ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Warszawa, r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DAI/WZP/231/29/2015 ZATWIERDZAM z up. PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Marek Pyła Dyrektor Departamentu Administracji, Budżetu i Informatyki 1

2 DEFINICJE : Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: - postępowaniu - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa, - SIWZ należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, - ustawie Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), - Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia, - Zamawiającym należy przez to rozumieć Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Informacja o Zamawiającym: Nazwa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa tel.: ( ) fax.: ( ) lub NIP: Strona internetowa: Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ewelina Gąska Podstawa prawna postępowania: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) [dalej zwana też Ustawa lub Pzp ] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692) Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu: Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na IV części: 2

3 Część I: Szkolenie nr 1: Kodeks spółek handlowych spółka akcyjna 1 dzień, 1 grupa; Szkolenie nr 2: Kodeks postępowania administracyjnego w świetle orzecznictwa sądowego w latach dzień, 1 grupa; Szkolenie nr 3: Spory korporacyjne w spółce akcyjnej 1 dzień, 1 grupa; Cześć II: Szkolenie nr 1: Orzecznictwo sądowe w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych 1 dzień, 1 grupa; Szkolenie nr 2: Zagraniczne zakłady ubezpieczeń w polskim i europejskim ustawodawstwie 1 dzień, 1 grupa; Cześć III: Szkolenie nr 1: Obowiązki informacyjne i działalność inwestycyjna towarzystw i funduszy inwestycyjnych 1 dzień, 1 grupa; Szkolenie nr 2: Szkolenie nr 3: Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi porównanie regulacji europejskich 3 dni, 1 grupa; Przegląd i omówienie klauzul abuzywnych oraz innych postanowień niezgodnych z przepisami prawa w umowach o świadczenie usług maklerskich, zawieranych z klientami detalicznymi 1 dzień, 1 grupa; Cześć IV: Szkolenie nr 1: Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń w ujęciu dla prawników 1 dzień, 1 grupa; Szkolenie nr 2: Metody wykładni prawa i rozumowań prawniczych 2 dni, 1 grupa; Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Dynamiczny system zakupów: Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Umowa ramowa: Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 3

4 1.11. Możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne Informacje dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że zamówienie nie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej Sposób komunikowania się pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym: Zamawiający zastrzega, iż wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wyjątek stanowią oferty i dokumenty w nich zawarte, które Wykonawcy składają wyłącznie na piśmie (niniejszym Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną). Korespondencja prowadzona jest w języku polskim Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem lub mailem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, Warszawa, z dopiskiem: Jeżeli w dokumentacji przekazanej elektronicznie i za pomocą faksu lub Poczty Polskiej (lub innego operatora) wystąpią jakiekolwiek różnice obowiązujące będą zapisy w wersji papierowej (za pośrednictwem poczty/innego operatora) Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemności Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o przesłanie drogą elektroniczną druków składających się na ofertę Wykonawcy: faks: (22) Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności dotyczących SIWZ, Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Dodatkowo zaleca się by Wykonawcy przesłali treść zapytania w edytowalnej formie elektronicznej (w formacie.doc lub innym obsługiwanym i umożliwiającym edycję przez pakiet MS Office, z wyłączeniem formatu.pdf). 4

5 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej (www.knf.gov.pl) Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie wiążąca Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia Zwrot kosztów udziału w postępowaniu: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp z zastosowaniem art. 5 ustawy Pzp. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI 3.1. Przedmiot zamówienia Kod CPV Usługi szkolenia personelu. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla pracowników UKNF. Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej to 25 osób. W ramach wszystkich części zamówienia Zamawiający przewiduje 13 tematów szkoleń w których uczestniczyć będzie około 325 osób. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie Części. Uwaga! 1. Ramowe programy wszystkich szkoleń, zawierające zagadnienia do przedstawienia w trakcie szkoleń, zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Forma szkoleń: seminarium oraz seminarium z case studies. 3. Szkolenia będą się odbywały w języku polskim. 5

6 4. Szczegółowe programy szkoleń zostaną opracowane przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy w oparciu o zagadnienia podane w ramowym programie szkoleń dla danej Części i będą podlegać pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 5. W terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję terminów realizacji szkoleń Miejsce: Warszawa Termin realizacji: Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostanie wykonana w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem zapisów 11 ust. 3 lit. f) projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ Podwykonawstwo: Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, posiadającym niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz zasoby. Za czynności tych podmiotów Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za działania własne. W oparciu o przepis art. 36a ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie Posiadania wiedzy i doświadczenia, dla Części I Szkolenie nr 1, 2, 3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 4 szkolenia z zakresu prawa spółek akcyjnych i/lub z zakresu prawa administracyjnego (każde szkolenie musi dotyczyć innego tematu - Wykonawca w ramach wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić zakres merytoryczny danego szkolenia). Pod pojęciem szkolenie Zamawiający rozumie organizację i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych, z wyłączeniem ogólnodostępnych studiów podyplomowych. Studia podyplomowe organizowane dla określonego pracodawcy i skierowane wyłącznie do jego pracowników zostaną uwzględnione. 6

7 dla Części II Szkolenie nr 1, 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeniowego (każde szkolenie musi dotyczyć innego tematu - Wykonawca w ramach wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić zakres merytoryczny danego szkolenia). Pod pojęciem szkolenie Zamawiający rozumie organizację i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych, z wyłączeniem ogólnodostępnych studiów podyplomowych. Studia podyplomowe organizowane dla określonego pracodawcy i skierowane wyłącznie do jego pracowników zostaną uwzględnione dla Części III Szkolenie nr 1, 2, 3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 4 szkolenia z zakresu rynków finansowych (każde szkolenie musi dotyczyć innego tematu - Wykonawca w ramach wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić zakres merytoryczny danego szkolenia). Pod pojęciem szkolenie Zamawiający rozumie organizację i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych, z wyłączeniem ogólnodostępnych studiów podyplomowych. Studia podyplomowe organizowane dla określonego pracodawcy i skierowane wyłącznie do jego pracowników zostaną uwzględnione dla Części IV Szkolenie nr 1, 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 4 szkolenia z zakresu prawa i/lub rynków finansowych (każde szkolenie musi dotyczyć innego tematu - Wykonawca w ramach wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić zakres merytoryczny danego szkolenia). Pod pojęciem szkolenie Zamawiający rozumie organizację i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych, z wyłączeniem ogólnodostępnych studiów podyplomowych. Studia podyplomowe organizowane dla określonego pracodawcy i skierowane wyłącznie do jego pracowników zostaną uwzględnione Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dla Części I Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do prowadzenia szkoleń z zakresu Części I, przy czym proponowany wykładowca musi posiadać wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie, tj.: a) wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, b) co najmniej 5-letnie łączne doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej i/lub w sądzie i/lub w instytucjach finansowych lub w innych podmiotach, którym instytucje 7

8 finansowe powierzyły wykonywanie czynności ściśle związanych z podstawową działalnością tych instytucji finansowych wraz z podaniem podmiotów, w których wykładowca wykonywał obowiązki służbowe oraz przepracowanego okresu w ramach danej instytucji, c) co najmniej 3-letnie łączne doświadczenie zawodowe w obszarze problematyki szkolenia, do prowadzenia którego wykładowca został dedykowany, wraz z podaniem podmiotów, w których wykładowca wykonywał obowiązki służbowe związane z tematyką szkolenia wraz z opisem tych obowiązków, oraz podaniem przepracowanego okresu w ramach danej instytucji, d) co najmniej 100 godzin doświadczenia praktycznego w prowadzeniu szkoleń wraz z podaniem informacji o ilości godzin szkolenia z danego tematu oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane dla Części II Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do prowadzenia szkoleń z zakresu Części II, przy czym proponowany wykładowca musi posiadać wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie, tj.: a) wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, b) co najmniej 7-letnie łączne doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń wraz z podaniem podmiotów, w których wykładowca wykonywał obowiązki służbowe oraz przepracowanego okresu w ramach danej instytucji, c) co najmniej 5-letnie łączne doświadczenie zawodowe w obszarze problematyki szkolenia, do prowadzenia którego wykładowca został dedykowany, wraz z podaniem podmiotów, w których wykładowca wykonywał obowiązki służbowe związane z tematyką szkolenia wraz z opisem tych obowiązków, oraz podaniem przepracowanego okresu w ramach danej instytucji, d) co najmniej 100 godzin doświadczenia praktycznego w prowadzeniu szkoleń wraz z podaniem informacji o ilości godzin szkolenia z danego tematu oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane dla Części III Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do prowadzenia szkoleń z zakresu Części III, przy czym proponowany wykładowca musi posiadać wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie, tj.: a) wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze i/lub ekonomiczne, b) co najmniej 7-letnie łączne doświadczenie zawodowe w zakresie rynków finansowych wraz z podaniem podmiotów, w których wykładowca wykonywał obowiązki służbowe oraz przepracowanego okresu w ramach danej instytucji, c) co najmniej 3-letnie łączne doświadczenie zawodowe w obszarze problematyki szkolenia, do prowadzenia którego wykładowca został dedykowany, wraz z podaniem podmiotów, w których wykładowca wykonywał obowiązki służbowe związane z tematyką szkolenia wraz z opisem tych obowiązków, oraz podaniem przepracowanego okresu w ramach danej instytucji, d) co najmniej 100 godzin doświadczenia praktycznego w prowadzeniu szkoleń wraz z podaniem informacji o ilości godzin szkolenia z danego tematu oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane. 8

9 dla Części IV Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do prowadzenia szkoleń z zakresu Części IV, przy czym proponowany wykładowca musi posiadać wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie, tj.: a) wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze i/lub ekonomiczne, b) co najmniej 7-letnie łączne doświadczenie zawodowe w zakresie prawa i/lub rynków finansowych wraz z podaniem podmiotów, w których wykładowca wykonywał obowiązki służbowe związane ze wskazanym zakresem oraz przepracowanego okresu w ramach danej instytucji, c) co najmniej 3-letnie łączne doświadczenie zawodowe w obszarze problematyki szkolenia, do prowadzenia którego wykładowca został dedykowany, wraz z podaniem podmiotów, w których wykładowca wykonywał obowiązki służbowe związane z tematyką szkolenia wraz z opisem tych obowiązków, oraz podaniem przepracowanego okresu w ramach danej instytucji, d) co najmniej 100 godzin doświadczenia praktycznego w prowadzeniu szkoleń wraz z podaniem informacji o ilości godzin szkolenia z danego tematu oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców w przypadku okoliczności określonych w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp. 5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 5.1. Na potwierdzenie spełniania warunków potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej do oferty należy dołączyć: Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 9

10 oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 8 do SIWZ Na potwierdzenie spełniania warunków potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty Zamawiający żąda następujących dokumentów: Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 3 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp należy przedłożyć: Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej Załącznik nr 6 do SIWZ. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokument, o którym mowa w punkcie lit a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis punktu stosuje się odpowiednio. 10

11 5.5. Zamawiający żąda wykazania, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Powyższe zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo może odbywać się w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Wymagane dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa oraz oświadczeń i zobowiązania podmiotu trzeciego, które składane są w oryginale) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku, gdy składane dokumenty zostały sporządzone w języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. OFERTA POWINNA SKŁADAĆ SIĘ Z: 6.1. Wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 11

12 6.2. Oświadczeń, dokumentów o których mowa w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Pełnomocnictwa do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Informacji o przynależności do grupy kapitałowej. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Brak któregokolwiek z dokumentów, oświadczenia lub załączników albo zamieszczenie w nich innych danych niż wymagane przez zamawiającego spowoduje wykluczenie wykonawcy i uznanie jego oferty za odrzuconą lub odrzucenie oferty Uzasadnienia Wykonawcy, że informacje wskazane w pkt 3.7 Załącznika nr 1 do SIWZ (Wzór formularza ofertowego), stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. UWAGA!! Dokumenty wymagane przez Zamawiającego i dołączone do formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) muszą być przedstawione w formie: - oryginału, - kopii z napisem ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM oraz podpisane przez uprawnione osoby (osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub innym dokumentem, właściwym dla formy organizacyjnej). Za podpisanie uznaje się czytelny własnoręczny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy na podstawie załączonych do oferty w/w dokumentów Oferta wspólna /dotyczy również spółek cywilnych/ Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólną w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i musi zawierać w szczególności wskazanie: Postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, Ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawców wzór pełnomocnictwa Załącznik nr 5 do SIWZ Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków 12

13 określonych w art. 24 ust. l ustawy Pzp. W tym celu konsorcjum składa oświadczenie oraz dokumenty określone w pkt 5.2. dla wszystkich Wykonawców Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera konsorcjum lub od wszystkich członków konsorcjum łącznie lub od każdego z osobna Wykonawca wchodzący w skład podmiotu wspólnego nie może wchodzić w skład innego podmiotu wspólnego, gdy ten inny podmiot złoży ofertę. Wykonawca ten nie może ponadto sam złożyć oferty w tym przetargu. 7. ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY: 7.1. Wymogi formalne Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty na daną Część Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie szkolenia w danej Części, na której wykonanie składa ofertę Wykonawca Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące wymogi: Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub własnoręczny czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez 13

14 Wykonawcę do oferty i jest jej integralną częścią. Dokument ten może Wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii poświadczonej notarialnie Zmiany lub wycofanie oferty: Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert, zmiany lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane oferty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzeć dopiskiem zmiana. W przypadku złożenia kilku zmian, kopertę (paczkę) każdej zmiany należy dodatkowo opatrzeć napisem zmiana nr., wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego poprzez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzeć dopiskiem wycofanie, poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(- e) ofertę Określone w pkt 5, SIWZ dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmy, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze zm.) i dołączone odrębnie do oferty, lecz w tym samym opakowaniu co oferta. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie lub w załącznikach do oferty zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa, to nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu zobowiązany jest zastrzec, że odpowiednio wskazane informacje będące w złożonej ofercie lub załącznikach do oferty nie mogą być udostępniane, oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią w istocie tajemnicę przedsiębiorstwa. Ciężar wykazania, że dana informacja może podlegać zastrzeżeniu, spoczywa na Wykonawcy, który musi spełnić ten wymóg do dnia składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po tym terminie informacje niezastrzeżone będą podlegały ujawnieniu, nawet jeśli stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. 14

15 W świetle art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji informacja może zostać uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy przesłanki: nie została ujawniona do wiadomości publicznej, ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania jej w poufności. Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa leży po stronie Wykonawcy i musi być sporządzone i przedłożone z zachowaniem należytej staranności Oferta ma być złożona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki Jeżeli wykropkowane miejsce we wzorze oferty nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać NIE DOTYCZY Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 8.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług VAT - Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia Cena oferty winna uwzględniać podatek VAT. Wykonawca obowiązany będzie do wystawiania poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w Załączniku nr 2 do SIWZ Projekt umowy o udzielenie zamówienia publicznego Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez okres realizacji zamówienia Zamawiający informuje, iż koszty ponoszone przez Zamawiającego na finansowanie kształcenia zawodowego pracowników pokrywane są w całości ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) który stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych. 15

16 9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT: 9.1. Dotyczy CZĘŚCI I Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Lp. Nazwa kryterium Liczba możliwych do uzyskania punktów a) Cena 40 pkt b) Doświadczenie Wykonawcy 10 pkt c) Kwalifikacje i doświadczenie Wykładowców 50 pkt a) Cena. Liczba punktów które można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru: b) Doświadczenie Wykonawcy. cena oferowana minimalna brutto Cena = x 40 cena badanej oferty brutto a) dla Części I Zamawiający w przedmiotowym kryterium przyzna punkty na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w Wykazie usług (Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części I) za każde należycie zrealizowane szkolenie z zakresu prawa spółek akcyjnych i/lub z zakresu prawa administracyjnego (każde szkolenie musi dotyczyć innego tematu) w okresie ostatnich trzech lat, licząc od dnia składania ofert Wykonawca otrzyma 1 pkt, gdzie maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 10 pkt. Zamawiający zastrzega, że: 1) w przypadku gdy Wykonawca nie załączy dowodu potwierdzającego, że usługi wskazane w Wykazie (Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części I) zostały wykonane należycie otrzyma 0 pkt za dane szkolenie, 2) w przypadku gdy Wykonawca w Wykazie (Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części I) wskaże te same usługi, które wskazał na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt SIWZ w Wykazie usług (Załącznik nr 7 A do SIWZ dla Części I) otrzyma 0 pkt za dane (powtórzone ) szkolenie, 3) w przypadku gdy Wykonawca w Wykazie (Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części I) wskaże szkolenia zrealizowane na rzecz różnych podmiotów (odbiorców) dotyczące takich samych tematów, wówczas Zamawiający przyzna punkt w tym kryterium wyłącznie za jedno szkolenie z danego tematu, 4) Zamawiający zastrzega, że Wykaz usług Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części I nie podlega uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku nie złożenia przedmiotowego Wykazu Wykonawca otrzyma 0 pkt w przedmiotowym kryterium. Powyższe wymagane dokumenty nie są dokumentami, o których mowa w art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. wymienione w ofercie tematy szkoleń nie mogą być 16

17 wykonane przez podmiot trzeci tj. muszą być wykonywane przez Wykonawcę składającego ofertę. Wymagane dokumenty nie podlegają uzupełnieniu c) Kwalifikacje i doświadczenie Wykładowcy. Zamawiający w przedmiotowym kryterium przyzna punkty na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w Wykazie osób (w części B Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części I), zgodnie z poniższą tabelą: Kryterium Tytuł radcy prawnego i/lub adwokata i/lub sędziego Doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej i/lub w sądzie i/lub w instytucjach finansowych lub w innych podmiotach, którym instytucje finansowe powierzyły wykonywanie czynności ściśle związanych z podstawową działalnością tych instytucji finansowych - za każdy rok doświadczenia powyżej wymaganego w pkt b), nie więcej jednak niż 14 pkt Doświadczenie zawodowe w obszarze problematyki szkolenia, do prowadzenia którego Wykładowca został dedykowany - za każdy rok doświadczenia powyżej wymaganego w pkt c), nie więcej jednak niż 20 pkt Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń - za każde 50 godzin doświadczenia powyżej wymaganego w pkt d), nie więcej jednak niż 6 pkt Liczba punktów 10 pkt 2 pkt 2 pkt 1 pkt Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w przedmiotowym kryterium wynosi 50 pkt. (suma pkt za każdego zgłoszonego wykładowcę : przez liczbę zgłoszonych wykładowców). Zamawiający zastrzega, że: Wykonawca w części B Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części I zobowiązany jest do podania informacji wskazanych w powyższej tabeli, a wykraczających poza zakres minimalny wymagany w części A Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części I. W przypadku gdy Wykonawca w części B Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części I nie poda informacji, o których mowa w tabeli powyżej wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt w danym kryterium. W przypadku gdy Wykonawca w części B Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części I poda informacje, jednakże nie potwierdzają one wymagań opisanych w tabeli powyżej w ramach danego kryterium otrzyma 0 pkt. Wykaz w części B Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części I nie podlega uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca poda wymagane przez Zamawiającego informacje, o których mowa w tabeli powyżej w części A Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części I wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt w przedmiotowym kryterium z uwagi na fakt, iż zobowiązany jest do złożenia wymaganych informacji w części B Dotyczy CZĘŚCI II Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Lp. Nazwa kryterium Liczba możliwych do uzyskania punktów a) Cena 40 pkt b) Doświadczenie Wykonawcy 10 pkt 17

18 c) Kwalifikacje i doświadczenie Wykładowców 50 pkt a) Cena. Liczba punktów które można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru: cena oferowana minimalna brutto Cena = x 40 cena badanej oferty brutto b) Doświadczenie Wykonawcy. b) dla Części II Zamawiający w przedmiotowym kryterium przyzna punkty na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w Wykazie usług (Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części II) za każde należycie zrealizowane szkolenie z zakresu prawa ubezpieczeniowego (każde szkolenie musi dotyczyć innego tematu) w okresie ostatnich trzech lat, licząc od dnia składania ofert Wykonawca otrzyma 1 pkt, gdzie maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 10 pkt. Zamawiający zastrzega, że: 1)w przypadku gdy Wykonawca nie załączy dowodu potwierdzającego, że usługi wskazane w Wykazie (Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części II) zostały wykonane należycie otrzyma 0 pkt za dane szkolenie, 2) w przypadku gdy Wykonawca w Wykazie (Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części II) wskaże te same usługi, które wskazał na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt SIWZ w Wykazie usług (Załącznik nr 7 A do SIWZ dla Części II) otrzyma 0 pkt za dane (powtórzone ) szkolenie, 3) w przypadku gdy Wykonawca w Wykazie (Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części II) wskaże szkolenia zrealizowane na rzecz różnych podmiotów (odbiorców) dotyczące takich samych tematów, wówczas Zamawiający przyzna punkt w tym kryterium wyłącznie za jedno szkolenie z danego tematu, 4) Zamawiający zastrzega, że Wykaz usług Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części II nie podlega uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku nie złożenia przedmiotowego Wykazu Wykonawca otrzyma 0 pkt w przedmiotowym kryterium. Powyższe wymagane dokumenty nie są dokumentami, o których mowa w art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. wymienione w ofercie tematy szkoleń nie mogą być wykonane przez podmiot trzeci tj. muszą być wykonywane przez Wykonawcę składającego ofertę. Wymagane dokumenty nie podlegają uzupełnieniu c) Kwalifikacje i doświadczenie Wykładowcy. Zamawiający w przedmiotowym kryterium przyzna punkty na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w Wykazie osób (w części B Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części II), zgodnie z poniższą tabelą: Kryterium Liczba punktów 18

19 Tytuł doktora nauk prawnych Co najmniej 8 lat doświadczenia akademickiego Co najmniej 3 lata doświadczenia w doradztwie prawnym w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Publikacje naukowe z zakresu ubezpieczeń - za każdą publikację w prasie branżowej (artykuł, autorstwo lub współautorstwo), jednak nie więcej niż 5 pkt Doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń - za każdy rok doświadczenia powyżej wymaganego w pkt b), nie więcej jednak niż 8 pkt Doświadczenie zawodowe w obszarze problematyki szkolenia, do prowadzenia którego Wykładowca został dedykowany - za każdy rok doświadczenia powyżej wymaganego w pkt c), nie więcej jednak niż 12 pkt Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń - za każde 50 godzin doświadczenia powyżej wymaganego w pkt d), nie więcej jednak niż 5 pkt 5 pkt 10 pkt 5 pkt 1 pkt 2 pkt 2 pkt 1 pkt Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w przedmiotowym kryterium wynosi 50 pkt. (suma pkt za każdego zgłoszonego wykładowcę : przez liczbę zgłoszonych wykładowców). Zamawiający zastrzega, że: Wykonawca w części B Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części II zobowiązany jest do podania informacji wskazanych w powyższej tabeli, a wykraczających poza zakres minimalny wymagany w części A Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części II. W przypadku gdy Wykonawca w części B Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części II nie poda informacji, o których mowa w tabeli powyżej wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt w danym kryterium. W przypadku gdy Wykonawca w części B Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części II poda informacje, jednakże nie potwierdzają one wymagań opisanych w tabeli powyżej w ramach danego kryterium otrzyma 0 pkt. Wykaz w części B Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części II nie podlega uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca poda wymagane przez Zamawiającego informacje, o których mowa w tabeli powyżej w części A Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części II wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt w przedmiotowym kryterium z uwagi na fakt, iż zobowiązany jest do złożenia wymaganych informacji w części B Dotyczy CZĘŚCI III Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Lp. Nazwa kryterium Liczba możliwych do uzyskania punktów a) Cena 40 pkt b) Doświadczenie Wykonawcy 10 pkt c) Kwalifikacje i doświadczenie Wykładowców 50 pkt a) Cena. Liczba punktów które można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 19

20 cena oferowana minimalna brutto Cena = x 40 cena badanej oferty brutto b) Doświadczenie Wykonawcy. c) dla Części III Zamawiający w przedmiotowym kryterium przyzna punkty na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w Wykazie usług (Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części III) za każde należycie zrealizowane szkolenie z zakresu rynków finansowych (każde szkolenie musi dotyczyć innego tematu) w okresie ostatnich trzech lat, licząc od dnia składania ofert Wykonawca otrzyma 1 pkt, gdzie maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 10 pkt. Zamawiający zastrzega, że: 1) w przypadku gdy Wykonawca nie załączy dowodu potwierdzającego, że usługi wskazane w Wykazie (Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części III) zostały wykonane należycie otrzyma 0 pkt za dane szkolenie, 2) w przypadku gdy Wykonawca w Wykazie (Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części III) wskaże te same usługi, które wskazał na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt SIWZ w Wykazie usług (Załącznik nr 7 A do SIWZ dla Części III) otrzyma 0 pkt za dane (powtórzone ) szkolenie, 3) w przypadku gdy Wykonawca w Wykazie (Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części III) wskaże szkolenia zrealizowane na rzecz różnych podmiotów (odbiorców) dotyczące takich samych tematów, wówczas Zamawiający przyzna punkt w tym kryterium wyłącznie za jedno szkolenie z danego tematu, 4) Zamawiający zastrzega, że Wykaz usług Załącznik nr 7 B do SIWZ dla Części III nie podlega uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku nie złożenia przedmiotowego Wykazu Wykonawca otrzyma 0 pkt w przedmiotowym kryterium. Powyższe wymagane dokumenty nie są dokumentami, o których mowa w art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. wymienione w ofercie tematy szkoleń nie mogą być wykonane przez podmiot trzeci tj. muszą być wykonywane przez Wykonawcę składającego ofertę. Wymagane dokumenty nie podlegają uzupełnieniu c) Kwalifikacje i doświadczenie Wykładowcy. Zamawiający w przedmiotowym kryterium przyzna punkty na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w Wykazie osób (w części B Załącznika nr 8 do SIWZ dla Części III), zgodnie z poniższą tabelą: Kryterium Tytuł radcy prawnego i/lub adwokata Udział w co najmniej jednym projekcie z zakresu ZAFI Ukończone studia podyplomowe lub studia LLM z zakresu komparatystyki prawniczej Doświadczenie w zakresie zarządzania aktywami w strukturach PE/VC Doświadczenie zawodowe w zakresie rynków finansowych - za każdy rok doświadczenia powyżej wymaganego w pkt b), nie więcej jednak niż 10 pkt Liczba punktów 5 pkt 6 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 20

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo