SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro na najem terminali 8 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) EZP nr MN luty/2012 (miesiąc)/(rok)

2 ROZDZIAŁ 1 ZAMAWIAJĄCY 1.1. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni. NIP REGON Wydział prowadzący postępowanie Wydział Dochodów tel. (0 58) ; (058) fax (0 58) Godziny urzędowania (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) ROZDZIAŁ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro. ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest najem 8 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych. CPV (4) usługi bankowe 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą: a) Terminal płatniczy POS (ang. point of selling) - urządzenie elektroniczne słuŝące do akceptowania kart płatniczych; b) Współpracujące z w/w terminalem płatniczym POS urządzenie PIN-Pad; c) Inne akcesoria, w tym niezbędne przewody połączeniowe oraz oprogramowanie sterujące, pozwalające na poprawną eksploatację zestawu; d) Instrukcja obsługi zestawu POS dla uŝytkownika; 1.1. Opisane powyŝej zestawy zwane będą w dalszej części niniejszego opisu - Zestawem POS Zestawy POS przystosowane będą do obsługi transakcji bezstykowych najpóźniej w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy Zestawy POS w ilości 8 szt. zostaną wynajęte przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na okres 36 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy; 1.4. Lokalizacje, w których zostaną zainstalowane zestawy POS to budynki Urzędu Miasta Gdyni mieszczące się przy: Al. Marszałka Piłsudzkiego 52/54 oraz ul 10 Lutego 24 w Gdyni Z chwilą protokólarnego przekazania przez Wykonawcę kaŝdego Zestawu POS Zamawiającemu odpowiedzialność za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przechodzi na Zamawiającego. 2. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług związanych z instalacją, wdroŝeniem, uruchomieniem i serwisem eksploatacyjnym wynajętych zgodnie z treścią punktu 1 zestawów POS: 2.1. W ramach usług instalacyjnych zestawów POS Wykonawca na rzecz Zamawiającego zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Zestawy POS przed eksploatacyjnym uruchomieniem; 2.2. Wykonawca skonfiguruje zestawy POS w sposób umoŝliwiający: Obsługę wskazanych kaŝdorazowo przez Zamawiającego rachunków bankowych na poszczególnych zestawach POS; Domyślne połączenie kaŝdego Zestawu POS poprzez wbudowany GPRS oraz linię telefoniczną, jako awaryjne medium transmisyjne Automatyczne i samoczynnie zestawianie przez kaŝdy zainstalowany u Zamawiającego Zestaw POS połączenia telefonicznego w przypadku awarii GPRS w celu zapewnienia ciągłej obsługi transakcji. Po ustąpieniu awarii sieci GPRS kaŝdy zainstalowany u Zamawiającego Zestaw POS automatycznie i samoczynnie ponownie musi zestawiać połączenie poprzez GPRS Zamawiającemu poprawną eksploatację wszystkich Zestawów POS bez wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności instalacyjnych lub konfiguracyjnych; 1

3 2.3. W ramach usług wdroŝeniowych zestawów POS Wykonawca zapewni: Przeszkolenie 8 (ośmiu) wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie akceptacji kart i obsługi Zestawów POS w siedzibie Zamawiającego w miejscu ich zainstalowania. Program szkolenia musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie musi zakończyć się wykonaniem przez jego uczestników zadania testowego oraz potwierdzeniem odbycia szkolenia przez pracownika poprzez wystawienie certyfikatu przez Wykonawcę dla kaŝdej przeszkolonej osoby. Szkolenie musi zostać przeprowadzone i zakończone przed eksploatacyjnym uruchomieniem zestawów POS, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający zobowiązuje się do niedopuszczania pracowników nie przeszkolonych przez Wykonawcę, bądź nie przeszkolonych przez osoby upowaŝnione przez Wykonawcę do przeprowadzania szkoleń oraz do przyjmowania transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych; Przeszkolenie nowych pracowników na zasadach wymienionych w punkcie w przypadku wystąpienia Zamawiającego do Wykonawcy z stosownym Ŝądaniem; Przeszkolenie w trakcie trwania umowy kolejnego/kolejnych (maksymalnie czterech) pracowników Zamawiającego nie później niŝ do 7 dni od daty zgłoszenia tej konieczności przez Zamawiającego Szczegółową procedurę postępowania i wzajemnego informowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia przestępstw dokonanych za pośrednictwem kart płatniczych. Treść procedury musi zostać opracowana w uzgodnieniu z Zamawiającym i wymaga jego akceptacji; Instrukcje obsługi zestawu POS i instrukcje obsługi transakcji opłacanych kartami płatniczymi i weryfikacji autentyczności podpisu posiadacza karty płatniczej w ilości minimum równej ilości terminali; 2.4. W ramach uruchomienia eksploatacyjnego zestawów POS Wykonawca zobowiązany jest do: Wykonania testu poprawności działania zainstalowanych i skonfigurowanych Zestawów POS. Treść testu musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Pozytywny wynik testu dla kaŝdego zestawu POS stanowi warunek przyjęcia zestawu do eksploatacji przez Zamawiającego Wskazania danych kontaktowych pracownika Wykonawcy świadczącego na rzecz Zamawiającego konsultacji prowadzonych drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji dotyczących poprawności działania Zestawów POS; Uzgodnienia z Zamawiającym opracowania szczegółowej procedury zgłaszania usterek Zestawów POS; 2.5. W ramach serwisu eksploatacyjnego zestawów POS: Wykonawca usuwać będzie wszelkie awarie Zestawów POS zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem korespondencji . Usunięcie awarii realizowane będzie najpóźniej 48 godzin od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie awarii Zestawów POS za pośrednictwem faksu lub korespondencją nie wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę ich przyjęcia. Za awarię Zestawu POS uwaŝać się będzie jakąkolwiek utratę jego funkcjonalności, niezaleŝnie od przyczyn i natury powstania wady. Za skutecznie zrealizowane usunięcie zgłoszonej awarii uwaŝać się będzie przywrócenie do pełnej funkcjonalności wszystkich zestawów POS zgłoszonych, jako wadliwe Wykonawca dokonywać będzie ewentualnych zmian instalacyjnych i konfiguracyjnych Zestawów POS po uprzednim uzgodnieniu przez obie strony konieczności oraz sposobu przeprowadzenia tych czynności Zamawiający kaŝdorazowo udostępni Wykonawcy Zestawy POS w celu przeprowadzenia czynności serwisowych po uprzednim pisemnym wniosku Wykonawcy o powyŝsze dostarczonym Zamawiającemu. Wszystkie czynności serwisowe będą dokumentowane i potwierdzane przez obie strony. 3. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi w wynajętych zgodnie z punktem 1 Zestawach POS, która obejmować będzie: 3.1. UpowaŜnienie Zamawiającego przez Wykonawcę do akceptowania i przyjmowania opłat na warunkach bezgotówkowych przy uŝyciu kart płatniczych znaków wymienionych w punkcie 5.2.1; 3.2. obsługę procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzaniu i przesyłaniu komunikatów 2

4 autoryzacyjnych; 3.3. przetwarzanie informacji o zrealizowanych transakcjach i przekazywaniu transakcji; 3.4. bieŝącą obsługę Zamawiającego w procesie aktywizacji transakcji kratowych, 3.5. rozpatrzenie reklamacji; 3.6. obsługę autoryzacji przez telefon 3.7. przetwarzanie i wymianę zbiorów rozliczeniowych z Międzynarodowymi Kartowymi Systemami Płatniczymi (MKSP) 3.8. rozliczanie przez Wykonawcę transakcji płatniczych dokonanych na rzecz Zamawiającego z wykorzystaniem kart płatniczych zgodnie z warunkami określonymi w zawartej Umowie; Zamawiający przewiduje przeprowadzanie za pośrednictwem terminali średniorocznie ok szt. transakcji na łączną kwotę ok PLN, 3.9. kaŝdorazowe przekazywanie kwoty uiszczanej przez posiadaczy kart płatniczych bez potrącania prowizji za usługę, na wskazane przez Zamawiającego konta bankowe, umieszczając na przelewach opisy umoŝliwiające zidentyfikowanie przez Zamawiającego otrzymanych środków z przeprowadzonych transakcji, w tym, co najmniej: dane, o których mowa w punktach: , , , nie później niŝ do dwóch dni roboczych po dniu przekazania do Wykonawcy z Zestawów POS potwierdzonych transakcji płatniczych. Za datę przekazania środków uznawać się będzie datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Przy ustalaniu terminów przekazania środków przez Wykonawcę nie bierze się pod uwagę dni wolnych od pracy oraz sobót. W razie opóźnienia przekazania środków naleŝnych Zamawiającemu Strony uzgadniają, iŝ Zamawiający będzie Ŝądał od Wykonawcy zapłaty odsetek ustawowych oraz kary umownej przesyłanie Zamawiającemu, w terminie do godz. 18:00 danego dnia, za pośrednictwem bezpiecznego medium lub udostępnienia do pobrania w sposób bezpieczny informacji o dokonanych w danym dniu transakcji wpłat w postaci raportów sporządzanych przez Wykonawcę odrębnie dla kaŝdego zestawu POS, w postaci pliku w formacie ustalonym z Zamawiającym. Raport powinien zawierać co najmniej następujące dane: nr raportu; data transakcji; oznaczenie przelewu realizowanego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nr Zestawu POS lub identyfikator stanowiska kasowego, na którym przeprowadzono daną transakcję; nr rachunku bankowego, którego dotyczą transakcje; nr (część numeru) karty, za pośrednictwem której przeprowadzono daną transakcję; numery transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem danego POS; podsumowanie kwot transakcji za dany dzień w odniesieniu do określonego rachunku bankowego; Zamawiający moŝe zmienić format pliku lub wystąpić do Wykonawcy o realizację niniejszego punktu w postaci dwóch niezaleŝnych formatów. Zmiana formatu pliku lub jego wygenerowanie w dodatkowym wskazanym przez Zamawiającego formacie nastąpi w terminie 10 dni roboczych licząc od daty pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu powyŝszej potrzeby przesyłanie Zamawiającemu za pośrednictwem bezpiecznego medium lub zapewnienie dostępu do pobrania w sposób bezpieczny informacji o dokonanych w danym miesiącu transakcji wpłat w postaci raportów sporządzanych przez Wykonawcę, odrębnie dla kaŝdego zestawu POS, w terminie do godz. 12:00 w pierwszym dniu roboczym nowego miesiąca, w postaci pliku w formacie ustalonym z Zamawiającym. Na podstawie w/w raportu obliczone będzie wynagrodzenie dla Wykonawcy. Raport powinien zawierać co najmniej następujące dane: nr raportu; nr Zestawu POS lub identyfikator stanowiska kasowego, na którym przeprowadzono transakcję; nr rachunku bankowego, którego dotyczą transakcje; miesiąc, którego dotyczy raport; dni miesiąca, w których były realizowane operacje; liczba operacji w danym dniu miesiąca; wartość operacji z kaŝdego dnia miesiąca; podstawa naliczenia w kaŝdym dniu miesiąca; dzienna opłata bankowa; 3

5 opłata za zestaw POS w danym miesiącu; 4. Realizacja następujących innych usług wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegającej na: 4.1. kontroli i monitorowaniu ryzyka oraz zapobieganiu oszustwom kartowym, w tym wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy uŝyciu karty skradzionej lub sfałszowanej oraz wykrywaniu oszustw; 4.2. przechowywaniu i udostępnianiu przez Wykonawcę na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego dokumentów związanych z transakcjami dokonanymi w trakcie obowiązywania Umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi. Ponadto w w/w okresie Wykonawca informować będzie pisemnie Zamawiającego o kaŝdej zmianie jego danych kontaktowych, w tym adresu korespondencyjnego. 5. Wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia: 5.1. Wymagania dotyczące określonego w punkcie 1. najmu zestawów POS - Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w odpłatne uŝywanie kompletne zestawy POS umoŝliwiające ich poprawną eksploatację przez ich uŝytkowników w pełnym zakresie funkcjonalnym gwarantowanym przez producenta urządzeń wchodzących w skład zestawu i związanym z obsługą transakcji płatniczych do dokonywanych na rzecz Zamawiającego za pomocą kart płatniczych oraz przekazać Zamawiającemu Instrukcję obsługi Zestawu POS; 5.2. KaŜdy wynajęty zestaw POS umoŝliwiać będzie: obsługę co najmniej następujących kart płatniczych: VISA; Maestro; VISA Electron; EuroCard/MasterCard; MasterCard Electronic; współpracę z minimum jednym rachunkiem bankowymi, wskazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany wskazanego rachunku bankowego na inny, o czym powiadomi Wykonawcę w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą. Zmiany mogą następować od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, o czym mowa wyŝej. Wykonawca przy ewentualnej zmianie wskazanych rachunków zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania zmiany konfiguracji pracy zastawów POS, przy czym zmiana taka nie będzie miała Ŝadnego wpływu na zmianę ceny wprowadzanie przez uŝytkownika, co najmniej informacji w zakresie: kodu wskazującego wybrany rachunek bankowy, kwoty transakcji, kodu kontrahenta. Zestaw POS umoŝliwi potwierdzenie wybranego rachunku bankowego przez uŝytkownika obsługującego transakcję realizację połączeń zarówno poprzez sieć GSM/GPRS (domyślne medium teleinformatyczne), jak i poprzez analogowe linie telefoniczne. 6. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego informowania Wykonawcy o wszystkich zmianach danych dotyczących swojej działalności mających wpływ na usługi świadczone przez Wykonawcę, a w szczególności o zmianie numerów rachunków bankowych. 7. Na wykonawcy ciąŝy obowiązek sukcesywnego dostarczania papieru do terminali POS. 8. Na wykonawcy ciąŝy obowiązek dostarczenia emblematów- naklejek obsługiwanych przez wykonawcę systemów kart płatniczych. 9. JeŜeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie. 10. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi/prace wykonane przez podwykonawców. ROZDZIAŁ 4 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. ROZDZIAŁ 5 OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 4

6 ROZDZIAŁ 6 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ 7 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Okres w miesiącach: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy ROZDZIAŁ 8 WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA, śe NIEPODLEGAJĄ WYKLUCZENIU 8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. 8.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca winien złoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2), aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (znajdujące się w załączniku nr 2), 8.3 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt od składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8.4 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 8.5 Zamawiający wykluczy Wykonawcę równieŝ w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 Pzp W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złoŝone przez kaŝdego Wykonawcę. ROZDZIAŁ 9 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust. 1 tj.: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określone przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierami wartościowymi oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami ( Dz. U r. Nr 112, poz. 743 z późn. zm.) lub systemu autoryzacji i rozliczeń zgodnie z ustawą z ni 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych ( Dz. U r. Nr 169, poz z późn. zm.) Zamawiający uzna powyŝszy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności bankowej lub dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowej albo decyzji lub inny dokument wydany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego wyraŝający zgodę na prowadzenie systemów płatności, o których mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierami wartościowymi oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami ( Dz. U r. Nr 112, poz. 743 z późn. zm.) lub systemu autoryzacji i 5

7 rozliczeń zgodnie z ustawą z ni 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych ( Dz. U r. Nr 169, poz z późn. zm.) 9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, Ŝe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym Ŝe Ŝaden z wykonawców nie moŝe podlegać wykluczeniu Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy. ROZDZIAŁ 10 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złoŝyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty: oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności bankowej lub dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowej albo decyzji lub inny dokument wydany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego wyraŝający zgodę na prowadzenie systemów płatności, o których mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierami wartościowymi oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami ( Dz. U r. Nr 112, poz. 743 z późn. zm.) lub systemu autoryzacji i rozliczeń zgodnie z ustawą z ni 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych ( Dz. U r. Nr 169, poz z późn. zm.) W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złoŝony przez co najmniej jednego wykonawcę. ROZDZIAŁ 11 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 11.1 Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złoŝyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr Wraz z ofertą Wykonawca powinien złoŝyć: Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 8 i Rozdziału 10 SIWZ W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych pełnomocnictw lub dokumentów (np. aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, aktualnego wypisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej itd.) złoŝonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upowaŝniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 12.1 Oferta winna być sporządzona w języku polskim Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte zszyte w sposób uniemoŝliwiający ich dekompletację. 6

8 12.6 Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemoŝliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert Oferta winna być złoŝona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Dochodów w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Przetarg nieograniczony na najem 8 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych. Nie otwierać przed 9 marca 2012 r. godz Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej Zmiana lub Wycofanie, i opisane jak w pkt Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub przez te podmioty Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. ROZDZIAŁ 13 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (numer podany w rozdziale 1) lub drogą elektroniczną (adres podany w rozdziale 1) Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. ROZDZIAŁ 14 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Katarzyna Kamrowska stanowisko słuŝbowe podinspektor nr pok. 403 tel w godz. od 8.00 do ROZDZIAŁ 15 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 16 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia 9 marca 2012 r., godz w siedzibie Zamawiającego: kancelaria ogólna na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. 7

9 16.2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 marca 2012 r., godz w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w pok JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złoŝenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się niezwłocznie. ROZDZIAŁ 17 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cenę oferty naleŝy podać w wartości brutto Cenę oferty naleŝy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, prowizje naleŝy podać w procentach do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia Stawki i ceny wymienione przez wykonawcę nie będą podlegały korektom w trakcie wykonywania zamówienia Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi omyłki w obliczeniu ceny w następujący sposób: - jeŝeli cenę i prowizję za przedmiot zamówienia podano rozbieŝnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. ROZDZIAŁ 18 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: Wynagrodzenie za najem terminali podanej w ofercie musi zawierać koszty związane z dostawą, instalacją oraz obsługą bieŝącą zestawów. Wynagrodzenie naleŝy podać w postaci zaoferowanej ceny za 1 miesiąc od jednego terminala Cena musi zawierać wszelkie koszty i obciąŝenia niezbędne do zrealizowania zamówienia Prowizją dla wykonawcy, za usługę rozliczenia operacji przy uŝyciu kart płatniczych określa się w wartości procentowej jednej operacji. Wysokość prowizji nie ulega zmianie Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania prowizji w wysokości 0 % Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Lp. Opis kryteriów oceny Waga 1 Cena za najem 1 terminala za 1 miesiąc 2% 2 Prowizja dla Wykonawcy za usługę rozliczenia operacji przy 98% uŝyciu kart płatniczych 3 Razem 100% Cena za najem 1 terminala za 1 miesiąc: Liczba punktów = najniŝsza cena/cena badanej oferty * 2%* 100 Prowizja dla Wykonawcy za usługę rozliczenia operacji przy uŝyciu kart płatniczych: Liczba punktów = najniŝsza prowizja/prowizja badanej oferty * 98%* Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyŝszą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 8

10 ROZDZIAŁ 19 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt jeŝeli: - złoŝono tylko jedną ofertę, - nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy (tylko dla postępowań poniŝej progów) W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania W przypadku powierzenia realizacji części usługi podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. ROZDZIAŁ 20 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. ROZDZIAŁ 21 INNE POSTANOWIENIA W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Zał. nr 1 Formularz ofertowy, Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zał. nr 3 Wzór umowy, Gdynia, dnia.. SIWZ Sporządził:.. 9

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 pieczątka firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTY Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Pełne dane adresowe Wykonawcy: Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres. Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu Nr NIP Nr REGON Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie poniŝej euro na Przetarg nieograniczony na najem 8 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych od. składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: a) Wynagrodzenie za najem 1 terminala za 1 miesiąc: Cena brutto.. zł(słownie. złotych) b) Prowizja dla Wykonawcy za usługę rozliczenia operacji przy uŝyciu kart płatniczych...%(słownie: %) w/w cena i prowizja zawiera wszystkie koszty i obciąŝenia wynikające z wykonania zamówienia. 2. Oświadczamy, Ŝe spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 4. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik Nr 3) i przyjmujemy go bez zastrzeŝeń. 6. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: a. siłami własnymi * b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:.. 10

12 7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie dnia..r. do.. r. 8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 9. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złoŝenia faktury. 10. UpowaŜniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłoŝonych informacji oraz do wyjaśnienia kaŝdych aspektów naszej oferty. 11. Oświadczamy, iŝ wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK). 12. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): , dnia (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 11

13 ZAŁĄCZNIK NR 2 pieczątka firmowa Wykonawcy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem 8 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm)...., dnia... Miejscowość, data:... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 12

14 WZÓR UMOWY NR. ZAŁĄCZNIK NR 3 Zawarta w dniu.. w Gdyni pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 zwaną dalej Zamawiającym którą reprezentuje:....,. a firmą., z siedzibą, NIP.REGON.., Zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentują:.. o następującej treści: 1 1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr z dnia Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: wynajem 8 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych, w okresie od do. 2 1.Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą: a) Terminal płatniczy POS ( ang. point of selling) urządzenie elektroniczne słuŝące do akceptacji kart płatniczych b) Współpracujące z w/w terminalem płatniczym POS urządzenie PIN-Pad c) Inne akcesoria, w tym niezbędne przewody połączeniowe oraz oprogramowanie sterujące, pozwalające na poprawną eksploatację zestawu; d) Instrukcja obsługi zestawu POS dla uŝytkownika; 1.1. Opisane powyŝej zestawy zwane będą w dalszej części niniejszego opisu - Zestawem POS Zestawy POS przystosowane będą do obsługi transakcji bezstykowych najpóźniej w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy Zestawy POS w ilości 8 szt. zostaną wynajęte przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na okres 36 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy; 1.4. Lokalizacje, w których zostaną zainstalowane zestawy POS to budynki Urzędu Miasta Gdyni mieszczące się przy Al. Marszałka Piłsudzkiego 52/54 oraz ul. 10 Lutego 24 w Gdyni Z chwilą protokolarnego przekazania przez Wykonawcę kaŝdego Zestawu POS Zamawiającemu odpowiedzialność za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przechodzi na Zamawiającego. 13

15 2. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług związanych z instalacją, wdroŝeniem, uruchomieniem i serwisem eksploatacyjnym wynajętych zgodnie z treścią punktu 1 zestawów POS: 2.1. W ramach usług instalacyjnych zestawów POS Wykonawca na rzecz Zamawiającego zainstaluje w miejscu kaŝdorazowo wskazanym przez Zamawiającego Zestawy POS w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy; 2.2. Skonfiguruje Zestawy POS w sposób umoŝliwiający: Obsługę wskazanych kaŝdorazowo przez Zamawiającego rachunków bankowych na poszczególnych zestawach POS; Domyślne połączenie kaŝdego Zestawu POS poprzez wbudowany GPRS oraz linię telefoniczną, jako awaryjne medium transmisyjne Automatyczne i samoczynnie zestawianie przez kaŝdy zainstalowany u Zamawiającego Zestaw POS połączenia telefonicznego w przypadku awarii GPRS w celu zapewnienia ciągłej obsługi transakcji. Po ustąpieniu awarii sieci GPRS kaŝdy zainstalowany u Zamawiającego Zestaw POS automatycznie i samoczynnie ponownie musi zestawiać połączenie poprzez GPRS Zamawiającemu poprawną eksploatację wszystkich Zestawów POS bez wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności instalacyjnych lub konfiguracyjnych; 2.3. W ramach usług wdroŝeniowych zestawów POS Wykonawca zapewni: Przeszkolenie 8 (ośmiu) wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie akceptacji kart i obsługi Zestawów POS w siedzibie Zamawiającego w miejscu ich zainstalowania. Program szkolenia musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie musi zakończyć się wykonaniem przez jego uczestników zadania testowego oraz potwierdzeniem odbycia szkolenia przez pracownika poprzez wystawienie certyfikatu przez Wykonawcę dla kaŝdej przeszkolonej osoby. Szkolenie musi zostać przeprowadzone i zakończone przed eksploatacyjnym uruchomieniem zestawów POS, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający zobowiązuje się do niedopuszczania pracowników nie przeszkolonych przez Wykonawcę, bądź nie przeszkolonych przez osoby upowaŝnione przez Wykonawcę do przeprowadzania szkoleń oraz do przyjmowania transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych; Przeszkolenie nowych pracowników na zasadach wymienionych w punkcie w przypadku wystąpienia Zamawiającego do Wykonawcy z stosownym Ŝądaniem; Przeszkolenie kolejnego/kolejnych (maksymalnie czterech) pracowników Zamawiającego nie później niŝ do 7 dni od daty zgłoszenia tej konieczności przez Zamawiającego Szczegółową procedurę postępowania i wzajemnego informowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia przestępstw dokonanych za pośrednictwem kart płatniczych. Treść procedury musi zostać opracowana w uzgodnieniu z Zamawiającym i wymaga jego akceptacji; Instrukcje obsługi zestawu POS i instrukcje obsługi transakcji opłacanych kartami płatniczymi i weryfikacji autentyczności podpisu posiadacza karty płatniczej w ilości minimum równej ilości terminali; 2.4. W ramach uruchomienia eksploatacyjnego zestawów POS Wykonawca zobowiązany jest do: Wykonania testu poprawności działania zainstalowanych i skonfigurowanych Zestawów POS. Treść testu musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Pozytywny wynik testu dla kaŝdego zestawu POS stanowi warunek przyjęcia zestawu do eksploatacji przez Zamawiającego Wskazania danych kontaktowych pracownika Wykonawcy świadczącego na rzecz Zamawiającego konsultacji prowadzonych drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji dotyczących poprawności działania Zestawów POS; Uzgodnienia z Zamawiającym opracowania szczegółowej procedury zgłaszania usterek Zestawów POS; 2.5. W ramach serwisu eksploatacyjnego zestawów POS: Wykonawca usuwać będzie wszelkie awarie Zestawów POS zgłaszane Wykonawcy 14

16 przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem korespondencji . Usunięcie awarii realizowane będzie najpóźniej 48 godzin od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie awarii Zestawów POS za pośrednictwem faksu lub korespondencją nie wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę ich przyjęcia. Za awarię Zestawu POS uwaŝać się będzie jakąkolwiek utratę jego funkcjonalności, niezaleŝnie od przyczyn i natury powstania wady. Za skutecznie zrealizowane usunięcie zgłoszonej awarii uwaŝać się będzie przywrócenie do pełnej funkcjonalności wszystkich zestawów POS zgłoszonych, jako wadliwe Wykonawca dokonywać będzie ewentualnych zmian instalacyjnych i konfiguracyjnych Zestawów POS po uprzednim uzgodnieniu przez obie strony konieczności oraz sposobu przeprowadzenia tych czynności Zamawiający kaŝdorazowo udostępni Wykonawcy Zestawy POS w celu przeprowadzenia czynności serwisowych po uprzednim pisemnym wniosku Wykonawcy o powyŝsze dostarczonym Zamawiającemu. Wszystkie czynności serwisowe będą dokumentowane i potwierdzane przez obie strony. 3. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi w wynajętych zgodnie z punktem 1 Zestawach POS, która obejmować będzie: 3.1. UpowaŜnienie Zamawiającego przez Wykonawcę do akceptowania i przyjmowania opłat na warunkach bezgotówkowych przy uŝyciu kart płatniczych znaków wymienionych w punkcie 5.2.1; 3.2. obsługę procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzaniu i przesyłaniu komunikatów autoryzacyjnych; 3.3. przetwarzanie informacji o zrealizowanych transakcjach i przekazywaniu transakcji; 3.4. bieŝącą obsługę Zamawiającego w procesie aktywizacji transakcji kratowych, 3.5. załatwianie reklamacji; 3.6. obsługę autoryzacji przez telefon 3.7. przetwarzanie i wymianę zbiorów rozliczeniowych z Międzynarodowymi Kartowymi Systemami Płatniczymi (MKSP) 3.8. rozliczanie przez Wykonawcę transakcji płatniczych dokonanych na rzecz Zamawiającego z wykorzystaniem kart płatniczych zgodnie z warunkami określonymi w zawartej Umowie; Zamawiający przewiduje przeprowadzanie za pośrednictwem terminali średniorocznie ok szt. transakcji na łączną kwotę ok PLN, 3.9. kaŝdorazowe przekazywanie kwoty uiszczanej przez posiadaczy kart płatniczych bez potrącania prowizji za usługę, na wskazane przez Zamawiającego konta bankowe, umieszczając na przelewach opisy umoŝliwiające zidentyfikowanie przez Zamawiającego otrzymanych środków z przeprowadzonych transakcji, w tym, co najmniej: dane, o których mowa w punktach: , , , nie później niŝ do dwóch dni roboczych po dniu przekazania do Wykonawcy z Zestawów POS potwierdzonych transakcji płatniczych. Za datę przekazania środków uznawać się będzie datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Przy ustalaniu terminów przekazania środków przez Wykonawcę nie bierze się pod uwagę dni wolnych od pracy oraz sobót. W razie opóźnienia przekazania środków naleŝnych Zamawiającemu Strony uzgadniają, iŝ Zamawiający będzie Ŝądał od Wykonawcy zapłaty odsetek ustawowych za kaŝdy dzień zwłoki przesyłanie Zamawiającemu, w terminie do godz. 18:00 danego dnia, za pośrednictwem bezpiecznego medium lub udostępnienia do pobrania w sposób bezpieczny informacji o dokonanych w danym dniu transakcji wpłat w postaci raportów sporządzanych przez Wykonawcę odrębnie dla kaŝdego zestawu POS, w postaci pliku w formacie ustalonym z Zamawiającym. Raport powinien zawierać co najmniej następujące dane: nr raportu; data transakcji; oznaczenie przelewu realizowanego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nr Zestawu POS lub identyfikator stanowiska kasowego, na którym przeprowadzono daną transakcję; 15

17 nr rachunku bankowego, którego dotyczą transakcje; nr (część numeru) karty, za pośrednictwem której przeprowadzono daną transakcję; numery transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem danego POS; podsumowanie kwot transakcji za dany dzień w odniesieniu do określonego rachunku bankowego; Zamawiający moŝe zmienić format pliku lub wystąpić do Wykonawcy o realizację niniejszego punktu w postaci dwóch niezaleŝnych formatów. Zmiana formatu pliku lub jego wygenerowanie w dodatkowym wskazanym przez Zamawiającego formacie nastąpi w terminie 10 dni roboczych licząc od daty pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu powyŝszej potrzeby przesyłanie Zamawiającemu za pośrednictwem bezpiecznego medium lub zapewnienie dostępu do pobrania w sposób bezpieczny informacji o dokonanych w danym miesiącu transakcji wpłat w postaci raportów sporządzanych przez Wykonawcę, odrębnie dla kaŝdego zestawu POS, w terminie do godz. 12:00 w pierwszym dniu roboczym nowego miesiąca, w postaci pliku w formacie ustalonym z Zamawiającym. Na podstawie w/w raportu obliczone będzie wynagrodzenie dla Wykonawcy. Raport powinien zawierać co najmniej następujące dane: nr raportu; nr Zestawu POS lub identyfikator stanowiska kasowego, na którym przeprowadzono transakcję; nr rachunku bankowego, którego dotyczą transakcje; miesiąc, którego dotyczy raport; dni miesiąca, w których były realizowane operacje; liczba operacji w danym dniu miesiąca; wartość operacji z kaŝdego dnia miesiąca; podstawa naliczenia w kaŝdym dniu miesiąca; dzienna opłata bankowa; opłata za zestaw POS w danym miesiącu; 4. Realizacja następujących innych usług wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegającej na: 4.1. kontroli i monitorowaniu ryzyka oraz zapobieganiu oszustwom kartowym, w tym wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy uŝyciu karty skradzionej lub sfałszowanej oraz wykrywaniu oszustw; 4.2. przechowywaniu i udostępnianiu przez Wykonawcę na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego dokumentów związanych z transakcjami dokonanymi w trakcie obowiązywania Umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi. Ponadto w w/w okresie Wykonawca informować będzie pisemnie Zamawiającego o kaŝdej zmianie jego danych kontaktowych, w tym adresu korespondencyjnego. 5. Wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia: 5.1. Wymagania dotyczące określonego w punkcie 1. najmu zestawów POS - Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w odpłatne uŝywanie kompletne zestawy POS umoŝliwiające ich poprawną eksploatację przez ich uŝytkowników w pełnym zakresie funkcjonalnym gwarantowanym przez producenta urządzeń wchodzących w skład zestawu i związanym z obsługą transakcji płatniczych do dokonywanych na rzecz Zamawiającego za pomocą kart płatniczych oraz przekazać Zamawiającemu Instrukcję obsługi Zestawu POS; 5.2. KaŜdy wynajęty zestaw POS umoŝliwiać będzie: obsługę co najmniej następujących kart płatniczych: VISA; Maestro; VISA Electron; EuroCard/MasterCard; 16

18 MasterCard Electronic; współpracę z minimum jednym rachunkiem bankowymi, wskazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany wskazanego rachunku bankowego na inny, o czym powiadomi Wykonawcę w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą. Zmiany mogą następować od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, o czym mowa wyŝej. Wykonawca przy ewentualnej zmianie wskazanych rachunków zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania zmiany konfiguracji pracy zastawów POS, przy czym zmiana taka nie będzie miała Ŝadnego wpływu na zmianę ceny wprowadzanie przez uŝytkownika, co najmniej informacji w zakresie: kodu wskazującego wybrany rachunek bankowy, kwoty transakcji, kodu kontrahenta. Zestaw POS umoŝliwi potwierdzenie wybranego rachunku bankowego przez uŝytkownika obsługującego transakcję realizację połączeń zarówno poprzez sieć GSM/GPRS (domyślne medium teleinformatyczne), jak i poprzez analogowe linie telefoniczne. 6. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego informowania Wykonawcy o wszystkich zmianach danych dotyczących swojej działalności mających wpływ na usługi świadczone przez Wykonawcę, a w szczególności o zmianie numerów rachunków bankowych. 7. Na wykonawcy ciąŝy obowiązek sukcesywnego dostarczania papieru do terminali POS. 8. Na wykonawcy ciąŝy obowiązek dostarczenia emblematów- naklejek obsługiwanych przez wykonawcę systemów kart płatniczych Strony ustalają następującą cenę jednostkową oraz prowizję: Wynagrodzenie za najem 1 terminala za 1 miesiąc: Cena brutto. zł(słownie:.... złotych) Prowizja dla Wykonawcy za usługę rozliczenia operacji przy uŝyciu kart płatniczych.%(słownie: %) w/w cena i prowizja zawiera wszystkie koszty i obciąŝenia wynikające z wykonania zamówienia Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia o którym mowa w 2 regulowane będzie na podstawie faktur wystawionych co miesiąc na podstawie raportu miesięcznego wymienionego 2 pkt 3.11 w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur przez Zamawiającego na konto Wykonawcy. 2. Fakturę VAT naleŝy wystawić na Urząd Miasta Gdyni. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i jego NIP to Zamawiający oświadcza, Ŝe jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 3. W razie rozbieŝności lub stwierdzenia nienaleŝnego wykonania prac objętych zleceniem Zamawiający moŝe wezwać Wykonawcę i wyznaczyć nowy termin usunięcia wad i ponownego odbioru pracy. 4. W przypadku negatywnej oceny zlecenia i konieczności usunięcia wad za termin zakończenia prac zostanie przyjęta data ostatecznego przyjęcia zlecenia. 5. W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z niniejszej umowy kary umowne naliczane będą do dnia ostatecznego odbioru zlecenia potwierdzonego protokołem. 6. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego zlecenia jest protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez przedstawicieli stron umowy. Do sporządzenia w/w protokołu strony upowaŝniają - za Zamawiającego - - za Wykonawcę -. 17

19 6. W razie zaistnienia istotnych zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień 1 lutego 2012 r. 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia 31 stycznia 2015 r Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. b) Za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych po odbiorze kaŝdego z zleceń w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego odpowiadającego danemu zleceniu za kaŝdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. c) W razie opóźnienia w wymianie terminali w przypadku awarii, Zamawiający będzie mógł Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 10 zł za kaŝdy dzień opóźnienia od kaŝdego nie wymienionego terminala. 7 Wykonawca moŝe zastrzec sobie prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadkach: 1. stwierdzenia dokonania lub podejrzenia dokonania u Zamawiającego oszustw naduŝyć, w szczególności przyjmowania przez pracowników Zamawiającego płatności kartami płatniczymi skradzionymi, zagubionymi, sfałszowanymi; 2. naruszenie przez Zamawiającego warunków umowy; 3. niedokonywania przez Zamawiającego Ŝadnych transakcji przez wszystkie terminale w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) tygodni; 8 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązywania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku raŝącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejsze umowy lub zaprzestania jej wykonywania przez okres 2 (dwóch) tygodni z zachowaniem prawa do naliczania kary umownej w wysokości ,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Wykonawca nie moŝe powierzyć wykonania umowy innym podmiotom bez zgody Zamawiającego wyraŝonej na piśmie

20 Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełniania warunków umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej uzgodnionej przez obie strony, pod rygorem niewaŝności. 11 Po rozwiązaniu niniejszej umowy, przez okres następnych 60 miesięcy zachowują pomiędzy Stronami moc zobowiązującą postanowienia umowy dotyczące wzajemnych rozliczeń, przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z transakcjami dokonywanymi w trakcie obowiązywania umowy oraz obowiązku informowania o zmianach adresu korespondencyjnego W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 14 Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 15 Umowę sporządzono w 3 jednakowych egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo