REGULAMIN SERWISU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU www.paymax.pl"

Transkrypt

1 NINIEJSZY WZORZEC REGULAMINU SERWISU MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO UMÓW ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI BĘDĄCYMI PRZEDSIĘBIORCAMI W ROZUMIENIU ART KODEKSU CYWILNEGO. NINIEJSZEGO WZORCA NIE STOSUJE SIĘ DO UMÓW ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI W ROZUMIENIU ART KODEKSU CYWILNEGO. REGULAMIN SERWISU - WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW Użyte w regulaminie terminy oznaczają odpowiednio: a) Regulamin - niniejszy regulamin, będący uregulowaniem warunków zawierania umowy, określający prawa i obowiązki Użytkownika, Akceptanta oraz Administratora strony; b) Serwis Internetowy (Serwis) - serwis znajdujący się na stronie internetowej umożliwiający sprzedaż urządzeń do akceptacji Płatności mobilnych Pin-Pad Paymax oraz usług z tym związanych i kontroli przeprowadzanych Transakcji przez Akceptanta, w zakresie i na warunkach uregulowanych Umową, o której mowa w niniejszym Regulaminie; c) Punkt sprzedaży towarów - usług Akceptanta (Punkt Sprzedaży) - miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot gospodarczy, u którego stosowany jest system akceptacji Płatności, oferowany przez Paymax; d) Pin-Pad Paymax - urządzenie oznaczone logotypem Paymax służące do akceptacji dokonywanych Transakcji za zakupy/usługi w Punkcie Sprzedaży; e Akceptant - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący stroną Umowy; f) Użytkownik - podmiot, odwiedzający stronę internetową oraz dokonujący Zapytania o przedmiot świadczonych przez Paymax usług; g) Konto - indywidualny panel administracyjny Akceptanta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie internetowym, dostępnym pod adresem, oznaczony loginem i hasłem; h) Rejestracja - proces polegający na założeniu Konta Akceptanta na stronie Serwisu; i) Klient - osoba fizyczna dokonująca zakupu w Punkcie Sprzedaży Akceptanta, korzystająca z systemu akceptacji Płatności dostarczonego przez Paymax; j) Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; k) Transakcje - przedstawione w zestawieniu transakcje bezgotówkowe widoczne na Koncie Akceptanta dokonywane w Punkcie Sprzedaży Akceptanta przez Klientów; l) Aplikacja - udostępniona wraz z Pin-Padem Paymax, techniczna struktura do obsługiwania Transakcji w Punkcie Sprzedaży; m) Umowa - umowa zawarta pomiędzy Paymax a podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w Punkcie Sprzedaży w przedmiocie wdrożenia i stosowania mobilnego systemu akceptacji płatniczej w Punkcie Sprzedaży, określająca w swej treści obowiązki stron Umowy w celu prawidłowej jej Realizacji; n) Zapytanie - zapytanie Użytkownika skierowane wobec Paymax za pomocą danych kontaktowych znajdujących się na stronie Serwisu w celu pozyskania informacji o oferowanych przez Paymax usługach; o) Odpowiedź - informacja o oferowanych usługach przez Paymax przekazana przez Paymax do Użytkownika kierującego Zapytanie, o którym mowa w lit. n; p) Realizacja Umowy czas potrzebny na wdrożenie systemu akceptacji Płatności, określony w Umowie zawartej pomiędzy stronami, szacunkowo wynosi około 7 dni roboczych; q) Agent - podmiot odpowiedzialny za weryfikację dokumentacji Użytkownika, na zasadach ujętych w Umowie pomiędzy stronami, oraz dokonujący akceptacji poprawnie dokonanych Transakcji w Punkcie sprzedaży

2 Akceptanta, przyporządkowanych do określonego urządzenia Pin-Pad Paymax w celu prowadzenia rozliczeń; r) Weryfikacja - proces mający na celu sprawdzenie poprawności i prawdziwości danych Akceptanta; s) Reklamacja - zgłoszenie dotyczące wady produktu lub jego awarii, dokonane poprzez Konto Akceptanta, po wypełnieniu zgłoszenia reklamacyjnego i zastosowania dalszych procedur reklamacyjnych; t) Płatność - płatność bezgotówkowa dokonywana przez Klientów Punktu Sprzedaży w oparciu o dostarczone urządzenie Pin-Pad Paymax oraz aplikację obsługującą płatność; u) Paymax - spółka Paymax S.A., a także każdy jej następca prawny, o ile nastąpi zbycie lub przekształcenie przedsiębiorstwa tej spółki, lub w każdym innym przypadku cesji praw i obowiązków Paymax wynikających z niniejszej Umowy. v) Strony - poprzez wskazanie należy rozumieć łącznie definicję Paymax oraz Akceptant. INFORMACJE OGÓLNE 1. Serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym zwany dalej Serwisem prowadzony jest przez Paymax S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A, Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , NIP: , REGON , kapitał zakładowy: (jeden milion) zł, opłacony w całości. 2. Usługi świadczone przez Serwis są odpłatne. Informacje o kosztach oferowanych przez Paymax usług są przedstawiane zainteresowanym Użytkownikom po złożeniu przez nich Zapytania. 3. Paymax świadczy usługi Akceptantowi w oparciu o niniejszy Regulamin w zakresie niezbędnym do prawidłowego przekazania informacji o proponowanych usługach. Wiążące dla obu Stron są zawsze i wyłącznie ustalenia dokonane na drodze indywidualnych porozumień pomiędzy Stronami, określone w podpisanej przez strony Umowie. 4. Do korzystania ze strony internetowej Serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, wyposażone w przeglądarkę internetową. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu po stronie Użytkownika/Akceptanta wymagane jest również włączenie obsługi JavaScript oraz uaktywnienie obsługi plików typu Cookies. 5. Do korzystania z usług świadczonych przez Paymax niezbędny jest telefon bądź tablet z systemem operacyjnym Android od wersji wzwyż oraz Pin-Pad Paymax z Aplikacją. 6. Korzystanie ze strony internetowej Serwisu jest bezpłatne. Użytkownicy mogą wysyłać Zapytania do Paymax drogą na podany adres kontaktowy lub telefonując na wskazany w danych kontaktowych numer telefonu, znajdujący się na stronie internetowej Serwisu. 7. Koszt połączenia naliczany jest zgodnie ze stawką operatora, z usług którego korzysta telefonujący Użytkownik/Akceptant. 8. Paymax świadczy usługi polegające na dostarczaniu Akceptantom Oprogramowania dla nowego rozwiązania technologicznego, służącego do dokonywania akceptacji transakcji przy użyciu kart płatniczych wykorzystywanych przez ich użytkowników w celu wykonania zlecenia płatniczego typu mpos i e-commerce. Paymax świadczy sprzedaż urządzeń Pin-Pad Paymax dostępnych w ofercie przedstawionej na stronie, które służą do realizacji akceptacji transakcji, omówionych w zdaniu poprzednim i spełniają wymagania Organizacji Kart Płatniczych w zakresie koniecznych certyfikacji. Wszelkie informacje dotyczące ceny i funkcjonalności są przedstawiane szczegółowo zainteresowanym Użytkownikom/Akceptantom, w oparciu o przeprowadzone konsultacje. 9. Paymax odpowiada na Zapytania ofertowe w ciągu 36 godzin od złożenia zapytania w Serwisie. 10. Informacje przedstawione na stronie internetowej Serwisu uprawniają Akceptanta/Użytkownika do powzięcia ogólnych informacji o oferowanych usługach. Paymax zastrzega jednak, że wszelkie dodatkowe i dokładne informacje są przekazywane Użytkownikom/Akceptantom podczas indywidualnych ustaleń i rozmów.

3 11. Paymax udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o systemie akceptacji Płatności w Punktach Sprzedaży, który może zaoferować Użytkownikom/Akceptantom. System oferowany przez Serwis jest w pełni kompletny, tj. Akceptant zawierający umowę z Paymax otrzymuje urządzenie Pin-Pad Paymax wraz z Aplikacją niezbędną do prawidłowej obsługi systemu Płatności. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapisy Umowy. 13. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym:. 14. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Serwisem a Akceptantem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Paymax. SYSTEM PŁATNICZY INFORMACJE DODATKOWE 1. Informacje o systemie akceptacji Płatności zamieszczone na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży. 2. Wszystkie dokładne informacje dotyczące wdrażania systemu akceptacji Płatności, obsługi urządzenia płatniczego Pin-Pad Paymax oraz funkcjonalności oferowanych rozwiązań, o ile nie znajdują się na stronie Serwisu, są przedstawiane szczegółowo przez pracownika Paymax zainteresowanemu Użytkownikowi/ Akceptantowi. 3. Paymax traktuje każdego Użytkownika/Akceptanta indywidualnie. Wszelkie kwestie dotyczące Płatności oraz rozliczeń ustalane są indywidualnie podczas rozmów o oferowanej usłudze, które to prowadzone są przez Agenta. 4. Każdy Użytkownik zainteresowany produktem oferowanym przez Paymax otrzymuje szczegółowe wskazówki dotyczące dalszych kroków w celu nawiązania współpracy z Paymax, a w szczególności informacje dotyczące ceny, zakresu oraz czasu wykonania Umowy. 5. Szacowany czas na Realizację Umowy wynosi do 7 dni roboczych. Paymax zastrzega możliwość wydłużenia szacowanego terminu Realizacji Umowy po uprzednim porozumieniu z Akceptantem. Wydłużony czas Realizacji Umowy może być spowodowany koniecznością dostarczenia przez Akceptanta dodatkowych dokumentów niezbędnych w procesie Weryfikacji prowadzonej przez Agenta. 6. Warunki użytkowania Pin-Pad Paymax przedstawione są szczegółowo w dołączonej do urządzenia instrukcji obsługi. 7. Paymax dokłada wszelkich starań, aby system był prosty i zrozumiały dla Akceptanta. Jeżeli Akceptant ma pytania dotyczące obsługi urządzenia płatniczego lub działania systemu płatniczego, powinien kontaktować się z Paymax pod numerem telefonu lub poprzez gdzie uzyska potrzebne informacje. 8. Paymax na swojej stronie internetowej zamieszcza aktualne informacje na temat oferowanych rozwiązań do akceptacji Płatności. 9. Paymax nie udostępnia na swojej stronie internetowej informacji sprzecznych z założeniami działania Paymax oraz sprzecznych z charakterystyką działania urządzeń przez siebie oferowanych. 10. Paymax nie wprowadza Użytkowników w błąd i nie informuje o dostępności akceptacji Płatności przez urządzenie Pin-Pad Paymax wobec środków płatniczych nieobsługiwanych przez to urządzenie. 11. Użytkownik, po zapoznaniu się z informacją znajdującą się na stronie Serwisu, podejmuje decyzję o skontaktowaniu się z Paymax lub o zaniechaniu takiego działania. 12. Wysłanie Zapytania poprzez lub Zapytanie telefoniczne nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy z Paymax. Użytkownik może kontaktować się w celu rozpoznania propozycji i dokonania subiektywnej oceny o przydatności oferowanych rozwiązań przez Paymax wobec jego oczekiwań, lub dokonać oceny odwrotnej, a więc ocenić propozycję jako niekorzystny wariant dla siebie. 13. Użytkowników oraz Akceptantów obowiązuje zakaz dostarczania do Paymax treści o charakterze bezprawnym.

4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I SPRZEDAŻY 1. Użytkownik, który dokonał pozytywnej oceny usług świadczonych przez Paymax i chce dokonać Rejestracji Konta, na którym będzie miał możliwość zawarcia Umowy o świadczeniu usług i sprzedaży oraz dokonać zamówienia Pin-Pad Paymax, musi w tym celu dokonać następujących czynności: a) Wejść w zakładkę Załóż Konto na stronie znajdującą się na stronie b) Przeglądarka internetowa skieruje Użytkownika na system Rejestracji składający się z czterech kroków; c) W kroku pierwszym rejestracji zobowiązany jest wypełnić wymagane pola rejestracji oraz zaakceptować ninijejszy Regulamin, jeżeli tego nie dokona, nie może przejść do kroku drugiego rejestracji; d) Następnie Użytkownik zobowiązany jest przejść do kroku drugiego rejestracji; e) W kroku drugim rejestracji zobowiązany jest wypełnić wymagane pola rejestracji; f) Następnie Użytkownik zobowiązany jest przejść do kroku trzeciego rejestracji; g) W kroku trzecim rejestracji Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wymagane pola rejestracji; h) Następnie Użytkownik zobowiązany jest przejść do kroku czwartego rejestracji; i) W kroku czwartym rejestracji Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wymagane pola rejestracji oraz zaakceptować Politykę Prywatności, Zasady i Warunki Dokonywania Płatności Kartami oraz opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji i oferty marketingowej (akceptacja niewymagana do ukończenia rejestracji) - jeżeli nie zaakceptuje wymaganych dokumentów nie ma możliwości ukończenia Rejestracji; j) Użytkownik zobowiązany jest przycisnąć hiperłącze ZAKOŃCZ ; k) Na pocztę elektroniczną podaną w trakcie Rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość od Paymax o pozytywnym zakończeniu procesu Rejestracji oraz założeniu Konta; l) W kolejnej wiadomości elektronicznej Użytkownik otrzyma od Paymax hiperłącze do aktywacji Konta i, w razie dokonania aktywacji, otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną o pozytywnej aktywacji Konta; m) Po aktywacji Konta Użytkownik loguje się do Konta; n) Na Koncie Użytkownik zobowiązany jest dokonać zamówienia na wybrany przez siebie model Pin-Pad Paymax we wskazanej liczbie - na podstawie wystawionego dowodu zamówienia Użytkownik zobowiązany jest w ciągu 7 dni wpłacić na odpowiednie konto bankowe kwotę o wysokości wskazanej w tymże dowodzie zamówienia, jeżeli tego nie dokona zamówienie jest anulowane; w razie dokonania wpłaty na konto bankowe Paymax wysyła Pin-Pad Paymax do Akceptanta, jednak bez względu na proces opisany w tymże punkcie, po złożeniu zamówienia Użytkownik bezzwłocznie przechodzi do kolejnego punktu; o) Po dokonaniu zamówienia Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Umowę - dla uproszczenia nazwaną w procesie rejestracji Zasady i Warunki Współpracy z Paymax; p) Po akceptacji Umowy Akceptant zobowiązany jest wysłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (na Koncie istnieje możliwość przesłania do Paymax przeskanowanych dokumentów) wymagane dokumenty wskazane w tymże kroku procesu, służące do oceny prowadzonej działalności gospodarczej i weryfikacji danych przekazanych przez Akceptanta; q) Paymax przekazuje komplet dokumentów do Agenta Rozliczeniowego i oczekuje na weryfikację, która może trwać około 2 tygodni (słownie: dwóch tygodni); r) W razie pozytywnej weryfikacji dokumentów Akceptant jest o tym informowany w sposób ustalony przez Strony; s) Akceptant zobowiązany jest pobrać umowę wiążącą go z Agentem Rozliczeniowym, która znajduje się na Koncie, po czym wydrukować ją, wypełnić we wskazanych miejscach, podpisać oraz wysłać oryginał na adres Agenta Rozliczeniowego oraz wysłać kopię na adres Paymax pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (możliwość wysłania dokumentów za pośrednictwem Konta).

5 2. W razie podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy Akceptant wysyła oświadczenie woli wyrażające taką decyzję do Paymax w formie pisemnej bądź elektronicznej na adres Paymax. Umowa przewiduje jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Ponadto Paymax może wypowiedzieć Umowę bez terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: a) Akceptant narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub Zasad Współpracy, w szczególności dotyczących udzielonej Licencji i sposobu korzystania z Oprogramowania, użytkowania powierzonych Urządzeń, obchodzenia się z Informacjami Poufnymi oraz Danymi Wrażliwymi, umyślnego przekroczenia Limitów, etc.; b) na polecenie Agenta Rozliczeniowego; c) Akceptant podał fałszywe, błędne, niepełne lub mylące dane; d) wobec Akceptanta prowadzone jest postępowanie upadłościowe; e) Akceptant dopuścił się oszustwa lub próby oszustwa, lub popełnił inne przestępstwo, w związku z korzystaniem z Serwisu Paymax, Oprogramowania i Urządzeń; f) Akceptant lub osoba trzecia korzysta z Serwisu lub Oprogramowania i Urządzeń w sposób, który, w opinii Paymax, jest lub może być szkodliwy dla prawidłowego świadczenia Usługi, a Akceptant nie podejmuje działań naprawczych, w terminie określonym w otrzymanym od Paymax zawiadomieniu. 3. Ponadto, co wskazane zostało w ust. 2 powyżej, Umowa może zostać rozwiązana przez Paymax po okresie sześciu miesięcy, podczas których Usługi nie będą używane przez Akceptanta. Po tym okresie Konto Akceptanta w Serwisie Paymax zostanie zamknięte. 4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, Akceptant zobowiązany jest bezzwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy zaprzestać korzystania z Usług oraz licencji udzielonych oraz do korzystania z logo, znaków towarowych oraz innej własności intelektualnej, które wygasają. REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące działania urządzenia do akceptacji Płatności Pin-Pad Paymax powinny być kierowane bezpośrednio poprzez Konto Akceptanta w zakładce Terminale. 2. Reklamacja powinna być skierowana poprzez wypełnienie dedykowanego formularza znajdującego się w zakładce, a w szczególności poprzez uzupełnienie go o numer seryjny uszkodzonego terminala oraz określenie rodzaju awarii. 3. Po dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 24 godzin pracownik Paymax skontaktuje się z Akceptantem zgłaszającym uszkodzenie urządzenia, w celu potwierdzenia otrzymanego zgłoszenia. 4. Po skutecznym potwierdzeniu dokonanego zgłoszenia, Akceptant powinien odesłać uszkodzone urządzenie na adres: LANTEC Polska Sp. z o.o., ul. Świętego Antoniego 8, Swadzim. 5. Akceptant powinien zadbać o prawidłowe zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi dalszymi uszkodzeniami w trakcie transportu urządzenia do serwisu. 6. Lantec Polska Sp. z o.o. po otrzymaniu przesyłki, w ciągu 28 dni od daty zgłoszenia awarii ustali przyczynę awarii, i usunie jej przyczynę. 7. Jeżeli w ramach przeprowadzonego rozpoznania uszkodzenia okaże się, że uszkodzenie Pin-Pad Paymax nastąpiło wskutek niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem stosowania urządzenia, koszty ewentualnej naprawy lub zakupu nowego Pin-Pad Paymax ponosi Akceptant. 8. W przypadku technicznego uszkodzenia Pin-Pad Paymax, nie z winy Akceptanta, Paymax pokrywa koszt ewentualnej naprawy lub wymiany urządzenia Pin-Pad Paymax na nowe i ponosi koszta związane z dostarczeniem urządzenia do Akceptanta. 9. W przypadku nieprzyjęcia przez urządzenie do akceptacji Płatności Pin-Pad Paymax środka płatniczego deklarowanego jako dostępny i możliwy do obsługi przez system należy ustalić, czy środek płatniczy nie jest uszkodzony. 10. Wszelkie kwestie nieuregulowane w zakresie napraw i awarii urządzenia są zawarte w Umowie pomiędzy Stronami.

6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przekazywania informacji o posiadanych rozwiązaniach płatności mobilnych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 2. Treści zamieszczane na stronie Serwisu nie mają na celu naruszania niczyjej godności, prywatności ani praw autorskich. 3. Wszelkie materiały a w szczególności elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje dostępne w Serwisie na stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Paymax lub podmiotów współpracujących z Paymax. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej. 4. Paymax zamieszczając informacje na swojej stronie internetowej dokłada wszelkich starań w zakresie weryfikacji rzetelności i prawdziwości treści udostępnianych mu przez podmioty współpracujące z nim. W celu potwierdzenia wiarygodności i prawdziwości treści zamieszczanych przez Paymax, a udostępnianych przez podmioty współpracujące z Paymax zgodnie z działalnością Paymax, Akceptant powinien skontaktować się z podmiotami współpracującymi. 5. Paymax zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. 6. Paymax nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku dostępu do Serwisu. 7. Paymax oświadcza, że dokłada wszelkich starań technicznych i informatycznych, by wszelkie zakłócenia w działaniu Serwisu trwały jak najkrócej oraz były jak najmniej inwazyjne dla Użytkowników/Akceptantów. 8. Paymax dokłada wszelkich starań, aby sytuacje opisane w pkt 5 nie niosły za sobą odczuwalnych skutków w postaci niemożności wykorzystywania działania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. 9. Paymax nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia Serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od Paymax. 10. Jakiekolwiek zastrzeżenia, wątpliwości czy problemy należy zgłaszać Paymax niezwłocznie poprzez adres lub kontaktując się telefonicznie pod numerem Źródłem odpowiedzialności działań Paymax jest Regulamin Serwisu oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 12. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Paymax znajdują się w Polityce Odpowiedzialności, znajdującej się na stronie internetowej Serwisu. ZALECENIA 1. Paymax nie jest stroną umów zawieranych z Klientami przez Punkt Sprzedaży. Oznacza to, że jakiekolwiek roszczenia Klientów mogą być kierowane wyłącznie do Akceptanta, z wyjątkiem roszczeń, które związane są z niepoprawną obsługą systemu akceptacji Płatności wynikającą z winy Paymax. 2. Klient powinien dokładać wszelkich starań w celu nieudostępniania narzędzia płatniczego osobie do tego nieupoważnionej. 3. Paymax nie odpowiada za naruszenia wynikające z zaniedbania Klienta, o których mowa powyżej. 4. W przypadku zakwestionowania przez Klienta poprawności Transakcji dokonanej przy użyciu urządzenia i systemu akceptacji Płatności oferowanego przez Paymax zastosowanie mają uregulowania dotyczące odpowiedzialności, znajdujące się w Umowie pomiędzy Akceptantem a Paymax. 5. Wszelkie szczegółowe zalecenia i informacje dotyczące odpowiedzialności znajdują się w Polityce Odpowiedzialności i stanowią integralną część niniejszego dokumentu. 6. Zawarta pomiędzy stronami Umowa jest uzupełnieniem odpowiedzialności Paymax.

7 ZABEZPIECZENIA SYSTEMU MOBILNEGO 1. Paymax oświadcza, że stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa wymagane odpowiednimi przepisami prawa w stosowanym systemie akceptacji Płatności oraz posiada wymagane certyfikacje i audyty bezpieczeństwa w zakresie świadczonych usług. 2. Korzystanie z Aplikacji jest zgodne z przepisami prawa polskiego i następuje w oparciu o nowoczesne i bezpieczne systemy zabezpieczeń, chroniące dane osobowe Klientów. 3. Paymax zapewnia, że oferowany przez niego system Aplikacji obsługującej akceptację Płatności jest zgodny z przedstawioną dokumentacją zawierającą informacje o zabezpieczeniach oraz innych istotnych z punktu widzenia Użytkownika/Akceptanta kwestiach, o których powinien zostać powiadomiony. 4. Wszelkie informacje dodatkowe, dotyczące szczegółowych uregulowań i zabezpieczeń są przedstawiane Użytkownikowi/Akceptantowi podczas rozmów w przedmiocie oferowanej usługi. 5. Kwestie dotyczące zabezpieczeń systemowych nie są przekazywane Użytkownikom/Akceptantom. Są to informacje poufne, ponieważ dotyczą technicznych ustawień systemu i Aplikacji stworzonej przez Paymax i stanowią własność Paymax. 6. Usługa oferowana przez Paymax odznacza się niezwykłą funkcjonalnością dzięki zastosowaniu prostych, przyjaznych i nowych rozwiązań. 7. Oferowana przez Paymax Usługa odznacza się przede wszystkim nieograniczonym dostępem do platformy akceptacji dla wszystkich podmiotów gospodarczych bez względu na miejsce oraz rodzaj prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Paymax dokłada wszelkich starań i korzysta z bezpiecznych systemów w celu zapewnienia komfortu i poczucia bezpieczeństwa swoim Akceptantom. 2. Regulamin można w każdej chwili utrwalić, pozyskać, zapisać poprzez użycie specjalnego nośnika informacji, lub wydrukować. 3. Nazwa Serwisu oraz wszystkie materiały znajdujące się w nim stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione. 4. Akceptanci mogą kontaktować się z Paymax poprzez adres lub telefonicznie: Paymax zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu po wcześniejszej publikacji na stronie głównej Serwisu przewidywanych zmian. Zmiana regulaminu nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania przewidywanych zmian. Na zmiany może mieć wpływ w szczególności rozwój Serwisu lub zmiany w prawodawstwie. 6. Adres korespondencyjny serwisu to: Paymax S.A., ul. Domaniewska 39A, Warszawa. 7. Paymax oświadcza, że jest uprawniony do używania znaków i oznaczeń firmowych produktów prezentowanych na swojej stronie oraz, że materiały i treści publikowane przez niego w Serwisie nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich. 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Paymax a Użytkownikiem/Akceptantem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Paymax. 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 12. Zawarcie Umowy pomiędzy Stronami oznacza akceptację przez Akceptanta warunków niniejszego Regulaminu oraz pozostałej dokumentacji na stronie Serwisu, będących nieodłącznymi elementami zawieranej Umowy.

Regulamin serwisu internetowego. Ważne pojęcia

Regulamin serwisu internetowego. Ważne pojęcia Regulamin serwisu internetowego http://clicksell.pl Ważne pojęcia Użyte w regulaminie terminy oznaczają odpowiednio: a) Regulamin niniejszy regulamin, będący uregulowaniem praw i obowiązków Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika

Regulamin Użytkownika Profitta sp. z o.o. Regulamin Użytkownika Rozdział I [Definicje] 1. Profitta sp. z o.o. Profitta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Litewska 19/6, 30-014 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (do 2015-09-20)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (do 2015-09-20) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (do 2015-09-20) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl, pobieranej i uruchomianej

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.wierzbowa 52 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NEWSLETTER

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NEWSLETTER REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NEWSLETTER Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1 DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: SPRZEDAJĄCY Agencja Inwestycyjno Handlowa B&B dr inż. Zbigniew Borowski, ul. Wojska Polskiego 65, 85 825 Bydgoszcz, NIP 953 160

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Regulamin. korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Regulamin korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki przekazywania informacji za pośrednictwem Krajowego Systemu Ostrzegania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wydany został przez Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A,

Bardziej szczegółowo