GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK"

Transkrypt

1 ... GMINA LIPNIK RADA GMINY w Llpniku woj. swie80krzyekie do uchwaly Zalacznik Nr t.~1 Nr 1~ 1 g6 /06 Rady Gl1'!in't w ~ipi!~ku z dnia J.Jf:1.ptJ.Z!;iil.etrm.f.f.(2006r. I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK l ll. OCENA AKTUALNOSCI "STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPNIK" UCHWALONEGO UCHWALA NR VIII/63/01 RADY GMINY W LIPNIKU Z DNIA 20 GRUDNIA 2001 ROKU. Ill. OCENA AKTUALNOSCI MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOUCHWALONYCHPO 1 STYCZNIA 1995 ROKU Zespól autorski mgr Jan Rakus tech. Jacek Morawski tech. Jolanta Kocon - projektant - opracowanie graficzne - opracowanie techniczne insp. KazimieraKonecka - Urzad Gminy Lipnik LIPNIK- PAZDZIERNIK 2006 R.

2 '- GMINA LIPNIK "- I I I I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym LIPNIK- PAZDZIERNIK 2006 R.

3 -- SPIS TRESCI: l. Wstep 2. Zarys rozwoju historyczno- urbanistycznego gminy 3. Struktura przestrzenno - osadnicza gminy 4. Funkcja gminy okreslona w planie zagospodarowania przestrzennego województwa swietokrzyskiego Miejscei funkcjagminyw strukturzefunkcjonalno- przestrzennej 4.2. Ochrona srodowiska i gospodarka wodna 4.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego 4.4. Osadnictwo i lad przestrzenny 4.5. Infrastruktura spoleczna 4.6. Rynek pracy 4.7. Baza ekonomiczna gminy 4.8. Funkcja rolnicza 4.9. Gospodarka lesna Turystyka Komunikacja Infrastruktura techniczna 5. Kierunki rozwoju gminy jako efekt przemian administracyjno - gospodarczych 5.1. Faktyczne zmiany w zagospodarowaniu obszaru gminy 5.2. Niedoszle, a pozadane lub oczekiwane zmiany zagospodarowania terenów w zwiazku z zachowaniem realizacji inwestycji 5.3. Zmiany zagospodarowania terenu w wyniku rekultywacji terenu 5.4. Zmiany zagospodarowania terenu, które nastapily w wyniku degradacji terenów 5.5. Tendencje zaistnialych zmian, znaczenie tych zmian w rozwoju spoleczno - gospodarczym i przestrzennym gminy ~ 2

4 / " ih Wstep, 1) Podstawaprawnawykonaniaopracowaniajest: a) art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz.717 z pózniejszymi zmianami);.. b) umowa o dzielo nr 13/2006 zawarta dnia r. poiliiedzy Urzedem Gminy Lipnik, a zespolem projektowym pod kierunkiem mgr Jana Rakusia. 2) Przedmiotem opracowania jest:.. I. a) analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w oi<resie r.; b) analiza i ocena "Studium" pod katem wymagan okreslonych w art. 10 wyzej cytowanej ustawy; c) analiza i ocena postepów w opracowaniu planów miejscowych; d) sformulowanie wniosków dot. stopnia aktualnosci "Studium" w zakresie przepisów prawa i potrzeb rozwoju spoleczno - gospodarczego gminy i zakresu potrzebnych zmian "Studium". 3) Materialy wyjsciowe do sporzadzenia w/w oceny obejmuja: a) Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik uchwalone uchwala Nr VIII/63/01 Rady Gminy w Lipniku z dnia roku; b) Plan rozwoju lokalnego gminy Lipnik na lata uchwalony uchwala Nr XV/125/2004 Rady Gminy w Lipniku z dnia r.; c) Strategia rozwoju gminy Lipnik opracowana przez Swietokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w 2000 roku; d) obowiazujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; e) Plan gospodarki odpadami i program ochrony srodowiska uchwalony uchwala Nr XX/154/2004 Rady Gminy w Lipniku z dnia roku; Ocene aktualnosci "Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik", wykonano jako opracowanie stanowiace podstawe do podjecia uchwal Rady Gminy w Lipniku w sprawie aktualizacji (art. 32 ust. 2 w/w ustawy) i przystapienia do sporzadzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2. Zarys historyczno - urbanistyczny gminy Obszar polozony na Wyzynie Malopolskiej w mezoregionie Wyzyny Sandomierskiej byl terenem ekspansji czlowieka juz w pradziejach, o czym swiadcza liczne stanowiska archeologiczne z tego okresu. Juz w okresie neolitycznym, tj p.n.e. tworzyly sie na tych terenach silne grupy kulturowe, których odrebnosc charakteryzowala m.in. forma i zdobienie ceramiki uzytkowej. Wraz z powstaniem panstwowosci polskiej, tereny te zostaly wchloniete przez panstwo Piastów. Najdogodniejsze warunki osadnicze wystepowaly na zachód od Wisly, zwlaszcza na lessowych terenach Wyzyny Sandomierskiej. Waznym centrum osadniczym sandomierszczyzny byl Opatów (obok Sandomierza i Zawichostu), lezal przy przeprawie przez Opatówke i skrzyzowaniu dróg prowadzacych z Rusi na Wegry (przez Zawichost do Wielkopolski i Pomorza), z Mazowsza na Wegry (przez Radom, Ilze, Sandomierz) oraz szlak w kierunku Sandomierza(dolina Opatówki) i Zawichostu (przez Okaline i Wlostów). Wiekszosc wsi lezacych na obszarze dzisiejszej gminy Lipnik istniala juz w sredniowieczu. Osadnictwo na ziemi sandomierskiej mialo charakter czysto polski, spójny kulturowo, jednolity etnicznie i wyznaniowo. Bardzo wczesnie uksztahowala sie siec parafialna. Mieszkancy obecnej gminy Lipnik nalezeli do parafii strzyzowickiej, malickiej, gozlickiej, wlostowskiej i mydlowskiej. Ustalil sie podzial na achidiakonaty (m.in. sandomier~ki, zawichojski) z czasem podzielony na mniejsze jednostki terytorialne, dekanaty. Liczne miasta i miasteczka byly osrodkami handlu i rzemiosla, zaspokajajacymi potrzeby nie tylko najblizszej okolicy. Wyksztalcil sie, zwlaszcza w okolicach Sandomierza, system osad sluzebnych. Niektóre z wiekszych miast - zwlaszcza Sandomierz, a we wczesnym okresie takze Zawichost i Opatów - 3

5 - dzieki dogodnemu polozeniu braly udzial w WYmianie o zasiegu miedzynarodowym. Wspomniec nalezy o roli Cystersów takze w zwiazku z ich ewentualna, planowana dzialalnoscia misyjna na Rusi. Organizatorem zycia gospodarczego bylo poczatkowo przede wszystkim panstwo (panujacy) oraz kosciól. Poczawszy od XIII w. inicjatywa w tym zakresie zaczela przechodzic w rece rycerstwa, potem szlachty. Od konca XV w. do 1772 roku tj. pierwszego rozbioru Polski (1772r.) i trzeciego (1775r.)rozbioru Polski calosc tych ziem wlaczony zostal do zaboru austriackiego. W 1809 roku tereny polozone na lewym brzegu Wisly znalazly sie w granicach Ksiestwa Warszawskiego. Po uzyskaniu niepodleglosci, w okresie II Rzeczpospolitej, obszar sandomierszczyzny wchodzil w sklad województwa kieleckiego. Po 1975 roku w wyniku zmiany podzialu administracyjnego kraju tereny te znalazly sie w nowo utworzonym województwie tarnobrzeskim. Od stycznia 1999 roku po kolejnej reformie administracyjnej kraju ziemia sandomierska ponownie wrócila do województwa swietokrzyskiego. 3. Struktura przestrzenno - osadnicza gminy Gmina Lipnik nalezaca od r. do powiatu opatowskiego, lezy w poludniowo - wschodniej czesci województwa swietokrzyskiego. Sasiaduje z trzema gminami wlasnego powiatu (Iwaniska, Opatów, Wojciechowice) i trzema gminami powiatu sandomierskiego (Klimontów, Obrazów, Wilczyce). W sklad gminy wchodzi 22 jednostki osadnicze o lacznej powierzchni 8170 ha. Zmiany powierzchni uzytkowania terenów w ha w wyniku zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik w latach lacznie Liczba ludnosci gminy Lipnik (stan na r.) 1. Adamów 2. Golebiów 3. Grocholice 4. Kac ce 5. Kurów 6. Leszczków 7. Li nik 8. Lownioca 9. Malice Koscielne 10. MaI' n 11. Meczennice 12. Mied órz 13. Slabuszewice 14. Slo tów 15. Stemalice

6 16. Studzianki Swoików Ub1inek Usarzów Wlostów n3 21. Zachoinie Zurawniki Razem: Zródlo: Biuro Ewidencji Ludnosci Urzad Gminy w Lipniku 4. Funkcja ~ gminy okreslona w planie zagospodarowania przestrzennego województwa swietokrzyskiego' 4.1. Miejsce i funkcja gminy w strukturze funkcjonalno - przestrzennej województwa W strukturze funkcjonalno - przestrzennej wyróznione zostaly strefy: produkcji rolniczej, ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, zagospodarowania lesnego, ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego, rozwoju turystyki i wypoczynku. Gmina Lipnik w "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa swietokrzyskiego" zostala zakwalifikowana do sandomiersko - opatowskiego obszaru rolniczego o najkorzystniejszych warunkach intensyfikacji produkcji rolnej, nie tylko w skali województwa, ale i kraju. Dominujaca funkcja gospodarcza gminy jest i pozostanie rolnictwo, którego restrukturyzacja powinna wiazac sie z umiarkowanym tempem przeksztalcen struktury agrarnej, rozwojem zintegrowanych form produkcji rolniczej oraz utworzeniem systemu rynków hurtowych i logistyki art. rolnych w oparciu o wiodaca Gielde Rolno - Ogrodnicza w Sandomierzu, a takze miejscowe przetwórstwo rolno - spozywcze. Czyste srodowisko przyrodnicze i wysokiej jakosci gleby stwarzaja podstawe do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Lokalnie funkcja wspomagajaca moze byc takze turystyka rozwijana w oparciu o walory przyrodniczo - krajobrazowe doliny Opatówki, bogate zasoby dziedzictwa kulturowego a takze projektowana retencje wodna o funkcji turystycznej. Istotna role w rozwoju lokalnej bazy ekonomicznej moze odgrywac przebieg pasma przyspieszonego rozwoju o znaczeniu krajowym, ksztaltujacego sie w oparciu o projektowana droge ekspresowa S-74 i wezel drogowy, przewidywany na skrzyzowaniu ekspresowej z droga krajowa nr 9. warunkiem wykorzystania tej szansy jest przygotowanie, zwlaszcza w sasiedztwie wspomnianego wezla komunikacyjnego atrakcyjnej oferty terenów uzbrojonych, mogacych zainteresowac potencjalnych inwestorów. Jednoczesnie na obszarze gminy maja miejsce zagrozenia rozwoju przestrzennego zwiazane z niedoborem infrastruktury technicznej, zwlaszcza sieci kanalizacyjnej oraz erozja wodna i wietrzna gleb. Nalezy równiez zadbac o ekologizacje produkcji rolnej oraz o wzbogacenie miejscowych agrocenoz w tereny czynne przyrodniczo (zadrzewienia, zakrzewienia, oczka wodne, strefy buforowe itp.). Konieczne jest przy tym zahamowanie i likwidacja niekorzystnych trendów prowadzacych do naruszenia ladu przestrzennego i degradacji srodowiska przyrodniczego. Zadania te winny byc osiagane droga rozwoju zró'ril wazonego, prowadzaca do symbiozy srodowiska zurbanizowanego z przyroda., Szanse zapoczatkowania wielu przedsiewziec rozwojowych stwarza mozliwosc pozyskania wsparcia finansowego ze srodków strukturalnych UE. Wymaga to jednak ujecia glównych zadan w opracowywanych obecnie planach zagospodarowania przestrzennego jak równiez 5

7 przygotowania konkurencyjnych projektów realizacyjnych, które maksymalizowalyby efekty ekonomiczne i srodowiskowe, ~ 4.2. Ochrona srodowiska i gospodarka wodna.:. skuteczna ochrona walorów przyrodniczych gminy, prowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa;.:. udraznianie korytarzy ekologicznych poprzez likwidacje barier ekologicznych lub minimalizacje ich ograniczajacego dzialania;.:. pozostawianie nieuregulowanych odcinków rzek, szczególnie tych, których funkcje przyrodnicze nie ulegly dotychczas dewastacji;.:. ochrona i odtwarzanie naturalnych zbiorników retencyjnych (zbiorniki wodne, bagna, torfowiska, oczka wodne, nieuregulowane cieki, tereny podmokle, lasy legowe);.:. ochrona zasobów wód podziemnych oraz ujec wody i zródel poprzez ustanowienie stref ochronnych i wlasciwe ich zagospodarowanie;.:. zahamowanie oddrzewiania krajobrazu, istotne zwiekszenie zadrzewien, zakrzewien oraz skupisk roslinnosci o róznych funkcjach (szczególnie odbudowa biologiczna cieków zapobiegajaca przedostawaniu sie do wód powierzchniowych zwiazków chemicznych stosowanych w rolnictwie oraz terenów najbardziej zagrozonych erozja - jary, wawozy);.:. wprowadzanie zieleni ochronnej i oslonowej zlokalizowanej wzdluz szlaków komunikacyjnych, w otoczeniu zakladów produkcyjnych uciazliwych dla srodowiska i ludzi oraz izolujacej tereny wydobycia;.:. ochrona gleb klas bon. I - III przed nieuzasadnionym zagospodarowaniem na cele nierolnicze;.:. przeciwdzialanie glebokim zmianom agrocenoz wywolywanym przesuszeniem gleb, erozja wodna i wietrzna itp.,;.:. ograniczenie do niezbedq.egominimum stosowania nawozów i srodków ochrony roslin ekologizacja produkcji);.:. utworzenie Regionalnego Zakladu Gospodarki Odpadami w rejonie poludniowo - wschodnim ("Plan gospodarki odpadami dla województwa swietokrzyskiego");.:. likwidacja niezorganizowanych zrzutów scieków i "dzikich" wysypisk;.:. kontynuacja wdrazania selektywnegosystemu zbiórki odpadów;.:. zainicjowanie produkcji energii z odnawialnych zasobów energetycznych;..:. unowoczesnienie technicznych urzadzen ochrony srodowiska, szczególnie w zakresie gospodarki wodno - sciekowej, ochrony powietrza i ochrony przed halasem;.:. dazenie do likwidacji lub przynajmniej oslabienia sytuacji konfliktowych na styku dzialalnosci gospodarczej z przyroda i krajobrazem;.:. podniesienie swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa;.:. likwidacja nielegalnej eksploatacji kopalin (udostepnienie w zamian do zag()spodarowania malych zlóz kopalin pospolitych, przeznaczonych na potrzeby lokalne);.:. uporzadkowanie terenów po chaotycznym, nielegalnym wydobyciu surowców na potrzeby lokalne Ochrona dziedzictwa kulturowego.:. poglebianie rozpoznania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym m.in.: poglebianie wiedzy na temat historycznych ukladów ruralistycznych, sladów 'kulturowych arian, zakresu zachowania tradycyjnej zabudowy wartosciowych elementów malej architektury (kapliczki, krzyze, figury), miejsc historycznych itp.;,.:. racjonalne i zgodne z wymogami konserwatorskimi zagospodarowanie, uzytkowanie oraz udostepnienie obiektów i zespolów zabytkowych;.:. zwiekszenie zakresu ochrony prawnej obiektów i zespolów objetych jedynie ewidencja a waznych dla tozsamosci regionalnej i lokalnej; 6

8 .:. przeprowadzenie badan archeologicznych na terenach przewidzianych i realizowanych inwestycji wielkoprzestrzennych;.:. poprawa ladu przestrzennego, poprzez harmonijne powiazanie architektury i krajobrazu, uwzgledniajacego specyfike regionu i charakterystyczne cechy tradycyjnego budownictwa;.:. uporzadkowanie lub rewaloryzacja zabytkowych cmentarzy i obi~któw kulturowych oraz zalozen dworsko - parkowych;..:. pobudzenie turystyki dydaktycznej zwi~anej z obecnym na ter~nie gminy historycznym szlakiem Pilsudskiego, kwalifikujacymsie do upamietnienia i oznakowania Osadnictwo i lad przestrzenny Glównym kierunkiem wojewódzkiej pohtyki przestrzennej na tym obszarze jest tworzenie warunków do pelnego wykorzystania warunków rozwoju gospodarki rolnej, poglebienie identyfikacji funkcji osrodka gminnego w Lipniku, a takze osiagniecia we wszystkich placówkach uslug publicznych regionalnych standardów zagospodarowania. Przewiduje sie tez zahamowanie i likwidacje trendów prowadzacych do zagrozen ladu przestrzennego oraz degradacji srodowiska przyrodniczego. Zadania te beda winny byc realizowanepoprzez:..:. wzmozona ochrone przed zabudowa terenów projektowanych rozwiazan komunikacyjnych;.:. uzupelnienie infrastruktury technicznej co najmniej do poziomu standardów regionalnych na terenach osadniczych;.:. ochrone przed zainwestowaniem obszarów czynnych przyrodniczo, spelniajacych role ochronna i krajobrazowa oraz stopniowej likwidacji kolizji srodowiskowych i funkcjonalnych;.:. koncentracje przedsiebiorczosci pozarolniczej w strefach produkcyjno - uslugowych, posiadajacych preferencje ekonomiczno - techniczne;.:. kompleksowe opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów funkcjonalnych lub przynajmniej calych solectw;.:. ksztaltowanie zabudowy indywidualnej, harmonijnie wspólgrajacej z tradycja oraz charakterem gminy Infrastruktura spoleczna.:. zwiekszenie dostepnosci swiadczen z zakresu rehabilitacji medycznej oraz opieki spolecznej;.:. rozwiazanie problemów edukacji w skojarzeniu z ogólna strategia rozwoju tych uslug w powiecie opatowskim;.:. poprawa standardów funkcjonowania istniejacych obiektów kultury oraz stopniowe zwiekszanie poziomu uslug zwiazanych z opieka spoleczna i sluzba zdrowia Rynek pracy.:. przygotowanie atrakcyjnej oferty terenów do rozwoju przedsiebiorczosci;.:. sprzyjanie dzialaniom modernizacyjnym w tradycyjnych sektorach zatrudnienia, posiadajacych perspektywy rozwoju;.:. wielokierunkowa aktywizacja rynku pracy oraz tworzenie nowych segmentów przedsiebiorczosci komunalnej i komercyjnej jak m.in.: uslug w zakresie: ochrony srodowiska, obslugi i konserwacji infrastruktury technicznej, rzemiosla i handlu, obsludze i udostepnianiu walorów krajobrazowych i kulturowych itp.;.:. tworzenie korzystnych warunków terenowych stymulujacych rozwój róznych form zatrudnienia (alternatywne zródla dochodu, turystyka, agroturystyka, zatrudnienie w nowych segmentach uslug publicznych, drobnej wytwórczosci);.:. preferencje lokalizacyjne i ekonomiczne dla inwestycji, zwlaszcza proekologicznych, przynoszacych wzrost zatrudnienia; 7

9 +:+wykorzystanie srodków pomocowych UE oraz funduszu regionalnego w celu aktywizacji rynku pracy; powolanie instytucji posrednictwa pracy, organizacja szkolen Baza ekonomiczna gminy +:+wskazanie stref i obszarów aktywnosci predysponowanych do pelnienia preferowanych funkcji gospodarczych; +:+znaczace zwiekszenie wsparcia finansowego dla drobnej przedsiebiorczosci na obszarach o nasilonej recesji gospodarczej; +:+przygotowanie ofert terenów dla potencjalnych inwestorów z zewnatrz; +:+wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów dla lokalizacji drobnej i sredniej przedsiebiorczosci o profilu odpowiadajacym ogólnym kierunkom aktywizacji gospodarczej; +:+tworzenie warunków do powstawania nowych segmentów rynku pracy (róznicowanie przedsiebiorczosci gospodarczej) Funkcja rolnicza Zaklada sie, ze glówna funkcja obszaru gminy pozostanie rolnictwo, które z jednej strony zmierzac winno do uzyskania europejskich standardów gospodarowania (zwiekszenie sredniego arealu gospodarstw, wzrostu efektywnosci i scislego zwiazania z rynkiem), zas z drugiej do stopniowego przechodzenia na ekologiczne metody produkcji. Wnioskuje sie aby w "Studium gminy" uwzglednione zostaly nastepujace kierunki zagospodarowania: Przestrzen otwarta +:+ochrona gleb o najwyzszej przydatnosci dla rolnictwa przed zagospodarowaniem na cele nierolnicze oraz erozja (gleby te generalnie powinny byc wylaczone z zabudowy zas w przypadku koniecznosci przeznaczenia na cele budowlane winien byc stosowany wymóg rozwiazan terenooszczednych); +:+ochrona obszarów zmeliorowanych przed nieuzasadnionym zagospodarowaniem zmieniajacym funkcje tych terenów; +:+stymulowanie koncentracji ziemi oraz scalania i wymiany gruntów w aspekcie potrzeb gospodarstw rozwojowych (pozadane minimum obszarowe - 20 ha UR);. +:+preferencje dla metod produkcji rolniczej przyjaznych dla srodowiska - produkcji ekologicznej oraz integrowanej, katalogu dobrych praktyk rolniczych, a takze gospodarki rolno -srodowiskowej, w pierwszej kolejnosci na obszarach objetych prawna ochrona przyrody - tworzenie nowych mozliwosci zagospodarowaniana obszarach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych; +:+znaczace wzbogacenie terenów rolnych w zadrzewienia ochronne jak w zielen oslonowa wokól obiektów uciazliwych, zadrzewienia wiatrochronne w sasiedztwie wiekszych rozlogów pól oraz zadrzewienia i zakrzaczenia wzdluz cieków wodnych, które zapobiegalyby przedostawaniu sie do wód zwiazków chemicznych stosowanych w rolnictwie. Zabudowa rolnicza +:. umozliwienie dywersyfikacji dzialalnosci drobnych gospodarstw rolnych oraz wprowadzenia alternatywnych zródel dochodu w ramach istniejacych siedlisk; +:. ustanowienie preferencji lokalizacyjnych dla gospodarstw towarowych i grup producenckich (w tym zwlaszcza wspieranych srodkami pomocowymi UE) umozliwiajacych stosowne powiekszanie arealu i skali produkcji; +:+skupianie zabudowy wiejskiej (w tym zwlaszcza drobnotowarowej zabudowy zagrodowej nie wykazujacej cech rozwojowych) na wskazanych w wiekszych wsiach obszarach zabudowy wielofunkcyjnej, wyposazonej w zbiorcze systemy infrastruktury (obszary te winny byc ksztaltowane oszczednie z uwzglednieniem rzeczywistych potrzeb budowlanych); 8

10 .:. zapewnienie warunków do rozwoju uslug rynkowych w otoczeniu rolnictwa oraz przetwórstwa rolno - spozywczego;.:. rewitalizacja historycznie uksztaltowanej wiejskiej sieci osiedlenczej oraz wykorzystanie jej dlapromocjiobszarówgminyi poprawywarunkówzycialudnosci;..:. zapewnienie terenów uslugowo - skladowych w sasiedzt)vie glównych ciagów komunikacyjnych, umozliwiajacych zwiekszenie rangi gminy w systemie rynków hurtowych rejonu sandomiersko - opatowskiego. '.! I Gospodarka terenami.:. tworzenie zasobu mienia komunalnego (glównie poprzez komunalizacje gruntów, pozyskiwartie ich przy okazji scalen, a takze w uzasadnionych przypadkach poprzez kupno lub wymiane) zwlaszcza na terenach: - przeznaczonych pod inwestycje publiczne, - wyznaczonych pod skoncentrowana dzialalnosc inwestycyjna (scalenia gruntów), - potencjalnego rozwoju obiektów i urzadzen z zakresu rekreacji i turystyki, - o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gminy,.:. stworzenie atrakcyjnej oferty terenów komunalnych pod rózne funkcje gospodarcze w tym nie zwiazane bezposrednio z rolnictwem. Przy odpowiednim uzbrojeniu i promocji zasoby te moglyby zapewnic w perspektywie staly doplyw srodków finansowych zarówno z ich sprzedazy jak i z pózniejszych podatków od nieruchomosci Gospodarka lesna Priorytetypolityki zalesieniowej Glównym kierunkiem polityki przestrzennej w tej dziedzinie zagospodarowania bedzie zwiekszenie powierzchni lesnej droga zalesienia gruntów nieprzydatnych rolniczo, polozonych na silnych stokach, oraz podatnych na erozje wodna. Preferencje zalesieniowe obejmowalyby równiez tereny uzupelniajace lesne powiazania ekologiczne, wododzialy oraz tereny nadwodne, spelniajace funkcje ochrony przed splywem z pól zanieczyszczen pochodzenia rolniczego. Podstawa wyznaczania terenów do zalesienia winna byc granica rolno - lesna okreslona w Studiumuwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Turystyka.:. kreowanie urozmaiconej oferty turystycznej i rekreacyjnej, dostosowanej do miejscowych warunków i inicjatyw;.:. zapewnienie dogodnych warunków organizacyjno - przestrzennych rozwoju agroturystyki, we wszystkich wsiach, w których istnieja mozliwosci oraz zainteresowanie miejscowej ludnosci Komunikacja W planie miejscowym i ewentualnie w aktualizacji "Studium..." nalezy uwzglednic potrzeby rozwojowe szlaków komunikacyjnych poprzez przewidzenie i utrzymanie rezerw terenowych dla:.:. przebudowy odcinków dróg nr 9 i nr 77 pomiedzy Opatowem a Sandomierzem na parametry drogi ekspresowej (S-74) z dobudowa drugiej jezdni od strony poludniowej, ograniczeniem liczby skrzyzowan (wezlów) do 3 we Wlostowie, Lipniku i Goleb1owie;.:. przebudowy drogi nr 9 na odcinku Lipnik - Klimontów - Rzeszów na parametry drogi glównej ruchu przyspieszonego (GP). 9

11 4.12. Infrastruktura techniczna.:. stworzenie dogodnej dostepnosci do uslug telekomunikacyjnych w tym do uslug teleinformatycznych (zwlaszcza w osrodku gminnym), droga doprowadzenia do gminy infrastruktury swiatlowodowej;.:. modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w energie elektryczna w aspekcie zrównowazonego rozwoju gminy oraz pokrycia biezacych i perspektywicznych potrzeb rolnictwa i odbiorców komunalnych;.:. zapewnieniedostepnoscido siecigazoweji kanalizacyjnej- docelowowszystkichobszarów zabudowy skupionej;.:. budowa zbiorników wodnych: - narzece Opatówceo powierzchni95 ha i objetosci2,850mln m3, - na cieku od Lisowa o powierzchni 12 ha i objetosci 0,180 mln m3, zgodnie z programem malej retencji zawartym w "Programie ochrony srodowiska oraz tworzenia warunków zrównowazonego rozwoju woj. swietokrzyskiego". 5. Kierunki rozwoju gospodarczych gminy jako efekt przemian administracyjno Faktyczne zmiany w zagospodarowaniu obszaru gminy Rozwój gminy wynika z uwarunkowan historyczno. - kulturowych i spoleczno - gospodarczych. Przejawiaja sie one poprzez realizacje róznych funkcji rozwojowych i osadniczych. a) funkcja edukacyjna - wykorzystanie nowych czynników rozwoju zalezy od mozliwosci identyfikacji i urzeczywistnienia zdolnosci innowacyjnych czlowieka. Warunki identyfikacji i urzeczywistnienia owych zdolnosci ksztaltuje tworzaca sie cywilizacja wiedzy. Rózni sie ona od przemyslowej tym, iz punktem wyjscia nie jest kapital rzeczowy, a dobry pomysl. To wlasnie ludzie przedsiebiorczy, innowacyjni, kreatywni staja sie obecnie czynnikiem rzadkim, decydujacym o przewagach konkurencyjnych. Podstawy ich innowacyjnych zachowan wymusza zjawisko" twórczej (kreatywnej) destrukcji", jako nieunikniona czesc skladowa procesu gospodarczego. Aby dostrzec i wykorzystac nowe mozliwosci rozwoju, niezbedne jest przedsiebiorcze zarzadzanie. Stanowi ono wynik kwalifikacji i umiejetnosci menadzerów - przedsiebiorców, którzy potrafia odkryc potencjalne produkty, potencjalne zródla zaopatrzenia i nowe technologie czy potencjalnie najkorzystniejsze miejsca lokowania produkcji i sprzedazy. Przedsiebiorczosc oparta jest przede wszystkim na wiedzy - umiejetnosci jej zdobycia i wykorzystania. Stworzenie szansy edukacyjnej zwlaszcza dla mlodziezy wiejskiej stanowi wazny imperatyw rozwoju gminy. Zdobywanie wiedzy i nowych kwalifikacji rozwija sie w gminie poprzez systemy kursów, szkolen, poglebiania wiedzy teoretycznej i praktycznej. b) funkcja gospodarcza - odgrywa istotna role w kondycji gminy i zamoznosci mieszkanców, gdyz rynek pracy jest kreatorem jej statusu. Gmina Lipnik pod wzgledem gospodarczym nalezy do kategorii obszarów rolniczych. Rolnicza przestrzen produkcyjna Gmina Lipnik posiada 99% gleb w klasie I - IV, a do gleb I i II klasy zalicza sie ponad 50% wszystkich gleb. Gmina pod wzgledem bonitacji gleb nalezy do obszaró~ najzy~niejszych gleb w kraju. Aktualnie ( r.) wg informacji Urzedu Gminy Lipnik na terenie gminy znajduje sie 2483 gospodarstwa, z tego o areale: 1,0-2,0 ha gospodarstwa 2,1-5,0 ha gospodarstwa 10

12 5,1-7,0 ha gospodarstwa 7,1-10,0ha gospodarstw 10,1-15,0 ha - 76 gospodarstwa 15,1i wiecejha - 37 gospodarstw do 1,0ha - 21 gospodarstw I I Razem 2483gospodarstwa I,.. I Srednia wielkosc gospodarstwa wynosi okolo 5,0 ha. ; Uzytki rolne stanowia 7570 ha tj. ponad 92% ogólnej powierzchni gminy. Glówne uprawy to zboza (ponad 3200 ha) - glównie pszenica, jeczmien i coraz szerzej znajdujaca uznanie jako pasza - kukury}lza. Glówny kierunek produkcji roslinnej stanówi uprawa pszenicy i buraka cukrowego, a w hodowli, hodowla bydla mlecznego i trzody chlewnej, w mniejszym zakresie bydla opasowego. Ponad 800 ha (ok. 10% ogólnej powierzchni gminy) zajmuja sady - bardzo wazny kierunek produkcji rolnej gminy. Niewielkapowierzchnie zajmuja lasy i grunty lesne ha, tj. ponizej 4% ogólnej powierzchni gminy. Wysokie klasy bonitacyjne gleb stanowia bariere dla zwiekszenia arealu lasów. Mozliwe pozostaja do zalesienia tereny polozone na stokach o duzych spadkach. Zaznaczyc trzeba, ze w ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczby duzych gospodarstw rolnych, ale wzrasta równiez liczba gospodarstw malych (do 1 ha). Z produkcja rolnicza, a zwlaszcza sadownictwem zwiazane jest powstawanie obiektów uslugowych,przetwórczychi skladowych.. Najbardziej znanym zakladem jest Wytwórnia Soków Zageszczonych z Owoców i Warzyw w Golebiowie, Wytwórnia Suszu z Wytloczyn Jablkowych w Kurowie, sluzacych jako pólprodukt do produkcji pektyny. Z innych zakladów przetwórstwa rolno - spozywczego mozna wymienic: masarnie we Wlostowie,piekarnie (Wlostów i Lipnik), mlyny gospodarcze o znaczeniu lokalnym. Ocena zgodnosci "Studium z planem zagospodarowania województwa swietokrzyskiego w zakresie ustalen dotyczacych rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Kierunki przyjete w polityce przestrzennej odnosnie rolnictwa na terenie gminy Lipnik zakladaja intensywny rozwój produkcji rolnej w tym: sadownictwa i warzywnictwa oraz poprawe i modernizacje rolnictwa polaczona z rozwojem produkcji zywnosci ekologicznej i agroturystyki. Wnioski: Zmiany jakie zaszly w strukturze uzytków rolnych i rozwoju produkcji rolniczej sa zgodne z polityka i kierunkiem rozwoju w odniesieniu do rolniczej przestrzeni produkcyjnej zawartymi w "Studium" oraz "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa swietokrzyskiego", gdzie priorytetowym kierunkiem jest produkcja mleka, trzody chlewnej i sadownictwo. Pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza Na terenie gminy pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza prowadzi 128 podmiotów (stan na r.). W porównaniu z r., kiedy zarejestrowanych bylo 100 podmiotów w systemieregon, jest to wzrost o 28%. W pozarolniczej dzialalnosci dominuje dzialalnosc handlowa i naprawy - 30 podmiotów; transport - 17 podmiotów; budownictwo - 11 podmiotów. Nieliczna grupe podmiotów stanowia zaklady produkcyjne - zaledwie 3. " W analizowanym okresie liczba podmiotów gospodarczych ulegala wahaniom. Stan podmiotów ogólem ilustruje zestawienie (stan na 31.12) 2002 r podmiotów 2003 r podmiotów 11

13 2005 r podmiotów r podmiotów Biorac pod uwage liczbe podmiotów gospodarczych przypadajacych na 1000 mieszkanców to wskaznik ten wynosi zaledwie 21,4 podmioty na 1000 mieszkanców gminy. Wskazuje to, ze mieszkancy gminy wykazuja mniejsza aktywnosc gospodarcza. Maly udzial podmiotów wytwórczych wynika z faktu, iz uruchomienie dzialalnosci produkcyjnej wymaga duzych nakladów finansowych oraz wiedzy technologicznej i rynkowej. Z drugiej strony dzialalnosc produkcyjna czy rzemieslnicza nie jest ograniczona lokalnym popytem jak np. uslugi czy handel, gdyz musi zdobywac dalsze rynki zbytu dla swoich produktów. Czynnikiem utrudniajacym lokalizacje zakladów produkcyjnych pozarolniczej dzialalnosci sa dodatkowo wysokie koszty wylaczenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenie ich na cele nierolnicze. Zjawiskiem bardzo pozytywnym jest rozbudowa istniejacych zakladów przetwórstwa owocowo- warzywnego,bazujacychna lokalnychsurowcachrolnych. Infrastruktura spoleczna W analizowanym okresie gmina Lipnik osiagnela dobry stan bazy oswiatowej (doinwestowanie szkól) wzrósl poziom bazy sportu (boiska sportowe, 2 sale gimnastyczne, silownia). Poprawie ulegla baza sluzby zdrowia (3 osrodki - Lipnik, Malice, Wlostów). Kreatorem zycia kulturalnego jest Gminny Osrodek KulturY prowadzacy szeroka dzialalnosc kulturalno - oswiatowa i kólka zainteresowan. Infrastruktura techniczna - Komunikacja W analizowanym okresie siec dróg gminnych osiagnela dlugosc 93,3 km, z czego ponad 60% dlugosci posiada nawierzchnie bitumiczna. Pozostale drogi posiadaja nawierzchnie utwardzona. Nalezy podkreslic dazenie samorzadu do sukcesywnej poprawy nawierzchni dróg, poprawy ich jakosci. POJIlimoograniczonych srodków na utrzymanie komunikacji gminnej, 5-8 km dróg w ciagu roku otrzymywalo nawierzchnie bitumiczna. - Zaopatrzenie w wode Gmina Lipnik jest 100% zwodociagowana. Laczna dlugosc sieci wodociagowej w analizowanym okresie osiagnela 115,2 km, a z wodociagu gminnego korzysta okolo 1610 gospodarstwdomowych.. Zródlem zaopatrzenia w wode jest ujecie we Wlostowie. - Gospodarka sciekowa Gmina Lipnik nalezy do terenów, gdzie duza wage przywiazuje sie do rozwiazania gospodarki sciekowej. Aktualnie gmina posiada oczyszczalnie w miejscowosci Wlostów, która to miejscowoscjest w 100% skanalizowana. W analizowanym okresie przygotowana zostala dokumentacja na budowe oczyszczalni scieków w Lipniku. Rozpoczecie realizacji przewidywane jest w 2007 roku. Poza tym gmina dysponuje koncepcja rozwiniecia sieci kanalizacyjnej i przylaczania kolejnych miejscowosci do istniejacej oczyszczalni we Wlostowie i projektowanej w Lipniku. Oczekuje sie, ze uzyskanie wsparcia finansowego z zewnatrz umozliwi szybka realizacje tych przedsiewziec. Aktualnie laczna dlugosc sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi ok. 12 km i jak wyzej wspomniano, dotyczy miejscowosci Wlostów. 12

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

02. UWARUNKOWANIA TERENOWE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

02. UWARUNKOWANIA TERENOWE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA W-416.III.02 1/9 02. UWARUNKOWANIA TERENOWE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Spis tresci: 4.1 Tereny rozwojowe...2 4.2 Tereny rozwojowe o znaczeniu ponad lokalnych oraz glówne tereny rozwojowe gmin...4 4.3 Obszary

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Opatowskie rolnictwem stoi

Opatowskie rolnictwem stoi Opatowskie rolnictwem stoi Powierzchnia powiatu opatowskiego liczy 91151 ha i swoim zasięgiem obejmuje 8 gmin: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice. Są to gminy typowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

30N3r\1b>l M V).lSf'31V\1 vav'~

30N3r\1b>l M V).lSf'31V\1 vav'~ 30N3r\1b>l M V).lSf'31V\1 vav'~ UCHWALA NR XXIX/196/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka dla dzialki nr 116/1.

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

MPZP MALIN I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W GMINIE WISZNIA MAŁA WE WSI MALIN OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR 44/3

MPZP MALIN I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W GMINIE WISZNIA MAŁA WE WSI MALIN OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR 44/3 MPZP MALIN I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W GMINIE WISZNIA MAŁA WE WSI MALIN OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR 44/3 UCHWAŁA NR III/XXII/159/2000 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin w gminie Wisznia Mała, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański.

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Gmina Jarocin Gmina Jarocin Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Leży przy drodze krajowej Nr 19 pomiędzy Rzeszowem (70 km), a Lublinem (100 km). Północno wschodnia granica

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na lata 2009-2010. Dzialajac na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia...

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XL/393/2001 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Z DNIA 25 pazdziernika 2001r. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

UCHWALA Nr XL/393/2001 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Z DNIA 25 pazdziernika 2001r. Rozdzial 1 Przepisy ogólne UCHWALA Nr XL/393/2001 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Z DNIA 25 pazdziernika 2001r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Zagadnienia kluczowe dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wdrażania RPO dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020 analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1783/1999. z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1783/1999. z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1783/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgledniajac

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. Jakie projekty mogą liczyć na współfinansowanie?

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Park Przemysłowy w Wałbrzychu

Park Przemysłowy w Wałbrzychu Park Przemysłowy w Wałbrzychu Poniatów dzielnica o największych perspektywach gospodarczych i mieszkaniowych w Wałbrzychu Strefa Aktywności Gospodarczej Obszaru Poniatowa Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo