REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady Programu Partnerskiego pod nazwą InPlus Agro Bakałarzewo (dalej Program InPlus, również Program lub InPlus ). 2. Organizatorem Programu InPlus jest Biuro Handlowe Agro-Bakałarzewo Sp. z o.o. z siedzibą w Bakałarzewie przy ul. Polnej 3, Bakałarzewo, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( Organizator, również Agro Bakałarzewo ). 3. Program InPlus jest prowadzony na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Czas trwania Programu InPlus jest nieokreślony. 5. Biuro Handlowe Agro-Bakałarzewo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zakończenia Programu InPlus w dowolnym momencie, nie wcześniej jednak niż 31 października danego roku kalendarzowego. 6. O dacie zakończenia Programu Organizator powiadomi podmioty biorące udział w Programie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. II. UCZESTNICY PROGRAMU 1. Program jest przeznaczony dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanymi dalej Punktami Sprzedaży ), które łącznie spełniają następujące warunki: a) posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U ) i wykonują działalność w zakresie sprzedaży detalicznej środków ochrony roślin na podstawie ważnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców wykonujących obrót środkami ochrony roślin; dla potrzeb Programu wspólnicy spółki cywilnej uznawani są za jeden podmiot oraz c) przystąpią do Programu, wypełniając stosowny formularz zgłoszeniowy. 2. Program nie jest przeznaczony dla osób fizycznych nabywających produkty u Organizatora jako konsumenci w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego. 3. W Programie nie mogą uczestniczyć: a) przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo z Organizatorem, b) przedsiębiorcy zatrudnieni przez Organizatora lub przez spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem na podstawie umowy o pracę oraz stosunku cywilnoprawnego (m.in. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa współpracy), c) najbliżsi członkowie rodzin, tj. wstępni, rodzeństwo, małżonkowie i zstępni, osób wymienionych w punkcie II ust. 3 lit. b) powyżej. 1

2 4. Udział w Programie i podanie związanych z tym danych są całkowicie dobrowolne. III. ZASADY UCZESTNICTWA 1. Punkt Sprzedaży przystępuje do Programu poprzez pełne i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi Załącznik nr Formularz zgłoszeniowy może zostać dostarczony do Organizatora: pocztą na adres ul. Polna 3, Bakałarzewo, pocztą elektroniczną na adres: faksem na numer Po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia Organizator nada Punktowi Sprzedaży status uczestnika Programu (dalej Uczestnik ). Potwierdzenie statusu Uczestnika zostanie wysłane pocztą elektroniczną bądź sms, na adres lub numer telefonu komórkowego wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 4. Formularz powinien dotrzeć do Organizatora nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, aby Punkt Sprzedaży uzyskał status Uczestnika w okresie rozliczeniowym, którego koniec przypada na 31 października danego roku. Zgłoszenie w terminie późniejszym będzie równoznaczne z uzyskaniem statusu Uczestnika dopiero od początku następnego okresu rozliczeniowego. 5. Ilość uczestników Programu nie jest ograniczona. 6. Punkty Sprzedaży, które uzyskały status Uczestnika, zachowują ten status na lata następne automatycznie, chyba że zostaną wyłączone z Programu przez Organizatora lub samodzielnie zrezygnują z uczestnictwa w Programie. IV. ZASADY PROGRAMU - PRZYZNAWANIE PREMII 1. Celem Programu InPlus jest premiowanie zakupów określonych produktów z oferty Organizatora (dalej: Produktów, również Produktów premiowanych ), dokonanych przez Uczestników u Organizatora. 2. Na potrzeby Programu Produkty Premiowane zostały podzielone przez Organizatora na umowne grupy (dalej Palety ): a) Paleta nawozów FoliQ (wykaz stanowi Załącznik nr 2), b) Paleta Agro Bakałarzewo (wykaz stanowi załącznik nr 3) c) Paleta pozostałych Produktów Premiowanych (wykaz stanowi załącznik nr 4). 3. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestników Programu o każdej zmianie wprowadzonej w Załącznikach nr 2-4. Powiadomienie zostanie przekazane za pośrednictwem doradców terenowych oraz strony internetowej na co najmniej 14 dni przed datą ich wprowadzenia. Zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników. 4. W zależności od uzyskanego poziomu zakupu Produktów Premiowanych Uczestnik otrzyma określoną premię (dalej Premia ), składającą się z dwóch elementów: premii podstawowej (dalej Premia podstawowa ) oraz premii za wzrost (dalej Premia za wzrost ). Organizator wyraźnie zastrzega, iż zakupy Produktów Premiowanych na poziomie poniżej ,- (słownie: sto tysięcy złotych) netto nie będą premiowane w jakikolwiek sposób. 5. Podstawą naliczenia Premii w roku 2015 będą zakupy Produktów Premiowanych dokonane w okresie od r. do r. Podstawą naliczenia Premii podstawowej w latach następnych będą zakupy Produktów Premiowanych dokonane w okresie od 1 listopada jednego roku do 31 października roku następnego (zwany dalej Okresem obrachunkowym ). 2

3 V. ZASADY PROGRAMU - WYSOKOŚĆ PREMII PODSTAWOWEJ 1. Każda złotówka wydana na zakup Produktów Premiowych zostanie przemnożona przez ustalone wartości (zwany dalej Wagami ). Wagi przypisane do poszczególnych Palet są różne i wynoszą: a) nawozy FoliQ x 2,0 b) paleta Agro Bakałarzewo x 1,5 c) Pozostałe produkty premiowane x 1,0 2. Organizator zastrzega, iż Wagi mogą być podwyższane czasowo w odniesieniu do pojedynczych Palet lub wybranych Produktów Premiowanych. O czasowym podwyższaniu wag Uczestnicy programu zostaną poinformowani przez Agro Bakałarzewo niezwłocznie za pośrednictwem doradców terenowych lub strony internetowej 3. Wysokość należnej Premii podstawowej zależna jest od wartości zakupów Produktów Premiowanych wyliczonej z uwzględnieniem postanowień punktu VI ust. 1. i wynosi: Poziom zakupów po przeliczeniu Wartość Premii do , ,-- złotych od ,01 do , ,-- złotych od ,01 do , ,-- złotych od ,01 do , ,-- złotych od ,01 do , ,-- złotych od ,01 do , ,-- złotych od ,01 do , ,-- złotych od ,01 do , ,-- złotych od ,01 do , ,-- złotych od ,01 do , ,-- złotych od ,01 do , ,-- złotych od ,01 do , ,-- złotych od ,01 do , ,-- złotych powyżej , ,-- złotych VI. ZASADY PROGRAMU - PREMIA ZA WZROST 1. Oprócz Premii podstawowej Uczestnicy będą mogli otrzymać Premię za wzrost. 2. Warunkiem otrzymania Premii za wzrost będzie zwiększenie wartości zakupów Produktów Premiowanych w Programie InPlus dokonanych w jednym Okresie obrachunkowym w stosunku do poziomu zakupów Produktów Premiowanych w poprzednim Okresie obrachunkowym. 3. Wysokość Premii za wzrost wynosi 3 % (słownie: trzy procent). 4. Podstawą obliczenia wartości Premii za wzrost w 2015 r. będzie nadwyżka wartości zakupów Produktów Premiowanych dokonanych w okresie od r. do r. nad zakupami tych samych produktów dokonanymi w okresie od r. do r. Podstawą obliczenia Premii za wzrost w latach następnych będzie nadwyżka wartości zakupów Produktów Premiowanych w Okresie obrachunkowym danego roku nad wartością zakupów Produktów Premiowanych w Okresie obrachunkowym roku poprzedniego. 5. W przypadku Uczestników, którzy od r. do r. nie dokonali zakupów Produktów Premiowanych powyżej zł, podstawą obliczenia wartości Premii 3

4 za wzrost w bieżącym Okresie obrachunkowym będzie nadwyżka wartości zakupów Produktów Premiowanych ponad sumę złotych (słownie: sto tysięcy złotych). 6. W każdym przypadku podstawę wyliczenia Premii za wzrost będą stanowić wartości netto zakupów, znajdujące się w zapisach księgowych Organizatora i uwzględniające Produkty Premiowane w każdym z branych pod uwagę Okresów obrachunkowych. 7. Kwota Premii za wzrost wyliczonej z uwzględnieniem postanowień punktów VI zostanie zaokrąglona do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty z końcówką poniżej 0,50 zł zostaną zaokrąglane są w dół, a kwoty z końcówką 0,50 zł i więcej w górę. VII. ROZLICZENIE PREMII 1. Rozliczenie Premii następować będzie niezwłocznie po zakończeniu danego Okresu obrachunkowego, nie później jednak niż do końca każdego roku kalendarzowego. 2. Niezachowanie terminu płatności z tytułu zakupów dokonanych przez Uczestnika będzie skutkowało naliczeniem odsetek za zwłokę w zapłacie. Naliczone odsetki będą potrącane z kwoty należnej Premii. Kwota Premii po potrąceniu naliczonych odsetek zostanie zaokrąglona do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty z końcówką poniżej 0,50 zł zostaną zaokrąglone w dół, a kwoty z końcówką 0,50 zł i więcej w górę. 3. Każdy z Uczestników zostanie poinformowany pisemnie o wysokości należnej Premii. 4. Warunkiem udzielenia Premii będzie wywiązanie się Uczestnika z całości zobowiązań z tytułu dokonanych zakupów wymagalnych do dnia rozliczenia. Jeżeli na dzień rozliczenia Uczestnik nie wykonał swojego zobowiązania w stosunku do Kazgod, otrzyma on informację o wysokości należnej Premii, jednakże jej realizacja nastąpi dopiero po dniu uregulowania wszystkich zobowiązań w stosunku do Kazgod. W przypadku nieuregulowania przez Uczestnika należności za zakupy dokonane u Organizatora w danym Okresie obrachunkowym do końca lutego roku następnego Premia nie zostanie udzielona. 5. Należna Premia będzie mogła być zrealizowana w jednej z poniższych form: a) przedpłacona karta paliwowa, b) przedpłacona karta płatnicza, c) bon turystyczny, d) bon towarowy. 6. Każdy z Uczestników może samodzielnie podjąć decyzję o wyborze jednej lub kilku form rozliczenia Premii oraz proporcji podziału Premii pomiędzy preferowane formy. W każdym wypadku kwota Premii przeznaczona na wybraną formę realizacji będzie oznaczała limit wartości wybranej formy w ujęciu brutto. Decyzja o sposobie rozliczenia Premii i jej podziału pomiędzy poszczególne dostępne formy musi zostać przekazana Organizatorowi pisemnie w ciągu 14 dni od otrzymania od Organizatora informacji o wysokości należnej Premii, za wyjątkiem zapisów punktu VII ust Z uwagi na długi proces pozyskania przedpłaconych kart płatniczych decyzja o wyborze tej formy rozliczenia Premii musi zostać przekazana przez Uczestnika najpóźniej do dnia 31 sierpnia każdego roku. O chęci skorzystania z tej formy rozliczenia Premii Uczestnik musi poinformować Organizatora pisemnie za pośrednictwem faksu, poczty lub poczty elektronicznej. Jeżeli Uczestnik nie zadeklaruje w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku chęci skorzystania z tej formy rozliczenia Premii, wybór tej formy w terminie późniejszym nie będzie możliwy. Informacja o preferowanej wysokości zasilenia karty płatniczej musi zostać przekazana Organizatorowi pisemnie w ciągu 14 dni od otrzymania od Organizatora informacji o wysokości należnej Premii. 8. W przypadku wyboru przedpłaconej karty paliwowej Orlen jako formy rozliczenia należnej Premii Uczestnik otrzyma od Organizatora kartę paliwową PKN Orlen SA, uprawniającą do zapłaty na warunkach określonych przez PKN Orlen SA i do wysokości limitu karty za wszystkie rodzaje paliw 4

5 dostępne na stacjach paliwowych PKN Orlen SA oraz Bliska oznaczonych logo Flota. Limit karty musi być określony jako kwota całkowita. Okres ważności karty wynosi jeden rok, licząc od dnia jej wystawienia. Wartość jednej karty nie może być mniejsza niż złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). 9. W przypadku wyboru przedpłaconej karty płatniczej jako formy rozliczenia Premii Uczestnik otrzyma od Agro Bakałarzewo kartę płatniczą systemu Visa Electron, uprawniającą do zapłaty na warunkach określonych przez wystawcę karty i do wysokości limitu karty za produkty oraz usługi dostępne we wszystkich punktach usługowych i handlowych oznaczonych logo Visa Electron. Limit karty musi być określony jako kwota całkowita. Karty nie umożliwiają wypłaty gotówki w bankomacie. Okres ważności karty wynosi jeden rok, licząc od dnia jej wystawienia. Wartość kart wydanych w jednym Okresie obrachunkowym jednemu Uczestnikowi nie może przekroczyć złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 10. W przypadku wyboru bonu turystycznego jako formy rozliczenia Premii Uczestnik otrzyma od Agro Bakałarzewo bon wakacyjny Itaki uprawniający do zapłaty we wszystkich biurach podróży współpracujących z tym touroperatorem za wybraną przez siebie wycieczkę na warunkach określonych przez Nowa Itaka Sp. z.o.o. Wartość bonu musi być określona jako kwota całkowita. Okres ważności bonu wakacyjnego Itaki wynosi dwa lata, licząc od dnia jego wystawienia. 11. Wybór bonu towarowego jako formy rozliczenia Premii będzie uprawniał Uczestnika do odebrania produktów z oferty Agro Bakałarzewo za równowartość bonu towarowego. Wartość bonu musi być określona jako kwota całkowita. Okres ważności bonu towarowego wynosi dwa miesiące, licząc od dnia jego wystawienia. 12. Należna Premia ani też żadna z wybranych form jej realizacji nie podlegają w żadnym wypadku wymianie na gotówkę. 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania Premii przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 14. Należności podatkowe z tytułu uzyskanych Premii Uczestnik reguluje we własnym zakresie. VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów marketingowych oraz Programu. 2. Organizator oświadcza, iż przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie przez niego danych osobowych, o których mowa w punkcie VI ust. 1 będzie następowało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r). 3. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. VII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Programu powinny być składane przez Uczestników w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Organizatora, nie później niż do 14 dni od daty otrzymania informacji o wysokości przyznanej Premii. 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia. Decyzja Organizatora wydana w tym trybie jest ostateczna. 5

6 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W ciągu roku Uczestnik ma możliwość sprawdzenia bieżącego stanu zakupów oraz wysokości należnej Premii poprzez doradców terenowych. 2. Po zamknięciu Okresu obrachunkowego, tj. po 31 października każdego roku obowiązywania Programu InPlus, zwroty towarów nie będą możliwe. 3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie InPlus w trakcie jego trwania. Rezygnacja z udziału w Programie InPlus wiąże się z utratą możliwości otrzymania Premii podstawowej oraz Premii za współpracę przez Uczestnika za Okres obrachunkowy, w trakcie którego ma miejsce rezygnacja. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie wymaga przesłania przez Uczestnika do Organizatora stosownego oświadczenia w formie pisemnej. 4. Organizator zastrzega sobie także prawo do pozbawienia Punktu Sprzedaży statusu Uczestnika w Programie InPlus w przypadku, gdy: a) Uczestnik Programu InPlus nie ureguluje należności za towary zakupione u Organizatora w danym Okresie obrachunkowym do dnia 30 czerwca roku następnego. b) Uczestnik Programu InPlus nie dokona u Organizatora żadnych zakupów Produktów Premiowanych w danym Okresie obrachunkowym. c) Uczestnik Programu InPlus zacznie korzystać z innych form premiowania oraz rabatów specjalnych oferowanych przez Organizatora. 5. W przypadku utraty statusu Uczestnika w Programie InPlus dany podmiot traci prawo do Premii podstawowej oraz Premii za współpracę za Okres obrachunkowy, w którym utracił status Uczestnika, oraz innych świadczeń wynikających z Regulaminu. 6. Utrata statusu Uczestnika w Programie InPlus nie wyklucza możliwości przystąpienia do Programu InPlus w następnym roku. 7. Z chwilą podpisania formularza zgłoszeniowego, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z powyższym Regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym zobowiązuje się powiadomić Uczestników pisemnie za pośrednictwem doradców terenowych lub strony internetowej nie później niż na 14 dni przed datą wprowadzenia zmiany w życie. 9. Regulamin Programu InPlus dostępny będzie w siedzibie Organizatora, punktach sprzedaży Organizatora, u doradców terenowych oraz na stronie internetowej 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 6

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Rozdział I Postanowienia dotyczące wszystkich kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo