REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem )"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwanym dalej: Konkursem ) jest spółka pod firmą Jagiellonia-Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (15-281) przy ul. Legionowa 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Białegostoku w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: (zwana dalej: Organizatorem ). 2. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 13 grudnia 2010 roku do dnia 20 lutego 2011 roku. II. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Uczestnikiem Konkursu moŝe być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwana dalej: Uczestnikiem ). 2. Uczestnik Konkursu moŝe wziąć w nim udział, o ile: 1) jest legalnym uŝytkownikiem ogólnopolskiej płatniczej Karty Kibica Extrakarta MasterCard PayPass klubu Jagiellonia Białystok (zwanej dalej: Extrakartą ); 2) we wniosku o wydanie Extrakarty podał swoje dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, oraz wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych; 3) w okresie trwania Konkursu dokonał zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z ust. 3 poniŝej. 3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje się poprzez: a) wysłanie w czasie trwania Konkursu wiadomości tekstowej SMS, w której treści podane zostaną: słowa KIBIC.JAGA. (bez cudzysłowów, z kropkami) oraz 16- znakowy numer referencyjny Extrakarty (bez odstępów) podany na odwrocie Extrakarty, rozpoczynający się od liczby 53, na numer w sieciach operatorów telefonii komórkowej Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A. oraz P4 Sp. z o.o. (decyduje data i godzina

2 otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora). Koszt wysłania wiadomości tekstowej SMS w kwocie 1,22zł brutto obciąŝa w całości Uczestnika, PRZYKŁAD TREŚCI SMS: KIBIC.JAGA B lub b) wysłanie w czasie trwania Konkursu zgłoszenia drogą mailową na adres zawierającego w temacie wiadomości słowa KIBIC.JAGA. (bez cudzysłowów, z kropkami) oraz 16-znakowy numer referencyjny Extrakarty podany na odwrocie Extrakarty, rozpoczynający się od liczby 53. Organizator będzie akceptował równieŝ jako waŝne zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości , które będą zawierać wymienione powyŝej słowa oraz numer w samej treści a. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. PRZYKŁAD WIADOMOŚCI W temacie wiadomości lub w treści wiadomości naleŝy wpisać tylko: KIBIC.JAGA B Wysyłając zgłoszenie do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iŝ zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść. 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora (niezaleŝnie od tego, jaki rodzaj stosunku prawnego łączy ich z Organizatorem), jak równieŝ członkowie rodzin tych osób. 6. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 5 powyŝej, rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małŝonków, rodziców małŝonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 7. W przypadku, gdy okaŝe się, iŝ nagroda w Konkursie przysługiwałaby osobom, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyŝej, nagroda ta zostanie przyznana ponownie z pominięciem tych osób, z zachowaniem procedury określonej w rozdziale IV Regulaminu. 8. Z Konkursu wykluczone będą osoby, które spełnią warunki określone w Regulaminie, jednakŝe przed rozstrzygnięciem Konkursu, nie będą juŝ uŝytkownikami Extrakarty, niezaleŝnie od przyczyny tego stanu rzeczy. III. Nagrody 1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

3 a) podwójne zaproszenie (bilety) na ćwierćfinałowy mecz UEFA Champions League, wraz z nagrodą pienięŝną w kwocie zł w postaci zasilenia konta Extrakarty na pokrycie kosztów dojazdu na mecz i zakwaterowania zwycięzcy i osoby towarzyszącej 2 sztuki; b) piłka z autografem piłkarzy Jagiellonii Białystok, o wartości 300 zł kaŝda 10 sztuk; c) karnet na stadion Jagiellonii Białystok na rundę wiosenną 2010/2011, o wartości 160 zł kaŝdy 10 sztuk; d) koszulka klubowa Jagiellonii Białystok, o wartości 99 zł kaŝda 10 sztuk; e) gadŝet klubowy Jagiellonii Białystok, o wartości 70 zł kaŝdy - 10 sztuk; f) podwójne zaproszenie na wybrany mecz Jagiellonii Białystok, o łącznej wartości 50 zł 10 sztuk; g) szalik klubowy, o wartości 35 zł kaŝdy 10 sztuk. 2. Do kaŝdej z nagród, o których mowa w ust. 1 powyŝej, zostanie dołączona dodatkowa nagroda pienięŝna w wysokości równej 11,11 % wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pienięŝna przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie wypłacana bezpośrednio zwycięzcom Konkursu. Od łącznej wartości nagrody, o której mowa w ust. 1 powyŝej i dodatkowej nagrody pienięŝnej, o której mowa w niniejszym ustępie, Organizator naliczy i pobierze naleŝny podatek, który następnie odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego. Pobranie podatku jest warunkiem wydania nagrody. 3. Zdobywca nagrody w Konkursie nie moŝe Ŝądać wymiany nagrody na jej równowartość pienięŝną, ani na inną nagrodę rzeczową. 4. Uczestnicy Konkursu nie mogą bez zgody Organizatora przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady nagrody. IV. Zasady przyznawania nagród 1. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom Konkursu, którzy, w okresie trwania Konkursu dokonają największej liczby bezgotówkowych transakcji płatniczych wykonanych za pomocą Extrakarty w systemie MasterCard, na dowolną kwotę w punktach handlowych i usługowych, honorujących płatności za towary i usługi za pomocą kart płatniczych (zwanych dalej Transakcją ). Decyduje data wykonania Transakcji w systemie bankowym, obsługującym funkcję płatniczą Extrakarty. Łączna liczba Transakcji obejmuje Transakcje wykonane przez Uczestnika w okresie trwania Konkursu. Transakcją w rozumieniu Regulaminu nie jest wypłata gotówki niezaleŝnie od sposobu jej przeprowadzenia (np. w bankomatach lub oddziałach banków).

4 Ponadto, za Transakcje nie uznaje się transakcji zwróconych, spornych, nieautoryzowanych oraz niezaksięgowanych w systemie bankowym. Przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu zostaną uwzględnione tylko te Transakcje, które zostały wykonane w czasie trwania Konkursu oraz zostały zaksięgowane w systemie bankowym najpóźniej w terminie do 3 dni po jego zakończeniu. 2. Nagrody będą przyznawane według kolejności określonej w Rozdziale III, ust. 1 Regulaminu przy załoŝeniu, iŝ: 1) dwóch Uczestników, którzy wykonali największą liczbę Transakcji spośród wszystkich Uczestników Konkursu otrzyma po jednej sztuce nagrody, o której mowa w rozdziale III ust. 1 a) Regulaminu; 2) dziesięciu Uczestników, którzy wykonali kolejno mniejszą liczbę Transakcji, niŝ Uczestnicy, o których mowa w pkt. 1 powyŝej, po jednej sztuce nagrody, o której mowa w rozdziale III ust. 1 b) Regulaminu 3) dziesięciu Uczestników, którzy wykonali kolejno mniejszą liczbę Transakcji, niŝ Uczestnicy, o których mowa w pkt. 2 powyŝej, po jednej sztuce nagrody, o której mowa w rozdziale III ust. 1 c) Regulaminu; 4) dziesięciu Uczestników, którzy wykonali kolejno mniejszą liczbę Transakcji, niŝ Uczestnicy, o których mowa w pkt. 3 powyŝej, po jednej sztuce nagrody, o której mowa w rozdziale III ust. 1 d) Regulaminu; 5) dziesięciu Uczestników, którzy wykonali kolejno mniejszą liczbę Transakcji, niŝ Uczestnicy, o których mowa w pkt. 4 powyŝej, po jednej sztuce nagrody, o której mowa w rozdziale III ust. 1 e) Regulaminu; 6) dziesięciu Uczestników, którzy wykonali kolejno mniejszą liczbę Transakcji, niŝ Uczestnicy, o których mowa w pkt. 5 powyŝej, po jednej sztuce nagrody, o której mowa w rozdziale III ust. 1 f) Regulaminu; 7) dziesięciu Uczestników, którzy wykonali kolejno mniejszą liczbę Transakcji, niŝ Uczestnicy, o których mowa w pkt. 6 powyŝej, po jednej sztuce nagrody, o której mowa w rozdziale III ust. 1 g) Regulaminu. 3. W przypadku, gdy kilku Uczestników wykonało taką samą liczbę Transakcji, o pozycji Uczestnika w Konkursie rozstrzyga wyŝsza suma wartości wykonanych Transakcji podczas trwania Konkursu. WyŜsza suma oznacza wyŝszą pozycję, na której zostanie sklasyfikowany dany Uczestnik (wyŝsza suma rozstrzyga na korzyść danego Uczestnika). 4. W przypadku, gdy kilku Uczestników wykonało taką samą liczbę Transakcji oraz o tej samej łącznej ich wartości, o wyŝszej pozycji Uczestnika w Konkursie rozstrzyga krótszy okres czasu, który upłynął od rozpoczęcia Konkursu do wykonania przez danego Uczestnika pierwszej Transakcji w okresie trwania Konkursu. Krótszy okres czasu oznacza wyŝszą pozycję, na której zostanie sklasyfikowany dany Uczestnik (krótszy okres czasu rozstrzyga na korzyść danego Uczestnika). 5. Jeden Uczestnik moŝe otrzymać w Konkursie tylko jedną nagrodę.

5 6. KaŜdy ze zwycięzców Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem: a) wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego podany we wniosku o wydanie Extrakarty lub b) zawiadomienia o wygraniu nagrody, wysłanego na adres podany we wniosku o wydanie Extrakarty. 7. Zwycięzca Konkursu wyłoniony w sposób opisany w rozdziale IV ust. 1-4 zobowiązany jest do podpisania dokumentów przekazanych przez Organizatora: 1) oświadczenia dotyczącego wyraŝenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, w tym umieszczenie imienia i nazwiska na stronie 2) oświadczenia, dotyczącego wyraŝenia przez Uczestnika zgody na wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku (Patrz: Rozdział V Regulaminu); 3) oświadczenia, Ŝe Uczestnik nie jest pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika Organizatora. 8. Organizator zastrzega, iŝ warunkiem uzyskania nagrody jest wyraŝenie zgód, o których mowa w ust. 7 pkt. 1 3, przed wydaniem nagród przez Organizatora. 9. Organizator zastrzega ponadto, iŝ uzyskanie przez zwycięzcę nagrody, o której mowa w rozdziale III ust. 1 a) Regulaminu, moŝe wiązać się z koniecznością podania danych osobowych zwycięzcy i wskazanej przez niego osoby towarzyszącej, na uŝytek podmiotu, który przekazał Organizatorowi bilety, jak i na uŝytek organizatora rozgrywek, w ramach których ten mecz się będzie odbywał. Odmowa podania tych danych uniemoŝliwi odebranie i zrealizowanie nagrody. 10. Ostateczna lista zwycięzców Konkursu, którzy spełnili warunki wskazane powyŝej, zostanie ogłoszona na stronie internetowej 11. Wydanie nagrody nastąpi w siedzibie Organizatora w terminie wskazanym przez Organizatora, po dokonaniu weryfikacji danych osobowych zwycięzcy i przedstawieniu przez niego waŝnej Extrakarty, która brała udział w Konkursie oraz po podpisaniu protokołu odbioru nagrody przez Uczestnika uprawnionego do jej otrzymania. Zwycięzca moŝe odebrać nagrodę wyłącznie osobiście, po okazaniu dokumentu toŝsamości. V. Zgoda na wykorzystanie wizerunku Zwycięzca Konkursu wyraŝa zgodę na nieodpłatne utrwalenie jego wizerunku na zdjęciach wykonanych podczas wręczania nagrody przez Organizatora, a następnie jego zwielokrotnianie dowolną techniką oraz publiczne wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji umoŝliwiających korzystanie z tego

6 wizerunku w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności takich jak reklama zewnętrzna, reklama prasowa, reklama w internecie. Zwycięzca ponadto wyraŝa zgodę na wykorzystanie w tym celu równieŝ jego imienia i nazwiska. VI. Postępowanie reklamacyjne 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja wyłoniona przez Organizatora. 2. Uczestnik Konkursu ma prawo złoŝenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu. 3. Reklamację wnosi się w formie pisemnej, listem poleconym, na adres Organizatora, z dopiskiem Konkurs Extrakarta, nie później niŝ w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacji nadesłanych po tym terminie Organizator nie rozpatruje. 4. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe, adresowe Uczestnika Konkursu składającego reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Organizatora. 6. Organizator powiadomi Uczestnika Konkursu, który złoŝył reklamację o rezultacie jej rozpatrzenia w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji. VII. Postanowienia końcowe 1. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika, który w sposób niezgody z prawem lub Regulaminem wpłynął na przebieg Konkursu. 2. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 3. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych moŝe odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 5. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

7 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŝność odbioru nagrody, lub jej wykorzystania, z przyczyn leŝących po stronie zwycięzcy Konkursu. Nagrody nieodebrane w terminie wyznaczonym przez Organizatora przepadają i Organizator nie jest zobowiązany do ich przekazania innym Uczestnikom. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak moŝliwości realizacji nagród, o których mowa w rozdziale III ust. 1 a),c),f) spowodowanej przyczynami od niego niezaleŝnymi, w szczególności takimi jak nałoŝenie na zwycięzcę lub osobę towarzyszącą zakazu wstępu na imprezę masową, zakazu zagranicznego, czy innego równowaŝnego zakazu. 9. Zwycięzca, który otrzymał nagrody, o których mowa w rozdziale III ust. 1 a),c),f) we własnym zakresie zobowiązany jest zapewnić sobie i osobie towarzyszącej dojazd na mecz, jak i zakwaterowanie. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora za organizację dojazdu na mecz oraz zakwaterowanie. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu, wynikające z przyczyn niezaleŝnych od niego, w szczególności będące skutkiem podania nieprawidłowego, bądź nieaktualnego adresu, bądź innych danych, podczas składania wniosku o wydanie Extrakarty. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia listów lub innych przesyłek, a takŝe za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub innych podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, jak równieŝ za doręczenie i terminowość doręczenia wiadomości SMS oraz wiadomości przez operatorów telekomunikacyjnych lub inne podmioty. 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z dokonywaniem, księgowaniem lub rejestracją Transakcji, w szczególności w systemie bankowym banku obsługującego funkcję płatniczą Extrakarty oraz w systemie płatniczym organizacji MasterCard, jak równieŝ w systemach agentów rozliczeniowych, obsługujących sieć akceptacji kart płatniczych. 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w wysłaniu wiadomości tekstowych SMS określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Organizator nie ponosi takŝe odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

8 14. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody. 15. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo