Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź"

Transkrypt

1 Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) , fax (42) Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł. NIP Do wszystkich Wykonawców nr sprawy: HZP IX-228-2/13 dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługę kompleksowej obsługi bankowej ZWiK Sp. z o.o. - prowadzonego wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla sprawy HZP IX-228-2/13, zwanej dalej SIWZ. Zamawiający informuje, że w dniach r. Wykonawcy przesłali do Zamawiającego następujące pytania: Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności zapewnienia przez Wykonawcę usługi wymienionej w SIWZ pod nazwą: Usługa direct debit dla klientów Zamawiającego (polecenie zapłaty)? Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od konieczności zapewnienia przez Wykonawcę usługi pod nazwą Usługa direct debit dla klientów Zamawiającego (polecenie zapłaty). Pytanie nr 2.Prosimy o określenie ilości rachunków bankowych które będą niezbędne do otwarcia i prowadzenia w okresie zamówienia. Zamawiający potrzebuje wg stanu wiedzy na dzień dzisiejszy 1 Rachunek bieżący (podstawowy) plus 9 rachunków pomocniczych. Strona 1/32

2 Pytanie nr 3 Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuje dokonywanie wpłat gotówkowych do wrzutni nocnej zlokalizowanej w Regionalnym Centrum Gotówki w Łodzi, przy ulicy Wigury 21 Zamawiający akceptuje dokonywanie wpłat gotówkowych do wrzutni zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Łodzi. Pytanie nr 4 Prosimy o oszacowanie średniomiesięcznej ilości przelewów wysyłanych za Pośrednictwem SORBNET -U. Zamawiający szacuje wysyłanie 12 przelewów miesięcznie za pośrednictwem SORBNET-U. Pytanie nr 5 Prosimy o oszacowanie zamówienia. ilości kart, które zostaną wydane w trakcie okresu Zamawiający przewiduje korzystanie w trakcie okresu zamówienia z 5 kart. Pytanie nr 6 Prosimy o oszacowanie średniorocznego wolumenu transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami płatniczymi. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie oszacować średniorocznego wolumenu transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami płatniczymi. Pytanie nr 7 Prosimy o oszacowanie średniomiesięcznego limitu wydatków dokonywanych kartami płatniczymi przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje średniomiesięczny limit wydatków dokonywanych kartami płatniczymi w wysokości około ,00 PLN Strona 2/32

3 Pytanie nr 8 Prosimy o informację jaki typ kart jest preferowany przez Zamawiającego: debetowe, obciążeniowe czy obciążeniowe z odroczonym terminem spłaty. Preferowany przez Zamawiającego typ kart to karty debetowe rozliczane z ramach wydzielonego rachunku. Pytanie nr 9 Prosimy o oszacowanie ilości poleceń zapłaty w trakcie okresu zamówienia. Zgodnie z poz. 5 tabeli Formularza ofertowego Zamawiający przewiduje 3500 operacji w ciągu 12 miesięcy. Pytanie nr 10 Prosimy o oszacowanie wolumenu pozostającego na rachunku pod koniec dnia. Średni stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na koniec dnia wynosi ok ,00 zł. Pytanie nr 11 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania przez Wykonawcę opłat od odbiorców z tytułu wpłat na rachunek Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania przez Wykonawcę opłat od odbiorców z tytułu wpłat na rachunek Zamawiającego. Pytanie nr 12 Prosimy o informację ilu użytkowników będzie miało dostęp do bankowości elektronicznej oraz ilu użytkowników będzie miało możliwość podpisu. Strona 3/32

4 Na dzień dzisiejszy Zamawiający szacuje, że dostęp do bankowości elektronicznej będą miały 22 osoby, natomiast 10 użytkowników będzie miało możliwość podpisu. Pytanie nr 13 Prosimy o podanie nazwy systemu finansowo-księgowego, z którego korzysta Zamawiający. Microsoft Dynamics Ax wersja 3.0 (Axapta 3.0) zaimplementowana przez firmę Asseco Polska Pytanie nr 14 Prosimy o podanie konkretnego przykładu, w jaki sposób powinny być segregowane płatności masowe w pliku wynikowym. Zamawiający nie wymaga sortowania (segregowania) w pliku wynikowym. Plik wynikowy powinien zawierać dane z operacjami z jednego dnia ( nie powinny w jednym pliku znajdować się dane z różnych dni). Pytanie nr 15 Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuje udostępnianie plików raportujących płatności masowe w bankowości elektronicznej zamiast drukowania raportów płatności. Tak Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. Pytanie nr 16 Wielkość podana w Rozdziale I lit. B: Ilość wpłat na rachunek bankowy od odbiorców operacji, na kwotę tys. zł prosimy o doprecyzowania w jakim okresie czasu jest realizowana taka liczba wpłat. Podana w rozdziale I lit. B SIWZ ilość wpłat jest realizowana w okresie miesięcznym. Pytanie nr 17 Wielkość podana w Rozdziale I lit. B SIWZ : płatności masowe operacji prosimy o doprecyzowania w jakim okresie czasu jest realizowana taka liczba płatności. Strona 4/32

5 Podana w rozdziale I lit. B SIWZ liczba płatności masowych realizowana jest w okresie miesięcznym. Pytanie nr 18 Wielkość podana w Rozdziale I lit. B: Ilość wpłat gotówkowych Zamawiającego 1 raz w tygodniu prosimy o doprecyzowania jaka jest średnia wartość jednorazowej wpłaty, z określeniem procentowym ilości bilonu i banknotu. Ponadto, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji nt.: waluty w jakiej dokonywane będą wpłaty w formie zamkniętej, preferowanych godzin dostarczania gotówki w formie zamkniętej, jakiego rodzaju opakowań będzie używał Zamawiający do przekazywania wpłat zamkniętych, czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie cash outsourcingu (tzn. w zakresie sortowania, przeliczania i przechowywania wartości pieniężnych). Średnia wartość jednorazowej wpłaty (dokonywanej 1 raz w tygodniu) wynosi ok ,00 zł w banknotach ( w przeważającej części stuzłotowych), Wpłaty dokonywane będą w PLN Zgodnie z treścią SIWZ Rozdział I lit. C pkt 2.1 Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania wpłat gotówkowych Zamawiającego za pośrednictwem usługi wpłat zamkniętych, tzw. wrzutni, dostępnej 24 godziny na dobę. Do przekazywania wpłat zamkniętych Zamawiający będzie używał opakowań odpowiednio oznaczonych i zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający wyjęcie z niego zawartości bez widocznego uszkodzenia opakowania (tzw. opakowanie zamknięte) Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie cash outsourcingu Pytanie nr 19 Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie oddzielnych umowy produktowych regulujących funkcjonowanie takich usług jak np.: wpłaty zamknięty, identyfikacja płatności masowych, polecenie zapłaty, bankowość elektroniczna, konsolidacja sald, zakładanie lokat O/N (za wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę). Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia oddzielnych umów bankowych regulujących funkcjonowanie takich usług, jak np. wpłaty zamknięte, identyfikacja płatności masowych, polecenie zapłaty, bankowość elektroniczna, zakładanie lokat O/N. Treść ww. umów musi być zgodna z treścią SIWZ i załącznikami do SIWZ. Pytanie nr 20 Strona 5/32

6 Czy zamawiający zaakceptuje skrócenie czasu granicznego wskazanego w SIWZ dla przelewów SORBNET powyżej 1 mln. PLN o 5 minut tj. do do max. 14:55. Zamawiający akceptuje skrócenie czasu granicznego wskazanego w SIWZ dla przelewów SORBNET powyżej 1 mln PLN o 5 minut tj. do godz Pytanie nr 21 Wielkość podana w Rozdziale I lit. B: Miesięczna suma lokat typu overnight tys. zł prosimy o doprecyzowania jaka jest średnia wartość jednej lokaty O/N. Czy lokaty overnight zakładane będą wyłącznie z rachunku bieżącego (podstawowy) oraz rachunku pomocniczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Czy zamawiający dopuszcza zakładanie lokaty powyżej określonego poziomu salda np. powyżej PLN. Lokaty typu O/N zakładane będą z rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych, rachunku pomocniczego do obsługi płatności masowych (wg stanu wiedzy na dzień dzisiejszy). Zamawiający nie dopuszcza zakładania lokaty powyżej określonego poziomu salda np. powyżej ,00 PLN Zamawiający potwierdza, że miesięczna suma lokat overnight wynosi PLN, co w przypadku 22 dni roboczych w miesiącu daje średnią dzienną lokatę overnight w wysokości ok PLN. Pytanie nr 22 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość określenia oprocentowania lokat typu overnight jako iloczyn współczynnika WIBID O/N oraz mnożnika wyrażonego w %. Zamawiający dopuszcza możliwość określenia wysokości oprocentowania środków na lokatach typu overnight przy zastosowaniu iloczynu stopy WIBID O/N i współczynnika korygującego Banku (zgodnie z pkt 1.2 zmodyfikowanego Formularza ofertowego). Pytanie nr 23 W związku ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Rozdziale I pkt. 2 lit. B: prosimy o podanie jaka jest szacunkowa wartość zakładanych lokat terminowych oraz ich czasookres. Strona 6/32

7 Wysokość i terminy lokat ustalane będą w zależności od sytuacji finansowej Zamawiającego w danym momencie. Pytanie nr 24 Czy Zamawiający dopuszcza pobieranie opłaty za wpłaty gotówkowe w postaci formuły xx% min. xx PLN? Zamawiający dopuszcza pobieranie opłaty za wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego zgodnie z treścią w poz. 6 Formularza ofertowego. Pytanie nr 25 W związku wymogiem zawartym w Rozdziale I pkt.7.2 lit. j) prosimy o informację czy wystarczającym będzie udostępnienie wyciągów elektronicznych w formacie MT-940. Zamawiający dopuszcza udostępnianie plików w systemie bankowym natomiast format MT- 940 nie spełnia wymagań SIWZ Pytanie nr 26 Czy Zamawiający dopuszcza pobieranie innych opłat (takich jak abonament, opłata za modyfikację usługi itp.) związanych z usługą identyfikacji płatności masowych. Zamawiający nie dopuszcza pobierania innych opłat ( takich jak abonament, opłata za modyfikację usługi, itp.) związanych z usługą identyfikacji płatności masowych. Pytanie nr 27 Czy Zamawiający dopuszcza pobieranie innych opłat (takich jak abonament, opłata za modyfikację usługi itp.) związanych z usługą identyfikacji polecenie zapłaty. Zamawiający nie dopuszcza pobierania innych opłat ( takich jak abonament, opłata za modyfikację usługi, itp.) związanych z usługą identyfikacji polecenie zapłaty. Pytanie nr 28 W związku z zapisami w załączniku nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego. Strona 7/32

8 Przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego Zamawiający rozumie jako niedokonanie w określonym przez niego terminie dyspozycji np. założenia lokaty, wykonania przelewu. Pytanie nr 29 Dotyczy wczytywania danych do systemu: a/ prosimy o podanie nazwy-wersji-modułu systemu finansowo księgowego do którego mają być wczytywane dane dotyczące operacji bankowych (wyciągi) oraz pliki dotyczące masowych płatności; b/ prosimy o podanie formatów jakie obsługuje system finansowo-księgowy w zakresie wczytywania danych; c/ Prosimy o przekazanie specyfikacji plików z wyciągami formacie ELIXIR oraz XML Ad a. Microsoft Dynamics Ax wersja 3.0 (Axapta 3.0) zaimplementowana przez firmę Asseco Polska Ad b. System Axapta w zakresie wczytywania danych obsługuje pliki określone w załączniku nr 5 do SIWZ (opis usługi płatności masowej).jeżeli Zamawiający będzie chciał importować do Systemu finansowego inne dane to Zamawiający dostosuje we własnym zakresie system do formatu plików Elixir, XML udostępnionych przez bank. Ad c. Zamawiający wymaga żeby system bankowy miał możliwość pobrania plików z wyciągami w formatach Elixir oraz XML o strukturze używanej przez bank.aktualnie do systemu finansowego Zamawiającego wczytywane są tylko dane dotyczące płatności masowych. Format pliku wraz z przykładem zawiera załącznik nr 5 do SIWZ Na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza przykładowy plik (masowe.txt) Pytanie nr 30 Dotyczy importu przelewów: a/ prosimy o podanie nazwy-wersji-modułu systemu finansowo księgowego, z którego będą importowane przelewy do bankowości elektronicznej Strona 8/32

9 b/ prosimy o podanie formatów jakie obsługuje system finansowo-księgowy w zakresie przelewów c/ prosimy o udostępnienie przykładowego pliku z przelewami (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się wykonawcy z jego strukturą Ad a. Microsoft Dynamics Ax wersja 3.0 (Axapta 3.0) zaimplementowana przez firmę Asseco Polska Ad b. Aktualnie system obsługuje pliki txt zgodne z opisem w załączniku nr 5 do SIWZ punkt 2 Ad c. Przykładowy plik zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza przykładowe pliki (kontrahenci.txt, przelewy.txt). Pytanie nr 31 Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby przelewów zewnętrznych w podziale na przelewy krajowe i zagraniczne. Zgodnie z poz. 2 tabeli Formularza ofertowego szacunkowa ilość operacji (przelewów do innych banków ) wynosi 4000 operacji miesięcznie. W przeważającej ilości będą to przelewy krajowe. Przelewy zagraniczne przewidujemy sporadycznie. Pytanie nr 32 Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby przelewów SORBNET. Szacowana średniomiesięczna liczba przelewów SORBNET będzie wynosiła: 12 operacji miesięcznie. Pytanie nr 33 Prosimy o doprecyzowanie danych zawartych w informacjach ogólnych: a/ czy liczba wpłat w ilości sztuk podana jest w ujęciu miesiąca czy roku? Strona 9/32

10 b/ czy liczba wpłat sztuk dotyczy wpłat gotówkowych czy także płatności przychodzących realizowanych przelewami od odbiorców? Prosimy o podanie ilości płatności w formie wpłat gotówkowych oraz w formie przelewów. c/ czy liczba płatności masowych sztuk dotyczy okresu roku czy miesiąca? d/ czy liczba płatności masowych sztuk zawiera się w liczbie wpłat czy jest to sztuk dodatkowych transakcji? e/ czy liczba płatności masowych sztuk to płatności wpłacane tylko gotówką czy także przelewami? Prosimy o podanie ilości płatności w formie wpłat gotówkowych oraz w formie przelewów f/ prosimy o potwierdzenie że poprzez kwotę miesięcznych lokat tys zł, zamawiający miał na myśli zł? Ad a : Liczba wpłat na rachunek bankowy od odbiorców w ilości sztuk podana jest w ujęciu miesiąca. Ad b) liczba wpłat sztuk na rachunek bankowy od odbiorców dotyczy zarówno wpłat gotówkowych, jak i przelewów, z przewagą wpłat w postaci przelewów. Ad c) Podana w rozdziale I lit. B SIWZ liczba płatności masowych ( szt.) realizowana jest w okresie miesięcznym. Ad d) liczba płatności masowych sztuk zawiera się w liczbie wpłat Ad e) Liczba płatności masowych w ilości sztuk dotyczy zarówno wpłat gotówkowych, jak i przelewów, z przewagą wpłat w postaci przelewów. Ad f) Zamawiający potwierdza, że poprzez kwotę miesięcznych lokat tys. zł, miał na myśli zł. Pytanie nr 34 Prosimy o informacje ile miesięcznie transakcji poleceń Zapłaty będzie realizował Zamawiający? Zgodnie z poz. 5 tabeli Formularza ofertowego Zamawiający przewiduje 3500 operacji w ciągu 12 miesięcy. Pytanie nr 35 Strona 10/32

11 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wpłat zamkniętych Wykonawca może udostępnić Zamawiającemu sortownię czynną 24 godziny na dobę spełniającą parametry tożsame dla wrzutni nocnej. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział I lit. C pkt 2.1, Zamawiający wymaga przyjmowania wpłat gotówkowych wyłącznie za pośrednictwem usługi tzw. wrzutni dostępnej 24 godziny na dobę. Zamawiający nie dopuszcza w ww. zakresie innych rozwiązań. Pytanie nr 36 Dotyczy wpłat zamkniętych: Prosimy o informacje ile wpłat zamkniętych będzie dokonywał Zamawiający w miesiącu, prosimy o podanie liczby wpłat w miesiącu i ich wartości. Średnia wartość jednorazowej wpłaty (dokonywanej 1 raz w tygodniu) wynosi ok ,00 zł Pytanie nr 37 Dotyczy obsługi płatności masowych - Ile kont rzeczywistych Zamawiającego będzie podłączone do usługi identyfikacji wpłat masowych? 2 konta rzeczywiste będą podłączone do ww. usługi. Pytanie nr 38 Prosimy o podanie maksymalnej liczby kart płatniczych wymaganych w ramach zamówienia. Szacunkowa ilość kart płatniczych wymaganych w okresie zamówienia zgodnie z poz. 7 tabeli Formularza ofertowego wynosi 5 sztuk. Pytanie nr 39 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga kart debetowych (korzystanie z dostępnych środków na rachunkach) czy kart obciążeniowych (korzystają z przyznanego limitu kredytowego)? Zamawiający wymaga kart debetowych. Strona 11/32

12 Pytanie nr 40 Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wypłat gotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi. Zamawiający przewiduje średnio 2 wypłaty przypadające na 1 kartę w okresie miesiąca. Pytanie nr 41 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. na karty płatnicze, rachunku bankowego itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, załącznikami SIWZ oraz ofertą. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że treść umów będzie zawierała postanowienia zawarte w zał. nr 4 do SIWZ IPU. Pytanie nr 42 Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających jak i autoryzujących przelewy. Na dzień dzisiejszy Zamawiający szacuje, że dostęp do bankowości elektronicznej będą miały 22 osoby, natomiast 10 użytkowników będzie miało możliwość podpisu. Pytanie nr 43 Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda rachunku bieżącego (podstawowego) w podziale na poszczególne miesiące 2012 roku. Zamawiający nie udziela ww. informacji Pytanie nr 44 Strona 12/32

13 Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda rachunków pomocniczych w podziale na poszczególne miesiące 2012 roku. Zamawiający nie udziela ww. informacji Pytanie nr 45 Dotyczy wymiany walut (kupno, sprzedaż) prosimy o podanie wartości spodziewanych transakcji wymiany walut w okresie zamówienia oraz danych historycznych za 2012r. Zamawiający szacuje, że będzie dokonywał zakupu walut (w tym w przeważającej ilości EUR) w wysokości EUR/rok. Płatności walutowe Zamawiający wykonuje sporadycznie. Pytanie nr 46 Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający spodziewa się w roku 2013 i 2014 dotacji, dofinansowań krajowych, zagranicznych? Jeśli tak, to w jakich wysokościach? Zamawiający przewiduje dotacje ze środków krajowych. Kwota dotacji nie została jeszcze ustalona Pytanie nr 47 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające poniższe wymagania techniczne?: - Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz, - Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej, - Karta graficzna, - monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768,True Color, - wolne miejsce na dysku twardym Powyżej 250 MB, - system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista, - przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy, - Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza, - program Adobe Reader 5.0 lub nowszy, - program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip"; Strona 13/32

14 - sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs, zalecamy 128kbs; - otwarte porty http (80) i https (443); - brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów Tak Zamawiający zapewni użytkownikom komputery o określonych w pytaniu warunkach technicznych. Pytanie nr 48 Czy Zamawiający może podać, od kiedy Wykonawca ma rozpocząć świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej? Zamawiający przewiduje, że Wykonawca rozpocznie świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej po zakończeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z Wykonawcą, z zastrzeżeniem zapisu pkt 1 Istotnych postanowień umowy. Przewidujemy, że podpisanie umowy nastąpi w miesiącu marcu lub kwietniu 2013 r. Pytanie nr 49 Czy Zamawiający może doprecyzować ile przelewów średnio w miesiącu jest wykonywanych na kwotę powyżej 1 mln PLN? Na kwotę powyżej 1 mln PLN wykonywanych jest średnio 12 przelewów w miesiącu. Pytanie nr 50 Prosimy, aby Zamawiający doprecyzował, czy ilość wpłat na rachunek bankowy od odbiorców podana przez Zamawiającego ( szt.) jest ilością miesięczną czy roczną? Czy podana liczba wpłat na rachunek bankowy zawiera płatności masowe ( szt.), czy też płatności masowe nie wchodzą w podaną ilość wpłat na rachunek? szt. wpłat na rachunek bankowy od odbiorców jest ilością miesięczną i zawiera ona płatności masowe w wielkości szt. miesięcznie. Strona 14/32

15 Pytanie nr 51 Czy Zamawiający może doprecyzować na ilu stanowiskach planuje udostępnić system bankowości elektronicznej oraz dla ilu użytkowników. Zamawiający planuje udostępnić system bankowości elektronicznej na 10 stanowiskach dla 22 użytkowników. Pytanie nr 52 Czy w zakresie Rozdziału I SlWZ, pkt C.7.2 d), Zamawiający może potwierdzić, że chodzi o środki dostępne na rachunku, z którego będą wykonywane przelewy? Zamawiający potwierdza, że chodzi o środki dostępne na rachunku, z którego będą wykonywane przelewy. Pytanie nr 53 Czy Zamawiający może udostępnić format wymiany danych akceptowany przez system finansowo księgowy stosowany przez Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale I SIWZ pkt C.7.3? Zamawiający udostępnia na stronie internetowej przykładowe pliki wymiany danych w obecnie używanych formatach. Format plików został opisany w załączniku numer 5 do SIWZ (płatności masowe, import przelewów). Dla innych funkcjonalności plik powinien być w formacie Elixir oraz XML określonym przez Wykonawcę. Pytanie nr 54 Czy Zamawiający może potwierdzić, że w strukturze nr rachunku wirtualnego określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, pozycje oznaczone jako BBBB są stałe i jednorazowo nadawane przez Wykonawcę i identyfikują Zamawiającego jako klienta banku Wykonawcy? Tak Zamawiający potwierdza opisany sposób wykorzystania numeru oznaczonego jako BBBB w załączniku numer 5 do SIWZ. Pytanie nr 55 Strona 15/32

16 Czy Zamawiający uzna, że zestawienie analityczne dotyczące płatności masowych będące załącznikiem do wyciągu będzie stanowiło spełnienie warunków określonych w Rozdziale I SIWZ, pkt C Tak jeżeli będą zawierały w miarę możliwości, wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności zgodnie z zapisami w SIWZ Pytanie nr 56 W nawiązaniu do IPU, bardzo proszę o informację czy punkt 2 ) Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do dysponowania środkami na rachunkach, dotyczy autoryzacji przelewów elektronicznych w bankowości elektronicznej. Zgodnie z zapisami IPU Punkt 2) Zamawiający potwierdza, że Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do dysponowania środkami na rachunkach, dotyczy to wszelkich czynności bankowych, takich jak np. autoryzacja przelewów elektronicznych w bankowości elektronicznej, podpisywanie przelewów w formie papierowej, otwieranie nowych rachunków bankowych, składanie dyspozycji otwarcia i zamknięcia lokat. Pytanie nr 57 W nawiązaniu do punktu 6) IPU proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje niniejszy zapis: Odpowiedzialność odszkodowawcza: 6.1. ustala się, że wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego na 1,5 razy odsetki ustawowe naliczane za każdy dzień zwłoki według aktualnej stopy oprocentowania obliczanej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją. Zamawiający nie akceptuje zapisu: Odpowiedzialność odszkodowawcza: 6.1. ustala się, że wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego na 1,5 razy odsetki ustawowe naliczane za każdy dzień zwłoki według aktualnej stopy oprocentowania obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją. Pytanie nr 58 Z jakiego programu finansowo księgowego korzysta Zamawiający? Microsoft Dynamics Ax wersja 3.0 (Axapta 3.0) zaimplementowana przez firmę Asseco Polska Pytanie nr 59 Strona 16/32

17 Prosimy o udostępnienie przykładowych plików wymiany danych w obecnie używanych formatach. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej przykładowe pliki wymiany danych w obecnie używanych formatach. Pytanie nr 60 Prosimy o udostępnienie struktury plików wymiany danych. Struktura opisana w pkt. 2 Załącznika nr 5 do SWIZ nie odpowiada strukturze Elixir ani XML. Struktura opisana w punkcie 2 załącznika nr 5 do SIWZ przedstawia strukturę plików otrzymywanych z Systemu Księgowego Zamawiającego, które mają być zaczytane w celu obsługi importu przelewów do systemu bankowego Wykonawcy. (bezpośrednio lub przy użyciu opracowanego przez Wykonawcę konwertera) Natomiast System bankowy powinien mieć również możliwość importu plików w standardzie Elixir i XML o strukturze narzuconej przez Wykonawcę. Na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza przykładowy plik (masowe.txt). Na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza przykładowe pliki (kontrahenci.txt, przelewy.txt). Pytanie nr 61 Jaka jest planowana liczba zleceń zagranicznych? Zlecenia zagraniczne Zamawiający wykonuje sporadycznie. Pytanie nr 62 Czy Zamawiający wyraża zgodę, by wpłaty zamknięte dokonywane za pomocą wrzutni, były księgowane najpóźniej do godz. 12:00 następnego dnia roboczego? Czy w przypadku braku zgody Zamawiającego na księgowanie do godz 12:00 następnego dnia roboczego wpłat zamkniętych dokonywanych za pośrednictwem wrzutni nocnej, Zamawiający wyraża zgodę na alternatywę w postaci wpłat zamkniętych dokonywanych za pośrednictwem konwoju, który będzie odbierał środki finansowe w siedzibie Zamawiającego? Koszt konwojów pokrywać będzie bank. Strona 17/32

18 Zamawiający dopuszcza aby zapis rozdziału 1 lit. C ppkt 2.1 SIWZ brzmiał następująco: ( ) środki pieniężne przekazywane do Wykonawcy za pomocą wrzutni winny być zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej do godz w następnym dniu roboczym. Zamawiający nie wyraża zgody na alternatywę w postaci wpłat zamkniętych dokonywanych za pośrednictwem konwoju, który będzie odbierał środki finansowe w siedzibie Zamawiającego (koszt konwojów pokrywany przez bank ) (jw.). Pytanie nr 63 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający planuje wykonania przelewów masowych przychodzących przez cały okres trwania kontraktu. Podana w rozdziale I lit. B SIWZ liczba płatności masowych realizowana będzie w okresie miesięcznym. Pytanie nr 64 Prosimy o wyjaśnienie podanych danych w pkt. B na str. 4 SIWZ. dotyczących średnich środków na rachunkach oraz lokat overnight. a) Czy podany przez Państwa średni stan środków na rachunku bieżącym na koniec dnia wynoszący pln jest odprowadzany na lokatę overnight? b) Prosimy o potwierdzenie, że miesięczna suma lokat overnight wynosi pln, co przy średnio 22 dniach roboczych w miesiącu oznacza, że średnia dzienna lokata overnight wynosi ok pln. c) Jaka jest suma średnich sald na wszystkich rachunkach, z których środki nie będą przekazywane na lokatę overnight? Ad a) średni stan środków na rachunku bieżącym na koniec dnia wynoszący ok PLN nie jest odprowadzany na lokatę overnight. Ad b) Zamawiający potwierdza, że miesięczna suma lokat overnight wynosi PLN, co w przypadku 22 dni roboczych w miesiącu daje średnią dzienną lokatę overnight w wysokości ok PLN. Strona 18/32

19 Ad c) Średniomiesięczne saldo na rachunkach, z których środki nie będą przekazywane na lokatę overnight wynosi ok PLN ( wg stanu wiedzy na dzień dzisiejszy) bez salda rachunku bieżącego. Pytanie nr 65 Prosimy o potwierdzenie że podana w punkcie B SIWZ informacja o ilości operacji wpłat gotówkowych jest podana w skali roku i że wszystkie wpłaty są dokonywane w kasie banku prowadzącym rachunek Spółki. Liczba wpłat od odbiorców w ilości sztuk podana jest w ujęciu miesiąca i są to zarówno wpłaty gotówkowe jak i przelewy na rachunki bankowe Zamawiającego. Pytanie nr 66 Prosimy o podanie średniego wolumenu wpłaty gotówkowej własnej dokonywanej raz w tygodniu oraz o potwierdzenie że wpłata ta będzie dokonywana za pomocą wrzutni nocnej. Średnia wartość jednorazowej wpłaty (dokonywanej 1 raz w tygodniu) wynosi ok ,00 zł w banknotach ( w przeważającej części stuzłotowych). Zgodnie z treścią SIWZ Rozdział I lit. C pkt 2.1 Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania wpłat gotówkowych Zamawiającego za pośrednictwem usługi wpłat zamkniętych, tzw. wrzutni, dostępnej 24 godziny na dobę. Pytanie nr 67 Prosimy o potwierdzenie że podane stany środków na rachunkach bankowych uwzględniają stan środków na rachunkach pomocniczych do obsługi dotacji z NFOŚiGW. Podane stany środków na rachunkach bankowych nie uwzględniają stanu środków na rachunkach pomocniczych do obsługi dotacji z NFOŚiGW. Pytanie nr 68 Strona 19/32

20 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu 10.2 w załączniku nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy. Informujemy, że Zamawiający wykreślił ww. zapis Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 69 Czy informacje widniejące w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt B Informacje Ogólne dotyczące wpłat oraz płatności masowych podane są w skali miesiąca czy roku? Informacje widniejące w Opisie Przedmiotu Zamówienia Rozdziale I lit. B SIWZ, pn. Informacje Ogólne dotyczą wpłat na rachunek bankowy od odbiorców: operacji/ na miesiąc, na kwotę zł; w tym płatności masowe operacji/ na miesiąc. Pytanie nr 70 Co Zamawiający rozumie przez podane w ww. punkcie ilości wpłat na rachunek bankowy od odbiorców? Czy są to wpłaty elektroniczne w postaci przelewów, oprócz płatności masowych, czy np. są to wpłaty osób trzecich w punktach kasowych Zamawiającego lub Wykonawcy? Ilość wpłat na rachunek bankowy od odbiorców podana jako operacji w skali miesiąca na kwotę PLN (w tym płatności masowe operacji w skali miesiąca ) dotyczy zarówno wpłat gotówkowych jak i przelewów na rachunki bankowe Zamawiającego. Pytanie nr 71 Jaka jest średnia pojedyncza wartość wpłat zamkniętych? Średnia pojedyncza wartość własnych gotówkowych wpłat zamkniętych dokonywana będzie raz w tygodniu, wartość jednej wpłaty wyniesie ok PLN. Pytanie nr 72 Prosimy o podanie walut, w jakich dokonywane są wpłaty gotówkowe oraz przelewy wykonywane przez Zamawiającego? Strona 20/32

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Rozdział I Postanowienia dotyczące wszystkich kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie i umowach produktowych określenia oznaczają: 1) Autospłata Polecenie Zapłaty, w którym Odbiorcą jest Operator,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo