numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę."

Transkrypt

1 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska Warszawa Infolinia: numer dla połączeń krajowych numer dla połączeń krajowych, zagranicznych i z telefonów komórkowych Infolinia jest czynna w godzinach 8:00 18:30 w dni robocze numer dla połączeń krajowych numer dla połączeń krajowych, zagranicznych i z telefonów komórkowych Infolinia jest czynna w godzinach 8:00 18:00 w dni robocze numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. Adresy poczty elektronicznej: Strony internetowe: Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej DM PKO Banku Polskiego) prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy Warszawa Placówki DM PKO Banku Polskiego świadczy usługi maklerskie w: Punktach Obsługi Klienta Punktach Usług Maklerskich (zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego S.A.) Centrali Usługi maklerskie świadczone przez DM PKO Banku Polskiego: wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych, przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, prowadzenie rachunków pozagiełdowych instrumentów finansowych, prowadzenie rachunków pieniężnych i innych rejestrów lub ewidencji instrumentów finansowych lub innych praw, sporządzenia analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne, oferowanie instrumentów finansowych, wykonanie zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, nabywanie i zbywanie instrumentów finansowych na własny rachunek, doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw. Zasady świadczenia usług maklerskich przez DM PKO Banku Polskiego 1. Szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich przez DM PKO Banku Polskiego zostały określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego będącym integralną częścią umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zawieranej z Klientami. Dodatkowo w zakresie świadczenia usługi: doradztwa inwestycyjnego zastosowanie znajduje Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez DM PKO Banku Polskiego wraz z dedykowaną umową o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez DM PKO Banku Polskiego, sporządzenia analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz publikacji dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych zastosowanie znajduje Regulamin świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wraz z dedykowaną umową o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, 2. Szczegółowe warunki świadczenia usług w zakresie obrotu kontraktami OTC zostały określone w Regulaminie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego będącym integralną częścią umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zawieranej z Klientami Strona 1/18

2 Język komunikacji Wszelkie dokumenty i informacje wymieniane pomiędzy Klientem a DM PKO Banku Polskiego powinny być opracowane lub przetłumaczone na język polski. DM PKO Banku Polskiego zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Klientami w innym języku niż język polski. Zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg i reklamacji Skargi i reklamacje dotyczące świadczonych usług maklerskich, mogą być składane w formie pisemnej: w placówkach DM PKO Banku Polskiego - w Punktach Obsługi Klienta i w Punktach Usług Maklerskich (zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego S.A.), drogą korespondencyjną, na adres: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska Warszawa lub za pośrednictwem urządzeń technicznych, o ile forma ta umożliwia przekazanie dokumentów niezbędnych do wykazania roszczenia majątkowego Klienta lub reklamacji o charakterze niemajątkowym, w szczególności za pośrednictwem: poczty elektronicznej, na adresy: serwisu internetowego: supermakler.pkobp.pl poczty elektronicznej, na adresy: (w zakresie obrotu kontraktami OTC) Do złożonej skargi lub reklamacji należy dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia skargi lub reklamacji. Termin rozpatrzenia skarg i reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia w podanym terminie DM PKO Banku Polskiego informuje Klienta o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi. W przypadku spraw wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 90 dni kalendarzowych. Klient niezadowolony z rozstrzygnięcia reklamacji lub skargi może złożyć odwołanie do Dyrektora DM PKO Banku Polskiego. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Potwierdzenie zawarcia transakcji i informacja o stanie aktywów DM PKO Banku Polskiego niezwłocznie po zawarciu transakcji będącej przedmiotem złożonego przez Klienta detalicznego zlecenia, nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym zawarta została transakcja, przekazuje Klientowi detalicznemu informacje dotyczące zawartej transakcji, poprzez umożliwienie odebrania jej w POK lub udostępnienie w elektronicznych kanałach dostępu, w przypadku, gdy Klient posiada do nich dostęp. DM PKO Banku Polskiego, co najmniej raz w roku, przekazuje Klientowi zestawienie przechowywanych na rachunku inwestycyjnym aktywów będących własnością Klienta. Zasady ochrony aktywów Klientów DM PKO Banku Polskiego jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., którego celem jest ochrona aktywów Klientów poprzez zapewnienie Klientom wypłaty środków pieniężnych do równowartości w złotych 3000 euro w 100: wartości środków objętych systemem rekompensat oraz w 90: nadwyżki ponad tę kwotę, przy czym górna granica środków objętych systemem rekompensat to równowartość euro w złotych oraz wartości utraconych instrumentów finansowych w przypadku: ogłoszenia upadłości DM PKO Banku Polskiego, prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek DM PKO Banku Polskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że DM PKO Banku Polskiego nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonywać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń Klientów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie. Zasady kwalifikacji Klientów oraz przeprowadzania oceny adekwatności i odpowiedniości DM PKO Banku Polskiego przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w ramach przeprowadzania procesu kwalifikacji nadaje Klientowi jedną z trzech kategorii: klient detaliczny, klient profesjonalny, uprawniony kontrahent. Następnie DM PKO Banku Polskiego przeprowadza badanie adekwatności w przypadku podstawowych usług maklerskich, badanie odpowiedniości w przypadku usługi doradztwa inwestycyjnego, a w przypadku rachunku inwestycyjnego OTC, DM PKO Banku Polskiego przeprowadza dodatkowe badanie adekwatności niezbędne do dokonania oceny usługi OTC. Opis zasad kwalifikacji Klientów oraz przeprowadzania oceny adekwatności i odpowiedniości w DM PKO Banku Polskiego zawiera załącznik nr 1. Zakres informacji i ochrony przysługującej poszczególnym kategoriom Klienta DM PKO Banku Polskiego świadcząc usługi maklerskie przekazuje Klientom informacje i obejmuje ich ochroną, w zależności od nadanej kategorii Klienta. Zakres przekazywanych informacji i ochrony przysługującej poszczególnym kategoriom Klienta określa załącznik nr 2. Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta W DM PKO Banku Polskiego zostały określone szczegółowe zasady realizacji zleceń Klientów. Opis polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w DM PKO Banku Polskiego prezentuje załącznik nr 3. Zasady zarządzania konfliktami interesów DM PKO Banku Polskiego zarządza konfliktami interesów zgodnie z zasadami, których opis zawiera załącznik nr 4. Zasady przyjmowania i przekazywania zachęt W związku ze świadczeniem usług maklerskich DM PKO Banku Polskiego nie przyjmuje ani nie przekazuje żadnych opłat, prowizji ani świadczeń niepieniężnych z wyłączeniem: 1. przyjmowanych lub przekazywanych Klientowi (czyli standardowych opłat i prowizji, których katalog zamieszony jest w Tabelach opłat i prowizji dostępnych w Punktach Obsługi Klienta oraz Punktach Usług Maklerskich), 2. przyjmowanych lub przekazywanych innym instytucjom, gdyż są niezbędne dla świadczenia danej usługi (np. koszty powiernictwa, opłaty związane z rozliczeniem i wymianą, obciążenia regulacyjne, opłaty prawne), 3. innych opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych niż wymienione w ppkt. 1 i 2, pod warunkiem że: informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich, Strona 2/18

3 są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usług maklerskich świadczonych przez DM PKO Banku Polskiego na rzecz Klientów. Opis obowiązujących zasad przyjmowania i przekazywania zachęt przez DM PKO Banku Polskiego zawiera załącznik nr 5. Zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych innych niż pobierane od Klienta lub przekazywane na rzecz Klienta DM PKO Banku Polskiego w związku ze świadczeniem usług maklerskich może przyjmować lub przekazywać: opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne przyjmowane od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu, opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta, opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej na rzecz Klienta. Opis zasad przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych w DM PKO Banku Polskiego zawiera załącznik nr 6. Instrumenty finansowe będące w ofercie DM PKO Banku Polskiego Katalog instrumentów finansowych, zawierający charakterystykę tych instrumentów oraz związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego zawiera załącznik nr 7. Strona 3/18

4 Załącznik nr 1 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady kwalifikacji Klientów oraz przeprowadzania oceny adekwatności i odpowiedniości w DM PKO Banku Polskiego (opis) Proces kwalifikacji Klienta 1. DM PKO Banku Polskiego przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w ramach przeprowadzania procesu kwalifikacji nadaje Klientowi jedną z poniższych kategorii: 1) klient detaliczny, 2) klient profesjonalny, 3) uprawniony kontrahent. 2. Klient otrzymuje jednolitą kategorię w zakresie wszystkich usług, z których korzysta w ramach DM PKO Banku Polskiego i PKO Banku Polskiego S.A. 3. Klient profesjonalny to Klient, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Klient profesjonalny należy do dowolnej grupy poniższych podmiotów: 1) instytucje finansowe, w szczególności: a) banki, b) firmy inwestycyjne, c) zakłady ubezpieczeń, d) fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, e) fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, f) towarowe domy maklerskie, g) narodowy fundusz inwestycyjny, h) animatorzy rynku regulowanego. 2) inwestorzy instytucjonalni niebędący instytucjami finansowymi, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym - agenci transferowi, dystrybutorzy jednostek funduszy inwestycyjnych niebędący bankami ani firmami inwestycyjnymi, 3) podmioty prowadzące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w ppkt 1 i 2 zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne instytucje kredytowe, 4) jednostki administracji rządowej lub samorządowej, organy publiczne, które zarządzają długiem publicznym, banki centralne, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Banki Inwestycyjny lub inne organizacje międzynarodowe pełniące podobne funkcje, 5) inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych fundusze sekurytyzacyjne, 6) przedsiębiorcy, którzy spełniają co najmniej dwa z poniższych wymogów: a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi, co najmniej euro, b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi, co najmniej euro, c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi, co najmniej euro. 4. Równowartość kwot, wymienionych w pkt. 3 ppkt. 6, wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego. 5. Uprawniony kontrahent to Klient profesjonalny, z którym DM PKO Banku Polskiego zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu w ramach: 1) usługi wykonywania zleceń, 2) usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, 3) transakcji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek. 6. Klient detaliczny to Klient niebędący Klientem profesjonalnym ani uprawnionym kontrahentem. 7. DM PKO Banku Polskiego dokonuje zmiany kategorii Klienta na wyższą, na pisemny wniosek Klienta w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych będących w ofercie, jak również usług świadczonych na rzecz Klienta. 8. DM PKO Banku Polskiego może uznać klienta detalicznego będącego osobą fizyczną za klienta profesjonalnego pod warunkiem, że złoży w formie pisemnej stosowny wniosek i przedstawi dokumenty poświadczające, że spełnia przynajmniej dwa z następujących wymogów: 1) Klient zawierał transakcje, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość euro każda, na odpowiednim rynku instrumentów finansowych ze średnią częstotliwością, co najmniej 10 transakcji na kwartał w przeciągu czterech ostatnich kwartałów, za pośrednictwem PKO Banku Polskiego S.A. lub DM PKO Banku Polskiego lub innej instytucji finansowej, 2) wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi, co najmniej równowartość euro wyrażona w złotych, włączając środki lokowane w produkty Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. lub innej instytucji finansowej, 3) Klient, będący osobą fizyczną, pracuje lub pracował w sektorze finansowym, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. 9. DM PKO Banku Polskiego może uznać klienta detalicznego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za klienta profesjonalnego pod warunkiem, że złoży w formie pisemnej stosowny wniosek i przedstawi dokumenty zaświadczające, że spełnia przynajmniej dwa z następujących wymogów: 1) Klient zawierał transakcje, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość euro każda, na odpowiednim rynku instrumentów finansowych ze średnią częstotliwością, co najmniej 10 transakcji na kwartał w przeciągu czterech ostatnich kwartałów, za pośrednictwem PKO Banku Polskiego S.A. lub DM PKO Banku Polskiego lub innej instytucji finansowej, 2) wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość euro wyrażona w złotych, włączając środki lokowane w produkty Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. lub innej instytucji finansowej, 3) wszystkie osoby fizyczne, mające prawo reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w zakresie zawierania i realizacji umów, pracują lub pracowały w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. 10. Równowartość kwot w euro, o których mowa w pkt. 8 ppkt. 1 i 2 oraz pkt. 9 ppkt. 1 i 2, ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zmianę kategorii Klienta z klienta detalicznego na klienta profesjonalnego. 11. Klient detaliczny, o którym mowa w pkt. 9, wnioskujący o zmianę kategorii z klienta detalicznego na klienta profesjonalnego nie musi spełniać wymogów określonych w pkt. 3, tylko wymogi określone w pkt DM PKO Banku Polskiego mając na względzie zapewnienie Klientowi wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony działalności inwestycyjnej może odmówić zmiany nadanej Klientowi kategorii na wyższą. 13. DM PKO Banku Polskiego dokonuje zmiany kategorii Klienta na niższą na pisemny wniosek Klienta w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych będących w ofercie i usług świadczonych na rzecz Klienta. Strona 4/18

5 14. DM PKO Banku Polskiego może dokonać zmiany kategorii Klienta na niższą z własnej inicjatywy, jeśli wejdzie w posiadanie informacji, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak klienta profesjonalnego. Informacja o zmianie kategorii jest przekazywana Klientowi. 15. Ostateczną decyzją o zmianie kategorii Klienta podejmuje DM PKO Banku Polskiego. Badanie adekwatności 16. DM PKO Banku Polskiego przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich z Klientem, któremu nadana została kategoria Klienta detalicznego przeprowadzana jest ocena adekwatności, której celem jest ustalenie instrumentów finansowych, które są adekwatne dla Klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w zakresie zawierania transakcji na instrumentach finansowych. 17. W ramach przeprowadzania oceny adekwatności Klient wypełnienia formularz zawierający pytania dotyczące: 1) znanych Klientowi rodzajów usług inwestycyjnych, transakcji i instrumentów finansowych, 2) charakteru, wielkości i częstotliwości transakcji dokonywanych przez Klienta w zakresie instrumentów finansowych oraz okresu, w którym były dokonywane, 3) poziomu wykształcenia Klienta oraz wykonywanego obecnie lub w przeszłości zawodu. 18. Klient może odmówić przeprowadzenia oceny adekwatności, jednak uniemożliwi to DM PKO Banku Polskiego ustalenie instrumentów finansowych adekwatnych dla Klienta, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Klienta. Klient, który zrezygnuje z przeprowadzenia oceny adekwatności, obligatoryjnie podpisuje w DM PKO Banku Polskiego oświadczenie, że inwestycji w instrumenty finansowe dokonuje wyłącznie na podstawie własnej analizy instrumentu finansowego oraz sytuacji rynkowej, własnej decyzji oraz na własne ryzyko i własną odpowiedzialność oraz, że zapoznał się, rozumie i akceptuje ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe i korzystaniem z usług maklerskich. 19. Ocena adekwatności może zostać przeprowadzona w każdym momencie, w trakcie trwania umowy. Badanie adekwatności w zakresie Kontraktów OTC 20. DM PKO Banku Polskiego przed zawarciem Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przeprowadza dodatkowe badanie adekwatności niezbędne do dokonania oceny adekwatności usługi wykonywania zleceń w zakresie kontraktów OTC. 21. W ramach tej oceny Klient zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na pytania zamieszczone w ankiecie uzupełniającej, dotyczące m.in.: 1) znajomości specyfiki rynku walutowego i wynikających z tego ryzyk, 2) świadomości klienta dotyczącej ewentualnych zmian wartości portfela inwestycyjnego oraz 3) znajomości podstawowych pojęć stosowanych w obrocie kontraktami OTC. 22. Klient może odmówić przeprowadzenia oceny adekwatności usługi OTC, jednak uniemożliwi to DM PKO Banku Polskiego, ustalenie adekwatności usługi OTC. Odmowa udzielenia odpowiedzi uniemożliwia zawarcie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC, chyba że klient złoży oświadczenie, że na skutek braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie, DM PKO Banku Polskiego nie może w sposób rzetelny dokonać oceny poziomu wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w skomplikowane instrumenty finansowe i określić czy usługa jest dla Klienta adekwatna. Badanie odpowiedniości (usługa doradztwa inwestycyjnego) 23. DM PKO Banku Polskiego przed zawarciem umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego z Klientem, któremu nadana została kategoria klienta detalicznego lub klienta profesjonalnego przeprowadza obligatoryjnie ocenę odpowiedniości. 24. Ocena odpowiedniości jest obowiązkowa i polega na wypełnieniu przez Klienta formularza, zawierającego pytania w zakresie wiedzy i doświadczenia Klienta oraz: 1) celów inwestycyjnych Klienta, 2) poziomu ryzyka inwestycji, jakie akceptuje Klient, 3) sytuacji finansowej Klienta. 25. Na podstawie informacji podanych przez Klienta w formularzu oceny odpowiedniości, wyznaczony zostanie profil inwestycyjny Klienta. 26. Nieudzielenie przez Klienta odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oceny odpowiedniości, uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego. Strona 5/18

6 Załącznik nr 2 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zakres przekazywanych informacji i ochrony przysługującej poszczególnym kategoriom Klienta w DM PKO Banku Polskim ZAKRES INFORMACJI I OCHRONY KLIENT DETALICZNY KLIENT PROFESJONALNY UPRAWNIONY KONTRAHENT Przekazanie informacji o sytuacji wystąpienia konfliktu interesów Przekazanie informacji dotyczących stosowanych zasad zarządzania konfliktami interesów Przekazanie Broszury informacyjnej zawierającej informacje o: zasadach kwalifikacji Klientów oraz przeprowadzania oceny adekwatności i odpowiedniości, zakresie przekazywanych informacji i ochronie przysługującej poszczególnym kategoriom Klienta, polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, zasadach zarządzania konfliktami interesów, zasadach przyjmowania i przekazywania zachęt, zasadach przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych innych niż pobierane od Klienta lub przekazywane na rzecz Klienta, katalogu instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego (charakterystyka instrumentów i związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego). Przekazanie potwierdzeń zawarcia transakcji po zawarciu transakcji Przekazanie na życzenie Klienta informacji dotyczących stanu wykonania zlecenia Przekazanie informacji obejmujących zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych Klient poddawany jest ocenie odpowiedniości, mającej na celu określenie zakresu usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedniego do indywidualnej sytuacji Klienta Klient poddawany jest ocenie adekwatności, mającej na celu stwierdzenie, czy posiada on doświadczenie i wiedzę, aby prawidłowo ocenić ryzyko związane z danym instrumentem finansowym oraz świadczoną usługą maklerską Przekazanie informacji dotyczących DM PKO Banku Polskiego i prowadzonej działalności maklerskiej oraz informacji związanych z usługą maklerską, która ma być świadczona na rzecz Klienta Strona 6/18

7 Załącznik nr 3 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w DM PKO Banku Polskiego (opis) 1. Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w DM PKO Banku Polskiego (dalej: Polityka) określa szczegółowe zasady realizacji zleceń Klientów. 2. Użyte w Polityce określenia i skróty zostały zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez DM PKO Banku Polskiego oraz w Regulaminie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. 3. Wprowadzenie Polityki ma na celu realizację wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 4. Polityka ma zastosowanie do świadczonych na rzecz klienta detalicznego, jak również klienta profesjonalnego usług maklerskich polegających na wykonywaniu zleceń oraz przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń. 5. DM PKO Banku Polskiego realizując zlecenia Klientów podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu uzyskanie możliwie najlepszych wyników, uwzględniając następujące kryteria wymienione według ich istotności: a) cenę instrumentu finansowego, b) koszty związane z wykonaniem zlecenia, c) czas zawarcia transakcji, d) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, e) wielkość zlecenia, f) inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia. 6. DM PKO Banku Polskiego ustalając istotność kryteriów, o których mowa w pkt. 5, bierze pod uwagę w szczególności: a) kategorię Klienta, b) specyfikę zlecenia, c) cechy instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia, d) rodzaj i specyfikę możliwych miejsc wykonania. 7. DM PKO Banku Polskiego realizuje zlecenia Klientów w miejscach wykonana zleceń, przez które należy rozumieć: 1) w odniesieniu do usługi wykonywania zleceń: a) rynek regulowany, b) alternatywny system obrotu, c) firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną wykonującą zlecenia w sposób określony w art. 73 ust. 2 ustawy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 74 ust. 2 pkt. 2 ustawy, d) firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną realizującą zadania związane z organizacją rynku regulowanego lub zapewniającą płynność instrumentów finansowych, e) podmiot prowadzący na terytorium państwa, które nie jest państwem członkowskim, działalność wskazaną w lit. a-d, f) bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, realizujący zadania związane z organizacją rynku regulowanego, w przypadku gdy przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, lub zapewniający płynność instrumentów finansowych, 2) w odniesieniu do usługi przyjmowania i przekazywania zleceń - podmiot wykonujący zlecenie przekazane przez firmę inwestycyjną. 8. DM PKO Banku Polskiego realizuje zlecenia Klientów w miejscach wykonania, które w sposób stały umożliwiają uzyskanie najlepszego wyniku dla Klienta, tj.: 1) giełdowy rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w zakresie instrumentów finansowych notowanych na tym rynku, 2) alternatywny system obrotu New Connect organizowany przez GPW - w zakresie instrumentów finansowych notowanych na tym rynku, 3) alternatywny system obrotu Catalist organizowany przez GPW - w zakresie instrumentów finansowych notowanych na tym rynku, 4) rynek regulowany i alternatywny system obrotu BondSpot S.A. - w zakresie instrumentów finansowych notowanych na tym rynku, 5) rynki zagraniczne podane do wiadomości klientów, 6) emitenci instrumentów finansowych lub podmioty wyznaczone do wykonywania zleceń w związku z ofertami tych emitentów w zakresie instrumentów finansowych danego emitenta, w oferowaniu których DM PKO Banku Polskiego pośredniczy, 7) DM PKO Banku Polskiego w związku ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń nabycia i zbycia, których przedmiotem są kontrakty OTC. 9. DM PKO Banku Polskiego przekazuje zlecenia Klientów, dotyczące jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i innych tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, podanych do wiadomości Klientów. 10. DM PKO Banku Polskiego na podstawie zapisów Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez DM PKO Banku Polskiego, może realizować zlecenia, których przedmiotem są instrumenty finansowe poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu. 11. Obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie Klienta nie dotyczy następujących przypadków: 1) transakcji zawieranych w jednym miejscu wykonania, jeżeli dla instrumentu finansowego, będącego przedmiotem zlecenia dostępne jest wyłącznie jedno miejsce wykonania zlecenia, 2) szczegółowych instrukcji Klienta - w przypadku określenia przez Klienta szczegółowych warunków realizacji zlecenia, DM PKO Banku Polskiego realizuje zlecenie zgodnie z tymi warunkami i w tym zakresie obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie Klienta uważa się za wykonany, 3) wysoce złożonych i zindywidualizowanych transakcji, gdy na rynku nie są dostępne informacje o porównywalnych transakcjach. 12. W przypadkach, o których mowa w pkt. 11, DM PKO Banku Polskiego realizuje zlecenia Klientów niezwłocznie, według kolejności przyjmowania, chyba że co innego wynika z wskazanych przez Klienta warunków zlecenia, bądź charakter zlecenia lub warunki panujące na rynku sprawiają, że ten sposób wykonania nie może być zrealizowany. 13. DM PKO Banku Polskiego w przypadku, gdy klient detaliczny nie określił warunków realizacji zlecenia, a dla instrumentu finansowego, będącego przedmiotem transakcji, istnieje więcej niż jedno miejsce realizacji: 1) wybierając miejsce realizacji zlecenia bierze pod uwagę w pierwszej kolejności cenę instrumentu finansowego i koszty związane z realizacją zlecenia, 2) uznaje pozostałe czynniki, o których mowa w pkt. 5 za ważniejsze niż cena i koszty w przypadku, gdy w ujęciu całościowym służą one osiągnięciu najkorzystniejszego wyniku. 14. DM PKO Banku Polskiego na żądanie Klienta przekazuje szczegółowe informacje o podjętych działaniach w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku dla Klienta w związku z wykonaniem zlecenia. 15. DM PKO Banku Polskiego określając najlepszy wynik realizacji zlecenia klienta detalicznego, uwzględnia: 1) cenę instrumentu finansowego, 2) koszty związane z wykonaniem zlecenia, w tym: a) opłaty pobierane w miejscu wykonania zlecenia, Strona 7/18

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny MiFID

Pakiet Informacyjny MiFID Pakiet Informacyjny MiFID Informacje, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako firma inwestycyjna jest zobowiązany przekazad Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A. USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA DYSPOZYCJI I ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo