OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów (dalej OWU ) 1. OWU stosuje się do zawieranych przez Bank z Klientami firmowymi umów rachunku bankowego, w tym umów określających sposób dostępu do rachunku bankowego, a także umów o prowadzenie lokat pieniężnych, dalej łącznie zwanych Umowami, a każda z osobna Umową. 2. Ilekroć w niniejszych OWU jest mowa o: Kliencie firmowym / Kliencie należy przez to rozumieć: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do czynności prawnych; Umowie rachunku należy przez to rozumieć umowę świadczenia przez Bank na rzecz Klientów przechowywania środków pieniężnych i dokonywania na zlecenie Klientów rozliczeń pieniężnych wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy rachunku; Posiadaczu należy przez to rozumieć Klienta zawierającego Umowę rachunku; Rachunku bieżącym należy przez to rozumieć firmowy rachunek bieżący podstawowy i pomocniczy prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza; Rachunku należy przez to rozumieć wszystkie rachunki bankowe, w tym rachunki lokat pieniężnych. 3. OWU określają prawa i obowiązki Getin Noble Banku S.A. oraz Posiadacza wynikające z Umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności zasady otwierania i prowadzenia Rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, w tym transakcji płatniczych na zlecenie Klienta. 4. O ile niniejsze OWU lub właściwa Umowa nie stanowią inaczej, w odniesieniu do Umów łączących Bank i Posiadacza nie stosuje się w całości: przepisów zawartych w Dziale II (art ) z wyłączeniem art. 32a oraz art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2 5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). 2. Forma zawarcia i zmiany Umowy 1. Zawarcie, zmiana oraz rozwiązanie Umowy następuje w formie pisemnej albo, gdy przewidują to niniejsze OWU albo właściwa Umowa, w postaci elektronicznej chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują formę szczególną. Postanowienia dotyczące zawierania Umów w postaci elektronicznej znajdują się w 14 niniejszych OWU. 2. Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania Banku o czynnościach i faktach mających wpływ na jego sytuację prawną. 3. W przypadku zmiany danych podanych przez Klienta przy zawarciu Umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Bank oraz podać aktualne dane. 4. Umowa, załączniki do Umowy i inne dokumenty dotyczące Umowy są sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 3. Zakres dostępnych produktów w ramach Umowy rachunku 1. Z tytułu zawarcia Umowy rachunku Posiadaczowi przysługuje prawo do: składania poleceń dotyczących rozliczeń pieniężnych, w tym składania zleceń płatniczych; otrzymania karty płatniczej; zakładania lokat terminowych; zakładania lokat specjalnych. 2. Po aktywacji usługi Posiadaczowi przysługuje prawo do: automatycznego lokowania środków; korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku lub internetowego dostępu do rachunku GB24; korzystania z debetu w Rachunku bieżącym; otrzymania wyciągów drogą mailową, po wprowadzeniu usługi przez Bank. Zasady aktywacji usług określają dalsze postanowienia niniejszych OWU. 4. Obsługa w placówkach franczyzowych 1. Składanie dyspozycji w placówce franczyzowej jest możliwe pod warunkiem, że do Rachunku ustanowiono jednoosobową reprezentację. 2. Identyfikacja Klienta w placówce franczyzowej następuje na podstawie dowodu osobistego Posiadacza/Reprezentanta Posiadacza oraz przy użyciu karty mikroprocesorowej wydanej w celu obsługi w placówce franczyzowej. 3. Karta mikroprocesorowa do obsługi w placówce franczyzowej służy zarówno do identyfikacji Klienta jak i do autoryzacji operacji zlecanych w ramach dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunkach Klienta. 4. Placówka franczyzowa może realizować operacje gotówkowe tylko do wysokości dziennego limitu gotówki obowiązującego w danej placówce franczyzowej. W przypadku, gdy realizacja zleceń spowodowałaby przekroczenie dziennego limitu gotówki obowiązującego w danej placówce franczyzowej, zlecenie Klienta nie jest realizowane lub jest realizowane w zmniejszonej kwocie podanej przez Klienta, a nie przekraczającej wysokości dziennego limitu. 5. Prowizje i inne opłaty 1. Bank pobiera opłaty i prowizje za wykonywanie czynności związanych z Umową, zgodnie z obowiązującą w Banku Tabelą prowizji i oprocentowania dla Klientów firmowych, zwaną dalej Tabelą. 2. Bank ma prawo dokonać zmian w Tabeli w trakcie trwania Umowy w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przesłanek: zmiana poziomu inflacji lub innych wskaźników makroekonomicznych; zmiana sytuacji rynkowej lub zmiana obowiązujących regulacji prawnych, podatkowych lub rachunkowych dotyczących działalności banków; zmiana wysokości kosztów ponoszonych przez Bank przy realizacji usług, operacji lub czynności bankowych; zmiany wewnętrzne w Banku o charakterze organizacyjnym lub technologicznym. 3. W przypadku zmiany Tabeli, Bank informuje Klienta o dokonanych zmianach. Zmiany te obowiązują strony Umowy, o ile w terminie 14 dni od poinformowania Klient nie wypowie Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 4. W przypadku zmian Tabeli postanowienia 27 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 6. Oprocentowanie 1. W zależności od rodzaju Umowy, środki pieniężne zgromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej określonej w Umowie, ustalanej w stosunku rocznym w wysokości określonej w Tabeli. 2. Oprocentowanie naliczane jest od dnia wpłaty lub wpływu środków pieniężnych do Banku do dnia poprzedzającego wypłatę. 3. Oprocentowanie na rachunkach a vista naliczane jest od salda na koniec dnia operacyjnego, a dopisywane do salda rachunku w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego za ten miesiąc na rachunkach złotowych i w ostatnim dniu roku kalendarzowego na rachunkach walutowych. 4. Środki lokowane automatycznie oprocentowane są według wzoru: 99% stawki WIBID O/N minus marża Banku, zależna od wielkości lokowanej kwoty. Marża Banku określona jest w Tabeli. 5. Bank jest uprawniony do zmiany wysokości oprocentowania zmiennego w przypadku zmiany jednego z poniższych wskaźników: poziomu kosztów refinansowania Banku; poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym; poziomu stóp procentowych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski; wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; zmiany stopy podstawowej: Europejskiego Banku Centralnego dla euro, Amerykańskiego Banku Centralnego dla dolara amerykańskiego, Banku Anglii dla funta brytyjskiego lub Szwajcarskiego Banku Centralnego dla franka szwajcarskiego.

2 6. Każdorazowa zmiana wysokości oprocentowania kredytu, debetu lub Rachunku bieżącego w przypadku przekroczenia dozwolonego salda, dokonana przez Bank zgodnie z postanowieniami Umowy lub OWU nie może powodować wzrostu tego oprocentowania ponad obowiązujące bieżąco oprocentowanie maksymalne, określone w art k.c. Wszelkie zmiany oprocentowania sprzeczne z postanowieniem zdania poprzedzającego prowadzić mogą jedynie do wzrostu stopy oprocentowania do wysokości odpowiadającej wspomnianej stopie oprocentowania maksymalnego. 7. W przypadku, gdy ze względu na zmiany wysokości oprocentowania maksymalnego, określonego art k.c. wysokość oprocentowania określonego przez Bank przekroczy wysokość wspomnianego oprocentowania maksymalnego, od dnia wejścia w życie zmienionego oprocentowania maksymalnego, Bank pobierać będzie oprocentowanie w wysokości obniżonej do jego poziomu. W razie jednak ponownego podwyższenia oprocentowania maksymalnego, od dnia wejścia w życie przedmiotowych zmian Bank pobierać będzie oprocentowanie w wysokości dostosowanej do tego wzrostu, nie większe jednak niż ustalone w Umowie. 7. Lokaty 1. Założenie lokaty następuje na podstawie dyspozycji Posiadacza złożonej: ustnie w placówce, telefonicznie lub za pośrednictwem internetowego kanału dostępu GB24/Bankowości Internetowej Getin Banku. 2. Wkład wraz z oprocentowaniem stawiane są do dyspozycji Posiadacza w ostatnim dniu okresu umownego. 3. Po zakończeniu okresu umownego lokata, co do której Posiadacz nie złożył dalszej dyspozycji, jest automatycznie odnawiana na taki sam okres, zgodnie z aktualną ofertą Banku, zawartą w Tabeli. Za początek okresu lokaty odnowionej przyjmuje się ostatni dzień obowiązywania lokaty z okresu poprzedniego. 4. W trakcie trwania lokaty Posiadacz nie może zmieniać terminu lokaty. 5. Wypłata lokaty przed upływem jej terminu powoduje: utratę naliczonych odsetek, jeżeli lokata zostanie wypłacona w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia, obniżenie oprocentowania do wysokości określonej w Tabeli, jeżeli lokata została wypłacona w terminie późniejszym niż określony powyżej. 6. Likwidacja lokaty terminowej walutowej, w przypadku zlecenia przelewu waluty na rachunek w innym banku wymaga zachowania trybu właściwego dla realizacji polecenia przelewu za granicę, a polecenie przelewu środków na rachunek złotowy, musi być poprzedzone dokonaniem przez Bank skupu waluty. 7. Posiadacz jest uprawniony do negocjowania wysokości oprocentowania w przypadku lokowania środków, których minimalną wysokość określa Tabela. 8. Lokaty specjalne mogą być zawierane na okresy od 1 do 365 dni. Lokaty o okresach krótszych niż 7 dni mogą być zakładane wyłącznie bezgotówkowo. 9. Lokaty specjalne nie podlegają odnowieniu. Po zakończeniu okresu umownego Bank przekazuje środki lokaty specjalnej na wskazany rachunek Klienta. 10. Likwidacja lokaty specjalnej przed okresem, na jaki została ustanowiona powoduje utratę odsetek. 11. Posiadacz zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej zamiaru wypłaty gotówkowej środków z lokaty w przypadku, gdy kwota wypłaty przekracza kwotę określoną przez Bank. Tryb, termin zgłoszenia oraz wysokość limitów wypłaty są analogiczne jak w przypadku wypłat z Rachunków bieżących i zostały określone w 9 ust Automatyczne lokowanie środków 1. Aktywacja usługi automatycznego lokowania środków następuje na wniosek Posiadacza. 2. Środki zgromadzone na Rachunku bieżącym podlegają automatycznemu lokowaniu w każdym dniu, w którym saldo na koniec dnia wynosi minimum złotych. 3. Jeżeli kwota środków zgromadzonych na Rachunku bieżącym jest niższa od wymaganego minimum, odsetki naliczane są wg stopy obowiązującej dla Rachunku bieżącego. 9. Wpłaty i wypłaty. Rozliczenia zagraniczne 1. Posiadacz może dokonać wpłat i wypłat gotówkowych w dowolnej placówce Banku w formie wpłaty/wypłaty do kasy lub wpłaty zamkniętej. 2. Z uwzględnieniem postanowień Umowy, wpłaty i wypłaty gotówkowe mogą być dokonywane w PLN, EUR, USD. 3. Dla walut, dla których Bank nie prowadzi obrotu bilonem, wszelkie kwoty wyrażone w bilonie przeliczane będą na złote polskie wg kursu średniego NBP, obowiązującego w chwili dokonywania operacji. 4. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej zamiaru wypłaty gotówki w kwocie wyższej niż określona przez Bank: - pisemnie w jednostce Banku, w której wypłata ma być zrealizowana; - telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta Firmowego (dalej COK ) pod numerem (32) (w dni robocze w godzinach 8:00 20:00). 5. Wysokość limitów wypłaty określana jest odrębnie dla każdej placówki Banku i podawana do wiadomości Posiadacza rachunku przez wywieszenie w placówce Banku. 6. Zgłoszenia przyjęte przez Bank w dniu roboczym będą realizowane w terminie 2 dni roboczych od daty przyjęcia. W przypadku walut innych niż PLN zlecenia przyjęte przez Bank w dniu roboczym do godziny 17:00 będą realizowane w terminie 2 dni roboczych od daty przyjęcia, natomiast zgłoszenia przyjęte w dniu roboczym po godzinie 17:00 będą realizowane w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zlecenia. 7. Wpłaty zamknięte dokonane bezpośrednio w placówce Banku księgowane są na wskazanym rachunku Posiadacza w dniu dokonania wpłaty zamkniętej. 8. Realizacja wpłat zamkniętych do wrzutni nocnej, wpłat bezpośrednich do wskazanej przez Bank sortowni lub do wrzutni sortowni oraz wypłat bezpośrednich może nastąpić po podpisaniu odrębnej umowy, która określa zasady i termin księgowania tych operacji. 9. Posiadacz wyraża zgodę na przeliczenie dostarczonych pieniędzy bez jego udziału i zobowiązuje się do niezwłocznego wyrównania powstałych różnic finansowych (np. braki, falsyfikaty, banknoty zniszczone w stopniu uzasadniającym odmowę ich przyjęcia). Wyrównanie różnic następuje w drodze automatycznego obciążenia przez Bank rachunku Posiadacza, a sporządzony przez podmiot przeliczający protokół dotyczący stwierdzenia różnic, stanowi wyłączny dowód w tej mierze. Do czasu szczegółowego przeliczenia wpłacanej gotówki, które następuje nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego licząc od następnego dnia po dokonaniu wpłaty, Bank dokonuje na rachunku Posiadacza blokady kwoty zaksięgowanej z tytułu wpłaty zamkniętej. 10. Posiadacz może zostać zwolniony z blokady środków do czasu ich przeliczenia, w przypadku, gdy posiada: - co najmniej 3 miesięczną, pozytywną historię rachunku w Banku, lub - udokumentowaną co najmniej 6 miesięczną, pozytywną historię w innym banku. 11. Standardowy limit dzienny wpłat zamkniętych na rzecz jednego Posiadacza, które mogą zostać zwolnione z blokady wynosi zł. Maksymalna deklarowana wartość jednostkowego opakowania z wpłatą zamkniętą nie może przekraczać kwoty limitu dziennego. 12. Posiadacz zobowiązany jest do zabezpieczenia i zapakowania gotówki wpłacanej w formie zamkniętej, w sposób opisany w odrębnej instrukcji, dostępnej w placówkach Banku i na jego stronie internetowej. Bank realizuje również wypłaty gotówkowe ze wskazaniem osoby odbiorcy, zlecane przez Posiadacza za pośrednictwem dostępu internetowego GB24. Posiadacz zobowiązany jest do podania: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, typu i numeru dokumentu tożsamości odbiorcy oraz wskazania placówki, w której nastąpi wypłata. Dla kwot do złotych wypłatę można zlecić na datę bieżącą z możliwością jej realizacji przez dziesięć dni roboczych licząc od dnia, który określono jako termin wypłaty. Dla kwot powyżej złotych wypłata jest możliwa do realizacji wyłącznie we wskazanym dniu, ale nie wcześniej niż w drugim dniu roboczym licząc od daty zlecenia. 13. Przy wpłatach i wypłatach w innej walucie wymienialnej niż waluta rachunku, przy zmianie waluty rachunku lub przy wypłatach w PLN do przeliczeń stosuje się odpowiednio kursy kupna sprzedaży obowiązujące w Banku, wg Tabeli podstawowej kursów walut. 14. Bank nie prowadzi obrotu bilonem USD, EUR, GBP i CHF, dlatego wszelkie kwoty wyrażone w bilonie przeliczane będą na złote polskie wg kursu średniego NBP, obowiązującego w chwili dokonywania operacji. 15. Posiadacz upoważnia Bank do skupu i sprzedaży walut, w przypadku otrzymania środków w walucie obcej z dyspozycją uznania rachunku prowadzonego w innej walucie, niż waluta wpływu. Bank dokona skupu otrzymanej waluty po kursie kupna dewiz z Tabeli kursów walut oraz sprzedaży waluty, w której prowadzony jest rachunek Posiadacza po kursie sprzedaży z Tabeli kursów walut. Na życzenie Posiadacza lub uprawnionego przez niego pełnomocnika do dokonania tej czynności, Bank może zastosować kurs negocjowany, ustalony na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w chwili dokonywania operacji. 16. Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym są realizowane zgodnie z Regulaminem realizacji w Getin Noble Banku S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich. Szczegółowe warunki realizacji są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz w placówkach Banku. 10. Saldo debetowe 1. Posiadacz może wnioskować o umożliwienie mu przejściowego zadłużania się w Rachunku bieżącym ponad stan posiadanych środków. Decyzja o aktywowaniu usługi jest podejmowana przez Bank i zależy od oceny zdolności kredytowej Posiadacza. 2. Dla Klientów zawierających Umowę rachunku drogą telefoniczną oraz Klientów, których rachunki są prowadzone na zasadach określonych w regulaminach innych niż OWU usługa jest dostępna po podpisaniu odrębnej umowy.

3 3. Bank jest uprawniony do naliczenia oprocentowania debetu zgodnie z Tabelą. Oprocentowanie naliczane jest za każdy dzień korzystania z debetu i płatne na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym powstał debet. Obciążenie Rachunku bieżącego z tytułu oprocentowania następuje niezależnie od stanu środków na Rachunku. 4. Oprocentowanie debetu jest zmienne, a jego zmiana następuje na zasadach określonych w 6 ust. 5. Do zmian wysokości oprocentowania debetu postanowienia 27 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 5. Kwotę debetu Posiadacz zobowiązany jest wyrównać w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania debetu. 6. W przypadku niewyrównania salda debetowego w terminie, Bank będzie naliczał oprocentowanie podwyższone oraz opłaty za upomnienie zgodnie z Tabelą. 7. Prawo do debetu ulega automatycznemu zawieszeniu, a Posiadacz traci prawo do składania dyspozycji powodujących saldo debetowe, w przypadku zajęcia wierzytelności Posiadacza z Rachunku w postępowaniu egzekucyjnym z chwilą doręczenia Bankowi zawiadomienia o zajęciu Rachunku. 8. Bank jest uprawniony do zmiany warunków Umowy rachunku w przypadku powstania niedopuszczalnego salda debetowego. 11. Dyspozycje telefoniczne Klienta 1. Posiadacz ma prawo do uzyskiwania informacji o stanie rachunku oraz do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku za pośrednictwem COK, na podstawie dyspozycji telefonicznych. 2. Posiadacz ustala (wpisując do odpowiedniego załącznika Karty ustanowienia hasła dostępu telefonicznego) hasła dostępu służące do składania i autoryzacji dyspozycji telefonicznych. Wykonanie dyspozycji dotyczącej środków zgromadzonych na rachunku, następuje po weryfikacji telefonicznej (autoryzacji dyspozycji pieniężnych), poprzez podanie przez osoby dokonujące autoryzacji haseł w takim wzajemnym ich układzie, jaki jest konieczny do dysponowania środkami pieniężnymi. Każda osoba dokonująca autoryzacji dysponuje własnym hasłem. Autoryzacja (zatwierdzenie) złożonej dyspozycji wymaga podania haseł w takiej samej ilości i konfiguracji, jaka jest wymagana dla złożenia dyspozycji w formie pisemnej, zgodnie z kartą wzorów podpisów. 3. Strony przyjmują, że weryfikacja telefoniczna, dokonana zgodnie z powyższymi postanowieniami oznacza, że osoby składające dyspozycję działają w imieniu Posiadacza i w oparciu o jego umocowanie. 4. Dyspozycje telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w dni robocze, pod numerem telefonu (32) w godzinach pracy COK, a ich realizacja następuje bezzwłocznie, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia dyspozycji. 5. Dla dyspozycji pieniężnych składanych telefonicznie obowiązuje dzienny limit operacji w wysokości zł. 6. W przypadku powstania wątpliwości co do treści udzielonej dyspozycji dotyczącej Rachunku, wynikającej z niepełnego lub niewyraźnego złożenia dyspozycji albo wątpliwości co do tożsamości osoby składającej dyspozycję, Bank zastrzega sobie prawo odmowy jej realizacji. 7. Posiadacz jest każdorazowo zobowiązany do potwierdzenia zgodności składanej dyspozycji. Brak potwierdzenia może być przyczyną odmowy realizacji zlecenia przez Bank. 8. Bank jest uprawniony do elektronicznego zapisu prowadzonych z Klientem rozmów oraz dyspozycji składanych telefoniczne. 9. W razie wątpliwości co do treści dyspozycji decydująca jest treść nagrania. 12. Dostęp internetowy GB24 zabezpieczony kartą mikroprocesorową lub tokenem mobilnym (dalej GB24 ) 1. Warunkiem udostępnienia GB24 jest: zawarcie z Bankiem Umowy Rachunku bieżącego lub posiadanie w Banku Rachunku bieżącego; złożenie wniosku o udostępnienie GB Posiadacz rachunku wskazuje we wniosku o udostępnienie GB24 osoby uprawnione do korzystania z GB24 ( Użytkownicy ). Użytkownikami mogą być tylko osoby fizyczne: Posiadacz i/lub osoby wskazane przez Posiadacza. Posiadacz ustanawiając Użytkowników (innych niż on sam) może ich upoważnić do samodzielnego działania w imieniu i na rzecz Posiadacza lub ustanowić reprezentację łączną (tj. zatwierdzanie dyspozycji przez więcej niż jednego Użytkownika). Sposób działania Posiadacz może uzależnić od kwoty operacji. 3. Bank udostępnia GB24 do Rachunków wskazanych przez Posiadacza we wniosku wskazanym w 12 ust Bank oferuje dostęp zabezpieczony kartą mikroprocesorową lub tokenem mobilnym (dalej Getin Token ). 5. Za pośrednictwem GB24 Posiadacz oraz Użytkownicy mają prawo do składania dyspozycji oraz uzyskiwania informacji o Rachunkach, kartach płatniczych oraz kredytach udzielonych na rzecz Posiadacza. 6. Posiadacz może składać dyspozycje w granicach limitów operacji określonych we wniosku o dostęp GB Limity operacji nie dotyczą dyspozycji zakładania lokat terminowych, które są możliwe w granicach dostępnych środków. 8. Dyspozycja złożona za pośrednictwem GB24 może być odwołana do momentu rozpoczęcia jej realizacji przez Bank przed uruchomieniem funkcji przekazania do realizacji. 9. Dostęp do Rachunku przez GB24 jest możliwy po podaniu identyfikatora do logowania oraz hasła. Autoryzacja transakcji następuje przy użyciu: karty mikroprocesorowej zabezpieczonej kodami PIN i PUK; wygenerowanych przez Getin Token haseł (kodów autoryzacyjnych). Dostęp do Getin Token jest zabezpieczony cyfrowym numerem PIN nadanym przez Użytkownika. 10. GB24 umożliwia korzystanie z następujących usług: przeglądanie danych dotyczących rodzaju posiadanych Rachunków oraz stanu środków i historii operacji na tych Rachunkach; składanie dyspozycji przelewów w ramach określonego limitu operacji oraz realizację zleceń z odroczonym terminem płatności; składanie dyspozycji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w 9 ust. 16 OWU; ustanawianie i zmiana parametrów zleceń stałych; zmiana haseł i kodów PIN; określenie zakresu uprawnień poszczególnych Użytkowników; podgląd kredytów i kart płatniczych oraz sprawdzanie wysokości przyznanego limitu debetu lub kredytu w Rachunku bieżącym; generowanie i wydruk wyciągów oraz tworzenie zbiorczych wyciągów; możliwość tworzenia bazy kontrahentów i szablonów przelewów oraz import przelewów z zewnętrznego systemu księgowego; składania wniosków w formie elektronicznej o wybrane produkty i usługi; awizowanie lub zlecanie wypłat gotówkowych w oddziale. 11. W GB24 Posiadacz/Użytkownicy mogą otwierać i zamykać rachunki lokat terminowych w złotych polskich na warunkach określonych w OWU i Tabeli. 12. Wysokość oprocentowania środków deponowanych na rachunku lokaty Bank określa każdorazowo w momencie zakładania lokaty w GB24, a ponadto podaje do wiadomości w Tabeli publikowanej na stronie internetowej Banku wskazanej w 36 OWU. 13. Informacja o stanie lokat oraz ich saldach udostępniana jest elektronicznie w formie szczegółów lokaty generowanych z wykorzystaniem usługi GB Posiadacz i Użytkownik ma możliwość podglądu i zakładania, zrywania oraz zmiany warunków internetowych lokat terminowych za pomocą GB24, z zastrzeżeniem, że w czasie trwania lokaty nie jest możliwa zmiana jej okresu umownego. 15. Dla klientów korporacyjnych, posiadających więcej niż jedną firmę w ramach GB24 Bank udostępnia dodatkowo tryb Multiuser z możliwością: zbiorczej parametryzacji dla wszystkich rachunków widocznych w trybie Multiuser; przeglądania szczegółów paczek przelewów; importu przelewów / generowania zbiorczych wyciągów dla wszystkich rachunków widocznych w trybie Multiuser; generowania raportu odrzuconych przelewów. 13. Bankowość Internetowa Getin Banku (dalej Bankowość Internetowa lub BI ) 1. Warunkiem udostępnienia Bankowości Internetowej jest: zawarcie z Bankiem Umowy Rachunku bieżącego lub posiadanie w Banku Rachunku bieżącego; złożenie wniosku o udostępnienie Bankowości internetowej. 2. Posiadacz wskazuje jednego lub kilku Użytkowników BI, z których każdy (dalej Użytkownik ) upoważniony jest do korzystania z Bankowości Internetowej w zakresie określonym Umową i OWU w imieniu i na rzecz Posiadacza. Posiadacz może ograniczać zakres uprawnień Użytkowników do określonych Umów rachunku (rachunków bieżących). Użytkownik uzyskuje dostęp do całości środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach, do których ustanowiono Użytkownika oraz możliwość zlecania wszelkich dyspozycji w imieniu i na rzecz Posiadacza, jak również wgląd do udostępnionych w ramach BI, w zakresie określonym w Umowie rachunku i OWU, informacji o: umowach innych niż umowy rachunku,

4 produktach i usługach prowadzonych albo wykonywanych na rzecz Posiadacza. Użytkownikiem może być tylko osoba fizyczna, ustanowienie Użytkownika wymaga podania jego danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia). 3. W przypadku, gdy Posiadacz korzysta z dostępu do produktów Banku poprzez GB24, aktywacja usługi Bankowości Internetowej wiąże się z dezaktywacją GB Dla każdego Użytkownika Bank wysyła jeden login i hasło internetowe, przypisane do osoby uprawnionej, bez względu na ilość Rachunków objętych usługą BI oraz ich Posiadacza. W przypadku, gdy Użytkownik posiada już login i hasło do BI, dostęp i obsługa do kolejnych umów i produktów odbywa się przy wykorzystaniu nadanego wcześniej loginu i hasła. 5. Każdy Użytkownik jest identyfikowany przez Bank na podstawie przydzielonego loginu oraz hasła. Login jest wysłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, a hasło internetowe jest wysyłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika. 6. W ramach usług Bankowości Internetowej Posiadacz może aktywować kanał dostępu do produktów i usług Banku umożliwiający uzyskiwanie informacji o nich oraz składanie dyspozycji przez telefon komórkowy lub smartfon przy użyciu dedykowanej aplikacji (dalej Bankowość Mobilna lub BM ). 7. W celu zalogowania do BM należy podać login i hasło mobilne, które Użytkownik sam ustanawia w aplikacji mobilnej po identyfikacji hasłem nadanym do BI. 8. Za pośrednictwem Bankowości Mobilnej Posiadacz rachunku oraz każdy Użytkownik może: a) składać poniższe typy dyspozycji wymagające autoryzacji kodem PIN: polecenie przelewu z rachunków dostępnych w Bankowości Internetowej, do wysokości określonego limitu; dokonywanie otwarcia lokaty; doładowanie telefonu komórkowego; b) składać dyspozycje, niebędące zleceniami płatniczymi, które nie wymagają autoryzacji kodem PIN: konfiguracja wyglądu głównego Bankowości Mobilnej; lokalizacja bankomatów umożliwiających bezpłatną wypłatę gotówki oraz oddziałów Banku w wybranej okolicy; sprawdzenie historii i szczegółów dotyczących rachunków i lokat, dostępnych w Bankowości Internetowej; sprawdzenie zaplanowanych zleceń płatniczych. 9. Do zatwierdzenia złożonej dyspozycji (autoryzacji) służą hasła jednorazowe. 10. Wprowadzenie pięć razy błędnego hasła jednorazowego powoduje zablokowanie możliwości autoryzowania kolejnych dyspozycji. Odblokowanie możliwości autoryzacji dyspozycji następuje poprzez kontakt z Infolinią, gdzie po pozytywnej identyfikacji Użytkownika konsultant dokona odblokowania. 11. Bank świadczy usługę wysyłania komunikatów SMS z hasłem do BI oraz hasłami jednorazowymi wyłącznie na numer telefonu komórkowego polskiego operatora telekomunikacyjnego. 12. Bank udostępnia usługę Bankowości Internetowej do Rachunków wskazanych przez Posiadacza. 13. Posiadacz oraz każdy Użytkownik może za pomocą Bankowości Internetowej uzyskiwać informacje o rachunkach w zakresie: aktualnego salda i obrotów; historii za wybrany okres z możliwością wydruku; założonych lokat złotowych i walutowych; zakończonych w przeciągu ostatnich 14 dni lokat złotowych i walutowych; ustanowionych zleceń stałych i przelewów z odroczonym terminem realizacji (dotyczy tylko rachunków bieżących w złotych); przelewów i odbiorców zdefiniowanych. Posiadacz może ograniczyć dostęp Użytkownika w zakresie ww. informacji do tylko niektórych Rachunków bieżących. 14. Za pomocą Bankowości Internetowej wszyscy Użytkownicy uzyskują informacje o następujących produktach bankowych posiadanych przez Posiadacza w Banku: kredyty udzielone na rzecz Posiadacza od początku 2011 roku z wyłączeniem kredytów na zakup pojazdów, maszyn i urządzeń oraz refinansowanie ww. zakupów; karty płatnicze. 15. Posiadacz oraz każdy wskazany przez Posiadacza Użytkownik może w zakresie środków znajdujących się na Rachunku i do wysokości salda rachunku, z uwzględnieniem przyznanego limitu debetowego lub kredytowego, składać w złotych polskich następujące dyspozycje, autoryzowane za pomocą hasła jednorazowego: polecenia przelewu, w tym polecenia przelewu związane z dokonaniem założenia (autoryzacja nie jest wymagana) lub likwidacji lokaty, przelewu typu sms i e mail, zlecenia stałe oraz przelewy odroczone na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach, w tym rachunki ZUS i US; transfer środków pieniężnych na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach przy użyciu karty kredytowej lub transfer środków pieniężnych z rachunku karty kredytowej po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Bank (autoryzacja nie jest wymagana jedynie w przypadku operacji, gdzie transfer środków pieniężnych dokonywany jest na rachunki Posiadacza). 16. W przypadku zleceń w postaci przelewu sms lub , Posiadacz/Użytkownik podaje jedynie numer telefonu komórkowego odbiorcy lub adres odbiorcy. Odbiorca przelewu, za pośrednictwem aplikacji informatycznej Banku podaje numer rachunku, na który ma nastąpić przelew, a następnie zatwierdza je hasłem wygenerowanym przez Bankowość Internetową, a otrzymanym przez odbiorcę za pośrednictwem odrębnej wiadomości SMS lub . Momentem złożenia zlecenia płatniczego jest moment, w którym Bank otrzymuje zatwierdzone przez odbiorcę dane niezbędne do wykonania zlecenia. W przypadku, gdy Bank nie otrzyma danych wskazanych w poprzednim zdaniu w terminie 7 dni od dnia złożenia dyspozycji przez Posiadacza/Użytkownika, zlecenie wygasa. 17. Spłata karty kredytowej oraz polecenia przelewu wykonane za pomocą opcji Przelew pomiędzy Rachunkami Posiadacza nie wymagają autoryzacji z użyciem haseł jednorazowych. Autoryzacja takich transakcji następuje poprzez akceptację formularza zlecenia w systemie BI (skutkującą przekazaniem go do realizacji). 18. W ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej można ponadto składać następujące dyspozycje niebędące zleceniami płatniczymi, których autoryzacja odbywa się za pomocą hasła jednorazowego: dokonywać zmiany hasła internetowego; nadać/edytować/zmienić kod PIN do wybranych kart płatniczych; aktywować, dezaktywować, zablokować lub odblokować możliwość wykonywania operacji zbliżeniowych wybranych kart płatniczych; aktywować, zastrzec, zablokować, odblokować lub dokonywać zmiany limitów operacji karty płatniczej; definiować i modyfikować limity kwotowe (dzienne i pojedyncze) operacji składanych w Bankowości Internetowej. 19. Posiadacz oraz każdy upoważniony przez posiadacza Użytkownik może ponadto w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej składać następujące dyspozycje niebędące zleceniami płatniczymi, które nie wymagają autoryzacji hasłem jednorazowym: uzyskiwać informacje o operacjach dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydanych na rzecz Posiadacza; uzyskiwać dodatkowe informacje o właściwościach kart płatniczych; uzyskiwać dodatkowe informacje o wartości kredytu wykorzystanego w danym momencie w ramach limitu kredytowego oraz wartości pozostającej do wykorzystania. 20. W ramach Bankowości Internetowej Posiadacz może otwierać i zamykać rachunki lokat terminowych w złotych polskich oraz walutach wymienialnych na warunkach określonych w OWU oraz Tabeli. 21. Wysokość oprocentowania lokaty jest uzależniona od rodzaju, kwoty i czasu trwania lokaty oraz daty wpływu środków pieniężnych na rachunek lokaty. 22. Umowa lokaty jest zawierana z chwilą wpływu środków pieniężnych z rachunku wybranego przez Klienta w dyspozycji założenia lokaty, na warunkach obowiązujących w dniu jej założenia. Za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek lokaty, a w przypadku odnowienia się lokaty ostatni dzień okresu poprzedniego. 23. Lokata jest odnawialna na zasadach obowiązujących w Banku w dniu odnowienia lub w przypadku, gdy lokata ma charakter nieodnawialny jest przekazywana na rachunek, zgodnie z dyspozycją Klienta. 24. Wysokość oprocentowania środków deponowanych na rachunku lokaty Bank określa każdorazowo w momencie zakładania lokaty w Bankowości Internetowej, a ponadto podaje do wiadomości Klientów w formie oferty w Bankowości Internetowej lub na stronie internetowej Banku wskazanej w OWU. 25. Potwierdzenie założenia lokaty udostępnione jest w witrynie internetowej w formie elektronicznej, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. Informacja o stanie lokat oraz ich saldach udostępniana jest Klientowi elektronicznie w formie szczegółów lokaty generowanych z wykorzystaniem usługi Bankowości Internetowej. 26. Posiadacz i Użytkownik ma możliwość podglądu i zakładania, zrywania oraz zmiany warunków internetowych lokat terminowych za pomocą Bankowości Internetowej, z zastrzeżeniem, że w czasie trwania lokaty nie jest możliwa zmiana jej okresu umownego. Możliwość składania powyższych dyspozycji dotyczy wyłącznie tych lokat, które zostały zasilone z Rachunku bieżącego, do którego mają dostęp za pośrednictwem Bankowości Internetowej. 27. W ramach Bankowości Internetowej dostępna jest usługa SMS Info, która dotyczy operacji i dyspozycji wykonanych w ramach produktów udostępnianych przez Bank za pomocą Bankowości Internetowej. 28. Numer telefonu komórkowego/adres poczty elektronicznej dla usługi SMS Info musi być tożsamy z numerem telefonu komórkowego/adresem poczty elektronicznej wykorzystywanym przy obsłudze Bankowości Internetowej.

5 29. Posiadacz Bankowości Internetowej w ramach SMS Info może otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem: krótkich wiadomości tekstowych SMS; poczty elektronicznej Posiadacz Bankowości Internetowej ma możliwość określenia rodzaju otrzymywanych powiadomień SMS lub spośród następującego zakresu: powiadomienia systemowe, powiadomienia o operacjach dokonywanych w ramach Rachunku bieżącego. Posiadacz Bankowości Internetowej ma również możliwość ustawienia godziny lub częstotliwości wysyłanych powiadomień. 31. Usługa SMS Info może być aktywowana/dezaktywowana lub konfigurowana za pośrednictwem Bankowości Internetowej. 32. W trakcie trwania usługi SMS Info Posiadacz Bankowości Internetowej ma możliwość zmiany wybranego wcześniej pakietu na inny. Dokonana zmiana obowiązywać będzie od pierwszego dnia kalendarzowego następnego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy). 33. W danym okresie rozliczeniowym możliwe jest aktywowanie jednego pakietu SMS Info. W przypadku aktywacji a następnie dezaktywacji oraz ponownej aktywacji w danym okresie rozliczeniowym nie następuje zwiększenie ilości wiadomości SMS przypadających na dany okres rozliczeniowy. Ilość wiadomości SMS dostępnych w ramach pakietu zostaje pomniejszona o ilość wykorzystanych SMS w trakcie korzystania z aktywnej usługi SMS Info. 34. Wiadomości SMS/ wysyłane są przez Bank zgodnie z parametrami określonymi przez Posiadacza Bankowości Internetowej: podczas aktywacji usługi SMS Info; podczas modyfikacji ustawień usługi SMS Info. 35. Posiadacz Bankowości Internetowej może w każdym czasie dezaktywować usługę SMS Info usługa SMS Info jest usługą opcjonalną. 36. W zakresie urządzenia mobilnego Użytkownik Bankowości Internetowej może: aktywować i dezaktywować urządzenie mobilne; odblokować dostęp do Bankowości Mobilnej, użytkowanej przez urządzenie mobilne. 37. Bank udostępnia Posiadaczowi informacje o wykonanych dyspozycjach i zrealizowanych z tego tytułu rozliczeniach oraz pobranych opłatach i prowizjach w dowolnym momencie trwania Umowy, poprzez BI w postaci historii operacji. 38. Posiadacz zgłasza Bankowi zastrzeżenia do informacji udostępnionych w BI w trybie określonym w OWU. 39. W ramach usługi Bankowości Internetowej możliwe jest wykonywanie poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich z Rachunków bieżących, przy czym takie zlecenia wymagają autoryzacji przy użyciu hasła jednorazowego i są wykonywane na podstawie regulaminu wskazanego w 9 ust. 16 OWU. 40. Pełna funkcjonalność Bankowości Internetowej jest prezentowana w witrynie internetowej. Bank informuje o udostępnieniu nowych funkcjonalności w komunikacie umieszczonym w witrynie internetowej. 14. Zawieranie umów i składanie wniosków o usługi/zawarcie umów w formie elektronicznej 1. Zawarcie umowy w postaci elektronicznej następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 2. Postanowienia dotyczące zawierania lub zmiany umów w postaci elektronicznej wchodzą w życie z chwilą wprowadzenia takiej możliwości przez Bank. Bank poinformuje Klientów o udostępnieniu możliwości określonej w poprzednim zdaniu w formie komunikatu zamieszczonego w witrynie internetowej. 3. Zawarcie umowy w postaci elektronicznej za pośrednictwem Bankowości Internetowej spełnia wymagania formy pisemnej zgodnie z postanowieniami art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.) (tzw. równoważna forma pisemna) i stanowi realizację postanowień art. 76 Kodeksu cywilnego o wyborze formy zawarcia umów produktowych. 4. Do zawarcia umowy w postaci elektronicznej za pośrednictwem Bankowości Internetowej niezbędne jest: uprzednie zawarcie przez Klienta Umowy rachunku z usługą Bankowości Internetowej oraz otrzymanie loginu i hasła; zalogowanie się Klienta w witrynie internetowej dostępnej pod adresem prawidłowe wypełnienie formularza danej umowy i/lub wniosku, udostępnionej przez Bank w odpowiedniej witrynie internetowej; dokonanie autoryzacji zgodnie z zasadami, na jakich świadczona jest usługa Bankowość Internetową oraz akceptacja warunków zawartych w umowach produktowych, OWU, Regulaminach i Tabeli. 5. Identyfikacja Klienta w systemach Banku i autoryzacja podczas zawierania umowy następuje z użyciem loginu oraz hasła odpowiednio do Bankowości Internetowej. 6. Poprzez wykonanie czynności określonych w ust. 4 lit. b-d nin. paragrafu zawierana jest umowa o treści przyjętej z wzorca umowy obowiązującego w dniu wypełnienia formularza umowy. 7. Umowa zawierana w postaci elektronicznej wchodzi w życie z chwilą przekazania Klientowi przez Bank potwierdzenia zawarcia umowy i jej warunków. Potwierdzenie to jest doręczone Klientowi na piśmie lub w formie elektronicznej, według wyboru Klienta, dokonywanego w trakcie zawierania tej umowy. 8. Zawarcie umów produktowych powodujących udzielenie przez Bank kredytu poprzedzone jest złożeniem wniosku kredytowego i uzależnione jest od uprzedniej oceny zdolności kredytowej Klienta. Ocena ta dokonywana jest na podstawie stosownych danych przekazanych przez Klienta we wniosku kredytowym. 15. Zasady bezpieczeństwa usług Bankowości Internetowej, GB24 i Bankowości Mobilnej 1. Bank nie kontroluje środowiska komputerowego Posiadacza, zaleca się jednak, aby upewnił się, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Przed zawarciem Umowy Posiadacz otrzymuje wraz z OWU Komunikat w zakresie wymogów technicznych do internetowych i mobilnych kanałów dostępu (dalej Komunikat ), których spełnienie umożliwia dostęp do usługi BI, BM i GB24. Bank publikuje na stronie internetowej wskazanej w 36 w zakładce Firmy - Bankowość Elektroniczna aktualną wersję Komunikatu. Najważniejsze rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych w celu ochrony przed szczególnymi zagrożeniami powodowanymi poprzez łączenie się z siecią internetową określono w ust. 25. Dodatkowe zalecenia i ostrzeżenia Bank zamieszcza na stronach do logowania wskazanych w ust. 13 niniejszego paragrafu. 2. Bank nie gwarantuje poprawności pracy BI, BM i GB24 w przypadku korzystania z tych kanałów dostępu w sposób niezgodny z udostępnionymi rekomendacjami technicznymi zawartymi a Komunikacie. 3. Bank zaleca regularne zapoznawanie się z treścią wiadomości wysyłanych za pośrednictwem BI, GB24 oraz na stronach do logowania wskazanych w ust. 13 niniejszego paragrafu. 4. Bank zastrzega, że zakres usług BI, BM i GB24 jest ograniczony jedynie do tych umów, które mogą być obsługiwane z wykorzystaniem tych kanałów. 5. Wprowadzenie przez Użytkownika BI trzy razy błędnego hasła w ramach BI, a także wprowadzenie pięć razy błędnego hasła jednorazowego powoduje zablokowanie BI oraz brak możliwości autoryzowania kolejnych dyspozycji. Odblokowanie następuje poprzez kontakt i pozytywną identyfikację Użytkownika na Infolinii lub w placówce Banku. 6. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi BI oraz GB24 w przypadku uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem tych kanałów dostępu. Za uzasadnione przyczyny uznaje się: udostępnienie numeru login/hasła osobom nieuprawnionym; uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Posiadacza lub Użytkownika w związku z korzystaniem z usługi Bankowości Internetowej lub GB24; wykorzystanie usług Bankowości Internetowej lub GB24 niezgodnie z ich przeznaczeniem. 7. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi BI i GB24 w związku z podejrzeniem nieuprawnionego ich użycia lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej oraz z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza zdolności kredytowej, gdy korzystanie jest związane z dostępem do środków z udzielonego kredytu. 8. Bank poinformuje Posiadacza wysyłając niezwłocznie informację na wskazany przez Posiadacza adres mailowy lub wskazany numer telefonu lub w inny uzgodniony z Posiadaczem sposób o zablokowaniu usługi BI i GB24 przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. 9. Bank odblokuje dostęp do usługi BI lub GB24 niezwłocznie po ustaniu podstaw do utrzymywania blokady. 10. Posiadaczowi i Użytkownikom przysługuje prawo do zablokowania dostępu do usługi BI i GB24, a także do zmiany numeru login oraz hasła w przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w ich posiadanie oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Zablokowanie usługi, anulowanie/zmianę numeru login/hasła lub prośbę o odblokowanie należy niezwłocznie skierować do Banku w wypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli lub kradzieży danych służących do logowania bezpośrednio w placówce Banku lub telefonicznie poprzez Infolinię. 11. Odblokowanie usług zablokowanych z przyczyn określonych w ust. 10 następuje po dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika. 12. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki zrealizowanej dyspozycji zgodnie z jej treścią określoną przez Posiadacza lub Użytkownika. 13. Ze względów bezpieczeństwa, technicznych lub innych niezależnych od Banku względów, Bank może czasowo zawiesić dostęp do wszystkich lub wybranych usług bankowych za pośrednictwem BI, GB24 lub BM przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W przypadku czasowego zawieszenia dostępu Bank informuje Posiadacza poprzez zamieszczenie komunikatu odpowiednio na stronie do logowania https://secure.getinbank.pl/ dla BI oraz https://korporacja.gb24.pl/ dla GB24, nie później niż 24 godziny przed

6 planowanym wyłączeniem dostępu, a w przypadku awarii w najkrótszym możliwym czasie po uzyskaniu informacji o zaistniałym problemie. W okresie zawieszenia dostępu Klient może składać dyspozycje w placówkach Banku w godzinach ich pracy. 14. Bank, świadcząc usługi GB24 i BI, zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania dyspozycji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 15. Z chwilą uzyskania możliwości dostępu do BI, BM i GB24 Posiadacz i Użytkownicy zobowiązani są podjąć niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń internetowych i mobilnych kanałów dostępu. 16. Posiadacz i Użytkownicy są zobowiązani do skutecznego zabezpieczenia danych służących do identyfikacji i weryfikacji ich tożsamości oraz autoryzacji dyspozycji w BI, BM i GB24 oraz stosowania się do zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z ww usług. W tym celu Posiadacz i Użytkownicy powinni z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do identyfikacji i weryfikacji ich tożsamości w BI, BM i GB Posiadacz i Użytkownicy nie mogą przekazywać nikomu powyższych danych i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich udostępnianie osobom trzecim. W szczególności należy zapewnić brak możliwości pozyskania informacji o takich danych jak login, hasło, numer PIN karty mikroprocesorowej, Getin Tokena oraz Bankowości Mobilnej oraz hasła i wszelkich innych informacji, których ujawnienie może spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo dyspozycji składanych za pośrednictwem tych kanałów. Posiadacza obciążają dyspozycje złożone przez osoby, którym on sam lub Użytkownik udostępnił informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 18. Posiadacz i Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z BI, BM i GB24 zgodnie z Umową, OWU i z uwzględnieniem rekomendacji technicznych określonych w Komunikacie oraz niezwłocznego zgłaszania Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad danymi służącym do logowania (login/hasło) oraz pozostałymi danymi, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia, Posiadacz lub Użytkownik są zobowiązani niezwłocznie: zablokować dostęp do BI, BM i GB24 lub anulować dane do logowania telefonicznie poprzez Infolinię lub zgłosić ten fakt w placówce Banku. 19. W przypadku utraty karty mikroprocesorowej Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest złożyć w Banku dyspozycję zablokowania karty telefonicznie do COK lub w dowolnej placówce Banku. Zablokowanie karty uniemożliwia dokonywanie autoryzacji zleceń zablokowaną kartą. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie w razie podejrzenia, że z karty może korzystać osoba nieuprawniona, blokady karty może dokonać Bank, bez odrębnej dyspozycji Posiadacza. W przypadku blokady dokonanej przez Bank, niezwłocznie informuje on Posiadacza w uzgodniony z nim sposób o zablokowaniu karty: przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. 20. W przypadku zgłoszenia telefonicznego warunkiem przyjęcia przez konsultanta Banku tego zgłoszenia jest podanie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację Klienta, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia i/lub nazwisko rodowe matki. 21. Czynności wykonywane przez Posiadacza i/lub Użytkowników w sposób niezgodny z podanymi przez Bank informacjami mogą doprowadzić do zablokowania dostępu do Bankowości Internetowej bądź przerwania procesu akceptacji, co z kolei może skutkować brakiem możliwości dokonania czynności, w tym złożenia zlecenia płatniczego. 22. Wszystkie dyspozycje złożone za pomocą BI i GB24 są zabezpieczone w sposób trwały przez Bank i stanowią dowody w przypadku sytuacji spornych. 23. Bezpieczeństwo korzystania z Bankowości Internetowej zapewniają adekwatne rozwiązania teleinformatyczne, w tym protokoły kryptograficzne (np. TLS/SSL) i certyfikaty cyfrowe. 24. System GB24 gwarantuje bezpieczeństwo operacji m.in. dzięki: kontroli dostępu do systemu i poszczególnych jego funkcji oraz możliwości maskowania hasła; komunikacji z bankiem SSL AES 256 bitowe; odwzorowaniu karty wzorów podpisów oraz możliwości ustanowienia wymogu akceptacji zależnie od kwoty dyspozycji. 25. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z internetowych i mobilnych kanałów dostępu do Rachunku i usług powiązanych z Rachunkiem zaleca się: używanie karty mikroprocesorowej tylko w momencie podpisu zleceń, po dokonaniu autoryzacji/wylogowaniu przechowywanie karty w bezpiecznym miejscu, bez dostępu osób trzecich; korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej (firewall); sprawdzanie numeru rachunku odbiorcy, zwłaszcza w przypadku kopiowania danych do przelewu oraz sprawdzanie numeru rachunku odbiorcy w bazie kontrahentów i w szablonach przelewów; regularne sprawdzanie historii przeprowadzonych transakcji, w tym transakcji wysyłanych w paczkach ; dbanie, aby hasło do GB24, BI i BM lub autoryzacji transakcji (PIN) było wystarczająco silne (hasło powinno zawierać min 8 znaków, kombinację dużych, małych liter oraz cyfr oraz znak specjalny np. # % &), używanie hasła maskowanego oraz zmianę hasła nie rzadziej niż co kilka miesięcy; korzystanie w GB24 z funkcjonalności filtrowania adresu IP - umożliwia ona logowanie tylko z wybranych adresów IP; logowanie wyłącznie ze strony głównej Banku poprzez wybranie opcji logowanie -> Klienci Korporacyjni do aplikacji GB24 lub logowanie -> Klienci indywidualni i MŚP do Bankowości Internetowej Getin Banku; sprawdzanie przed wpisaniem identyfikatora oraz hasła, czy w pasku adresu przeglądarki w nazwie strony widnieje oznaczenie https oraz czy na dolnym pasku przeglądarki widnieje rysunek kłódki (ikona ta jest oznaczeniem certyfikatu bezpieczeństwa); instalowanie najnowszych wersji przeglądarki internetowej oraz wszystkich zalecanych poprawek do systemu operacyjnego; używanie komputera przeznaczonego wyłącznie do korzystania z GB24 lub BI ze stałym adresem IP oraz nie instalowanie oprogramowania nieznanego pochodzenia. Nie należy: logować się, podczas korzystania z nieznanych urządzeń (np. w kawiarniach internetowych, kioskach multimedialnych); logować się przez linki przesłane w wiadomościach , zawsze należy wybierać stronę do logowania otwierać plików nieznanego pochodzenia z rozszerzeniem np. exe, pdf, doc przesłanych na pocztę elektroniczną. KARTY 16. Wydanie i wznowienie Karty 1. Karta może być wydana na rzecz Posiadacza lub dowolnej, wskazanej przez Posiadacza osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (dalej Użytkownik karty ). 2. Posiadacz, wnioskując o wydanie karty dla Użytkownika karty, upoważnia go do dysponowania, przy użyciu karty, środkami znajdującymi się na Rachunku bieżącym w ramach ustanowionych limitów dziennych oraz pojedynczej operacji. 3. Posiadacz zobowiązuje się do zapoznania Użytkownika karty z postanowieniami OWU dotyczącymi karty oraz ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania przez Użytkownika karty. 4. Bank umożliwia wydanie karty jako: a) karty spersonalizowanej wydanej z umieszczonymi na karcie danymi Posiadacza i Użytkownika karty; b) karty niespersonalizowanej wydanej bez umieszczonych na karcie danych Posiadacza i Użytkownika karty. 5. W przypadku karty spersonalizowanej Bank w trakcie produkcji karty umieszcza na niej dane jej Posiadacza i Użytkownika w postaci imienia i nazwiska oraz dodatkowo nazwy firmy. Bank zastrzega sobie prawo do skrócenia danych Posiadacza (lub Użytkownika) karty umieszczonych na karcie. 6. Bank wysyła kartę oraz kod identyfikacyjny pocztą w oddzielnej korespondencji listem zwykłym na wskazany przez Posiadacza adres korespondencyjny a) spersonalizowaną w terminie do 14 dni od podpisania Umowy; b) kartę niespersonalizowaną od razu po podpisaniu Umowy. 7. Posiadacz karty zobowiązany jest do poinformowania Banku w przypadku: a) nieotrzymania karty lub kodu identyfikacyjnego w terminie 30 dni od daty podpisania wniosku/umowy rachunku(w przypadku karty spersonalizowanej); b) otrzymania koperty zawierającej kod identyfikacyjny noszącej ślady uszkodzeń mogących świadczyć o możliwości poznania kodu identyfikacyjnego przez osoby niepowołane; c) otrzymania nieczytelnego kodu identyfikacyjnego; d) otrzymania karty uszkodzonej w sposób uniemożliwiający jej użytkowanie. 8. Niezwłocznie po otrzymaniu karty Użytkownik karty zobowiązany jest podpisać kartę w sposób trwały na pasku do podpisu znajdującym się na odwrocie karty, w sposób zgodny ze wzorem podpisu złożonym na Umowie rachunku. 9. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezłożenia przez Użytkownika karty podpisu na karcie. 10. Karta spersonalizowana przekazywana jest jako nieaktywna. Posiadacz (lub Użytkownik) karty zobowiązany jest do aktywowania karty niezwłocznie po jej otrzymaniu. Aktywacja karty odbywa się w sposób określony w komunikacie Banku.

7 11. Karta niespersonalizowana aktywowana jest automatycznie przez Bank w momencie jej wydawania Posiadaczowi (lub Użytkownikowi). 12. Bank wydaje kartę na czas określony. Termin ważności karty podany jest na awersie karty w postaci cyfrowej, oznaczającej miesiąc i rok ważności karty. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jej ważności. 13. Karta jest wznawiana automatycznie bez konieczności ponownego składania wniosku, chyba że: a) karta została zastrzeżona w terminie najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu jej ważności; b) Posiadacz złożył w Banku pisemną rezygnację ze wznowienia karty, w terminie najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu jej ważności. 14. Karty niespersonalizowane wznawiane są jako karty spersonalizowane. 15. Dla kart wznowionych dotychczasowy kod identyfikacyjny pozostaje bez zmian. 16. Jeżeli dane dotyczące Posiadacza (lub Użytkownika) karty uległy zmianie i informacja o zmianie dotarła do Banku przed podjęciem przez Bank pozytywnej decyzji o wznowieniu karty, wówczas Bank dokonuje wznowienia karty w oparciu o nowe dane Posiadacza (lub Użytkownika) karty. 17. O zmianie adresu do wysyłki odnowionej karty Posiadacz (lub Użytkownik) karty zobowiązany jest powiadomić Bank nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności karty. 18. Po upływie terminu ważności karty należy ją zwrócić do Banku bądź zniszczyć. 17. Bezpieczeństwo i ochrona Karty 1. Posiadacz (Użytkownik) karty zobowiązany jest do: a) przechowywania karty i ochrony kodu identyfikacyjnego z zachowaniem należytej staranności; b) nieprzechowywania karty razem z kodem identyfikacyjnym; c) nieudostępniania karty oraz kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym; d) niezwłocznego zastrzeżenia karty w przypadku: zgubienia, kradzieży, zniszczenia oraz w innych przypadkach utraty karty; e) niezwłocznego zastrzeżenia karty w przypadku udostępnienia bądź ujawnienia kodu identyfikacyjnego osobie niepowołanej. 2. Kod identyfikacyjny jest generowany, drukowany i przekazywany przez Bank Użytkownikowi karty w sposób uniemożliwiający jego poznanie przez osoby niepowołane. Użytkownik karty jest jedyną osobą, której Bank przekazuje kod identyfikacyjny. 3. Bank nie ma możliwości odtworzenia kodu identyfikacyjnego bądź wygenerowania nowego w miejsce dotychczasowego. 4. Nikt, pod żadnym pozorem i w żadnych okolicznościach, nie ma prawa żądać od Użytkownika karty ujawnienia kodu identyfikacyjnego. 18. Używanie karty 1. Kartą może posługiwać się wyłącznie Użytkownik karty. 2. Z użyciem karty mogą być przeprowadzane następujące operacje: a) bezgotówkowe polegające na dokonaniu zapłaty za towary lub usługi; b) gotówkowe polegające na wypłacie gotówki; c) specjalne polegające na dostępie do dodatkowych usług Banku. 3. Bank ma prawo do dowolnego kształtowania zakresu dodatkowych usług realizowanych przez operacje specjalne. Wprowadzenie, zmiana bądź likwidacja usług Banku nie stanowi zmiany warunków OWU i umowy o kartę. 4. Limity określone w umowie mogą być później zmieniane na wniosek Posiadacza. Bank może przyznać limity w wysokości mniejszej niż wnioskowane przez Posiadacza. 5. Zmiana limitów następuje w przeciągu dwóch dni roboczych. 6. Bank ma prawo do zmiany limitów bez uprzedniej zgody Posiadacza w przypadku nieterminowej spłaty należności przez Posiadacza lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty. W takim przypadku Bank pisemnie informuje Posiadacza o zmianie limitów. 7. Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji może zmniejszyć na okres określony w komunikacie Banku dostępne środki o autoryzowaną kwotę, bez względu na to czy transakcja doszła do skutku. 8. Kartą można dokonywać operacji w następujących punktach i urządzeniach: a) w terminalach płatniczych w punktach handlowo usługowych bądź kasach banków; b) w samoobsługowych terminalach płatniczych; c) w bankomatach. 9. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia płatności z użyciem karty bądź odmowę dokonania operacji z użyciem karty z przyczyn niezależnych od Banku. 10. Kartą można posługiwać się w kraju oraz za granicą. W przypadku dokonywania kartą operacji za granicą karta powinna być używana zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym dokonywana jest operacja. 11. Za czynności związane z wydaniem, obsługą i używaniem karty Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli poprzez obciążenie Rachunku. 19. Dokonywanie i potwierdzanie operacji 1. Posiadacz/Użytkownik karty wyraża zgodę na dokonanie operacji (autoryzacja zlecenia płatniczego zgodnie z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych) poprzez: a) potwierdzenie kodem PIN w przypadku operacji dokonywanej z fizycznym użyciem karty, wymagającej podania prawidłowego kodu PIN; b) złożenie podpisu na dokumencie potwierdzającym treść operacji w przypadku operacji dokonywanej z fizycznym użyciem karty, wymagającej złożenia podpisu zgodnego z wzorem podpisu umieszczonego na karcie; c) użycie karty poprzez umożliwienie odczytania danych karty w przypadku operacji, których dokonanie nie wymaga podanie kodu PIN ani złożenia podpisu; d) podanie numeru karty, daty ważności karty oraz trzycyfrowego CVC2/CVV2 umieszczonego na rewersie karty w przypadku operacji dokonywanej bez fizycznego użycia karty, takich jak zamówienia pocztowe, telefoniczne lub internetowe; e) zbliżenie karty w przypadku operacji dokonywanej z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej karty. 2. Autoryzacja Posiadacza/Użytkownika karty może dotyczyć także kolejnych operacji. 3. W przypadku kart wyposażonych w funkcjonalność zbliżeniową maksymalna wysokość pojedynczej operacji zbliżeniowej nie wymagającej potwierdzenia kodem PIN ustalana jest dla każdego kraju przez organizacje płatnicze Visa oraz MasterCard i dla operacji zbliżeniowych dokonywanych na terenie Polski wynosi 50 zł. W przypadku operacji zbliżeniowej dokonanej za granicą wysokość tej kwoty jest inna niż obowiązująca na terenie Polski. Operacje zbliżeniowe do wysokości tej kwoty dokonywane są poprzez samo zbliżenie karty, natomiast operacje zbliżeniowe przekraczające tę kwotę wymagają dodatkowo potwierdzenia kodem PIN. W zależności od technicznych możliwości urządzenia akceptującego karty zbliżeniowe, urządzenie może dodatkowo wymagać potwierdzenia operacji zbliżeniowej kodem PIN niezależnie od kwoty operacji bądź przeprowadzenia operacji bez wykorzystania funkcjonalności zbliżeniowej. Bank umożliwia zablokowanie funkcjonalności zbliżeniowej na wniosek Posiadacza. 4. Potwierdzenie operacji może wymagać złożenia własnoręcznego podpisu przez Użytkownika karty na dokumencie potwierdzającym dokonanie operacji, zgodnego ze wzorem podpisu umieszczonym na karcie. Niezłożenie podpisu, złożenie podpisu niezgodnego ze wzorem podpisu umieszczonym na karcie bądź złożenie podpisu przez osobę inną niż Użytkownik karty może spowodować odmowę dokonania operacji, a także zatrzymanie karty przez obsługę punktu przyjmującego płatność kartą. 5. Obsługa punktu, w którym dokonywana jest operacja, ma prawo poprosić Użytkownika karty o okazanie dokumentu tożsamości. Odmowa okazania dokumentu tożsamości przez Użytkownika bądź okazanie dokumentu nie potwierdzającego tożsamości Użytkownika może spowodować odmowę dokonania operacji, a także zatrzymanie karty przez obsługę punktu. 6. Poza przypadkami określonymi w ust. 4 i 5, obsługa punktu lub urządzenie może również odmówić dokonania operacji, a także zatrzymać kartę w sytuacji: a) próby posłużenia się kartą nieważną lub kartą zastrzeżoną; b) próby posłużenia się kartą przez osobę inną niż Użytkownik karty; c) otrzymania z Banku, za pośrednictwem agenta rozliczeniowego obsługującego punkt lub urządzenie, polecenia odmowy dokonania operacji lub polecenia zatrzymania karty. 7. W sytuacji, gdy obsługa punktu lub urządzenie zatrzyma kartę z powodów innych, niż określone w ust. 2 4, a karta nie zostanie zwrócona na żądanie Użytkownika, wówczas Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zastrzeżenia karty. 8. Podczas dokonywania operacji Użytkownik karty zobowiązany jest do kontroli okoliczności posługiwania się kartą oraz dokumentów dotyczących dokonywanej operacji. W szczególności Użytkownik karty zobowiązany jest do sprawdzenia, czy: a) obsługa punktu, w którym dokonywana jest operacja, nie próbuje wyłudzić karty bądź kodu identyfikacyjnego, nie próbuje dokonać skopiowania karty lub jej paska magnetycznego oraz nie używa karty w urządzeniach nie związanych z obsługą kart, nie przetrzymuje karty na czas dłuższy niż dokonanie operacji bądź też nie powoduje działań, wskutek których Użytkownik karty traci ją z zasięgu wzroku;

8 b) kod identyfikacyjny jest wprowadzany przez Użytkownika karty w sposób dyskretny, uniemożliwiający jego poznanie przez osoby niepowołane; c) urządzenie podało prawidłową kwotę operacji zgodną z wydanym potwierdzeniem; d) operacja została potwierdzona tylko raz przez Użytkownika karty; kilkakrotne potwierdzenie operacji może oznaczać potwierdzenie kilku niezależnych od siebie operacji, e) po dokonaniu operacji Użytkownik karty otrzymał swoją kartę, która nie nosi śladów uszkodzenia. 9. W razie podejrzenia o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 6, Użytkownik karty zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z Bankiem pod numer służący do zastrzegania kart, gdzie po przedstawieniu sytuacji budzącej wątpliwości dokona ewentualnego zastrzeżenia karty. 10. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z okoliczności niezależnych od Banku, takich jak: działanie sił wyższych, odmowa akceptacji karty przez akceptanta, inny bank lub inną upoważnioną jednostkę lub bankomat, brak autoryzacji danej transakcji, awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie systemu autoryzacyjnego lub urządzenia akceptującego karty i rejestrującego transakcję. 20. Rozliczenie operacji 1. Obciążenia Rachunku Bank dokonuje bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o dokonanej operacji. 2. Operacje dokonane w walucie innej niż złote polskie przeliczane są na złote polskie według następujących zasad: a) dla kart Visa operacje dokonane w walucie innej niż złote polskie, przeliczane są bezpośrednio z tej waluty na złote polskie przez organizację Visa według kursu tej organizacji; b) dla kart MasterCard operacje dokonane w euro przeliczane są bezpośrednio na złote polskie według kursu walut Banku, natomiast operacje dokonane w pozostałych walutach obcych przeliczane są najpierw z tej waluty na euro przez organizację MasterCard według kursu tej organizacji, a następnie przeliczane są z euro na złote polskie według kursu walut Banku. 3. Kurs walut Banku to kurs sprzedaży euro według Tabeli Podstawowej Kursów Walut Getin Noble Banku S.A. ogłoszonej jako pierwsza w dniu rozliczenia operacji przez Bank. Kurs organizacji Visa/MasterCard to kurs walut zgodny z tabelą kursów tej organizacji z dnia rozliczenia przez nią operacji i w zależności od kraju, w którym operacja została dokonana, jest to kurs rynkowy waluty lub kurs ustalony przez władze danego kraju. 4. Operacje dokonywane przez Użytkownika karty dokonywane są w imieniu i na rzecz Posiadacza. 5. W przypadku wystąpienia na Rachunku przekroczenia salda dostępnego stosuje się postanowienia Umowy rachunku. 21. Zablokowanie Karty 1. Bank prowadzi licznik odmów udzielenia autoryzacji operacji, których odmowa została spowodowana wprowadzeniem błędnego kodu identyfikacyjnego podczas elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty. 2. Bank dokonuje zablokowania karty w momencie, gdy w ciągu jednego dnia zarejestruje trzy odmowy udzielenia autoryzacji operacji z powodów określonych w ust. 1. Karta zablokowana jest do końca dnia, w którym nastąpiło jej zablokowanie z podanego powodu. Odblokowanie karty następuje automatycznie, jeżeli wcześniej karta nie została zastrzeżona. 3. Licznik odmów udzielenia autoryzacji jest zerowany przez Bank automatycznie na koniec każdego dnia. 4. Poza automatycznym zablokowaniem karty, określonym w ust. 2, Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania karty w następującym przypadku: a) powstania podejrzenia, iż karta została utracona przez Użytkownika karty bądź kartą posługuje się osoba inna niż Użytkownik karty; b) gdy kartą dokonywane są operacje, bądź próby dokonania operacji, odbiegające od standardowych operacji dokonywanych przez Użytkownika karty; c) przekazanie informacji od organizacji obsługujących bankomaty o prawdopodobieństwie zeskanowania karty; d) ochrony interesu Posiadacza lub Użytkownika karty; e) ochrony uzasadnionego interesu Banku. 5. Zablokowanie karty z przyczyn określonych w ust. 4 następuje na czas nieokreślony, do momentu wyjaśnienia okoliczności, które były powodem zablokowania karty przez Bank. 22. Zastrzeżenie Karty 1. Zastrzeżenia karty można dokonać telefonicznie pod całodobowo czynnym numerem telefonu podanym w komunikacie Banku lub w dowolnej placówce Banku. 2. Bank potwierdza przyjęcie zastrzeżenia karty w momencie zgłoszenia zastrzeżenia w placówce Banku. 3. Kartę może zastrzec: Użytkownik Karty, Posiadacz lub inna osoba, o ile zgłaszając zastrzeżenie karty poda wszystkie informacje niezbędne do zastrzeżenia karty. 4. Zastrzeżenie karty jest nieodwołalne, a zastrzeżona karta nie może być dalej używana. W przypadku odnalezienia, zwrotu lub odzyskania karty, karta powinna zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. 5. Zastrzeżenie karty dotyczy jedynie karty wskazanej podczas zastrzeżenia i nie powoduje utraty prawa używania innych kart wydanych do Rachunku. 6. Bank ma prawo do zastrzeżenia karty wyłącznie z ważnych przyczyn, do których zalicza się: a) podanie nieprawdziwych informacji przy zawarciu Umowy; b) istotne naruszenie przez Posiadacza lub Użytkownika karty postanowień OWU; c) powzięcie przez Bank informacji o śmierci Posiadacza lub Użytkownika; d) zajęcie Rachunku przez organ egzekucyjny; e) zamknięcie lub zastrzeżenie Rachunku; f) wypowiedzenie przez Bank lub Posiadacza umowy o kartę bądź Umowy rachunku. 7. Bank niezwłocznie informuje Posiadacza i Użytkownika karty o zastrzeżeniu karty z przyczyn określonych w ust Bank ponosi odpowiedzialność za operacje dokonane po zastrzeżeniu karty, z wyłączeniem: a) operacji, do których doszło z winy umyślnej Użytkownika karty; b) operacji potwierdzonych przez Użytkownika karty. 23. Odpowiedzialność Banku 1. Bank odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie dyspozycji Posiadacza. 2. Bank odpowiada również za skutki zrealizowania dyspozycji przez osoby trzecie, po złożeniu przez Posiadacza dyspozycji blokady hasła lub karty: od momentu złożenia dyspozycji blokady jeżeli została złożona telefonicznie lub pisemnie w placówce Banku; od godziny 10:00 następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia dyspozycji blokady w przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną. 24. Rozliczenia pieniężne 1. Bank jest zobowiązany do wykonywania zleconych rozliczeń pieniężnych bez zbędnej zwłoki, najpóźniej następnego dnia roboczego następującego po dniu ich złożenia. 2. Termin określony w ust. 1 może zostać przedłużony o kolejny dzień roboczy w przypadku gdy Bank otrzymał dyspozycję w postaci papierowej. Przedłużenia terminu nie stosuje się w sytuacji, gdy dyspozycja dotyczy transferu środków pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz innych składek i wpłat, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak również w sytuacji gdy transakcja płatnicza w całości wykonywana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polskiej dotyczy należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. 3. Bank rozpoczyna wykonanie autoryzowanego zlecenia płatniczego (rozumianego jako oświadczenie Klienta skierowane do Banku zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej) złożonego przez Posiadacza z chwilą jego otrzymania (dalej: moment otrzymania zlecenia ), z zastrzeżeniem, że: a) Bank i Posiadacz mogą uzgodnić, iż wykonanie zlecenia rozpoczyna się: określonego dnia; pod koniec wskazanego okresu; w dniu, w którym Posiadacz zapewnił na Rachunku środki pieniężne wystarczające do wykonania zlecenia płatniczego; b) w przypadku, gdy zlecenie płatnicze zostało otrzymane przez Bank w dniu niebędącym dniem roboczym, uznaje się, iż zlecenie złożone przez Posiadacza zostało otrzymane przez Bank pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. 4. Zlecenie, którego wykonanie Bank rozpoczął, jest nieodwołalne.

9 5. Bank realizuje dyspozycje Posiadacza w granicach dostępnych na Rachunku środków. 6. W przypadku złożenia kilku dyspozycji obciążeniowych jednocześnie, przy braku środków na realizację wszystkich, Bank realizuje je zgodnie z kolejnością wskazaną przez Posiadacza rachunku, a w przypadku braku takiej dyspozycji według własnego uznania. 7. W przypadku odmowy realizacji zlecenia Bank informuje Posiadacza drogą pocztową lub w formie komunikatów umieszczanych w bankowości internetowej GB24 lub Bankowości Internetowej Getin Banku albo w inny sposób, indywidualnie uzgodniony z Posiadaczem Bank może pobrać opłatę za tego rodzaju powiadomienie zgodnie z Tabelą. 25. Zmiany OWU Bank może dokonywać zmian OWU w celu ich dostosowania do sytuacji rynkowej, przepisów prawa lub wymogów wewnętrznych. W takim przypadku Bank informuje Klienta o treści dokonanych zmian. Obowiązują one strony Umowy, o ile w terminie 14 dni od poinformowania o zmianach, Klient nie wypowie Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 26. Obowiązki informacyjne 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 455.), Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych lub danych firmowych, a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie, o której mowa w ust. 1, ma prawo m. in. do: stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust 3 ww. ustawy; rozwiązania Umowy; odmowy przeprowadzenia transakcji; nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków). 27. Doręczanie pism 1. W razie zmiany danych adresowych Klienta w czasie trwania Umowy, Klient ma obowiązek pisemnie zawiadomić Bank o nowym adresie, ze wskazaniem numeru Umowy. 2. W przypadku niespełnienia tego wymogu korespondencję przesyłaną na adres podany przy zawarciu Umowy uważa się za doręczoną. 3. Jeżeli Klient nie wykona obowiązku poinformowania Banku o zmianie adresu, o którym mowa w ust. 1, Bank będzie uprawniony do ustalenia nowego adresu Klienta i pobrania opłaty w wysokości określonej w Tabeli za ustalenie nowego adresu Klienta. 28. Klauzula sanacyjna W przypadku nieważności jednego z postanowień zawartej pomiędzy Stronami Umowy, pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy. 29. Właściwość prawa i właściwość sądu 1. Prawem właściwym dla oceny powstałych pomiędzy Bankiem i Klientem stosunków prawnych jest prawo polskie. 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z zawartych z Bankiem umów jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 30. Reklamacje 1. Posiadacz zobowiązany jest na bieżąco uzgadniać stan swego rachunku, na podstawie otrzymanych wyciągów bankowych. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu na rachunku Posiadacza zobowiązany jest zgłosić niezgodność w terminie 14 dniu od daty otrzymania wyciągu lub zawiadomienia. 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy dokonywaniu transakcji płatniczych, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych, Posiadacz powinien niezwłocznie zgłosić reklamację. 4. Reklamacje mogą być zgłaszane: a) w formie pisemnej, wysyłanej na adres COK lub złożonej w placówce Banku; b) telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią COK; c) drogą elektroniczną na adres mailowy COK. 5. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Posiadacza, datę złożenia reklamacji, opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Posiadacza. Do złożonej reklamacji Posiadacz powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 6. Bank może się zwrócić do Posiadacza, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 7. Roszczenia Posiadacza z tytułu sytuacji opisanych w ust. 3 wygasają, jeśli Posiadacz nie powiadomi Banku o zaistniałej sytuacji w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia obciążenia rachunku kwotą kwestionowanej transakcji albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana (chyba że Regulamin danego produktu bądź usługi wskazuje na inny termin). 8. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Kredytobiorcę przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. 9. Po rozpatrzeniu reklamacji Bank informuje Posiadacza o wyniku jej rozpatrzenia pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Posiadaczem. 10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, jeżeli uprzednio Bank uznał rachunek kwotą reklamowanej transakcji pod warunkiem pozytywnego jej rozpatrzenia, Bank ma prawo do ponownego obciążenia rachunku reklamowaną kwotą. 11. Jeżeli uznanie rachunku z tytułu reklamacji nastąpiło warunkowo, przed zakończeniem procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Bank, rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku nie uchybia obowiązkowi Posiadacza do zwrotu reklamowanej kwoty, którą Bank uznał warunkowo rachunek. 12. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej Bank zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Posiadaczowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej oraz przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. 13. Bank ma prawo do odmowy uznania niezgodności, jeśli powstała wskutek posłużenia się kartą płatniczą w sposób nieprawidłowy bądź niezgodny z obowiązującymi przepisami. 14. Jeżeli operacja będąca przyczyną powstania niezgodności została dokonana utraconą kartą bądź jest wynikiem przestępstwa, wówczas Posiadacz zobowiązany jest do: a) niezwłocznego zawiadomienia policji lub prokuratora o przestępstwie; b) przekazania do Banku potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie oraz innych postanowień wydanych przez policję lub prokuratora w sprawie; c) współdziałania z Bankiem oraz policją lub prokuratorem w celu wyjaśnienia przestępstwa. 15. Zawiadomienie o przestępstwie musi zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację operacji, będącej przyczyną powstania niezgodności, w tym zawierać numer karty, datę, kwotę i miejsce dokonania operacji oraz szczegółowy opis okoliczności sprawy. 16. Bank ma prawo do zawiadomienia policji lub prokuratora o przestępstwie w przypadku, gdy: a) Posiadacz nie zawiadomi policji lub prokuratora o przestępstwie; b) przestępstwo zostało dokonane na szkodę Banku. 31. Mylne księgowanie Posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu mylnie zaksięgowanych, nienależnych mu środków. 32. Pełnomocnicy 1. Pełnomocnictwa dla osób trzecich Posiadacz ustanawia i określa ich zakres na karcie wzorów podpisów poprzez złożenie swojego podpisu. 2. Karta wzorów podpisów stanowi integralną część Umowy rachunku. 33. Rachunek wspólników spółek cywilnych 1. Rachunek może być prowadzony jako rachunek wspólny dla wspólników spółki cywilnej. 2. Każdy wspólnik może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku, chyba że z umowy spółki cywilnej (doręczonej Bankowi) lub łącznej dyspozycji wspólników wynikają inne zasady. 3. Do zawarcia Umowy rachunku wymagane jest współdziałanie wszystkich wspólników spółki cywilnej.

10 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania dyspozycji złożonych przez poszczególnych wspólników spółki, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich. 5. W przypadku, gdy wykonanie kilku dyspozycji złożonych w ramach Rachunku wyklucza całkowicie lub częściowo wykonanie pozostałych dyspozycji, Bank może odmówić wykonania wszystkich dyspozycji do czasu otrzymania zgodnego oświadczenia wszystkich wspólników. 34. Wypowiedzenie Umowy rachunku Bank jest uprawniony do rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, w szczególności jeżeli: a) do Banku wpływają dyspozycje wystawione przez Posiadacza przekraczające stan wolnych środków; b) debet lub kredyt na Rachunku bieżącym nie zostały wyrównane w terminie; c) Posiadacz naruszył inne warunki Umowy rachunku; d) Rachunek nie wykazuje obrotów przez okres 3 miesięcy (nie licząc naliczonych prowizji); e) Rachunek jest objęty zajęciem egzekucyjnym; f) Posiadacz jest wpisany na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. 35. Kolizja postanowień W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. 36. Postanowienia końcowe 1. Instytucją sprawującą nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 2. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Klientem jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej poprzez Centrum Obsługi Klienta Firmowego (ul. Szewczenki 8, Katowice, tel. (32) , 3. W każdej sprawie Klient może również komunikować się z Bankiem w drodze osobistego kontaktu w placówkach Banku. 4. Aktualna informacja o miejscach, w których wykonywana jest działalność prowadzona przez Bank, w postaci listy Placówek Banku, dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem: INFORMACJA W SPRAWIE SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW 1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na niniejszym rachunku bankowym objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji do wysokości określonej w ust. 4 poniżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.) oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 3. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe i niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro w 100%. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Posiadacz jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji. Komunikat w zakresie wymogów technicznych do internetowych i mobilnych kanałów dostępu (dalej Komunikat ) 1. W celu skorzystania z Bankowości Internetowej, konieczne jest dysponowanie urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, wyposażonym w jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer (wersja min. 9.0) lub Mozilla FireFox (wersja min. 12.0) lub Google Chrome (wersja min. 15.0) lub Safari (wersja min. 5.0) lub Opera (wersja min. 10.0). 2. Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie aplikacji GB24 muszą zostać spełnione poniższe wymagania techniczne: system operacyjny (MS Windows Vista/Win7/Win8), Internet Explorer 8 lub wyższy przeglądarka musi dysponować 128-bitowym protokołem szyfrowania transmisji danych, zainstalowane oprogramowanie Java JRE Update 1.7 lub wyższe, wolny port USB (zalecany) lub szeregowy RS232 dot. tylko stacji z zainstalowanym czytnikiem kart mikroprocesorowych, łącze internetowe minimum 64 kb/s. 3. W celu korzystania z Bankowości Mobilnej (Getin Mobile) należy pobrać aplikację ze sklepu internetowego: Google Play - dostępna jest na platformie Android od wersji 2.2 lub App Store - dostępna jest na platformie ios od wersji 5.0 lub Windows Phone Marketplace dla wersji systemu 7.5 lub wyższej. 4. Bank poinformuje Posiadacza o zmianach w zakresie wymagań sprzętowych poprzez zamieszczenie na stronie w zakładce firmy -> bankowość elektroniczna aktualnej wersji Komunikatu. Wymagania są też aktualizowane w Instrukcji obsługi aplikacji GB24 dostępnej na stronie https://korporacja.gb24.pl/ w dokumentach dla klienta.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych dla kont Inteligo (indywidualnych i wspólnych) ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking 1 Spis treści Identyfikacja klienta... 3 Hasła... 3 Inne... 4 RACHUNKI I USŁUGI DODATKOWE... 4 Usługi i rachunki Private Banking... 4

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0 Obowiązuje od 3 stycznia 213 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/19 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na okres 5 lat. Aktywacji należy dokonać

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego 2012-01-30 Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, sierpień 2011 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uruchomienie usługi... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo