2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?"

Transkrypt

1 Kraków, dnia r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych w sprawie Obsługa bankowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zamawiający informuje, iż w dniach od 28 stycznia - do 30 stycznia 2013 roku wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. Gwarancje bankowe 1. Gwarancje bankowe Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia nie zawarł szczegółowych informacji na temat problematyki związanej z gwarancją bankową, ponieważ nie posiada takich danych. Do tej pory Zamawiający korzystał 1 raz z zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej. Zabezpieczenie dotyczyło rozliczenia z kontrahentem w zakresie najmu na kwotę zł. Zabezpieczeniem gwarancji bankowej było : przelew środków pieniężnych Zamawiającego na rachunek bankowy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Jednocześnie Zamawiający informuje, że problematyka związana z gwarancją bankową będzie przedmiotem odrębnego postępowania. 2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Zamawiający informuje, że rodzaj zlecanych do wystawienia gwarancji będzie zależał od umów z kontrahentami, których Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć. 3. Wysokości i ilości takich gwarancji w terminie obowiązywania umowy; ich terminu obowiązywania oraz waluta Zamawiający informuje, że będzie to zależało od umów z kontrahentami, których treści na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć. 4. Proponowane zabezpieczenie gwarancji 1

2 Zamawiający informuje, że proponowane zabezpieczenie gwarancji będzie zależało od przedmiotu umowy objętego gwarancją, wszelkie dopuszczalne formy (np. blokada środków pieniężnych, zabezpieczenie na majątku, poddanie się egzekucji ) 5. Proszę o podanie średniej (rocznie) wartości oczekiwanych gwarancji. Zamawiający informuje, że do tej pory Zamawiający korzystał 1 raz z zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej na kwotę zł. 6. Jakiego rodzaju gwarancje bankowe Zamawiający przewiduje wnioskować w okresie obsługi bankowej? Zamawiający informuje, że rodzaj wnioskowanych gwarancji bankowych będzie zależał od umów z kontrahentami. 7. Czy udzielanie gwarancji bankowych dotyczy tylko gwarancji w obrocie krajowym czy również zagranicznym? Zamawiający informuje, że będzie to zależało od umów z kontrahentami. 8. Na jaki okres mają być wystawiane gwarancje bankowe o których mowa w SIWZ? Zamawiający informuje, że będzie to zależało od umów z kontrahentami. 9. Jaką maksymalną łączną kwotę gwarancji, o których mowa w SIWZ Zamawiający przewiduje wnioskować w okresie obowiązywania obsługi bankowej na bazie SIWZ. Zamawiający informuje, że będzie to zależało od umów z kontrahentami. 10. Czy Oferent może przyjąć, że gwarancje bankowe o których mowa w SIWZ będą wystawiane na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego 11. Czy każdorazowo zabezpieczone będą przez Zamawiającego środkami pieniężnymi w wysokości co najmniej 100% kwoty gwarancji wpłaconymi na rachunek banku? Nie 2

3 12. Czy Zamawiający dopuszcza wydanie gwarancji po złożeniu stosownego wniosku o wydanie gwarancji wraz z oczekiwanymi przez Oferenta dokumentami (w tym w szczególności w zakresie sytuacji ekonomiczno- finansowej) oraz po potwierdzeniu przez Bank posiadania zdolności kredytowej Oferenta, na podstawie suwerennej decyzji Banku wskazującej propozycję w zakresie zabezpieczenia gwarancji 13. Z zapisów SIWZ wynika (załącznik nr 5 do specyfikacji - Istotne Postanowienia Umowy), iż Bank Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia usługi - udzielanie gwarancji bankowych. Co rozumie Zamawiający pod pojęciem udzielania gwarancji bankowych"? Zgodnie z definicją gwarancji bankowej (Prawo Bankowe art. 81 par. 1., Kodeks Cywilny art. 84 ). 14. Czy w takim razie Zamawiający dopuszcza możliwość każdorazowego analizowania wystawienia gwarancji przez Bank? 15. Czy Zamawiający będzie ubiegał się o odpowiednią linię gwarancji bankowych. w ramach której będą wystawiane poszczególne gwarancje bankowe? Nie 16. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy o otwarcie linii gwarancji bankowych, w ramach której będą wystawiane poszczególne gwarancje bankowe? Nie 17. Jaki będzie rodzaj wystawianych gwarancji - przetargowe, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, płatności - czy też inne? Prosimy o określenie rodzajów. Zamawiający informuje, że to zależy od umowy z kontrahentem. 18. Prosimy o określenie maksymalnego poziomu limitu, w ramach którego będą wystawiane gwarancje Zamawiający informuje, że to zależy od umów z kontrahentami. 19. Czy gwarancje będą wystawiane w PLN czy w walutach obcych -jeżeli tak to w jakich. 3

