ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57 z 2009 r. poz. 240 ze zmianami), postanawiam przyjąć: a) b). Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r, według którego: plan dochodów po zmianach wynosi zł wykonanie dochodów wynosi ,8 w tym: dochody majątkowe ,92 zgodnie z załącznikami Nr, a, plan wydatków po zmianach wynosi zł wykonanie wydatków wynosi ,52 w tym: wydatki majątkowe ,68 zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a c) część opisowa stanowiąca załącznik nr 3 2. Informację o stanie mienia gminy Nowogród zgodnie z załącznikiem nr 4 3. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za 200 r zgodnie z załącznikiem Nr 5 4. Sprawozdania, o których mowa w i 2 przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz inż. Józef Piątek Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona z 73

2 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 9/ Burmistrza Nowogrodu z dnia 29 marca 20 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD ZA 200 R Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie 00 Rolnictwo i łowiectwo , , Program rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Pozostała działalność , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , Pozostałe odsetki 0,00 8, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Leśnictwo 700,00 0, Pozostała działalność 700,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700,00 0, Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , Wpływy z różnych opłat 000, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,9 200, ,30 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 0, Pozostałe odsetki 2 000, , Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 269, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wpływy z różnych opłat 000,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 3, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z różnych opłat 0, , Wpływy z różnych dochodów , , Spis powszechny i inne 5 962, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 962, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 668,00 668,00 Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 2 z 73

3 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 668,00 668, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 783,00 782, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 783,00 782, ,00 080, ,00 080, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500, , Ochotnicze straże pożarne 500, , Wpływy ze sprzedaży składników majątk. 0, , Wpływy z różnych dochodów 500,00 8,46 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 500,00 0, , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 887,00 269, Podatek leśny 0 00, , Podatek od środków transportowych 6 800, , Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 000,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 3 038, , Podatek od środków transportowych 8 483, , Podatek od spadków i darowizn 0 500, , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,3 090 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 36,00 59,8 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej 2 000, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000,00 280, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 62, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 496, Wpływy z różnych opłat , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 3 700, , Wpływy z różnych opłat 200, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 893, Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Pozostałe odsetki 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 3 z 73

4 80 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 4 900, , Wpływy z różnych opłat 0,00 52, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 900, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Przedszkola , , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 78, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Gimnazja 200,00 0, Wpływy z różnych opłat 200,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 2 200, , Wpływy z różnych opłat 200,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 000, , ,00 400, Wpływy z różnych dochodów 0,00 400, Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0, , , Pomoc społeczna 657 8, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 000,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 300, , , , , , , , ,00 4 8, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wpływy z różnych dochodów 5 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 000, , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 798, , Pozostała działalność 7 798, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 59 42, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0 6, ,00 Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 4 z 73

5 8545 Pomoc materialna dla uczniów 0 6, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 6, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500,00 344, Pozostała działalność 500,00 344, Pozostałe odsetki 200,00 0, Wpływy z różnych dochodów 300,00 344,75 Razem: , ,8 Burmistrz inż. Józef Piątek Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 5 z 73

6 Załącznik Nr a do Zarządzenia Nr 9/ Burmistrza Nowogrodu z dnia 29 marca 20 r. Dochody majątkowe wykonanie 200r. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie 00 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Program rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0, Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200, ,30 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , Ochotnicze straże pożarne 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 80 Oświata i wychowanie , , Przedszkola ,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,78 Razem: , ,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i , ,29 Burmistrz inż. Józef Piątek Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 6 z 73

7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/ Burmistrza Nowogrodu z dnia 29 marca 20 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD ZA 200 R Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie 00 Rolnictwo i łowiectwo , ,6 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 000, , Izby rolnicze 0 000, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 0 000, , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 000,00 0, Zakup usług pozostałych 000,00 0, Program rozwoju Obszarów Wiejskich , ,0 280 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 5 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 400,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 25,00 25, Składki na Fundusz Pracy 74,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia 404,00 404, Zakup energii 00,00 00, Zakup usług pozostałych 7 04, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 50,00 50, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 00,00 00, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 00,00 00, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2,00 20, Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Drogi publiczne gminne , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Zakup usług remontowych 68 00, , Zakup usług pozostałych , , Podatek od nieruchomości , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 866, Pozostała działalność 5 000,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, Turystyka , , Ośrodki informacji turystycznej ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 900,00 433, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 450, ,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 530,00 0, Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 7 z 73

8 4300 Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa 9 600, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 600, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 200, Zakup materiałów i wyposażenia 0 000, , Zakup energii 000, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 7 000, , Podatek od nieruchomości 27 00,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 000, , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, , Pozostała działalność 6 000,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 70 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0, Zakup usług pozostałych , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0, Cmentarze 4 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, Pozostała działalność 5 000,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie 22 37, ,2 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 69, ,9 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 804,00 27,4 420 Składki na Fundusz Pracy 2 600,00 828, Zakup materiałów i wyposażenia 4 340,00 02, Zakup usług pozostałych 8 00, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 666,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 075,00 494, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 475, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 59, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 643,00 642, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 500, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 46, Zakup usług pozostałych 840,00 2, Podróże służbowe krajowe 000,00 57, Różne opłaty i składki 60,00 58, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 92 28, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720,00 354, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 9 524, , Zakup usług remontowych 3 000,00 670,04 Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 8 z 73

9 Zakup usług zdrowotnych 200,00 95, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 48, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki 4 486,00 928, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000,00 794, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 000, , Spis powszechny i inne 5 962, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 438,00 437, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 53,00 53,44 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 805,00 804, Składki na Fundusz Pracy 293,00 292,8 440 Podróże służbowe krajowe 358,00 357, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 62,00 62, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 393,00 393, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 55,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0 000, , Zakup energii 50,00 46, Zakup usług pozostałych , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 6, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 25, Pozostała działalność , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 562, , Wynagrodzenia bezosobowe 436,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 939,00 0, Zakup usług pozostałych 000,00 839, Różne opłaty i składki , ,33 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 25, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 668,00 668, Wynagrodzenia osobowe pracowników 509,00 509,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 39,00 39, Składki na Fundusz Pracy 20,00 20, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 783,00 782, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 829, , Zakup materiałów i wyposażenia 404,00 403, Zakup usług pozostałych 22,00 2, Podróże służbowe krajowe 53,00 53, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 375,00 375,03 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 8 764,00 080, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 500,00 5 5, Wynagrodzenia bezosobowe 4 67, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 95,00 66, Zakup usług pozostałych 3,00 3, Podróże służbowe krajowe 56,00 55, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 23,00 23, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 62, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 57, ,2 Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 9 z 73

10 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 29,00 444, Składki na Fundusz Pracy 2 856,00 662, Wynagrodzenia bezosobowe 309,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 9 600, , Zakup usług remontowych 7 480, , Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 27, Zakup usług pozostałych 9 600, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 805,00 522, Podróże służbowe krajowe 2 339,00 743, Różne opłaty i składki 0 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 752, , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 400, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 366, Pozostała działalność 4 600,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68 0, , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 68 0, , Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , ,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 362,00 303, Składki na Fundusz Pracy 72,00 49, Wynagrodzenia bezosobowe 2 08, , Zakup materiałów i wyposażenia 704,00 522, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 49,00 50, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 439, Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup usług pozostałych 9 000,00 23,00 80 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , ,00 0, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0,00 80 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95 59, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,7 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 0 358, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 46, , Zakup energii 8 464, , Zakup usług remontowych 6 600, , Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 270, Zakup usług pozostałych 8 806, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 696, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej 2 800, ,9 Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 0 z 73

11 sieci telefonicznej. 440 Podróże służbowe krajowe 500,00 048, Różne opłaty i składki 2 000,00 990, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 38, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 000,00 866, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 02, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 946, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 322, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 534, ,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 550, , Składki na Fundusz Pracy 2 825, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 4 2, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 04, Zakup energii 670,00 63, Zakup usług zdrowotnych 5,00 84, Zakup usług pozostałych 262,00 57, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 03, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 30,00 95, Przedszkola , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 990, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 05, ,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 426, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 82, Zakup energii 8 220, , Zakup usług remontowych 500,00 72, Zakup usług zdrowotnych 42,00 2, Zakup usług pozostałych 400,00 003, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 824, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 30,00 50, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 965,00 97, Składki na Fundusz Pracy 8 53, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 692, , Zakup energii 2 000,00 5, Zakup usług remontowych 2 060,00 58, Zakup usług zdrowotnych 865,00 453, Zakup usług pozostałych 6 357, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 348,00 348, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 473, Podróże służbowe krajowe 660,00 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700,00 679, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300,00 296, Dowożenie uczniów do szkół , ,68 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 450,00 866,64 Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona z 73

12 420 Składki na Fundusz Pracy 394,00 238, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , Zakup usług pozostałych 9 000, , Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 979,00 979,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 50, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 492, Zakup usług zdrowotnych 227,00 76, Zakup usług pozostałych 2 000,00 550, Podróże służbowe krajowe 500,00 350, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 400, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 470,00 440, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 000,00 950, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 900, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 000, , Stypendia różne 2 000, , Stołówki szkolne i przedszkolne 59 7, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 445,00 445,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 676, , Składki na Fundusz Pracy 000,00 376, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Zakup energii 2 000,00 794, Zakup usług remontowych 2 00,00 992, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50, Zakup usług pozostałych 800,00 793, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300, , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500, , Wynagrodzenia bezosobowe 570,00 460, Zakup usług pozostałych ,00 22, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 85 Ochrona zdrowia 53 82, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 82, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 36, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 693, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6,00 0,00 645,00 529, Podróże służbowe krajowe 549,00 28, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,20 30 Świadczenia społeczne , ,0 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 67, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 460, ,24 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 280,00 723, Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 459, Zakup usług zdrowotnych 83,00 83, Zakup usług pozostałych 7 870, , Podróże służbowe krajowe 500,00 247, Różne opłaty i składki 60,00 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 097,00 097,00 Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 2 z 73

13 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 300, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 540,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 700,00 398,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,6 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 470, , Zakup usług pozostałych 50,00 8, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,24 30 Świadczenia społeczne , , Zakup usług pozostałych 600,00 40, Dodatki mieszkaniowe , ,53 30 Świadczenia społeczne , ,9 420 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Zakup usług pozostałych 400,00 3, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 0, Zasiłki stałe , ,45 30 Świadczenia społeczne , , Zakup usług pozostałych 300,00 9, Ośrodki pomocy społecznej 36 38, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 272, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 92, ,73 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 743, , Składki na Fundusz Pracy 2 336,00 029,4 420 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 957, Zakup usług remontowych 500,00 222, Zakup usług zdrowotnych 200,00 83, Zakup usług pozostałych 374,00 292, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 2 000,00 558, Różne opłaty i składki 320,00 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 44, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 840,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 740,00 675, Pozostała działalność , ,03 30 Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0, Zakup usług pozostałych 3 09,00 56, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 87 98, , Pozostała działalność 87 98, ,4 39 Świadczenia społeczne 5 400, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 58, ,2 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 596,00 595,79 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 588, ,07 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 95,00 94, Składki na Fundusz Pracy 344,00 343, Składki na Fundusz Pracy 0,00 9, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 399, ,7 427 Zakup materiałów i wyposażenia 6 545, ,8 429 Zakup materiałów i wyposażenia 257,00 205, Zakup środków żywności 796,00 676, Zakup środków żywności 37,00 9, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 877, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24,00 23, Zakup usług pozostałych 44 03, ,43 Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 3 z 73

14 4309 Zakup usług pozostałych 596,00 557, Podróże służbowe krajowe 382,00 0, Podróże służbowe krajowe 68,00 0, Różne opłaty i składki 47,00 46, Różne opłaty i składki 4,00 3, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 270,00 269, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8,00 7, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 764, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 00,00 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 300, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500, ,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 400, , Składki na Fundusz Pracy 2 600, , Zakup materiałów i wyposażenia 644,00 590, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00 57, Zakup usług zdrowotnych 40,00 0, Zakup usług pozostałych 263,00 260, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 400, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 0 6, , Stypendia dla uczniów 87 58, , Inne formy pomocy dla uczniów 4 030, , Szkolne schroniska młodzieżowe 7 670, ,90 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 660,00 573, Składki na Fundusz Pracy 0,00 24, Wynagrodzenia bezosobowe 3 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 673, Zakup energii 500,00 497, Zakup usług pozostałych 800,00 799, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,5 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 037, Zakup usług pozostałych ,00 2, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zak.inw , , Oczyszczanie miast i wsi , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 0 000,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 000, , Schroniska dla zwierząt , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup energii 53 00, , Zakup usług remontowych 6 900, , 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 000,00 0, Pozostała działalność , ,6 420 Zakup materiałów i wyposażenia 380,00 0, Zakup energii 200,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,33 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,76 Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 4 z 73

15 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Zakup usług remontowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budż , , Biblioteki , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Wydatki inwestycyjne jednostek bud , , Pozostała działalność 5 000,00 3, Zakup usług pozostałych 5 000, Kultura fizyczna i sport , , Obiekty sportowe , , Zakup usług pozostałych 4 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budż 3 000, , Pozostała działalność 9 700, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 37, Zakup energii 700,00 568, Zakup usług remontowych 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 345,83 Razem: , ,52 Burmistrz inż. Józef Piątek Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 5 z 73

16 Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 9/ Burmistrza Nowogrodu z dnia 29 marca 20 r. Wydatki majątkowe wykonanie w 200r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie 00 Rolnictwo i łowiectwo , ,0 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 000, ,00 wodociąg wiejski 0 000, , Program rozwoju Obszarów Wiejskich , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 Przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w Mątwicy wkład własny , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,7 Przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w Mątwicy dofinansowanie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 Przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w Mątwicy wkład własny , , Transport i łączność ,00 866, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 droga powiatowa Kupnina ,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 866, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 866,00 ulice Nowogród ,00 866, Turystyka , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 Projekt Pisa Narew, Szlak Batorego, Polska Litwa Rzeki łączą narody , , Gospodarka mieszkaniowa 8 000, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, ,00 programy komputerowe 8 000, ,00 70 Działalność usługowa 4 000,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 000,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 programy komputerowe 4 000,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 366, Ochotnicze straże pożarne ,00 366, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 366,00 Rozbudowa OSP Nowogród ,00 366,00 80 Oświata i wychowanie , , Przedszkola , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,55 Przebudowa Przedszkola z wyposażeniem wkład własny , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,69 Przebudowa Przedszkola z wyposażeniem dofinansowanie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 Przebudowa Przedszkola z wyposażeniem wkład własny , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 Budowa Hali sportowo widowiskowej przy ZSS w Nowogrodzie , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,5 Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 6 z 73

17 660 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,5 Budowa systemu gospodarki odpadami udział gminy , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 000, ,00 dokumentacja techn.na rozbudowę parku Nowogród 0 000, , Schroniska dla zwierząt , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa schroniska dla zwierząt , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 000,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 000,00 0,00 Budowa nowych punktów świetlnych 0 000,00 0, Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżet , ,33 wodociąg i kanalizacja Nowogród , ,33 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżet , ,00 Rozbudowa świetlicy Szablak , , Biblioteki , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżet , ,42 Przebudowa pomieszczeń na bibliotekę miejską , , Kultura fizyczna i sport 3 000, , Obiekty sportowe 3 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżet , ,40 stadion dokumentacja techniczna 3 000, ,40 Razem , ,68 Burmistrz inż. Józef Piątek Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 7 z 73

18 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/ Burmistrza Nowogrodu z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród I. Ogólna część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu gminy Nowogród. Budżet gminy Nowogród na 200 rok uchwalono grudnia 2009 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/74/09 ustalając: dochody budżetu gminy zł W tym: bieżące zł majątkowe zł wydatki budżetu gminy zł W tym: bieżące zł majątkowe zł Deficyt budżetu zł W trakcie roku budżet zmieniany był 28 razy, w tym 7 razy uchwałami Rady Miejskiej oraz 2 razy zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu. Po tych zmianach budżet na dzień 3 grudnia 200 roku wynosi: Plan: Dochody zł, Wykonanie: ,8zł Bieżące zł ,89zł Majątkowe zł ,92zł Wydatki zł, ,52zł Bieżące zł ,84zł Majątkowe zł ,68zł Deficyt budżetu zł DOCHODY budżetu gminy Nowogród zostały zrealizowane w 43 % jak niżej przedstawiono w tabeli: Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo ,48 37,7 20 Leśnictwo Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa ,66 7,8 750 Administracja publiczna ,36 73,7 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,99 75,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,46 9,6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem % /4:3/ ,4 88,6 758 Różne rozliczenia ,62 00, 80 Oświata i wychowanie ,23 73,5 852 Pomoc społeczna ,90 99,9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,66 97,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,75 89,6 R A Z E M ,8 82,8 Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 8 z 73

19 Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w załącznikach nr i a. Dział 00 dochody zaplanowano z tytułu przewidywanego otrzymania unijnych środkówfinansowych na realizację zadania pod nazwą Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątwicy. Zadanie zostało zrealizowano, złożono wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej o dofinansowanie ze środków unijnych. Gmina nie otrzymała środków unijnych w 200 rok dzierżawa działek przez osoby fizyczne, za obwody łowieckie 7 087,83zł dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,88zł odsetki karne 8,77zł Dział 020 dochody nie zrealizowane. Dział 600 dochody w tym dziale wynikają z przekazania na rachunek gminy Nowogród środków UE z tytułu zakończonego zadania pod nazwą Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie we wrześniu 2009r. Po stronie planu dochody wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/24/0 dnia 27 lipca br ,29zł Dział 700 dochody tego działu to: wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 7 478,96zł wycena nieruchomości 4 67,3zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,9zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 253,86zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 04 88,69zł odsetki od nieterminowego regulowania należności 4 22,28zł zwrot za energię elektryczną przez GS 269,35zł przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 623,30zł Dział 750 dochody wykonane to: dotacja celowa na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zł koszty postępowania sądowego 3 600zł refundacja wynagrodzeń przez biuro pracy za pracowników 3 087,36zł dotacja celowa na realizację zadań dotyczących spisu powszechnego 5 962zł Dział 75 dochody wykonano z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania na aktualizację rejestru wyborców 668 zł oraz na wybory Prezydenta RP zł oraz wybory do rady gminy 080zł Dział 754 dochody uzyskano ze sprzedaży samochodów marki Star i Lublin z OSP Mątwica i Grądy 7 920zł są to dochody ponadplanowe oraz zwrot ze sklepumylnie obliczonej wartości części do samochodu strażackiego (dot.2009r.) 8,46zł Dział 756 uzyskano dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie ,4, w tym z wpływów z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,20zł Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 9 z 73

20 z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,99zł wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (m.in.opłata skarbowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 9 798,96zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,42 z podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (np. odsetki od zaległości, koszty sądowe, opłaty od komornika 4 045,84zł Realizacja podatków i opłat lokalnych w 200 roku Dochody od osób prawnych Podatek od nieruchomości Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 24 jednostek. Zadeklarowana kwota podatku wynosi 493.2,00 zł. Dochody otrzymane 49.52,20 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą ,00 zł. Zaległość w wysokości ,00 zł. w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wobec spółki okazała się nieściągalna. Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Łomży postanowieniem z dnia r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Na zaległości z 2005 i 2006 r w kwocie 45.45,80 zł zostały wydane decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości podatkowe na członków zarządu spółki oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Podatek rolny Deklaracje na podatek rolny złożyły 4 jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 269,00 zł, wpływy na poczet wymiarów bieżących wynoszą 269,00 zł. Zaległość nie występuje. Podatek leśny Deklaracje na podatek leśny złożyły 4 jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 9.268,00 zł. Podatek wpłacono w kwocie 9.267,00 zł. Zaległość nie występuje. Podatek od środków transportowych Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyły 2 jednostki. Zadeklarowany podatek na 200 rok wynosi 7.30,00 zł. Dochody otrzymane 7.30,00 zł. Zaległość z lat ubiegłych w kwocie 6.578,52 zł. w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wobec spółki okazała się nieściągalna. Na zaległości z 2005 i 2006 r w kwocie 4.306,00 zł zostały wydane decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości podatkowe na członków zarządu spółki oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dochody od osób fizycznych w 200 roku Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości został wymierzony 44 osobom na kwotę ,62 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 200 r wynoszą ,48zł. Dochody otrzymane 33.89,86 zł. Umorzono 456,20 zł. Pozostała zaległość w kwocie 53.4,42 zł na którą składają się zaległości z bieżącego roku od 6 przedsiębiorców w wysokości 2.940,00 zł, zaległość jednego przedsiębiorcy z lat ubiegłych w wysokości 9.394,50 zł oraz zaległości od osób fizycznych. Zaległość w kwocie 9.394,50 zł w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym jest nieściągalna. Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Łomży postanowieniem z dnia r postępowanie egzekucyjne umorzył wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Podatek rolny Podatek rolny został wymierzony 772 osobom na kwotę ,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 200 r wynoszą 63.44,7 zł. Dochody otrzymane 6.556,83 zł. umorzono 2 573,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości.932,00 zł Podatek leśny Podatek leśny został wymierzony 879 osobom na kwotę 35.58,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 200 roku wynoszą ,98 zł. Dochody otrzymane ,6 zł. Umorzono 48,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 497,82 zł. Zaległość w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na dzień r. zmniejszyła się o kwotę 3.25,20 zł. Są to wpłaty dokonane przez podatników i komornika. Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Id: QZKUA HRGDI ZDHKI WLAOT WDMAT. Podpisany Strona 20 z 73

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 595 435,00 201

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo