WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego hotelu do kategorii... ( gwiazdki)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego hotelu do kategorii... ( gwiazdki)"

Transkrypt

1 . Dane wnioskodawcy, pieczątka. Miejscowość, data WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego hotelu do kategorii... ( gwiazdki) Na podstawie art. 39 ust. 4 w oparciu o art. 36 i 37 ustawy o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz z późn. zm.) zwracam się z prośbą o zmianę kategorii obiektu hotelarskiego: 1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie.. /nazwa, siedziba lub imię i nazwisko/ /dane przedsiębiorcy: adres, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer telefonu, faxu/ w obiekcie hotelarskim :..... /nazwa własna obiektu/..... /adres obiektu: kod pocztowy, miejscowość, ulica/ posiadający decyzję administracyjną. Nr z dnia roku, w sprawie zaszeregowania do rodzaju hotel, kategorii. (. gwiazdka/i). 2. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, Ŝe wszystkie dane we wniosku i załącznikach zostały wpisane prawidłowo zgodnie ze stanem faktycznym na dzień jego sporządzenia. Jednocześnie zobowiązuję się przesłać pisemne informacje o kaŝdej zmianie. 3. Osoba upowaŝniona do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu: /imię, nazwisko, stanowisko, telefon, fax osoby upowaŝnionej/.. /pieczątka i podpis wnioskodawcy/ Załączniki: - opis obiektu - zał. nr 1 druk nr 02 - arkusz oceny spełnienia przez obiekt wymagań obligatoryjnych dla wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego co do wyposaŝenia oraz zakresu świadczonych usług zał. nr 2 druk nr 03 a i b - arkusz deklarujący spełnienie przez obiekt wymogów dotyczących przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych - zał. nr 3 - druk nr 10 - decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do uŝytkowania obiektu lub decyzja o pozwoleniu na uŝytkowanie obiektu lub decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu uŝytkowania obiektu /*, a w przypadku obiektów wzniesionych przed roku, które utraciły wymienione dokumenty, opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo uŝytkowania obiektu - zał. nr 4 - dokumenty potwierdzające przeprowadzenie okresowych kontroli /ksiąŝka obiektu budowlanego z wpisami d/t okresowych kontroli, o których mowa w ustawie z dnia roku - Prawo budowlane (Dz. U 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. ) - zał. nr 5 - opinia właściwej miejscowo powiatowej (miejskiej) Państwowej StraŜy PoŜarnej - zał. nr 6 - opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - zał. nr 7 - wpis do rejestru zabytków lub inny dokument potwierdzający zabytkowy charakter obiektu /* - zał. nr 8 - opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, Ŝe spełnienie danych wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest moŝliwe /** - zał. nr 9 - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy, wydane przez właściwy urząd statystyczny zał. nr 10 - wpis do działalności gospodarczej zał. nr 11 - oryginalny dowód wniesienia opłaty za ocenę kategoryzacyjną - zał. nr 12 Uwagi: /* - dotyczy obiektów zabytkowych zał. Nr 4 do11 - potwierdzona kopia Pouczenie: Za dokument uwaŝa się wypis, odpis/kopię poświadczoną urzędowo (tj. przez właściwy terytorialnie organ, urząd, jednostkę, które wydały dany dokument) lub odpis/kopię poświadczoną notarialnie. Dotyczy to wszystkich dokumentów z wyjątkiem załączników nr 1 do 3 i nr 12 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Druk nr 01a

2 Załącznik nr 1 opis obiektu 1. (nazwa własna obiektu) (adres, telefon, fax) (www, ) 2. PołoŜenie obiektu: powiat, gmina: Komunikacja: PKP m., PKS:, m., (nazwa dworca) (miejscowość) komunikacja miejska,, m., (rodzaj, nr) (przystanek) NajbliŜsze jezioro:, m.,, m., (nazwa) (nazwa) NajbliŜsza plaŝa morska, molo-odległość, Las:, m.. Obiekty godne zwiedzania, inne atrakcje, odległość: 3. Pokoje i miejsca noclegowe: Wyszczególnienie Pokoje Miejsca noclegowe ogółem ogółem całoroczne sezonowe Ogółem 01 w tym w pokojach jednoosobowych 02 w tym w pokojach dwuosobowych 03 w tym w pokojach trzy i więcej osób 04 w tym w pokojach cztero i więcej 05 apartamenty 06 pokoje studio 07 w tym w domkach turystycznych Zakres świadczonych usług w obiekcie Rodzaje usług x - tak Rodzaje usług x - tak Rodzaje usług BagaŜowe MasaŜe Sauna Basen Pierwsza pomoc Siłownia Budzenie Pranie i prasowanie Solarium Gorące napoje 24h Prasa codzienna SprzedaŜ kosmetyków Gorące napoje 24h, automat, recepcja Przechowywanie bagaŝu 24h Śniadania Karty płatnicze Room service 12h Wymiana walut Kwiaciarnia Room - service 24h Bankomat x - tak 5. Placówki gastronomiczne 6. Inne Rodzaje placówek gastronomicznych Własne x-tak, x - tak Bar, Pub /* 01 Sale konferencyjne 01 Kawiarnie /* 02 Parking 02 Restauracja /* 03 Parking strzeŝony 03 Stołówka /* 04 Parking dozorowany 04 Punkty gastronomiczne /* - jakie? 05 GaraŜe 05 Organizacja dyskotek, dansingów /** 06 /* - wpisać liczbę /** potrzebne skreślić Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Druk nr 02

3 Załącznik nr 2 Wymagania co do wyposaŝenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) Lp. Wymagania Kategorie H H H H H ***** **** *** ** * Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku, lub o o zespół budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2 Obiekty całoroczne zlokalizowane w wielu budynkach powinny być połączone stałymi zabudowanymi przejściami, zapewniającymi dostęp do wszystkich usług w obiekcie Wymaganie to nie dotyczy obiektów zlokalizowanych w miejscowościach o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym, które uzyskały zaszeregowanie na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2001 r. Nr 66, 665 oraz z 2002 r. Nr 142, poz.1190) I Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia 3 Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego, chronione przed o o nadmiernym napływem powietrza z zewnątrz 4 Górna osłona nad głównym wejściem, usytuowanie wejścia we wnęce lub zapewnienie drzwi automatycznie otwieranych 5 Górna osłona nad podjazdem do obiektu na wysokości co najmniej o o 4,5m 6 Oddzielne wejście i wydzielona droga bagaŝu gości o 7 Wydzielona droga dostaw dotyczy hoteli *** w zwartej zabudowie miejskiej 8 Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną o o nawierzchnię dojazdów i dojść, naleŝyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oświetlenie terenu i oddzielenie części gospodarczej od części dostępnej dla gości 9 StrzeŜone garaŝe lub strzeŝone parkingi, w motelach zapewniające miejsca postojowe dla wszystkich j.m. Nie dotyczy hoteli zlokalizowanych w zwartej zabudowie miejskiej, w których naleŝy zapewnić miejsce postojowe na czas przyjazdu i odjazdu gości. 10 Parkingi lub miejsca postojowe przy obiekcie zapewniające miejsca postojowe dla wszystkich j.m. II Instalacje i urządzenia techniczne 11 W części ogólnodostępnej obejmującej hall recepcyjny, sale gastronomiczne i wielofunkcyjne: 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę o o powietrza i utrzymanie temperatury o, oraz wilgotność 45-60% 2) wentylacja mechaniczna 1) o 3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna nie dotyczy hoteli, w o o odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do uŝytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań * * potwierdza się następującymi dokumentami: decyzją o pozwoleniu na uŝytkowanie obiektu lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu uŝytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed r., które utraciły wymienione dokumenty, takŝe opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo obiektu 12 W części pobytowej - j.m. : 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę o powietrza i utrzymanie temperatury o, wilgotność 45-60% 2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna nie dotyczy hoteli, w o odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do uŝytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań * 13 Wentylacja mechaniczna wyciągowa w w.h.s. o o - dla ** i * dopuszcza się wentylację grawitacyjną, przy centralnym zaopatrzeniu w ciepłą wodę, w w.h.s. z oknem lub przy kubaturze kabin ustępowych przekraczającej 6,5 m 3 14 Ogrzewanie w całym obiekcie lub w części nie klimatyzowanej o o

4 Instalacja sanitarna : zimna i ciepła woda przez całą dobę o o 16 Komfort akustyczny w całym obiekcie zgodnie z Polską Normą o o 17 Oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeń o o 18 Telefon i fax dostępny dla gości w recepcji o o 19 Dostęp do internetu w pokojach lub na odrębnych stanowiskach 20 Instalacja radiowo-telewizyjna przystosowana do odbioru programów lokalnych i satelitarnych 21 Dźwigi osobowe /ew. schody ruchome/ w obiektach: 1) poniŝej kondygnacji 0, o ile są tam usytuowane pomieszczenia o usługowe (np. garaŝe, zespół odnowy biologicznej) 2) powyŝej 1. kondygnacji w części przeznaczonej dla gości o 3) powyŝej 2. kondygnacji w części przeznaczonej dla gości o 4) powyŝej 3. kondygnacji w części przeznaczonej dla gości o 5) powyŝej 4. kondygnacji w części przeznaczonej dla gości o o 22 Oddzielny dźwig towarowo-osobowy, o ile wymagany jest dźwig o o osobowy 23 Dwustronne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądotwórczy w obiektach powyŝej : 1) 150 j.m. o 2) 200 j.m. o 3) 300 j.m. o III Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i uŝyteczności obiektu 24 Hall recepcyjny wielofunkcyjny: 1) o powierzchni minimum (w m 2 ) do 50 j.m ) o powierzchni dodatkowej (w m 2 ) dla kaŝdej j.m. powyŝej Zespół higieniczno-sanitarny przy części ogólnodostępnej WyposaŜenie minimum: 1) umywalki z blatem lub półką o o 2) lustro nad kaŝdą umywalką, z górnym lub bocznym oświetleniem o o 3) dozownik do płynnego mydła o o 4) pojemnik na papier i odpady o o 5) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego uŝytku o o 6) wieszaki ścienne o o 7) WC (w obiektach kategorii *****, **** i *** - oddzielne dla o o kobiet i męŝczyzn) 8) pisuar w WC męskim o o IV. Część mieszkalna 26 Powierzchnia mieszkalna pokoju w m 2 (nie obejmuje wyodrębnionych o o w.h.s., przedpokojów, aneksów barowych, loggi itp.): 1) pokój 1-osobowy ) pokój 2-osobowy ) pokój 3-osobowy ) pokój 4-osobowy ) pokój większy niŝ 4-osobowy - powierzchnia 4-osbowego plus 4,5 4 dodatkowo w m 2 na kaŝdą następną osobę. W obiektach *-***, które powstały w oparciu o przepisy obowiązujące do czasu wejścia w Ŝycie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 140, z późn. zm.), dopuszcza się odstępstwo do 10% powierzchni mieszkalnej pokoju, zrekompensowane powierzchnią pozostałych części j.m. i funkcjonalnością umeblowania. 27 Jednostka apartamentowa obejmująca co najmniej: salon powierzchni minimum 25 m 2, sypialnię z łazienką, część wejściową pomocniczą z wydzielonym dodatkowo WC. 1. Wypo saŝenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające 28 Zestaw wyposaŝenia meblowego ( w obiektach ***-***** jednolity komplet, w obiektach *-** dopuszcza się meble wielofunkcyjne): 1) łóŝko jednoosobowe o wymiarach min. 90x200 cm o o 2) łóŝko dwuosobowe o wymiarach min. 140x200 cm o o 3) nocny stolik lub półka przy kaŝdym miejscu do spania o o 4) szafa lub zabudowana wnęka garderobiana, minimum 3 wieszaki na osobę 5) wnęka garderobiana, minimum 3 wieszaki na osobę o o 6) biurko lub stół o o 7) bagaŝnik o 8a) krzesło jedno na pokój o o

5 b) krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobę, lecz nie mniej niŝ dwa na pokój) 9) stolik okolicznościowy o o 10) fotele wypoczynkowe min. 2 lub kanapa (jeden fotel w pokojach o o jednoosobowych) 11) lustr 12) wieszak ścienny na wierzchnią odzieŝ o o 29 Oświetlenie: 1) lampka nocna przy kaŝdym miejscu do spania umoŝliwiająca o o czytanie w pozycji leŝącej 2) lampka oświetlająca miejsce do pracy (stół lub biurko) o 3) oświetlenie ogólne o o 30 WyposaŜenie uzupełniające kaŝdej j.m. 1) telefon 2) telewizor 3) radioodbiornik lub moŝliwość odbioru programu radioweg o o 4) dywan lub wykładzina dywanowa 5) co najmniej dywanik przy łóŝku o o 6) firany, Ŝaluzje lub rolety przepuszczające światło 2) o o 7) zasłony, rolety lub Ŝaluzje okienne zaciemniające 2) o o 8) elementy dekoracyjne o 9) materiały informacyjne dotyczące usług hotelu i bezpieczeństwa o o gości oraz hotelowe materiały piśmiennicze 10) popielniczka w pokojach dla palących o o 11) zestaw do czyszczenia odzieŝy, obuwia oraz igielnik 12) torba na bieliznę gościa zleconą do prania 13) kosz na śmieci niepalny w pokojach bez w.h.s. o o 14) sejf o 15) minibar o 16) minibar lub lodówka - w obiektach zlokalizowanych w o miejscowościach wypoczynkowych 17) woda mineralna lub stołowa o o 18) szklanki 2. Urządzenia i wyposaŝenie węzłó w higienicznosanitarn ych p rzy jednostkach mieszkaln ych 31 WyposaŜenie podstawowe: o o 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa 2) umywalka z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem o o 3) WC o o 32 WyposaŜenie uzupełniające: 1) osłona wanny lub natrysku o 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskowej) 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty o o przy wannie i natrysku 4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem o o 5) uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną o o 6) suszarka do włosów o o 7) waga osobowa o 8) pojemnik na śmieci /niepalny lub trudno palny/ o o 9) telefon o 10) zestaw minimum dla jednej osoby: a) mydełko toaletowe lub dozownik mydła o o b) ręcznik o o c) ręcznik kąpielowy d) płaszcz kąpielowy o e) szklanka lub kubeczek jednorazowy o o f) torba higieniczna o o 33 Procent pokoi (minimum) z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w obiektach nowo budowanych - 100% bez względu na kategorię obiektu 34 Urządzenia higieniczno-sanitarne ogólne w części pobytowej: 1) liczba miejsc noclegowych w pokojach bez w. h.s. na jedno urządzenie: a) umywalka z blatem lub półką 5 5 b) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa c) wc z umywalkami (minimum jeden osobny dla kobiet i jeden osobny dla męŝczyzn) 2) wyposaŝenie dodatkowe: a) lustr b) dozownik do płynnego mydła o o

6 c) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego uŝytku o o d) pojemnik trudno palny na papier i odpady o o e) wieszaki ścienne o o V Oferta usług podstawowych i uzupełniających 35 Zapewnienie sprzedaŝy gościom gorących napojów przez całą dobę o o 36 Zapewnienie gościom sprzedaŝy gorących napojów przez całą dobę ; dopuszcza się zamiennie sprzedaŝ z automatów i sprzedaŝ w recepcji 37 Budzenie o o 38 Podawanie posiłków do j.m. - room-service czynny przez: 1) całą dobę o o 2) minimum 12 godzin o 39 Usługa bagaŝowa 40 Przechowywanie bagaŝu gości, takŝe przed zajęciem i po zwolnieniu o o pokoju, a takŝe przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości - czynne całą dobę 41 Kwiaciarnia lub moŝliwość dostarczenie kwiatów o o 42 Akceptacja kart płatniczych 43 SprzedaŜ lub udostępnianie prasy codziennej o o 44 SprzedaŜ kosmetyków, środków higieny osobistej 45 Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - apteczka, o o personel recepcji przeszkolony w pomocy przedlekarskiej, przywołanie pomocy lekarskiej 46 Usługi gastronomiczne: 1) restauracja, dopuszcza się w hotelu ***, motelu *** brak restauracji jeŝeli w odległości max 200 m od obiektu znajduje się restauracja 2) aperitif- bar lub bar kawowy o 3) podawanie śniadań o o 47 Zespół sal wielofunkcyjnych, dostosowanych do charakteru obiektu- o o konferencyjnych, klubowych, szkoleniowych itp. 48 Przechowywanie sprzętu rekreacyjnego w obiektach zlokalizowanych o w miejscowościach wypoczynkowo-rekreacyjnych i rejonach niezurbanizowanych o duŝych walorach przyrodniczych 49 Zespół odnowy biologicznej: (basen kąpielowy, sauna, siłownia, solarium, masaŝe i inne usługi rekreacyjne - minimum dwa rodzaje usług) w obiektach *** wymagane w miejscowościach wypoczynkowych 50 Sala klubowa z telewizorem o Nie dotyczy obiektów, które posiadają sale wielofunkcyjne 51 MoŜliwość oglądania telewizji w miejscu ogólnodostępnym o o 52 Usługi motoryzacyjne 53 Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny i odzieŝy gości 54 Zmiana pościeli i ręczników: 1) codziennie lub na Ŝyczenie gości o o 2) co trzy dni lub na Ŝyczenie gości VI Inne 55 Jednolity ubiór dla poszczególnych słuŝb hotelowych O b j a ś n i e n i a z n a k ó w i s k r ó t ó w : H - hotel * - kategoria jedna gwiazdka ** - kategoria dwie gwiazdki *** - kategoria trzy gwiazdki **** - kategoria cztery gwiazdki ***** - kategoria pięć gwiazdek o - wymaganie obowiązuje j.m. - jednostka mieszkalna w.h.s. - węzeł higieniczno-sanitarny 1) wentylacja mechaniczna powinna zapewniać wymianę powietrza zgodnie z Polską Normą oraz usuwanie zapachów w całym obiekcie; w salach konferencyjnych hoteli *** wymagana jest klimatyzacja. 2) dopuszcza się elementy dwufunkcyjne. Oświadczam, Ŝe wszystkie dane w załączniku zostały wpisane prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień jego sporządzenia. Jednocześnie zobowiązuje się o kaŝdej zmianie przesłać informacje pisemną /miejscowość i data podpis, pieczątką firmowa/ Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Druk nr 03 a

7

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym) Dz. U. Nr 75, poz. 690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym.

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym. 1. Nazwa przedmiotu: Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego 2. Temat zajęcia: Organizacja nowego przedsiębiorstwa 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić i scharakteryzować etapy organizacji nowego

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Hala Gdańsk - Sopot Spółką

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA PN-5/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 1 1. SPIS TREŚCI. 1. Nazwa (firma) oraz

Bardziej szczegółowo

ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA. - uwarunkowania higieniczno-sanitarne

ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA. - uwarunkowania higieniczno-sanitarne ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA - uwarunkowania higieniczno-sanitarne Zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska nauczania wymaga wysiłku wszystkich osób związanych z funkcjonowaniem szkoły, świadomości istnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu?

Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu? 1 z 5 2010-07-23 22:01 Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu? CZWARTEK, 17 GRUDNIA 2009 Wielu z nas było świadkiem opowieści np. o umywalce, która została zamontowana 3 centymetry za nisko

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK

OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK Opracowano: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Spis treści I. WSTĘP... 1 II. ŻŁOBEK I KLUB DZIECIĘCY... 3 II.1. KTO I GDZIE MOŻE ZAŁOŻYĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo