REGULAMIN SERWISU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU www.paymax.pl"

Transkrypt

1 NINIEJSZY WZORZEC REGULAMINU SERWISU MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO UMÓW ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI BĘDĄCYMI PRZEDSIĘBIORCAMI W ROZUMIENIU ART KODEKSU CYWILNEGO. NINIEJSZEGO WZORCA NIE STOSUJE SIĘ DO UMÓW ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI W ROZUMIENIU ART KODEKSU CYWILNEGO. REGULAMIN SERWISU - WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW Użyte w regulaminie terminy oznaczają odpowiednio: a) Regulamin - niniejszy regulamin, będący uregulowaniem warunków zawierania umowy, określający prawa i obowiązki Użytkownika, Akceptanta oraz Administratora strony; b) Serwis Internetowy (Serwis) - serwis znajdujący się na stronie internetowej umożliwiający sprzedaż urządzeń do akceptacji Płatności mobilnych Pin-Pad Paymax oraz usług z tym związanych i kontroli przeprowadzanych Transakcji przez Akceptanta, w zakresie i na warunkach uregulowanych Umową, o której mowa w niniejszym Regulaminie; c) Punkt sprzedaży towarów - usług Akceptanta (Punkt Sprzedaży) - miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot gospodarczy, u którego stosowany jest system akceptacji Płatności, oferowany przez Paymax; d) Pin-Pad Paymax - urządzenie oznaczone logotypem Paymax służące do akceptacji dokonywanych Transakcji za zakupy/usługi w Punkcie Sprzedaży; e Akceptant - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący stroną Umowy; f) Użytkownik - podmiot, odwiedzający stronę internetową oraz dokonujący Zapytania o przedmiot świadczonych przez Paymax usług; g) Konto - indywidualny panel administracyjny Akceptanta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie internetowym, dostępnym pod adresem, oznaczony loginem i hasłem; h) Rejestracja - proces polegający na założeniu Konta Akceptanta na stronie Serwisu; i) Klient - osoba fizyczna dokonująca zakupu w Punkcie Sprzedaży Akceptanta, korzystająca z systemu akceptacji Płatności dostarczonego przez Paymax; j) Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; k) Transakcje - przedstawione w zestawieniu transakcje bezgotówkowe widoczne na Koncie Akceptanta dokonywane w Punkcie Sprzedaży Akceptanta przez Klientów; l) Aplikacja - udostępniona wraz z Pin-Padem Paymax, techniczna struktura do obsługiwania Transakcji w Punkcie Sprzedaży; m) Umowa - umowa zawarta pomiędzy Paymax a podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w Punkcie Sprzedaży w przedmiocie wdrożenia i stosowania mobilnego systemu akceptacji płatniczej w Punkcie Sprzedaży, określająca w swej treści obowiązki stron Umowy w celu prawidłowej jej Realizacji; n) Zapytanie - zapytanie Użytkownika skierowane wobec Paymax za pomocą danych kontaktowych znajdujących się na stronie Serwisu w celu pozyskania informacji o oferowanych przez Paymax usługach; o) Odpowiedź - informacja o oferowanych usługach przez Paymax przekazana przez Paymax do Użytkownika kierującego Zapytanie, o którym mowa w lit. n; p) Realizacja Umowy czas potrzebny na wdrożenie systemu akceptacji Płatności, określony w Umowie zawartej pomiędzy stronami, szacunkowo wynosi około 7 dni roboczych; q) Agent - podmiot odpowiedzialny za weryfikację dokumentacji Użytkownika, na zasadach ujętych w Umowie pomiędzy stronami, oraz dokonujący akceptacji poprawnie dokonanych Transakcji w Punkcie sprzedaży

2 Akceptanta, przyporządkowanych do określonego urządzenia Pin-Pad Paymax w celu prowadzenia rozliczeń; r) Weryfikacja - proces mający na celu sprawdzenie poprawności i prawdziwości danych Akceptanta; s) Reklamacja - zgłoszenie dotyczące wady produktu lub jego awarii, dokonane poprzez Konto Akceptanta, po wypełnieniu zgłoszenia reklamacyjnego i zastosowania dalszych procedur reklamacyjnych; t) Płatność - płatność bezgotówkowa dokonywana przez Klientów Punktu Sprzedaży w oparciu o dostarczone urządzenie Pin-Pad Paymax oraz aplikację obsługującą płatność; u) Paymax - spółka Paymax S.A., a także każdy jej następca prawny, o ile nastąpi zbycie lub przekształcenie przedsiębiorstwa tej spółki, lub w każdym innym przypadku cesji praw i obowiązków Paymax wynikających z niniejszej Umowy. v) Strony - poprzez wskazanie należy rozumieć łącznie definicję Paymax oraz Akceptant. INFORMACJE OGÓLNE 1. Serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym zwany dalej Serwisem prowadzony jest przez Paymax S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A, Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , NIP: , REGON , kapitał zakładowy: (jeden milion) zł, opłacony w całości. 2. Usługi świadczone przez Serwis są odpłatne. Informacje o kosztach oferowanych przez Paymax usług są przedstawiane zainteresowanym Użytkownikom po złożeniu przez nich Zapytania. 3. Paymax świadczy usługi Akceptantowi w oparciu o niniejszy Regulamin w zakresie niezbędnym do prawidłowego przekazania informacji o proponowanych usługach. Wiążące dla obu Stron są zawsze i wyłącznie ustalenia dokonane na drodze indywidualnych porozumień pomiędzy Stronami, określone w podpisanej przez strony Umowie. 4. Do korzystania ze strony internetowej Serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, wyposażone w przeglądarkę internetową. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu po stronie Użytkownika/Akceptanta wymagane jest również włączenie obsługi JavaScript oraz uaktywnienie obsługi plików typu Cookies. 5. Do korzystania z usług świadczonych przez Paymax niezbędny jest telefon bądź tablet z systemem operacyjnym Android od wersji wzwyż oraz Pin-Pad Paymax z Aplikacją. 6. Korzystanie ze strony internetowej Serwisu jest bezpłatne. Użytkownicy mogą wysyłać Zapytania do Paymax drogą na podany adres kontaktowy lub telefonując na wskazany w danych kontaktowych numer telefonu, znajdujący się na stronie internetowej Serwisu. 7. Koszt połączenia naliczany jest zgodnie ze stawką operatora, z usług którego korzysta telefonujący Użytkownik/Akceptant. 8. Paymax świadczy usługi polegające na dostarczaniu Akceptantom Oprogramowania dla nowego rozwiązania technologicznego, służącego do dokonywania akceptacji transakcji przy użyciu kart płatniczych wykorzystywanych przez ich użytkowników w celu wykonania zlecenia płatniczego typu mpos i e-commerce. Paymax świadczy sprzedaż urządzeń Pin-Pad Paymax dostępnych w ofercie przedstawionej na stronie, które służą do realizacji akceptacji transakcji, omówionych w zdaniu poprzednim i spełniają wymagania Organizacji Kart Płatniczych w zakresie koniecznych certyfikacji. Wszelkie informacje dotyczące ceny i funkcjonalności są przedstawiane szczegółowo zainteresowanym Użytkownikom/Akceptantom, w oparciu o przeprowadzone konsultacje. 9. Paymax odpowiada na Zapytania ofertowe w ciągu 36 godzin od złożenia zapytania w Serwisie. 10. Informacje przedstawione na stronie internetowej Serwisu uprawniają Akceptanta/Użytkownika do powzięcia ogólnych informacji o oferowanych usługach. Paymax zastrzega jednak, że wszelkie dodatkowe i dokładne informacje są przekazywane Użytkownikom/Akceptantom podczas indywidualnych ustaleń i rozmów.

3 11. Paymax udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o systemie akceptacji Płatności w Punktach Sprzedaży, który może zaoferować Użytkownikom/Akceptantom. System oferowany przez Serwis jest w pełni kompletny, tj. Akceptant zawierający umowę z Paymax otrzymuje urządzenie Pin-Pad Paymax wraz z Aplikacją niezbędną do prawidłowej obsługi systemu Płatności. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapisy Umowy. 13. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym:. 14. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Serwisem a Akceptantem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Paymax. SYSTEM PŁATNICZY INFORMACJE DODATKOWE 1. Informacje o systemie akceptacji Płatności zamieszczone na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży. 2. Wszystkie dokładne informacje dotyczące wdrażania systemu akceptacji Płatności, obsługi urządzenia płatniczego Pin-Pad Paymax oraz funkcjonalności oferowanych rozwiązań, o ile nie znajdują się na stronie Serwisu, są przedstawiane szczegółowo przez pracownika Paymax zainteresowanemu Użytkownikowi/ Akceptantowi. 3. Paymax traktuje każdego Użytkownika/Akceptanta indywidualnie. Wszelkie kwestie dotyczące Płatności oraz rozliczeń ustalane są indywidualnie podczas rozmów o oferowanej usłudze, które to prowadzone są przez Agenta. 4. Każdy Użytkownik zainteresowany produktem oferowanym przez Paymax otrzymuje szczegółowe wskazówki dotyczące dalszych kroków w celu nawiązania współpracy z Paymax, a w szczególności informacje dotyczące ceny, zakresu oraz czasu wykonania Umowy. 5. Szacowany czas na Realizację Umowy wynosi do 7 dni roboczych. Paymax zastrzega możliwość wydłużenia szacowanego terminu Realizacji Umowy po uprzednim porozumieniu z Akceptantem. Wydłużony czas Realizacji Umowy może być spowodowany koniecznością dostarczenia przez Akceptanta dodatkowych dokumentów niezbędnych w procesie Weryfikacji prowadzonej przez Agenta. 6. Warunki użytkowania Pin-Pad Paymax przedstawione są szczegółowo w dołączonej do urządzenia instrukcji obsługi. 7. Paymax dokłada wszelkich starań, aby system był prosty i zrozumiały dla Akceptanta. Jeżeli Akceptant ma pytania dotyczące obsługi urządzenia płatniczego lub działania systemu płatniczego, powinien kontaktować się z Paymax pod numerem telefonu lub poprzez gdzie uzyska potrzebne informacje. 8. Paymax na swojej stronie internetowej zamieszcza aktualne informacje na temat oferowanych rozwiązań do akceptacji Płatności. 9. Paymax nie udostępnia na swojej stronie internetowej informacji sprzecznych z założeniami działania Paymax oraz sprzecznych z charakterystyką działania urządzeń przez siebie oferowanych. 10. Paymax nie wprowadza Użytkowników w błąd i nie informuje o dostępności akceptacji Płatności przez urządzenie Pin-Pad Paymax wobec środków płatniczych nieobsługiwanych przez to urządzenie. 11. Użytkownik, po zapoznaniu się z informacją znajdującą się na stronie Serwisu, podejmuje decyzję o skontaktowaniu się z Paymax lub o zaniechaniu takiego działania. 12. Wysłanie Zapytania poprzez lub Zapytanie telefoniczne nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy z Paymax. Użytkownik może kontaktować się w celu rozpoznania propozycji i dokonania subiektywnej oceny o przydatności oferowanych rozwiązań przez Paymax wobec jego oczekiwań, lub dokonać oceny odwrotnej, a więc ocenić propozycję jako niekorzystny wariant dla siebie. 13. Użytkowników oraz Akceptantów obowiązuje zakaz dostarczania do Paymax treści o charakterze bezprawnym.

4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I SPRZEDAŻY 1. Użytkownik, który dokonał pozytywnej oceny usług świadczonych przez Paymax i chce dokonać Rejestracji Konta, na którym będzie miał możliwość zawarcia Umowy o świadczeniu usług i sprzedaży oraz dokonać zamówienia Pin-Pad Paymax, musi w tym celu dokonać następujących czynności: a) Wejść w zakładkę Załóż Konto na stronie znajdującą się na stronie b) Przeglądarka internetowa skieruje Użytkownika na system Rejestracji składający się z czterech kroków; c) W kroku pierwszym rejestracji zobowiązany jest wypełnić wymagane pola rejestracji oraz zaakceptować ninijejszy Regulamin, jeżeli tego nie dokona, nie może przejść do kroku drugiego rejestracji; d) Następnie Użytkownik zobowiązany jest przejść do kroku drugiego rejestracji; e) W kroku drugim rejestracji zobowiązany jest wypełnić wymagane pola rejestracji; f) Następnie Użytkownik zobowiązany jest przejść do kroku trzeciego rejestracji; g) W kroku trzecim rejestracji Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wymagane pola rejestracji; h) Następnie Użytkownik zobowiązany jest przejść do kroku czwartego rejestracji; i) W kroku czwartym rejestracji Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wymagane pola rejestracji oraz zaakceptować Politykę Prywatności, Zasady i Warunki Dokonywania Płatności Kartami oraz opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji i oferty marketingowej (akceptacja niewymagana do ukończenia rejestracji) - jeżeli nie zaakceptuje wymaganych dokumentów nie ma możliwości ukończenia Rejestracji; j) Użytkownik zobowiązany jest przycisnąć hiperłącze ZAKOŃCZ ; k) Na pocztę elektroniczną podaną w trakcie Rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość od Paymax o pozytywnym zakończeniu procesu Rejestracji oraz założeniu Konta; l) W kolejnej wiadomości elektronicznej Użytkownik otrzyma od Paymax hiperłącze do aktywacji Konta i, w razie dokonania aktywacji, otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną o pozytywnej aktywacji Konta; m) Po aktywacji Konta Użytkownik loguje się do Konta; n) Na Koncie Użytkownik zobowiązany jest dokonać zamówienia na wybrany przez siebie model Pin-Pad Paymax we wskazanej liczbie - na podstawie wystawionego dowodu zamówienia Użytkownik zobowiązany jest w ciągu 7 dni wpłacić na odpowiednie konto bankowe kwotę o wysokości wskazanej w tymże dowodzie zamówienia, jeżeli tego nie dokona zamówienie jest anulowane; w razie dokonania wpłaty na konto bankowe Paymax wysyła Pin-Pad Paymax do Akceptanta, jednak bez względu na proces opisany w tymże punkcie, po złożeniu zamówienia Użytkownik bezzwłocznie przechodzi do kolejnego punktu; o) Po dokonaniu zamówienia Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Umowę - dla uproszczenia nazwaną w procesie rejestracji Zasady i Warunki Współpracy z Paymax; p) Po akceptacji Umowy Akceptant zobowiązany jest wysłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (na Koncie istnieje możliwość przesłania do Paymax przeskanowanych dokumentów) wymagane dokumenty wskazane w tymże kroku procesu, służące do oceny prowadzonej działalności gospodarczej i weryfikacji danych przekazanych przez Akceptanta; q) Paymax przekazuje komplet dokumentów do Agenta Rozliczeniowego i oczekuje na weryfikację, która może trwać około 2 tygodni (słownie: dwóch tygodni); r) W razie pozytywnej weryfikacji dokumentów Akceptant jest o tym informowany w sposób ustalony przez Strony; s) Akceptant zobowiązany jest pobrać umowę wiążącą go z Agentem Rozliczeniowym, która znajduje się na Koncie, po czym wydrukować ją, wypełnić we wskazanych miejscach, podpisać oraz wysłać oryginał na adres Agenta Rozliczeniowego oraz wysłać kopię na adres Paymax pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (możliwość wysłania dokumentów za pośrednictwem Konta).

5 2. W razie podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy Akceptant wysyła oświadczenie woli wyrażające taką decyzję do Paymax w formie pisemnej bądź elektronicznej na adres Paymax. Umowa przewiduje jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Ponadto Paymax może wypowiedzieć Umowę bez terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: a) Akceptant narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub Zasad Współpracy, w szczególności dotyczących udzielonej Licencji i sposobu korzystania z Oprogramowania, użytkowania powierzonych Urządzeń, obchodzenia się z Informacjami Poufnymi oraz Danymi Wrażliwymi, umyślnego przekroczenia Limitów, etc.; b) na polecenie Agenta Rozliczeniowego; c) Akceptant podał fałszywe, błędne, niepełne lub mylące dane; d) wobec Akceptanta prowadzone jest postępowanie upadłościowe; e) Akceptant dopuścił się oszustwa lub próby oszustwa, lub popełnił inne przestępstwo, w związku z korzystaniem z Serwisu Paymax, Oprogramowania i Urządzeń; f) Akceptant lub osoba trzecia korzysta z Serwisu lub Oprogramowania i Urządzeń w sposób, który, w opinii Paymax, jest lub może być szkodliwy dla prawidłowego świadczenia Usługi, a Akceptant nie podejmuje działań naprawczych, w terminie określonym w otrzymanym od Paymax zawiadomieniu. 3. Ponadto, co wskazane zostało w ust. 2 powyżej, Umowa może zostać rozwiązana przez Paymax po okresie sześciu miesięcy, podczas których Usługi nie będą używane przez Akceptanta. Po tym okresie Konto Akceptanta w Serwisie Paymax zostanie zamknięte. 4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, Akceptant zobowiązany jest bezzwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy zaprzestać korzystania z Usług oraz licencji udzielonych oraz do korzystania z logo, znaków towarowych oraz innej własności intelektualnej, które wygasają. REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące działania urządzenia do akceptacji Płatności Pin-Pad Paymax powinny być kierowane bezpośrednio poprzez Konto Akceptanta w zakładce Terminale. 2. Reklamacja powinna być skierowana poprzez wypełnienie dedykowanego formularza znajdującego się w zakładce, a w szczególności poprzez uzupełnienie go o numer seryjny uszkodzonego terminala oraz określenie rodzaju awarii. 3. Po dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 24 godzin pracownik Paymax skontaktuje się z Akceptantem zgłaszającym uszkodzenie urządzenia, w celu potwierdzenia otrzymanego zgłoszenia. 4. Po skutecznym potwierdzeniu dokonanego zgłoszenia, Akceptant powinien odesłać uszkodzone urządzenie na adres: LANTEC Polska Sp. z o.o., ul. Świętego Antoniego 8, Swadzim. 5. Akceptant powinien zadbać o prawidłowe zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi dalszymi uszkodzeniami w trakcie transportu urządzenia do serwisu. 6. Lantec Polska Sp. z o.o. po otrzymaniu przesyłki, w ciągu 28 dni od daty zgłoszenia awarii ustali przyczynę awarii, i usunie jej przyczynę. 7. Jeżeli w ramach przeprowadzonego rozpoznania uszkodzenia okaże się, że uszkodzenie Pin-Pad Paymax nastąpiło wskutek niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem stosowania urządzenia, koszty ewentualnej naprawy lub zakupu nowego Pin-Pad Paymax ponosi Akceptant. 8. W przypadku technicznego uszkodzenia Pin-Pad Paymax, nie z winy Akceptanta, Paymax pokrywa koszt ewentualnej naprawy lub wymiany urządzenia Pin-Pad Paymax na nowe i ponosi koszta związane z dostarczeniem urządzenia do Akceptanta. 9. W przypadku nieprzyjęcia przez urządzenie do akceptacji Płatności Pin-Pad Paymax środka płatniczego deklarowanego jako dostępny i możliwy do obsługi przez system należy ustalić, czy środek płatniczy nie jest uszkodzony. 10. Wszelkie kwestie nieuregulowane w zakresie napraw i awarii urządzenia są zawarte w Umowie pomiędzy Stronami.

6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przekazywania informacji o posiadanych rozwiązaniach płatności mobilnych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 2. Treści zamieszczane na stronie Serwisu nie mają na celu naruszania niczyjej godności, prywatności ani praw autorskich. 3. Wszelkie materiały a w szczególności elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje dostępne w Serwisie na stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Paymax lub podmiotów współpracujących z Paymax. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej. 4. Paymax zamieszczając informacje na swojej stronie internetowej dokłada wszelkich starań w zakresie weryfikacji rzetelności i prawdziwości treści udostępnianych mu przez podmioty współpracujące z nim. W celu potwierdzenia wiarygodności i prawdziwości treści zamieszczanych przez Paymax, a udostępnianych przez podmioty współpracujące z Paymax zgodnie z działalnością Paymax, Akceptant powinien skontaktować się z podmiotami współpracującymi. 5. Paymax zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. 6. Paymax nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku dostępu do Serwisu. 7. Paymax oświadcza, że dokłada wszelkich starań technicznych i informatycznych, by wszelkie zakłócenia w działaniu Serwisu trwały jak najkrócej oraz były jak najmniej inwazyjne dla Użytkowników/Akceptantów. 8. Paymax dokłada wszelkich starań, aby sytuacje opisane w pkt 5 nie niosły za sobą odczuwalnych skutków w postaci niemożności wykorzystywania działania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. 9. Paymax nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia Serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od Paymax. 10. Jakiekolwiek zastrzeżenia, wątpliwości czy problemy należy zgłaszać Paymax niezwłocznie poprzez adres lub kontaktując się telefonicznie pod numerem Źródłem odpowiedzialności działań Paymax jest Regulamin Serwisu oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 12. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Paymax znajdują się w Polityce Odpowiedzialności, znajdującej się na stronie internetowej Serwisu. ZALECENIA 1. Paymax nie jest stroną umów zawieranych z Klientami przez Punkt Sprzedaży. Oznacza to, że jakiekolwiek roszczenia Klientów mogą być kierowane wyłącznie do Akceptanta, z wyjątkiem roszczeń, które związane są z niepoprawną obsługą systemu akceptacji Płatności wynikającą z winy Paymax. 2. Klient powinien dokładać wszelkich starań w celu nieudostępniania narzędzia płatniczego osobie do tego nieupoważnionej. 3. Paymax nie odpowiada za naruszenia wynikające z zaniedbania Klienta, o których mowa powyżej. 4. W przypadku zakwestionowania przez Klienta poprawności Transakcji dokonanej przy użyciu urządzenia i systemu akceptacji Płatności oferowanego przez Paymax zastosowanie mają uregulowania dotyczące odpowiedzialności, znajdujące się w Umowie pomiędzy Akceptantem a Paymax. 5. Wszelkie szczegółowe zalecenia i informacje dotyczące odpowiedzialności znajdują się w Polityce Odpowiedzialności i stanowią integralną część niniejszego dokumentu. 6. Zawarta pomiędzy stronami Umowa jest uzupełnieniem odpowiedzialności Paymax.

7 ZABEZPIECZENIA SYSTEMU MOBILNEGO 1. Paymax oświadcza, że stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa wymagane odpowiednimi przepisami prawa w stosowanym systemie akceptacji Płatności oraz posiada wymagane certyfikacje i audyty bezpieczeństwa w zakresie świadczonych usług. 2. Korzystanie z Aplikacji jest zgodne z przepisami prawa polskiego i następuje w oparciu o nowoczesne i bezpieczne systemy zabezpieczeń, chroniące dane osobowe Klientów. 3. Paymax zapewnia, że oferowany przez niego system Aplikacji obsługującej akceptację Płatności jest zgodny z przedstawioną dokumentacją zawierającą informacje o zabezpieczeniach oraz innych istotnych z punktu widzenia Użytkownika/Akceptanta kwestiach, o których powinien zostać powiadomiony. 4. Wszelkie informacje dodatkowe, dotyczące szczegółowych uregulowań i zabezpieczeń są przedstawiane Użytkownikowi/Akceptantowi podczas rozmów w przedmiocie oferowanej usługi. 5. Kwestie dotyczące zabezpieczeń systemowych nie są przekazywane Użytkownikom/Akceptantom. Są to informacje poufne, ponieważ dotyczą technicznych ustawień systemu i Aplikacji stworzonej przez Paymax i stanowią własność Paymax. 6. Usługa oferowana przez Paymax odznacza się niezwykłą funkcjonalnością dzięki zastosowaniu prostych, przyjaznych i nowych rozwiązań. 7. Oferowana przez Paymax Usługa odznacza się przede wszystkim nieograniczonym dostępem do platformy akceptacji dla wszystkich podmiotów gospodarczych bez względu na miejsce oraz rodzaj prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Paymax dokłada wszelkich starań i korzysta z bezpiecznych systemów w celu zapewnienia komfortu i poczucia bezpieczeństwa swoim Akceptantom. 2. Regulamin można w każdej chwili utrwalić, pozyskać, zapisać poprzez użycie specjalnego nośnika informacji, lub wydrukować. 3. Nazwa Serwisu oraz wszystkie materiały znajdujące się w nim stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione. 4. Akceptanci mogą kontaktować się z Paymax poprzez adres lub telefonicznie: Paymax zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu po wcześniejszej publikacji na stronie głównej Serwisu przewidywanych zmian. Zmiana regulaminu nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania przewidywanych zmian. Na zmiany może mieć wpływ w szczególności rozwój Serwisu lub zmiany w prawodawstwie. 6. Adres korespondencyjny serwisu to: Paymax S.A., ul. Domaniewska 39A, Warszawa. 7. Paymax oświadcza, że jest uprawniony do używania znaków i oznaczeń firmowych produktów prezentowanych na swojej stronie oraz, że materiały i treści publikowane przez niego w Serwisie nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich. 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Paymax a Użytkownikiem/Akceptantem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Paymax. 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 12. Zawarcie Umowy pomiędzy Stronami oznacza akceptację przez Akceptanta warunków niniejszego Regulaminu oraz pozostałej dokumentacji na stronie Serwisu, będących nieodłącznymi elementami zawieranej Umowy.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo