Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę"

Transkrypt

1 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_ WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język nauczania: Język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Prowadząc y: Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Zaliczenie na ocenę Ćwic zenia 15 1 I Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 3 W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Ćwic zenia 9 1 I Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie metod i narzędzi analizy strategicznej oraz istoty formułowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. WYMAGANIA WSTĘPNE: Mikroekonomia, Podstawy zarządzania. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Przedmiot stanowi kompleksowe ujęcie znaczenia prowadzenia analizy strategicznej oraz formułowania strategii rozwoju dla przedsiębiorstwa. Pojęcie, geneza i rozwój zarządzania strategicznego, etapy zarządzania strategicznego, metodyka planowania strategicznego, wybrane metody i narzędzia analizy strategicznej: analiza otoczenia dalszego i bliższego (metoda Benchmarking, metoda 5 sił Portera, metoda PEST), analiza potencjału przedsiębiorstwa (cykl życia produktu, metody portfelowe: Macierz McKinsey a, Macierz Hofer a, Macierz BCG, analiza SWOT, bilans strategiczny), analiza SPACE. Przewaga konkurencyjna firmy: kluczowe kompetencje, rywalizacja w sektorze, mapa grup strategicznych, koncepcja gron, propozycja aliansów strategicznych dla firmy. Źródła informacyjne analizy strategicznej: budowanie i ochrona systemu informacji strategicznej w przedsiębiorstwie. Proces formułowania i wdrażania strategii rozwoju. W ramach ćwiczeń opracowywane są następujące zagadnienia: analiza otoczenia dalszego i bliższego: metoda Benchmarking, metoda 5 sił Portera, metoda PEST, analiza potencjału przedsiębiorstwa (cykl życia produktu, metody portfelowe: Macierz McKinsey a, Macierz Hofer a, Macierz BCG, bilans strategiczny),

2 analiza SWOT, analiza SPACE Przewaga konkurencyjna firmy: kluczowe kompetencje, rywalizacja w sektorze, mapa grup strategicznych, koncepcja gron, propozycja aliansów strategicznych dla firmy METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol kierunkowyc h efektów kształcenia K_W08 K_W14 K_W16 Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego, a w szczególności: - roli strategii rozwoju firmy i ich rodzajów, - sporządzania planu strategicznego, - metod portfelowych, - zintegrowanego procesu zarządzania strategicznego. Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zarządzania wiedzą. Definiuje etapy formułowania strategii, potrafi interpretować wyniki analizy strategicznej. Ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu zarządzania, np. budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o kompetencje, budowanie mapy grup strategicznych, definiowanie propozycji aliansów strategicznych. K_W19 Potrafi analizować otoczenie dalsze i bliższe przedsiębiorstwa przemysłowego np. budować model 5 sił Portera, zdefiniować i ocenić otoczenie dalsze za pomocą metody PEST. K_U01 K_U04 K_U08 K_K02 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dla potrzeb przeprowadzenia analizy strategicznej. Potrafi pozyskiwać, integrować, interpretować, wyciągać wnioski oraz formułować opinie, na podstawie materiałów reklamowych, pozyskanych z literatury, baz danych oraz innych nowoczesnych środków przekazywania informacji, tj. przeprowadzić analizę konkurencji za pomocą benchmarkingu. Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku naukowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje potrafi argumentować podejmowane decyzje strategiczne K_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy formułowanie strategii rozwoju dla firmy Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W08 T2A_U01 T2A_U10 T2A_U02 T2A_K02 T2A_K06 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykład: zaliczenie na ocenę Ocena wystawiana na podstawie testu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości przedmiotowych zagadnień (K_W08, K_W14, K_W16, K_W19). Ćwiczenie: zaliczenie na ocenę

3 Ocena wyznaczana na podstawie wyników z kolokwium - ocena umiejętności związanych z realizacją zadań ćwiczeniowych (K_U01, K_U04, KU08). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Nakład pracy studenta 105 (75*) godzin, w tym: udział w wykładach 15 (9*) godzin, udział w zajęciach ćwiczeniowych 15 (9*) godzin, udział w konsultacjach 30 (18*) godzin, przygotowanie do zajęć 15 (15*) godzin, przygotowanie do kolokwium 15 (15*) godzin, zapoznanie się ze źródłami literaturowymi 15 (9*) godzin, * studia niestacjonarne LITERATURA PODSTAWOWA: Gierszewska G., Romanowska M. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 2000 Pierścionek Z. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa Wydawnictwo Naukowe PWN 2003 r. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 Zarządzanie strategiczne. Koncepcje metody. Red. R. Krupski Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu wyd LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: - UWAGI:

4 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr ORGANIZACI JJA SYSTEMÓW PRODUKCY JJNYCH Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_ WM-ZIP-N2-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język nauczania: Język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Sebastian Saniuk, Prowadząc y: Dr inż. Sebastian Saniuk, zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Egzamin ustny 1 Projekt 15 1 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 3 W ykład 9 1 Egzamin ustny 1 Projekt 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Celem zajęć jest poznanie metod analizy i projektowania systemów produkcyjnych. Opanowanie technik projektowania i organizacji systemów produkcyjnych. W szczególności opanowanie zakresu poruszanych zagadnień dotyczących opisu struktury systemu oraz procesu produkcyjnego, metod i technik zarządzania systemami produkcyjnymi, modelowania i symulacji procesów produkcyjnych, tworzenia logicznych i strukturalnych powiązań w projektowaniu rozproszonej struktury organizacyjnej systemu produkcyjnego. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zarządzanie produkcją na I stopniu studiów ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład: Wprowadzenie - pojęcia podstawowe. Kierunki rozwoju systemów produkcyjnych. Proces produkcyjny, system produkcyjny i otoczenie. Typy formy i odmiany organizacji produkcji przykłady. Opis struktury produktu i procesów produkcyjnych. Projektowanie procesów produkcyjnych. Planowanie zasobów i zarządzanie projektem produkcyjnym w oparciu o infrastrukturę produkcyjną i dokumentację techniczną oraz normatywne zapotrzebowanie pracochłonności i materiałochłonności. Projektowanie systemów wytwórczych. Metody i techniki zarządzania systemami produkcyjnymi. Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych. Wdrożenie projektu systemu. Planowanie i harmonogramowanie produkcji. Planowanie przepływu w warunkach ograniczeń zasobowych. Metody i techniki planowania produkcji. TOC Teoria ograniczeń w planowaniu operacyjnym. Strategie sterowania produkcją podstawowe zasady sterowania przepływem. Zarządzanie logistyczne w systemach produkcyjnych. Zintegrowane systemy zarządzania.

5 Projekt: Wykonanie projektu dowolnego systemu produkcyjnego z analizą rozmieszczenia stanowisk, zaprojektowaniem przepływu produkcji, podstawowe obliczenia normatywów przepływu produkcji w systemie. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwencjonalny w formie prezentacji multimedialnej z aktywnym uczestnictwem studentów (pytania problemowe w trakcie wykładu z zakresu tematyki wykładu) Projekt: metoda projektu, samodzielna praca w zespołach 2-3 osobowych prezentacja opracowanego materiału przez studentów w formie multimedialnej, dyskusja nad prezentowaną treścią. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol kierunkowych efektów kształcenia K_W12 K_W17 K_U02 K_U16 K_U21, K_U24, K_U25 K_K06 Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Po ukończeniu kursu student: Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie organizacji systemów produkcyjnych, planowania i sterowania przepływem produkcji w systemie. Ma uporządkowaną, podbudowaną wiedzę w zakresie zarządzania produkcją przemysłową i usługami oraz organizacją systemów produkcyjnych związaną z Zarządzaniem i Inżynierią Produkcji. Potrafi planować eksperymenty i działania inżynierskie oraz opracowywać wyniki tych badań i prac inżynierskich, wyciągać wnioski i formułować i wystarczająco uzasadniać opinie w sprawach technicznych. Potrafi wykorzystać poznane metody i symulacje komputerowe do analizy i oceny systemów produkcji. Potrafi zaprojektować złożony system wytwórczy/usługowy i dobrać metody zarządzania przepływami procesów (stosując także koncepcyjne nowe metody), zaprojektować stanowiska pracy oraz dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania zaproponowanych rozwiązań. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych i prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich T2A _W03 T2A _W04 T2A_U01 T2A_U09 T2A_U15 T2A_U19 T2A_U17 T2A_K06 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: prowadzenia zajęć (wykład konwencjonalny połączony z aktywnym uczestnictwem studentów, dyskusją nad poruszaną tematyką) pozwala na bieżąco ocenić nabywana wiedzę, szczególnie egzamin ustny pozwala ocenić wiedzę (K_W12, K_W17). Laboratorium i realizacja serii eksperymentów połączona z analiza danych uzyskanych z eksperymentów i przygotowanie sprawozdania pozwala sprawdzić kompetencje (K_U02, K_U16). Realizacja projektu i prezentacja w formie multimedialnej pozwala ocenić umiejętność (K_U24). Zarówno sprawozdanie z laboratorium, bieżąca obserwacja studentów podczas realizacji symulacji pozwala ocenić ich kompetencje społeczne (K_K06). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:

6 Nakład pracy studenta: 90 (90*) godzin, w tym udział w wykładach i projekcie: 30 (27*), konsultacje 18 (18*) godzin, udział w egzaminie 2 (2*), przygotowanie do egzaminu 10 (10*) godzin, opracowanie Projektu 20 (20) godzin, zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 (13*). * - studia niestacjonarne. LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Durlik I. : Inżynieria zarządzania (Nowe wydanie cz.i), Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Placet, Organizacja i sterowanie produkcją, red. Brzeziński M., Placet, Matuszek J.: Inżynieria produkcji, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Saniuk S., Kłos S., Bzdyra K., Systemy wspomagania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra Lis S., Santarek K., Strzelczak S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Zarządzanie operacjami, red. Banaszak Z., Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra, 1997.

7 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z I N T E G R O W A N E S Y S T E M Y Z A R Z Ą D Z A N I A Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-03_ WM-ZIP-N2-EP-03_12 Typ przedmiotu: Podstawowy Język nauczania: Język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Prowadząc y: Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Egzamin I Projekt 15 1 Zaliczenie projektu na ocenę Studia niestacjonarne 3 W ykład 9 1 Egzamin I Projekt 18 1 Zaliczenie projektu na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie funkcjonalności zintegrowanych systemów zarządzania i procesowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi, w których takie systemu zostały wdrożone. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zarządzanie produkcją i usługami. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Rozwój i klasyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania. Systemy transakcyjne i systemy wspomagania decyzji. System kompleksowy, a system zintegrowany. Modułowe ujęcie systemu kompleksowego. Ocena systemów klasy ERP. Planowanie potrzeb materiałowych MRP i zasobów produkcyjnych MRP II. Specyfikacja MRP i MRP II. Podstawowe funkcje zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Systemy klasy ERP Implementacja systemów informatycznych. Zarządzanie projektem wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania. Proces wyboru pakietu i metodyka implementacji systemu ERP. Tworzenie zespołu wdrożeniowego. Harmonogram czasowo kosztowy wdrożenia systemu informatycznego. Analiza przedwdrożeniowa. Identyfikacja krytycznych obszarów w przedsiębiorstwie. Określenie przyrostu ilości danych w czasie i wyznaczenie założeń dla sprzętu informatycznego. Przygotowanie infrastruktury informatycznej. Dobór sprzętu: serwery, stacje robocze, sprzęt i infrastruktura sieciowa. Zabezpieczenia systemu informatycznego: systemy antywirusowe, archiwizacja danych i systemy antyprzepięciowe. Logistyka w systemach ERP. Systemy zarządzania relacjami z klientami CRM (ang. Customer Relationship Management). System informowania kierownictwa. Modelowanie procesów biznesowych i przepływów pracy w przedsiębiorstwie (ang. Workflow Management). Systemy

8 modelowania przepływu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Administracja zintegrowanymi systemami zarządzania. Administracja serwerem bazy danych, zabezpieczenia systemu. Naprawa systemu i instalacja nowych wersji. E-biznes, koncepcje zastosowania e-commerce, Business-to- Business (B2B) i Business-to-Customer (B2C). Przegląd istniejących rozwiązań z dziedziny E- commerce. Sklepy internetowe i płatności w Internecie. Organizacje wirtualne. W ramach projektu opracowywane są następujące zagadnienia: wprowadzanie danych konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze technicznego przygotowania produkcji, przygotowywanie ofert i zamówień sprzedaży, harmonogramowanie produkcji wyrobów, przygotowywanie zamówień z zaopatrzenia, wystawianie dokumentów obrotu materiałowego i rejestracja operacji produkcyjnych. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwencjonalny. Projekt. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Odniesienie do efektów dla kierunku studiów Opis efektu kształcenia K_W09 Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. K_W11 Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania. K_W14 Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą. K_U12 Potrafi dokonać wyboru właściwych modułów oraz korzystać ze zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. K_U17 Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z inżynierią produkcji oraz zarządzaniem zastosować podejście systemowe uwzględniając także aspekty ekonomiczne, prawne oraz społeczne. K_K02 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Metoda sprawdzenia efektu kształcenia Egzamin w formie pisemnej Egzamin w formie pisemnej Egzamin w formie pisemnej Obrona projektu i/lub ocena ze sprawozdania Obrona projektu i/lub ocena ze sprawozdania Obrona projektu i/lub ocena ze sprawozdania Obrona projektu i/lub ocena ze sprawozdania prowadzenia zajęć Wykład konwencjonalny Wykład konwencjonalny Wykład konwencjonalny Projekt Projekt Projekt Projekt Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych T2A _W03 T2A _W03 T2A _W03 T2A_U07 T2A_U10 T2A_K02 T2A_K06

9 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA Formą zaliczenia wykładu jest egzamin pisemny (K_W09, K_W11, K_W,14). Formą zaliczenia zajęć projektowych jest ocena projektu obejmującego struktury danych i modele procesów biznesowych przykładowego przedsiębiorstwa produkcyjnego wykonanego w oparciu o wybrany system klasy ERP (K_U12, K_U17, K_K02, K_K06). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Nakład pracy studenta 90 godzin, w tym udział w wykładach 15 godzin (9 * ) i projekcie 15 (18 * ) godzin, przygotowanie do zajęć i opracowanie sprawozdań z realizowanych projektów 20 (30 * ) godzin, przygotowanie do egzaminu 20 (20 * ) godzin oraz konsultacje związane z przygotowaniem projektu 15 godzin. * studia niestacjonarne LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, 2011, 2. Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, 3. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1. Zintegrowane systemy transakcyjne. PWN. Warszawa, Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence. PWN. Warszawa, Szmit M., Informatyka w zarządzaniu. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: - UWAGI:

10 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P R O G N O Z O W A N I E I S Y M U L A C JJ A W P R Z E D S I Ę B I O R S T W I E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-04_ WM-ZIP-N2-EP-04_12 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Julian Jakubowski Prowadząc y: dr inż. Julian Jakubowski zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Egzamin 1 Laboratorium 15 1 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 3 W ykład 9 1 Laboratorium 18 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Umiejętności i kompetencje w zakresie: statystycznej analizy danych, szeregów czasowych, stosowania modeli ekonometrycznych, modeli jakościowych, metod modelowania procesów dyskretnych i ciągłych, stosowania metod prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie. WYMAGANIA WSTĘPNE Podstawowa wiedza z zakresu: procesów produkcyjnych, ekonomii, statystyki. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wyklad W1 Proces produkcyjny. Przedsiębiorstwo produkcyjne. Znaczenie prognoz dla przedsiębiorstwa. Pojęcia podstawowe. Klasyfikacja metod prognozowania. Proces prognostyczny. Podejmowanie decyzji menedżerskich. Metody prognozowania. Horyzont prognozy W2 W3 W4 W5 Mierniki jakości prognoz. Błędy prognoz ex post i ex ante. Ilościowe metody prognozowania. Prognozy na podstawie modeli czasowych. Budowa szeregów czasowych. Modele szeregów czasowych z trendem. Modele analityczne. Liniowe modele wygładzenia wykładniczego. Modele autoregresji i średniej ruchomej (ARMA i ARIMA). Metody oparte na modelach ekonometrycznych. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Jednorównaniowe modele ekonometryczne.

11 W6 Jakościowe metody prognozowania Prognozowanie na bazie heurystyki. Modele analogowe. Modele ze zmiennymi wiodący Modele analizy kohortowej. Testy rynkowe W7 W8 Symulacja procesów ciągłych i dyskretnych. Monitorowanie prognoz. Oprogramowanie wspomagające procesy prognozowania. SAS, Statgraphics Plus, Systat, Statistica. Zastosowanie scenariuszy w prognozowaniu. Laboratorium L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów w prognozowaniu. Wyznaczanie prostej regresji. Implementacja MNK w Excelu (reglinp). Ekstrapolacja liniowej funkcji trendu. Wyznaczanie prognoz punktowych i przedziałowych. Prognozowanie z wykorzystaniem nieliniowego modelu trendu. Linearyzacja funkcji. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. Wahania przypadkowe i sezonowe. Prognozowanie na bazie modeli adaptacyjnych. Metoda naiwna, średniej ruchomej prostej i ważonej. Modele wygładzania wykładniczego (Browna, Holta i Wintersa) Modele ekonometryczne. Heurystyczne metody prognozowania. Kolokwium EFEKTY KSZTAŁCENIA: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W10, K_W20 K_U11 K_U16, K_U22 K_K02 Opis efektu kształcenia Wiedza Ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie prognozowania w procesów produkcyjnych. Rozumie i stosuje terminologie właściwą dla opisu procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Klasyfikuje metody prognozowania według rożnych kryteriów. Potrafi dobrać odpowiednią metodę do rozwiązywanego zadania. Umiejętności Wykorzystuje nabytą wiedzę z ekonomi, matematyki i statystyki do budowy modeli prognostycznych. Posługuje się metodami prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem technologii informatycznych. Kompetencje Posługiwać się nowoczesnym podejściem do analizy ryzyka w działalności produkcyjnej z wykorzystaniem prognozowania. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych T2A_W03 T2A_U07 T2A_U09 T2A_K01 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA Wykład: egzamin na ocenę w formie pisemnej obejmuje weryfikacje znajomości przedstawionych w trakcie wykładów treści (K_W10, K_K02) Laboratorium: zaliczenie na ocenę, na podstawie składowych ocen z bieżących kolokwiów (K_U11, K_U16) OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Nakład pracy studenta sumaryczny: 75 godzin Godziny kontaktowe: 40 godzin (w tym 15 godzin udział w wykładach, 15 godzin udział w zajęciach laboratoryjnych, 6 godzin konsultacji, 4 godziny egzamin) Godziny pracy własnej: 35 godzin, (przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15 godzin, przygotowanie do egzaminu 20 godzin).

12 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Dittman P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o Metody prognozowania zbiór zadań pod redakcją Barbary Radzikowskiej - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze; metody i zastosowania. PWN, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne (Teoria, przykłady, zadania) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Dittman P. Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław Nowak E. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Agencja Wyd. Placed, Warszawa Zaliaś A., Teoria prognozy. PWE, Warszawa Gajda J. B., Prognozowanie i symulacja a prognozowanie gospodarcze. Wydawnictwo C.8. H. Beck, Warszawa 2001.

13 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E P R O JJ E K T E M I I N N O W A C JJ A M I Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-05_ WM-ZIP-N2-EP-05_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język nauczania: Polski Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Josef Basl Prof. dr hab. inż. Josef Basl Prowadząc y: Dr inż. Zygmunt Jocz zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Zaliczenie na ocenę I Projekt 15 1 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 3 W ykład 18 2 Zaliczenie na ocenę I Projekt 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania projektami w szczególności innowacyjnymi. Nabycie wiedzy o istocie, roli i miejscu innowacji w procesach rozwoju przedsiębiorstw. Zrozumienie ekonomicznej treści innowacji oraz programów motywacyjnych dla wzrostu kreatywności. Poznanie krajowej i europejskiej infrastruktury, programów i strategii proinnowacyjnych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Mikroekonomia, podstawy marketingu ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Treść wykładów: Zarządzanie projektami w ujęciu ogólnym. Harmonogram i budżet projektu. Kierowanie zespołem projektowym. Kierunki rozwoju koncepcji zarządzania projektami i zarządzania przez projekty. Innowacje. Ekonomiczna treść innowacji. Innowacyjność, kreatywność i konkurencyjność. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. Człowiek i organizacja w procesie innowacyjnym kultura zarządzania, organizacje wirtualne. Polityka i strategia zarządzania rozwojem przedsiębiorstw w zakresie produktów i usług, procesów, infrastruktury, otoczenia itp. Rola techniki informatycznej w innowacjach. Tworzenie i finansowanie projektów innowacyjnych. Regionalne strategie innowacji. Działalność instytucji regionalnych w zakresie pobudzania procesów innowacyjnych. Programy UE dla innowacji. Strategie innowacyjne polskich przedsiębiorstw analiza na podstawie studiów przypadków. Projekt: Regionalne strategie innowacji. Działalność instytucji regionalnych w zakresie pobudzania procesów innowacyjnych. Programy UE dla innowacji. Strategie innowacyjne polskich przedsiębiorstw analiza na podstawie studiów przypadków.

14 METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwencjonalny. Projekt praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol kierunkowych efektów kształcenia K_W05, K_W20 K_U14 K_U23 K_K06 Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania w organizacjach Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody optymalizacji do rozwiązywania prostych problemów związanych z zarządzaniem projektem i innowacjami Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych T2A_W01 T2A_U09 T2A_K06 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykład: zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień (K_W05, K_K06) Projekt: zaliczenie na ocenę Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych (K_U14) i przygotowania sprawozdania oraz składowej za obronę przez studenta sprawozdania (K_K06). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Nakład pracy studenta 75 godzin, w tym udział w wykładach 15 (18*) godzin, udział w zajęciach projektowych 15 (9*) godzin, konsultacjach 8 (5*) godzin, przygotowanie do zajęć 5 (5*) godzin, opracowanie projektu 15 (20*) godzin, przygotowanie do kolokwium 5 (5*) godzin, zapoznanie się z literaturą 12 (13*) godzin. *- studia niestacjonarne LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Pawlak M.; Zarządzanie projektami,wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Trocki M., Grucza B., Ogonek K.; Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Guliński J., Marciniec B.M.; Innowacje : podaż, popyt, instrumenty transferu, finansowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, Drucker P.F.; Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. strona internetowa oraz strony regionalnych rsi. 2. red. Bogdanienko J; Innowacyjność przedsiębiorstw, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, red. nauk Stankiewicz J.; Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2007.

15 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Systtemy wspomaganiia decyzjjii Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-06_ WM-ZIP-N2-EP-06_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język nauczania: Polski Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. T. Nahirny Prowadząc y: Prof. dr hab. T. Nahirny zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Zaliczenie na ocenę I Projekt 15 1 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 3 W ykład 18 2 Zaliczenie na ocenę I Projekt 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu systemów wspomagania decyzji i metod stosowanych w analizie decyzji, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej oraz opanowanie przez studenta wybranych narzędzi i technik stosowanych w procesie podejmowania decyzji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Podstawy informatyki ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Treści wykładowe. Wprowadzenie do teorii podejmowania decyzji. Pewność, ryzyko, niepewność. Modelowanie matematyczne i decyzje, modele badań operacyjnych i ekonometryczne, statystycznej teorii decyzji, monokryterialnej analizy decyzji, drzewa decyzyjne. Teoria niezawodności i użyteczności a podejmowanie decyzji. Decyzje w warunkach niedokładności. Teoria gier a decyzje, gry dwuosobowe o sumie zero i niezerowej; znaczenie informacji, gry kooperacyjne; negocjacje; podział wypłaty w koalicji; równowaga, strategie optymalne. Przykłady zastosowań w praktyce gospodarczej. Systemy Wspomagania Decyzji a Systemy Informacyjne Zarządzania, Zasady tworzenia i wykorzystania systemów. Projekt. Opracowanie projektu z zakresu problematyki inżynierii produkcji, uwzględniającego podstawy teoretyczne oraz zasady pracy w programie, dotyczącego: Wyboru elementów do próby Prognozowania i regresji liniowej

16 Alokacji środków i równoważenia linii produkcyjnych Szeregowania prac Programowania liniowego, całkowitoliczbowego i zero-jedynkowego Programowania dynamicznego Programowania celowego Zarządzania zapasami PERT-CPM Modelowania sieciowego Systemów kolejkowych Symulacji systemów kolejkowych Gospodarki materiałowej Kart kontrolnych jakości METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwencjonalny. Projekt praca studentów z wykorzystaniem literatury oraz dostępnych systemów DSS. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych K_W04, Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową K_W15 wiedzę z zakresu systemów wspomagania decyzji T2A_W04 K_W18 Student zna podstawowe metody i techniki stosowane w systemach wspomagania decyzji T2A_W07 Student potrafi posługiwać się technikami K_U11, informacyjnymi właściwymi do realizacji wybranych K_U26 zadań decyzyjnych w działalności inżynierskiej T2A_U07 Student potrafi wykorzystać do formułowania i K_U13 rozwiązywania wybranych zadań inżynierskich metody T2A_U09 analityczne i symulacyjne K_K01 Student rozumie potrzebę uczenia się T2A_K01 K_K06 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy T2A_K06 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykład: zaliczenie na oceną. Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień (K_W04, K_W15, K_W18, K_K01, K_K06). Projekt: zaliczenie na ocenę Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych (K_U11, K_U13, K_K06) oraz składowej za obronę przez studenta sprawozdania (K_W04, K_W15). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Nakład pracy studenta 75 godzin, w tym udział w wykładach 15 (18*) godzin, udział w zajęciach projektowych 15 (9*) godzin, konsultacjach 8 (8*) godzin, przygotowanie do zajęć 8 (8*) godzin, opracowanie projektu 15 (15*), przygotowanie do kolokwium 5 (8*) godzin, zapoznanie się z literaturą 9 (9*) godzin. *- studia niestacjonarne LITERATURA PODSTAWOWA: 1. J.Czermiński, Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2002, Toruń 2. E.Radosiński, Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, 2001, Warszawa 3. S. Heilpern, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, Wyd. AE Wrocław Pomoce elektroniczne programów. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

17 1. Bernard Roy, Wielokryterialne wspomaganie decyzji, Warszawa, WNT, T. Szapiro, Decyzje menedżerskie z Excelem, Warszawa, PWE, J. Kałuski, Teoria gier, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002 UWAGI: Tematy projektów dobiera się z powyższej listy w zależności od ilości studentów w grupie.

18 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P R O JJ E K T O W A N I E I N F R A S T R U K T U R Y T E LL E I N F O R M A T Y C Z N E JJ Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-07.3_ WM-ZIP-N2-EP-07.3_12 Typ przedmiotu: Obieralny W ymagania wstępne: Podstawy informatyki. Bazy danych Język nauczania: Język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. Roman Stryjski, Prof. UZ Dr hab. inż. Roman Stryjski, Prof. UZ Prowadzący: Dr inż. Tomasz Borowiecki zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Zaliczenie z oceną I Projekt 15 1 Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 W ykład 9 1 Zaliczenie z oceną I Projekt 9 1 Zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Głównym celem kursu jest przegląd zapoznanie słuchacza z problematyką projektowania infrastruktury teleinformatycznej. WYMAGANIA WSTĘPNE: Technologie informacyjne, elementy architektur systemów komputerowych i sieciowych ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Podstawy transmisji sygnałów cyfrowych w kanałach telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych: opis działania podstawowych bloków funkcjonalnych cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, stosowanych modulacji i metod wielodostępu. Systemy dostępu do sieci teleinformatycznych (modem telefoniczny, ISDN, ADSL). Systemy radiokomunikacji ruchomej i bezprzewodowej (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA i HSUPA, WiMAX). Systemy światłowodowe. Budowa i rodzaje włókien światłowodowych. Nadajniki i odbiorniki sygnału optycznego. Wstęp do projektowania systemu optycznego. Zasady doboru włókien dla różnych zastosowań. Zwielokrotnienie i wzmocnienie sygnałów optycznych. Prognozy rozwoju.

19 Projekt realizowany jest dla indywidualnie określonych obszarów: Umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstwa, a w szczególności sieci LAN i WAN. Cel i zastosowanie sieci komputerowych, dobór urządzeń sieciowych oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania. Poznanie usług i protokołów komunikacyjnych i ich charakterystyki. Administrowanie siecią komputerową. Dobór urządzeń sieciowych. Umiejętność projektowania systemów okablowania. Umiejętność projektowania sieci bezprzewodowych. Znajomość zasad bezpieczeństwa w sieciach komputerowych. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol kierunkowych efektów kształcenia K_W05 K_W06 K_U01 K_U11 K_K01 Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Po ukończeniu kursu student: Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie informatyki i sieci komputerowych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z Zarządzaniem i Inżynierią Produkcji. Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień dyscyplin inżynierskich związanych z Technikami Informatycznymi w inżynierii produkcji Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie Potrafi dobierać i stosować odpowiednie aplikacje komputerowe do obliczeń, symulacji, projektowania i weryfikacji rozwiązań w zakresie związanym z Zarządzaniem i Inżynierią Produkcji Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych T2A _W01 T2A_W02 T2A_U01 T2A_U07 T2A_K01 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Nakład pracy studenta - 50 godzin, w tym udział w wykładach - 15 (9*) godzin, udział w zajęciach projektowych - 15 (9*) godzin, przygotowanie do zajęć i opracowanie zadań projektowych 15 (27*) godzin, przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego 5 (5*) godzin. *-studia niestacjonarne LITERATURA PODSTAWOWA: 6. Krysiak K., Sieci Komputerowe. Kompendium. HELION, Vademecum teleinformatyka III, praca zbiorowa, IDG, Warszawa, Tanenbaum A.S., Sieci komputerowe,, Helion, Gliwice, Wesołowski K., Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2003 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

20 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T E C H N I K I P R O G R A M O W A N I A I I Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-08.1_ WM-ZIP-N2-EP-08.1_12 Typ przedmiotu: wybieralny Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Grzegorz Pająk Prowadząc y: mgr inż. Krzysztof Kujawa, dr inż. Grzegorz Pająk, dr inż. Iwona Pająk, dr inż. Marek Sałamaj zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 zaliczenie na ocenę 1 Projekt 15 1 zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 2 W ykład 9 1 zaliczenie na ocenę 1 Projekt 9 1 zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie z obiektowym podejściem do analizy i projektowania systemów, wykształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnym środowiskiem programistycznym w stopniu umożliwiającym tworzenie prostych elementów systemu informatycznego. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość obsługi komputera, podstawowy programowania w języku Pascal ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład Przypomnienie podstawowych elementów języka Pascal, podstawowe informacje o programowaniu obiektowym i zdarzeniowym. Narzędzia typu RAD i ich zastosowanie na przykładzie środowiska Borland Delphi. Zalety programowania z wykorzystaniem komponentów, biblioteka VCL. Budowa interfejsu użytkownika. Przegląd wybranych komponentów, najważniejsze własności i zdarzenia. Analiza przykładowych aplikacji z rozbudowanym interfejsem użytkownika. Podstawowe elementy modelu obiektowego. Obiekt jako element świata rzeczywistego i jego modelu. Składniki obiektu: atrybuty i metody. Hermetyzacja w programowaniu obiektowym. Klasy obiektów. Dziedziczenie i hierarchia klas.

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo