MiFID broszura informacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MiFID broszura informacyjna"

Transkrypt

1 MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem usług inwestycyjnych 5 1. Segmentacja 5 2. Test adekwatności i odpowiedniości 5 3. Informacje przekazywane przez Bank przed dokonaniem inwestycji 5 B. W trakcie świadczenia usług inwestycyjnych 6 4. Realizacja zlecenia 6 5. Potwierdzenia zawarcia transakcji 6 C. Wymagania stałe 6 6. Zarządzanie konfliktem interesów 6 7. Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych Klientów 6 8. Rozpatrywanie reklamacji 6 CZEŚĆ 2. Standardy MiFID w działaniach Raiffeisen Bank Polska S.A. 7 I. Kategorie Klientów 8 A. Klienci detaliczni 8 B. Klienci profesjonalni 8 C. Uprawnieni kontrahenci 9 II. Działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta 10 III. Zarządzanie Konfliktem interesów 11 IV. Zasady przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepieniężnych. 12 V. Rozpatrywanie Reklamacji 14 VI. Informacje o Banku 15 VII. NOTATKI 17 2

3 MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Szanowni Państwo, Niniejsza broszura przeznaczona jest dla tych spośród Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A., którzy zainwestowali lub zamierzają zainwestować w instrumenty finansowe, produkty inwestycyjne lub korzystają bądź zamierzają skorzystać z usług inwestycyjnych za pośrednictwem Banku 1). Odnosi się ona do najważniejszej dla tego obszaru dyrektywy Unii Europejskiej MiFID (skrót od: Markets in Financial Instruments Directive ) oraz polskich przepisów implementujących Dyrektywę do polskiego porządku prawnego. 2) W dalszej części broszury wymienione przepisy nazywać będziemy przepisami MiFID. Głównym celem Przepisów MiFID jest ochrona interesów Klientów. Cel ten jest realizowany poprzez podwyższenie harmonizacji w sposobie oferowania i realizacji usług inwestycyjnych oraz zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności działania firm inwestycyjnych. Firmy inwestycyjne, w tym banki, zobowiązane są działać zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów, a więc uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie. Przepisy MiFID wprowadzają spójne ramy prawne dla rynków finansowych i usług inwestycyjnych w państwach Unii Europejskich, a także w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. MiFID dotyczy usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych, w tym m.in. akcji, obligacji, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych czy usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie (zarządzanie aktywami). W dalszej części broszury znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat celów i obszarów funkcjonowania MiFID, w tym przedstawienie korzyści dla Klientów oraz opis działań Raiffeisen Bank Polska S.A. podejmowanych zgodnie z przepisami MiFID. 1) W tym również Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. 2) Bank zobowiązany jest do przestrzegania krajowych przepisów prawa, w szczególności: Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych; Rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust.2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego, które inkorporują do krajowego porządku prawnego przepisy Parlamentu Europejskiej dotyczące instrumentów finansowych, w szczególności: Dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie rynków instrumentów finansowych, Dyrektywę Komisji wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy, Rozporządzenie Komisji wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy. 3

4 CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID I. Co to jest MiFID? Nazwa Dyrektywy Unii Europejskiej MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) 3). Celem Dyrektywy jest podwyższenie stopnia harmonizacji usług finansowych świadczonych w państwach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinie, co ma zagwarantować inwestorom jak najwyższy poziom ochrony ich inwestycji w różne instrumenty finansowe. Postanowienia Dyrektywy implementowane są do porządków prawnych wyżej opisanych państw przez przepisy krajowe. Do przestrzegania przepisów MiFID zobowiązane są wszystkie podmioty świadczące usługi inwestycyjne lub związane z instrumentami i rynkami finansowymi. Przepisy MiFID realizowane są przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (w dalszej części broszury zwanym Bankiem). Zgodnie z przepisami MiFID, każdy podmiot oferujący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest: postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie Klienta; dostarczać właściwych i kompletnych informacji rzetelnych, jednoznacznych i nie wprowadzających w błąd; dostarczać Klientom usługi, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych. II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych Klienci Banku mogą nabywać lub zbywać instrumenty finansowe oraz produkty inwestycyjne za pośrednictwem Banku, jak również mogą korzystać z usług inwestycyjnych takich jak: usługi powiernicze. Przepisy MiFID wyróżniają następujące etapy świadczenia usług inwestycyjnych: przed świadczeniem usług inwestycyjnych w trakcie świadczenia usług inwestycyjnych i po ich dokonaniu. W obu przypadkach Bank zobowiązany jest do określonych w przepisach MiFID działań. Rysunek nr 1. Etapy procesu inwestycyjnego A. Przed świadczeniem usług inwestycyjnych B. W trakcie świadczenia usług inwestycyjnych i po ich dokonaniu 1. Bank dokonuje procesu segmentacji Klientów 2. Bank przeprowadza test adekwatności w stosunku do Klientów 3. Bank dostarcza Klientom informacje o zakresie świadczonych usług niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnych 4. Bank przekazuje zlecenie Klienta do realizacji z zachowaniem zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta 5. Bank zobowiązany jest do dostarczania potwierdzeń oraz zestawień przechowywanych lub rejestrowanych w Banku aktywów Klienta C. Wymagania Banku w trakcie całego procesu świadczenia usług inwestycyjnych 6. Informacja na temat procesu zarządzania konfliktem interesów 7. Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych Klienta 8. Rozwiązywanie reklamacji Klientów 3) Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. U. L 145 z , str. 1) Aktami wykonawczymi do Dyrektywy MIFID są: Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. U. L 241 z , str. 26, Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. U. L 241 z , str. 1) 4

5 A. Przed świadczeniem usług inwestycyjnych 1. Segmentacja Bank kwalifikuje Klientów do jednej z poniższych kategorii: Klienci detaliczni, Klienci profesjonalni, Uprawnieni kontrahenci. U podstaw takiej segmentacji Klientów leży uznanie, iż różnym typom Klientów w zależności od poziomu doświadczenia, wiedzy i fachowości oraz zdolności do samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego w zakresie korzystania z usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych, należy zapewnić inny poziom ochrony oraz przekazać odpowiednie informacje. Szczegółowe informacje na temat warunków określonych dla danej kategorii, przedstawione są w Części II Broszury, (str. 8). 2. Test adekwatności I ODPOWIEDNIOŚCI W kolejnym etapie Bank przeprowadza w stosunku do Klientów detalicznych test adekwatności. Bank musi się upewnić, że usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są adekwatne dla Klienta. Adekwatność oznacza co najmniej rozumienie produktu przez Klienta, w szczególności wszelkich ryzyk związanych z danym produktem, czy usługą. Wymagana jest zatem ocena wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do instrumentów finansowych, usług i produktów inwestycyjnych, w szczególności złożonych. Wynikiem testu jest określenie, które grupy instrumentów o zbliżonym poziomie ryzyka i cechach mogą być uznane za adekwatne dla danego Klienta. W przypadku Klientów detalicznych lub profesjonalnych, korzystających z oferty zarządzania aktywami lub doradztwa inwestycyjnego, zarządzający zobowiązany jest do przeprowadzenia (przed rozpoczęciem świadczenia usługi) testu odpowiedniości, który oprócz analizy wiedzy i doświadczenia Klientów bada takie kwestie jak: cel, horyzont inwestycyjny klienta, preferencje co do poziomu akceptowanego ryzyka oraz jego sytuację finansową obejmującą w szczególności analizę źródeł i wysokości stałych dochodów, posiadanych aktywów (w tym płynnych), inwestycji, nieruchomości oraz stałych zobowiązań finansowych. Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Zgromadzenie pełnych i dokładnych informacji jest ważne z punktu widzenia możliwości zalecenia odpowiednich dla Klienta produktów i usług. Przedstawiona klientowi rekomendacja powinna realizować cele inwestycyjne klienta, nie powinna przekraczać poziomu ryzyka akceptowanego przez klienta oraz powinna mieć charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią związanego, biorąc pod uwagę posiadaną przez klienta wiedzę i doświadczenie. Klient jest zobowiązany poinformować Bank o zmianach danych przedstawionych w testach adekwatności i odpowiedniości. Bank może z własnej inicjatywy poprosić Klienta o dokonanie aktualizacji. Klientom detalicznym przepisy MiFID zapewniają przede wszystkim większą ochronę. Dotyczy ona dwóch kwestii: informacji o instrumentach finansowych (w tym powiązanych z nimi ryzyku inwestycyjnym, opłatach i kosztach) oraz informacji o adekwatności produktu, czy usługi. W przypadku transakcji zawieranych z Klientami profesjonalnymi, Bank może uznać, że dany Klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do danej transakcji oraz jest w stanie ponieść związane z nią ryzyko inwestycyjne. Przepisy MiFID zakładają jednak, że Klient, który do tej pory korzystał z konkretnego rodzaju produktów lub usług, ma doświadczenie i wiedzę konieczne do zrozumienia ryzyka, jakie wiąże się z tym produktem lub usługą. W takim wypadku ocena ogólnej adekwatności nie jest wymagana. W przypadku świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klientów profesjonalnych, Bank może odstąpić od badania sytuacji finansowej Klienta profesjonalnego i przyjąć, że Klient profesjonalny jest w stanie ponieść, z finansowego punktu widzenia, wszelkie ryzyko inwestycyjne odpowiadające jego celom inwestycyjnym o ile nie będzie to pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa oraz o ile badanie sytuacji finansowej Klienta profesjonalnego nie będzie uzasadnione ze względu na jego cele inwestycyjne. 3. Informacje przekazywane przez Bank przed dokonaniem inwestycji Zgodnie z przepisami MiFID, wszystkie informacje, które otrzymują Klienci, powinny być rzetelne, jednoznaczne, nie wprowadzające w błąd oraz zrozumiałe dla grupy Klientów, do której są skierowane. Ta zasada dotyczy zarówno treści informacji, jak i sposobu ich prezentacji. Przed dokonaniem inwestycji Bank jest zobowiązany do dostarczenia m.in. następujących informacji: umów określających podstawowe prawa i obowiązki Klienta i Banku, informacji o Banku oraz o oferowanych przez Bank usługach, informacji o instrumentach finansowych, usługach i produktach inwestycyjnych wyjaśniających charakter i ryzyko związane z inwestycją, informacji o wszystkich bezpośrednich i pośrednich kosztach oraz sposobach ich obliczania (obowiązujące lub zapłacone opłaty i prowizje) związanych z inwestycją w instrumenty finansowe. 5

6 B. W trakcie świadczenia usług inwestycyjnych 4. Realizacja zlecenia Zgodnie z przepisami MiFID, zlecenie zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego złożone przez Klienta i przekazane Bankowi powinno zostać wykonane niezwłocznie i w kolejności przyjmowania. Dalsze szczegóły realizacji zleceń przez Bank znajdują się w Części II Broszury, (str. 10). 5. Potwierdzenia zawarcia transakcji Świadcząc usługi realizacji zleceń, Bank powinien przekazywać Klientowi detalicznemu, informacje dotyczące realizacji zlecenia, niezwłocznie po jego wykonaniu, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym zlecenie zostało zrealizowane. W przypadku, gdy zlecenie jest wykonywane za pośrednictwem innego podmiotu, Bank przekazuje informacje, nie później niż do końca pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym otrzymał je od tego podmiotu. Bank świadcząc usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych i prowadzenia rachunków pieniężnych zobowiązany jest przedstawiać Klientowi, dane obejmujące zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów. C. Wymagania stałe Przepisy MiFID nakładają na działalność Banku wymagania organizacyjne o charakterze stałym. Niektóre z tych wymagań są dla Klientów szczególnie istotne: 6. Zarządzanie konfliktem interesów Bank zobowiązany jest do postępowania zgodnie z najlepiej pojętymi interesami swoich Klientów. Z tej przyczyny stosuje skuteczne środki zapobiegania przypadkom konfliktu interesów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na Klientów. Świadcząc usługi, Bank unika przedkładania interesów wybranych Klientów lub własnych nad interesy pozostałych Klientów. Zasady zarządzania konfliktem interesów w Raiffeisen Bank Polska S.A. opisane są szczegółowo w Części II Broszury, (str. 11). 7. Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych Klientów Aktywa finansowe i środki pieniężne, powierzone Bankowi, są chronione poprzez: oddzielenie ich od aktywów finansowych i środków pieniężnych Banku oraz środków pieniężnych innych Klientów; prowadzenie dokładnej ewidencji oraz regularne dokonywanie uzgodnień z Klientami; przesyłanie Klientowi co najmniej raz w roku dokładnych informacji o przechowywanych aktywach finansowych i środkach pieniężnych. 8. Rozpatrywanie Reklamacji Bank zobowiązany jest do stosowania skutecznych i przejrzystych procedur obsługi reklamacji. Po otrzymaniu reklamacji od Klienta, Bank dokonuje jej rejestracji i podejmuje kroki w celu rozwiązania problemu i usunięcia przyczyny reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące rozpatrywania reklamacji znajdują się w Części II Broszury, (str. 14). 6

7 CZEŚĆ 2. Standardy MiFID w działaniach Raiffeisen Bank Polska S.A. Celem realizowanych przez Bank standardów MiFID jest: zapewnienie ochrony Klientom Banku w zakresie transakcji dokonywanych na instrumentach finansowych, zapewnienie profesjonalnych standardów jakości usług inwestycyjnych świadczonych przez Bank, wpływających na wzrost zadowolenia i zaufania Klientów, zapewnienie zgodności z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego. Instrumentami finansowymi podlegającymi MiFID i będącymi w ofercie Banku są: 4) Obligacje Skarbu Państwa, Bony skarbowe, Bony pieniężne, Bony dłużne, Certyfikaty depozytowe, Obligacje komercyjne, Zagraniczne papiery dłużne, Akcje i inne udziałowe papiery wartościowe (prawa poboru, prawa do akcji etc.), Instrumenty terminowe i pochodne (w tym IRS, CIRS, opcje, FX swap, FX forward), Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, Certyfikaty inwestycyjne, Lokaty dwuwalutowe, Bank zastrzega sobie możliwość stosowania przepisów MiFID w odniesieniu do innych wybranych produktów znajdujących się w ofercie. Usługami inwestycyjnymi świadczonymi przez Bank są: kupno i sprzedaż instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń w zakresie instrumentów finansowych (na podstawie pełnomocnictwa Klienta), usługi powiernicze, pożyczki na dokonanie transakcji w zakresie instrumentów finansowych, udzielanie zaleceń transakcyjnych (usługa portfele finansowe), oraz usługi maklerskie w ramach Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne, oferowanie instrumentów finansowych, świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską, sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną. 4) Może zaistnieć sytuacja, kiedy wymienione produkty nie będą dostępne 7

8 I. Kategorie Klientów Zgodnie z przepisami MiFID, Klienci Banku sklasyfikowani są w trzech kategoriach: A. Klienci detaliczni Do tej kategorii należą osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, które nie spełniają dwóch z poniższych warunków: a) suma bilansowa przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, b) osiągnięta przez przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej euro, c) kapitał własny lub fundusz własny przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro. Dowodem na spełnienie ww. warunków są dane ze sprawozdania finansowego za ostatni rok. Zakres informacji i ochrony przysługujący Klientom detalicznym przed rozpoczęciem korzystania z usługi inwestycyjnej świadczonej przez Bank obejmuje: a) informacje dotyczące stosowanej przez Bank Polityki zarządzania konfliktem interesów, b) informacje dotyczące Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klientów, w zakresie usług inwestycyjnych oraz obrotu instrumentami finansowymi, c) Informacje zawierające szczegółowy opis charakteru instrumentów finansowych znajdujących się w ofercie Banku i ryzyka z nimi związanego, d) informacje dotyczące Banku i prowadzonej przez Bank działalności oraz informacje związane z usługą, która ma być świadczona na rzecz Klienta. Klient detaliczny ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę kategorii na Klienta profesjonalnego. Zmiana kategorii nastąpi w przypadku, gdy Klient spełni warunki zakwalifikowania go do kategorii Klienta profesjonalnego, jeżeli wniosek Klienta zostanie pozytywnie rozpatrzony. B. Klienci profesjonalni Do tej kategorii należą: a) podmioty prowadzące działalność na rynkach finansowych: banki; firmy inwestycyjne; zakłady ubezpieczeń; fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych; fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne;. towarowe domy maklerskie, podmioty zawierające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej transakcje na własny rachunek na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działających w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków; inne niż wymienione powyżej instytucje finansowe; inwestorzy instytucjonalni inni niż wskazani powyżej prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym; podmioty prowadzące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane powyżej; b) przedsiębiorcy spełniający co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: suma bilansowa przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, osiągnięta przez przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej euro, kapitał własny lub fundusz własny przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, c) krajowe i międzynarodowe instytucje publiczne: jednostki administracji rządowej lub samorządowej, organy publiczne, które zarządzają długiem publicznym, 8

9 banki centralne, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, inne organizacje międzynarodowe pełniące podobne funkcje, inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych. d) do kategorii Klientów profesjonalnych może zostać zakwalifikowany Klient detaliczny, jeżeli spełnia przynajmniej dwa z poniższych wymogów: I. II. III. zawierał transakcje, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał, w ciągu czterech ostatnich kwartałów; wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych euro; pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. Należy koniecznie pamiętać o tym, że równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa, ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia dyspozycji Klienta o zmianę kategorii. Dowodem spełnienia ww. warunków są: wyciągi z operacji dokonywanych na rachunku instrumentów finansowych potwierdzających zawarcie transakcji oraz wartość portfela w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w punkach I oraz II, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, określające zakres obowiązków, lub odpowiednie dokumenty, przetłumaczone na język polski lub język angielski, potwierdzające staż pracy w sektorze finansowym, oraz posiadaną wiedzę w zakresie instrumentów finansowych, w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III. Zakres informacji i ochrony przysługujący Klientom profesjonalnym przed rozpoczęciem korzystania z usługi inwestycyjnej świadczonej przez Bank obejmuje: a) informacje dotyczące stosowanej przez Bank Polityki zarządzania konfliktem interesów, b) informacje dotyczące Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klientów, w zakresie usług inwestycyjnych oraz obrotu instrumentami finansowymi, c) informacje zawierające ogólny opis charakteru instrumentów finansowych znajdujących się w ofercie Banku i ryzyka z nimi związanego. Klient profesjonalny ma prawo do zmiany kategorii na kategorię Klienta detalicznego lub Uprawnionego kontrahenta, występując z wnioskiem o zmianę kategorii. Zmiana kategorii nastąpi w przypadku, gdy wniosek Klienta zostanie pozytywnie rozpatrzony. C. Uprawnieni kontrahenci Do tej kategorii należą instytucje finansowe oraz Klienci profesjonalni, którzy wyrazili zgodę na przydzielenie do kategorii Uprawnionych kontrahentów. Do kategorii Uprawnionych kontrahentów należą wyżej wymienione podmioty, jedynie w przypadku, gdy Bank zawiera z tymi podmiotami transakcje lub pośredniczy w zawieraniu transakcji, w ramach następujących usług inwestycyjnych: a) świadczenia usługi wykonywania zleceń, b) wykonywania usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, c) nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek. 9

10 II. Działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta Świadcząc usługę inwestycyjną nabywania i sprzedaży instrumentów finansowych Bank stosuje zasady działania w najlepiej pojętym interesie, co oznacza że Bank realizuje zlecenia Klientów niezwłocznie, według kolejności ich przyjmowania. Bank zapewnia Klientów, że działa: uczciwie dążąc do wykonania wszystkich zobowiązań wobec Klientów na warunkach odzwierciedlających warunki rynkowe, względnie warunkach odzwierciedlających wycenę instrumentu według stosowanego w Banku modelu, przy zachowaniu prawa Banku do wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności i podejmowanego ryzyka, sprawiedliwe zapewniając niezwłoczną realizację zleceń, w kolejności ich przyjmowania, profesjonalnie zapewniając przygotowanie merytoryczne pracowników Banku. Bank realizuje zlecenia Klientów w miejscach przypisanych poszczególnym instrumentom finansowym. Miejsca realizacji zleceń w zależności od instrumentu finansowego zostały przedstawione w poniższej tabeli: Instrument finansowy Dłużne papiery wartościowe: obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, obligacje komercyjne, zagraniczne papiery dłużne, certyfikaty depozytowe, Bony dłużne, Transakcje terminowe i pochodne, Instrumenty strukturyzowane: lokaty dwuwalutowe, lokaty inwestycyjne. Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym. Zagraniczne papiery dłużne, w tym obligacje strukturyzowane. Ubezpieczenia strukturyzowane, Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Miejsce realizacji Rachunek własny Banku Firma Inwestycyjna wskazana przez Klienta lub określona w umowie. Podmiot realizujący emisję zagranicznych papierów dłużnych Zakład ubezpieczeń na życie Agent transferowy 10

11 III. Zarządzanie Konfliktem interesów Przepisy MiFID nakładają na Bank obowiązek rozpoznania potencjalnych i bieżących konfliktów interesów oraz wdrożenia działań mających na celu zarządzanie konfliktami interesów w zakresie usług inwestycyjnych związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych. Przez konflikt interesów należy rozumieć w szczególności znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby powiązanej z Bankiem i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Banku, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Banku. Stosownie do powyższej definicji konfliktu interesów Bank określił okoliczności, które powodują lub mogą powodować konflikt interesów, opisał środki zarządzania konfliktami interesów oraz opracował stosowne procedury w tym zakresie. Celem tych procedur jest ochrona interesów Klientów przed szkodliwym wpływem potencjalnych i bieżących konfliktów interesów, jakie mogą się pojawić w toku świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi. W szczególności w swojej działalności Bank stosuje następujące zasady i środki postępowania: 1) identyfikacja i rejestracja okoliczności lub zdarzeń, które mogą stanowić potencjalny lub bieżący konflikt interesów oraz zarządzanie wyżej wymienionymi okolicznościami i zdarzeniami zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami, 2) ograniczenia i zasady monitorowania w zakresie dokonywania transakcji osobistych przez pracowników Banku zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami, 3) monitorowanie przepływu i dostępu do informacji poprzez przyjęte rozwiązania regulacyjne, organizacyjne oraz techniczne, ograniczające oraz kontrolujące dostęp do informacji, 4) projektowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej w sposób ograniczający możliwość skoncentrowania zadań lub kompetencji pozostających w relacji kontroli, nadzoru na jednym stanowisku lub w komórce organizacyjnej, co mogłoby powodować działania i decyzje szkodzące interesom Klienta lub grupy Klientów, 5) przyjęcie określonych zasad realizacji zleceń Klientów oraz dokonywania transakcji własnych Banku, zgodnie z przyjętymi w banku procedurami, 6) wdrożony system kontroli wewnętrznej funkcjonalnej i instytucjonalnej w tym funkcjonowanie jednostki audytu wewnętrznego w Banku, która zajmuje niezależną pozycję w stosunku do kontrolowanych jednostek Banku, 7) ujawnienie istniejących konfliktów interesów związanych ze świadczeniem określonej usługi na rzecz danego Klienta w przypadku, gdy brak jest możliwości zarządzania konfliktem interesów, tak aby nie naruszyć interesu Klienta, 8) nieprzeprowadzanie transakcji w przypadku, gdy transakcje są w konflikcie w stosunku do siebie i nie można spełnić warunku ochrony interesu Klienta, jeżeli z punktu widzenia formalnoprawnego jest to dopuszczalne. Szczegółowe informacje na temat postępowania Banku w związku z konfliktem interesów są przekazywane na żądanie Klienta. 11

12 IV. Zasady przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepieniężnych. Bank, jego pracownicy oraz osoby powiązane, są zobowiązani do działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów Banku. Zabronione jest przyjmowanie i przekazywanie poniższych korzyści finansowych i niepieniężnych przez Bank, jego pracowników oraz osoby powiązane: W szczególności korzyści w formie rabatów na produkty lub usługi, jakie świadczy Klient lub partner biznesowy, chyba że wynika to z umowy zawartej pomiędzy klientem lub partnerem biznesowym a Bankiem. Korzyści niepieniężnych od Klientów lub partnerów biznesowych przed rozstrzygnięciem w danej sprawie, w którą zaangażowany jest Klient lub partner biznesowy, w szczególności w zakresie decyzji co do zawarcia umowy dotyczącej nabycia/zbycia instrumentów finansowych, świadczenia usług inwestycyjnych, zawarcia umowy w zakresie produktów obciążonych ryzykiem kredytowym, Korzyści niepieniężnych od Klientów lub partnerów biznesowych w zamian za korzyści, które Klienci chcieliby uzyskać od Banku, Korzyści niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych przez Bank w związku z wyborem partnera biznesowego współpracującego z Bankiem, Korzyści niepieniężnych, których przyjęcie lub przekazanie jest sprzeczne z prawem i standardami obowiązującymi w Banku. Bank, w tym pracownicy i osoby powiązane, nie przyjmują i nie przekazują opłat, prowizji, korzyści finansowych i niepieniężnych innych niż te, które są niezbędne dla świadczenia danej usługi inwestycyjnej na rzecz Klienta lub w związku z nabyciem/zbyciem instrumentów finansowych przez Klienta. Opłaty, prowizje, korzyści finansowe i niepieniężne inne niż wskazane powyżej mogą być przyjmowane i przekazywane, pod warunkiem że: informacja o tych opłatach, prowizjach, korzyściach finansowych i niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi inwestycyjnej lub przed nabyciem/zbyciem instrumentu finansowego, są przyjmowane albo przekazywane w celu poprawy jakości procesu nabywania/zbywania instrumentów finansowych lub pozostałych usług inwestycyjnych świadczonych przez Bank na rzecz Klienta. Bank, pracownicy Banku oraz osoby powiązane z Bankiem, mogą przekazywać lub otrzymywać korzyści niepieniężne, jeżeli spełnione są wszystkie z poniższych warunków: Nie ma wątpliwości co do tego, że przyjęcie/przekazanie korzyści niepieniężnej może spowodować powstanie konfliktu interesów pomiędzy Bankiem, pracownikiem i Klientem, Celem przyjęcia lub przekazania korzyści niepieniężnej jest utrzymywanie dobrych relacji biznesowych z Klientem lub partnerem biznesowym w zakresie przyjętym w zwyczajach handlowych oraz z poszanowaniem przepisów prawa i obowiązujących w Banku zasad postępowania, Odmowa przyjęcia korzyści niepieniężnej, w szczególności w formie upominku, przyczyni się do naruszenia dobrej relacji z Klientem lub partnerem biznesowym i może zostać odebrana jako naruszenie dobrych obyczajów. Lista dozwolonych korzyści niepieniężnych zawiera w szczególności: Możliwość udziału pracownika Banku lub osoby powiązanej w wyjazdach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez TFI, firmy inwestycyjne, innych partnerów biznesowych oraz Klientów. Zabrania się uczestnictwa w wyjazdach o charakterze szkoleniowym, w tym również w konferencjach, w przypadku, gdy są organizowane zagranicą (o ile, ze względu na charakter szkolenia/konferencji, nie ma możliwości zorganizowania ich w Polsce). Szkolenia/konferencje powinny dotyczyć instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych. Możliwość udziału pracownika Banku lub osoby powiązanej w konkursach edukacyjnych lub wiedzy z zakresu instrumentów finansowych/usług inwestycyjnych organizowanych przez TFI, firmy inwestycyjne, innych partnerów biznesowych oraz Klientów, o ile te konkursy są premiowane nagrodami o charakterze pozafinansowym, Korzyści niepieniężne w formie upominków, jeżeli spełnione są następujące warunki: wartość upominku nie przekracza 20 euro, przyjęcie/przekazanie upominku jest zgodne z powszechnie przyjętymi zwyczajami handlowymi, 12

13 w szczególności upominek może przyjąć jedną z następujących postaci: kwiatów, słodyczy, butelki wina, upominków (gadżetów) firmowych, Możliwość uczestniczenia w spotkaniach, lunchach i przyjęciach handlowych na zaproszenie Klienta/ partnera biznesowego, w celu utrzymania relacji biznesowych zgodnie z przyjętymi zwyczajami handlowymi, Możliwość organizowania spotkań i lunchów z Klientami/partnerami biznesowymi, w celu utrzymania relacji biznesowych zgodnie z przyjętymi zwyczajami handlowymi. W związku z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa Bank nie pobiera od Klientów prowizji i opłat. Klient uiszcza prowizje i opłaty należne funduszowi na warunkach i w wysokości określonej w prospektach informacyjnych i tabelach opłat poszczególnych funduszy. Bank otrzymuje od towarzystw funduszy inwestycyjnych lub spółek zarządzających wynagrodzenie z tytułu prowadzenia dystrybucji jednostek uczestnictwa, które kalkulowane jest w oparciu o opłaty i prowizje faktycznie pobierane od uczestników przez fundusze inwestycyjne. Bank może otrzymać od towarzystw funduszy inwestycyjnych lub spółek zarządzających również dodatkowe wynagrodzenie kalkulowane na podstawie wolumenu sprzedaży jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy za pośrednictwem Banku. Na wniosek Klienta, Bank przekazuje informację o istocie, wysokości lub sposobie ustalania wysokości przyjmowanych opłat i prowizji, o których mowa powyżej. Bank informuje Klientów, że może otrzymywać stosownie do obowiązujących przepisów prawa - od podmiotów trzecich, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, świadczenia pieniężne lub niepieniężne w szczególności dotyczące szkoleń, warsztatów, materiałów dydaktycznych, konkursów (w szczególności konkursów edukacyjnych i wiedzy), oprogramowania i systemów informatycznych, które mają na celu poprawienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie profesjonalnej obsługi. Bank informuje Klientów, że Bank stosownie do obowiązujących przepisów prawa - przy współudziale podmiotów trzecich w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych może przekazywać Klientom świadczenia niepieniężne lub pieniężne w szczególności dotyczące szkoleń, seminariów w tym materiałów dydaktycznych, materiałów reklamowych w celu podnoszenia wiedzy Klientów w zakresie usług oraz rynku instrumentów finansowych w szczególności w zakresie konstrukcji, charakterystyki i zasad funkcjonowania instrumentów finansowych. Informacje szczegółowe dotyczące istoty, wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych o których mowa powyżej zamieszczane są na stronie internetowej Banku 13

14 V. Rozpatrywanie Reklamacji W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących usług maklerskich oraz instrumentów finansowych oferowanych przez Bank, Klienci Banku mogą złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w każdym Oddziale Banku, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej; telefonicznie w Centrum Telefonicznym: , * - dla Klientów posiadających produkty byłego Polbank EFG S.A , * dla Klientów indywidualnych; , * dla Klientów Friedrich Wilhelm Raiffeisen; , * dla Małych firm; dla Klientów korporacyjnych; * dla Klientów Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. listownie, za pośrednictwem poczty: adres dla klientów indywidualnych i micro: Raiffeisen Bank Polska S.A, Wydział Relacji z Klientami i Reklamacji, ul. Fabryczna 5A, Warszawa adres dla klientów korporacyjnych Raiffeisen Bank Polska S.A., Strefa Obsługi Biznesu, Al. Jerozolimskie 179, Warszawa adres w przypadku Klientów Domu Maklerskiego: Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, Warszawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: - w przypadku Klientów korporacyjnych; - w przypadku klientów Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu lub innych kanałów komunikowania się na odległość o ile Bank udostępnił Klientowi taką usługę; Do złożonej reklamacji należy dołączyć bądź przesłać faksem lub pocztą (w przypadku zgłoszenia telefonicznego) wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi najwyżej 30 dni kalendarzowych i liczony jest od daty wpływu Reklamacji do Banku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie Bank poinformuje o opóźnieniu oraz o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi. Regulamin rozpatrywania reklamacji w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępny jest na oraz w Oddziale Banku. Klientowi indywidualnemu (osoba fizyczna korzystająca z usług Banku, posiadająca zawartą z Bankiem umowę o korzystanie z oferowanych przez Bank produktów, osoba uprawniona do korzystania z oferty Banku przeznaczonej dla tej grupy klientów) przysługuje prawo do odwołania od stanowiska Banku zawartego w odpowiedzi na reklamację. W takim przypadku Klient może: skierować odwołanie bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania Reklamacji; skorzystać z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do złotych); zgłosić się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Ubezpieczonych (dla spraw związanych z ubezpieczeniami), lub wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego. Klient może kontaktować się z Bankiem w celu uzyskania aktualnego statusu rozwiązania reklamacji. Informacje można uzyskać w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Centrum Telefonicznego Banku. Raiffeisen Bank Polska S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz - w sferze dotyczącej konsumentów także nadzorowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. * Koszt połączenia wg taryfy operatora 14

15 VI. Informacje o Banku Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pięknej 20 jest podmiotem zależnym od Raiffeisen Bank International AG (RBI), którego to RBI większościowy pakiet udziałów pośrednio posiada z kolei Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) z siedzibą w Wiedniu. RZB jest spółką macierzystą Grupy RZB oraz centralną instytucją Grupy Bankowej Raiffeisen, największej grupy bankowej w Austrii pod względem sumy aktywów oraz lokalnej sieci dystrybucji. Ponadto 13% akcji Raiffeisen Bank Polska S.A.posiada Eurobank Ergasias.* Raiffeisen Bank Polska S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej otrzymane we wrześniu 1990 roku decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z Ministrem Finansów. W 2013 roku dokonana została fuzja prawna Raiffeisen Bank Polska S.A. i Polbank EFG S.A. Następcą prawnym obu banków jest Raiffeisen Bank Polska S.A. obecny na rynku pod marką Raiffeisen Polbank. Klienci Banku mogą składać zlecenia w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe oferowane przez Bank w sieci placówek Banku, których lista dostępna jest na stronie oraz przez kontakt z Centrum Telefonicznego Banku, pod numerami: , ** dla Klientów indywidualnych; , ** dla Klientów Friedrich Wilhelm Raiffeisen; , ** dla Małych firm; dla Klientów korporacyjnych. Raiffeisen Bank Polska S.A. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG obecnie KNF) na świadczenie usług powierniczych od 1997 r. Oferta Banku w zakresie usług powierniczych obejmuje wszystkie papiery wartościowe oferowane na rynku krajowym oraz zagraniczne papiery wartościowe, stanowiące przedmiot inwestycji osób krajowych, na podstawie właściwych przepisów prawa. Raiffeisen Bank Polska S.A., jako bank powierniczy gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych aktywów, zachowanie pełnej poufności o przechowywanych aktywach oraz ich bezwzględne oddzielenie od aktywów własnych Banku. Papiery wartościowe mogą być rejestrowane, zgodnie z życzeniem Klienta, na jednym wspólnym rachunku, w ramach którego możliwe jest wydzielenie dowolnej liczby subkont, lub na wielu oddzielnych rachunkach z subkontami. Klient może zdeponować swoje papiery wartościowe na jednym rachunku powierniczym zawierającym dowolną liczbę subkont lub na wielu rachunkach powierniczych. Otwarcie każdego rachunku powierniczego wymaga podpisania osobnej umowy o świadczeniu usług powierniczych. Sprawozdawczość z tych rachunków może być prowadzona w elastyczny sposób zgodnie z uzgodnieniami z Klientem. Powiernik może przedstawiać osobne sprawozdania dla każdego subkonta lub zbiorcze sprawozdanie dla całego rachunku powierniczego. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego rejestrowane są w formie zdematerializowanej i przechowywane na rachunkach na rzecz Klientów. Papiery w formie zdematerializowanej poza obrotem regulowanym są przechowywane i ewidencjonowane w rejestrze papierów materialnych w Zespole Usług Powierniczych. Bank zapewnia, że systemy wdrożone w Banku gwarantują bezpieczeństwo aktywów przechowywanych w Banku. Raiffeisen Bank Polska S.A. posiada również zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w następującym zakresie: przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne, oferowanie instrumentów finansowych, świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, * Na mocy transakcji zawartej w październiku 2012 r. Eurobank Ergasias sprzedał RBI posiadane akcje, przy czym przeniesienie własności wspomnianych akcji na RBI powinno nastąpić w maju 2013 r. ** Koszt połączenia wg taryfy operatora 15

16 doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, Powyższa działalność jest prowadzona przez Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. - jednostkę Banku wydzieloną organizacyjnie. Klienci mogą kontaktować się z Domem Maklerskim pod numerami telefonu : lub , strona internetowa: lub Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, , Plac Powstańców Warszawy 1, telefon: , faks: , Dom Maklerski jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat środków pieniężnych do wysokości określonej ustawą o obrocie instrumentami finansowymi oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich, w przypadku: ogłoszenia upadłości domu maklerskiego lub prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie. System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków inwestorów pomniejszonych o należności domu maklerskiego od inwestora z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednej z ww. okoliczności, do wysokości równowartości w złotych euro - w 100 % wartości środków objętych systemem rekompensat, oraz 90 % nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych euro. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z ogłaszaną tabelą kursową, z dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do wypłat rekompensat. Ww. kwoty określają maksymalną wysokość roszczeń inwestora niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym domu maklerskim. Klienci mogą kontaktować się z Bankiem oraz Domem Maklerskim w języku polskim. Wszelkie dokumenty podpisywane z Klientami Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz wszelkie informacje przekazywane są również w języku polskim. Bank zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Klientami w innym języku niż polski. Aktualne materiały informacyjne MiFID, dostępne są na stronie internetowej Banku pod adresem 16

17 17

18

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny MiFID

Pakiet Informacyjny MiFID Pakiet Informacyjny MiFID Informacje, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako firma inwestycyjna jest zobowiązany przekazad Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo