MiFID broszura informacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MiFID broszura informacyjna"

Transkrypt

1 MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem usług inwestycyjnych 5 1. Segmentacja 5 2. Test adekwatności i odpowiedniości 5 3. Informacje przekazywane przez Bank przed dokonaniem inwestycji 5 B. W trakcie świadczenia usług inwestycyjnych 6 4. Realizacja zlecenia 6 5. Potwierdzenia zawarcia transakcji 6 C. Wymagania stałe 6 6. Zarządzanie konfliktem interesów 6 7. Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych Klientów 6 8. Rozpatrywanie reklamacji 6 CZEŚĆ 2. Standardy MiFID w działaniach Raiffeisen Bank Polska S.A. 7 I. Kategorie Klientów 8 A. Klienci detaliczni 8 B. Klienci profesjonalni 8 C. Uprawnieni kontrahenci 9 II. Działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta 10 III. Zarządzanie Konfliktem interesów 11 IV. Zasady przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepieniężnych. 12 V. Rozpatrywanie Reklamacji 14 VI. Informacje o Banku 15 VII. NOTATKI 17 2

3 MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Szanowni Państwo, Niniejsza broszura przeznaczona jest dla tych spośród Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A., którzy zainwestowali lub zamierzają zainwestować w instrumenty finansowe, produkty inwestycyjne lub korzystają bądź zamierzają skorzystać z usług inwestycyjnych za pośrednictwem Banku 1). Odnosi się ona do najważniejszej dla tego obszaru dyrektywy Unii Europejskiej MiFID (skrót od: Markets in Financial Instruments Directive ) oraz polskich przepisów implementujących Dyrektywę do polskiego porządku prawnego. 2) W dalszej części broszury wymienione przepisy nazywać będziemy przepisami MiFID. Głównym celem Przepisów MiFID jest ochrona interesów Klientów. Cel ten jest realizowany poprzez podwyższenie harmonizacji w sposobie oferowania i realizacji usług inwestycyjnych oraz zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności działania firm inwestycyjnych. Firmy inwestycyjne, w tym banki, zobowiązane są działać zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów, a więc uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie. Przepisy MiFID wprowadzają spójne ramy prawne dla rynków finansowych i usług inwestycyjnych w państwach Unii Europejskich, a także w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. MiFID dotyczy usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych, w tym m.in. akcji, obligacji, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych czy usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie (zarządzanie aktywami). W dalszej części broszury znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat celów i obszarów funkcjonowania MiFID, w tym przedstawienie korzyści dla Klientów oraz opis działań Raiffeisen Bank Polska S.A. podejmowanych zgodnie z przepisami MiFID. 1) W tym również Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. 2) Bank zobowiązany jest do przestrzegania krajowych przepisów prawa, w szczególności: Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych; Rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust.2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego, które inkorporują do krajowego porządku prawnego przepisy Parlamentu Europejskiej dotyczące instrumentów finansowych, w szczególności: Dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie rynków instrumentów finansowych, Dyrektywę Komisji wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy, Rozporządzenie Komisji wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy. 3

4 CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID I. Co to jest MiFID? Nazwa Dyrektywy Unii Europejskiej MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) 3). Celem Dyrektywy jest podwyższenie stopnia harmonizacji usług finansowych świadczonych w państwach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinie, co ma zagwarantować inwestorom jak najwyższy poziom ochrony ich inwestycji w różne instrumenty finansowe. Postanowienia Dyrektywy implementowane są do porządków prawnych wyżej opisanych państw przez przepisy krajowe. Do przestrzegania przepisów MiFID zobowiązane są wszystkie podmioty świadczące usługi inwestycyjne lub związane z instrumentami i rynkami finansowymi. Przepisy MiFID realizowane są przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (w dalszej części broszury zwanym Bankiem). Zgodnie z przepisami MiFID, każdy podmiot oferujący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest: postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie Klienta; dostarczać właściwych i kompletnych informacji rzetelnych, jednoznacznych i nie wprowadzających w błąd; dostarczać Klientom usługi, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych. II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych Klienci Banku mogą nabywać lub zbywać instrumenty finansowe oraz produkty inwestycyjne za pośrednictwem Banku, jak również mogą korzystać z usług inwestycyjnych takich jak: usługi powiernicze. Przepisy MiFID wyróżniają następujące etapy świadczenia usług inwestycyjnych: przed świadczeniem usług inwestycyjnych w trakcie świadczenia usług inwestycyjnych i po ich dokonaniu. W obu przypadkach Bank zobowiązany jest do określonych w przepisach MiFID działań. Rysunek nr 1. Etapy procesu inwestycyjnego A. Przed świadczeniem usług inwestycyjnych B. W trakcie świadczenia usług inwestycyjnych i po ich dokonaniu 1. Bank dokonuje procesu segmentacji Klientów 2. Bank przeprowadza test adekwatności w stosunku do Klientów 3. Bank dostarcza Klientom informacje o zakresie świadczonych usług niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnych 4. Bank przekazuje zlecenie Klienta do realizacji z zachowaniem zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta 5. Bank zobowiązany jest do dostarczania potwierdzeń oraz zestawień przechowywanych lub rejestrowanych w Banku aktywów Klienta C. Wymagania Banku w trakcie całego procesu świadczenia usług inwestycyjnych 6. Informacja na temat procesu zarządzania konfliktem interesów 7. Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych Klienta 8. Rozwiązywanie reklamacji Klientów 3) Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. U. L 145 z , str. 1) Aktami wykonawczymi do Dyrektywy MIFID są: Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. U. L 241 z , str. 26, Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. U. L 241 z , str. 1) 4

5 A. Przed świadczeniem usług inwestycyjnych 1. Segmentacja Bank kwalifikuje Klientów do jednej z poniższych kategorii: Klienci detaliczni, Klienci profesjonalni, Uprawnieni kontrahenci. U podstaw takiej segmentacji Klientów leży uznanie, iż różnym typom Klientów w zależności od poziomu doświadczenia, wiedzy i fachowości oraz zdolności do samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego w zakresie korzystania z usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych, należy zapewnić inny poziom ochrony oraz przekazać odpowiednie informacje. Szczegółowe informacje na temat warunków określonych dla danej kategorii, przedstawione są w Części II Broszury, (str. 8). 2. Test adekwatności I ODPOWIEDNIOŚCI W kolejnym etapie Bank przeprowadza w stosunku do Klientów detalicznych test adekwatności. Bank musi się upewnić, że usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są adekwatne dla Klienta. Adekwatność oznacza co najmniej rozumienie produktu przez Klienta, w szczególności wszelkich ryzyk związanych z danym produktem, czy usługą. Wymagana jest zatem ocena wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do instrumentów finansowych, usług i produktów inwestycyjnych, w szczególności złożonych. Wynikiem testu jest określenie, które grupy instrumentów o zbliżonym poziomie ryzyka i cechach mogą być uznane za adekwatne dla danego Klienta. W przypadku Klientów detalicznych lub profesjonalnych, korzystających z oferty zarządzania aktywami lub doradztwa inwestycyjnego, zarządzający zobowiązany jest do przeprowadzenia (przed rozpoczęciem świadczenia usługi) testu odpowiedniości, który oprócz analizy wiedzy i doświadczenia Klientów bada takie kwestie jak: cel, horyzont inwestycyjny klienta, preferencje co do poziomu akceptowanego ryzyka oraz jego sytuację finansową obejmującą w szczególności analizę źródeł i wysokości stałych dochodów, posiadanych aktywów (w tym płynnych), inwestycji, nieruchomości oraz stałych zobowiązań finansowych. Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Zgromadzenie pełnych i dokładnych informacji jest ważne z punktu widzenia możliwości zalecenia odpowiednich dla Klienta produktów i usług. Przedstawiona klientowi rekomendacja powinna realizować cele inwestycyjne klienta, nie powinna przekraczać poziomu ryzyka akceptowanego przez klienta oraz powinna mieć charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią związanego, biorąc pod uwagę posiadaną przez klienta wiedzę i doświadczenie. Klient jest zobowiązany poinformować Bank o zmianach danych przedstawionych w testach adekwatności i odpowiedniości. Bank może z własnej inicjatywy poprosić Klienta o dokonanie aktualizacji. Klientom detalicznym przepisy MiFID zapewniają przede wszystkim większą ochronę. Dotyczy ona dwóch kwestii: informacji o instrumentach finansowych (w tym powiązanych z nimi ryzyku inwestycyjnym, opłatach i kosztach) oraz informacji o adekwatności produktu, czy usługi. W przypadku transakcji zawieranych z Klientami profesjonalnymi, Bank może uznać, że dany Klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do danej transakcji oraz jest w stanie ponieść związane z nią ryzyko inwestycyjne. Przepisy MiFID zakładają jednak, że Klient, który do tej pory korzystał z konkretnego rodzaju produktów lub usług, ma doświadczenie i wiedzę konieczne do zrozumienia ryzyka, jakie wiąże się z tym produktem lub usługą. W takim wypadku ocena ogólnej adekwatności nie jest wymagana. W przypadku świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klientów profesjonalnych, Bank może odstąpić od badania sytuacji finansowej Klienta profesjonalnego i przyjąć, że Klient profesjonalny jest w stanie ponieść, z finansowego punktu widzenia, wszelkie ryzyko inwestycyjne odpowiadające jego celom inwestycyjnym o ile nie będzie to pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa oraz o ile badanie sytuacji finansowej Klienta profesjonalnego nie będzie uzasadnione ze względu na jego cele inwestycyjne. 3. Informacje przekazywane przez Bank przed dokonaniem inwestycji Zgodnie z przepisami MiFID, wszystkie informacje, które otrzymują Klienci, powinny być rzetelne, jednoznaczne, nie wprowadzające w błąd oraz zrozumiałe dla grupy Klientów, do której są skierowane. Ta zasada dotyczy zarówno treści informacji, jak i sposobu ich prezentacji. Przed dokonaniem inwestycji Bank jest zobowiązany do dostarczenia m.in. następujących informacji: umów określających podstawowe prawa i obowiązki Klienta i Banku, informacji o Banku oraz o oferowanych przez Bank usługach, informacji o instrumentach finansowych, usługach i produktach inwestycyjnych wyjaśniających charakter i ryzyko związane z inwestycją, informacji o wszystkich bezpośrednich i pośrednich kosztach oraz sposobach ich obliczania (obowiązujące lub zapłacone opłaty i prowizje) związanych z inwestycją w instrumenty finansowe. 5

6 B. W trakcie świadczenia usług inwestycyjnych 4. Realizacja zlecenia Zgodnie z przepisami MiFID, zlecenie zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego złożone przez Klienta i przekazane Bankowi powinno zostać wykonane niezwłocznie i w kolejności przyjmowania. Dalsze szczegóły realizacji zleceń przez Bank znajdują się w Części II Broszury, (str. 10). 5. Potwierdzenia zawarcia transakcji Świadcząc usługi realizacji zleceń, Bank powinien przekazywać Klientowi detalicznemu, informacje dotyczące realizacji zlecenia, niezwłocznie po jego wykonaniu, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym zlecenie zostało zrealizowane. W przypadku, gdy zlecenie jest wykonywane za pośrednictwem innego podmiotu, Bank przekazuje informacje, nie później niż do końca pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym otrzymał je od tego podmiotu. Bank świadcząc usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych i prowadzenia rachunków pieniężnych zobowiązany jest przedstawiać Klientowi, dane obejmujące zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów. C. Wymagania stałe Przepisy MiFID nakładają na działalność Banku wymagania organizacyjne o charakterze stałym. Niektóre z tych wymagań są dla Klientów szczególnie istotne: 6. Zarządzanie konfliktem interesów Bank zobowiązany jest do postępowania zgodnie z najlepiej pojętymi interesami swoich Klientów. Z tej przyczyny stosuje skuteczne środki zapobiegania przypadkom konfliktu interesów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na Klientów. Świadcząc usługi, Bank unika przedkładania interesów wybranych Klientów lub własnych nad interesy pozostałych Klientów. Zasady zarządzania konfliktem interesów w Raiffeisen Bank Polska S.A. opisane są szczegółowo w Części II Broszury, (str. 11). 7. Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych Klientów Aktywa finansowe i środki pieniężne, powierzone Bankowi, są chronione poprzez: oddzielenie ich od aktywów finansowych i środków pieniężnych Banku oraz środków pieniężnych innych Klientów; prowadzenie dokładnej ewidencji oraz regularne dokonywanie uzgodnień z Klientami; przesyłanie Klientowi co najmniej raz w roku dokładnych informacji o przechowywanych aktywach finansowych i środkach pieniężnych. 8. Rozpatrywanie Reklamacji Bank zobowiązany jest do stosowania skutecznych i przejrzystych procedur obsługi reklamacji. Po otrzymaniu reklamacji od Klienta, Bank dokonuje jej rejestracji i podejmuje kroki w celu rozwiązania problemu i usunięcia przyczyny reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące rozpatrywania reklamacji znajdują się w Części II Broszury, (str. 14). 6

7 CZEŚĆ 2. Standardy MiFID w działaniach Raiffeisen Bank Polska S.A. Celem realizowanych przez Bank standardów MiFID jest: zapewnienie ochrony Klientom Banku w zakresie transakcji dokonywanych na instrumentach finansowych, zapewnienie profesjonalnych standardów jakości usług inwestycyjnych świadczonych przez Bank, wpływających na wzrost zadowolenia i zaufania Klientów, zapewnienie zgodności z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego. Instrumentami finansowymi podlegającymi MiFID i będącymi w ofercie Banku są: 4) Obligacje Skarbu Państwa, Bony skarbowe, Bony pieniężne, Bony dłużne, Certyfikaty depozytowe, Obligacje komercyjne, Zagraniczne papiery dłużne, Akcje i inne udziałowe papiery wartościowe (prawa poboru, prawa do akcji etc.), Instrumenty terminowe i pochodne (w tym IRS, CIRS, opcje, FX swap, FX forward), Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, Certyfikaty inwestycyjne, Lokaty dwuwalutowe, Bank zastrzega sobie możliwość stosowania przepisów MiFID w odniesieniu do innych wybranych produktów znajdujących się w ofercie. Usługami inwestycyjnymi świadczonymi przez Bank są: kupno i sprzedaż instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń w zakresie instrumentów finansowych (na podstawie pełnomocnictwa Klienta), usługi powiernicze, pożyczki na dokonanie transakcji w zakresie instrumentów finansowych, udzielanie zaleceń transakcyjnych (usługa portfele finansowe), oraz usługi maklerskie w ramach Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne, oferowanie instrumentów finansowych, świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską, sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną. 4) Może zaistnieć sytuacja, kiedy wymienione produkty nie będą dostępne 7

8 I. Kategorie Klientów Zgodnie z przepisami MiFID, Klienci Banku sklasyfikowani są w trzech kategoriach: A. Klienci detaliczni Do tej kategorii należą osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, które nie spełniają dwóch z poniższych warunków: a) suma bilansowa przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, b) osiągnięta przez przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej euro, c) kapitał własny lub fundusz własny przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro. Dowodem na spełnienie ww. warunków są dane ze sprawozdania finansowego za ostatni rok. Zakres informacji i ochrony przysługujący Klientom detalicznym przed rozpoczęciem korzystania z usługi inwestycyjnej świadczonej przez Bank obejmuje: a) informacje dotyczące stosowanej przez Bank Polityki zarządzania konfliktem interesów, b) informacje dotyczące Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klientów, w zakresie usług inwestycyjnych oraz obrotu instrumentami finansowymi, c) Informacje zawierające szczegółowy opis charakteru instrumentów finansowych znajdujących się w ofercie Banku i ryzyka z nimi związanego, d) informacje dotyczące Banku i prowadzonej przez Bank działalności oraz informacje związane z usługą, która ma być świadczona na rzecz Klienta. Klient detaliczny ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę kategorii na Klienta profesjonalnego. Zmiana kategorii nastąpi w przypadku, gdy Klient spełni warunki zakwalifikowania go do kategorii Klienta profesjonalnego, jeżeli wniosek Klienta zostanie pozytywnie rozpatrzony. B. Klienci profesjonalni Do tej kategorii należą: a) podmioty prowadzące działalność na rynkach finansowych: banki; firmy inwestycyjne; zakłady ubezpieczeń; fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych; fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne;. towarowe domy maklerskie, podmioty zawierające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej transakcje na własny rachunek na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działających w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków; inne niż wymienione powyżej instytucje finansowe; inwestorzy instytucjonalni inni niż wskazani powyżej prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym; podmioty prowadzące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane powyżej; b) przedsiębiorcy spełniający co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: suma bilansowa przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, osiągnięta przez przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej euro, kapitał własny lub fundusz własny przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, c) krajowe i międzynarodowe instytucje publiczne: jednostki administracji rządowej lub samorządowej, organy publiczne, które zarządzają długiem publicznym, 8

9 banki centralne, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, inne organizacje międzynarodowe pełniące podobne funkcje, inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych. d) do kategorii Klientów profesjonalnych może zostać zakwalifikowany Klient detaliczny, jeżeli spełnia przynajmniej dwa z poniższych wymogów: I. II. III. zawierał transakcje, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał, w ciągu czterech ostatnich kwartałów; wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych euro; pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. Należy koniecznie pamiętać o tym, że równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa, ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia dyspozycji Klienta o zmianę kategorii. Dowodem spełnienia ww. warunków są: wyciągi z operacji dokonywanych na rachunku instrumentów finansowych potwierdzających zawarcie transakcji oraz wartość portfela w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w punkach I oraz II, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, określające zakres obowiązków, lub odpowiednie dokumenty, przetłumaczone na język polski lub język angielski, potwierdzające staż pracy w sektorze finansowym, oraz posiadaną wiedzę w zakresie instrumentów finansowych, w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III. Zakres informacji i ochrony przysługujący Klientom profesjonalnym przed rozpoczęciem korzystania z usługi inwestycyjnej świadczonej przez Bank obejmuje: a) informacje dotyczące stosowanej przez Bank Polityki zarządzania konfliktem interesów, b) informacje dotyczące Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klientów, w zakresie usług inwestycyjnych oraz obrotu instrumentami finansowymi, c) informacje zawierające ogólny opis charakteru instrumentów finansowych znajdujących się w ofercie Banku i ryzyka z nimi związanego. Klient profesjonalny ma prawo do zmiany kategorii na kategorię Klienta detalicznego lub Uprawnionego kontrahenta, występując z wnioskiem o zmianę kategorii. Zmiana kategorii nastąpi w przypadku, gdy wniosek Klienta zostanie pozytywnie rozpatrzony. C. Uprawnieni kontrahenci Do tej kategorii należą instytucje finansowe oraz Klienci profesjonalni, którzy wyrazili zgodę na przydzielenie do kategorii Uprawnionych kontrahentów. Do kategorii Uprawnionych kontrahentów należą wyżej wymienione podmioty, jedynie w przypadku, gdy Bank zawiera z tymi podmiotami transakcje lub pośredniczy w zawieraniu transakcji, w ramach następujących usług inwestycyjnych: a) świadczenia usługi wykonywania zleceń, b) wykonywania usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, c) nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek. 9

10 II. Działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta Świadcząc usługę inwestycyjną nabywania i sprzedaży instrumentów finansowych Bank stosuje zasady działania w najlepiej pojętym interesie, co oznacza że Bank realizuje zlecenia Klientów niezwłocznie, według kolejności ich przyjmowania. Bank zapewnia Klientów, że działa: uczciwie dążąc do wykonania wszystkich zobowiązań wobec Klientów na warunkach odzwierciedlających warunki rynkowe, względnie warunkach odzwierciedlających wycenę instrumentu według stosowanego w Banku modelu, przy zachowaniu prawa Banku do wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności i podejmowanego ryzyka, sprawiedliwe zapewniając niezwłoczną realizację zleceń, w kolejności ich przyjmowania, profesjonalnie zapewniając przygotowanie merytoryczne pracowników Banku. Bank realizuje zlecenia Klientów w miejscach przypisanych poszczególnym instrumentom finansowym. Miejsca realizacji zleceń w zależności od instrumentu finansowego zostały przedstawione w poniższej tabeli: Instrument finansowy Dłużne papiery wartościowe: obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, obligacje komercyjne, zagraniczne papiery dłużne, certyfikaty depozytowe, Bony dłużne, Transakcje terminowe i pochodne, Instrumenty strukturyzowane: lokaty dwuwalutowe, lokaty inwestycyjne. Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym. Zagraniczne papiery dłużne, w tym obligacje strukturyzowane. Ubezpieczenia strukturyzowane, Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Miejsce realizacji Rachunek własny Banku Firma Inwestycyjna wskazana przez Klienta lub określona w umowie. Podmiot realizujący emisję zagranicznych papierów dłużnych Zakład ubezpieczeń na życie Agent transferowy 10

11 III. Zarządzanie Konfliktem interesów Przepisy MiFID nakładają na Bank obowiązek rozpoznania potencjalnych i bieżących konfliktów interesów oraz wdrożenia działań mających na celu zarządzanie konfliktami interesów w zakresie usług inwestycyjnych związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych. Przez konflikt interesów należy rozumieć w szczególności znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby powiązanej z Bankiem i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Banku, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Banku. Stosownie do powyższej definicji konfliktu interesów Bank określił okoliczności, które powodują lub mogą powodować konflikt interesów, opisał środki zarządzania konfliktami interesów oraz opracował stosowne procedury w tym zakresie. Celem tych procedur jest ochrona interesów Klientów przed szkodliwym wpływem potencjalnych i bieżących konfliktów interesów, jakie mogą się pojawić w toku świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi. W szczególności w swojej działalności Bank stosuje następujące zasady i środki postępowania: 1) identyfikacja i rejestracja okoliczności lub zdarzeń, które mogą stanowić potencjalny lub bieżący konflikt interesów oraz zarządzanie wyżej wymienionymi okolicznościami i zdarzeniami zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami, 2) ograniczenia i zasady monitorowania w zakresie dokonywania transakcji osobistych przez pracowników Banku zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami, 3) monitorowanie przepływu i dostępu do informacji poprzez przyjęte rozwiązania regulacyjne, organizacyjne oraz techniczne, ograniczające oraz kontrolujące dostęp do informacji, 4) projektowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej w sposób ograniczający możliwość skoncentrowania zadań lub kompetencji pozostających w relacji kontroli, nadzoru na jednym stanowisku lub w komórce organizacyjnej, co mogłoby powodować działania i decyzje szkodzące interesom Klienta lub grupy Klientów, 5) przyjęcie określonych zasad realizacji zleceń Klientów oraz dokonywania transakcji własnych Banku, zgodnie z przyjętymi w banku procedurami, 6) wdrożony system kontroli wewnętrznej funkcjonalnej i instytucjonalnej w tym funkcjonowanie jednostki audytu wewnętrznego w Banku, która zajmuje niezależną pozycję w stosunku do kontrolowanych jednostek Banku, 7) ujawnienie istniejących konfliktów interesów związanych ze świadczeniem określonej usługi na rzecz danego Klienta w przypadku, gdy brak jest możliwości zarządzania konfliktem interesów, tak aby nie naruszyć interesu Klienta, 8) nieprzeprowadzanie transakcji w przypadku, gdy transakcje są w konflikcie w stosunku do siebie i nie można spełnić warunku ochrony interesu Klienta, jeżeli z punktu widzenia formalnoprawnego jest to dopuszczalne. Szczegółowe informacje na temat postępowania Banku w związku z konfliktem interesów są przekazywane na żądanie Klienta. 11

12 IV. Zasady przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepieniężnych. Bank, jego pracownicy oraz osoby powiązane, są zobowiązani do działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów Banku. Zabronione jest przyjmowanie i przekazywanie poniższych korzyści finansowych i niepieniężnych przez Bank, jego pracowników oraz osoby powiązane: W szczególności korzyści w formie rabatów na produkty lub usługi, jakie świadczy Klient lub partner biznesowy, chyba że wynika to z umowy zawartej pomiędzy klientem lub partnerem biznesowym a Bankiem. Korzyści niepieniężnych od Klientów lub partnerów biznesowych przed rozstrzygnięciem w danej sprawie, w którą zaangażowany jest Klient lub partner biznesowy, w szczególności w zakresie decyzji co do zawarcia umowy dotyczącej nabycia/zbycia instrumentów finansowych, świadczenia usług inwestycyjnych, zawarcia umowy w zakresie produktów obciążonych ryzykiem kredytowym, Korzyści niepieniężnych od Klientów lub partnerów biznesowych w zamian za korzyści, które Klienci chcieliby uzyskać od Banku, Korzyści niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych przez Bank w związku z wyborem partnera biznesowego współpracującego z Bankiem, Korzyści niepieniężnych, których przyjęcie lub przekazanie jest sprzeczne z prawem i standardami obowiązującymi w Banku. Bank, w tym pracownicy i osoby powiązane, nie przyjmują i nie przekazują opłat, prowizji, korzyści finansowych i niepieniężnych innych niż te, które są niezbędne dla świadczenia danej usługi inwestycyjnej na rzecz Klienta lub w związku z nabyciem/zbyciem instrumentów finansowych przez Klienta. Opłaty, prowizje, korzyści finansowe i niepieniężne inne niż wskazane powyżej mogą być przyjmowane i przekazywane, pod warunkiem że: informacja o tych opłatach, prowizjach, korzyściach finansowych i niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi inwestycyjnej lub przed nabyciem/zbyciem instrumentu finansowego, są przyjmowane albo przekazywane w celu poprawy jakości procesu nabywania/zbywania instrumentów finansowych lub pozostałych usług inwestycyjnych świadczonych przez Bank na rzecz Klienta. Bank, pracownicy Banku oraz osoby powiązane z Bankiem, mogą przekazywać lub otrzymywać korzyści niepieniężne, jeżeli spełnione są wszystkie z poniższych warunków: Nie ma wątpliwości co do tego, że przyjęcie/przekazanie korzyści niepieniężnej może spowodować powstanie konfliktu interesów pomiędzy Bankiem, pracownikiem i Klientem, Celem przyjęcia lub przekazania korzyści niepieniężnej jest utrzymywanie dobrych relacji biznesowych z Klientem lub partnerem biznesowym w zakresie przyjętym w zwyczajach handlowych oraz z poszanowaniem przepisów prawa i obowiązujących w Banku zasad postępowania, Odmowa przyjęcia korzyści niepieniężnej, w szczególności w formie upominku, przyczyni się do naruszenia dobrej relacji z Klientem lub partnerem biznesowym i może zostać odebrana jako naruszenie dobrych obyczajów. Lista dozwolonych korzyści niepieniężnych zawiera w szczególności: Możliwość udziału pracownika Banku lub osoby powiązanej w wyjazdach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez TFI, firmy inwestycyjne, innych partnerów biznesowych oraz Klientów. Zabrania się uczestnictwa w wyjazdach o charakterze szkoleniowym, w tym również w konferencjach, w przypadku, gdy są organizowane zagranicą (o ile, ze względu na charakter szkolenia/konferencji, nie ma możliwości zorganizowania ich w Polsce). Szkolenia/konferencje powinny dotyczyć instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych. Możliwość udziału pracownika Banku lub osoby powiązanej w konkursach edukacyjnych lub wiedzy z zakresu instrumentów finansowych/usług inwestycyjnych organizowanych przez TFI, firmy inwestycyjne, innych partnerów biznesowych oraz Klientów, o ile te konkursy są premiowane nagrodami o charakterze pozafinansowym, Korzyści niepieniężne w formie upominków, jeżeli spełnione są następujące warunki: wartość upominku nie przekracza 20 euro, przyjęcie/przekazanie upominku jest zgodne z powszechnie przyjętymi zwyczajami handlowymi, 12

13 w szczególności upominek może przyjąć jedną z następujących postaci: kwiatów, słodyczy, butelki wina, upominków (gadżetów) firmowych, Możliwość uczestniczenia w spotkaniach, lunchach i przyjęciach handlowych na zaproszenie Klienta/ partnera biznesowego, w celu utrzymania relacji biznesowych zgodnie z przyjętymi zwyczajami handlowymi, Możliwość organizowania spotkań i lunchów z Klientami/partnerami biznesowymi, w celu utrzymania relacji biznesowych zgodnie z przyjętymi zwyczajami handlowymi. W związku z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa Bank nie pobiera od Klientów prowizji i opłat. Klient uiszcza prowizje i opłaty należne funduszowi na warunkach i w wysokości określonej w prospektach informacyjnych i tabelach opłat poszczególnych funduszy. Bank otrzymuje od towarzystw funduszy inwestycyjnych lub spółek zarządzających wynagrodzenie z tytułu prowadzenia dystrybucji jednostek uczestnictwa, które kalkulowane jest w oparciu o opłaty i prowizje faktycznie pobierane od uczestników przez fundusze inwestycyjne. Bank może otrzymać od towarzystw funduszy inwestycyjnych lub spółek zarządzających również dodatkowe wynagrodzenie kalkulowane na podstawie wolumenu sprzedaży jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy za pośrednictwem Banku. Na wniosek Klienta, Bank przekazuje informację o istocie, wysokości lub sposobie ustalania wysokości przyjmowanych opłat i prowizji, o których mowa powyżej. Bank informuje Klientów, że może otrzymywać stosownie do obowiązujących przepisów prawa - od podmiotów trzecich, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, świadczenia pieniężne lub niepieniężne w szczególności dotyczące szkoleń, warsztatów, materiałów dydaktycznych, konkursów (w szczególności konkursów edukacyjnych i wiedzy), oprogramowania i systemów informatycznych, które mają na celu poprawienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie profesjonalnej obsługi. Bank informuje Klientów, że Bank stosownie do obowiązujących przepisów prawa - przy współudziale podmiotów trzecich w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych może przekazywać Klientom świadczenia niepieniężne lub pieniężne w szczególności dotyczące szkoleń, seminariów w tym materiałów dydaktycznych, materiałów reklamowych w celu podnoszenia wiedzy Klientów w zakresie usług oraz rynku instrumentów finansowych w szczególności w zakresie konstrukcji, charakterystyki i zasad funkcjonowania instrumentów finansowych. Informacje szczegółowe dotyczące istoty, wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych o których mowa powyżej zamieszczane są na stronie internetowej Banku 13

14 V. Rozpatrywanie Reklamacji W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących usług maklerskich oraz instrumentów finansowych oferowanych przez Bank, Klienci Banku mogą złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w każdym Oddziale Banku, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej; telefonicznie w Centrum Telefonicznym: , * - dla Klientów posiadających produkty byłego Polbank EFG S.A , * dla Klientów indywidualnych; , * dla Klientów Friedrich Wilhelm Raiffeisen; , * dla Małych firm; dla Klientów korporacyjnych; * dla Klientów Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. listownie, za pośrednictwem poczty: adres dla klientów indywidualnych i micro: Raiffeisen Bank Polska S.A, Wydział Relacji z Klientami i Reklamacji, ul. Fabryczna 5A, Warszawa adres dla klientów korporacyjnych Raiffeisen Bank Polska S.A., Strefa Obsługi Biznesu, Al. Jerozolimskie 179, Warszawa adres w przypadku Klientów Domu Maklerskiego: Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, Warszawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: - w przypadku Klientów korporacyjnych; - w przypadku klientów Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu lub innych kanałów komunikowania się na odległość o ile Bank udostępnił Klientowi taką usługę; Do złożonej reklamacji należy dołączyć bądź przesłać faksem lub pocztą (w przypadku zgłoszenia telefonicznego) wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi najwyżej 30 dni kalendarzowych i liczony jest od daty wpływu Reklamacji do Banku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie Bank poinformuje o opóźnieniu oraz o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi. Regulamin rozpatrywania reklamacji w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępny jest na oraz w Oddziale Banku. Klientowi indywidualnemu (osoba fizyczna korzystająca z usług Banku, posiadająca zawartą z Bankiem umowę o korzystanie z oferowanych przez Bank produktów, osoba uprawniona do korzystania z oferty Banku przeznaczonej dla tej grupy klientów) przysługuje prawo do odwołania od stanowiska Banku zawartego w odpowiedzi na reklamację. W takim przypadku Klient może: skierować odwołanie bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania Reklamacji; skorzystać z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do złotych); zgłosić się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Ubezpieczonych (dla spraw związanych z ubezpieczeniami), lub wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego. Klient może kontaktować się z Bankiem w celu uzyskania aktualnego statusu rozwiązania reklamacji. Informacje można uzyskać w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Centrum Telefonicznego Banku. Raiffeisen Bank Polska S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz - w sferze dotyczącej konsumentów także nadzorowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. * Koszt połączenia wg taryfy operatora 14

15 VI. Informacje o Banku Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pięknej 20 jest podmiotem zależnym od Raiffeisen Bank International AG (RBI), którego to RBI większościowy pakiet udziałów pośrednio posiada z kolei Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) z siedzibą w Wiedniu. RZB jest spółką macierzystą Grupy RZB oraz centralną instytucją Grupy Bankowej Raiffeisen, największej grupy bankowej w Austrii pod względem sumy aktywów oraz lokalnej sieci dystrybucji. Ponadto 13% akcji Raiffeisen Bank Polska S.A.posiada Eurobank Ergasias.* Raiffeisen Bank Polska S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej otrzymane we wrześniu 1990 roku decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z Ministrem Finansów. W 2013 roku dokonana została fuzja prawna Raiffeisen Bank Polska S.A. i Polbank EFG S.A. Następcą prawnym obu banków jest Raiffeisen Bank Polska S.A. obecny na rynku pod marką Raiffeisen Polbank. Klienci Banku mogą składać zlecenia w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe oferowane przez Bank w sieci placówek Banku, których lista dostępna jest na stronie oraz przez kontakt z Centrum Telefonicznego Banku, pod numerami: , ** dla Klientów indywidualnych; , ** dla Klientów Friedrich Wilhelm Raiffeisen; , ** dla Małych firm; dla Klientów korporacyjnych. Raiffeisen Bank Polska S.A. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG obecnie KNF) na świadczenie usług powierniczych od 1997 r. Oferta Banku w zakresie usług powierniczych obejmuje wszystkie papiery wartościowe oferowane na rynku krajowym oraz zagraniczne papiery wartościowe, stanowiące przedmiot inwestycji osób krajowych, na podstawie właściwych przepisów prawa. Raiffeisen Bank Polska S.A., jako bank powierniczy gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych aktywów, zachowanie pełnej poufności o przechowywanych aktywach oraz ich bezwzględne oddzielenie od aktywów własnych Banku. Papiery wartościowe mogą być rejestrowane, zgodnie z życzeniem Klienta, na jednym wspólnym rachunku, w ramach którego możliwe jest wydzielenie dowolnej liczby subkont, lub na wielu oddzielnych rachunkach z subkontami. Klient może zdeponować swoje papiery wartościowe na jednym rachunku powierniczym zawierającym dowolną liczbę subkont lub na wielu rachunkach powierniczych. Otwarcie każdego rachunku powierniczego wymaga podpisania osobnej umowy o świadczeniu usług powierniczych. Sprawozdawczość z tych rachunków może być prowadzona w elastyczny sposób zgodnie z uzgodnieniami z Klientem. Powiernik może przedstawiać osobne sprawozdania dla każdego subkonta lub zbiorcze sprawozdanie dla całego rachunku powierniczego. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego rejestrowane są w formie zdematerializowanej i przechowywane na rachunkach na rzecz Klientów. Papiery w formie zdematerializowanej poza obrotem regulowanym są przechowywane i ewidencjonowane w rejestrze papierów materialnych w Zespole Usług Powierniczych. Bank zapewnia, że systemy wdrożone w Banku gwarantują bezpieczeństwo aktywów przechowywanych w Banku. Raiffeisen Bank Polska S.A. posiada również zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w następującym zakresie: przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne, oferowanie instrumentów finansowych, świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, * Na mocy transakcji zawartej w październiku 2012 r. Eurobank Ergasias sprzedał RBI posiadane akcje, przy czym przeniesienie własności wspomnianych akcji na RBI powinno nastąpić w maju 2013 r. ** Koszt połączenia wg taryfy operatora 15

16 doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, Powyższa działalność jest prowadzona przez Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. - jednostkę Banku wydzieloną organizacyjnie. Klienci mogą kontaktować się z Domem Maklerskim pod numerami telefonu : lub , strona internetowa: lub Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, , Plac Powstańców Warszawy 1, telefon: , faks: , Dom Maklerski jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat środków pieniężnych do wysokości określonej ustawą o obrocie instrumentami finansowymi oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich, w przypadku: ogłoszenia upadłości domu maklerskiego lub prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie. System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków inwestorów pomniejszonych o należności domu maklerskiego od inwestora z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednej z ww. okoliczności, do wysokości równowartości w złotych euro - w 100 % wartości środków objętych systemem rekompensat, oraz 90 % nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych euro. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z ogłaszaną tabelą kursową, z dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do wypłat rekompensat. Ww. kwoty określają maksymalną wysokość roszczeń inwestora niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym domu maklerskim. Klienci mogą kontaktować się z Bankiem oraz Domem Maklerskim w języku polskim. Wszelkie dokumenty podpisywane z Klientami Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz wszelkie informacje przekazywane są również w języku polskim. Bank zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Klientami w innym języku niż polski. Aktualne materiały informacyjne MiFID, dostępne są na stronie internetowej Banku pod adresem 16

17 17

18

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. MiFID Broszura Informacyjna dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Spis treści MiFID - informacje ogólne 04 MiFID - definicja i cel 05 Korzyści dla Klienta wynikające

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów/usług dotyczy MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI Str. 1 Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Warszawa, marzec 2012 r. www.bgk.com.pl Rozdział 1 Podstawowe zasady 1. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) FID BROSZURA MIFID Informacje ogólne Broszura MiFID MiFID (Markets in Financial

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MIFID? SPIS TREŚCI JAKICH PRODUKTÓW I USŁUG DOTYCZY MIFID?

CZYM JEST MIFID? SPIS TREŚCI JAKICH PRODUKTÓW I USŁUG DOTYCZY MIFID? Podstawowe informacje dotyczące świadczenia usług maklerskich oraz sposobu oferowania instrumentów finansowych przez bank (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej maj 2010 Wstęp Niniejsza Broszura

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. Szanowni Państwo! Niniejsza Broszura jest adresowana do Klientów Banku Millennium S.A., którzy inwestują w instrumenty i produkty

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych Niniejszy Formularz, zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Wstęp Niniejsza Broszura jest przeznaczona dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A., w tym Domu Maklerskiego PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna

Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Domu Inwestycyjnym Investors S.A. Strona 1 z 16 Data powstania:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. 1. Informacje o Banku Adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław Kontakt telefoniczny: 19 000, 0 801 700 100 (dla tel. stacjonarnych),

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT W POLSCE

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT W POLSCE Poniższy tekst ma wyłącznie charakter edukacyjny. Wszelkie informacje w nim zawarte nie zwalniają inwestora z obowiązku zapoznania się z treścią Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 1 grudnia 2014r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 r.

Warszawa, marzec 2012 r. Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Formularze używane w związku z PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Mosina, marzec 2015 r. 1 1. Niniejsza Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie opracowana została dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo