się wykonanie natychmiastowej kardiowersji elektrycznej zsynchronizowanej z załamkiem R u chorych z AF i współistniejącym niedokrwieniem serca, objawową hipotonią, bólem dławicowym lub niewydolnością serca, jeśli szybka czynność komór nie odpowiada od razu na leczenie farmakologiczne (poziom dowodu: C). 2. Natychmiastowa kardiowersja jest zalecana u pacjentów z AF i preekscytacją, jeśli stwierdza się bardzo szybką czynność serca lub niestabilność hemodynamiczną 3. Kardiowersja jest zalecana u pacjentów bez niestabilności hemodynamicznej, jeśli objawy towarzyszące AF są nie do zaakceptowania przez pacjenta. W razie wczesnego nawrotu AF po kardiowersji można przeprowadzić ponowne próby kardiowersji po wdrożeniu leczenia antyarytmicznego (poziom dowodu: C). c. Zapobieganie incydentom zakrzepowo-zatorowym u pacjentów z AF poddawanym kardiowersji 1. U chorych z AF trwającym >=48 godzin lub o nieznanym czasie trwania, zaleca się leczenie przeciwkrzepliwe (INR 2,0-3,0) przez przynajmniej 3 tygodnie przed kardiowersją i 4 tygodnie po kardiowersji, bez względu na metodę użytą do przywrócenia rytmu zatokowego (poziom dowodu: B). 2. U chorych z AF trwającym >=48 godzin wymagających natychmiastowej kardiowersji niestabilność powodu niestabilności hemodynamicznej należy zastosować jednocześnie HNF (o ile nie ma przeciwwskazań) we wstrzyknięciu dożylnym (bolus), a następnie w ciągłym wlewie (w dawce przedłużającej APTT 1,5-2 razy), wkrótce potem antykoagulant doustny (INR 2,0-3,0) przynajmniej przez 4 tygodnie po kardiowersji. Istnieją nieliczne dane przemawiające za stosowaniem heparyn drobnocząsteczkowych w tej sytuacji (poziom dowodu: C). 3. U pacjentów z AF trwającym 4. Utrzymanie rytmu zatokowego. 1. Przed rozpoczęciem leczenia antyarytmicznego należy przeprowadzić leczenie choroby będącej przyczyną AF lub sprzyjającej jego wystąpieniu (poziom dowodu: C). Ia 1. Leczenie farmakologiczne może być użyteczne w utrzymaniu rytmu zatokowego u pacjentów z AF i może zapobiegać kardiomiopatii spowodowanej tachykardią (poziom dowodu: C). 2. Za korzystny efekt leczenia antyarytmicznego należy uznać rzadko występujące i dobrze tolerowane nawroty AF (poziom dowodu: C). 3. Rozpoczęcie leczenia antyarytmicznego w warunkach ambulatoryjnych jest uzasadnione u pacjentów z AF, jeśli nie współistnieje żadna choroba serca a leczenie jest dobrze tolerowane (poziom dowodu: C). 4. U pacjentów z samotnym napadowym AF bez organicznej choroby serca leczenie propafenonem lub flekainidem może być korzystny w czasie rytmu zatokowego (poziom dowodu: Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 4/6

5 B). 5. Leczenie sotalolem może być korzystne u chorych z rytmem zatokowym, bez choroby serca lub z niewielkim jego uszkodzeniem ze skłonnością do napadowego AF, jeśli nieskorygowany wyjściowy odstęp QT jest krótszy niż 460 milisekund, stężenie elektrolitów w surowicy jest prawidłowe i nie występują czynniki ryzyka działania proarytmicznego leków klasy III (poziom dowodu: C). 6. Ablacja przezskórna stanowi uzasadnioną alternatywę dla leczenia farmakologicznego w celu zapobiegania nawrotom AF u chorych z objawami podmiotowymi i prawidłową wielkością lewego przedsionka lub niewielkim jego powiększeniem (poziom dowodu: C). 5. Szczególne sytuacje kliniczne a. Pooperacyjne migotanie przedsionków 1. U pacjentów poddawanych operacjom serca w celu zapobiegania pooperacyjnemu AF zaleca się, o ile nie ma przeciwwskazań, doustne leczenie beta-blokerem (poziom dowodu: A). 2. U pacjentów z pooperacyjnym AF w celu kontroli częstości rytmu serca zaleca się zastosowanie leków blokujących przewodzenie AV b. Świeży zawal serca 1. Kardiowersja elektryczna jest zalecana u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami hemodynamicznymi lub niedokrwieniem mięśnia sercowego niepodatnym na leczenie lub w przypadku nieskutecznego farmakologicznego leczenia zaburzeń częstości rytmu serca w przebiegu AF i świeżego zawału serca (poziom zaleceń: C). 2. Zaleca się dożylne podanie amiodaronu w celu zwolnienia szybkiego rytmu komór i poprawy funkcji lewej komory u pacjentów ze świeżym zawałem serca (poziom dowodu: C). 3. Zaleca się dożylne podanie beta-blokera i NDBKW u chorych ze świeżym zawałem serca i bez klinicznie jawnej dysfunkcji lewej komory, stanu skurczowego oskrzeli lub bloku AV w celu zwolnienia szybkiego rytmu komór w przebiegu AF (poziom dowodu: C). 4. U pacjentów z AF i świeżym zawałem serca zalecane jest podanie heparyny HNF we wlewie dożylnym lub wstrzyknięciach podskórnych (przedłużenie APTT 1,5-2,0 razy), o ile nie ma przeciwwskazań do leczenia przeciwkrzepliwego (poziom dowodu: C). c. Postepowanie w migotaniu przedsionków związanym z zespołem Wolffa-Parkinsona-White'a (WPW) 1. W AF towarzyszącym zespołowi WPW zaleca się wykonanie przezskórnej ablacji dodatkowej drogi przewodzenia u chorych z objawami podmiotowymi, zwłaszcza u tych po utracie przytomności z powodu szybkiego rytmu serca lub z krótkim okresem refrakcji drogi dodatkowe 2. Zaleca się wykonanie natychmiastowej kardiowersji elektrycznej, aby zapobiec migotaniu komór u chorych z krótkim okresem refrakcji drogi dodatkowej w kierunku zstępującym, u których wystąpieniu AF z szybkim rytmem komór towarzyszy niestabilność hemodynamiczna (poziom dowodu: B). 3. Zaleca się dożylne podanie prokainamidu lub ibutylidu w celu przywrócenia rytmu zatokowego, jeśli AF przebiega bez niestabilności hemodynamicznej z szerokimi zespołami QRS w EKG (>=120 ms) lub z szybkim rytmem komór w czasie preekscytacji (poziom dowodu: C) Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 5/6

6 d. Nadczynność tarczycy 1. Jeśli nie ma przeciwwskazań, zaleca się podanie beta-blokera w celu kontroli częstości rytmu serca u pacjentów z AF i nadczynnością tarczycy. 2. Jeśli nie można zastosować beta-blokera, należy podać NDBKW (diltiazem lub werapamil) 3. U pacjentów z AF i nadczynnością tarczycy zaleca się podanie antykoagulantu doustnego (INR 2,0-3,0) w celu zapobiegania incydentom zakrzepowo-zatorowym, tak jak u innych pacjentów z czynnikami ryzyka udaru mózgu (poziom dowodu: C). 4. Po uzyskaniu eutyreozy, postępowanie dotyczące profilaktyki przeciwzakrzepowej jest takie same, jak dla chorych bez nadczynności tarczycy (poziom dowodu: C). e. Migotanie przedsionków w ciąży 1. U kobiet ciężarnych z AF zaleca się zastosowanie digoksyny, beta-blokera lub NDBKW w celu kontroli częstotliwości rytmu komór (poziom dowodu: C). 2. Zaleca się wykonanie kardiowersji elektrycznej w razie niestabilności hemodynamicznej w przebiegu AF (poziom dowodu: C). 3. Należy zapobiegać incydentom zakrzepowo-zatorowym przez całą ciążę u wszystkich kobiet (z wyjątkiem chorych z samotnym AF i/lub o małym ryzyku incydentów zakrzepowo-zatorowych). Wybór terapii (lek przeciwkrzepliwy lub ASA) zależy od okresu ciąży (poziom dowodu: C). f. Migotanie przedsionków u pacjentów z kardiomiopatią przerostową 1. U chorych z kardiomiopatią przerostową i AF zaleca się zastosowanie antykoagulantu doustnego (INR 2,0-3,0) tak jak u innych chorych obciążonych dużym ryzykiem incydentu zakrzepowo-zatorowrgo g. Migotanie przedsionków u pacjentów z chorobą płuc 1. U chorych z AF i ostrą chorobą płuc lub zaostrzeniem choroby przewlekłej zaleca się wyrównanie hipoksemii i kwasicy jako podstawowe działanie terapeutyczne (poziom dowodu: C). 2. U pacjentów z AF i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) zaleca się zastosowanie NDBKW (diltiazemu lub werapamilu) w celu kontroli częstości rytmu komór (poziom dowodu: C). 3. Zaleca się zastosowanie kardiowersji elektrycznej, jeśli AF jest przyczyną niestabilności hemodynamicznej (poziom dowodu: C) Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 6/6

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Jak wspomniano we wcześniejszych artykułach cyklu, strategia postępowania w migotaniu przedsionków (AF) polega albo na kontroli częstości rytmu komór i zapobieganiu

Bardziej szczegółowo

Definicja MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW. Epidemiologia. Etiologia 2015-04-23

Definicja MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW. Epidemiologia. Etiologia 2015-04-23 Definicja MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW tachyarytmia nadkomorowa, którą cechuje szybka (350-600/min), nieskoordynowana aktywacja przedsionków, z niemiarową czynnością komór II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA

Bardziej szczegółowo

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 2014 Definicja tachyarytmia nadkomorowa, którą cechuje szybka (350-600/min), nieskoordynowana aktywacja przedsionków,

Bardziej szczegółowo

Migotanie i trzepotanie przedsionków.

Migotanie i trzepotanie przedsionków. Migotanie i trzepotanie przedsionków. Migotanie przedsionków (AF) DEFINICJA I ETIOPATOGENEZA Najczęstsza tachyarytmia nadkomorowa, którą cechuje szybka (350 700/min), nieskoordynowana aktywacja przedsionków,

Bardziej szczegółowo

Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz.

Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz. Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz. II Nowoczesne leczenie pacjenta z migotaniem przedsionków to złożony proces.

Bardziej szczegółowo

Porównanie amerykańskich i europejskich standardów farmakoterapii w przewlekłej niewydolności serca

Porównanie amerykańskich i europejskich standardów farmakoterapii w przewlekłej niewydolności serca Porównanie amerykańskich i europejskich standardów farmakoterapii w przewlekłej niewydolności serca Standardy European Society of Cardiology (ESC):[1] Inhibitory ACE (inhibitory konwertazy angiotensyny

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków Aleksandra Jarecka Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie Kierownik Kliniki - prof. dr hab. Piotr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Nitraty -nitrogliceryna

Nitraty -nitrogliceryna Nitraty -nitrogliceryna Poniżej wpis dotyczący nitrogliceryny. - jest trójazotanem glicerolu. Nitrogliceryna podawana w dożylnym wlewie: - zaczyna działać po 1-2 minutach od rozpoczęcia jej podawania,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Dr hab.n.med.barbara Małecka Krakowski Szpital Specjalistyczny im.jana Pawła II 1 1. Leczenie przeciwzakrzepowe wiąże

Bardziej szczegółowo

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Trudni chorzy na sali operacyjnej Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Anna Dylczyk-Sommer Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdański Uniwersytet Medyczny Deklaruję brak

Bardziej szczegółowo

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z migotaniem przedsionków wersja skrócona

Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z migotaniem przedsionków wersja skrócona 1223 Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z migotaniem przedsionków wersja skrócona Eksperci American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) i European Society of Cardiology

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji. lek. Janusz Śledź

Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji. lek. Janusz Śledź Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji lek. Janusz Śledź Kwalifikacja do EPS i ablacji Wnikliwa ocena EKG w czasie arytmii i w czasie rytmu zatokowego Badanie echokardiograficzne EKG m.

Bardziej szczegółowo

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Zbigniew Gugnowski GRK Giżycko 2014 Opracowano na podstawie: Wytycznych ESC dotyczących rozpoznania oraz

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskazania do ablacji RF wg ACC/AHA/ ESC

Podstawowe wskazania do ablacji RF wg ACC/AHA/ ESC Podstawowe wskazania do ablacji RF wg A/AHA/ ES Najprostsze wskazania do konsultacji Udokumentowany częstoskurcz z wąskimi QRS Udokumentowany częstoskurcz z szerokimi QRS Nieokreślony, napadowy częstoskurcz

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe. Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe. Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej (ang. atrial fibrillation, AF) Migotanie przedsionków - definicja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACC/AHA dla STEMI

Wytyczne ACC/AHA dla STEMI Wytyczne ACC/AHA dla STEMI Podsumowanie wytyczne ACC/AHA postępowania z pacjentami z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Podsumowanie wytyczne ACC/AHA postępowania z pacjentami z zawałem serca

Bardziej szczegółowo

Przy przyjęciu w EKG AFL z czynnością komór 120/min. Bezpośrednio przed zabiegiem, na sali elektrofizjologicznej,

Przy przyjęciu w EKG AFL z czynnością komór 120/min. Bezpośrednio przed zabiegiem, na sali elektrofizjologicznej, Opis przypadku Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS u pacjenta po zawale serca czy zawsze VT? Wide QRS complex tachycardia in a patient after myocardial infarction: is it always ventricular tachycardia?

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO U CHORYCH KARDIOLOGICZNYCH Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi Jak ocenić ryzyko i zakwalifikować chorego

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak Zaburzenia rytmu serca Monika Panek-Rosak załamek P depolaryzacja przedsionków QRS depolaryzacja komór załamek T repolaryzacja komór QRS < 0,12 sek PR < 0,2 sek ROZPOZNAWANIE ZAPISU EKG NA MONITORZE 1.

Bardziej szczegółowo

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Dr hab. med. Adam Kobayashi INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WARSZAWA Pacjenci z AF cechują się w pięciokrotnie większym ryzykiem udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w migotaniu przedsionków z uwzględnieniem profilaktyki udaru mózgu

Postępowanie w migotaniu przedsionków z uwzględnieniem profilaktyki udaru mózgu Postępowanie w migotaniu przedsionków z uwzględnieniem profilaktyki udaru mózgu Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ XXIV ORDYNATORSKIE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 12-15 października 2017 Kierownik Naukowy: Śródmiejskie Centrum Kliniczne II Oddział Kardiologii 00-685

Bardziej szczegółowo

Wpływ badań klinicznych na jakość świadczeń w oddziale kardiologicznymdoświadczenia

Wpływ badań klinicznych na jakość świadczeń w oddziale kardiologicznymdoświadczenia Wpływ badań klinicznych na jakość świadczeń w oddziale kardiologicznymdoświadczenia własne Marek Bronisz, Eligiusz Patalas PSZOZ Szpital Powiatowy im. L. Błażka w Inowrocławiu Definicja Jakość opieki zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ XXIV ORDYNATORSKIE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 12-15 października 2017 Kierownik Naukowy: Śródmiejskie Centrum Kliniczne II Oddział Kardiologii 00-685

Bardziej szczegółowo

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i Leki przeciwkrzepliwe a anestezja regionalna Anestezja regionalna znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ XXIV ORDYNATORSKIE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 12-15 października 2017 Kierownik Naukowy: Śródmiejskie Centrum Kliniczne II Oddział Kardiologii 00-685

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca Piotr Abramczyk Definicja Objawy podmiotowe i przedmiotowe niewydolności serca Obiektywny dowód dysfunkcji serca i i Odpowiedź na właściwe leczenie

Bardziej szczegółowo

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW INFORMATOR PACJENTA

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW INFORMATOR PACJENTA MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW INFORMATOR PACJENTA WSTĘP Jeżeli zostało u Ciebie rozpoznane migotanie przedsionków lub trzepotanie przedsionków lub Twój lekarz podejrzewa jedną z tych chorób, niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Farmakoterapia prewencyjna czy warto stosować. Jadwiga Rogało-Szewczyk GRK 2014-09-17

Farmakoterapia prewencyjna czy warto stosować. Jadwiga Rogało-Szewczyk GRK 2014-09-17 Farmakoterapia prewencyjna czy warto stosować Jadwiga Rogało-Szewczyk GRK 2014-09-17 Farmakoterapia prewencyjna Jest obok zmiany stylu życia podstawową metodą prewencji chorób sercowonaczyniowych (ChSN)

Bardziej szczegółowo

Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz. I

Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz. I Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz. I Nowoczesne leczenie pacjenta z migotaniem przedsionków to złożony proces.

Bardziej szczegółowo

Analiza problemu decyzyjnego

Analiza problemu decyzyjnego Dabigatran (Pradaxa ) w prewencji udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru mózgu wynosi 3 lub więcej punktów w skali CHADS2

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 143/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Fluorochinolony i ryzyko wydłużenia odstępu QT. <X>: gemifloksacyna i moksyfloksacyna [+ sparfloksacyna, grepaflkosacyna, gatyfloksacyna]

Fluorochinolony i ryzyko wydłużenia odstępu QT. <X>: gemifloksacyna i moksyfloksacyna [+ sparfloksacyna, grepaflkosacyna, gatyfloksacyna] Fluorochinolony i ryzyko wydłużenia odstępu QT : gemifloksacyna i moksyfloksacyna [+ sparfloksacyna, grepaflkosacyna, gatyfloksacyna] CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 4.3 Przeciwwskazania Zarówno

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 37/2013 z dnia 4 lutego 2013 w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Tambocor

Bardziej szczegółowo

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensyny w prewencji ostrych zespołów wieńcowych

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensyny w prewencji ostrych zespołów wieńcowych Inhibitory enzymu konwertującego angiotensyny w prewencji ostrych zespołów wieńcowych Od chwili wprowadzenia inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE-I) do lecznictwa szczególne zainteresowanie budzi zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Dr Andreas Gruentzig (1939-1985) 23 lata po PCI Restenoza po 6 tygodniach Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe We wszystkich obecnie dyscyplinach zabiegowych obowiązuje standard profilaktyki przeciwzakrzepowej z zastosowaniem heparyn (zwłaszcza drobnocząsteczkowych).

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu

Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu Zakład Medycyny Ratunkowej 02-005 Warszawa ul. Lindleya 4 Kierownik Zakładu Dr n. med. Zenon Truszewski Sekretariat: +48225021323 E-mail: med_ratunkowa.wp.pl Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 PROGRAM Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 09.00-10.30 NOWE/INNE NIŻ ANTAGONIŚCI WITAMINY K DOUSTNE LEKI PRZECIKRZEPLIWE (NOAC) konkurs który najlepszy? Pięciu bohaterów i głosowanie publiczności

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW INFORMATOR PACJENTA

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW INFORMATOR PACJENTA WSTĘP Jeżeli zostało u Ciebie rozpoznane migotanie przedsionków lub trzepotanie przedsionków lub Twój lekarz podejrzewa jedną z tych chorób, niniejszy informator ma pomóc w zrozumieniu istoty choroby oraz

Bardziej szczegółowo

Leczenie przewlekłej niewydolności serca Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie Cele leczenia 1. Zapobieganie a). Zapobieganie i leczenie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej.

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej. Adam Sokal Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Kardio-Med Silesia Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej. AF i udar U ok. 1 z 3 chorych

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

Stany nadkrzepliwości (trombofilie)

Stany nadkrzepliwości (trombofilie) Stany nadkrzepliwości (trombofilie) DEFINICJA I ETIOPATOGENEZA Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do zakrzepicy żylnej lub (rzadko) tętniczej, związana z nieprawidłowościami hematologicznymi.

Bardziej szczegółowo

Ostre zespoły wieńcowe

Ostre zespoły wieńcowe Ostre zespoły wieńcowe II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 1 Zespół kliniczny charakteryzujący się utrzymującymi się dolegliwościami dławicowymi z towarzyszący podwyższeniem markerów martwicy mięśnia sercowego

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012

Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012 Nowe wytyczne ESC/PTK w kardiologii Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012 Przemysław Trzeciak Częstochowa 11.12.2012 Umieralność z powodu chorób ukł. krążenia w latach

Bardziej szczegółowo

Treatment of the atrial fibrilation in the elderly

Treatment of the atrial fibrilation in the elderly Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 05.12.2008 Poprawiono: 12.12.2008 Zaakceptowano: 18.12.2008 Leczenie migotania przedsionków u osób w podeszłym wieku Treatment of the atrial fibrilation

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

Chronic ambulatory therapeutic use of anticoagulants after the implantation of artificial heart valve

Chronic ambulatory therapeutic use of anticoagulants after the implantation of artificial heart valve Chronic ambulatory therapeutic use of anticoagulants after the implantation of artificial heart valve Przewlekła ambulatoryjna terapia antykoagulantami u chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki serca

Bardziej szczegółowo

5 Terapia. 5.1 Strategie terapeutyczne. 5 Terapia

5 Terapia. 5.1 Strategie terapeutyczne. 5 Terapia 5.1 Strategie terapeutyczne Standardy ESC obejmują najważniejsze zalecenia dotyczące NSTE-ACS w praktycznym stopniowanym schemacie. Podkreślają jednocześnie, że szczególne sytuacje wymagają odstępstw od

Bardziej szczegółowo

Szacuje się, że około 5% dorosłych osób poddawanych zabiegom stomatologicznym przyjmuje przewlekle co najmniej jeden z leków przeciwzakrzepowych, do

Szacuje się, że około 5% dorosłych osób poddawanych zabiegom stomatologicznym przyjmuje przewlekle co najmniej jeden z leków przeciwzakrzepowych, do Szacuje się, że około 5% dorosłych osób poddawanych zabiegom stomatologicznym przyjmuje przewlekle co najmniej jeden z leków przeciwzakrzepowych, do których należą: KS NRL Jolanta Małmyga 18 X 2013 1)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW Rozprawa doktorska Autor: lek. Marcin Wełnicki Promotor: prof. dr hab. n. med Artur

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego współwyst występującego z innymi czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Nr rejestru: HOE 498_9004

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak PATRONAT M ERYTO RYC ZNY K o m it e t R e h a b il it a c j i, K u l t u r y F iz y c z n e j i In t e g r a c j i S p o ł e c z n e j P A N Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiolosicznej Zbigniew

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA CHORÓB SERCA U CIĘŻARNYCH OKOŁO 0,5-1% PRZYCZYNA OKOŁO 10-15% ŚMIERTELNOŚCI MATEK WZROST OBJĘTOŚCI KRWI KRĄŻĄCEJ O 50% WZROST OBJĘTOŚCI MINUTOWEJ

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 marca 2016 r. (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 7 marca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Zaburzeni a rytmu serca. Przygotowała: Joanna Gnarowska II RM

Zaburzeni a rytmu serca. Przygotowała: Joanna Gnarowska II RM Zaburzeni a rytmu serca Przygotowała: Joanna Gnarowska II RM Zaburzenia rytmu serca Zaburzenie rytmu serca stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne albo wolniejsze lub też szybsze od normalnych

Bardziej szczegółowo

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Nieinwazyjne badanie diagnostyczne układu krążenia stanowią podstawową metodę, wykorzystywaną w rozpoznawaniu jak i monitorowaniu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń Omdlenie - definicja Diagnostyka różnicowa omdleń Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczonego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15687 Poz. 1597 1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

Stosowanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w trakcie procedur endoskopowych. Marcin Manerowski Zebranie Oddziału PTG,

Stosowanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w trakcie procedur endoskopowych. Marcin Manerowski Zebranie Oddziału PTG, Stosowanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w trakcie procedur endoskopowych Marcin Manerowski Zebranie Oddziału PTG, 06.09.2010. Stosowanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w trakcie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA- DIAGNOSTYKA I LECZENIE. Barbara Niedźwiecka, 6.rok barniedzwiecka@gmail.com

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA- DIAGNOSTYKA I LECZENIE. Barbara Niedźwiecka, 6.rok barniedzwiecka@gmail.com NIEWYDOLNOŚĆ SERCA- DIAGNOSTYKA I LECZENIE Barbara Niedźwiecka, 6.rok barniedzwiecka@gmail.com Podział Świeża (pierwszy epizod), przemijająca (nawracająca, epizodyczna), przewlekła (stabilna, pogarszająca

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amiokordin Amiodaroni hydrochloridum 150 mg / 3 ml, roztwór do wstrzykiwań

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amiokordin Amiodaroni hydrochloridum 150 mg / 3 ml, roztwór do wstrzykiwań ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amiokordin Amiodaroni hydrochloridum 150 mg / 3 ml, roztwór do wstrzykiwań Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Mielczarek. Kliniczne Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Maksymilian Mielczarek. Kliniczne Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Miejsce przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków dowody z badań klinicznych Maksymilian Mielczarek Kliniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 379/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasadności dalszego finansowania produktów leczniczych zawierających

Bardziej szczegółowo

D. Dudek (Kraków), W. Wojakowski (Katowice), A. Ochała (Katowice), Denerwacja tętnic nerkowych przełom, czy efekt placebo?

D. Dudek (Kraków), W. Wojakowski (Katowice), A. Ochała (Katowice), Denerwacja tętnic nerkowych przełom, czy efekt placebo? SALA 8 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Sesja Sekcji Niewydolności Serca PTK Dlaczego wciąż tak liczni chorzy giną w pierwszym roku po zawale? Pozawałowa niewydolność serca wnioski z Rejestru

Bardziej szczegółowo

Różnorodne oblicza telemedycyny

Różnorodne oblicza telemedycyny Sympozjum Comarch e Zdrowie. Perspektywy jutra 2012 11 22, Warszawa Różnorodne oblicza telemedycyny Piotr Madej, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Telemedycznych, imed24 (Comarch Group) DROGA OD WIZJI

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Stymulacja serca w wybranych sytuacjach klinicznych

Stymulacja serca w wybranych sytuacjach klinicznych Stymulacja serca w wybranych sytuacjach klinicznych Zalecenia ESC 2013! dr med. Artur Oręziak Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii, Warszawa Stymulacja serca po zabiegach kardiochirurgicznych

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

ReoPro - Specjalne ostrzeżenia

ReoPro - Specjalne ostrzeżenia ReoPro - Specjalne ostrzeżenia 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Przed podaniem abciximabu należy dokonać dokładnej analizy zagrożeń i korzyści związanych z jego stosowaniem.

Bardziej szczegółowo

Sportowiec z zaburzeniami rytmu serca

Sportowiec z zaburzeniami rytmu serca 2014-05-01 Sportowiec z zaburzeniami rytmu serca Renata Główczyńska 2014-05-01 SCD 2014-05-01 SCD młodzi sportowcy Postępowanie Wywiad podmiotowy Objawy Nadużywanie leków, używki, doping, narkotyki Wywiad

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE HIP FRACTURE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE HIP FRACTURE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE Tak Tak Nie Tak Inclusion Definicje Złamanie bliższego odcinka kości udowej DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE Złamanie bliższego

Bardziej szczegółowo

Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne

Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Szpital

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Kryteria kwalifikacji 1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków (MP) Informacje dla pacjenta

Migotanie przedsionków (MP) Informacje dla pacjenta Migotanie przedsionków (MP) Informacje dla pacjenta Spis treści Podstawowe pojęcia Wstęp Prawidłowa czynność serca (rytm zatokowy) Czym jest migotanie przedsionków (MP)? Kogo dotyka MP? Przyczyny MP Objawy

Bardziej szczegółowo

Faza A badania Aggrastat to Zocor (A to Z)

Faza A badania Aggrastat to Zocor (A to Z) Faza A badania Aggrastat to Zocor (A to Z) Enoksaparyna w porównaniu z ufhw leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST (NSTE ACS) podawanych łącznie z Tirofibanem i Aspiryną Faza A

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków (MP) Informacje dla pacjenta

Migotanie przedsionków (MP) Informacje dla pacjenta Spis treści Podstawowe pojęcia Wstęp Prawidłowa czynność serca (rytm zatokowy) Czym jest migotanie przedsionków (MP)? Kogo dotyka MP? Przyczyny MP Objawy MP Postaci choroby Gdzie znaleźć właściwego lekarza

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32.a. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE

Bardziej szczegółowo