4 Zamawiający informuje, że to zależy od umów z kontrahentami. 20. Na jaki okres będą wystawiane gwarancje - prosimy o określenie maksymalnego terminu, Zamawiający informuje, że to zależy od umów z kontrahentami. 21. Na rzecz jakich podmiotów będą wystawiana gwarancje? Zamawiający informuje, że to zależy od umów z kontrahentami. 22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie o wystawienie gwarancji zapisu zobowiązującego Zamawiającego do składania w banku finansującym bieżących sprawozdań kwartalnych w formie sprawozdań F-01 do 20 - dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego oraz rocznych sprawozdań finansowych wraz z raportem i opinią biegłego? 23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie o wystawienie gwarancji klauzuli o następującym brzmieniu: Zamawiający zobowiązuje się do nie oferowania bez wcześniejszego informowania Banku - innym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej lub osobom fizycznym żadnego z aktywów Zamawiającego jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań swoich i osób trzecich? 24. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty gwarancji jaką prognozuje wykorzystywać Zamawiający w każdym roku obsługi. Przed przystąpieniem do przetargu Bank musi podjąć decyzję kredytową uwzględniającą tę kwotę. Zamawiający informuje, że korzystał 1 raz z zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej na kwotę zł. 25. Czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia gwarancji w postaci kaucji bankowej. Zamawiający dopuszcza wszelkie przewidziane prawem formy zabezpieczenia gwarancji. 26. Jaki rodzaj gwarancji ma być wystawiany przez Bank w ramach linii na gwarancje? (przetargowe, dobrego wykonania kontraktu itp.) Zamawiający nie przewiduje otwarcia linii gwarancyjnej 4

5 27. Jaka jest przewidywana wielkość linii gwarancyjnej w ramach ogłoszonego przetargu? Zamawiający nie przewiduje otwarcia linii gwarancyjnej 28. Czy gwarancje będą wystawiane w obrocie krajowym czy zagranicznym? Zamawiający informuje, że to będzie zależało od umów z kontrahentami. 29. Czy gwarancje będą wystawione w walutach innych niż PLN? W jakich walutach? Zamawiający informuje, że to będzie zależało od umów z kontrahentami. 30. Jaki będzie termin ważności linii gwarancyjnej? Jaki będzie termin ważności gwarancji wystawianych w ramach linii? Zamawiający w SIWZ nie określa linii gwarancyjnej ani jej terminu ważności 31. Jaką formę zabezpieczenia przewidujecie Państwo do zabezpieczenia wystawionej przez Bank gwarancji bankowej. Zamawiający informuje, że w zależności od przedmiotu umowy objętego gwarancją, wszelkie dopuszczalne formy (np. blokada środków pieniężnych, zabezpieczenie na majątku, poddanie się egzekucji) 32. Prosimy o usunięcie zapisu udzielanie gwarancji bankowej z katalogu produktów i usług za które nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych (załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu oraz wielkość zamówienia pkt. 2) Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się możliwości usunięcia tego zapisu 33. Jakie zabezpieczenie dla gwarancji bankowych proponuje Zamawiający? W zależności od przedmiotu umowy objętego gwarancją, wszelkie dopuszczalne formy (np. blokada środków pieniężnych, zabezpieczenie na majątku, poddanie się egzekucji) 34. Czy w przypadku złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji dopuszcza, aby było ono ustanowione do wysokości 150% kwoty gwarancji? 35. Czy Zamawiający dopuszcza ustanowienia - zgodnie z regulacjami bankowymi - zabezpieczenie gwarancji w formie kaucji środków pieniężnych? 5

6 W zależności od przedmiotu umowy objętego gwarancją, wszelkie dopuszczalne formy (np. blokada środków pieniężnych, zabezpieczenie na majątku, poddanie się egzekucji) 36. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin ważności gwarancji bankowych nie wykraczał poza termin obowiązywania umowy świadczenia usług bankowych? Jeżeli nie - jaki termin proponuje Zamawiający 37. Czy przed zawarciem umowy o wystawienie gwarancji Zamawiający przedłoży aktualne - tj. nie starsze niż 1 m-c - zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości Zamawiającego wobec tych urzędów? Czy taki warunek może być wpisany do umowy o wystawienie gwarancji bankowej 38. Czy przed zawarciem umowy o wystawienie gwarancji Zamawiający przedłoży zgodę właściwego organu na zaciągniecie zobowiązania wobec Banku z tytułu gwarancji? Czy taki warunek może być wpisany do umowy o wystawienie gwarancji bankowej - do wglądu, ale także w formie kserokopii lub pliku udostępnionym na stronie internetowej MARR zawierającej materiały do przetargu? Nie 39. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy o gwarancje bankową na standardowych formularzach banku wykonawcy wraz z podpisaniem odnośnych regulaminów? 40. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy o linię na gwarancję bankowe na standardowych formularzach banku wykonawcy wraz z podpisaniem odnośnych regulaminów? Nie Rachunki bankowe 41. Ilość rachunków otwieranych dla Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ pkt XVII tabela lp. 1A 42. Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zarówno w walucie PLN jak i w walutach obcych. Prosimy 6

7 o doprecyzowanie zapisów obejmujących kryteria oceny zawarte w pkt XVII lp. 5 tabeli, tj. czy dotyczą one jedynie rachunków w PLN ( na co wskazuje wzór dotyczący wyliczenia wysokość oprocentowania oparty o stawkę WIBID 1M. W przypadku konieczności przedstawienia w ofercie wysokości oprocentowania rachunków również walutowych prosimy o dostosowanie/rozszerzenie przedmiotowego kryterium poprzez dokonanie podziału na rachunki prowadzone w walucie PLN oraz na rachunki prowadzone w walutach obcych. Dotyczy rachunków w pln. Operacje bankowe 43. Ile wpłat i wypłat średniomiesięcznie prognozują Państwo wykonywać? Proszę o podanie kwoty, ilości oraz walut wpłat i wypłat. w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie 44. Ile prognozują Państwo wykonywać miesięcznie przelewów zagranicznych (w sztukach)? Proszę określić wybór opcji kosztowej (SHA, OUR, Beneficjent). około 10 rocznie, wybór opcji kosztowej w zależności od umowy z kontrahentem 45. Proszę o podanie średniego saldo na rachunkach w PLN i innych walutach. średnie saldo na rachunkach bieżących i pomocniczych w pln około zł (uwzględniając lokaty O/N) średnie saldo na rachunkach bieżących i pomocniczych w walutach obcych około zł (po przeliczeniu na pln) 7

8 46. Ilość przelewów zagranicznych realizowanych z rachunków Zamawiającego (w podziale na europejskie i pozostałe) około 10 rocznie 47. Wielkość obrotu walutowego realizowanego przez Zamawiającego. Zamawiający korzysta sporadycznie z rachunków walutowych, w większości środki przewalutowywane są na / lub z rachunku pln 48. Ilość i wartość (średnia) wpłat i wypłat gotówkowych własnych, w jakiej formie dokonywane są wpłaty ( otwarta w kasie, zamknięta do wrzutni?) w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł Zamawiający nie przewiduje korzystania z wrzutni 49. Ilość i wartość operacji kasowych ( wpłaty i wypłaty) realizowanych z udziałem osób trzecich. w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie w zakresie pozostałym dotyczącym wpłat osób trzecich Zamawiający nie jest w stanie określić ilości i wartości operacji kasowych, ponieważ teoretycznie każdy kontrahent lub klient może wpłacić należności w formie gotówkowej do banku w zakresie pozostałym dotyczącym wypłat gotówkowych osób trzecich Zamawiający nie przewiduje 50. Wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich - średnia ilość miesięczna, średni wolumen w miesiącu (łącznie na wszystkich rachunkach ) w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków 8

9 bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb w zakresie pozostałym dotyczącym wypłat gotówkowych osób trzecich Zamawiający nie przewiduje 51. Wpłaty gotówkowe od osób trzecich - średnia ilość miesięczna, średni wolumen w miesiącu (łącznie na wszystkich rachunkach), w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie w zakresie pozostałym dotyczącym wpłat osób trzecich Zamawiający nie jest w stanie określić ilości i wartości operacji kasowych, ponieważ teoretycznie każdy kontrahent lub klient może wpłacić należności w formie gotówkowej do banku 52. Kogo zamawiający rozumie pod pojęciem osób trzecich" - czy chodzi o osoby fizyczne nie będące pracownikami MARR? Pracownicy jak i osoby fizyczne nie będące pracownikami 53. Czy Zamawiający przewiduje dokonywanie operacji gotówkowych na rzecz osób trzecich (wpłat i wypłaty gotówkowe) wyłącznie przez rachunki własne Zamawiającego obsługiwane przez Wykonawcę? 54. Wpłaty gotówkowe dokonywane przez Posiadacza rachunków - średnia ilość w miesiącu i średni wolumen miesięczny, w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł 55. Wypłaty gotówkowe z obsługiwanych rachunków przez Posiadacza rachunków - średnia ilość wpłat w miesiącu, średni wolumen miesięczny? w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł 9

10 56. Prosimy o potwierdzenie, czy wpłaty/wypłaty gotówkowe, o których mowa w SIWZ są wpłatami/wypłatami gotówkowymi realizowanymi w formie otwartej czy zamkniętej? W formie otwartej 57. Ilość przewidywanych przelewów papierowych w okresie realizacji zamówienia? Zamawiający dopuszcza wykonywanie przelewów papierowych tylko w sytuacjach awaryjnych związanych z niemożliwością wykonania przelewów drogą elektroniczną 58. Czy realizację wypłat gotówkowych można realizować za pomocą równoważnego systemu wypłat elektronicznych zamiast blankietów czekowych. 59. Ilość zamawianych czeków( rocznie) Zamawiający przewiduje około 10 zamawianych czeków w roku 60. Ilość blankietów czekowych potrzebnych do obsługi Zamawiającego ( w całym okresie realizacji zamówienia lub miesięcznie) Zamawiający przewiduje około 10 zamawianych czeków w roku 61. Ile razy średnio miesięcznie występuje obsługa kasowa w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie 62. Jaka jest planowana miesięczna liczba wypłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie? W jakich walutach będzie prowadzona owa obsługa? 10

11 w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb w zakresie pozostałym dotyczącym wypłat gotówkowych osób trzecich Zamawiający nie przewiduje 63. Jaka jest planowana miesięczna liczba wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie? W jakich walutach będzie prowadzona owa obsługa? w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie w zakresie pozostałym dotyczącym wpłat osób trzecich Zamawiający nie jest w stanie określić ilości i wartości operacji kasowych, ponieważ teoretycznie każdy kontrahent lub klient może wpłacić należności w formie gotówkowej do banku 64. Jaka jest planowana miesięczna liczba wypłat gotówkowych własnych? W jakich walutach będzie prowadzona owa obsługa? w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł 65. Jaka jest planowana miesięczna liczba wpłat gotówkowych własnych? W jakich walutach będzie prowadzona owa obsługa? w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł 66. Czy Zamawiający akceptuje alternatywę dla blankietów czekowych w postaci elektronicznego zlecenia wypłaty gotówki dokonywanego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej? 67. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Zamawiającego w podziale na wpłaty własne i wpłaty osób trzecich. 11

12 w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie w zakresie pozostałym dotyczącym wpłat osób trzecich Zamawiający nie jest w stanie określić ilości i wartości operacji kasowych, ponieważ teoretycznie każdy kontrahent lub klient może wpłacić należności w formie gotówkowej do banku. 68. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunków Zamawiającego w podziale na wypłaty własne i wypłaty osobom trzecim. w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb w zakresie pozostałym dotyczącym wypłat gotówkowych osób trzecich Zamawiający nie przewiduje 69. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe będą dokonywane tylko w sytuacjach awarii systemu bankowości elektronicznej. 70. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby realizowanych przelewów krajowych wychodzących uwzględniającej także przelewy płacowe. Zgodnie z SIWZ pkt XVII tabela lp Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów zagranicznych wychodzących. 12

13 Około 10 rocznie 72. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy będą realizowane formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych. 73. Prosimy o podanie szacowanych wartości zakupu i sprzedaży walut w roku 2013 i kolejnych latach Średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb ( średnio około 20 wypłat rocznie) 74. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wszystkich wpłat gotówkowych (w szt.) oraz średniomiesięcznej wartości wpłat w podziale na poszczególne waluty (pln i waluty obce) w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza na obsługiwane rachunki bankowe średnio około 1-2 wpłaty miesięcznie, średnia kwota wpłaty około zł w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wpłat gotówkowych od pracowników Spółki na obsługiwane rachunki bankowe posiadacza w walutach obcych średnio około 10 rocznie 75. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wszystkich wypłat gotówkowych (w szt.) oraz średniomiesięcznej wartości wypłat w podziale na poszczególne waluty (pln i waluty obce) w zakresie wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 4 razy w roku, średnia kwota około zł w zakresie prowadzenia obsługi kasowej, dokonywania wypłat gotówkowych w walutach obcych na rzecz pracowników Spółki z obsługiwanych rachunków bankowych średnio około 20 rocznie, średnia wartość wypłaty około zł (po przeliczeniu na pln), waluta np. USD, EUR, GBP i inne w zależności od potrzeb Środki pieniężne lokowanie 76. Proszę o podanie średnich sald na rachunkach Zamawiającego. 13

14 Zamawiający informuje, że łączne średnie saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2012r. wynosiło zł 77. Jaka część z tych środków jest lokowana na lokatach terminowych. Zamawiający info0rmuje, że na lokatach terminowych lokowane było w 2012r. średnio zł 78. Jaka część środków pieniężnych podlegałaby lokowaniu? Zamawiający przewiduje lokowanie na lokatach terminowych około zł 79. Czy Zamawiający dopuszcza lokowanie środków poza bankiem Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza lokowanie środków poza bankiem Wykonawcy. 80. Prosimy o określenie średniego poziomu środków pieniężnych na rachunkach bankowych podlegających oprocentowaniu zgodnie z warunkami SIWZ, które Zamawiający będzie utrzymywał w okresie objętym zamówieniem. Zamawiający przewiduje utrzymywanie średniego poziomu środków pieniężnych na rachunkach bankowych podlegających oprocentowaniu w wysokości około zł 81. Czy Zamawiający przewiduje korzystanie z możliwości lokowania środków w formie lokat terminowych? 82. Prosimy o określenie średniego poziomu środków pieniężnych na rachunkach bankowych nie podlegających oprocentowaniu, które Zamawiający będzie utrzymywał w okresie objętym zamówieniem. Zamawiający przewiduje utrzymywanie średniego poziomu środków pieniężnych na rachunkach bankowych nie podlegających oprocentowaniu w wysokości około zł 83. Jakie średnie saldo pozostaje na rachunkach bankowych Łączne średnie saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2012r. wynosiło zł 84. Jakie jest planowane średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego? Zamawiający przewiduje średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach w wysokości zł 14

15 85. Ile wynosiły średniomiesięczne salda środków na rachunkach Zamawiającego w roku 2012? Łączne średnie saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2012r. wynosiło zł 86. Ile wynosiły średniomiesięczne salda środków na lokatach O/N, krótkoterminowych Zamawiającego w roku 2012? na lokatach krótkoterminowych lokowane było w 2012r. średnio zł na lokatach O/N lokowane było w 2012r. średnio zł 87. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków pieniężnych pozostającego na rachunku bieżącym w podziale na poszczególne miesiące 2012r. (dotyczy salda nie lokowanego, pozostającego na rachunku). Zamawiający informuje, że saldo środków pieniężnych na rachunku bieżącym jest każdorazowo lokowane na lokacie O/N 88. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda środków pieniężnych pozostającego na wszystkich rachunkach pomocniczych w podziale na poszczególne miesiące 2012r. (dotyczy sald nie lokowanych, pozostających na rachunku) kwota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Czy zamawiający korzysta z lokat overnight i terminowych? 15

16 90. Jeżeli tak, prosimy o podanie średniego salda lokowanego na lokatach w podziale na poszczególne lokaty. na lokatach krótkoterminowych lokowane było w 2012r. średnio zł na lokatach O/N lokowane było w 2012r. średnio zł 91. Prosimy o podanie przewidywanego poziomu osadu środków pieniężnych na wszystkich rachunkach (w podziale na złotowe i walutowe) jaki będzie utrzymywał w okresach rocznych? Zamawiający przewiduje średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach w wysokości zł w tym na rachunkach bieżących i pomocniczych w walutach obcych około zł (po przeliczeniu na pln) Karty płatnicze 92. Proszę o informację jakiego typu karty płatnicze będą Państwo użytkowali - karty debetowe (bankomatowo-płatnicze) czy karty z limitami miesięcznych wydatków (obciążeniowe)? Zamawiający przewiduje używanie kart płatniczych obciążeniowych 93. Proszę o informację ile kart będzie użytkowany? Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart obciążeniowych 94. Jeżeli to będą karty obciążeniowe, proszę o informację jakiej wielkości będzie limit miesięczny? Zamawiający przewiduje korzystanie z limitu dla wszystkich kart płatniczych obciążeniowych w łącznej wysokości zł 95. Proszę o określenie ilości i rodzaju kart płatniczych, z których chce korzystać Zamawiający. Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych obciążeniowych 96. Z jakiego rodzaju kart płatniczych oraz w jakiej ilości Zamawiający ma zamiar korzystać z tego produktu Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych obciążeniowych 97. Co rozumie pod pojęciem obsługa kart płatniczych. Zamawiający pod pojęciem obsługa kart płatniczych rozumie m.in : 16

17 wydanie kart płatniczych, realizację płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej, realizację wypłaty gotówki z bankomatów rozliczenia wydatków dokonanych kartą płatniczą tzn. z rachunku bankowego Zamawiającego z tytułu dokonanych kartą transakcji rozliczenie odbywa się przykładowo raz w miesiącu, po zakończeniu cyklu rozliczeniowego. ustanowienie dla każdej karty indywidualnego, miesięcznego i dziennego limitu wydatków, odpowiadających potrzebom Zamawiającego. ustanowienie dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego kart globalnego limitu wysokości wydatków 98. Prosimy o usunięcie zapisu wydanie i obsługę kart płatniczych z katalogu produktów i usług za które nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych lub prosimy o modyfikację zapisu poprzez wprowadzenie zmiany polegającej na niepobieraniu opłat za wydanie i obsługę kart w ramach operacji wykonywanych w placówkach i urządzeniach Oferenta Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu niepobieraniu opłat za wydanie i obsługę kart w ramach operacji wykonywanych w placówkach i urządzeniach Oferenta. 99. Jaką ilość kart Zamawiający zamierza wnioskować (w rozbiciu na debetowe i/lub obciążeniowe)? Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych obciążeniowych 100. Czy Zamawiający podpisze standardowe dokumenty stosowane dla limitów dla kart obciążeniowych? 101. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem obsługa kart płatniczych - czy chodzi o opłaty związane z wydaniem i użytkowaniem kart zależne od Wykonawcy? Prosimy o doprecyzowanie. Zamawiający pod pojęciem obsługa kart płatniczych rozumie m.in : wydanie kart płatniczych, realizację płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej, realizację wypłaty gotówki z bankomatów, rozliczenia wydatków dokonanych kartą płatniczą tzn. z rachunku bankowego Zamawiającego z tytułu dokonanych kartą transakcji 17

18 rozliczenie odbywa się przykładowo raz w miesiącu, po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, ustanowienie dla każdej karty indywidualnego, miesięcznego i dziennego limitu wydatków, odpowiadających potrzebom Zamawiającego, ustanowienie dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego kart globalnego limitu wysokości wydatków Z jakiego rodzaju kart Zamawiający zamierza korzystać - kart debetowych czy kart obciążeniowych z odroczonym terminem płatności? Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych obciążeniowych 103. W przypadku kart obciążeniowych - jaka będzie maksymalna kwota łącznego limitu dla wszystkich kart? Zamawiający przewiduje korzystanie z limitu dla wszystkich kart płatniczych obciążeniowych w łącznej wysokości zł 104. Jaka jest planowana liczba kart płatniczych, z których zamierza korzystać zamawiający? Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych - obciążeniowych 105. Prosimy o podanie ilości kart płatniczych wydawanych do rachunków bankowych Zamawiającego. -Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych obciążeniowych 106. Prosimy o podanie maksymalnej liczby kart płatniczych wymaganych w ramach zamówienia. Zamawiający przewiduje używanie od 1-3 kart płatniczych - obciążeniowych 107. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli karty debetowe (transakcje do wysokości salda na rachunku karty) czy karty kredytowe (obciążeniowe)? Zamawiający przewiduje używanie kart płatniczych obciążeniowych System bankowości elektronicznej 108. Co Zamawiający rozumie poprzez możliwość przechowywania przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu czy wystarczające będzie udostępnienie historii operacji, która zawierać będzie informacje za cały okres współpracy wraz z danymi dotyczącymi przelewów przychodzących i wychodzących? 18

19 Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie wystarczające udostępnienie jedynie historii operacji. Zamawiający oczekuje aby system bankowości elektronicznej udostępniał także dane historyczne w postaci przelewów i wyciągów bankowych przez okres minimum 1 roku Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy Zamawiający wyjaśnia, że przez wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy rozumie takie czynności jak np. : stosowanie filtrów przy wyszukiwaniu poszczególnych operacji bankowych (np. po kontrahencie, po kwocie, po dacie zapłaty, po części opisu przelewu), generowanie wydruków potwierdzających dokonanie zapłaty, 110. Prosimy o potwierdzenie, że Państwa obecny system bankowości elektronicznej eksportuje bazy danych do formatu Elixir. Nie 111. Jeżeli Państwa obecny system bankowości elektronicznej nie eksportuje baz danych do formatu Elixir, prosimy o informację, do jakiego formatu te bazy są eksportowane. Zawartość bazy danych zostanie wyeksportowana do plików CSV 112. Jaka jest planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej? Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 tiret 8 podtiret Prosimy o podanie liczby wszystkich użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających jak autoryzujących przelewy. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 opis przedmiotu zamówienia pkt 1 tiret 8 podtiret Prosimy o doprecyzowanie w jakim formacie/formatach zostanie wyeksportowana baza danych z obecnie użytkowanego systemu bankowości elektronicznej? Zawartość bazy danych zostanie wyeksportowana do plików CSV 115. Czy Zamawiający ma możliwość eksportu bazy danych z dotychczasowo obsługiwanego systemu bankowości elektronicznej w formatach: XML, liniowym, VideoTel lub Telekonto? 19

20 Nie, zawartość bazy danych zostanie wyeksportowana do plików CSV Zmiany warunków umowy 116. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację (usunięcie) niektórych zapisów Istotnych postanowień umowy szczególnie 6.pkt2 Nie 117. Oraz 8.pkt4 ze względu długi czas obowiązywania Umowy (48mcy) i brak możliwości oceny skutków ewentualnych zmian w regulacjach bankowych. Nie Inne 118. Ilość zaświadczeń i opinii bankowych Zamawiający przewiduje około 10 w skali roku 119. Ilość przewidywanych zaświadczeń w okresie realizacji Zamówienia? Zamawiający przewiduje około 10 w skali roku zaświadczeń i opinii bankowych 120. Ilość przewidywanych opinii bankowych w okresie realizacji Zamówienia? Zamawiający przewiduje około 10 w skali roku zaświadczeń i opinii bankowych 121. Przewidywana ilość blokad środków pieniężnych w okresie realizacji Zamówienia, Zamawiający do tej pory skorzystał z 1 blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia realizacji umowy 122. Czy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w związku z przedmiotowym przetargiem będzie obsługiwana tylko przez jeden Bank? Czy i w jakim zakresie Zamawiający przewiduje współpracę z innymi instytucjami finansowymi. Zamawiający przewiduje współpracę z innymi bankami i innymi instytucjami finansowymi np. w zakresie lokowania środków pieniężnych 123. Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: rocznego sprawozdania finansowego za 2010 i 2011 rok (bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją o należnościach przeterminowanych), informacji o wynikach za III kwartał 2012 roku (bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją o należnościach przeterminowanych), 20

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo