Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Katowice: Ekrany i konsole komputerowe 2011/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38 Kontaktowy: Sekcja ds. Zamówień Publicznych Sąd Okręgowy Katowice pokój P.009 Do wiadomości: Joanna Ryguła Katowice POLSKA Tel Faks Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Inne sąd Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa, montaż i wdrożenie Infokiosków usługomat, w ramach realizacji zadania SWOR w Sądzie Okręgowym w Katowicach w budynku przy ul. Francuskiej 38. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce realizacji dostawy Sąd Okręgowy w Katowicach, ul. Francuska 38, Katowice, POLSKA. Kod NUTS PL22A Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej 1/12

2 2/12 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - Obligatoryjne wymagania techniczne - opis wymagań minimum. Wskazane w załączniku nr 3 parametry techniczne stanowią żądania minimum. Wykonawca może zaproponować sprzęt o lepszych parametrach. Brak wskazania w ofercie parametrów technicznych oferowanego sprzętu lub zaproponowanie sprzętu o parametrach technicznych niższych niż wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ - Obligatoryjne wymagania techniczne - opis wymagań minimum (załącznik nr 3 do SIWZ) spowoduje odrzucenie oferty. Informację na temat szczegółowych warunków wykonania przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 i 3a do SIWZ - Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 3 oraz załącznik nr 3a stanowią integralną część SIWZ. Na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy warunków określonych przez Zamawiającego, Wykonawca załączy do oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VIII SIWZ. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom, należy przedłożyć: a) certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu - jednostki centralnej (stacji roboczej) lub inne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu), b) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczana jednostka centralna (stacja robocza) odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym deklaracja zgodności, c) certyfikat ISO dla producenta sprzętu - jednostki centralnej (stacji roboczej) lub inne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta z europejskimi normami zarządzania środowiskiem. Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt posiadał dokumentację w języku polskim. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, nieużywany i pochodzić z bieżącej produkcji. Przedmiot oferty musi być objęty gwarancją, nie krótszą niż 36 miesięcy, liczoną od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru, zgodnie z zapisami pkt III ppkt 3 od 3.1. do 3.7. załącznika nr 3 do SIWZ. Oświadczenie o okresach, na jakie zostanie udzielona gwarancja, Wykonawca składa na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko, na adres wskazany przez Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Katowicach, ul. Francuska 38, Katowice. Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu i wdrożenia dostarczonych urządzeń. Przeznaczenie i zadani do realizacji przez infokiosk usługomat (mające bezpośredni wpływ na jego budowę i wyposarzenie w odpowiednie urządzenia). Usługomat (zasada funkcjonowania). Usługomat będzie miał za zadanie interakcję z użytkownikiem oraz wyświetlanie interfejsu wymiany informacji z nim. Odpowiednio na każdym urządzeniu znajdować się będzie Aplikacja dedykowana do interakcji z użytkownikiem. Aplikacja ta jest także dedykowana do pracy z interfejsem wymiany danych do urządzeń płatniczych odpowiedzialnych za transakcję z agentem rozliczeniowym. Usługomat musi być kompatybilny z Aplikacją dedykowaną. Wymaga się także, żeby Usługomat oprócz klawiatury, posiadał także ekran dotykowy, który może zostać użyty do interakcji z użytkownikiem. Zakłada się, że transakcje elektroniczne powiązane z płatnościami dokonywanymi na usługomatach będą przeprowadzone z użyciem kanału komunikacji zapewnionego przez agenta rozliczeniowego. Urządzenia zamontowane wewnątrz usługomatu, a które odpowiadają za transakcje, muszą być zintegrowane i kompatybilne z systemami istniejącymi u Agenta rozliczeniowego. 2/12

3 3/12 Agent rozliczeniowy (zasada funkcjonowania). Agent rozliczeniowy będzie miał za zadanie zapewnić własną infrastrukturę, w ramach której będą dokonywane rozliczenia międzybankowe. Agent taki będzie odpowiadać za całość procesu związanego z transakcją, aż do momentu zaksięgowania środków na wskazanych rachunkach właściwego Sądu. Do operacji, za które odpowiedzialny będzie Agent rozliczeniowy jest między innymi akceptacja kart płatniczych. Aplikacja dedykowana do pracy na usługomacie (opis wymagań dedykowanej aplikacji, która w przyszłości ma być instalowana na usługomatach) 1. Aplikacja dedykowana powinna komunikować się z Aplikacją sterującą za pomocą wzorca architektury REST, wykorzystując format danych JSON w celu optymalnego wykorzystania sieci. 2. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacja dedykowana powinna wyświetlić ekran z możliwością przypisania go do konkretnego konta w systemie poprzez: 2.1. Wpisanie poprawnego loginu i hasła, 3. Aplikacja dedykowana samodzielnie powinna pobrać z serwerów wszystkie dane potrzebne do wyświetlenia przypisanej treści a następnie przejść do wyświetlania przypisanej treści zgodnie z tym co zostało zaprojektowane w Aplikacji sterującej. 4. W razie braku połączenia sieciowego Aplikacja dedykowana powinna wyświetlać ostatnią wyświetlaną treść, również po ponownym uruchomieniu. 5. Przed wyświetleniem przypisanej konfiguracji Aplikacja dedykowana powinien pobrać z sieci, załadować i przygotować wszystkie elementy które są potrzebne do wyświetlenia kompletnej treści. dopuszczalne jest rozpoczęcie ładowania elementów po rozpoczęciu wyświetlania. dotyczy to wyświetlania strony www. 6. Dane pobierane z centralnej biblioteki zasobów powinny być pobierane z sieci tylko za pierwszym razem, po czym zapisane na dysku twardym. Każde następne odwołanie do tych danych (również po ponownym uruchomieniu Aplikacji dedykowanej) nie może powodować ponownego ich pobierania. 7. Powinna istnieć możliwość załadowania paczki z treścią do wyświetlenia przygotowanej wcześniej poprzez Aplikację sterująca i wyświetlenia treści w niej zapisanej bez podłączenia do internetu (z wykluczeniem elementów wymagające dostępu do internetu takich jak strona internetowa, film z portalu, itd.). 8. Aplikacja dedykowana powinna mieć możliwość samodzielnego aktualizowania. 9. Jeśli przypisana treść przygotowana jest do wyświetlenia na wyświetlaczu o innej rozdzielczości, powinno nastąpić przeskalowanie treści z zachowaniem proporcji tak, aby treść w całości zmieściła się na ekranie. 10. Aplikacja dedykowana powinna umożliwiać złożenie wniosku do systemów rejestrowych Ministerstwa Sprawiedliwości drogą elektroniczną oraz obsługę płatności poprzez: dokonanie zapłaty kartą płatniczą, wydrukowanie formularzu polecenia wpłaty gotówkowej; 11. Aplikacja dedykowana powinna posiadać możliwość wyszukania danych w rejestrach NKW Nowa Księga Wieczysta, KRS Krajowy Rejestr Sądowy, RZ Rejestr Zastawów. 12. Aplikacja dedykowana musi być zintegrowana z systemem usług elektronicznych udostępnianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 13. Aplikacja dedykowana musi mieć możliwość wydruku potwierdzenia złożenia wniosku w systemie usług elektronicznych na stosownej drukarce. Potwierdzenie te musi zawierać dane identyfikujące płatność, o ile w momencie obsługi operacji dokonano poprawnie płatności elektronicznej. 14. Aplikacja dedykowana musi posiadać możliwość składania wniosków o odpisy z odpowiednich rejestrów Ministerstwa Sprawiedliwości. 15. Aplikacja musi posiadać możliwość sprawdzenia statusu wniosku na podstawie wydrukowanego uprzednio potwierdzenia złożenia wniosku w systemie usług elektronicznych. 3/12

4 4/12 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) 16. Aplikacja dedykowana musi być zintegrowana z urządzeniami umożliwiającymi dokonanie płatności elektronicznej z wykorzystaniem Agenta rozliczeniowego. 17. Aplikacja dedykowana musi posiadać możliwość wydrukowania polecenia zapłaty zgodnego z odpowiednią normą. 18. Aktywacja usługomatu oraz aplikacji usługomatu w systemie usług elektronicznych Konieczne będzie dostarczenie aktywacji w systemie usług elektronicznych udostępnionego w Ministerstwie Sprawiedliwości, z poziomu którego wszystkie usługomaty będą korzystać z dostępu rejestru KRS. 19. Aktywacja usługomatu oraz aplikacji usługomatu w aplikacji sterującej Aplikacja sterująca ma za zadanie sterować pracą Usługomatów. Wszystkie funkcjonalności, które będą zainstalowane na usługomatach są kontrolowane z jej poziomu. W zakresie sterowania wymagane będzie rejestrowanie urządzenia w systemie, grupowanie ich w logiczne grupy, aktualizacja informacji wyświetlanych na nich, aktualizacja zawartości i modułów instalowanych na usługomacie oraz gromadzenie informacji o zdarzeniachi zadaniach uruchamianych w systemie. Dodatkowo aplikacja sterująca powinna pozwalać zdefiniować zawartość merytoryczną prezentowaną na urządzeniach, taką jak filmy wideo, ścieżki audio, prezentacje, informacje na przesuwanych paskach itd., a także definiować, gdzie i w jakich okolicznościach odbywa się obsługa funkcjonalności, w tym mechanizm przyjmowania wpłat, wniosków itd. Całość tej informacji będzie musiała być udostępniania na zasadzie interfejsu graficznego, w którym da się przez operatora wybrać i skonfigurować zawartość aplikacji dedykowanej. Istotną funkcjonalnością jest to, żeby dało się tworzyć nowe moduły rozszerzające System o nowe funkcjonalności w ramach tego, jak będzie poszerzać się zakres elektronicznych usług oferowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. II. Wymagania dla infokiosku - usługomatu 1. Usługomat musi posiadać techniczne możliwości przeprowadzenia płatności elektronicznej, tj.: 1.1. Posiadać czytnik kart płatniczych wraz z odpowiednią klawiaturą do wpisywania kodu przypisanego do karty (akceptującego płatność), 1.2. Posiadać stosowne drukarki pozwalające - dające możliwość wydrukowania potwierdzenia dokonania płatności lub informacji o statusie płatności, jak i innych wydruków możliwych do uzyskania z dedykowanych aplikacji Należy zastosować panele boczne uniemożliwiające podgląd kombinacji liczb wybieranych na klawiaturze terminala. 2. Wymagania dotyczące budowy Usługomatu: 2.1. Należy zapewnić możliwość obserwacji przez osobę dokonującą transakcji tego co dzieje się za nią, 2.2. Należy odpowiednio oświetlić miejsce dokonywania transakcji, 2.3. Należy dostarczyć urządzenie - usługomat dający możliwość korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Podział na części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA 4/12

5 5/12 II.2.1) II.2.2) II.3) Całkowita wielkość lub zakres Dostawa, montaż i wdrożenie Infokiosków usługomat, w ramach realizacji zadania SWOR w Sądzie Okręgowym w Katowicach w budynku przy ul. Francuskiej 38-1 sztuka. Bez VAT ,36 PLN Opcje CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w dniach 21 (od udzielenia zamówienia): SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje 1. Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia r. do godz. 14: Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 Nr 109, poz z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego na konto podane w punkcie I SIWZ z adnotacją: Wadium - nr sprawy: Prez. Adm. 042/60/07 AS 14/11. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, adres jak w pkt. I SIWZ w KASIE Sądu Okręgowego. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy Pzp tj: a) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5/12

6 6/12 III.1.2) III.1.3) 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących 1. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 2. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, upusty, narzuty, niezbędne do należytego wykonania zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami), w tym koszty dostawy, montażu oraz wdrożenia. 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru. 4. Faktury będą płatne na konto Wykonawcy. 5. O każdorazowej zmianie numeru konta Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie, podpisanym przez osobę, która została upoważniona na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub pełnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana rachunku bankowego wymaga formy pisemnego aneksu do umowy. 6. W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Rozliczenie nastąpi w walucie polskiej. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt VII B ppkt 1-6 SIWZ muszą być złożone przez każdego uczestnika konsorcjum oddzielnie. Konsorcjum musi ustanowić pełnomocnika do kontaktów z Zamawiającym. Stosowne pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt IX ppkt od 3 do 4 SIWZ muszą być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku Wykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, kopie dokumentów, dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6/12

7 7/12 III.1.4) III.2) III.2.1) W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy PZP Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art i nast. KC. Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. A. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp - wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. B. W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, należy przedłożyć: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), 3. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a określonym w pkt VII B ppkt 1-6 SIWZ. C. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII B SIWZ: 7/12

8 8/12 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 1.1 ppkt 2, ppkt 4, ppkt 5 i ppkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 1.2 ppkt 3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. VII C ppkt 1.1 lit. a i c oraz ppkt 1.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt VII C ppkt 1.1 lit b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VII C ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Zdolność ekonomiczna i finansowa Zdolność techniczna Zamówienia zastrzeżone SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą 8/12

9 9/12 IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Prez. Adm. 042/60/07 AS - 14/11 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów :00 Dokumenty odpłatne Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :30 Miejsce Sąd Okręgowy w Katowicach, ul. Francuska 38, Katowice, pokój nr P.009, Sekcja ds. Zamówień Publicznych. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ VI.2) VI.3) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH INFORMACJE DODATKOWE 1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ wzór umowy. Treść wzoru umowy zawiera istotne dla Zamawiającego i Wykonawcy warunki realizacji zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (przedłużenia terminu realizacji umowy), w przypadku: a) gdy nie będą wykonane podłączenia, których wykonanie realizowane jest odrębnie przez Zamawiającego, b) ujawnienia w trakcie prowadzenia robót odstępstw od dokumentacji technicznej, w zakresie konstrukcji ścian i stropów, instalacji elektrycznych i strukturalnych, instalacji rurowych lub uwarunkowań organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego. 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej - zgodnie ze wzorem umowy - w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub w terminie 15 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób, zgodnie z zapisami art. 94 ustawy PZP, chyba że zajdą okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 4. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. 9/12

10 10/12 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 6. Inne dokumenty: a) Wykaz wskazanych części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji Podwykonawcom (załącznik nr 7 do SIWZ). b) Pisemne zobowiązanie podmiotów, o którym mowa w pkt VI ppkt 6 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zgodnie z zapisami wzoru umowy wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Dowód wpłaty powinien zawierać informację o proponowanej treści: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nr sprawy Prez. Adm. 042/60/07 AS 14/11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub(i) gwarancji, należy złożyć w formie oryginału w Sądzie Okręgowym w KASIE, ul. Francuska 38, Katowice, parter - hall. 5. Poręczenie lub(i) gwarancja musi zawierać: klauzulę o nieodwoływalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu. Zamawiający ma prawo żądania wypłaty kwot do wysokości wartości zabezpieczenia. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym w art. 148 ust 5 oraz art. 151 ustawy Pzp. PROCEDURY ODWOŁAWCZE Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel Faks Składanie odwołań 10/12

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo