Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź"

Transkrypt

1 Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) , fax (42) Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł. NIP Do wszystkich Wykonawców nr sprawy: HZP IX-228-2/13 dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługę kompleksowej obsługi bankowej ZWiK Sp. z o.o. - prowadzonego wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla sprawy HZP IX-228-2/13, zwanej dalej SIWZ. Zamawiający informuje, że w dniach r. Wykonawcy przesłali do Zamawiającego następujące pytania: Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności zapewnienia przez Wykonawcę usługi wymienionej w SIWZ pod nazwą: Usługa direct debit dla klientów Zamawiającego (polecenie zapłaty)? Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od konieczności zapewnienia przez Wykonawcę usługi pod nazwą Usługa direct debit dla klientów Zamawiającego (polecenie zapłaty). Pytanie nr 2.Prosimy o określenie ilości rachunków bankowych które będą niezbędne do otwarcia i prowadzenia w okresie zamówienia. Zamawiający potrzebuje wg stanu wiedzy na dzień dzisiejszy 1 Rachunek bieżący (podstawowy) plus 9 rachunków pomocniczych. Strona 1/32

2 Pytanie nr 3 Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuje dokonywanie wpłat gotówkowych do wrzutni nocnej zlokalizowanej w Regionalnym Centrum Gotówki w Łodzi, przy ulicy Wigury 21 Zamawiający akceptuje dokonywanie wpłat gotówkowych do wrzutni zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Łodzi. Pytanie nr 4 Prosimy o oszacowanie średniomiesięcznej ilości przelewów wysyłanych za Pośrednictwem SORBNET -U. Zamawiający szacuje wysyłanie 12 przelewów miesięcznie za pośrednictwem SORBNET-U. Pytanie nr 5 Prosimy o oszacowanie zamówienia. ilości kart, które zostaną wydane w trakcie okresu Zamawiający przewiduje korzystanie w trakcie okresu zamówienia z 5 kart. Pytanie nr 6 Prosimy o oszacowanie średniorocznego wolumenu transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami płatniczymi. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie oszacować średniorocznego wolumenu transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami płatniczymi. Pytanie nr 7 Prosimy o oszacowanie średniomiesięcznego limitu wydatków dokonywanych kartami płatniczymi przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje średniomiesięczny limit wydatków dokonywanych kartami płatniczymi w wysokości około ,00 PLN Strona 2/32

3 Pytanie nr 8 Prosimy o informację jaki typ kart jest preferowany przez Zamawiającego: debetowe, obciążeniowe czy obciążeniowe z odroczonym terminem spłaty. Preferowany przez Zamawiającego typ kart to karty debetowe rozliczane z ramach wydzielonego rachunku. Pytanie nr 9 Prosimy o oszacowanie ilości poleceń zapłaty w trakcie okresu zamówienia. Zgodnie z poz. 5 tabeli Formularza ofertowego Zamawiający przewiduje 3500 operacji w ciągu 12 miesięcy. Pytanie nr 10 Prosimy o oszacowanie wolumenu pozostającego na rachunku pod koniec dnia. Średni stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na koniec dnia wynosi ok ,00 zł. Pytanie nr 11 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania przez Wykonawcę opłat od odbiorców z tytułu wpłat na rachunek Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania przez Wykonawcę opłat od odbiorców z tytułu wpłat na rachunek Zamawiającego. Pytanie nr 12 Prosimy o informację ilu użytkowników będzie miało dostęp do bankowości elektronicznej oraz ilu użytkowników będzie miało możliwość podpisu. Strona 3/32

4 Na dzień dzisiejszy Zamawiający szacuje, że dostęp do bankowości elektronicznej będą miały 22 osoby, natomiast 10 użytkowników będzie miało możliwość podpisu. Pytanie nr 13 Prosimy o podanie nazwy systemu finansowo-księgowego, z którego korzysta Zamawiający. Microsoft Dynamics Ax wersja 3.0 (Axapta 3.0) zaimplementowana przez firmę Asseco Polska Pytanie nr 14 Prosimy o podanie konkretnego przykładu, w jaki sposób powinny być segregowane płatności masowe w pliku wynikowym. Zamawiający nie wymaga sortowania (segregowania) w pliku wynikowym. Plik wynikowy powinien zawierać dane z operacjami z jednego dnia ( nie powinny w jednym pliku znajdować się dane z różnych dni). Pytanie nr 15 Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuje udostępnianie plików raportujących płatności masowe w bankowości elektronicznej zamiast drukowania raportów płatności. Tak Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. Pytanie nr 16 Wielkość podana w Rozdziale I lit. B: Ilość wpłat na rachunek bankowy od odbiorców operacji, na kwotę tys. zł prosimy o doprecyzowania w jakim okresie czasu jest realizowana taka liczba wpłat. Podana w rozdziale I lit. B SIWZ ilość wpłat jest realizowana w okresie miesięcznym. Pytanie nr 17 Wielkość podana w Rozdziale I lit. B SIWZ : płatności masowe operacji prosimy o doprecyzowania w jakim okresie czasu jest realizowana taka liczba płatności. Strona 4/32

5 Podana w rozdziale I lit. B SIWZ liczba płatności masowych realizowana jest w okresie miesięcznym. Pytanie nr 18 Wielkość podana w Rozdziale I lit. B: Ilość wpłat gotówkowych Zamawiającego 1 raz w tygodniu prosimy o doprecyzowania jaka jest średnia wartość jednorazowej wpłaty, z określeniem procentowym ilości bilonu i banknotu. Ponadto, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji nt.: waluty w jakiej dokonywane będą wpłaty w formie zamkniętej, preferowanych godzin dostarczania gotówki w formie zamkniętej, jakiego rodzaju opakowań będzie używał Zamawiający do przekazywania wpłat zamkniętych, czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie cash outsourcingu (tzn. w zakresie sortowania, przeliczania i przechowywania wartości pieniężnych). Średnia wartość jednorazowej wpłaty (dokonywanej 1 raz w tygodniu) wynosi ok ,00 zł w banknotach ( w przeważającej części stuzłotowych), Wpłaty dokonywane będą w PLN Zgodnie z treścią SIWZ Rozdział I lit. C pkt 2.1 Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania wpłat gotówkowych Zamawiającego za pośrednictwem usługi wpłat zamkniętych, tzw. wrzutni, dostępnej 24 godziny na dobę. Do przekazywania wpłat zamkniętych Zamawiający będzie używał opakowań odpowiednio oznaczonych i zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający wyjęcie z niego zawartości bez widocznego uszkodzenia opakowania (tzw. opakowanie zamknięte) Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie cash outsourcingu Pytanie nr 19 Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie oddzielnych umowy produktowych regulujących funkcjonowanie takich usług jak np.: wpłaty zamknięty, identyfikacja płatności masowych, polecenie zapłaty, bankowość elektroniczna, konsolidacja sald, zakładanie lokat O/N (za wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę). Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia oddzielnych umów bankowych regulujących funkcjonowanie takich usług, jak np. wpłaty zamknięte, identyfikacja płatności masowych, polecenie zapłaty, bankowość elektroniczna, zakładanie lokat O/N. Treść ww. umów musi być zgodna z treścią SIWZ i załącznikami do SIWZ. Pytanie nr 20 Strona 5/32

6 Czy zamawiający zaakceptuje skrócenie czasu granicznego wskazanego w SIWZ dla przelewów SORBNET powyżej 1 mln. PLN o 5 minut tj. do do max. 14:55. Zamawiający akceptuje skrócenie czasu granicznego wskazanego w SIWZ dla przelewów SORBNET powyżej 1 mln PLN o 5 minut tj. do godz Pytanie nr 21 Wielkość podana w Rozdziale I lit. B: Miesięczna suma lokat typu overnight tys. zł prosimy o doprecyzowania jaka jest średnia wartość jednej lokaty O/N. Czy lokaty overnight zakładane będą wyłącznie z rachunku bieżącego (podstawowy) oraz rachunku pomocniczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Czy zamawiający dopuszcza zakładanie lokaty powyżej określonego poziomu salda np. powyżej PLN. Lokaty typu O/N zakładane będą z rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych, rachunku pomocniczego do obsługi płatności masowych (wg stanu wiedzy na dzień dzisiejszy). Zamawiający nie dopuszcza zakładania lokaty powyżej określonego poziomu salda np. powyżej ,00 PLN Zamawiający potwierdza, że miesięczna suma lokat overnight wynosi PLN, co w przypadku 22 dni roboczych w miesiącu daje średnią dzienną lokatę overnight w wysokości ok PLN. Pytanie nr 22 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość określenia oprocentowania lokat typu overnight jako iloczyn współczynnika WIBID O/N oraz mnożnika wyrażonego w %. Zamawiający dopuszcza możliwość określenia wysokości oprocentowania środków na lokatach typu overnight przy zastosowaniu iloczynu stopy WIBID O/N i współczynnika korygującego Banku (zgodnie z pkt 1.2 zmodyfikowanego Formularza ofertowego). Pytanie nr 23 W związku ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Rozdziale I pkt. 2 lit. B: prosimy o podanie jaka jest szacunkowa wartość zakładanych lokat terminowych oraz ich czasookres. Strona 6/32

7 Wysokość i terminy lokat ustalane będą w zależności od sytuacji finansowej Zamawiającego w danym momencie. Pytanie nr 24 Czy Zamawiający dopuszcza pobieranie opłaty za wpłaty gotówkowe w postaci formuły xx% min. xx PLN? Zamawiający dopuszcza pobieranie opłaty za wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego zgodnie z treścią w poz. 6 Formularza ofertowego. Pytanie nr 25 W związku wymogiem zawartym w Rozdziale I pkt.7.2 lit. j) prosimy o informację czy wystarczającym będzie udostępnienie wyciągów elektronicznych w formacie MT-940. Zamawiający dopuszcza udostępnianie plików w systemie bankowym natomiast format MT- 940 nie spełnia wymagań SIWZ Pytanie nr 26 Czy Zamawiający dopuszcza pobieranie innych opłat (takich jak abonament, opłata za modyfikację usługi itp.) związanych z usługą identyfikacji płatności masowych. Zamawiający nie dopuszcza pobierania innych opłat ( takich jak abonament, opłata za modyfikację usługi, itp.) związanych z usługą identyfikacji płatności masowych. Pytanie nr 27 Czy Zamawiający dopuszcza pobieranie innych opłat (takich jak abonament, opłata za modyfikację usługi itp.) związanych z usługą identyfikacji polecenie zapłaty. Zamawiający nie dopuszcza pobierania innych opłat ( takich jak abonament, opłata za modyfikację usługi, itp.) związanych z usługą identyfikacji polecenie zapłaty. Pytanie nr 28 W związku z zapisami w załączniku nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego. Strona 7/32

8 Przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego Zamawiający rozumie jako niedokonanie w określonym przez niego terminie dyspozycji np. założenia lokaty, wykonania przelewu. Pytanie nr 29 Dotyczy wczytywania danych do systemu: a/ prosimy o podanie nazwy-wersji-modułu systemu finansowo księgowego do którego mają być wczytywane dane dotyczące operacji bankowych (wyciągi) oraz pliki dotyczące masowych płatności; b/ prosimy o podanie formatów jakie obsługuje system finansowo-księgowy w zakresie wczytywania danych; c/ Prosimy o przekazanie specyfikacji plików z wyciągami formacie ELIXIR oraz XML Ad a. Microsoft Dynamics Ax wersja 3.0 (Axapta 3.0) zaimplementowana przez firmę Asseco Polska Ad b. System Axapta w zakresie wczytywania danych obsługuje pliki określone w załączniku nr 5 do SIWZ (opis usługi płatności masowej).jeżeli Zamawiający będzie chciał importować do Systemu finansowego inne dane to Zamawiający dostosuje we własnym zakresie system do formatu plików Elixir, XML udostępnionych przez bank. Ad c. Zamawiający wymaga żeby system bankowy miał możliwość pobrania plików z wyciągami w formatach Elixir oraz XML o strukturze używanej przez bank.aktualnie do systemu finansowego Zamawiającego wczytywane są tylko dane dotyczące płatności masowych. Format pliku wraz z przykładem zawiera załącznik nr 5 do SIWZ Na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza przykładowy plik (masowe.txt) Pytanie nr 30 Dotyczy importu przelewów: a/ prosimy o podanie nazwy-wersji-modułu systemu finansowo księgowego, z którego będą importowane przelewy do bankowości elektronicznej Strona 8/32

9 b/ prosimy o podanie formatów jakie obsługuje system finansowo-księgowy w zakresie przelewów c/ prosimy o udostępnienie przykładowego pliku z przelewami (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się wykonawcy z jego strukturą Ad a. Microsoft Dynamics Ax wersja 3.0 (Axapta 3.0) zaimplementowana przez firmę Asseco Polska Ad b. Aktualnie system obsługuje pliki txt zgodne z opisem w załączniku nr 5 do SIWZ punkt 2 Ad c. Przykładowy plik zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza przykładowe pliki (kontrahenci.txt, przelewy.txt). Pytanie nr 31 Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby przelewów zewnętrznych w podziale na przelewy krajowe i zagraniczne. Zgodnie z poz. 2 tabeli Formularza ofertowego szacunkowa ilość operacji (przelewów do innych banków ) wynosi 4000 operacji miesięcznie. W przeważającej ilości będą to przelewy krajowe. Przelewy zagraniczne przewidujemy sporadycznie. Pytanie nr 32 Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby przelewów SORBNET. Szacowana średniomiesięczna liczba przelewów SORBNET będzie wynosiła: 12 operacji miesięcznie. Pytanie nr 33 Prosimy o doprecyzowanie danych zawartych w informacjach ogólnych: a/ czy liczba wpłat w ilości sztuk podana jest w ujęciu miesiąca czy roku? Strona 9/32

10 b/ czy liczba wpłat sztuk dotyczy wpłat gotówkowych czy także płatności przychodzących realizowanych przelewami od odbiorców? Prosimy o podanie ilości płatności w formie wpłat gotówkowych oraz w formie przelewów. c/ czy liczba płatności masowych sztuk dotyczy okresu roku czy miesiąca? d/ czy liczba płatności masowych sztuk zawiera się w liczbie wpłat czy jest to sztuk dodatkowych transakcji? e/ czy liczba płatności masowych sztuk to płatności wpłacane tylko gotówką czy także przelewami? Prosimy o podanie ilości płatności w formie wpłat gotówkowych oraz w formie przelewów f/ prosimy o potwierdzenie że poprzez kwotę miesięcznych lokat tys zł, zamawiający miał na myśli zł? Ad a : Liczba wpłat na rachunek bankowy od odbiorców w ilości sztuk podana jest w ujęciu miesiąca. Ad b) liczba wpłat sztuk na rachunek bankowy od odbiorców dotyczy zarówno wpłat gotówkowych, jak i przelewów, z przewagą wpłat w postaci przelewów. Ad c) Podana w rozdziale I lit. B SIWZ liczba płatności masowych ( szt.) realizowana jest w okresie miesięcznym. Ad d) liczba płatności masowych sztuk zawiera się w liczbie wpłat Ad e) Liczba płatności masowych w ilości sztuk dotyczy zarówno wpłat gotówkowych, jak i przelewów, z przewagą wpłat w postaci przelewów. Ad f) Zamawiający potwierdza, że poprzez kwotę miesięcznych lokat tys. zł, miał na myśli zł. Pytanie nr 34 Prosimy o informacje ile miesięcznie transakcji poleceń Zapłaty będzie realizował Zamawiający? Zgodnie z poz. 5 tabeli Formularza ofertowego Zamawiający przewiduje 3500 operacji w ciągu 12 miesięcy. Pytanie nr 35 Strona 10/32

11 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wpłat zamkniętych Wykonawca może udostępnić Zamawiającemu sortownię czynną 24 godziny na dobę spełniającą parametry tożsame dla wrzutni nocnej. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział I lit. C pkt 2.1, Zamawiający wymaga przyjmowania wpłat gotówkowych wyłącznie za pośrednictwem usługi tzw. wrzutni dostępnej 24 godziny na dobę. Zamawiający nie dopuszcza w ww. zakresie innych rozwiązań. Pytanie nr 36 Dotyczy wpłat zamkniętych: Prosimy o informacje ile wpłat zamkniętych będzie dokonywał Zamawiający w miesiącu, prosimy o podanie liczby wpłat w miesiącu i ich wartości. Średnia wartość jednorazowej wpłaty (dokonywanej 1 raz w tygodniu) wynosi ok ,00 zł Pytanie nr 37 Dotyczy obsługi płatności masowych - Ile kont rzeczywistych Zamawiającego będzie podłączone do usługi identyfikacji wpłat masowych? 2 konta rzeczywiste będą podłączone do ww. usługi. Pytanie nr 38 Prosimy o podanie maksymalnej liczby kart płatniczych wymaganych w ramach zamówienia. Szacunkowa ilość kart płatniczych wymaganych w okresie zamówienia zgodnie z poz. 7 tabeli Formularza ofertowego wynosi 5 sztuk. Pytanie nr 39 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga kart debetowych (korzystanie z dostępnych środków na rachunkach) czy kart obciążeniowych (korzystają z przyznanego limitu kredytowego)? Zamawiający wymaga kart debetowych. Strona 11/32

12 Pytanie nr 40 Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wypłat gotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi. Zamawiający przewiduje średnio 2 wypłaty przypadające na 1 kartę w okresie miesiąca. Pytanie nr 41 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. na karty płatnicze, rachunku bankowego itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, załącznikami SIWZ oraz ofertą. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że treść umów będzie zawierała postanowienia zawarte w zał. nr 4 do SIWZ IPU. Pytanie nr 42 Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających jak i autoryzujących przelewy. Na dzień dzisiejszy Zamawiający szacuje, że dostęp do bankowości elektronicznej będą miały 22 osoby, natomiast 10 użytkowników będzie miało możliwość podpisu. Pytanie nr 43 Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda rachunku bieżącego (podstawowego) w podziale na poszczególne miesiące 2012 roku. Zamawiający nie udziela ww. informacji Pytanie nr 44 Strona 12/32

13 Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda rachunków pomocniczych w podziale na poszczególne miesiące 2012 roku. Zamawiający nie udziela ww. informacji Pytanie nr 45 Dotyczy wymiany walut (kupno, sprzedaż) prosimy o podanie wartości spodziewanych transakcji wymiany walut w okresie zamówienia oraz danych historycznych za 2012r. Zamawiający szacuje, że będzie dokonywał zakupu walut (w tym w przeważającej ilości EUR) w wysokości EUR/rok. Płatności walutowe Zamawiający wykonuje sporadycznie. Pytanie nr 46 Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający spodziewa się w roku 2013 i 2014 dotacji, dofinansowań krajowych, zagranicznych? Jeśli tak, to w jakich wysokościach? Zamawiający przewiduje dotacje ze środków krajowych. Kwota dotacji nie została jeszcze ustalona Pytanie nr 47 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające poniższe wymagania techniczne?: - Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz, - Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej, - Karta graficzna, - monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768,True Color, - wolne miejsce na dysku twardym Powyżej 250 MB, - system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista, - przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy, - Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza, - program Adobe Reader 5.0 lub nowszy, - program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip"; Strona 13/32

14 - sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs, zalecamy 128kbs; - otwarte porty http (80) i https (443); - brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów Tak Zamawiający zapewni użytkownikom komputery o określonych w pytaniu warunkach technicznych. Pytanie nr 48 Czy Zamawiający może podać, od kiedy Wykonawca ma rozpocząć świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej? Zamawiający przewiduje, że Wykonawca rozpocznie świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej po zakończeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z Wykonawcą, z zastrzeżeniem zapisu pkt 1 Istotnych postanowień umowy. Przewidujemy, że podpisanie umowy nastąpi w miesiącu marcu lub kwietniu 2013 r. Pytanie nr 49 Czy Zamawiający może doprecyzować ile przelewów średnio w miesiącu jest wykonywanych na kwotę powyżej 1 mln PLN? Na kwotę powyżej 1 mln PLN wykonywanych jest średnio 12 przelewów w miesiącu. Pytanie nr 50 Prosimy, aby Zamawiający doprecyzował, czy ilość wpłat na rachunek bankowy od odbiorców podana przez Zamawiającego ( szt.) jest ilością miesięczną czy roczną? Czy podana liczba wpłat na rachunek bankowy zawiera płatności masowe ( szt.), czy też płatności masowe nie wchodzą w podaną ilość wpłat na rachunek? szt. wpłat na rachunek bankowy od odbiorców jest ilością miesięczną i zawiera ona płatności masowe w wielkości szt. miesięcznie. Strona 14/32

15 Pytanie nr 51 Czy Zamawiający może doprecyzować na ilu stanowiskach planuje udostępnić system bankowości elektronicznej oraz dla ilu użytkowników. Zamawiający planuje udostępnić system bankowości elektronicznej na 10 stanowiskach dla 22 użytkowników. Pytanie nr 52 Czy w zakresie Rozdziału I SlWZ, pkt C.7.2 d), Zamawiający może potwierdzić, że chodzi o środki dostępne na rachunku, z którego będą wykonywane przelewy? Zamawiający potwierdza, że chodzi o środki dostępne na rachunku, z którego będą wykonywane przelewy. Pytanie nr 53 Czy Zamawiający może udostępnić format wymiany danych akceptowany przez system finansowo księgowy stosowany przez Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale I SIWZ pkt C.7.3? Zamawiający udostępnia na stronie internetowej przykładowe pliki wymiany danych w obecnie używanych formatach. Format plików został opisany w załączniku numer 5 do SIWZ (płatności masowe, import przelewów). Dla innych funkcjonalności plik powinien być w formacie Elixir oraz XML określonym przez Wykonawcę. Pytanie nr 54 Czy Zamawiający może potwierdzić, że w strukturze nr rachunku wirtualnego określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, pozycje oznaczone jako BBBB są stałe i jednorazowo nadawane przez Wykonawcę i identyfikują Zamawiającego jako klienta banku Wykonawcy? Tak Zamawiający potwierdza opisany sposób wykorzystania numeru oznaczonego jako BBBB w załączniku numer 5 do SIWZ. Pytanie nr 55 Strona 15/32

16 Czy Zamawiający uzna, że zestawienie analityczne dotyczące płatności masowych będące załącznikiem do wyciągu będzie stanowiło spełnienie warunków określonych w Rozdziale I SIWZ, pkt C Tak jeżeli będą zawierały w miarę możliwości, wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności zgodnie z zapisami w SIWZ Pytanie nr 56 W nawiązaniu do IPU, bardzo proszę o informację czy punkt 2 ) Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do dysponowania środkami na rachunkach, dotyczy autoryzacji przelewów elektronicznych w bankowości elektronicznej. Zgodnie z zapisami IPU Punkt 2) Zamawiający potwierdza, że Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do dysponowania środkami na rachunkach, dotyczy to wszelkich czynności bankowych, takich jak np. autoryzacja przelewów elektronicznych w bankowości elektronicznej, podpisywanie przelewów w formie papierowej, otwieranie nowych rachunków bankowych, składanie dyspozycji otwarcia i zamknięcia lokat. Pytanie nr 57 W nawiązaniu do punktu 6) IPU proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje niniejszy zapis: Odpowiedzialność odszkodowawcza: 6.1. ustala się, że wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego na 1,5 razy odsetki ustawowe naliczane za każdy dzień zwłoki według aktualnej stopy oprocentowania obliczanej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją. Zamawiający nie akceptuje zapisu: Odpowiedzialność odszkodowawcza: 6.1. ustala się, że wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego na 1,5 razy odsetki ustawowe naliczane za każdy dzień zwłoki według aktualnej stopy oprocentowania obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją. Pytanie nr 58 Z jakiego programu finansowo księgowego korzysta Zamawiający? Microsoft Dynamics Ax wersja 3.0 (Axapta 3.0) zaimplementowana przez firmę Asseco Polska Pytanie nr 59 Strona 16/32

17 Prosimy o udostępnienie przykładowych plików wymiany danych w obecnie używanych formatach. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej przykładowe pliki wymiany danych w obecnie używanych formatach. Pytanie nr 60 Prosimy o udostępnienie struktury plików wymiany danych. Struktura opisana w pkt. 2 Załącznika nr 5 do SWIZ nie odpowiada strukturze Elixir ani XML. Struktura opisana w punkcie 2 załącznika nr 5 do SIWZ przedstawia strukturę plików otrzymywanych z Systemu Księgowego Zamawiającego, które mają być zaczytane w celu obsługi importu przelewów do systemu bankowego Wykonawcy. (bezpośrednio lub przy użyciu opracowanego przez Wykonawcę konwertera) Natomiast System bankowy powinien mieć również możliwość importu plików w standardzie Elixir i XML o strukturze narzuconej przez Wykonawcę. Na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza przykładowy plik (masowe.txt). Na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza przykładowe pliki (kontrahenci.txt, przelewy.txt). Pytanie nr 61 Jaka jest planowana liczba zleceń zagranicznych? Zlecenia zagraniczne Zamawiający wykonuje sporadycznie. Pytanie nr 62 Czy Zamawiający wyraża zgodę, by wpłaty zamknięte dokonywane za pomocą wrzutni, były księgowane najpóźniej do godz. 12:00 następnego dnia roboczego? Czy w przypadku braku zgody Zamawiającego na księgowanie do godz 12:00 następnego dnia roboczego wpłat zamkniętych dokonywanych za pośrednictwem wrzutni nocnej, Zamawiający wyraża zgodę na alternatywę w postaci wpłat zamkniętych dokonywanych za pośrednictwem konwoju, który będzie odbierał środki finansowe w siedzibie Zamawiającego? Koszt konwojów pokrywać będzie bank. Strona 17/32

18 Zamawiający dopuszcza aby zapis rozdziału 1 lit. C ppkt 2.1 SIWZ brzmiał następująco: ( ) środki pieniężne przekazywane do Wykonawcy za pomocą wrzutni winny być zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej do godz w następnym dniu roboczym. Zamawiający nie wyraża zgody na alternatywę w postaci wpłat zamkniętych dokonywanych za pośrednictwem konwoju, który będzie odbierał środki finansowe w siedzibie Zamawiającego (koszt konwojów pokrywany przez bank ) (jw.). Pytanie nr 63 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający planuje wykonania przelewów masowych przychodzących przez cały okres trwania kontraktu. Podana w rozdziale I lit. B SIWZ liczba płatności masowych realizowana będzie w okresie miesięcznym. Pytanie nr 64 Prosimy o wyjaśnienie podanych danych w pkt. B na str. 4 SIWZ. dotyczących średnich środków na rachunkach oraz lokat overnight. a) Czy podany przez Państwa średni stan środków na rachunku bieżącym na koniec dnia wynoszący pln jest odprowadzany na lokatę overnight? b) Prosimy o potwierdzenie, że miesięczna suma lokat overnight wynosi pln, co przy średnio 22 dniach roboczych w miesiącu oznacza, że średnia dzienna lokata overnight wynosi ok pln. c) Jaka jest suma średnich sald na wszystkich rachunkach, z których środki nie będą przekazywane na lokatę overnight? Ad a) średni stan środków na rachunku bieżącym na koniec dnia wynoszący ok PLN nie jest odprowadzany na lokatę overnight. Ad b) Zamawiający potwierdza, że miesięczna suma lokat overnight wynosi PLN, co w przypadku 22 dni roboczych w miesiącu daje średnią dzienną lokatę overnight w wysokości ok PLN. Strona 18/32

19 Ad c) Średniomiesięczne saldo na rachunkach, z których środki nie będą przekazywane na lokatę overnight wynosi ok PLN ( wg stanu wiedzy na dzień dzisiejszy) bez salda rachunku bieżącego. Pytanie nr 65 Prosimy o potwierdzenie że podana w punkcie B SIWZ informacja o ilości operacji wpłat gotówkowych jest podana w skali roku i że wszystkie wpłaty są dokonywane w kasie banku prowadzącym rachunek Spółki. Liczba wpłat od odbiorców w ilości sztuk podana jest w ujęciu miesiąca i są to zarówno wpłaty gotówkowe jak i przelewy na rachunki bankowe Zamawiającego. Pytanie nr 66 Prosimy o podanie średniego wolumenu wpłaty gotówkowej własnej dokonywanej raz w tygodniu oraz o potwierdzenie że wpłata ta będzie dokonywana za pomocą wrzutni nocnej. Średnia wartość jednorazowej wpłaty (dokonywanej 1 raz w tygodniu) wynosi ok ,00 zł w banknotach ( w przeważającej części stuzłotowych). Zgodnie z treścią SIWZ Rozdział I lit. C pkt 2.1 Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania wpłat gotówkowych Zamawiającego za pośrednictwem usługi wpłat zamkniętych, tzw. wrzutni, dostępnej 24 godziny na dobę. Pytanie nr 67 Prosimy o potwierdzenie że podane stany środków na rachunkach bankowych uwzględniają stan środków na rachunkach pomocniczych do obsługi dotacji z NFOŚiGW. Podane stany środków na rachunkach bankowych nie uwzględniają stanu środków na rachunkach pomocniczych do obsługi dotacji z NFOŚiGW. Pytanie nr 68 Strona 19/32

20 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu 10.2 w załączniku nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy. Informujemy, że Zamawiający wykreślił ww. zapis Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 69 Czy informacje widniejące w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt B Informacje Ogólne dotyczące wpłat oraz płatności masowych podane są w skali miesiąca czy roku? Informacje widniejące w Opisie Przedmiotu Zamówienia Rozdziale I lit. B SIWZ, pn. Informacje Ogólne dotyczą wpłat na rachunek bankowy od odbiorców: operacji/ na miesiąc, na kwotę zł; w tym płatności masowe operacji/ na miesiąc. Pytanie nr 70 Co Zamawiający rozumie przez podane w ww. punkcie ilości wpłat na rachunek bankowy od odbiorców? Czy są to wpłaty elektroniczne w postaci przelewów, oprócz płatności masowych, czy np. są to wpłaty osób trzecich w punktach kasowych Zamawiającego lub Wykonawcy? Ilość wpłat na rachunek bankowy od odbiorców podana jako operacji w skali miesiąca na kwotę PLN (w tym płatności masowe operacji w skali miesiąca ) dotyczy zarówno wpłat gotówkowych jak i przelewów na rachunki bankowe Zamawiającego. Pytanie nr 71 Jaka jest średnia pojedyncza wartość wpłat zamkniętych? Średnia pojedyncza wartość własnych gotówkowych wpłat zamkniętych dokonywana będzie raz w tygodniu, wartość jednej wpłaty wyniesie ok PLN. Pytanie nr 72 Prosimy o podanie walut, w jakich dokonywane są wpłaty gotówkowe oraz przelewy wykonywane przez Zamawiającego? Strona 20/32

ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja 2013. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja 2013. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja 2013 Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie 1: W nawiązaniu do pkt. 3.2.18 SIWZ oraz 2 ust. 2 pkt 18 projektu Umowy,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 kwiecień 2015 r. GM-ZP.272.24.2015.AW1 WYKONAWCY Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r.

WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r. WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r. Do zainteresowanych Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zawiadamia,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ NR 2

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ NR 2 ZDW-ZG-BZP-3310-72/2013 Zielona Góra, 2013-10-14 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ NR 2 Przetarg nieograniczony: Obsługa bankowa budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy Postępowania

Uczestnicy Postępowania KZP/317/12/DB Kozienice 19.09.2012 r. Uczestnicy Postępowania Dotyczy: postępowania na obsługę bankową rachunków Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - 26/2012. Wyjaśnienie / Zmiana nr 3 do treści

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/4/2010 Olsztyn, 22.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

Treść pytania: Zamawiający potwierdza wolę zawarcia umowy trójstronnej. Zamawiający szacuje realizację 5 800 transakcji średnio w miesiącu.

Treść pytania: Zamawiający potwierdza wolę zawarcia umowy trójstronnej. Zamawiający szacuje realizację 5 800 transakcji średnio w miesiącu. NOZ 3311 / 44 / / 15 Lublin, dn. 9.11.2015 r. wg rozdzielnika Nr sprawy: TZ 08 / 15 Dotyczy: Obsługa bankowa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Działając na podstawie art 38 ust 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.23.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935546 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326361/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych.

WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Or VI.271.77.2012 Stalowa Wola, 20 listopada 2012 r WSZYSCY OFERENCI Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Zamawiający Gmina

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Wniosek z dnia 02.02.2012r.

Wniosek z dnia 02.02.2012r. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Nr Sprawy : WP.271.8.2012 Konin, dnia 16.02.2012r. W Y

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów Centrala tel. 0 (prefix) 32 324 81 00 NIP: 635-15-75-953 Sekretariat fax 0 (prefix) 32 324 81 32 REGON: 276284779 Mikołów, dnia 20.02.2014

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie dotyczące zapytań od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

Wyjaśnienie dotyczące zapytań od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. Wałbrzych, dnia 20.11.2013r. Wyjaśnienie dotyczące zapytań od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326193/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 11.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.13.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FN OB Malbork, dnia r. WYJAŚNIENIE NR 2

Znak sprawy: FN OB Malbork, dnia r. WYJAŚNIENIE NR 2 Znak sprawy: FN.271.35.OB.2013.2 Malbork, dnia 02.01.2014 r. WYJAŚNIENIE NR 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 27 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Pytanie :Na jaką kwotę Zamawiający przewiduje zakładanie depozytów terminowych w 2012r? Jakie było średniomiesięczne saldo takich lokat w 201 1 r?

Pytanie :Na jaką kwotę Zamawiający przewiduje zakładanie depozytów terminowych w 2012r? Jakie było średniomiesięczne saldo takich lokat w 201 1 r? Mielec dnia 5.01.2012 Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania przetargowego na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Mielec i jednostek organizacyjnych RIK.271.20.2011 Pytanie 1 : Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.1 do siwz Rachunki 1. Otwarcie i prowadzenie: * rachunku podstawowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, w którym Zamawiający będzie uprawiony do zaciągania odnawialnego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

G:iHNA CZERNiCA G IÓtk-1f~IfJi(filF.KNf. 3 55-003 C Z E R.N I C A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

G:iHNA CZERNiCA G IÓtk-1f~IfJi(filF.KNf. 3 55-003 C Z E R.N I C A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ URZĄU l.;mjny CZŁKNICA ul, Kolejowa 3, 55-003 Czernica www.czermca.pl. cmail.czcrnica'o.czcrnica.pl G:iHNA CZERNiCA G IÓtk-1f~IfJi(filF.KNf. 3 55-003 C Z E R.N I C A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Czernica, dnia

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

a)...zł/opłata jednorazowa x 27 =... zł b)...zł/opłata jednorazowa x 57=...zł c)...zł/opłata jednorazowa x 1=...zł

a)...zł/opłata jednorazowa x 27 =... zł b)...zł/opłata jednorazowa x 57=...zł c)...zł/opłata jednorazowa x 1=...zł pieczątka FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1 1. Nazwa, Adres, Telefon, e-mail, Fax Wykonawcy 2. Nazwa, Adres, Telefon, Fax a) podmiotów występujących wspólnie (konsorcja) b) pełnomocnika występującego jako

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową.

Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wrocław, dn.20.03.2015 r. al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są udziałem w przedmiotowym postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 200 R. NR 3, POZ. 759, NR 6, POZ. 078 I NR 82, POZ. 228 ORAZ Z 20 R. NR 5, POZ. 3, NR

Bardziej szczegółowo

Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na : kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Przywidz, od dnia 01stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Czerwionka-Leszczyny 30.12.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP.271.21.2013 ZP.271.21.2013 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 404 /2015 Warszawa, dnia 06.05.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl http://www.muzeum.slupsk.pl MUZEUM REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Zaproszenia Załącznik nr 1 do Zaproszenia 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej przez okres 3 lat Gminy Wołomin oraz instytucji kultury, dla których Gmina

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie

Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie Kutno, 19.11.2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową obsługę bankową w Miejskim Zakładzie Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy 1 1. Na podstawie niniejszej umowy Bank zobowiązuje się do obsługi bankowej budżetu Miasta Płocka. 2.W ramach obsługi bankowej budżetu Miasta, Bank zobowiązuje się w szczególności

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r.

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Jastrzębia w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2017 r. 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.jagiełły 30, 13-200 Działdowo 2 razy/tydzień

6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.jagiełły 30, 13-200 Działdowo 2 razy/tydzień OR.271.4.2012 W Y J A Ś N I E N I E treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działdowo, dnia 14.06.2012r. SZANOWNI PAŃSTWO W nawiązaniu do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych zawarta w dniu roku w Sulikowie pomiędzy. z siedzibą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Bieruń, dnia 17 listopada 2015 r.

Bieruń, dnia 17 listopada 2015 r. Bieruń, dnia 17 listopada 2015 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Obsługa bankowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r.

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r. URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r. RIGKiOŚ.ZO.271.19.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90 Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (Taryfa) dla posiadaczy rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.): Pełen tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na,,świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z kredytem w rachunku bieżącym

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na,,świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z kredytem w rachunku bieżącym SZP.III.240/24/11/P - odp. 1 Jaworzno, dnia 2011-10-17 Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na,,świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z kredytem

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych Załącznik Nr 4 - wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014 w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych zawarta w dniu. pomiędzy:.. z siedzibą w..,, wpisanym do pod numerem., NIP..,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ, OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 15.11.2011 R.

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ, OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 15.11.2011 R. WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ, OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 15.11.2011 R. CZĘŚĆ III. USŁUGI OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019

Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019 Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019 Wersja archiwalna Zaproszenie Urząd Gminy Wielowieś informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Obsługi bankowej budżetu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo