Regulamin Karty BLACK RED WHITE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Karty BLACK RED WHITE"

Transkrypt

1 Regulamin Karty BLACK RED WHITE Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty BLACK RED WHITE, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać wszystkich zasad i warunków niniejszego Regulaminu. Definicje Karta Karta BLACK RED WHITE; elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela mający postać plastikowej karty z danymi umożliwiającymi jej identyfikację, umożliwiająca posiadaczowi zakup towarów lub usług. Karta BLACK RED WHITE jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ale nie jest kartą płatniczą i instrumentem pieniądza elektronicznego. Wydawca MEBLE Black Red White Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju (23-400), ul. Krzeszowska 61. Nabywca osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której Wydawca przekazał Kartę. Użytkownik każdorazowy posiadacz Karty. Saldo Karty kwota, na którą Karta opiewa. Wydawca Karty BLACK RED WHITE Wydawcą Karty jest MEBLE Black Red White Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju (23-400), ul. Krzeszowska 61, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , kapitał zakładowy Spółki ,00 zł /trzydzieści sześć milionów złotych/. Prawne uregulowania Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania z Karty BLACK RED WHITE. Treść Regulaminu dostępna jest w salonach firmowych Black Red White wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu i na stronie internetowej Okres ważności Karty BLACK RED WHITE Karta jest ważna 6 miesięcy od momentu aktywacji Karty. Okres ważności Karty może zostać przedłużony przez Wydawcę. Zasady nabycia Karty. 1. Karta jest wydawana w salonach firmowych Black Red White znajdujących się na terenie Polski - z wyłączeniem sklepu internetowego, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Za najbardziej aktualną listę salonów obsługujących karty należy uznać wykaz sklepów dostępny na 2. Karta jest wydawana Klientowi podczas zwrotu towaru pełnowartościowego lub obniżenia ceny sprzedaży towaru. 3. Klienci sieci MEBLE Black Red White Sp. z o.o. mogą dokonać zwrotu zakupionych towarów, bądź ubiegać się o obniżenie ceny sprzedaży towaru, w salonach firmowych Black Red White znajdujących się na terenie Polski, w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu. 4. Zwrotu towaru pełnowartościowego lub obniżenia ceny sprzedaży towaru na niniejszych zasadach można dokonać tylko w salonie firmowym Black Red White, w którym dany towar został zakupiony. 5. Akceptacji zwrotu towaru lub obniżenia ceny sprzedaży towaru dokonuje kierownik salonu. 6. Zwrot towaru oraz obniżenie ceny sprzedaży towaru, rozliczone zostaną tylko i wyłącznie poprzez doładowanie Karty BLACK RED WHITE o wartość zwracanego towaru lub kwotę wynikającą z obniżenia ceny sprzedaży towaru.

2 7. Klienci mogą się ubiegać o obniżenie ceny sprzedaży towaru pod warunkiem spełnienia następujących warunków: a. Klient posiada dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT) b. Cena towaru w momencie jego sprzedaży nie została obniżona ze względu na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość jakie występowały w towarze c. Klient uzyskał zgodę kierownika salonu na obniżenie ceny sprzedaży towaru 8. Klient może dokonać zwrotu towaru pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: a. Towar został zakupiony w salonach firmowych Black Red White znajdujących się na terenie Polski, gdzie dokonywany jest jego zwrot w oparciu o niniejszy regulamin b. Klient posiada dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT) c. Towar jest w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu fabrycznym d. Towar jest w komplecie e. Towar nie nosi śladów użytkowania f. Karta gwarancyjna jest niepodstemplowana 9. Nie może być przedmiotem zwrotu towar, którego cena w momencie jego sprzedaży została obniżona ze względu na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość jakie występowały w towarze, a także towary wykonane na indywidualne zamówienie klienta. 10. W razie uznania przez kierownika salonu, iż dana sytuacja kwalifikuje się do zwrotu towaru zgodnie z niniejszym Regulaminem, sprzedawca odbierze od Klienta towar a także wydany Klientowi w momencie zakupu paragon fiskalny a następnie doładuje Klientowi Kartę o kwotę równą cenie, którą Klient uiścił w momencie zakupu towaru. Nie ma możliwości zwrotu gotówki. 11. MEBLE Black Red White Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zweryfikowania spełnienia warunków zwrotu towarów, o których mowa powyżej przed podjęciem decyzji w przedmiocie zwrotu towaru pełnowartościowego. 12. Niniejszym Regulaminem nie jest objęty towar, którego cena z uwagi na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość, została już objęta promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi. Żadne inne zasady zwrotu wskazane w odrębnych akcjach promocyjnych nie podlegają łączeniu z niniejszym Regulaminem. W razie wątpliwości, co do faktu objęcia określonego towaru promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi decydujące znaczenie ma informacja kierownika salonu. 13. MEBLE Black Red White Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich użycie, po ich przekazaniu Nabywcy oraz za karty nie wykorzystane w terminie ich ważności. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty BRW po ich przekazaniu Nabywcy. Zasady korzystania z Kart BLACK RED WHITE 1. Płatności Kartą są akceptowane wyłącznie w sieci sklepów Wydawcy Karty. 2. Karta nie podlega wymianie na gotówkę. 3. Warunkiem użytkowania Karty jest aktywacja Karty. Aktywacja Karty wykonana jest przez Wydawcę w Puncie handlowym podczas wydawania Karty Nabywcy. 4. Dostępne Saldo Karty można sprawdzić we wszystkich punktach handlowych Wydawcy. Karta wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty przez jej Nabywcę lub Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony. 5. Nabywca Karty ma obowiązek poinformować okaziciela, któremu Karta została przekazana do użytkowania o sposobie korzystania z Karty i warunkach niniejszego regulaminu.

3 6. Płatność Kartą następuje poprzez okazanie Karty w placówce Wydawcy. W momencie nabycia przez Nabywcę lub Użytkownika Karty towarów lub usług pozostających w ofercie handlowej Wydawcy, Saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Wydawcy za sprzedane towary lub usługi. 7. W przypadku dokonania zakupu na kwotę wyższą niż Saldo Karty, Nabywca jest zobowiązany, na żądanie Wydawcy, niezwłocznie dopłacić brakującą kwotę. 8. Dostępne na Karcie środki pieniężne (równowartość środków pieniężnych) nie podlega oprocentowaniu. 9. Karta nie jest akceptowana w bankomatach, a tym samym nie stwarza możliwości wypłaty gotówki. 10. Karta nie jest akceptowana, jako narzędzie do przeprowadzania płatności internetowych. 11. Karta nie może być używana do realizacji poleceń zapłaty oraz płatności za zlecenia stałe. 12. Środki pozostałe na Karcie po upływie jej terminu ważności stanowią przychód Wydawcy. 13. Nabywca Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed jej utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem. 14. Za pomocą Karty można nabyć każdy artykuł znajdujący się w bieżącej ofercie sklepów sieci Black Red White wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu 15. Jeżeli kwota zakupu jest wyższa niż wartość Karty Black Red White, różnicę można dopłacić w każdy akceptowany w sklepie sposób płatności 16. Przy korzystaniu z Karty nie wydaje się reszty przy zakupie towarów, ani nie dokonuje zwrotów pieniędzy. Kwotę pozostałą na Karcie można wykorzystać przy następnych zakupach przed upływem terminu ważności karty. 17. Kartą można dokonywać zakupów wielokrotnie, aż do momentu wykorzystania całego limitu przypisanego do karty. 18. W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty nie będzie wydany jej duplikat, a zgromadzone na niej środki przepadają. Zwrot towaru, reklamacja. 1. Towar zakupiony przy użyciu Karty nie podlega zwrotowi. 2. Uprawnienie do zwrotu towaru pełnowartościowego nie narusza uprawnień konsumenckich Klientów w odniesieniu do towarów wadliwych, wynikających z przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisów Kodeksu Cywilnego. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo (z uzasadnionych przyczyn) do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych uczestników promocji (Klientów) poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach lub na stronie Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym. 2. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w następujących przypadkach: upływ terminu ważności, uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty (np. brak możliwości w danym momencie uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługującym Karty) Wydawca może odmówić realizacji Karty, lecz jest zobowiązany do niezwłocznej jej realizacji po ustąpieniu problemów technicznych. 3. Regulamin obowiązuje od dnia W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma Kodeks Cywilny. 5. O wszelkich zmianach regulaminu Wydawca karty będzie informować poprzez udostępnienie regulaminu w swoich placówkach oraz na stronie internetowej pod adresem

4 Załącznik nr 1. Lista salonów objęta Programem Kart Black Red White: lp Zielona Góra Al. Zjednoczenia Białystok ul. Produkcyjna Nowy Sącz ul. Zielona Bielsko Biała ul. Warszawska Bydgoszcz ul. Fordońska Bydgoszcz ul. Toruńska 101 (CH TESCO) 6. Grudziądz ul. Macieja Rataja 2 7. Inowrocław ul. S. Staszica Toruń ul. Lelewela 33 (Galeria Wnętrz AMC) 9. Andrychów ul. Krakowska 83l 10. Kraków ul. Pilotów Kraków ul. Zakopiańska 58a 12. Będzin ul. Marsz. J. Piłsudskiego 105 (w pobliżu M1) 13. Chorzów ul. Drogowa Trasa Średnicowa 50 (obok Castoramy) 14. Częstochowa ul. Kiedrzyńska Zabrze ul. M. Mielżyńskiego 3 (obok Makro) 16. Bełchatów ul. Czaplinieckiej 3 Pawilon Handlowy ESTAKADA 17. Bolesławiec ul. Staroszkolna Jelcz Laskowice ul. Inżynierska Jelenia Góra ul. Wiejska Legnica ul. Grunwaldzka Wałbrzych ul. Wrocławska Wrocław ul. Krakowska 51/69 (CH Family Point) 23. Wrocław - Bielany ul. Czekoladowa Chełm ul. Kolejowa 59/ Kraśnik ul. Kolejowa Kurów ul. Lubelska Lubartów ul. Nowodworska Lublin ul. Diamentowa Łęczna ul. Przemysłowa Poniatowa ul. Szkolna Puławy ul. Kochanowskiego Sandomierz ul. Wiśniowa Zamość ul. Starowiejska 12a 34. Dachnów ul. m. Dachnów Krosno ul. Pużaka Mielec ul. W. Szafera 33 (CH Smoczka) 37. Rzeszów Al. T. Rejtana 67 (CH Nova) 38. Rzeszów ul. Przemysłowa 3 (CB Majster) 39. Elbląg ul. Warszawska Gdańsk ul. Grunwaldzka 211 (CH Top Shopping) 41. Gdańsk ul. Obrońców Wybrzeża Gdańsk - Osowa ul. Odyseusza 1 (obok Castoramy) 43. Gdynia ul. adm. J. Unruga Malbork ul. Wojska Polskiego Olsztyn ul. Sikorskiego 2b 46. Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka Słupsk ul. A. Madalińskiego 1-1A 48. Wejherowo ul. Gdańska Głogów ul. Piłsudskiego Gniezno ul. Kiszkowska Kalisz ul. Wojska Polskiego 4a 52. Ostrów Wielkopolski ul. Poznańska Poznań ul. Krzywoustego 68 (CH Giant) 54. Poznań ul. Serbska Nowy Dwór Mazowiecki ul. Mazowiecka Siedlce ul. Brzeska 134, (C.H. Arche) 57. Warszawa ul. Głębocka 13 (CH Targówek) 58. Warszawa ul. Górczewska 212 / 226 (CH Tesco) 59. Warszawa ul. Popularna 75 (obok Castoramy)

5 60. Warszawa ul. Towarowa 22 (CH Jupiter) 61. Warszawa - Janki Al. Krakowska Warszawa - Ząbki ul. Radzymińska Łódź ul. Brukowa Łódź ul. Piłsudskiego 133 C 65. Pabianice ul. Stary Rynek Piotrków Trybunalski ul. Kostromska Piła ul. Poznańska 22B 68. Stargard Szczeciński ul. Pierwszej Brygady 18 A 69. Szczecin ul. Hangarowa 13 (CH Top Shopping) 70. Szczecin ul. Kwiatowa Radom ul. Domagalskiego 7

6 Załącznik nr 2. Karta Black Red White (wizualizacja) Awers Rewers

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo