Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK"

Transkrypt

1 Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość na dzień r. wynosi złotych, reprezentowaną przez:,, zwanym dalej mbank, a Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach przy ulicy Barbary 21A, kod pocztowy: Katowice, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: , wpisanym do Rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w dniu 16 grudnia 1991 roku pod numerem 46, reprezentowanym przez:,, zwanym dalej KZK GOP, łącznie zwanymi dalej Stronami : Zważywszy, że Asseco Poland i mbank zawarły z KZK GOP umowę z dnia 9 stycznia 2012 r. na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych, na podstawie, której mają wykonać zamówienie publiczne polegające na dostawie, wdrożeniu i utrzymaniu Systemu Śląska Karta Usług Publicznych oraz wykonaniu innych niezbędnych czynności związanych z funkcjonowaniem Systemu, określonych w tym zamówieniu na rzecz KZK GOP. Strony Umowy niniejszym zgodnie postanawiają, co następuje: 1 Występujące w treści Umowy sformułowania posiadają następujące znaczenie: 1. Agent rozliczeniowy ŚKUP mbank prowadzący działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 1

2 o usługach płatniczych, który będzie dokonywał rozliczania Transakcji i będzie pośredniczył w rozliczeniach z Agentem rozliczeniowym Kart Płatniczych i Agentem rozliczeniowym Przelewów Internetowych, 2. Agent rozliczeniowy Kart Płatniczych / AR KP podmiot, który dokonywał będzie akceptacji kart płatniczych organizacji płatniczych i rozliczenia płatności dokonanych tymi kartami płatniczymi za usługi publiczne w POK, POP oraz SADK, 3. Agent rozliczeniowy Przelewów Internetowych / AR PI podmiot rozliczający płatności dokonane z wykorzystaniem funkcjonalności Przelewów Internetowych zleconych na Portalu Klienta, 4. Akceptant Dostawca Usług oraz Organizator Dostawców, który zawarł z mbankiem umowę o przyjmowanie zapłaty pieniądzem elektronicznym przy użyciu instrumentów płatniczych umieszczonych na Kartach ŚKUP, 5. Autoryzacja wyrażenie przez Agenta rozliczeniowego ŚKUP zgody na przeprowadzenie transakcji za pomocą PE (Transakcji), 6. Automat do poboru opłat za Parkowanie (Parkomat) urządzenie umożliwiające wnoszenie opłat za postój Kartą ŚKUP bądź gotówką, wchodzące w skład Sieci Akceptacji, 7. Dostawca Usług podmiot (posiadający osobowość prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym jednostki budżetowe) będący dostawcą usług publicznych, który zawarł umowę z KZK GOP na dystrybucję Uprawnień do Usług (własnych) poprzez Sieć Akceptacji organizowaną przez KZK GOP; podmiot ten będzie równocześnie pełnił rolę Akceptanta poprzez zawarcie umowy z Agentem Rozliczeniowym ŚKUP, 8. Dystrybutor podmiot, który na podstawie umowy z KZK GOP o warunki dystrybucji Uprawnień do Usług, Kart i przyjmowania Opłat/Kaucji udostępnił lokal na posadowienie Terminala oraz zobowiązał się wykonywać za pomocą Terminala transakcji określonych w tej umowie, 9. Hasło Karty - numeryczny kod dostępu do funkcji Kart, 10. Instrument Płatniczy instrument płatniczy umieszczony na Karcie ŚKUP, na którym zapisywany jest Pieniądz Elektroniczny, 11. Karta Niespersonalizowana zgodnie z definicją określoną w Umowie na System ŚKUP, Karta ŚKUP nieposiadająca nadrukowanych lub nagranych danych osobowych, 12. Karta Spersonalizowana zgodnie z definicją określoną w Umowie na System ŚKUP, Karta ŚKUP posiadająca m.in. nadrukowane imię, nazwisko oraz zdjęcie Użytkownika Karty, 13. Karta ŚKUP / Karta zgodnie z definicją określoną w Umowie na System ŚKUP, Śląska Karta Usług Publicznych (Karta Spersonalizowana i Karta Niespersonalizowana), 14. Kaucja środki pieniężne przyjmowane od Użytkownika Karty przy wydawaniu Karty, na warunkach określonych w Regulaminie Śląska Karta Usług Publicznych, 15. Kod PIN osobisty numer identyfikacyjny zdefiniowany przez Posiadacza PE, 16. Konsorcjum ŚKUP mbank oraz Asseco Poland, działające wspólnie na warunkach Umowy Konsorcjum w celu wykonania postanowień Umowy na System ŚKUP, 17. KZK GOP Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, z którym to Konsorcjum SKUP zawarło Umowę na System ŚKUP, 18. Limity Transakcyjne oznaczają kwoty maksymalne w złotych, do których może być dokonane Zasilenie PE lub dokonana transakcja przy użyciu PE, 19. Moduł do pobierania opłat/doładowania Kart ŚKUP (w tym z opcją nanoszenia i odczytu certyfikatu Podpisu Elektronicznego) jedno z rodzajów urządzeń służących do obsługi Karty ŚKUP zainstalowane w miejscu wchodzącym w skład Sieci Akceptacji, 20. Moduł do pobierania opłat za przejazd (Kasownik) jedno z rodzajów urządzeń służących do obsługi Karty ŚKUP zainstalowane w pojeździe wchodzącym w skład Sieci Akceptacji, 21. Organizator Dostawców KZK GOP, który zorganizuje Sieć Akceptacji i udostępni ją Dostawcom Usług w szczególności na podstawie zawieranych z Dostawcami Usług umów przyłączeniowych o warunki korzystania ze ŚKUP celem dystrybucji Usług; Organizator Dostawców również jest Dostawcą Usług, 22. Pieniądz Elektroniczny (PE) wartość pieniężna przechowywana elektronicznie na Instrumencie Płatniczym wydawana przez Wydawcę Pieniądza Elektronicznego z obowiązkiem Wykupu Pieniądza Elektronicznego w celu dokonywania Transakcji, akceptowana przez Dostawców Usług, (Akceptantów), 2

3 23. POK/POP odpowiednio Punkt Obsługi Klienta albo Punkt Obsługi Pasażera, 24. Portal Klienta zgodnie z definicją określoną w Umowie na System ŚKUP strona w ramach, której prowadzony jest serwis internetowy udostępniający Użytkownikom Kart ŚKUP usługi oferowane przez System ŚKUP, 25. Posiadacz PE każdoczesny okaziciel PE, który wszedł w posiadanie PE w sposób dopuszczony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 26. Rachunek PE - numer rachunku nadrukowany na rewersie Karty ŚKUP, na której został umieszczony PE, umożliwiający Zasilenie Karty (PE), 27. SADK Stacjonarny Automat Doładowania Kart, którego funkcjonalność została opisana w Umowie na System ŚKUP, 28. Sieć Akceptacji miejsca odpowiednio oznakowane logo Projektu ŚKUP umożliwiające Doładowanie Karty SKUP, Zasilenie Karty (PE) oraz dokonanie płatności za pomocą PE, 29. Saldo Dostępnych Środków kwota środków przechowywanych na PE, do której możliwe jest dokonywanie Transakcji, 30. System ŚKUP - System Śląska Karta Usług Publicznych zdefiniowany w Umowie na System ŚKUP obejmujący system informatyczny zbudowany ze sprzętu oraz oprogramowania wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego działania, wspomagający zarządzanie i realizację usług publicznych drogą elektroniczną, 31. Terminal elektroniczny terminal płatniczy umieszczony w miejscu wchodzący w skład Sieci Akceptacji: Moduł do pobierania opłat/doładowania Kart ŚKUP, SADK, Parkomat oraz Kasownik, 32. Terminal POS urządzenie umożliwiające dokonywanie transakcji kartami płatniczymi w punktach Akceptantów, 33. Transakcja płatność bezgotówkowa za usługi publiczne dokonana przy użyciu PE, 34. Umowa niniejsza umowa, 35. Umowa o Wydanie Pieniądza Elektronicznego umowa Wydawcy Pieniądza Elektronicznego z Posiadaczem PE o wydanie Pieniądza elektronicznego, zawierana w momencie pierwszego Zasilenia Karty (PE) i obowiązującą maksymalnie do terminu upływu ważności Karty ŚKUP (a tym samym do upływu terminu ważności PE umieszczonego na Karcie ŚKUP), 36. Umowa na System ŚKUP Umowa na Dostawę, Wdrożenie i Utrzymanie Systemu Śląska Karta Usług Publicznych (umowa nr DS/1/PZ/1/DO/1/2012) zawarta pomiędzy KZK GOP a Konsorcjum ŚKUP, 37. Umowa Konsorcjum umowa zawarta w dniu 22 sierpnia 2011 roku pomiędzy mbank a Asseco Poland w celu zawarcia i realizacji Umowy na System SKUP, 38. Użytkownik Karty osoba fizyczna, której dane osobowe znajdują się na Karcie ŚKUP - w przypadku Karty spersonalizowanej oraz osoba fizyczna będąca każdoczesnym okazicielem Karty SKUP w przypadku Karty niespersonalizowanej, 39. Wydawca Pieniądza Elektronicznego mbank, który zobowiązany jest również do Wykupu Pieniądza Elektronicznego, 40. Wykup Pieniądza Elektronicznego żądanie składane przez Posiadacza PE, którego rezultatem jest dokonanie wypłaty przez mbank w formie bezgotówkowej lub gotówkowej Salda Dostępnych Środków Posiadaczowi PE, 41. Zasilenie Karty (PE) zwiększenie Salda Dostępnych Środków na PE. Jeżeli w niniejszym paragrafie nie zdefiniowano inaczej, sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane takim sformułowaniom w Umowie na System ŚKUP. 2 [Przedmiot Umowy] 1. Przedmiotem Umowy jest określenie szczegółowych warunków: 1) świadczenia przez mbank usługi utrzymania Punktów Obsługi Klienta (POK), w tym w zakresie obsługi klientów (w szczególności Użytkowników Kart), 2) wydawania przez mbank i dostarczania do sieci dystrybucji Kart ŚKUP, 3) wykonywania przez mbank czynności faktycznych związanych z zapisywaniem Uprawnień do Usług (w tym w zakresie elektronicznych Biletów okresowych bądź 3

4 abonamentowych kodowanych na Karcie ŚKUP), zapisywaniem ulg oraz przyjmowaniem opłat związanych z tymi Uprawnieniami w POK, 4) wydawania przez mbank Pieniądza Elektronicznego, w tym: a/ Zasilania Kart Pieniądzem Elektronicznym na Portalu Klienta (z wykorzystaniem Przelewów Internetowych), b/ Zasilania Kart Pieniądzem Elektronicznym (z wykorzystaniem Kart Płatniczych), c/ Zasilania Kart Pieniądzem Elektronicznym u Dystrybutorów, 5) powierzenia przetwarzania danych osobowych mbankowi przez KZK GOP. 2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 określone są odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do Umowy. 3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 5 określone są w 4 Umowy. 4. Warunki korzystania przez mbank z oprogramowania Systemu ŚKUP określono w Umowie o warunki korzystania z Systemu ŚKUP i rozliczania Dostawców Usług, zawartej pomiędzy mbankiem i KZK GOP. 5. Umowa zawierana jest w celu wykonania Umowy na System ŚKUP, którą należy traktować, jako nadrzędną (poprzez nadrzędność należy rozumieć regułę interpretacyjną, którą strony przyjmują, że w przypadkach, które będą wymagać interpretacji należy kierować się zobowiązaniami wzajemnymi stron wynikającymi z Umowy na System ŚKUP). Umowa nie wyłącza oraz nie ogranicza zasad odpowiedzialności określonych w Umowie na System ŚKUP, 6. Pieniądz Elektroniczny jest pieniądzem elektronicznym w rozumienia przepisu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo bankowe. 3 [Wynagrodzenie] Wynagrodzenie Konsorcjum ŚKUP m.in. z tytułu obsługi, której opis przedstawiony został w 2, zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w 8 Umowy na System ŚKUP (wynagrodzenie w ramach Umowy na System ŚKUP). 4 [Powierzenie przetwarzania danych osobowych] 1. KZK GOP, jako administrator danych osobowych Użytkowników Kart ( Zbioru danych osobowych Użytkowników Kart ŚKUP ) powierza mbankowi, na warunkach określonych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), przetwarzanie danych osobowych użytkowników Kart ŚKUP oraz przedstawicieli Użytkowników Kart Spersonalizowanych (w tym rodzica działającego w imieniu dziecka znajdującego się pod jego władzą rodzicielską, opiekuna działającego w imieniu osoby, nad którą sprawuje opiekę, pełnomocnika Użytkownika Karty spersonalizowanej) w celu wykonania Umowy na System ŚKUP, w szczególności w celu organizacji i obsługi procesu: 1) przyjmowania i obsługi wniosków związanych z wydawaniem Kart ŚKUP Spersonalizowanych i obsługą Kart ŚKUP (zarówno Kart Spersonalizowanych, jak i Kart Niespersonalizowanych) oraz kodowania ulg na Kartach Spersonalizowanych do Usług 4

5 publicznych, 2) zwrotu Użytkownikom Kart Kaucji i wartości niewykorzystanych uprawnień zapisanych na Karcie (dotyczy zarówno Kart Spersonalizowanych, jak i Kart Niespersonalizowanych), 3) przyjmowania i obsługi reklamacji związanych z Kartami, składanych przez użytkowników Kart ŚKUP (dotyczy zarówno Kart Spersonalizowanych, jak i Kart Niespersonalizowanych). 2. KZK GOP powierza mbankowi do przetwarzania następujący zakres danych osobowych Użytkowników Kart Spersonalizowanych: 1) imię i nazwisko, 2) PESEL/Identyfikator cudzoziemca (w przypadku Identyfikatora cudzoziemca stosuje się zasady opisane w ust. 3), 3) wizerunek (zdjęcie), 4) data urodzenia, 5) ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, 6) rachunek bankowy albo rachunek w SKOK do zwrotu Kaucji lub wartości niewykorzystanych uprawnień zapisanych na Karcie, 7) numer telefonu, 8) adres , 9) dane osobowe zawarte w dokumentach uprawniających do ulg kodowanych na Karcie Spersonalizowanej, w przypadku, gdy Użytkownik Karty Spersonalizowanej posiada taki dokument do zakodowania ulgi w zakresie Usług publicznych, zapisywanej na Karcie Spersonalizowanej. Wykaz dokumentów uprawniających do ulg zawiera załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Dla cudzoziemców nieposiadających PESEL w systemie ŚKUP generowany będzie Identyfikator cudzoziemca na podstawie następujących danych: 1) typ dokumentu tożsamości, 2) nr dokumentu (np. nr paszportu), 3) obywatelstwo. KZK GOP powierza mbankowi do przetwarzania ww. zakres danych osobowych Użytkowników Kart Spersonalizowanych w przypadku dokonywania obsługi cudzoziemców nieposiadających PESEL. 4. KZK GOP powierza mbankowi do przetwarzania następujący zakres danych osobowych Użytkowników Kart Niespersonalizowanych: 1) imię i nazwisko, 2) PESEL, 3) ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, 4) rachunek bankowy albo rachunek w SKOK do zwrotu Kaucji lub wartości 5

6 niewykorzystanych uprawnień zapisanych na Karcie, 5) numer telefonu, 6) adres KZK GOP powierza mbankowi do przetwarzania następujący zakres danych osobowych przedstawiciela Użytkownika Karty Spersonalizowanej (w tym pełnomocnika Użytkownika Karty Spersonalizowanej), wskazanego w ust. 1: 1) imię i nazwisko, 2) rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości. 6. Strony potwierdzają, że KZK GOP pozostaje wyłącznym administratorem zbioru danych osobowych Użytkownicy Karty ŚKUP, zawierającego dane osobowe Użytkowników Kart i przedstawicieli Użytkowników Kart Spersonalizowanych. 7. mbank oraz podmioty wskazane w niniejszym paragrafie, jako podwykonawcy mbanku, będą przetwarzać powierzony mbankowi zbiór danych osobowych Użytkownicy Karty ŚKUP jedynie w celu wykonania postanowień niniejszej Umowy przez okres czasu niezbędny do osiągnięcia celu określonego w ust. 1 powyższych danych. 8. KZK GOP wyraża zgodę, aby mbank dokonał dalszego powierzenia danych osobowych powierzonych mu w ramach Umowy, następującym podmiotom podwykonawcom mbanku w zakresie Umowy na System ŚKUP (podpowierzył przetwarzanie danych osobowych): 1) Kolporter Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w zakresie obsługi POK), 2) Spółdzielczemu Bankowi Rzemiosła i Rolnictwa (w zakresie obsługi POK), 3) SK Finanse Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w zakresie obsługi POK), 4) Tag Systems Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w zakresie personalizacji Kart), 5) DanubePay A.S. (Spółce Akcyjnej) - Słowacja (w zakresie usługi Agenta Rozliczeniowego ŚKUP), 6) Asseco Central Europe A.S (Spółce Akcyjnej) - Słowacja (w zakresie usługi Agenta Rozliczeniowego ŚKUP), 7) mbank Centrum Operacyjne Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w zakresie archiwizacji wniosków i Kart ŚKUP) oraz KZK GOP wyraża zgodę, aby podwykonawca mbanku wskazany w pkt 1 - Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dokonał dalszego powierzenia danych osobowych podpowierzonych mbankowi w ramach Umowy podwykonawcom Kolporter Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie obsługi POK. Lista podwykonawcom Kolporter Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik do umowy zawartej pomiędzy mbankiem i Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest ona udostępniana każdorazowo na żądanie KZK GOP oraz w dniu podpisania umowy, jako załącznik. 9. W przypadku konieczności dalszego powierzenia (podpowierzenia) danych osobowych - powierzonych do przetwarzania mbankowi w ramach Umowy podmiotowi innemu, niż podmiot wskazany w ust. 7 pkt 1-7, mbank wystąpi w formie pisemnej, o zgodę KZK GOP na dalsze powierzenie (podpowierzenie). KZK GOP będzie miał prawo odmówić udzielenia zgody. KZK GOP wyraża swoje stanowisko w sprawie udzielenia zgody w formie 6

7 pisemnej w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu pisemnego wniosku mbanku do KZK GOP, zawierającego wyciąg z projektu umowy dotyczącej dalszego powierzenia (podpowierzenia) danych osobowych w postaci klauzul odnoszących się do przetwarzania danych osobowych. Upływ tego terminu jest równoznaczny z wyrażeniem przez KZK GOP zgody na dalsze powierzenie (podpowierzenie) danych osobowych. 10. mbank, w formie pisemnej, poinformuje KZK GOP o fakcie zawarcia umowy dalszego powierzenia (podpowierzenia) danych osobowych z podmiotami wskazanymi w ust. 7 i 8 niezwłocznie po zawarciu danej umowy dalszego powierzenia (podpowierzenia) danych osobowych, jednak nie później niż 7 dni roboczych dla mbanku po zawarciu danej umowy. 11. mbank zobowiązuje się wykonywać nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. 12. Przy wykonywaniu działalności określonej Umową, mbank zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz innych przepisach wykonawczych do ww. ustawy pod rygorem odpowiedzialności materialnej przewidzianej ww. przepisami za wyrządzoną szkodę oraz odpowiedzialności karnej. mbank zobowiązuje się, że wymagania odnośnie przetwarzania danych osobowych wynikające z Umowy oraz przepisy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą przestrzegane również przez podmioty trzecie, o których mowa w ust. 7 i 8 w zakresie, w jakim mbank powierzy im do dalszego przetwarzania (podpowierzył) dane osobowe powierzone mbankowi przez KZK GOP. 13. mbank oświadcza, iż dysponuje niezbędnymi dla prawidłowego wykonania Umowy środkami technicznymi i organizacyjnymi, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem. 14. mbank zobowiązuje się wobec KZK GOP, że dane osobowe powierzone mbankowi do przetwarzania na podstawie Umowy będą przetwarzały osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i że będą one zobowiązane do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych oraz sposobów zabezpieczenia tych danych. mbank na żądanie KZK GOP przekaże KZK GOP listę osób, o których mowa w niniejszym ustępie. 15. mbank oraz jego podwykonawcy są zobowiązani przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych do zabezpieczenia zbiorów danych zgodnie z art a Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporządzenia, o którym mowa w ust KZK GOP przysługuje na podstawie par. 6 ust. 8 Umowy na System ŚKUP - prawo do przeprowadzania kontroli mbanku w odniesieniu do zbioru danych osobowych Użytkownicy Karty ŚKUP w zakresie: 1) stosowanych zabezpieczeń w odniesieniu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 2) wdrożonych zasad dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, w tym: - polityki bezpieczeństwa, 7

8 - instrukcji zarządzenia systemem informatycznym, - nadania pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych, - prowadzenia ewidencji osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych, 3) poprawności zawartych umów dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych (podpowiedzenia) w zakresie zastosowanych klauzul związanych z dalszym powierzeniem przetwarzania danych osobowych, 4) uzyskania informacji o stwierdzonych incydentach naruszenia ochrony przetwarzania danych osobowych, zgodnie z par. 6 ust. 8 Umowy na System ŚKUP. O planowej kontroli KZK GOP zawiadamia mbank na piśmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14-dniowym pod adresem:. 17. mbank wyraża zgodę, aby w kontroli określonej w ust. 15 uczestniczył oprócz KZK GOP - audytor wskazany przez KZK GOP. 18. mbank obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niezgodnego z niniejszą Umową przetwarzania powierzonych danych osobowych, chyba, że niezgodne z niniejszą Umową przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest następstwem okoliczności, za które mbank odpowiedzialności nie ponosi i z tym zastrzeżeniem, że mbank odpowiada również w tym zakresie za działania i zaniechania swoich podwykonawców wskazanych w ust Po okresie obowiązywania niniejszej Umowy mbank jest zobowiązany do: 1) zaprzestania przetwarzania powierzonych danych osobowych zawartych w zbiorze danych osobowych Użytkownicy Karty ŚKUP, 2) przekazania KZK GOP powierzonego mbankowi do przetwarzania zbioru danych osobowych Użytkownicy Karty ŚKUP w terminie wskazanym przez KZK GOP przed upływem terminu obowiązywania umowy na System ŚKUP., 3) zniszczenia wszystkich powierzonych przez KZK GOP mbankowi do przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorze danych osobowych Użytkownicy Kart ŚKUP, w szczególności usunięcia tych danych z wszelkich systemów informatycznych oraz nośników elektronicznych i magnetycznych, oraz pisemnego powiadomienia o tym fakcie KZK GOP poprzez doręczenie KZK GOP kopii protokołu zniszczenia powierzonych danych osobowych. Doręczenie protokołu zniszczenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy. Powyższe zobowiązanie dotyczy również podmiotów, o których mowa w ust. 7-8 Umowy, 4) uczestnictwa w sprawach związanych z ochroną danych osobowych mających odniesienie do okresu obowiązywania Umowy, w szczególności incydentów bezpieczeństwa, które są następstwem działań z tego okresu. 20. Strony postanawiają, iż będą się wzajemnie informowały o kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak również o korespondencji prowadzonej z ww. organem administracji państwowej, która ma związek z przedmiotem Umowy. 5 [Okres obowiązywania Umowy] Umowa zawierana jest na okres obowiązywania Umowy na System ŚKUP. 8

9 6 [Postanowienia końcowe] 1. W przypadku ewentualnych roszczeń Użytkownika Karty w stosunku do KZK GOP wynikających z umowy o korzystanie z Karty ŚKUP, mbank na pisemne żądanie KZK GOP - udostępni KZK GOP wszelkie będące w posiadaniu mbanku informacje i dokumenty związane z umową o korzystanie z Karty ŚKUP zawartą z danym Użytkownikiem Karty. 2. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla KZK GOP i jednym dla mbanku. mbank: KZK GOP: 9

10 Załącznik nr 1 do Umowy o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK z dnia. Warunki świadczenia przez mbank usługi utrzymania Punktów Obsługi Klienta (POK), w tym w zakresie obsługi klientów (w szczególności Użytkowników Kart). 1. mbank będzie świadczył usługę utrzymania minimum 40 Punktów Obsługi Klienta (POK). 2. KZK GOP udziela mbankowi na czas obowiązywania niniejszej Umowy - pełnomocnictwa do: a) składania w imieniu KZK GOP Użytkownikowi Karty oświadczeń woli związanych z zawieraniem, dokonywaniem zmian, wykonywaniem oraz rozwiązywaniem Umowy o korzystanie z Karty, b) odbierania od Użytkownika Karty wszelkich oświadczeń woli związanych z zawieraniem, dokonywaniem zmian, wykonywaniem oraz rozwiązywaniem Umowy o korzystanie z Karty. 3. Pełnomocnictwo wskazane w pkt 2 upoważnia mbank do udzielania dalszych pełnomocnictw: 1) pracownikom mbanku lub 2) podwykonawcom mbank z prawem udzielania przez tych podwykonawców dalszych pełnomocnictw ich własnym pracownikom lub podwykonawcom. 4. Pełnomocnictwo wskazane w pkt 2 jest nieodwołalne przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy. 5. Rozwiązanie lub zmiana Umowy o korzystanie z Karty z Użytkownikiem Karty na podstawie pełnomocnictwa opisanego w pkt. 2a nie może mieć charakteru dyskryminującego w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów tj.: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Kodeksu Cywilnego. 6. Każdy POK będzie wyposażony w sprzęt i oprogramowanie oraz posiadał skład zespołu niezbędny dla sprawnej obsługi klientów (w szczególności Użytkowników Kart). Każdy członek zespołu POK będzie przeszkolony przez KZK GOP ze znajomości Taryfy opłat KZK GOP na koszt KZK GOP. KZK GOP potwierdza udział w szkoleniu wydaniem stosownego potwierdzenia. W przypadku wprowadzenia zmian do Taryfy opłat KZK GOP jest zobowiązane do ponownego przeprowadzenia szkoleń na zasadach określonych w zdaniach poprzedzających (i przed wejściem zmian Taryfy opłat w życie). 7. mbank zapewnia dostępność Regulaminu Śląska Karta Usług Publicznych i Regulaminu Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A. w formie papierowej w POK i w POP (format książeczki do egzemplarzy oraz format wydruku A4 powyżej tej liczby egzemplarzy). Regulaminy w formie papierowej będą dostarczane do siedziby KZK GOP na podstawie zamówień składanych z wyprzedzeniem (mbank pokrywa koszty dostawy). Regulamin Śląska Karta Usług Publicznych i Regulamin Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A. jest przesyłany do KZK GOP pod adres poczty elektronicznej (każdorazowo w przypadku zmiany tych Regulaminów). 1

11 8. mbank zapewnia dystrybucję w formie papierowej w POK materiałów informacyjnych o projekcie ŚKUP, po ich dostarczeniu do mbanku pod adresem przez KZK GOP (KZK GOP pokrywa koszty dostawy). 9. Warunki świadczenia przez mbank usługi utrzymania Punktów Obsługi Klienta (POK) są zgodne z wymaganiami zawartymi w Umowie na System ŚKUP oraz z Regulaminem Śląska Karta Usług Publicznych. Zmiany Regulaminu Śląska Karta Usług Publicznych nie stanowią zmian niniejszej Umowy. 10. Zmiany Regulaminu Śląska Karta Usług Publicznych są dokonywane wspólnie przez KZK GOP i mbank (wymagana jest akceptacja projektu zmian tego Regulaminu zarówno przez KZK GOP, jak i mbank). 11. KZK GOP przysługuje na podstawie par. 6 ust. 8 Umowy na System ŚKUP - prawo do przeprowadzania kontroli mbanku w odniesieniu do usług świadczonych przez mbank w POK, w szczególności pod kątem zachowania ciągłości sprzedaży, prawidłowości sporządzania dokumentacji oraz zgodności prowadzonej działalności z informacjami przekazanymi przez mbank do KZK GOP. Po dokonaniu kontroli przedstawiciel KZK GOP sporządza notatkę zawierającą datę, miejsce i przedmiot kontroli oraz opis stanu faktycznego. mbank może wnieść uwagi do stwierdzeń zawartych w notatce przedstawiciel KZK GOP ujmuje je w stosownym miejscu w notatce. Przedstawiciel KZK GOP sporządza notatkę w dwóch egzemplarzach, z czego jeden pozostawia w miejscu kontroli, a w przypadku odmowy jego przyjęcia, zostaje on niezwłocznie przesłany do mbanku. 12. mbank zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanej usługi utrzymania Punktów Obsługi Klienta, w tym wydawania Kart ŚKUP oraz sprzedaży elektronicznych Biletów okresowych bądź abonamentowych kodowanych na Kartach ŚKUP, w godzinach pracy POK, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie ma możliwości korzystania z Terminala lub Systemu ŚKUP, ze względu na aktualizacje oprogramowania, konserwacje, naprawy gwarancyjne, awarie oprogramowania Systemu ŚKUP lub inne, potwierdzone przez KZK GOP przyczyny. 13. Informacja o wstrzymaniu obsługi w danym POK przekazywana jest przez mbank do KZK GOP pod adresem poczty elektronicznej 14. Kradzieże, włamania, próby kradzieży lub włamań, mbank niezależnie od zgłoszenia KZK GOP, zgłasza również Policji. 15. KZK GOP zobowiązuje się do zapewnienia mbankowi dostępu do raportów z Systemu ŚKUP potwierdzających przekazanie transakcji zrealizowanej na Terminalu w Systemie Śląska Karta Usług Publicznych - przez okres 120 (stu dwudziestu) miesięcy od daty transakcji (również w przypadku zakończenia współpracy z Bankiem). 16. Jeżeli mbank zwróci się do KZK GOP z prośbą o przedstawienie raportu z Systemu ŚKUP potwierdzającego przekazanie transakcji zrealizowanej w tym Systemie do mbanku (raport powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania KZK GOP), KZK GOP zobowiązuje się do jego wyszukania i dostarczenia do Banku w terminie 14 dni roboczych. Raport zawierać będzie między innymi: kwotę transakcji, datę i godzinę transakcji, nr Terminala, nr Karty ŚKUP, nazwę usługi, kod punktu sprzedaży. 17. Do obowiązków pracownika POK należy pełna obsługa klientów w zakresie: wydawania Kart spersonalizowanych Użytkownikom Kart, 2

12 wydawania Kart niespersonalizowanych Użytkownikom Kart, wydawania duplikatów Kart spersonalizowanych/niespersonalizowanych (z uprawnieniami), udzielania informacji i przyjmowania reklamacji dotyczących Kart, zasilania Kart Pieniądzem Elektronicznym, zwracania niewykorzystanych środków z Kart, blokowania i odblokowania Kart, sprzedaży elektronicznych Biletów okresowych bądź abonamentowych kodowanych na Kartach, kodowania ulg na Kartach, udzielania informacji o statusie Kart (w szczególności o zablokowaniu i zastrzeżeniu Karty), saldzie, historii operacji na Karcie oraz generowanie bilingu, przyjmowania/zwrot kaucji za niespersonalizowaną Kartę, przyjmowania zwrotu Kart (tzn. dokonywania zastrzeżeń Kart), przyjmowania wniosku o zwrot wartości niewykorzystanego elektronicznego Biletu okresowego bądź abonamentowego zakodowanego na Karcie oraz o wykup Pieniądza Elektronicznego, przyjmowanie od Użytkowników Kart wniosków o zmianę danych osobowych zapisanych w pamięci Karty, przyjmowanie opłat za wydanie Użytkownikowi Karty nowej Karty na skutek zmiany danych osobowych nadrukowanych na Karcie. 18. Pracownik POK zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w zapobieganiu przestępstwom, wykroczeniom lub nadużyciom z wykorzystaniem instrumentów płatniczych umieszczonych na Kartach ŚKUP. 19. Pracownik POK zobowiązany jest do przestrzegania Standardów Bezpieczeństwa portfela elektronicznego ŚKUP. 20. Pracownik POK przyjmuje pełnomocnictwo wypełnione wg wzoru stanowiącego część niniejszego załącznika. Pracownik ma obowiązek sprawdzenia dokumentu pełnomocnictwa pod względem formalnym (tzn. czy jest wypełnione w sposób prawidłowy, niebudzący zastrzeżeń), zidentyfikowania pełnomocnika w oparciu o dokument tożsamości i porównanie ich z danymi na dokumencie pełnomocnictwa. 21. mbank zobowiązany jest do ręcznego zamykania dnia po zakończeniu pracy w danym punkcie poprzez uruchomienie odpowiedniej funkcji administracyjnej na Terminalu (polegającego na podsumowaniu i wysłaniu do Banku wszystkich transakcji zrealizowanych w danym dniu). Obowiązkiem mbanku jest codzienne sprawdzenie, czy nastąpiło poprawne zamknięcie dnia na Terminalu. Potwierdzeniem poprawnego zamknięcia dnia na Terminalu jest wydruk z Terminala zawierający zbiorcze podsumowanie transakcji zrealizowanych na Terminalu w danym dniu. 22. W przypadku zwrotu środków za niewykorzystany elektroniczny Bilet okresowy bądź 3

13 abonamentowy, zwrot dokonywany jest w tej samej formie, w jakiej dokonano płatności (w przypadku płatności Kartą ŚKUP zwrot dokonywany jest na Kartę SKUP, w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot dokonywany jest na tę samą kartę płatniczą, w POK nie są dokonywane zwroty płatności dokonanych gotówką). 23. W przypadku stwierdzenia błędu pracownika POK albo Użytkownika Karty przy dokonywaniu płatności gotówką, o ile stwierdzenie to nastąpi w momencie dokonywania transakcji albo bezpośrednio po nim, pracownik POK dokonuje anulowania błędnej transakcji i zwrotu gotówki Użytkownikowi Karty - bez pobierania opłat taryfowych i zastosowania procesu reklamacyjnego. W przypadku stwierdzenia błędu pracownika POK albo Użytkownika Karty przy dokonywaniu płatności Kartą albo kartą płatniczą, o ile stwierdzenie to nastąpi w momencie dokonywania transakcji albo bezpośrednio po nim, pracownik POK dokonuje anulowania błędnej transakcji i zwrot płatności następuję na Kartę albo kartę płatniczą - bez pobierania opłat taryfowych i zastosowania procesu reklamacyjnego. 4

14 Przykładowy wzór pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z obsługą Karty spersonalizowanej Imię i nazwisko Użytkownika Karty (miejscowość, data) (adres) (PESEL) Pełnomocnictwo rodzajowe do wykonywania czynności związanych z obsługą spersonalizowanej Śląskiej Karty Usług Publicznych Oświadczam, że do wykonywania czynności związanych z obsługą spersonalizowanej Śląskiej Karty Usług Publicznych takich jak: złożenia wniosku o wydanie lub odbiór Karty, zablokowanie Karty, odblokowanie Karty, zastrzeżenie Karty, wydanie duplikatu Karty, przeniesienie uprawnień do Usług publicznych zapisanych na Karcie, dokonanie zwrotu Karty, dokonanie zmiany danych osobowych Użytkownika Karty spersonalizowanej albo złożenia reklamacji dotyczącej Karty i odbioru informacji o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego dotyczącego Karty ustanawiam pełnomocnika w osobie Pani/Pana., legitymującego się dokumentem tożsamości (wpisać rodzaj dokumentu tożsamości np. dowód osobisty).. (wpisać serię i numer dokumentu tożsamości). Pełnomocnictwo może zostać w każdym czasie odwołane przez Użytkownika Karty (podpis pełnomocnika) (podpis Użytkownika Karty udzielającego pełnomocnictwa) 5

15 Załącznik nr 2 do Umowy o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK z dnia. Warunki wydawania przez mbank i dostarczania do sieci dystrybucji Kart ŚKUP. 1. Warunki wydawania (i używania) Kart ŚKUP określa aktualnie obowiązujący Regulamin Śląska Karta Usług Publicznych, z zastrzeżeniem pkt 2-6. Zmiany Regulaminu Śląska Karta Usług Publicznych nie stanowią zmian Umowy o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK. 2. Wydane Karty ŚKUP będą dystrybuowane przez mbank do: minimum 40 punktów POK Karty Spersonalizowane i Karty Niespersonalizowane, minimum 3 Punktów Dystrybucji Kart - Karty Niespersonalizowane. 3. mbank będzie dokonywał bieżącego przekazywania Kart Niespersonalizowanych do Punktów Dystrybucji Kart. Przekazanie takie nastąpi w odniesieniu do Punktu Dystrybucji Kart z chwilą dokonania odbioru przesyłki zawierającej Karty Niespersonalizowane przez KZK GOP (z uwzględnieniem rzeczywistej godziny odbioru Kart ŚKUP). Z tą chwilą na KZK GOP przechodzi odpowiedzialność za zniszczenie lub utratę Kart Niespersonalizowanych. Adresy Punktów Dystrybucji Kart: 1) Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21 A, Katowice, 2).. 3). 4. Czas personalizacji i wysyłki Kart ŚKUP dla Kart Spersonalizowanych. Zgodnie z założeniami Umowy na System ŚKUP obsługa zleceń personalizacji Kart ŚKUP realizowana jest w odmienny sposób w dni robocze (od poniedziałku do piątku) i soboty oraz nie jest realizowana w dni wolne od pracy i święta. Wnioski o wydanie Karty Spersonalizowanej będą składane (w tym wnioski złożone wcześniej przez Internet) w POK w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00-18:00 oraz w soboty w godz. 9:00-15:00. Złożone w POK wnioski o wydanie Karty Spersonalizowanej, po zarejestrowaniu w Systemie ŚKUP, będą w trybie zbliżonym do ciągłego, przetwarzane online i dostarczane do mbanku, który również w trybie zbliżonym do ciągłego przetwarzania online (regularnie np. co 15 minut) będzie przekazywał zlecenia na personalizację kart do Centrum Personalizacji. Centrum Personalizacji będzie na bieżąco, w ciągu dnia roboczego zarządzało personalizacją Kart w oparciu o przekazane wnioski od mbanku, przygotowując do wysyłki pakiety Kart przeznaczone dla indywidualnych POK i wysyłając pakiety do konkretnych punktów (wskazanych każdorazowo w zleceniu personalizacji dla danej Karty). Personalizacja i dystrybucja Kart w trybie 24 godzin będzie się odbywała w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 1

16 W soboty w godz. 9:00-15:00 zlecenia na personalizację Kart będą odbierane przez Centrum Personalizacji w trybie zbliżonym do ciągłego. Personalizacja Kart na podstawie tych zleceń będzie wykonywana w pierwszym dniu roboczym po ich otrzymaniu, a dostarczenie Kart do odpowiednich POK nastąpi następnego dnia roboczego po ich spersonalizowaniu. Wszystkie zlecenia na personalizację Kart przekazane do Centrum Personalizacji do godz. 18:00 każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) i do godz. 15:00 w soboty (zwaną dalej godziną Cut off ), będą obsługiwane zgodnie z poniższym opisem i od tego momentu liczony będzie czas 24 godzin na dostarczenie Kart Spersonalizowanych do wskazanych w zleceniach POK (czas 24 godzin liczony jest wyłącznie w dni robocze), co oznacza że: a) wszystkie zamówienia na Karty przekazane do Centrum Personalizacji w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 8:00-18:00 będą spersonalizowane i dostarczone do POK do końca następnego dnia roboczego do godz. 16:00, b) wszystkie zamówienia na Karty przekazane do Centrum Personalizacji w soboty, w godz. 9:00-15:00 będą spersonalizowane pierwszego dnia roboczego po otrzymaniu zamówień i dostarczone do POK do końca następnego dnia roboczego do godz. 16:00, c) wnioski przekazane do Centrum Personalizacji w dniu poprzednim po godzinie Cut-off będą dołączane do zleceń realizowanych w kolejnym dniu roboczym, 5. Czas personalizacji i wysyłki Kart ŚKUP dla Kart Niespersonalizowanych. Zamówienia na Karty Niespersonalizowane będą realizowane z wyprzedzeniem bez trybu 24 godzin (np. na podstawie prognoz zapotrzebowania lub konkretnych zleceń), i po ich wykonaniu będą składowane w sejfie w Centrum Personalizacji, przygotowane do wysyłki w paczkach zawierających uzgodnioną z Zamawiającym liczbą Kart. Zamówienia na dostawę Kart Niespersonalizowanych będą przekazywane do Centrum Personalizacji na podstawie zgłoszenia (ze wskazaniem liczby kart i POK lub Punktów Dystrybucji Kart, do których mają być przesłane). Liczba Kart dla danego punktu lub Punktu Dystrybucji Kart będzie wielokrotnością liczby Kart przygotowanych w paczkach gotowych do wysyłki Karty będą wysyłane z puli Kart wcześniej przygotowanych na podstawie zleceń. 6. Liczba Kart Spersonalizowanych personalizowanych i dystrybuowanych w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Zgodnie z treścią Umowy na System ŚKUP założono okres max 6 miesięcy na personalizacje pierwszej partii, w tym szacunkowo ok. 270 tys. Kart Spersonalizowanych (z puli Kart tzn Kart Spersonalizowanych i Kart Niespersonalizowanych) od dnia, w którym nastąpi zgłoszenie przez Wykonawcę do oddania Etapu III. Oznacza to konieczność zapewnienia mocy personalizacyjnych na poziomie ok Kart każdego dnia roboczego. 2

17 Załącznik nr 3 do Umowy o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK z dnia. Zasady wykonywania przez mbank czynności faktycznych związanych z zapisywaniem Uprawnień do Usług (w tym w zakresie elektronicznych Biletów okresowych bądź abonamentowych kodowanych na Karcie ŚKUP), zapisywaniem ulg oraz przyjmowaniem opłat związanych z tymi Uprawnieniami w POK. 1. Zgodnie z Umową na System ŚKUP mbank jest zobowiązany do prowadzenia POK. 2. Użytkownik Karty występujący o zapis elektronicznego Biletu okresowego bądź abonamentowego lub uprawnienia do ulgi w POK jest obsługiwany w godzinach pracy POK uzgodnionych z KZK GOP. 3. mbank zapisuje w POK elektroniczne Bilety okresowe bądź abonamentowe oraz uprawnienia do ulg wyłącznie na Karcie ŚKUP lub na dopuszczonej przez KZK GOP i mbank elektronicznej legitymacji studenckiej - zgodnie z zasadami obowiązującej Taryfy opłat. 4. Zapisy obowiązującej Taryfy opłat są bezwzględnie obowiązujące dla mbanku. Obowiązująca Taryfa opłat dostępna jest na stronie internetowej lub na innej wskazanej mbankowi przez KZK GOP. 5. KZK GOP odpowiada za wprowadzanie aktualnych cen Biletów do Systemu ŚKUP. Ceny elektronicznych Biletów okresowych bądź abonamentowych wprowadzanie do Systemu ŚKUP są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług. 6. mbank w związku z zapisem w POK elektronicznych Biletów okresowych bądź abonamentowych oraz uprawnień do ulg nie może pobierać od Użytkowników Kart jakichkolwiek opłat innych niż opłaty wynikające z Taryfy opłat. 7. Zgodnie z zapisami Umowy ŚKUP do Wykonawcy należy zapewnienie pełnego zestawu sprzętu wraz z zespołem pracowników obsługujących placówki POK. W związku z tym, osoby obsługujące Użytkowników kart ŚKUP w POK (Obsługa POK), a w szczególności osoby prowadzące sprzedaż elektronicznych Biletów okresowych bądź abonamentowych oraz dokonujące kodowania ulg, muszą znać obowiązującą Taryfę opłat oraz zasady obsługi Terminali. 8. mbank odpowiada za zapisywanie w POK elektronicznych Biletów okresowych bądź abonamentowych na Karcie ŚKUP, uprawnień do ulg oraz informowanie Użytkowników o stanie Karty zgodnie z danymi znajdującymi się w Systemie ŚKUP. 9. Użytkownik Karty, zamierzający zakodować prawo do ulgi na Karcie, okazuje w POK dokument uprawniający do ulgi (pracownik POK ma obowiązek skanowania dokumentu uprawniającego do ulgi oraz wpisania w systemie ŚKUP następujących danych: rodzaj ulgi, typ dokumentu uprawniającego do ulgi, nr dokumentu uprawniającego do ulgi, wydawcę dokumentu uprawniającego do ulgi oraz czas obowiązywania ulgi). Po pełnej weryfikacji 1

18 tytułu do ulgi przysługującej Użytkownikowi Karty weryfikacji zgodnie z wykazem i wzorem, o którym mowa w pkt 10 - obsługa POK dokonuje zapisu ulgi na Karcie. 10. Wykaz dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulg jest określony w Taryfie opłat. Wzory tych dokumentów stanowią integralną część niniejszego załącznika. Za bieżącą aktualizację wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulg oraz ich wzorów odpowiada KZK GOP. 11. Zgodnie z zapisami Umowy ŚKUP do Wykonawcy należy pełna obsługa klientów w zakresie udzielania informacji i przyjmowania reklamacji dotyczących kart. W związku z tym Obsługa POK w odpowiedzi na pytania Użytkownika Karty ŚKUP, udziela stosownych informacji dotyczących obowiązującej Taryfy opłat oraz zasad funkcjonowania elektronicznego Biletu okresowego bądź abonamentowego i Karty ŚKUP, a także przyjmuje reklamacje dotyczące Kart ŚKUP oraz Pieniądza Elektronicznego (zasilenia PE oraz Transakcji). 12. mbank jest zobowiązany do przyjmowania opłat z tytułu kodowania elektronicznego Biletu okresowego bądź abonamentowego: 1/ w formie gotówkowej, 2/ kartą płatniczą, 3/ Pieniądzem Elektronicznym znajdującym się na Instrumencie Płatniczym umieszczonym na Karcie ŚKUP. 13. mbank przeprowadza czynności określone w niniejszych zasadach w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. W szczególności niedozwolone jest rejestrowanie numerów Kart ŚKUP, dat ważności Kart ŚKUP lub innych danych w innych celach niż wykonywanie transakcji, jak również niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim wydruków z Terminala oraz innych dokumentów związanych z wykonywanymi transakcjami. 14. mbank w POK dokumentuje zapis elektronicznego Biletu okresowego bądź abonamentowego lub ulgi na Karcie poprzez zarejestrowanie operacji na Terminalu i wydrukowanie potwierdzenia operacji. Jedno potwierdzenie przeznaczone jest dla mbanku, drugie dla Użytkownika Karty. Po zakończeniu zmiany/pracy w danym dniu mbank w POK wykonuje raport na koniec zmiany/dnia. 15. mbank nie wystawia faktur dokumentujących sprzedaż elektronicznych Biletów okresowych bądź abonamentowych. mbank informuje Użytkownika Karty ŚKUP o możliwości wnioskowania o fakturę drogą elektroniczną wskazaną przez KZK GOP. 16. KZK GOP zapewnia w POK materiały dotyczące Taryfy opłat, w tym cennik, informacje o promocjach itp. Materiały w formie papierowej będą dostarczane do mbanku, co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie taryfy, promocji itp. na koszt KZK GOP. 17. Materiały informacyjne, o których mowa w pkt 16 będą przygotowywane przez KZK GOP i na koszt KZK GOP. 18. mbank zapewnia w POK dla Użytkownika Karty ŚKUP materiały dostarczone przez KZK GOP. 2

19 Wzory dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulg: 1

20 Załącznik nr 4 do Umowy o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK z dnia. Warunki wydawania przez mbank Pieniądza Elektronicznego Ogólne warunki wydawania przez mbank Pieniądza Elektronicznego 1. Zasady wydawania i użytkowania, a także zasady przeprowadzania rozliczeń z tytułu Transakcji dokonywanych Pieniądzem Elektronicznym za pomocą Instrumentu Płatniczego na okaziciela, umieszczonego na Karcie ŚKUP (w tym warunki wydawania przez mbank Pieniądza Elektronicznego) określa aktualnie obowiązujący Regulamin Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A., z zastrzeżeniem pkt Zmiany Regulaminu Pieniądz Elektroniczny wydawany przez mbank S.A, nie stanowią zmian Umowy o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK. 2. Aktywacja Instrumentu Płatniczego odbywać się będzie w momencie pierwszego Zasilenia Karty (PE) - sama Karta będzie aktywowana w momencie nadania Kodu PIN oraz Hasła Karty. 3. Instrument Płatniczy będzie mógł być Zasilany poprzez następujące kanały: a. na Portalu Klienta (z wykorzystaniem funkcji Przelewów Internetowych), b. w POK oraz POP przy wykorzystaniu Terminali poprzez płatność gotówką lub kartą płatniczą, c. w SADK przy wykorzystaniu Terminali - poprzez płatność gotówką lub kartą płatniczą, d. w punktach Agentów sprzedaży (800 punktów) przy wykorzystaniu Terminali na podstawie zawartych przez KZK GOP oraz mbankiem z Agentami sprzedaży odpowiednio: Umowy o warunki dystrybucji Uprawnień do Usług, Kart i przyjmowania Opłat/Kaucji (U4) oraz Umowy o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego (U4 ) i pod warunkiem zawarcia tych umów, e. przelewem bankowym lub wpłatą gotówkową na numer Rachunku PE. 4. Zasilenie Karty (PE) w Terminalu będzie realizowane zawsze w trybie Autoryzacji online. 5. Limit, do wysokości, którego będą możliwe Zasilanie Kart (PE) będzie dotyczyć zbiorczo Terminali danego podmiotu pełniącego rolę Dystrybutora. 6. Zasilenie Karty (PE) z Portalu lub Przelewów zewnętrznych będzie wymagało dodatkowo wykonania aktualizacji salda na Instrumencie Płatniczym tzw. aktywnymi Żądaniami Zasilenia Karty, wczytywanymi w momencie zbliżenia Karty do Terminala lub dopuszczonego urządzenia (np. smartfon, telefon) z obsługą NFC (po uruchomieniu takiej funkcjonalności). 7. Zasilenia Instrumentu Płatniczego będą realizowane w modelu przedpłaconym (aby Dystrybutor mógł realizować Zasilenie Instrumentu Płatniczego, konieczne jest uprzednie wniesienie kaucji na wskazany rachunek w mbanku). Wymaganie to nie dotyczy KZK GOP, który będzie mógł realizować Zasilenia Instrumentu Płatniczego do wysokości dziennego limitu zasileń. 8. W przypadku realizowania Zasileń przez Dystrybutora (w szczególności Punkty Gminne, Agenci Sprzedaży) mbank będzie wymagał uprzedniego umieszczenia odpowiedniej kaucji na rachunku w mbank (wskazanym w umowie zawartej z Dystrybutorem) zabezpieczającej Transakcje Zasileń Kart (PE). Limit Zasileń Kart (PE) będzie równy wartości środków zdeponowanych na rachunku Dystrybutora w mbanku. Zasilenia będą realizowane do wysokości ustalonego Limitu Zasileń Kart (PE). W przypadku wykorzystania Limitu Zasileń Kart (PE) przez Terminal danego Dystrybutora lub Terminale do niego przypisane, do czasu jego uzupełnienia, funkcjonalność Zasileń Kart (PE) nie będzie dostępna. Ograniczenie opisane w niniejszym punkcie nie dotyczy KZK GOP, który będzie mógł realizować Zasilenia Kart (PE) do wysokości dziennego limitu zasileń. 1

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r.

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych MultiBanku Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Rozdział I Postanowienia dotyczące wszystkich kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo