GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK"

Transkrypt

1 ... GMINA LIPNIK RADA GMINY w Llpniku woj. swie80krzyekie do uchwaly Zalacznik Nr t.~1 Nr 1~ 1 g6 /06 Rady Gl1'!in't w ~ipi!~ku z dnia J.Jf:1.ptJ.Z!;iil.etrm.f.f.(2006r. I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK l ll. OCENA AKTUALNOSCI "STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPNIK" UCHWALONEGO UCHWALA NR VIII/63/01 RADY GMINY W LIPNIKU Z DNIA 20 GRUDNIA 2001 ROKU. Ill. OCENA AKTUALNOSCI MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOUCHWALONYCHPO 1 STYCZNIA 1995 ROKU Zespól autorski mgr Jan Rakus tech. Jacek Morawski tech. Jolanta Kocon - projektant - opracowanie graficzne - opracowanie techniczne insp. KazimieraKonecka - Urzad Gminy Lipnik LIPNIK- PAZDZIERNIK 2006 R.

2 '- GMINA LIPNIK "- I I I I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym LIPNIK- PAZDZIERNIK 2006 R.

3 -- SPIS TRESCI: l. Wstep 2. Zarys rozwoju historyczno- urbanistycznego gminy 3. Struktura przestrzenno - osadnicza gminy 4. Funkcja gminy okreslona w planie zagospodarowania przestrzennego województwa swietokrzyskiego Miejscei funkcjagminyw strukturzefunkcjonalno- przestrzennej 4.2. Ochrona srodowiska i gospodarka wodna 4.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego 4.4. Osadnictwo i lad przestrzenny 4.5. Infrastruktura spoleczna 4.6. Rynek pracy 4.7. Baza ekonomiczna gminy 4.8. Funkcja rolnicza 4.9. Gospodarka lesna Turystyka Komunikacja Infrastruktura techniczna 5. Kierunki rozwoju gminy jako efekt przemian administracyjno - gospodarczych 5.1. Faktyczne zmiany w zagospodarowaniu obszaru gminy 5.2. Niedoszle, a pozadane lub oczekiwane zmiany zagospodarowania terenów w zwiazku z zachowaniem realizacji inwestycji 5.3. Zmiany zagospodarowania terenu w wyniku rekultywacji terenu 5.4. Zmiany zagospodarowania terenu, które nastapily w wyniku degradacji terenów 5.5. Tendencje zaistnialych zmian, znaczenie tych zmian w rozwoju spoleczno - gospodarczym i przestrzennym gminy ~ 2

4 / " ih Wstep, 1) Podstawaprawnawykonaniaopracowaniajest: a) art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz.717 z pózniejszymi zmianami);.. b) umowa o dzielo nr 13/2006 zawarta dnia r. poiliiedzy Urzedem Gminy Lipnik, a zespolem projektowym pod kierunkiem mgr Jana Rakusia. 2) Przedmiotem opracowania jest:.. I. a) analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w oi<resie r.; b) analiza i ocena "Studium" pod katem wymagan okreslonych w art. 10 wyzej cytowanej ustawy; c) analiza i ocena postepów w opracowaniu planów miejscowych; d) sformulowanie wniosków dot. stopnia aktualnosci "Studium" w zakresie przepisów prawa i potrzeb rozwoju spoleczno - gospodarczego gminy i zakresu potrzebnych zmian "Studium". 3) Materialy wyjsciowe do sporzadzenia w/w oceny obejmuja: a) Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik uchwalone uchwala Nr VIII/63/01 Rady Gminy w Lipniku z dnia roku; b) Plan rozwoju lokalnego gminy Lipnik na lata uchwalony uchwala Nr XV/125/2004 Rady Gminy w Lipniku z dnia r.; c) Strategia rozwoju gminy Lipnik opracowana przez Swietokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w 2000 roku; d) obowiazujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; e) Plan gospodarki odpadami i program ochrony srodowiska uchwalony uchwala Nr XX/154/2004 Rady Gminy w Lipniku z dnia roku; Ocene aktualnosci "Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik", wykonano jako opracowanie stanowiace podstawe do podjecia uchwal Rady Gminy w Lipniku w sprawie aktualizacji (art. 32 ust. 2 w/w ustawy) i przystapienia do sporzadzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2. Zarys historyczno - urbanistyczny gminy Obszar polozony na Wyzynie Malopolskiej w mezoregionie Wyzyny Sandomierskiej byl terenem ekspansji czlowieka juz w pradziejach, o czym swiadcza liczne stanowiska archeologiczne z tego okresu. Juz w okresie neolitycznym, tj p.n.e. tworzyly sie na tych terenach silne grupy kulturowe, których odrebnosc charakteryzowala m.in. forma i zdobienie ceramiki uzytkowej. Wraz z powstaniem panstwowosci polskiej, tereny te zostaly wchloniete przez panstwo Piastów. Najdogodniejsze warunki osadnicze wystepowaly na zachód od Wisly, zwlaszcza na lessowych terenach Wyzyny Sandomierskiej. Waznym centrum osadniczym sandomierszczyzny byl Opatów (obok Sandomierza i Zawichostu), lezal przy przeprawie przez Opatówke i skrzyzowaniu dróg prowadzacych z Rusi na Wegry (przez Zawichost do Wielkopolski i Pomorza), z Mazowsza na Wegry (przez Radom, Ilze, Sandomierz) oraz szlak w kierunku Sandomierza(dolina Opatówki) i Zawichostu (przez Okaline i Wlostów). Wiekszosc wsi lezacych na obszarze dzisiejszej gminy Lipnik istniala juz w sredniowieczu. Osadnictwo na ziemi sandomierskiej mialo charakter czysto polski, spójny kulturowo, jednolity etnicznie i wyznaniowo. Bardzo wczesnie uksztahowala sie siec parafialna. Mieszkancy obecnej gminy Lipnik nalezeli do parafii strzyzowickiej, malickiej, gozlickiej, wlostowskiej i mydlowskiej. Ustalil sie podzial na achidiakonaty (m.in. sandomier~ki, zawichojski) z czasem podzielony na mniejsze jednostki terytorialne, dekanaty. Liczne miasta i miasteczka byly osrodkami handlu i rzemiosla, zaspokajajacymi potrzeby nie tylko najblizszej okolicy. Wyksztalcil sie, zwlaszcza w okolicach Sandomierza, system osad sluzebnych. Niektóre z wiekszych miast - zwlaszcza Sandomierz, a we wczesnym okresie takze Zawichost i Opatów - 3

5 - dzieki dogodnemu polozeniu braly udzial w WYmianie o zasiegu miedzynarodowym. Wspomniec nalezy o roli Cystersów takze w zwiazku z ich ewentualna, planowana dzialalnoscia misyjna na Rusi. Organizatorem zycia gospodarczego bylo poczatkowo przede wszystkim panstwo (panujacy) oraz kosciól. Poczawszy od XIII w. inicjatywa w tym zakresie zaczela przechodzic w rece rycerstwa, potem szlachty. Od konca XV w. do 1772 roku tj. pierwszego rozbioru Polski (1772r.) i trzeciego (1775r.)rozbioru Polski calosc tych ziem wlaczony zostal do zaboru austriackiego. W 1809 roku tereny polozone na lewym brzegu Wisly znalazly sie w granicach Ksiestwa Warszawskiego. Po uzyskaniu niepodleglosci, w okresie II Rzeczpospolitej, obszar sandomierszczyzny wchodzil w sklad województwa kieleckiego. Po 1975 roku w wyniku zmiany podzialu administracyjnego kraju tereny te znalazly sie w nowo utworzonym województwie tarnobrzeskim. Od stycznia 1999 roku po kolejnej reformie administracyjnej kraju ziemia sandomierska ponownie wrócila do województwa swietokrzyskiego. 3. Struktura przestrzenno - osadnicza gminy Gmina Lipnik nalezaca od r. do powiatu opatowskiego, lezy w poludniowo - wschodniej czesci województwa swietokrzyskiego. Sasiaduje z trzema gminami wlasnego powiatu (Iwaniska, Opatów, Wojciechowice) i trzema gminami powiatu sandomierskiego (Klimontów, Obrazów, Wilczyce). W sklad gminy wchodzi 22 jednostki osadnicze o lacznej powierzchni 8170 ha. Zmiany powierzchni uzytkowania terenów w ha w wyniku zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik w latach lacznie Liczba ludnosci gminy Lipnik (stan na r.) 1. Adamów 2. Golebiów 3. Grocholice 4. Kac ce 5. Kurów 6. Leszczków 7. Li nik 8. Lownioca 9. Malice Koscielne 10. MaI' n 11. Meczennice 12. Mied órz 13. Slabuszewice 14. Slo tów 15. Stemalice

6 16. Studzianki Swoików Ub1inek Usarzów Wlostów n3 21. Zachoinie Zurawniki Razem: Zródlo: Biuro Ewidencji Ludnosci Urzad Gminy w Lipniku 4. Funkcja ~ gminy okreslona w planie zagospodarowania przestrzennego województwa swietokrzyskiego' 4.1. Miejsce i funkcja gminy w strukturze funkcjonalno - przestrzennej województwa W strukturze funkcjonalno - przestrzennej wyróznione zostaly strefy: produkcji rolniczej, ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, zagospodarowania lesnego, ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego, rozwoju turystyki i wypoczynku. Gmina Lipnik w "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa swietokrzyskiego" zostala zakwalifikowana do sandomiersko - opatowskiego obszaru rolniczego o najkorzystniejszych warunkach intensyfikacji produkcji rolnej, nie tylko w skali województwa, ale i kraju. Dominujaca funkcja gospodarcza gminy jest i pozostanie rolnictwo, którego restrukturyzacja powinna wiazac sie z umiarkowanym tempem przeksztalcen struktury agrarnej, rozwojem zintegrowanych form produkcji rolniczej oraz utworzeniem systemu rynków hurtowych i logistyki art. rolnych w oparciu o wiodaca Gielde Rolno - Ogrodnicza w Sandomierzu, a takze miejscowe przetwórstwo rolno - spozywcze. Czyste srodowisko przyrodnicze i wysokiej jakosci gleby stwarzaja podstawe do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Lokalnie funkcja wspomagajaca moze byc takze turystyka rozwijana w oparciu o walory przyrodniczo - krajobrazowe doliny Opatówki, bogate zasoby dziedzictwa kulturowego a takze projektowana retencje wodna o funkcji turystycznej. Istotna role w rozwoju lokalnej bazy ekonomicznej moze odgrywac przebieg pasma przyspieszonego rozwoju o znaczeniu krajowym, ksztaltujacego sie w oparciu o projektowana droge ekspresowa S-74 i wezel drogowy, przewidywany na skrzyzowaniu ekspresowej z droga krajowa nr 9. warunkiem wykorzystania tej szansy jest przygotowanie, zwlaszcza w sasiedztwie wspomnianego wezla komunikacyjnego atrakcyjnej oferty terenów uzbrojonych, mogacych zainteresowac potencjalnych inwestorów. Jednoczesnie na obszarze gminy maja miejsce zagrozenia rozwoju przestrzennego zwiazane z niedoborem infrastruktury technicznej, zwlaszcza sieci kanalizacyjnej oraz erozja wodna i wietrzna gleb. Nalezy równiez zadbac o ekologizacje produkcji rolnej oraz o wzbogacenie miejscowych agrocenoz w tereny czynne przyrodniczo (zadrzewienia, zakrzewienia, oczka wodne, strefy buforowe itp.). Konieczne jest przy tym zahamowanie i likwidacja niekorzystnych trendów prowadzacych do naruszenia ladu przestrzennego i degradacji srodowiska przyrodniczego. Zadania te winny byc osiagane droga rozwoju zró'ril wazonego, prowadzaca do symbiozy srodowiska zurbanizowanego z przyroda., Szanse zapoczatkowania wielu przedsiewziec rozwojowych stwarza mozliwosc pozyskania wsparcia finansowego ze srodków strukturalnych UE. Wymaga to jednak ujecia glównych zadan w opracowywanych obecnie planach zagospodarowania przestrzennego jak równiez 5

7 przygotowania konkurencyjnych projektów realizacyjnych, które maksymalizowalyby efekty ekonomiczne i srodowiskowe, ~ 4.2. Ochrona srodowiska i gospodarka wodna.:. skuteczna ochrona walorów przyrodniczych gminy, prowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa;.:. udraznianie korytarzy ekologicznych poprzez likwidacje barier ekologicznych lub minimalizacje ich ograniczajacego dzialania;.:. pozostawianie nieuregulowanych odcinków rzek, szczególnie tych, których funkcje przyrodnicze nie ulegly dotychczas dewastacji;.:. ochrona i odtwarzanie naturalnych zbiorników retencyjnych (zbiorniki wodne, bagna, torfowiska, oczka wodne, nieuregulowane cieki, tereny podmokle, lasy legowe);.:. ochrona zasobów wód podziemnych oraz ujec wody i zródel poprzez ustanowienie stref ochronnych i wlasciwe ich zagospodarowanie;.:. zahamowanie oddrzewiania krajobrazu, istotne zwiekszenie zadrzewien, zakrzewien oraz skupisk roslinnosci o róznych funkcjach (szczególnie odbudowa biologiczna cieków zapobiegajaca przedostawaniu sie do wód powierzchniowych zwiazków chemicznych stosowanych w rolnictwie oraz terenów najbardziej zagrozonych erozja - jary, wawozy);.:. wprowadzanie zieleni ochronnej i oslonowej zlokalizowanej wzdluz szlaków komunikacyjnych, w otoczeniu zakladów produkcyjnych uciazliwych dla srodowiska i ludzi oraz izolujacej tereny wydobycia;.:. ochrona gleb klas bon. I - III przed nieuzasadnionym zagospodarowaniem na cele nierolnicze;.:. przeciwdzialanie glebokim zmianom agrocenoz wywolywanym przesuszeniem gleb, erozja wodna i wietrzna itp.,;.:. ograniczenie do niezbedq.egominimum stosowania nawozów i srodków ochrony roslin ekologizacja produkcji);.:. utworzenie Regionalnego Zakladu Gospodarki Odpadami w rejonie poludniowo - wschodnim ("Plan gospodarki odpadami dla województwa swietokrzyskiego");.:. likwidacja niezorganizowanych zrzutów scieków i "dzikich" wysypisk;.:. kontynuacja wdrazania selektywnegosystemu zbiórki odpadów;.:. zainicjowanie produkcji energii z odnawialnych zasobów energetycznych;..:. unowoczesnienie technicznych urzadzen ochrony srodowiska, szczególnie w zakresie gospodarki wodno - sciekowej, ochrony powietrza i ochrony przed halasem;.:. dazenie do likwidacji lub przynajmniej oslabienia sytuacji konfliktowych na styku dzialalnosci gospodarczej z przyroda i krajobrazem;.:. podniesienie swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa;.:. likwidacja nielegalnej eksploatacji kopalin (udostepnienie w zamian do zag()spodarowania malych zlóz kopalin pospolitych, przeznaczonych na potrzeby lokalne);.:. uporzadkowanie terenów po chaotycznym, nielegalnym wydobyciu surowców na potrzeby lokalne Ochrona dziedzictwa kulturowego.:. poglebianie rozpoznania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym m.in.: poglebianie wiedzy na temat historycznych ukladów ruralistycznych, sladów 'kulturowych arian, zakresu zachowania tradycyjnej zabudowy wartosciowych elementów malej architektury (kapliczki, krzyze, figury), miejsc historycznych itp.;,.:. racjonalne i zgodne z wymogami konserwatorskimi zagospodarowanie, uzytkowanie oraz udostepnienie obiektów i zespolów zabytkowych;.:. zwiekszenie zakresu ochrony prawnej obiektów i zespolów objetych jedynie ewidencja a waznych dla tozsamosci regionalnej i lokalnej; 6

8 .:. przeprowadzenie badan archeologicznych na terenach przewidzianych i realizowanych inwestycji wielkoprzestrzennych;.:. poprawa ladu przestrzennego, poprzez harmonijne powiazanie architektury i krajobrazu, uwzgledniajacego specyfike regionu i charakterystyczne cechy tradycyjnego budownictwa;.:. uporzadkowanie lub rewaloryzacja zabytkowych cmentarzy i obi~któw kulturowych oraz zalozen dworsko - parkowych;..:. pobudzenie turystyki dydaktycznej zwi~anej z obecnym na ter~nie gminy historycznym szlakiem Pilsudskiego, kwalifikujacymsie do upamietnienia i oznakowania Osadnictwo i lad przestrzenny Glównym kierunkiem wojewódzkiej pohtyki przestrzennej na tym obszarze jest tworzenie warunków do pelnego wykorzystania warunków rozwoju gospodarki rolnej, poglebienie identyfikacji funkcji osrodka gminnego w Lipniku, a takze osiagniecia we wszystkich placówkach uslug publicznych regionalnych standardów zagospodarowania. Przewiduje sie tez zahamowanie i likwidacje trendów prowadzacych do zagrozen ladu przestrzennego oraz degradacji srodowiska przyrodniczego. Zadania te beda winny byc realizowanepoprzez:..:. wzmozona ochrone przed zabudowa terenów projektowanych rozwiazan komunikacyjnych;.:. uzupelnienie infrastruktury technicznej co najmniej do poziomu standardów regionalnych na terenach osadniczych;.:. ochrone przed zainwestowaniem obszarów czynnych przyrodniczo, spelniajacych role ochronna i krajobrazowa oraz stopniowej likwidacji kolizji srodowiskowych i funkcjonalnych;.:. koncentracje przedsiebiorczosci pozarolniczej w strefach produkcyjno - uslugowych, posiadajacych preferencje ekonomiczno - techniczne;.:. kompleksowe opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów funkcjonalnych lub przynajmniej calych solectw;.:. ksztaltowanie zabudowy indywidualnej, harmonijnie wspólgrajacej z tradycja oraz charakterem gminy Infrastruktura spoleczna.:. zwiekszenie dostepnosci swiadczen z zakresu rehabilitacji medycznej oraz opieki spolecznej;.:. rozwiazanie problemów edukacji w skojarzeniu z ogólna strategia rozwoju tych uslug w powiecie opatowskim;.:. poprawa standardów funkcjonowania istniejacych obiektów kultury oraz stopniowe zwiekszanie poziomu uslug zwiazanych z opieka spoleczna i sluzba zdrowia Rynek pracy.:. przygotowanie atrakcyjnej oferty terenów do rozwoju przedsiebiorczosci;.:. sprzyjanie dzialaniom modernizacyjnym w tradycyjnych sektorach zatrudnienia, posiadajacych perspektywy rozwoju;.:. wielokierunkowa aktywizacja rynku pracy oraz tworzenie nowych segmentów przedsiebiorczosci komunalnej i komercyjnej jak m.in.: uslug w zakresie: ochrony srodowiska, obslugi i konserwacji infrastruktury technicznej, rzemiosla i handlu, obsludze i udostepnianiu walorów krajobrazowych i kulturowych itp.;.:. tworzenie korzystnych warunków terenowych stymulujacych rozwój róznych form zatrudnienia (alternatywne zródla dochodu, turystyka, agroturystyka, zatrudnienie w nowych segmentach uslug publicznych, drobnej wytwórczosci);.:. preferencje lokalizacyjne i ekonomiczne dla inwestycji, zwlaszcza proekologicznych, przynoszacych wzrost zatrudnienia; 7

9 +:+wykorzystanie srodków pomocowych UE oraz funduszu regionalnego w celu aktywizacji rynku pracy; powolanie instytucji posrednictwa pracy, organizacja szkolen Baza ekonomiczna gminy +:+wskazanie stref i obszarów aktywnosci predysponowanych do pelnienia preferowanych funkcji gospodarczych; +:+znaczace zwiekszenie wsparcia finansowego dla drobnej przedsiebiorczosci na obszarach o nasilonej recesji gospodarczej; +:+przygotowanie ofert terenów dla potencjalnych inwestorów z zewnatrz; +:+wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów dla lokalizacji drobnej i sredniej przedsiebiorczosci o profilu odpowiadajacym ogólnym kierunkom aktywizacji gospodarczej; +:+tworzenie warunków do powstawania nowych segmentów rynku pracy (róznicowanie przedsiebiorczosci gospodarczej) Funkcja rolnicza Zaklada sie, ze glówna funkcja obszaru gminy pozostanie rolnictwo, które z jednej strony zmierzac winno do uzyskania europejskich standardów gospodarowania (zwiekszenie sredniego arealu gospodarstw, wzrostu efektywnosci i scislego zwiazania z rynkiem), zas z drugiej do stopniowego przechodzenia na ekologiczne metody produkcji. Wnioskuje sie aby w "Studium gminy" uwzglednione zostaly nastepujace kierunki zagospodarowania: Przestrzen otwarta +:+ochrona gleb o najwyzszej przydatnosci dla rolnictwa przed zagospodarowaniem na cele nierolnicze oraz erozja (gleby te generalnie powinny byc wylaczone z zabudowy zas w przypadku koniecznosci przeznaczenia na cele budowlane winien byc stosowany wymóg rozwiazan terenooszczednych); +:+ochrona obszarów zmeliorowanych przed nieuzasadnionym zagospodarowaniem zmieniajacym funkcje tych terenów; +:+stymulowanie koncentracji ziemi oraz scalania i wymiany gruntów w aspekcie potrzeb gospodarstw rozwojowych (pozadane minimum obszarowe - 20 ha UR);. +:+preferencje dla metod produkcji rolniczej przyjaznych dla srodowiska - produkcji ekologicznej oraz integrowanej, katalogu dobrych praktyk rolniczych, a takze gospodarki rolno -srodowiskowej, w pierwszej kolejnosci na obszarach objetych prawna ochrona przyrody - tworzenie nowych mozliwosci zagospodarowaniana obszarach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych; +:+znaczace wzbogacenie terenów rolnych w zadrzewienia ochronne jak w zielen oslonowa wokól obiektów uciazliwych, zadrzewienia wiatrochronne w sasiedztwie wiekszych rozlogów pól oraz zadrzewienia i zakrzaczenia wzdluz cieków wodnych, które zapobiegalyby przedostawaniu sie do wód zwiazków chemicznych stosowanych w rolnictwie. Zabudowa rolnicza +:. umozliwienie dywersyfikacji dzialalnosci drobnych gospodarstw rolnych oraz wprowadzenia alternatywnych zródel dochodu w ramach istniejacych siedlisk; +:. ustanowienie preferencji lokalizacyjnych dla gospodarstw towarowych i grup producenckich (w tym zwlaszcza wspieranych srodkami pomocowymi UE) umozliwiajacych stosowne powiekszanie arealu i skali produkcji; +:+skupianie zabudowy wiejskiej (w tym zwlaszcza drobnotowarowej zabudowy zagrodowej nie wykazujacej cech rozwojowych) na wskazanych w wiekszych wsiach obszarach zabudowy wielofunkcyjnej, wyposazonej w zbiorcze systemy infrastruktury (obszary te winny byc ksztaltowane oszczednie z uwzglednieniem rzeczywistych potrzeb budowlanych); 8

10 .:. zapewnienie warunków do rozwoju uslug rynkowych w otoczeniu rolnictwa oraz przetwórstwa rolno - spozywczego;.:. rewitalizacja historycznie uksztaltowanej wiejskiej sieci osiedlenczej oraz wykorzystanie jej dlapromocjiobszarówgminyi poprawywarunkówzycialudnosci;..:. zapewnienie terenów uslugowo - skladowych w sasiedzt)vie glównych ciagów komunikacyjnych, umozliwiajacych zwiekszenie rangi gminy w systemie rynków hurtowych rejonu sandomiersko - opatowskiego. '.! I Gospodarka terenami.:. tworzenie zasobu mienia komunalnego (glównie poprzez komunalizacje gruntów, pozyskiwartie ich przy okazji scalen, a takze w uzasadnionych przypadkach poprzez kupno lub wymiane) zwlaszcza na terenach: - przeznaczonych pod inwestycje publiczne, - wyznaczonych pod skoncentrowana dzialalnosc inwestycyjna (scalenia gruntów), - potencjalnego rozwoju obiektów i urzadzen z zakresu rekreacji i turystyki, - o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gminy,.:. stworzenie atrakcyjnej oferty terenów komunalnych pod rózne funkcje gospodarcze w tym nie zwiazane bezposrednio z rolnictwem. Przy odpowiednim uzbrojeniu i promocji zasoby te moglyby zapewnic w perspektywie staly doplyw srodków finansowych zarówno z ich sprzedazy jak i z pózniejszych podatków od nieruchomosci Gospodarka lesna Priorytetypolityki zalesieniowej Glównym kierunkiem polityki przestrzennej w tej dziedzinie zagospodarowania bedzie zwiekszenie powierzchni lesnej droga zalesienia gruntów nieprzydatnych rolniczo, polozonych na silnych stokach, oraz podatnych na erozje wodna. Preferencje zalesieniowe obejmowalyby równiez tereny uzupelniajace lesne powiazania ekologiczne, wododzialy oraz tereny nadwodne, spelniajace funkcje ochrony przed splywem z pól zanieczyszczen pochodzenia rolniczego. Podstawa wyznaczania terenów do zalesienia winna byc granica rolno - lesna okreslona w Studiumuwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Turystyka.:. kreowanie urozmaiconej oferty turystycznej i rekreacyjnej, dostosowanej do miejscowych warunków i inicjatyw;.:. zapewnienie dogodnych warunków organizacyjno - przestrzennych rozwoju agroturystyki, we wszystkich wsiach, w których istnieja mozliwosci oraz zainteresowanie miejscowej ludnosci Komunikacja W planie miejscowym i ewentualnie w aktualizacji "Studium..." nalezy uwzglednic potrzeby rozwojowe szlaków komunikacyjnych poprzez przewidzenie i utrzymanie rezerw terenowych dla:.:. przebudowy odcinków dróg nr 9 i nr 77 pomiedzy Opatowem a Sandomierzem na parametry drogi ekspresowej (S-74) z dobudowa drugiej jezdni od strony poludniowej, ograniczeniem liczby skrzyzowan (wezlów) do 3 we Wlostowie, Lipniku i Goleb1owie;.:. przebudowy drogi nr 9 na odcinku Lipnik - Klimontów - Rzeszów na parametry drogi glównej ruchu przyspieszonego (GP). 9

11 4.12. Infrastruktura techniczna.:. stworzenie dogodnej dostepnosci do uslug telekomunikacyjnych w tym do uslug teleinformatycznych (zwlaszcza w osrodku gminnym), droga doprowadzenia do gminy infrastruktury swiatlowodowej;.:. modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w energie elektryczna w aspekcie zrównowazonego rozwoju gminy oraz pokrycia biezacych i perspektywicznych potrzeb rolnictwa i odbiorców komunalnych;.:. zapewnieniedostepnoscido siecigazoweji kanalizacyjnej- docelowowszystkichobszarów zabudowy skupionej;.:. budowa zbiorników wodnych: - narzece Opatówceo powierzchni95 ha i objetosci2,850mln m3, - na cieku od Lisowa o powierzchni 12 ha i objetosci 0,180 mln m3, zgodnie z programem malej retencji zawartym w "Programie ochrony srodowiska oraz tworzenia warunków zrównowazonego rozwoju woj. swietokrzyskiego". 5. Kierunki rozwoju gospodarczych gminy jako efekt przemian administracyjno Faktyczne zmiany w zagospodarowaniu obszaru gminy Rozwój gminy wynika z uwarunkowan historyczno. - kulturowych i spoleczno - gospodarczych. Przejawiaja sie one poprzez realizacje róznych funkcji rozwojowych i osadniczych. a) funkcja edukacyjna - wykorzystanie nowych czynników rozwoju zalezy od mozliwosci identyfikacji i urzeczywistnienia zdolnosci innowacyjnych czlowieka. Warunki identyfikacji i urzeczywistnienia owych zdolnosci ksztaltuje tworzaca sie cywilizacja wiedzy. Rózni sie ona od przemyslowej tym, iz punktem wyjscia nie jest kapital rzeczowy, a dobry pomysl. To wlasnie ludzie przedsiebiorczy, innowacyjni, kreatywni staja sie obecnie czynnikiem rzadkim, decydujacym o przewagach konkurencyjnych. Podstawy ich innowacyjnych zachowan wymusza zjawisko" twórczej (kreatywnej) destrukcji", jako nieunikniona czesc skladowa procesu gospodarczego. Aby dostrzec i wykorzystac nowe mozliwosci rozwoju, niezbedne jest przedsiebiorcze zarzadzanie. Stanowi ono wynik kwalifikacji i umiejetnosci menadzerów - przedsiebiorców, którzy potrafia odkryc potencjalne produkty, potencjalne zródla zaopatrzenia i nowe technologie czy potencjalnie najkorzystniejsze miejsca lokowania produkcji i sprzedazy. Przedsiebiorczosc oparta jest przede wszystkim na wiedzy - umiejetnosci jej zdobycia i wykorzystania. Stworzenie szansy edukacyjnej zwlaszcza dla mlodziezy wiejskiej stanowi wazny imperatyw rozwoju gminy. Zdobywanie wiedzy i nowych kwalifikacji rozwija sie w gminie poprzez systemy kursów, szkolen, poglebiania wiedzy teoretycznej i praktycznej. b) funkcja gospodarcza - odgrywa istotna role w kondycji gminy i zamoznosci mieszkanców, gdyz rynek pracy jest kreatorem jej statusu. Gmina Lipnik pod wzgledem gospodarczym nalezy do kategorii obszarów rolniczych. Rolnicza przestrzen produkcyjna Gmina Lipnik posiada 99% gleb w klasie I - IV, a do gleb I i II klasy zalicza sie ponad 50% wszystkich gleb. Gmina pod wzgledem bonitacji gleb nalezy do obszaró~ najzy~niejszych gleb w kraju. Aktualnie ( r.) wg informacji Urzedu Gminy Lipnik na terenie gminy znajduje sie 2483 gospodarstwa, z tego o areale: 1,0-2,0 ha gospodarstwa 2,1-5,0 ha gospodarstwa 10

12 5,1-7,0 ha gospodarstwa 7,1-10,0ha gospodarstw 10,1-15,0 ha - 76 gospodarstwa 15,1i wiecejha - 37 gospodarstw do 1,0ha - 21 gospodarstw I I Razem 2483gospodarstwa I,.. I Srednia wielkosc gospodarstwa wynosi okolo 5,0 ha. ; Uzytki rolne stanowia 7570 ha tj. ponad 92% ogólnej powierzchni gminy. Glówne uprawy to zboza (ponad 3200 ha) - glównie pszenica, jeczmien i coraz szerzej znajdujaca uznanie jako pasza - kukury}lza. Glówny kierunek produkcji roslinnej stanówi uprawa pszenicy i buraka cukrowego, a w hodowli, hodowla bydla mlecznego i trzody chlewnej, w mniejszym zakresie bydla opasowego. Ponad 800 ha (ok. 10% ogólnej powierzchni gminy) zajmuja sady - bardzo wazny kierunek produkcji rolnej gminy. Niewielkapowierzchnie zajmuja lasy i grunty lesne ha, tj. ponizej 4% ogólnej powierzchni gminy. Wysokie klasy bonitacyjne gleb stanowia bariere dla zwiekszenia arealu lasów. Mozliwe pozostaja do zalesienia tereny polozone na stokach o duzych spadkach. Zaznaczyc trzeba, ze w ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczby duzych gospodarstw rolnych, ale wzrasta równiez liczba gospodarstw malych (do 1 ha). Z produkcja rolnicza, a zwlaszcza sadownictwem zwiazane jest powstawanie obiektów uslugowych,przetwórczychi skladowych.. Najbardziej znanym zakladem jest Wytwórnia Soków Zageszczonych z Owoców i Warzyw w Golebiowie, Wytwórnia Suszu z Wytloczyn Jablkowych w Kurowie, sluzacych jako pólprodukt do produkcji pektyny. Z innych zakladów przetwórstwa rolno - spozywczego mozna wymienic: masarnie we Wlostowie,piekarnie (Wlostów i Lipnik), mlyny gospodarcze o znaczeniu lokalnym. Ocena zgodnosci "Studium z planem zagospodarowania województwa swietokrzyskiego w zakresie ustalen dotyczacych rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Kierunki przyjete w polityce przestrzennej odnosnie rolnictwa na terenie gminy Lipnik zakladaja intensywny rozwój produkcji rolnej w tym: sadownictwa i warzywnictwa oraz poprawe i modernizacje rolnictwa polaczona z rozwojem produkcji zywnosci ekologicznej i agroturystyki. Wnioski: Zmiany jakie zaszly w strukturze uzytków rolnych i rozwoju produkcji rolniczej sa zgodne z polityka i kierunkiem rozwoju w odniesieniu do rolniczej przestrzeni produkcyjnej zawartymi w "Studium" oraz "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa swietokrzyskiego", gdzie priorytetowym kierunkiem jest produkcja mleka, trzody chlewnej i sadownictwo. Pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza Na terenie gminy pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza prowadzi 128 podmiotów (stan na r.). W porównaniu z r., kiedy zarejestrowanych bylo 100 podmiotów w systemieregon, jest to wzrost o 28%. W pozarolniczej dzialalnosci dominuje dzialalnosc handlowa i naprawy - 30 podmiotów; transport - 17 podmiotów; budownictwo - 11 podmiotów. Nieliczna grupe podmiotów stanowia zaklady produkcyjne - zaledwie 3. " W analizowanym okresie liczba podmiotów gospodarczych ulegala wahaniom. Stan podmiotów ogólem ilustruje zestawienie (stan na 31.12) 2002 r podmiotów 2003 r podmiotów 11

13 2005 r podmiotów r podmiotów Biorac pod uwage liczbe podmiotów gospodarczych przypadajacych na 1000 mieszkanców to wskaznik ten wynosi zaledwie 21,4 podmioty na 1000 mieszkanców gminy. Wskazuje to, ze mieszkancy gminy wykazuja mniejsza aktywnosc gospodarcza. Maly udzial podmiotów wytwórczych wynika z faktu, iz uruchomienie dzialalnosci produkcyjnej wymaga duzych nakladów finansowych oraz wiedzy technologicznej i rynkowej. Z drugiej strony dzialalnosc produkcyjna czy rzemieslnicza nie jest ograniczona lokalnym popytem jak np. uslugi czy handel, gdyz musi zdobywac dalsze rynki zbytu dla swoich produktów. Czynnikiem utrudniajacym lokalizacje zakladów produkcyjnych pozarolniczej dzialalnosci sa dodatkowo wysokie koszty wylaczenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenie ich na cele nierolnicze. Zjawiskiem bardzo pozytywnym jest rozbudowa istniejacych zakladów przetwórstwa owocowo- warzywnego,bazujacychna lokalnychsurowcachrolnych. Infrastruktura spoleczna W analizowanym okresie gmina Lipnik osiagnela dobry stan bazy oswiatowej (doinwestowanie szkól) wzrósl poziom bazy sportu (boiska sportowe, 2 sale gimnastyczne, silownia). Poprawie ulegla baza sluzby zdrowia (3 osrodki - Lipnik, Malice, Wlostów). Kreatorem zycia kulturalnego jest Gminny Osrodek KulturY prowadzacy szeroka dzialalnosc kulturalno - oswiatowa i kólka zainteresowan. Infrastruktura techniczna - Komunikacja W analizowanym okresie siec dróg gminnych osiagnela dlugosc 93,3 km, z czego ponad 60% dlugosci posiada nawierzchnie bitumiczna. Pozostale drogi posiadaja nawierzchnie utwardzona. Nalezy podkreslic dazenie samorzadu do sukcesywnej poprawy nawierzchni dróg, poprawy ich jakosci. POJIlimoograniczonych srodków na utrzymanie komunikacji gminnej, 5-8 km dróg w ciagu roku otrzymywalo nawierzchnie bitumiczna. - Zaopatrzenie w wode Gmina Lipnik jest 100% zwodociagowana. Laczna dlugosc sieci wodociagowej w analizowanym okresie osiagnela 115,2 km, a z wodociagu gminnego korzysta okolo 1610 gospodarstwdomowych.. Zródlem zaopatrzenia w wode jest ujecie we Wlostowie. - Gospodarka sciekowa Gmina Lipnik nalezy do terenów, gdzie duza wage przywiazuje sie do rozwiazania gospodarki sciekowej. Aktualnie gmina posiada oczyszczalnie w miejscowosci Wlostów, która to miejscowoscjest w 100% skanalizowana. W analizowanym okresie przygotowana zostala dokumentacja na budowe oczyszczalni scieków w Lipniku. Rozpoczecie realizacji przewidywane jest w 2007 roku. Poza tym gmina dysponuje koncepcja rozwiniecia sieci kanalizacyjnej i przylaczania kolejnych miejscowosci do istniejacej oczyszczalni we Wlostowie i projektowanej w Lipniku. Oczekuje sie, ze uzyskanie wsparcia finansowego z zewnatrz umozliwi szybka realizacje tych przedsiewziec. Aktualnie laczna dlugosc sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi ok. 12 km i jak wyzej wspomniano, dotyczy miejscowosci Wlostów. 12

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice BURMISTRZ KRAPKOWIC S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice Zmiana tekst jednolity 2013r. Tekst studium stanowi zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 10 II. METODA PRACY... 10 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Urząd Miejski Świebodzice STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Świebodzice, maj - czerwiec 2004 rok 2 Uchwała nr XX/203/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.02.2004 r. w sprawie: opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO ZMIANA NR 2 - zapis ujednolicony - 2 Studium 1998 rok Podstawowy zespół autorski: główny

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo