2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?"

Transkrypt

1 Kraków, dnia r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych w sprawie Obsługa bankowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zamawiający informuje, iż w dniach od 28 stycznia - do 30 stycznia 2013 roku wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. Gwarancje bankowe 1. Gwarancje bankowe Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia nie zawarł szczegółowych informacji na temat problematyki związanej z gwarancją bankową, ponieważ nie posiada takich danych. Do tej pory Zamawiający korzystał 1 raz z zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej. Zabezpieczenie dotyczyło rozliczenia z kontrahentem w zakresie najmu na kwotę zł. Zabezpieczeniem gwarancji bankowej było : przelew środków pieniężnych Zamawiającego na rachunek bankowy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Jednocześnie Zamawiający informuje, że problematyka związana z gwarancją bankową będzie przedmiotem odrębnego postępowania. 2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Zamawiający informuje, że rodzaj zlecanych do wystawienia gwarancji będzie zależał od umów z kontrahentami, których Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć. 3. Wysokości i ilości takich gwarancji w terminie obowiązywania umowy; ich terminu obowiązywania oraz waluta Zamawiający informuje, że będzie to zależało od umów z kontrahentami, których treści na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć. 4. Proponowane zabezpieczenie gwarancji 1

2 Zamawiający informuje, że proponowane zabezpieczenie gwarancji będzie zależało od przedmiotu umowy objętego gwarancją, wszelkie dopuszczalne formy (np. blokada środków pieniężnych, zabezpieczenie na majątku, poddanie się egzekucji ) 5. Proszę o podanie średniej (rocznie) wartości oczekiwanych gwarancji. Zamawiający informuje, że do tej pory Zamawiający korzystał 1 raz z zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej na kwotę zł. 6. Jakiego rodzaju gwarancje bankowe Zamawiający przewiduje wnioskować w okresie obsługi bankowej? Zamawiający informuje, że rodzaj wnioskowanych gwarancji bankowych będzie zależał od umów z kontrahentami. 7. Czy udzielanie gwarancji bankowych dotyczy tylko gwarancji w obrocie krajowym czy również zagranicznym? Zamawiający informuje, że będzie to zależało od umów z kontrahentami. 8. Na jaki okres mają być wystawiane gwarancje bankowe o których mowa w SIWZ? Zamawiający informuje, że będzie to zależało od umów z kontrahentami. 9. Jaką maksymalną łączną kwotę gwarancji, o których mowa w SIWZ Zamawiający przewiduje wnioskować w okresie obowiązywania obsługi bankowej na bazie SIWZ. Zamawiający informuje, że będzie to zależało od umów z kontrahentami. 10. Czy Oferent może przyjąć, że gwarancje bankowe o których mowa w SIWZ będą wystawiane na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego 11. Czy każdorazowo zabezpieczone będą przez Zamawiającego środkami pieniężnymi w wysokości co najmniej 100% kwoty gwarancji wpłaconymi na rachunek banku? Nie 2

3 12. Czy Zamawiający dopuszcza wydanie gwarancji po złożeniu stosownego wniosku o wydanie gwarancji wraz z oczekiwanymi przez Oferenta dokumentami (w tym w szczególności w zakresie sytuacji ekonomiczno- finansowej) oraz po potwierdzeniu przez Bank posiadania zdolności kredytowej Oferenta, na podstawie suwerennej decyzji Banku wskazującej propozycję w zakresie zabezpieczenia gwarancji 13. Z zapisów SIWZ wynika (załącznik nr 5 do specyfikacji - Istotne Postanowienia Umowy), iż Bank Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia usługi - udzielanie gwarancji bankowych. Co rozumie Zamawiający pod pojęciem udzielania gwarancji bankowych"? Zgodnie z definicją gwarancji bankowej (Prawo Bankowe art. 81 par. 1., Kodeks Cywilny art. 84 ). 14. Czy w takim razie Zamawiający dopuszcza możliwość każdorazowego analizowania wystawienia gwarancji przez Bank? 15. Czy Zamawiający będzie ubiegał się o odpowiednią linię gwarancji bankowych. w ramach której będą wystawiane poszczególne gwarancje bankowe? Nie 16. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy o otwarcie linii gwarancji bankowych, w ramach której będą wystawiane poszczególne gwarancje bankowe? Nie 17. Jaki będzie rodzaj wystawianych gwarancji - przetargowe, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, płatności - czy też inne? Prosimy o określenie rodzajów. Zamawiający informuje, że to zależy od umowy z kontrahentem. 18. Prosimy o określenie maksymalnego poziomu limitu, w ramach którego będą wystawiane gwarancje Zamawiający informuje, że to zależy od umów z kontrahentami. 19. Czy gwarancje będą wystawiane w PLN czy w walutach obcych -jeżeli tak to w jakich. 3

4 Zamawiający informuje, że to zależy od umów z kontrahentami. 20. Na jaki okres będą wystawiane gwarancje - prosimy o określenie maksymalnego terminu, Zamawiający informuje, że to zależy od umów z kontrahentami. 21. Na rzecz jakich podmiotów będą wystawiana gwarancje? Zamawiający informuje, że to zależy od umów z kontrahentami. 22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie o wystawienie gwarancji zapisu zobowiązującego Zamawiającego do składania w banku finansującym bieżących sprawozdań kwartalnych w formie sprawozdań F-01 do 20 - dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego oraz rocznych sprawozdań finansowych wraz z raportem i opinią biegłego? 23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie o wystawienie gwarancji klauzuli o następującym brzmieniu: Zamawiający zobowiązuje się do nie oferowania bez wcześniejszego informowania Banku - innym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej lub osobom fizycznym żadnego z aktywów Zamawiającego jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań swoich i osób trzecich? 24. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty gwarancji jaką prognozuje wykorzystywać Zamawiający w każdym roku obsługi. Przed przystąpieniem do przetargu Bank musi podjąć decyzję kredytową uwzględniającą tę kwotę. Zamawiający informuje, że korzystał 1 raz z zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej na kwotę zł. 25. Czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia gwarancji w postaci kaucji bankowej. Zamawiający dopuszcza wszelkie przewidziane prawem formy zabezpieczenia gwarancji. 26. Jaki rodzaj gwarancji ma być wystawiany przez Bank w ramach linii na gwarancje? (przetargowe, dobrego wykonania kontraktu itp.) Zamawiający nie przewiduje otwarcia linii gwarancyjnej 4

5 27. Jaka jest przewidywana wielkość linii gwarancyjnej w ramach ogłoszonego przetargu? Zamawiający nie przewiduje otwarcia linii gwarancyjnej 28. Czy gwarancje będą wystawiane w obrocie krajowym czy zagranicznym? Zamawiający informuje, że to będzie zależało od umów z kontrahentami. 29. Czy gwarancje będą wystawione w walutach innych niż PLN? W jakich walutach? Zamawiający informuje, że to będzie zależało od umów z kontrahentami. 30. Jaki będzie termin ważności linii gwarancyjnej? Jaki będzie termin ważności gwarancji wystawianych w ramach linii? Zamawiający w SIWZ nie określa linii gwarancyjnej ani jej terminu ważności 31. Jaką formę zabezpieczenia przewidujecie Państwo do zabezpieczenia wystawionej przez Bank gwarancji bankowej. Zamawiający informuje, że w zależności od przedmiotu umowy objętego gwarancją, wszelkie dopuszczalne formy (np. blokada środków pieniężnych, zabezpieczenie na majątku, poddanie się egzekucji) 32. Prosimy o usunięcie zapisu udzielanie gwarancji bankowej z katalogu produktów i usług za które nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych (załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu oraz wielkość zamówienia pkt. 2) Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się możliwości usunięcia tego zapisu 33. Jakie zabezpieczenie dla gwarancji bankowych proponuje Zamawiający? W zależności od przedmiotu umowy objętego gwarancją, wszelkie dopuszczalne formy (np. blokada środków pieniężnych, zabezpieczenie na majątku, poddanie się egzekucji) 34. Czy w przypadku złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji dopuszcza, aby było ono ustanowione do wysokości 150% kwoty gwarancji? 35. Czy Zamawiający dopuszcza ustanowienia - zgodnie z regulacjami bankowymi - zabezpieczenie gwarancji w formie kaucji środków pieniężnych? 5

6 W zależności od przedmiotu umowy objętego gwarancją, wszelkie dopuszczalne formy (np. blokada środków pieniężnych, zabezpieczenie na majątku, poddanie się egzekucji) 36. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin ważności gwarancji bankowych nie wykraczał poza termin obowiązywania umowy świadczenia usług bankowych? Jeżeli nie - jaki termin proponuje Zamawiający 37. Czy przed zawarciem umowy o wystawienie gwarancji Zamawiający przedłoży aktualne - tj. nie starsze niż 1 m-c - zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości Zamawiającego wobec tych urzędów? Czy taki warunek może być wpisany do umowy o wystawienie gwarancji bankowej 38. Czy przed zawarciem umowy o wystawienie gwarancji Zamawiający przedłoży zgodę właściwego organu na zaciągniecie zobowiązania wobec Banku z tytułu gwarancji? Czy taki warunek może być wpisany do umowy o wystawienie gwarancji bankowej - do wglądu, ale także w formie kserokopii lub pliku udostępnionym na stronie internetowej MARR zawierającej materiały do przetargu? Nie 39. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy o gwarancje bankową na standardowych formularzach banku wykonawcy wraz z podpisaniem odnośnych regulaminów? 40. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy o linię na gwarancję bankowe na standardowych formularzach banku wykonawcy wraz z podpisaniem odnośnych regulaminów? Nie Rachunki bankowe 41. Ilość rachunków otwieranych dla Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ pkt XVII tabela lp. 1A 42. Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zarówno w walucie PLN jak i w walutach obcych. Prosimy 6

7 o doprecyzowanie zapisów obejmujących kryteria oceny zawarte w pkt XVII lp. 5 tabeli, tj. czy dotyczą one jedynie rachunków w PLN ( na co wskazuje wzór dotyczący wyliczenia wysokość oprocentowania oparty o stawkę WIBID 1M. W przypadku konieczności przedstawienia w ofercie wysokości oprocentowania rachunków również walutowych prosimy o dostosowanie/rozszerzenie przedmiotowego kryterium poprzez dokonanie podziału na rachunki prowadzone w walucie PLN oraz na rachunki prowadzone w walutach obcych. Dotyczy rachunków w pln. Operacje bankowe 43. Ile wpłat i wypłat średniomiesięcznie prognozują Państwo wykonywać? Proszę o podanie kwoty, ilości oraz walut wpłat i wypłat. w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie 44. Ile prognozują Państwo wykonywać miesięcznie przelewów zagranicznych (w sztukach)? Proszę określić wybór opcji kosztowej (SHA, OUR, Beneficjent). około 10 rocznie, wybór opcji kosztowej w zależności od umowy z kontrahentem 45. Proszę o podanie średniego saldo na rachunkach w PLN i innych walutach. średnie saldo na rachunkach bieżących i pomocniczych w pln około zł (uwzględniając lokaty O/N) średnie saldo na rachunkach bieżących i pomocniczych w walutach obcych około zł (po przeliczeniu na pln) 7

8 46. Ilość przelewów zagranicznych realizowanych z rachunków Zamawiającego (w podziale na europejskie i pozostałe) około 10 rocznie 47. Wielkość obrotu walutowego realizowanego przez Zamawiającego. Zamawiający korzysta sporadycznie z rachunków walutowych, w większości środki przewalutowywane są na / lub z rachunku pln 48. Ilość i wartość (średnia) wpłat i wypłat gotówkowych własnych, w jakiej formie dokonywane są wpłaty ( otwarta w kasie, zamknięta do wrzutni?) w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł Zamawiający nie przewiduje korzystania z wrzutni 49. Ilość i wartość operacji kasowych ( wpłaty i wypłaty) realizowanych z udziałem osób trzecich. w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie w zakresie pozostałym dotyczącym wpłat osób trzecich Zamawiający nie jest w stanie określić ilości i wartości operacji kasowych, ponieważ teoretycznie każdy kontrahent lub klient może wpłacić należności w formie gotówkowej do banku w zakresie pozostałym dotyczącym wypłat gotówkowych osób trzecich Zamawiający nie przewiduje 50. Wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich - średnia ilość miesięczna, średni wolumen w miesiącu (łącznie na wszystkich rachunkach ) w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków 8

9 bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb w zakresie pozostałym dotyczącym wypłat gotówkowych osób trzecich Zamawiający nie przewiduje 51. Wpłaty gotówkowe od osób trzecich - średnia ilość miesięczna, średni wolumen w miesiącu (łącznie na wszystkich rachunkach), w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie w zakresie pozostałym dotyczącym wpłat osób trzecich Zamawiający nie jest w stanie określić ilości i wartości operacji kasowych, ponieważ teoretycznie każdy kontrahent lub klient może wpłacić należności w formie gotówkowej do banku 52. Kogo zamawiający rozumie pod pojęciem osób trzecich" - czy chodzi o osoby fizyczne nie będące pracownikami MARR? Pracownicy jak i osoby fizyczne nie będące pracownikami 53. Czy Zamawiający przewiduje dokonywanie operacji gotówkowych na rzecz osób trzecich (wpłat i wypłaty gotówkowe) wyłącznie przez rachunki własne Zamawiającego obsługiwane przez Wykonawcę? 54. Wpłaty gotówkowe dokonywane przez Posiadacza rachunków - średnia ilość w miesiącu i średni wolumen miesięczny, w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł 55. Wypłaty gotówkowe z obsługiwanych rachunków przez Posiadacza rachunków - średnia ilość wpłat w miesiącu, średni wolumen miesięczny? w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł 9

10 56. Prosimy o potwierdzenie, czy wpłaty/wypłaty gotówkowe, o których mowa w SIWZ są wpłatami/wypłatami gotówkowymi realizowanymi w formie otwartej czy zamkniętej? W formie otwartej 57. Ilość przewidywanych przelewów papierowych w okresie realizacji zamówienia? Zamawiający dopuszcza wykonywanie przelewów papierowych tylko w sytuacjach awaryjnych związanych z niemożliwością wykonania przelewów drogą elektroniczną 58. Czy realizację wypłat gotówkowych można realizować za pomocą równoważnego systemu wypłat elektronicznych zamiast blankietów czekowych. 59. Ilość zamawianych czeków( rocznie) Zamawiający przewiduje około 10 zamawianych czeków w roku 60. Ilość blankietów czekowych potrzebnych do obsługi Zamawiającego ( w całym okresie realizacji zamówienia lub miesięcznie) Zamawiający przewiduje około 10 zamawianych czeków w roku 61. Ile razy średnio miesięcznie występuje obsługa kasowa w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie 62. Jaka jest planowana miesięczna liczba wypłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie? W jakich walutach będzie prowadzona owa obsługa? 10

11 w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb w zakresie pozostałym dotyczącym wypłat gotówkowych osób trzecich Zamawiający nie przewiduje 63. Jaka jest planowana miesięczna liczba wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie? W jakich walutach będzie prowadzona owa obsługa? w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie w zakresie pozostałym dotyczącym wpłat osób trzecich Zamawiający nie jest w stanie określić ilości i wartości operacji kasowych, ponieważ teoretycznie każdy kontrahent lub klient może wpłacić należności w formie gotówkowej do banku 64. Jaka jest planowana miesięczna liczba wypłat gotówkowych własnych? W jakich walutach będzie prowadzona owa obsługa? w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł 65. Jaka jest planowana miesięczna liczba wpłat gotówkowych własnych? W jakich walutach będzie prowadzona owa obsługa? w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł 66. Czy Zamawiający akceptuje alternatywę dla blankietów czekowych w postaci elektronicznego zlecenia wypłaty gotówki dokonywanego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej? 67. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Zamawiającego w podziale na wpłaty własne i wpłaty osób trzecich. 11

12 w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie w zakresie pozostałym dotyczącym wpłat osób trzecich Zamawiający nie jest w stanie określić ilości i wartości operacji kasowych, ponieważ teoretycznie każdy kontrahent lub klient może wpłacić należności w formie gotówkowej do banku. 68. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunków Zamawiającego w podziale na wypłaty własne i wypłaty osobom trzecim. w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb w zakresie pozostałym dotyczącym wypłat gotówkowych osób trzecich Zamawiający nie przewiduje 69. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe będą dokonywane tylko w sytuacjach awarii systemu bankowości elektronicznej. 70. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby realizowanych przelewów krajowych wychodzących uwzględniającej także przelewy płacowe. Zgodnie z SIWZ pkt XVII tabela lp Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów zagranicznych wychodzących. 12

13 Około 10 rocznie 72. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy będą realizowane formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych. 73. Prosimy o podanie szacowanych wartości zakupu i sprzedaży walut w roku 2013 i kolejnych latach Średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb ( średnio około 20 wypłat rocznie) 74. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wszystkich wpłat gotówkowych (w szt.) oraz średniomiesięcznej wartości wpłat w podziale na poszczególne waluty (pln i waluty obce) w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie 75. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wszystkich wypłat gotówkowych (w szt.) oraz średniomiesięcznej wartości wypłat w podziale na poszczególne waluty (pln i waluty obce) w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb Środki pieniężne lokowanie 76. Proszę o podanie średnich sald na rachunkach Zamawiającego. 13

14 Zamawiający informuje, że łączne średnie saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2012r. wynosiło zł 77. Jaka część z tych środków jest lokowana na lokatach terminowych. Zamawiający info0rmuje, że na lokatach terminowych lokowane było w 2012r. średnio zł 78. Jaka część środków pieniężnych podlegałaby lokowaniu? Zamawiający przewiduje lokowanie na lokatach terminowych około zł 79. Czy Zamawiający dopuszcza lokowanie środków poza bankiem Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza lokowanie środków poza bankiem Wykonawcy. 80. Prosimy o określenie średniego poziomu środków pieniężnych na rachunkach bankowych podlegających oprocentowaniu zgodnie z warunkami SIWZ, które Zamawiający będzie utrzymywał w okresie objętym zamówieniem. Zamawiający przewiduje utrzymywanie średniego poziomu środków pieniężnych na rachunkach bankowych podlegających oprocentowaniu w wysokości około zł 81. Czy Zamawiający przewiduje korzystanie z możliwości lokowania środków w formie lokat terminowych? 82. Prosimy o określenie średniego poziomu środków pieniężnych na rachunkach bankowych nie podlegających oprocentowaniu, które Zamawiający będzie utrzymywał w okresie objętym zamówieniem. Zamawiający przewiduje utrzymywanie średniego poziomu środków pieniężnych na rachunkach bankowych nie podlegających oprocentowaniu w wysokości około zł 83. Jakie średnie saldo pozostaje na rachunkach bankowych Łączne średnie saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2012r. wynosiło zł 84. Jakie jest planowane średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego? Zamawiający przewiduje średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach w wysokości zł 14

15 85. Ile wynosiły średniomiesięczne salda środków na rachunkach Zamawiającego w roku 2012? Łączne średnie saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2012r. wynosiło zł 86. Ile wynosiły średniomiesięczne salda środków na lokatach O/N, krótkoterminowych Zamawiającego w roku 2012? na lokatach krótkoterminowych lokowane było w 2012r. średnio zł na lokatach O/N lokowane było w 2012r. średnio zł 87. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków pieniężnych pozostającego na rachunku bieżącym w podziale na poszczególne miesiące 2012r. (dotyczy salda nie lokowanego, pozostającego na rachunku). Zamawiający informuje, że saldo środków pieniężnych na rachunku bieżącym jest każdorazowo lokowane na lokacie O/N 88. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków pieniężnych pozostającego na wszystkich rachunkach pomocniczych w podziale na poszczególne miesiące 2012r. (dotyczy sald nie lokowanych, pozostających na rachunku) kwota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Czy zamawiający korzysta z lokat overnight i terminowych? 15

16 90. Jeżeli tak, prosimy o podanie średniego salda lokowanego na lokatach w podziale na poszczególne lokaty. na lokatach krótkoterminowych lokowane było w 2012r. średnio zł na lokatach O/N lokowane było w 2012r. średnio zł 91. Prosimy o podanie przewidywanego poziomu osadu środków pieniężnych na wszystkich rachunkach (w podziale na złotowe i walutowe) jaki będzie utrzymywał w okresach rocznych? Zamawiający przewiduje średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach w wysokości zł w tym na rachunkach bieżących i pomocniczych w walutach obcych około zł (po przeliczeniu na pln) Karty płatnicze 92. Proszę o informację jakiego typu karty płatnicze będą Państwo użytkowali - karty debetowe (bankomatowo-płatnicze) czy karty z limitami miesięcznych wydatków (obciążeniowe)? Zamawiający przewiduje używanie kart płatniczych obciążeniowych 93. Proszę o informację ile kart będzie użytkowany? Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart obciążeniowych 94. Jeżeli to będą karty obciążeniowe, proszę o informację jakiej wielkości będzie limit miesięczny? Zamawiający przewiduje korzystanie z limitu dla wszystkich kart płatniczych obciążeniowych w łącznej wysokości zł 95. Proszę o określenie ilości i rodzaju kart płatniczych, z których chce korzystać Zamawiający. Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych obciążeniowych 96. Z jakiego rodzaju kart płatniczych oraz w jakiej ilości Zamawiający ma zamiar korzystać z tego produktu Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych obciążeniowych 97. Co rozumie pod pojęciem obsługa kart płatniczych. Zamawiający pod pojęciem obsługa kart płatniczych rozumie m.in : 16

17 wydanie kart płatniczych, realizację płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej, realizację wypłaty gotówki z bankomatów rozliczenia wydatków dokonanych kartą płatniczą tzn. z rachunku bankowego Zamawiającego z tytułu dokonanych kartą transakcji rozliczenie odbywa się przykładowo raz w miesiącu, po zakończeniu cyklu rozliczeniowego. ustanowienie dla każdej karty indywidualnego, miesięcznego i dziennego limitu wydatków, odpowiadających potrzebom Zamawiającego. ustanowienie dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego kart globalnego limitu wysokości wydatków 98. Prosimy o usunięcie zapisu wydanie i obsługę kart płatniczych z katalogu produktów i usług za które nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych lub prosimy o modyfikację zapisu poprzez wprowadzenie zmiany polegającej na niepobieraniu opłat za wydanie i obsługę kart w ramach operacji wykonywanych w placówkach i urządzeniach Oferenta Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu niepobieraniu opłat za wydanie i obsługę kart w ramach operacji wykonywanych w placówkach i urządzeniach Oferenta. 99. Jaką ilość kart Zamawiający zamierza wnioskować (w rozbiciu na debetowe i/lub obciążeniowe)? Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych obciążeniowych 100. Czy Zamawiający podpisze standardowe dokumenty stosowane dla limitów dla kart obciążeniowych? 101. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem obsługa kart płatniczych - czy chodzi o opłaty związane z wydaniem i użytkowaniem kart zależne od Wykonawcy? Prosimy o doprecyzowanie. Zamawiający pod pojęciem obsługa kart płatniczych rozumie m.in : wydanie kart płatniczych, realizację płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej, realizację wypłaty gotówki z bankomatów, rozliczenia wydatków dokonanych kartą płatniczą tzn. z rachunku bankowego Zamawiającego z tytułu dokonanych kartą transakcji 17

18 rozliczenie odbywa się przykładowo raz w miesiącu, po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, ustanowienie dla każdej karty indywidualnego, miesięcznego i dziennego limitu wydatków, odpowiadających potrzebom Zamawiającego, ustanowienie dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego kart globalnego limitu wysokości wydatków Z jakiego rodzaju kart Zamawiający zamierza korzystać - kart debetowych czy kart obciążeniowych z odroczonym terminem płatności? Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych obciążeniowych 103. W przypadku kart obciążeniowych - jaka będzie maksymalna kwota łącznego limitu dla wszystkich kart? Zamawiający przewiduje korzystanie z limitu dla wszystkich kart płatniczych obciążeniowych w łącznej wysokości zł 104. Jaka jest planowana liczba kart płatniczych, z których zamierza korzystać zamawiający? Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych - obciążeniowych 105. Prosimy o podanie ilości kart płatniczych wydawanych do rachunków bankowych Zamawiającego. -Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych obciążeniowych 106. Prosimy o podanie maksymalnej liczby kart płatniczych wymaganych w ramach zamówienia. Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych - obciążeniowych 107. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli karty debetowe (transakcje do wysokości salda na rachunku karty) czy karty kredytowe (obciążeniowe)? Zamawiający przewiduje używanie kart płatniczych obciążeniowych System bankowości elektronicznej 108. Co Zamawiający rozumie poprzez możliwość przechowywania przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu czy wystarczające będzie udostępnienie historii operacji, która zawierać będzie informacje za cały okres współpracy wraz z danymi dotyczącymi przelewów przychodzących i wychodzących? 18

19 Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie wystarczające udostępnienie jedynie historii operacji. Zamawiający oczekuje aby system bankowości elektronicznej udostępniał także dane historyczne w postaci przelewów i wyciągów bankowych przez okres minimum 1 roku Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy Zamawiający wyjaśnia, że przez wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy rozumie takie czynności jak np. : stosowanie filtrów przy wyszukiwaniu poszczególnych operacji bankowych (np. po kontrahencie, po kwocie, po dacie zapłaty, po części opisu przelewu), generowanie wydruków potwierdzających dokonanie zapłaty, 110. Prosimy o potwierdzenie, że Państwa obecny system bankowości elektronicznej eksportuje bazy danych do formatu Elixir. Nie 111. Jeżeli Państwa obecny system bankowości elektronicznej nie eksportuje baz danych do formatu Elixir, prosimy o informację, do jakiego formatu te bazy są eksportowane. Zawartość bazy danych zostanie wyeksportowana do plików CSV 112. Jaka jest planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej? Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 tiret 8 podtiret Prosimy o podanie liczby wszystkich użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających jak autoryzujących przelewy. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 opis przedmiotu zamówienia pkt 1 tiret 8 podtiret Prosimy o doprecyzowanie w jakim formacie/formatach zostanie wyeksportowana baza danych z obecnie użytkowanego systemu bankowości elektronicznej? Zawartość bazy danych zostanie wyeksportowana do plików CSV 115. Czy Zamawiający ma możliwość eksportu bazy danych z dotychczasowo obsługiwanego systemu bankowości elektronicznej w formatach: XML, liniowym, VideoTel lub Telekonto? 19

20 Nie, zawartość bazy danych zostanie wyeksportowana do plików CSV Zmiany warunków umowy 116. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację (usunięcie) niektórych zapisów Istotnych postanowień umowy szczególnie 6.pkt2 Nie 117. Oraz 8.pkt4 ze względu długi czas obowiązywania Umowy (48mcy) i brak możliwości oceny skutków ewentualnych zmian w regulacjach bankowych. Nie Inne 118. Ilość zaświadczeń i opinii bankowych Zamawiający przewiduje około 10 w skali roku 119. Ilość przewidywanych zaświadczeń w okresie realizacji Zamówienia? Zamawiający przewiduje około 10 w skali roku zaświadczeń i opinii bankowych 120. Ilość przewidywanych opinii bankowych w okresie realizacji Zamówienia? Zamawiający przewiduje około 10 w skali roku zaświadczeń i opinii bankowych 121. Przewidywana ilość blokad środków pieniężnych w okresie realizacji Zamówienia, Zamawiający do tej pory skorzystał z 1 blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia realizacji umowy 122. Czy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w związku z przedmiotowym przetargiem będzie obsługiwana tylko przez jeden Bank? Czy i w jakim zakresie Zamawiający przewiduje współpracę z innymi instytucjami finansowymi. Zamawiający przewiduje współpracę z innymi bankami i innymi instytucjami finansowymi np. w zakresie lokowania środków pieniężnych 123. Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: rocznego sprawozdania finansowego za 2010 i 2011 rok (bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją o należnościach przeterminowanych), informacji o wynikach za III kwartał 2012 roku (bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją o należnościach przeterminowanych), 20

ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja 2013. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja 2013. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja 2013 Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie 1: W nawiązaniu do pkt. 3.2.18 SIWZ oraz 2 ust. 2 pkt 18 projektu Umowy,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 kwiecień 2015 r. GM-ZP.272.24.2015.AW1 WYKONAWCY Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326361/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

Treść pytania: Zamawiający potwierdza wolę zawarcia umowy trójstronnej. Zamawiający szacuje realizację 5 800 transakcji średnio w miesiącu.

Treść pytania: Zamawiający potwierdza wolę zawarcia umowy trójstronnej. Zamawiający szacuje realizację 5 800 transakcji średnio w miesiącu. NOZ 3311 / 44 / / 15 Lublin, dn. 9.11.2015 r. wg rozdzielnika Nr sprawy: TZ 08 / 15 Dotyczy: Obsługa bankowa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Działając na podstawie art 38 ust 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/4/2010 Olsztyn, 22.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.23.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935546 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych.

WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Or VI.271.77.2012 Stalowa Wola, 20 listopada 2012 r WSZYSCY OFERENCI Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Zamawiający Gmina

Bardziej szczegółowo

6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.jagiełły 30, 13-200 Działdowo 2 razy/tydzień

6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.jagiełły 30, 13-200 Działdowo 2 razy/tydzień OR.271.4.2012 W Y J A Ś N I E N I E treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działdowo, dnia 14.06.2012r. SZANOWNI PAŃSTWO W nawiązaniu do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ NR 2

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ NR 2 ZDW-ZG-BZP-3310-72/2013 Zielona Góra, 2013-10-14 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ NR 2 Przetarg nieograniczony: Obsługa bankowa budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Pytanie :Na jaką kwotę Zamawiający przewiduje zakładanie depozytów terminowych w 2012r? Jakie było średniomiesięczne saldo takich lokat w 201 1 r?

Pytanie :Na jaką kwotę Zamawiający przewiduje zakładanie depozytów terminowych w 2012r? Jakie było średniomiesięczne saldo takich lokat w 201 1 r? Mielec dnia 5.01.2012 Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania przetargowego na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Mielec i jednostek organizacyjnych RIK.271.20.2011 Pytanie 1 : Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na,,świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z kredytem w rachunku bieżącym

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na,,świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z kredytem w rachunku bieżącym SZP.III.240/24/11/P - odp. 1 Jaworzno, dnia 2011-10-17 Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na,,świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z kredytem

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy Postępowania

Uczestnicy Postępowania KZP/317/12/DB Kozienice 19.09.2012 r. Uczestnicy Postępowania Dotyczy: postępowania na obsługę bankową rachunków Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - 26/2012. Wyjaśnienie / Zmiana nr 3 do treści

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową.

Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wrocław, dn.20.03.2015 r. al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są udziałem w przedmiotowym postępowaniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r.

WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r. WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r. Do zainteresowanych Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zawiadamia,

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu WIK.271.11.2016 Ostrowiec Świętokrzyski, 24.06.2016 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (BZP Nr 77625-2016 w dniu 09.06.2016r.) oraz Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów Centrala tel. 0 (prefix) 32 324 81 00 NIP: 635-15-75-953 Sekretariat fax 0 (prefix) 32 324 81 32 REGON: 276284779 Mikołów, dnia 20.02.2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie

Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie Kutno, 19.11.2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową obsługę bankową w Miejskim Zakładzie Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

dot. zamówienie publicznego nr GNŚ Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jaworzyna Śląska oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

dot. zamówienie publicznego nr GNŚ Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jaworzyna Śląska oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Jaworzyna Śląska, dn. 16.09.2016 r. GNŚ.2710.0.6.16 Wykonawcy dot. zamówienie publicznego nr GNŚ.2710.01.03.16 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jaworzyna Śląska oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Wniosek z dnia 02.02.2012r.

Wniosek z dnia 02.02.2012r. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Nr Sprawy : WP.271.8.2012 Konin, dnia 16.02.2012r. W Y

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FN OB Malbork, dnia r. WYJAŚNIENIE NR 2

Znak sprawy: FN OB Malbork, dnia r. WYJAŚNIENIE NR 2 Znak sprawy: FN.271.35.OB.2013.2 Malbork, dnia 02.01.2014 r. WYJAŚNIENIE NR 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326193/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl http://www.muzeum.slupsk.pl MUZEUM REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie: Świadczenia nadliczbowe przedstawia zestawienie:

Wyjaśnienie: Świadczenia nadliczbowe przedstawia zestawienie: Zamość, dnia 24 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Piastów, 4 maja 2012 rok Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57766-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 57766-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 Numer ogłoszenia: 57766-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 45966-2013 data 04.02.2013

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) 677-84-08, fax (42) 677-84-53 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Czy jest możliwość zabezpieczenia limitu karty blokadą na rachunku papierów wartościowych lub na lokacie

Czy jest możliwość zabezpieczenia limitu karty blokadą na rachunku papierów wartościowych lub na lokacie Nazwa banku Nazwa karty Maksymalny limit dostępny na karcie kredytowej to: Dostępne waluty, w jakich można rozliczyć transakcje to: Czy bank oferuje przeniesienie karty z innego banku? Jeśli tak, na jakich

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Czerwionka-Leszczyny 30.12.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP.271.21.2013 ZP.271.21.2013 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r.

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r. URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r. RIGKiOŚ.ZO.271.19.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na : kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Przywidz, od dnia 01stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Miasto Dębica BZP.271.41.2014.JS Dębica, dnia 03-10-2014r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6,5 mln

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r.

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Jastrzębia w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2017 r. 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

G:iHNA CZERNiCA G IÓtk-1f~IfJi(filF.KNf. 3 55-003 C Z E R.N I C A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

G:iHNA CZERNiCA G IÓtk-1f~IfJi(filF.KNf. 3 55-003 C Z E R.N I C A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ URZĄU l.;mjny CZŁKNICA ul, Kolejowa 3, 55-003 Czernica www.czermca.pl. cmail.czcrnica'o.czcrnica.pl G:iHNA CZERNiCA G IÓtk-1f~IfJi(filF.KNf. 3 55-003 C Z E R.N I C A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Czernica, dnia

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ PKS w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, dnia 22 lipca 2013r. ul. Cieślaka 6a 78-400 Szczecinek Do wszystkich Wykonawców nr postępowania: ZP-6/2013 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Zalewo RL.271.4.3.2014.AG RL.271.4.3.2014.AG Zalewo, dnia 26.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Stolno na 2011 rok zgodnie z uchwałą nr VII/51/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. został

Stolno na 2011 rok zgodnie z uchwałą nr VII/51/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. został Stolno: Obsługa bankowa budżetu Gminy Stolno oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Numer ogłoszenia: 219338-2011; data zamieszczenia: 27.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 11.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.13.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH OBOWIĄZUJe OD 1 grudnia 011 r. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie Konto osobiste Konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 27 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UG. 2710/21/14 Jarosław, dnia 20.11.2014 r. W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo