SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro na najem terminali 8 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) EZP nr MN luty/2012 (miesiąc)/(rok)

2 ROZDZIAŁ 1 ZAMAWIAJĄCY 1.1. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni. NIP REGON Wydział prowadzący postępowanie Wydział Dochodów tel. (0 58) ; (058) fax (0 58) Godziny urzędowania (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) ROZDZIAŁ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro. ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest najem 8 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych. CPV (4) usługi bankowe 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą: a) Terminal płatniczy POS (ang. point of selling) - urządzenie elektroniczne słuŝące do akceptowania kart płatniczych; b) Współpracujące z w/w terminalem płatniczym POS urządzenie PIN-Pad; c) Inne akcesoria, w tym niezbędne przewody połączeniowe oraz oprogramowanie sterujące, pozwalające na poprawną eksploatację zestawu; d) Instrukcja obsługi zestawu POS dla uŝytkownika; 1.1. Opisane powyŝej zestawy zwane będą w dalszej części niniejszego opisu - Zestawem POS Zestawy POS przystosowane będą do obsługi transakcji bezstykowych najpóźniej w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy Zestawy POS w ilości 8 szt. zostaną wynajęte przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na okres 36 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy; 1.4. Lokalizacje, w których zostaną zainstalowane zestawy POS to budynki Urzędu Miasta Gdyni mieszczące się przy: Al. Marszałka Piłsudzkiego 52/54 oraz ul 10 Lutego 24 w Gdyni Z chwilą protokólarnego przekazania przez Wykonawcę kaŝdego Zestawu POS Zamawiającemu odpowiedzialność za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przechodzi na Zamawiającego. 2. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług związanych z instalacją, wdroŝeniem, uruchomieniem i serwisem eksploatacyjnym wynajętych zgodnie z treścią punktu 1 zestawów POS: 2.1. W ramach usług instalacyjnych zestawów POS Wykonawca na rzecz Zamawiającego zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Zestawy POS przed eksploatacyjnym uruchomieniem; 2.2. Wykonawca skonfiguruje zestawy POS w sposób umoŝliwiający: Obsługę wskazanych kaŝdorazowo przez Zamawiającego rachunków bankowych na poszczególnych zestawach POS; Domyślne połączenie kaŝdego Zestawu POS poprzez wbudowany GPRS oraz linię telefoniczną, jako awaryjne medium transmisyjne Automatyczne i samoczynnie zestawianie przez kaŝdy zainstalowany u Zamawiającego Zestaw POS połączenia telefonicznego w przypadku awarii GPRS w celu zapewnienia ciągłej obsługi transakcji. Po ustąpieniu awarii sieci GPRS kaŝdy zainstalowany u Zamawiającego Zestaw POS automatycznie i samoczynnie ponownie musi zestawiać połączenie poprzez GPRS Zamawiającemu poprawną eksploatację wszystkich Zestawów POS bez wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności instalacyjnych lub konfiguracyjnych; 1

3 2.3. W ramach usług wdroŝeniowych zestawów POS Wykonawca zapewni: Przeszkolenie 8 (ośmiu) wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie akceptacji kart i obsługi Zestawów POS w siedzibie Zamawiającego w miejscu ich zainstalowania. Program szkolenia musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie musi zakończyć się wykonaniem przez jego uczestników zadania testowego oraz potwierdzeniem odbycia szkolenia przez pracownika poprzez wystawienie certyfikatu przez Wykonawcę dla kaŝdej przeszkolonej osoby. Szkolenie musi zostać przeprowadzone i zakończone przed eksploatacyjnym uruchomieniem zestawów POS, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający zobowiązuje się do niedopuszczania pracowników nie przeszkolonych przez Wykonawcę, bądź nie przeszkolonych przez osoby upowaŝnione przez Wykonawcę do przeprowadzania szkoleń oraz do przyjmowania transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych; Przeszkolenie nowych pracowników na zasadach wymienionych w punkcie w przypadku wystąpienia Zamawiającego do Wykonawcy z stosownym Ŝądaniem; Przeszkolenie w trakcie trwania umowy kolejnego/kolejnych (maksymalnie czterech) pracowników Zamawiającego nie później niŝ do 7 dni od daty zgłoszenia tej konieczności przez Zamawiającego Szczegółową procedurę postępowania i wzajemnego informowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia przestępstw dokonanych za pośrednictwem kart płatniczych. Treść procedury musi zostać opracowana w uzgodnieniu z Zamawiającym i wymaga jego akceptacji; Instrukcje obsługi zestawu POS i instrukcje obsługi transakcji opłacanych kartami płatniczymi i weryfikacji autentyczności podpisu posiadacza karty płatniczej w ilości minimum równej ilości terminali; 2.4. W ramach uruchomienia eksploatacyjnego zestawów POS Wykonawca zobowiązany jest do: Wykonania testu poprawności działania zainstalowanych i skonfigurowanych Zestawów POS. Treść testu musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Pozytywny wynik testu dla kaŝdego zestawu POS stanowi warunek przyjęcia zestawu do eksploatacji przez Zamawiającego Wskazania danych kontaktowych pracownika Wykonawcy świadczącego na rzecz Zamawiającego konsultacji prowadzonych drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji dotyczących poprawności działania Zestawów POS; Uzgodnienia z Zamawiającym opracowania szczegółowej procedury zgłaszania usterek Zestawów POS; 2.5. W ramach serwisu eksploatacyjnego zestawów POS: Wykonawca usuwać będzie wszelkie awarie Zestawów POS zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem korespondencji . Usunięcie awarii realizowane będzie najpóźniej 48 godzin od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie awarii Zestawów POS za pośrednictwem faksu lub korespondencją nie wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę ich przyjęcia. Za awarię Zestawu POS uwaŝać się będzie jakąkolwiek utratę jego funkcjonalności, niezaleŝnie od przyczyn i natury powstania wady. Za skutecznie zrealizowane usunięcie zgłoszonej awarii uwaŝać się będzie przywrócenie do pełnej funkcjonalności wszystkich zestawów POS zgłoszonych, jako wadliwe Wykonawca dokonywać będzie ewentualnych zmian instalacyjnych i konfiguracyjnych Zestawów POS po uprzednim uzgodnieniu przez obie strony konieczności oraz sposobu przeprowadzenia tych czynności Zamawiający kaŝdorazowo udostępni Wykonawcy Zestawy POS w celu przeprowadzenia czynności serwisowych po uprzednim pisemnym wniosku Wykonawcy o powyŝsze dostarczonym Zamawiającemu. Wszystkie czynności serwisowe będą dokumentowane i potwierdzane przez obie strony. 3. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi w wynajętych zgodnie z punktem 1 Zestawach POS, która obejmować będzie: 3.1. UpowaŜnienie Zamawiającego przez Wykonawcę do akceptowania i przyjmowania opłat na warunkach bezgotówkowych przy uŝyciu kart płatniczych znaków wymienionych w punkcie 5.2.1; 3.2. obsługę procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzaniu i przesyłaniu komunikatów 2

4 autoryzacyjnych; 3.3. przetwarzanie informacji o zrealizowanych transakcjach i przekazywaniu transakcji; 3.4. bieŝącą obsługę Zamawiającego w procesie aktywizacji transakcji kratowych, 3.5. rozpatrzenie reklamacji; 3.6. obsługę autoryzacji przez telefon 3.7. przetwarzanie i wymianę zbiorów rozliczeniowych z Międzynarodowymi Kartowymi Systemami Płatniczymi (MKSP) 3.8. rozliczanie przez Wykonawcę transakcji płatniczych dokonanych na rzecz Zamawiającego z wykorzystaniem kart płatniczych zgodnie z warunkami określonymi w zawartej Umowie; Zamawiający przewiduje przeprowadzanie za pośrednictwem terminali średniorocznie ok szt. transakcji na łączną kwotę ok PLN, 3.9. kaŝdorazowe przekazywanie kwoty uiszczanej przez posiadaczy kart płatniczych bez potrącania prowizji za usługę, na wskazane przez Zamawiającego konta bankowe, umieszczając na przelewach opisy umoŝliwiające zidentyfikowanie przez Zamawiającego otrzymanych środków z przeprowadzonych transakcji, w tym, co najmniej: dane, o których mowa w punktach: , , , nie później niŝ do dwóch dni roboczych po dniu przekazania do Wykonawcy z Zestawów POS potwierdzonych transakcji płatniczych. Za datę przekazania środków uznawać się będzie datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Przy ustalaniu terminów przekazania środków przez Wykonawcę nie bierze się pod uwagę dni wolnych od pracy oraz sobót. W razie opóźnienia przekazania środków naleŝnych Zamawiającemu Strony uzgadniają, iŝ Zamawiający będzie Ŝądał od Wykonawcy zapłaty odsetek ustawowych oraz kary umownej przesyłanie Zamawiającemu, w terminie do godz. 18:00 danego dnia, za pośrednictwem bezpiecznego medium lub udostępnienia do pobrania w sposób bezpieczny informacji o dokonanych w danym dniu transakcji wpłat w postaci raportów sporządzanych przez Wykonawcę odrębnie dla kaŝdego zestawu POS, w postaci pliku w formacie ustalonym z Zamawiającym. Raport powinien zawierać co najmniej następujące dane: nr raportu; data transakcji; oznaczenie przelewu realizowanego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nr Zestawu POS lub identyfikator stanowiska kasowego, na którym przeprowadzono daną transakcję; nr rachunku bankowego, którego dotyczą transakcje; nr (część numeru) karty, za pośrednictwem której przeprowadzono daną transakcję; numery transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem danego POS; podsumowanie kwot transakcji za dany dzień w odniesieniu do określonego rachunku bankowego; Zamawiający moŝe zmienić format pliku lub wystąpić do Wykonawcy o realizację niniejszego punktu w postaci dwóch niezaleŝnych formatów. Zmiana formatu pliku lub jego wygenerowanie w dodatkowym wskazanym przez Zamawiającego formacie nastąpi w terminie 10 dni roboczych licząc od daty pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu powyŝszej potrzeby przesyłanie Zamawiającemu za pośrednictwem bezpiecznego medium lub zapewnienie dostępu do pobrania w sposób bezpieczny informacji o dokonanych w danym miesiącu transakcji wpłat w postaci raportów sporządzanych przez Wykonawcę, odrębnie dla kaŝdego zestawu POS, w terminie do godz. 12:00 w pierwszym dniu roboczym nowego miesiąca, w postaci pliku w formacie ustalonym z Zamawiającym. Na podstawie w/w raportu obliczone będzie wynagrodzenie dla Wykonawcy. Raport powinien zawierać co najmniej następujące dane: nr raportu; nr Zestawu POS lub identyfikator stanowiska kasowego, na którym przeprowadzono transakcję; nr rachunku bankowego, którego dotyczą transakcje; miesiąc, którego dotyczy raport; dni miesiąca, w których były realizowane operacje; liczba operacji w danym dniu miesiąca; wartość operacji z kaŝdego dnia miesiąca; podstawa naliczenia w kaŝdym dniu miesiąca; dzienna opłata bankowa; 3

5 opłata za zestaw POS w danym miesiącu; 4. Realizacja następujących innych usług wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegającej na: 4.1. kontroli i monitorowaniu ryzyka oraz zapobieganiu oszustwom kartowym, w tym wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy uŝyciu karty skradzionej lub sfałszowanej oraz wykrywaniu oszustw; 4.2. przechowywaniu i udostępnianiu przez Wykonawcę na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego dokumentów związanych z transakcjami dokonanymi w trakcie obowiązywania Umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi. Ponadto w w/w okresie Wykonawca informować będzie pisemnie Zamawiającego o kaŝdej zmianie jego danych kontaktowych, w tym adresu korespondencyjnego. 5. Wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia: 5.1. Wymagania dotyczące określonego w punkcie 1. najmu zestawów POS - Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w odpłatne uŝywanie kompletne zestawy POS umoŝliwiające ich poprawną eksploatację przez ich uŝytkowników w pełnym zakresie funkcjonalnym gwarantowanym przez producenta urządzeń wchodzących w skład zestawu i związanym z obsługą transakcji płatniczych do dokonywanych na rzecz Zamawiającego za pomocą kart płatniczych oraz przekazać Zamawiającemu Instrukcję obsługi Zestawu POS; 5.2. KaŜdy wynajęty zestaw POS umoŝliwiać będzie: obsługę co najmniej następujących kart płatniczych: VISA; Maestro; VISA Electron; EuroCard/MasterCard; MasterCard Electronic; współpracę z minimum jednym rachunkiem bankowymi, wskazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany wskazanego rachunku bankowego na inny, o czym powiadomi Wykonawcę w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą. Zmiany mogą następować od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, o czym mowa wyŝej. Wykonawca przy ewentualnej zmianie wskazanych rachunków zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania zmiany konfiguracji pracy zastawów POS, przy czym zmiana taka nie będzie miała Ŝadnego wpływu na zmianę ceny wprowadzanie przez uŝytkownika, co najmniej informacji w zakresie: kodu wskazującego wybrany rachunek bankowy, kwoty transakcji, kodu kontrahenta. Zestaw POS umoŝliwi potwierdzenie wybranego rachunku bankowego przez uŝytkownika obsługującego transakcję realizację połączeń zarówno poprzez sieć GSM/GPRS (domyślne medium teleinformatyczne), jak i poprzez analogowe linie telefoniczne. 6. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego informowania Wykonawcy o wszystkich zmianach danych dotyczących swojej działalności mających wpływ na usługi świadczone przez Wykonawcę, a w szczególności o zmianie numerów rachunków bankowych. 7. Na wykonawcy ciąŝy obowiązek sukcesywnego dostarczania papieru do terminali POS. 8. Na wykonawcy ciąŝy obowiązek dostarczenia emblematów- naklejek obsługiwanych przez wykonawcę systemów kart płatniczych. 9. JeŜeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie. 10. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi/prace wykonane przez podwykonawców. ROZDZIAŁ 4 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. ROZDZIAŁ 5 OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 4

6 ROZDZIAŁ 6 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ 7 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Okres w miesiącach: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy ROZDZIAŁ 8 WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA, śe NIEPODLEGAJĄ WYKLUCZENIU 8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. 8.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca winien złoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2), aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (znajdujące się w załączniku nr 2), 8.3 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt od składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8.4 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 8.5 Zamawiający wykluczy Wykonawcę równieŝ w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 Pzp W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złoŝone przez kaŝdego Wykonawcę. ROZDZIAŁ 9 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust. 1 tj.: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określone przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierami wartościowymi oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami ( Dz. U r. Nr 112, poz. 743 z późn. zm.) lub systemu autoryzacji i rozliczeń zgodnie z ustawą z ni 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych ( Dz. U r. Nr 169, poz z późn. zm.) Zamawiający uzna powyŝszy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności bankowej lub dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowej albo decyzji lub inny dokument wydany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego wyraŝający zgodę na prowadzenie systemów płatności, o których mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierami wartościowymi oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami ( Dz. U r. Nr 112, poz. 743 z późn. zm.) lub systemu autoryzacji i 5

7 rozliczeń zgodnie z ustawą z ni 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych ( Dz. U r. Nr 169, poz z późn. zm.) 9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, Ŝe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym Ŝe Ŝaden z wykonawców nie moŝe podlegać wykluczeniu Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy. ROZDZIAŁ 10 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złoŝyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty: oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności bankowej lub dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowej albo decyzji lub inny dokument wydany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego wyraŝający zgodę na prowadzenie systemów płatności, o których mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierami wartościowymi oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami ( Dz. U r. Nr 112, poz. 743 z późn. zm.) lub systemu autoryzacji i rozliczeń zgodnie z ustawą z ni 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych ( Dz. U r. Nr 169, poz z późn. zm.) W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złoŝony przez co najmniej jednego wykonawcę. ROZDZIAŁ 11 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 11.1 Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złoŝyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr Wraz z ofertą Wykonawca powinien złoŝyć: Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 8 i Rozdziału 10 SIWZ W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych pełnomocnictw lub dokumentów (np. aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, aktualnego wypisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej itd.) złoŝonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upowaŝniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 12.1 Oferta winna być sporządzona w języku polskim Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte zszyte w sposób uniemoŝliwiający ich dekompletację. 6

8 12.6 Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemoŝliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert Oferta winna być złoŝona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Dochodów w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Przetarg nieograniczony na najem 8 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych. Nie otwierać przed 9 marca 2012 r. godz Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej Zmiana lub Wycofanie, i opisane jak w pkt Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub przez te podmioty Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. ROZDZIAŁ 13 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (numer podany w rozdziale 1) lub drogą elektroniczną (adres podany w rozdziale 1) Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. ROZDZIAŁ 14 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Katarzyna Kamrowska stanowisko słuŝbowe podinspektor nr pok. 403 tel w godz. od 8.00 do ROZDZIAŁ 15 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 16 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia 9 marca 2012 r., godz w siedzibie Zamawiającego: kancelaria ogólna na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. 7

9 16.2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 marca 2012 r., godz w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w pok JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złoŝenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się niezwłocznie. ROZDZIAŁ 17 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cenę oferty naleŝy podać w wartości brutto Cenę oferty naleŝy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, prowizje naleŝy podać w procentach do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia Stawki i ceny wymienione przez wykonawcę nie będą podlegały korektom w trakcie wykonywania zamówienia Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi omyłki w obliczeniu ceny w następujący sposób: - jeŝeli cenę i prowizję za przedmiot zamówienia podano rozbieŝnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. ROZDZIAŁ 18 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: Wynagrodzenie za najem terminali podanej w ofercie musi zawierać koszty związane z dostawą, instalacją oraz obsługą bieŝącą zestawów. Wynagrodzenie naleŝy podać w postaci zaoferowanej ceny za 1 miesiąc od jednego terminala Cena musi zawierać wszelkie koszty i obciąŝenia niezbędne do zrealizowania zamówienia Prowizją dla wykonawcy, za usługę rozliczenia operacji przy uŝyciu kart płatniczych określa się w wartości procentowej jednej operacji. Wysokość prowizji nie ulega zmianie Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania prowizji w wysokości 0 % Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Lp. Opis kryteriów oceny Waga 1 Cena za najem 1 terminala za 1 miesiąc 2% 2 Prowizja dla Wykonawcy za usługę rozliczenia operacji przy 98% uŝyciu kart płatniczych 3 Razem 100% Cena za najem 1 terminala za 1 miesiąc: Liczba punktów = najniŝsza cena/cena badanej oferty * 2%* 100 Prowizja dla Wykonawcy za usługę rozliczenia operacji przy uŝyciu kart płatniczych: Liczba punktów = najniŝsza prowizja/prowizja badanej oferty * 98%* Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyŝszą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 8

10 ROZDZIAŁ 19 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt jeŝeli: - złoŝono tylko jedną ofertę, - nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy (tylko dla postępowań poniŝej progów) W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania W przypadku powierzenia realizacji części usługi podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. ROZDZIAŁ 20 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. ROZDZIAŁ 21 INNE POSTANOWIENIA W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Zał. nr 1 Formularz ofertowy, Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zał. nr 3 Wzór umowy, Gdynia, dnia.. SIWZ Sporządził:.. 9

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 pieczątka firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTY Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Pełne dane adresowe Wykonawcy: Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres. Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu Nr NIP Nr REGON Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie poniŝej euro na Przetarg nieograniczony na najem 8 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych od. składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: a) Wynagrodzenie za najem 1 terminala za 1 miesiąc: Cena brutto.. zł(słownie. złotych) b) Prowizja dla Wykonawcy za usługę rozliczenia operacji przy uŝyciu kart płatniczych...%(słownie: %) w/w cena i prowizja zawiera wszystkie koszty i obciąŝenia wynikające z wykonania zamówienia. 2. Oświadczamy, Ŝe spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 4. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik Nr 3) i przyjmujemy go bez zastrzeŝeń. 6. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: a. siłami własnymi * b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:.. 10

12 7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie dnia..r. do.. r. 8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 9. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złoŝenia faktury. 10. UpowaŜniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłoŝonych informacji oraz do wyjaśnienia kaŝdych aspektów naszej oferty. 11. Oświadczamy, iŝ wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK). 12. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): , dnia (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 11

13 ZAŁĄCZNIK NR 2 pieczątka firmowa Wykonawcy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem 8 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm)...., dnia... Miejscowość, data:... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 12

14 WZÓR UMOWY NR. ZAŁĄCZNIK NR 3 Zawarta w dniu.. w Gdyni pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 zwaną dalej Zamawiającym którą reprezentuje:....,. a firmą., z siedzibą, NIP.REGON.., Zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentują:.. o następującej treści: 1 1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr z dnia Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: wynajem 8 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych, w okresie od do. 2 1.Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą: a) Terminal płatniczy POS ( ang. point of selling) urządzenie elektroniczne słuŝące do akceptacji kart płatniczych b) Współpracujące z w/w terminalem płatniczym POS urządzenie PIN-Pad c) Inne akcesoria, w tym niezbędne przewody połączeniowe oraz oprogramowanie sterujące, pozwalające na poprawną eksploatację zestawu; d) Instrukcja obsługi zestawu POS dla uŝytkownika; 1.1. Opisane powyŝej zestawy zwane będą w dalszej części niniejszego opisu - Zestawem POS Zestawy POS przystosowane będą do obsługi transakcji bezstykowych najpóźniej w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy Zestawy POS w ilości 8 szt. zostaną wynajęte przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na okres 36 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy; 1.4. Lokalizacje, w których zostaną zainstalowane zestawy POS to budynki Urzędu Miasta Gdyni mieszczące się przy Al. Marszałka Piłsudzkiego 52/54 oraz ul. 10 Lutego 24 w Gdyni Z chwilą protokolarnego przekazania przez Wykonawcę kaŝdego Zestawu POS Zamawiającemu odpowiedzialność za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przechodzi na Zamawiającego. 13

15 2. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług związanych z instalacją, wdroŝeniem, uruchomieniem i serwisem eksploatacyjnym wynajętych zgodnie z treścią punktu 1 zestawów POS: 2.1. W ramach usług instalacyjnych zestawów POS Wykonawca na rzecz Zamawiającego zainstaluje w miejscu kaŝdorazowo wskazanym przez Zamawiającego Zestawy POS w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy; 2.2. Skonfiguruje Zestawy POS w sposób umoŝliwiający: Obsługę wskazanych kaŝdorazowo przez Zamawiającego rachunków bankowych na poszczególnych zestawach POS; Domyślne połączenie kaŝdego Zestawu POS poprzez wbudowany GPRS oraz linię telefoniczną, jako awaryjne medium transmisyjne Automatyczne i samoczynnie zestawianie przez kaŝdy zainstalowany u Zamawiającego Zestaw POS połączenia telefonicznego w przypadku awarii GPRS w celu zapewnienia ciągłej obsługi transakcji. Po ustąpieniu awarii sieci GPRS kaŝdy zainstalowany u Zamawiającego Zestaw POS automatycznie i samoczynnie ponownie musi zestawiać połączenie poprzez GPRS Zamawiającemu poprawną eksploatację wszystkich Zestawów POS bez wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności instalacyjnych lub konfiguracyjnych; 2.3. W ramach usług wdroŝeniowych zestawów POS Wykonawca zapewni: Przeszkolenie 8 (ośmiu) wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie akceptacji kart i obsługi Zestawów POS w siedzibie Zamawiającego w miejscu ich zainstalowania. Program szkolenia musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie musi zakończyć się wykonaniem przez jego uczestników zadania testowego oraz potwierdzeniem odbycia szkolenia przez pracownika poprzez wystawienie certyfikatu przez Wykonawcę dla kaŝdej przeszkolonej osoby. Szkolenie musi zostać przeprowadzone i zakończone przed eksploatacyjnym uruchomieniem zestawów POS, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający zobowiązuje się do niedopuszczania pracowników nie przeszkolonych przez Wykonawcę, bądź nie przeszkolonych przez osoby upowaŝnione przez Wykonawcę do przeprowadzania szkoleń oraz do przyjmowania transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych; Przeszkolenie nowych pracowników na zasadach wymienionych w punkcie w przypadku wystąpienia Zamawiającego do Wykonawcy z stosownym Ŝądaniem; Przeszkolenie kolejnego/kolejnych (maksymalnie czterech) pracowników Zamawiającego nie później niŝ do 7 dni od daty zgłoszenia tej konieczności przez Zamawiającego Szczegółową procedurę postępowania i wzajemnego informowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia przestępstw dokonanych za pośrednictwem kart płatniczych. Treść procedury musi zostać opracowana w uzgodnieniu z Zamawiającym i wymaga jego akceptacji; Instrukcje obsługi zestawu POS i instrukcje obsługi transakcji opłacanych kartami płatniczymi i weryfikacji autentyczności podpisu posiadacza karty płatniczej w ilości minimum równej ilości terminali; 2.4. W ramach uruchomienia eksploatacyjnego zestawów POS Wykonawca zobowiązany jest do: Wykonania testu poprawności działania zainstalowanych i skonfigurowanych Zestawów POS. Treść testu musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Pozytywny wynik testu dla kaŝdego zestawu POS stanowi warunek przyjęcia zestawu do eksploatacji przez Zamawiającego Wskazania danych kontaktowych pracownika Wykonawcy świadczącego na rzecz Zamawiającego konsultacji prowadzonych drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji dotyczących poprawności działania Zestawów POS; Uzgodnienia z Zamawiającym opracowania szczegółowej procedury zgłaszania usterek Zestawów POS; 2.5. W ramach serwisu eksploatacyjnego zestawów POS: Wykonawca usuwać będzie wszelkie awarie Zestawów POS zgłaszane Wykonawcy 14

16 przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem korespondencji . Usunięcie awarii realizowane będzie najpóźniej 48 godzin od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie awarii Zestawów POS za pośrednictwem faksu lub korespondencją nie wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę ich przyjęcia. Za awarię Zestawu POS uwaŝać się będzie jakąkolwiek utratę jego funkcjonalności, niezaleŝnie od przyczyn i natury powstania wady. Za skutecznie zrealizowane usunięcie zgłoszonej awarii uwaŝać się będzie przywrócenie do pełnej funkcjonalności wszystkich zestawów POS zgłoszonych, jako wadliwe Wykonawca dokonywać będzie ewentualnych zmian instalacyjnych i konfiguracyjnych Zestawów POS po uprzednim uzgodnieniu przez obie strony konieczności oraz sposobu przeprowadzenia tych czynności Zamawiający kaŝdorazowo udostępni Wykonawcy Zestawy POS w celu przeprowadzenia czynności serwisowych po uprzednim pisemnym wniosku Wykonawcy o powyŝsze dostarczonym Zamawiającemu. Wszystkie czynności serwisowe będą dokumentowane i potwierdzane przez obie strony. 3. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi w wynajętych zgodnie z punktem 1 Zestawach POS, która obejmować będzie: 3.1. UpowaŜnienie Zamawiającego przez Wykonawcę do akceptowania i przyjmowania opłat na warunkach bezgotówkowych przy uŝyciu kart płatniczych znaków wymienionych w punkcie 5.2.1; 3.2. obsługę procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzaniu i przesyłaniu komunikatów autoryzacyjnych; 3.3. przetwarzanie informacji o zrealizowanych transakcjach i przekazywaniu transakcji; 3.4. bieŝącą obsługę Zamawiającego w procesie aktywizacji transakcji kratowych, 3.5. załatwianie reklamacji; 3.6. obsługę autoryzacji przez telefon 3.7. przetwarzanie i wymianę zbiorów rozliczeniowych z Międzynarodowymi Kartowymi Systemami Płatniczymi (MKSP) 3.8. rozliczanie przez Wykonawcę transakcji płatniczych dokonanych na rzecz Zamawiającego z wykorzystaniem kart płatniczych zgodnie z warunkami określonymi w zawartej Umowie; Zamawiający przewiduje przeprowadzanie za pośrednictwem terminali średniorocznie ok szt. transakcji na łączną kwotę ok PLN, 3.9. kaŝdorazowe przekazywanie kwoty uiszczanej przez posiadaczy kart płatniczych bez potrącania prowizji za usługę, na wskazane przez Zamawiającego konta bankowe, umieszczając na przelewach opisy umoŝliwiające zidentyfikowanie przez Zamawiającego otrzymanych środków z przeprowadzonych transakcji, w tym, co najmniej: dane, o których mowa w punktach: , , , nie później niŝ do dwóch dni roboczych po dniu przekazania do Wykonawcy z Zestawów POS potwierdzonych transakcji płatniczych. Za datę przekazania środków uznawać się będzie datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Przy ustalaniu terminów przekazania środków przez Wykonawcę nie bierze się pod uwagę dni wolnych od pracy oraz sobót. W razie opóźnienia przekazania środków naleŝnych Zamawiającemu Strony uzgadniają, iŝ Zamawiający będzie Ŝądał od Wykonawcy zapłaty odsetek ustawowych za kaŝdy dzień zwłoki przesyłanie Zamawiającemu, w terminie do godz. 18:00 danego dnia, za pośrednictwem bezpiecznego medium lub udostępnienia do pobrania w sposób bezpieczny informacji o dokonanych w danym dniu transakcji wpłat w postaci raportów sporządzanych przez Wykonawcę odrębnie dla kaŝdego zestawu POS, w postaci pliku w formacie ustalonym z Zamawiającym. Raport powinien zawierać co najmniej następujące dane: nr raportu; data transakcji; oznaczenie przelewu realizowanego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nr Zestawu POS lub identyfikator stanowiska kasowego, na którym przeprowadzono daną transakcję; 15

17 nr rachunku bankowego, którego dotyczą transakcje; nr (część numeru) karty, za pośrednictwem której przeprowadzono daną transakcję; numery transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem danego POS; podsumowanie kwot transakcji za dany dzień w odniesieniu do określonego rachunku bankowego; Zamawiający moŝe zmienić format pliku lub wystąpić do Wykonawcy o realizację niniejszego punktu w postaci dwóch niezaleŝnych formatów. Zmiana formatu pliku lub jego wygenerowanie w dodatkowym wskazanym przez Zamawiającego formacie nastąpi w terminie 10 dni roboczych licząc od daty pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu powyŝszej potrzeby przesyłanie Zamawiającemu za pośrednictwem bezpiecznego medium lub zapewnienie dostępu do pobrania w sposób bezpieczny informacji o dokonanych w danym miesiącu transakcji wpłat w postaci raportów sporządzanych przez Wykonawcę, odrębnie dla kaŝdego zestawu POS, w terminie do godz. 12:00 w pierwszym dniu roboczym nowego miesiąca, w postaci pliku w formacie ustalonym z Zamawiającym. Na podstawie w/w raportu obliczone będzie wynagrodzenie dla Wykonawcy. Raport powinien zawierać co najmniej następujące dane: nr raportu; nr Zestawu POS lub identyfikator stanowiska kasowego, na którym przeprowadzono transakcję; nr rachunku bankowego, którego dotyczą transakcje; miesiąc, którego dotyczy raport; dni miesiąca, w których były realizowane operacje; liczba operacji w danym dniu miesiąca; wartość operacji z kaŝdego dnia miesiąca; podstawa naliczenia w kaŝdym dniu miesiąca; dzienna opłata bankowa; opłata za zestaw POS w danym miesiącu; 4. Realizacja następujących innych usług wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegającej na: 4.1. kontroli i monitorowaniu ryzyka oraz zapobieganiu oszustwom kartowym, w tym wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy uŝyciu karty skradzionej lub sfałszowanej oraz wykrywaniu oszustw; 4.2. przechowywaniu i udostępnianiu przez Wykonawcę na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego dokumentów związanych z transakcjami dokonanymi w trakcie obowiązywania Umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi. Ponadto w w/w okresie Wykonawca informować będzie pisemnie Zamawiającego o kaŝdej zmianie jego danych kontaktowych, w tym adresu korespondencyjnego. 5. Wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia: 5.1. Wymagania dotyczące określonego w punkcie 1. najmu zestawów POS - Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w odpłatne uŝywanie kompletne zestawy POS umoŝliwiające ich poprawną eksploatację przez ich uŝytkowników w pełnym zakresie funkcjonalnym gwarantowanym przez producenta urządzeń wchodzących w skład zestawu i związanym z obsługą transakcji płatniczych do dokonywanych na rzecz Zamawiającego za pomocą kart płatniczych oraz przekazać Zamawiającemu Instrukcję obsługi Zestawu POS; 5.2. KaŜdy wynajęty zestaw POS umoŝliwiać będzie: obsługę co najmniej następujących kart płatniczych: VISA; Maestro; VISA Electron; EuroCard/MasterCard; 16

18 MasterCard Electronic; współpracę z minimum jednym rachunkiem bankowymi, wskazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany wskazanego rachunku bankowego na inny, o czym powiadomi Wykonawcę w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą. Zmiany mogą następować od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, o czym mowa wyŝej. Wykonawca przy ewentualnej zmianie wskazanych rachunków zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania zmiany konfiguracji pracy zastawów POS, przy czym zmiana taka nie będzie miała Ŝadnego wpływu na zmianę ceny wprowadzanie przez uŝytkownika, co najmniej informacji w zakresie: kodu wskazującego wybrany rachunek bankowy, kwoty transakcji, kodu kontrahenta. Zestaw POS umoŝliwi potwierdzenie wybranego rachunku bankowego przez uŝytkownika obsługującego transakcję realizację połączeń zarówno poprzez sieć GSM/GPRS (domyślne medium teleinformatyczne), jak i poprzez analogowe linie telefoniczne. 6. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego informowania Wykonawcy o wszystkich zmianach danych dotyczących swojej działalności mających wpływ na usługi świadczone przez Wykonawcę, a w szczególności o zmianie numerów rachunków bankowych. 7. Na wykonawcy ciąŝy obowiązek sukcesywnego dostarczania papieru do terminali POS. 8. Na wykonawcy ciąŝy obowiązek dostarczenia emblematów- naklejek obsługiwanych przez wykonawcę systemów kart płatniczych Strony ustalają następującą cenę jednostkową oraz prowizję: Wynagrodzenie za najem 1 terminala za 1 miesiąc: Cena brutto. zł(słownie:.... złotych) Prowizja dla Wykonawcy za usługę rozliczenia operacji przy uŝyciu kart płatniczych.%(słownie: %) w/w cena i prowizja zawiera wszystkie koszty i obciąŝenia wynikające z wykonania zamówienia Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia o którym mowa w 2 regulowane będzie na podstawie faktur wystawionych co miesiąc na podstawie raportu miesięcznego wymienionego 2 pkt 3.11 w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur przez Zamawiającego na konto Wykonawcy. 2. Fakturę VAT naleŝy wystawić na Urząd Miasta Gdyni. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i jego NIP to Zamawiający oświadcza, Ŝe jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 3. W razie rozbieŝności lub stwierdzenia nienaleŝnego wykonania prac objętych zleceniem Zamawiający moŝe wezwać Wykonawcę i wyznaczyć nowy termin usunięcia wad i ponownego odbioru pracy. 4. W przypadku negatywnej oceny zlecenia i konieczności usunięcia wad za termin zakończenia prac zostanie przyjęta data ostatecznego przyjęcia zlecenia. 5. W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z niniejszej umowy kary umowne naliczane będą do dnia ostatecznego odbioru zlecenia potwierdzonego protokołem. 6. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego zlecenia jest protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez przedstawicieli stron umowy. Do sporządzenia w/w protokołu strony upowaŝniają - za Zamawiającego - - za Wykonawcę -. 17

19 6. W razie zaistnienia istotnych zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień 1 lutego 2012 r. 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia 31 stycznia 2015 r Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. b) Za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych po odbiorze kaŝdego z zleceń w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego odpowiadającego danemu zleceniu za kaŝdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. c) W razie opóźnienia w wymianie terminali w przypadku awarii, Zamawiający będzie mógł Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 10 zł za kaŝdy dzień opóźnienia od kaŝdego nie wymienionego terminala. 7 Wykonawca moŝe zastrzec sobie prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadkach: 1. stwierdzenia dokonania lub podejrzenia dokonania u Zamawiającego oszustw naduŝyć, w szczególności przyjmowania przez pracowników Zamawiającego płatności kartami płatniczymi skradzionymi, zagubionymi, sfałszowanymi; 2. naruszenie przez Zamawiającego warunków umowy; 3. niedokonywania przez Zamawiającego Ŝadnych transakcji przez wszystkie terminale w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) tygodni; 8 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązywania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku raŝącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejsze umowy lub zaprzestania jej wykonywania przez okres 2 (dwóch) tygodni z zachowaniem prawa do naliczania kary umownej w wysokości ,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Wykonawca nie moŝe powierzyć wykonania umowy innym podmiotom bez zgody Zamawiającego wyraŝonej na piśmie

20 Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełniania warunków umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej uzgodnionej przez obie strony, pod rygorem niewaŝności. 11 Po rozwiązaniu niniejszej umowy, przez okres następnych 60 miesięcy zachowują pomiędzy Stronami moc zobowiązującą postanowienia umowy dotyczące wzajemnych rozliczeń, przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z transakcjami dokonywanymi w trakcie obowiązywania umowy oraz obowiązku informowania o zmianach adresu korespondencyjnego W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 14 Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 15 Umowę sporządzono w 3 jednakowych egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Dzierżawy terminalu płatniczego wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat dokonywanych za

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Opisane powyżej zestawy zwane będą w dalszej części niniejszego dokumentu Zestawem POS.

Opisane powyżej zestawy zwane będą w dalszej części niniejszego dokumentu Zestawem POS. Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 nr kor.: UM-637640/2013 PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Najem terminali płatniczych POS i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawę bonów podarunkowych dla pracowników Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni

Zakup i dostawę bonów podarunkowych dla pracowników Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa i adres wykonawcy... NIP... REGON.. Nr konta bankowego... Tel... Fax... e-mail... Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. M.Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 05-12-2013 r. Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB Załącznik nr 8a do siwz Wzór nr 1 UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB CRU /.. / W dniu... 20.. r. w Szczecinie, pomiędzy GMINĄ MIASTO SZCZE- CIN, którą reprezentuje.. Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 O świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 26.08.2009r. ZDM.- 7/Z/09 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 4. Miejsce dostawy: budynek Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Nowa Wieś 36, Brzeźnio.

Zapytanie ofertowe. 4. Miejsce dostawy: budynek Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Nowa Wieś 36, Brzeźnio. Zapytanie ofertowe Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu z siedzibą ul. Wspólna 45, 98-275 Brzeźnio kieruje do Państwa zapytanie ofertowe w sprawie wykonania dostawy o wartości poniŝej 14 000 euro (zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ ZAPYTANIE OFERTOWE L.dz.: LAB/ 03 /09 Nazwa Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk zaprasza do złoŝenia oferty na system

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na reorganizacje terenu wokół placu zabaw IPCZD.

Ogłoszenie o konkursie na reorganizacje terenu wokół placu zabaw IPCZD. Ogłoszenie o konkursie na reorganizacje terenu wokół placu zabaw IPCZD. I. ZAMAWIAJĄCY INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 04 736 Warszawa Aleja Dzieci Polskich 20 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Część C SIWZ Ogólne warunki umowy 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz występowania w charakterze biegłego w toku

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Nysa, 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a...

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a... SIWZ: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niŝ kwota unijna dla dostaw/usług tj 206000 euro nr sprawy: AP341-93/08 Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Rudzie Śląskiej pomiędzy Miastem na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez:

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez: Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować załączony wzór umowy. Wzór ten przeznaczony jest dla Wykonawców, którzy wykonywać będą cały przedmiot zamówienia wyłącznie osobiście. Umowa nr /. o usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 20.01.2010r. ZDM. 8 / Z / 2010 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jako Zamawiający, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie usługi związanej z przeprowadzką

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Czerwonak: wywóz nieczystości stałych w dwóch częściach: część I: świadczenie wywozu nieczystości stałych z terenu gminy wraz z podstawieniem pojemników. część II: wywóz nieczystości stałych z pojemników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (ZAMÓWIENIE DO 14 000 EURO)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (ZAMÓWIENIE DO 14 000 EURO) Znak sprawy: DO-250-04/TZ/13/KO OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (ZAMÓWIENIE DO 14 000 EURO) 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa telefon (+48 22) 825

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr 2310/9/09

Wzór umowy. Umowa nr 2310/9/09 Wzór umowy Umowa nr 2310/9/09 z dnia... pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upowaŝnieniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania: PN-47/06 Zamawiający: Gmina Mikołów ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400 strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania:

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo