Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę"

Transkrypt

1 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_ WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język nauczania: Język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Prowadząc y: Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Zaliczenie na ocenę Ćwic zenia 15 1 I Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 3 W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Ćwic zenia 9 1 I Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie metod i narzędzi analizy strategicznej oraz istoty formułowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. WYMAGANIA WSTĘPNE: Mikroekonomia, Podstawy zarządzania. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Przedmiot stanowi kompleksowe ujęcie znaczenia prowadzenia analizy strategicznej oraz formułowania strategii rozwoju dla przedsiębiorstwa. Pojęcie, geneza i rozwój zarządzania strategicznego, etapy zarządzania strategicznego, metodyka planowania strategicznego, wybrane metody i narzędzia analizy strategicznej: analiza otoczenia dalszego i bliższego (metoda Benchmarking, metoda 5 sił Portera, metoda PEST), analiza potencjału przedsiębiorstwa (cykl życia produktu, metody portfelowe: Macierz McKinsey a, Macierz Hofer a, Macierz BCG, analiza SWOT, bilans strategiczny), analiza SPACE. Przewaga konkurencyjna firmy: kluczowe kompetencje, rywalizacja w sektorze, mapa grup strategicznych, koncepcja gron, propozycja aliansów strategicznych dla firmy. Źródła informacyjne analizy strategicznej: budowanie i ochrona systemu informacji strategicznej w przedsiębiorstwie. Proces formułowania i wdrażania strategii rozwoju. W ramach ćwiczeń opracowywane są następujące zagadnienia: analiza otoczenia dalszego i bliższego: metoda Benchmarking, metoda 5 sił Portera, metoda PEST, analiza potencjału przedsiębiorstwa (cykl życia produktu, metody portfelowe: Macierz McKinsey a, Macierz Hofer a, Macierz BCG, bilans strategiczny),

2 analiza SWOT, analiza SPACE Przewaga konkurencyjna firmy: kluczowe kompetencje, rywalizacja w sektorze, mapa grup strategicznych, koncepcja gron, propozycja aliansów strategicznych dla firmy METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol kierunkowyc h efektów kształcenia K_W08 K_W14 K_W16 Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego, a w szczególności: - roli strategii rozwoju firmy i ich rodzajów, - sporządzania planu strategicznego, - metod portfelowych, - zintegrowanego procesu zarządzania strategicznego. Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zarządzania wiedzą. Definiuje etapy formułowania strategii, potrafi interpretować wyniki analizy strategicznej. Ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu zarządzania, np. budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o kompetencje, budowanie mapy grup strategicznych, definiowanie propozycji aliansów strategicznych. K_W19 Potrafi analizować otoczenie dalsze i bliższe przedsiębiorstwa przemysłowego np. budować model 5 sił Portera, zdefiniować i ocenić otoczenie dalsze za pomocą metody PEST. K_U01 K_U04 K_U08 K_K02 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dla potrzeb przeprowadzenia analizy strategicznej. Potrafi pozyskiwać, integrować, interpretować, wyciągać wnioski oraz formułować opinie, na podstawie materiałów reklamowych, pozyskanych z literatury, baz danych oraz innych nowoczesnych środków przekazywania informacji, tj. przeprowadzić analizę konkurencji za pomocą benchmarkingu. Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku naukowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje potrafi argumentować podejmowane decyzje strategiczne K_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy formułowanie strategii rozwoju dla firmy Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W08 T2A_U01 T2A_U10 T2A_U02 T2A_K02 T2A_K06 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykład: zaliczenie na ocenę Ocena wystawiana na podstawie testu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości przedmiotowych zagadnień (K_W08, K_W14, K_W16, K_W19). Ćwiczenie: zaliczenie na ocenę

3 Ocena wyznaczana na podstawie wyników z kolokwium - ocena umiejętności związanych z realizacją zadań ćwiczeniowych (K_U01, K_U04, KU08). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Nakład pracy studenta 105 (75*) godzin, w tym: udział w wykładach 15 (9*) godzin, udział w zajęciach ćwiczeniowych 15 (9*) godzin, udział w konsultacjach 30 (18*) godzin, przygotowanie do zajęć 15 (15*) godzin, przygotowanie do kolokwium 15 (15*) godzin, zapoznanie się ze źródłami literaturowymi 15 (9*) godzin, * studia niestacjonarne LITERATURA PODSTAWOWA: Gierszewska G., Romanowska M. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 2000 Pierścionek Z. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa Wydawnictwo Naukowe PWN 2003 r. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 Zarządzanie strategiczne. Koncepcje metody. Red. R. Krupski Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu wyd LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: - UWAGI:

4 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr ORGANIZACI JJA SYSTEMÓW PRODUKCY JJNYCH Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_ WM-ZIP-N2-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język nauczania: Język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Sebastian Saniuk, Prowadząc y: Dr inż. Sebastian Saniuk, zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Egzamin ustny 1 Projekt 15 1 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 3 W ykład 9 1 Egzamin ustny 1 Projekt 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Celem zajęć jest poznanie metod analizy i projektowania systemów produkcyjnych. Opanowanie technik projektowania i organizacji systemów produkcyjnych. W szczególności opanowanie zakresu poruszanych zagadnień dotyczących opisu struktury systemu oraz procesu produkcyjnego, metod i technik zarządzania systemami produkcyjnymi, modelowania i symulacji procesów produkcyjnych, tworzenia logicznych i strukturalnych powiązań w projektowaniu rozproszonej struktury organizacyjnej systemu produkcyjnego. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zarządzanie produkcją na I stopniu studiów ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład: Wprowadzenie - pojęcia podstawowe. Kierunki rozwoju systemów produkcyjnych. Proces produkcyjny, system produkcyjny i otoczenie. Typy formy i odmiany organizacji produkcji przykłady. Opis struktury produktu i procesów produkcyjnych. Projektowanie procesów produkcyjnych. Planowanie zasobów i zarządzanie projektem produkcyjnym w oparciu o infrastrukturę produkcyjną i dokumentację techniczną oraz normatywne zapotrzebowanie pracochłonności i materiałochłonności. Projektowanie systemów wytwórczych. Metody i techniki zarządzania systemami produkcyjnymi. Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych. Wdrożenie projektu systemu. Planowanie i harmonogramowanie produkcji. Planowanie przepływu w warunkach ograniczeń zasobowych. Metody i techniki planowania produkcji. TOC Teoria ograniczeń w planowaniu operacyjnym. Strategie sterowania produkcją podstawowe zasady sterowania przepływem. Zarządzanie logistyczne w systemach produkcyjnych. Zintegrowane systemy zarządzania.

5 Projekt: Wykonanie projektu dowolnego systemu produkcyjnego z analizą rozmieszczenia stanowisk, zaprojektowaniem przepływu produkcji, podstawowe obliczenia normatywów przepływu produkcji w systemie. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwencjonalny w formie prezentacji multimedialnej z aktywnym uczestnictwem studentów (pytania problemowe w trakcie wykładu z zakresu tematyki wykładu) Projekt: metoda projektu, samodzielna praca w zespołach 2-3 osobowych prezentacja opracowanego materiału przez studentów w formie multimedialnej, dyskusja nad prezentowaną treścią. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol kierunkowych efektów kształcenia K_W12 K_W17 K_U02 K_U16 K_U21, K_U24, K_U25 K_K06 Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Po ukończeniu kursu student: Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie organizacji systemów produkcyjnych, planowania i sterowania przepływem produkcji w systemie. Ma uporządkowaną, podbudowaną wiedzę w zakresie zarządzania produkcją przemysłową i usługami oraz organizacją systemów produkcyjnych związaną z Zarządzaniem i Inżynierią Produkcji. Potrafi planować eksperymenty i działania inżynierskie oraz opracowywać wyniki tych badań i prac inżynierskich, wyciągać wnioski i formułować i wystarczająco uzasadniać opinie w sprawach technicznych. Potrafi wykorzystać poznane metody i symulacje komputerowe do analizy i oceny systemów produkcji. Potrafi zaprojektować złożony system wytwórczy/usługowy i dobrać metody zarządzania przepływami procesów (stosując także koncepcyjne nowe metody), zaprojektować stanowiska pracy oraz dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania zaproponowanych rozwiązań. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych i prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich T2A _W03 T2A _W04 T2A_U01 T2A_U09 T2A_U15 T2A_U19 T2A_U17 T2A_K06 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: prowadzenia zajęć (wykład konwencjonalny połączony z aktywnym uczestnictwem studentów, dyskusją nad poruszaną tematyką) pozwala na bieżąco ocenić nabywana wiedzę, szczególnie egzamin ustny pozwala ocenić wiedzę (K_W12, K_W17). Laboratorium i realizacja serii eksperymentów połączona z analiza danych uzyskanych z eksperymentów i przygotowanie sprawozdania pozwala sprawdzić kompetencje (K_U02, K_U16). Realizacja projektu i prezentacja w formie multimedialnej pozwala ocenić umiejętność (K_U24). Zarówno sprawozdanie z laboratorium, bieżąca obserwacja studentów podczas realizacji symulacji pozwala ocenić ich kompetencje społeczne (K_K06). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:

6 Nakład pracy studenta: 90 (90*) godzin, w tym udział w wykładach i projekcie: 30 (27*), konsultacje 18 (18*) godzin, udział w egzaminie 2 (2*), przygotowanie do egzaminu 10 (10*) godzin, opracowanie Projektu 20 (20) godzin, zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 (13*). * - studia niestacjonarne. LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Durlik I. : Inżynieria zarządzania (Nowe wydanie cz.i), Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Placet, Organizacja i sterowanie produkcją, red. Brzeziński M., Placet, Matuszek J.: Inżynieria produkcji, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Saniuk S., Kłos S., Bzdyra K., Systemy wspomagania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra Lis S., Santarek K., Strzelczak S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Zarządzanie operacjami, red. Banaszak Z., Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra, 1997.

7 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z I N T E G R O W A N E S Y S T E M Y Z A R Z Ą D Z A N I A Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-03_ WM-ZIP-N2-EP-03_12 Typ przedmiotu: Podstawowy Język nauczania: Język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Prowadząc y: Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Egzamin I Projekt 15 1 Zaliczenie projektu na ocenę Studia niestacjonarne 3 W ykład 9 1 Egzamin I Projekt 18 1 Zaliczenie projektu na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie funkcjonalności zintegrowanych systemów zarządzania i procesowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi, w których takie systemu zostały wdrożone. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zarządzanie produkcją i usługami. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Rozwój i klasyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania. Systemy transakcyjne i systemy wspomagania decyzji. System kompleksowy, a system zintegrowany. Modułowe ujęcie systemu kompleksowego. Ocena systemów klasy ERP. Planowanie potrzeb materiałowych MRP i zasobów produkcyjnych MRP II. Specyfikacja MRP i MRP II. Podstawowe funkcje zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Systemy klasy ERP Implementacja systemów informatycznych. Zarządzanie projektem wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania. Proces wyboru pakietu i metodyka implementacji systemu ERP. Tworzenie zespołu wdrożeniowego. Harmonogram czasowo kosztowy wdrożenia systemu informatycznego. Analiza przedwdrożeniowa. Identyfikacja krytycznych obszarów w przedsiębiorstwie. Określenie przyrostu ilości danych w czasie i wyznaczenie założeń dla sprzętu informatycznego. Przygotowanie infrastruktury informatycznej. Dobór sprzętu: serwery, stacje robocze, sprzęt i infrastruktura sieciowa. Zabezpieczenia systemu informatycznego: systemy antywirusowe, archiwizacja danych i systemy antyprzepięciowe. Logistyka w systemach ERP. Systemy zarządzania relacjami z klientami CRM (ang. Customer Relationship Management). System informowania kierownictwa. Modelowanie procesów biznesowych i przepływów pracy w przedsiębiorstwie (ang. Workflow Management). Systemy

8 modelowania przepływu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Administracja zintegrowanymi systemami zarządzania. Administracja serwerem bazy danych, zabezpieczenia systemu. Naprawa systemu i instalacja nowych wersji. E-biznes, koncepcje zastosowania e-commerce, Business-to- Business (B2B) i Business-to-Customer (B2C). Przegląd istniejących rozwiązań z dziedziny E- commerce. Sklepy internetowe i płatności w Internecie. Organizacje wirtualne. W ramach projektu opracowywane są następujące zagadnienia: wprowadzanie danych konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze technicznego przygotowania produkcji, przygotowywanie ofert i zamówień sprzedaży, harmonogramowanie produkcji wyrobów, przygotowywanie zamówień z zaopatrzenia, wystawianie dokumentów obrotu materiałowego i rejestracja operacji produkcyjnych. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwencjonalny. Projekt. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Odniesienie do efektów dla kierunku studiów Opis efektu kształcenia K_W09 Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. K_W11 Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania. K_W14 Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą. K_U12 Potrafi dokonać wyboru właściwych modułów oraz korzystać ze zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. K_U17 Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z inżynierią produkcji oraz zarządzaniem zastosować podejście systemowe uwzględniając także aspekty ekonomiczne, prawne oraz społeczne. K_K02 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Metoda sprawdzenia efektu kształcenia Egzamin w formie pisemnej Egzamin w formie pisemnej Egzamin w formie pisemnej Obrona projektu i/lub ocena ze sprawozdania Obrona projektu i/lub ocena ze sprawozdania Obrona projektu i/lub ocena ze sprawozdania Obrona projektu i/lub ocena ze sprawozdania prowadzenia zajęć Wykład konwencjonalny Wykład konwencjonalny Wykład konwencjonalny Projekt Projekt Projekt Projekt Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych T2A _W03 T2A _W03 T2A _W03 T2A_U07 T2A_U10 T2A_K02 T2A_K06

9 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA Formą zaliczenia wykładu jest egzamin pisemny (K_W09, K_W11, K_W,14). Formą zaliczenia zajęć projektowych jest ocena projektu obejmującego struktury danych i modele procesów biznesowych przykładowego przedsiębiorstwa produkcyjnego wykonanego w oparciu o wybrany system klasy ERP (K_U12, K_U17, K_K02, K_K06). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Nakład pracy studenta 90 godzin, w tym udział w wykładach 15 godzin (9 * ) i projekcie 15 (18 * ) godzin, przygotowanie do zajęć i opracowanie sprawozdań z realizowanych projektów 20 (30 * ) godzin, przygotowanie do egzaminu 20 (20 * ) godzin oraz konsultacje związane z przygotowaniem projektu 15 godzin. * studia niestacjonarne LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, 2011, 2. Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, 3. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1. Zintegrowane systemy transakcyjne. PWN. Warszawa, Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence. PWN. Warszawa, Szmit M., Informatyka w zarządzaniu. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: - UWAGI:

10 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P R O G N O Z O W A N I E I S Y M U L A C JJ A W P R Z E D S I Ę B I O R S T W I E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-04_ WM-ZIP-N2-EP-04_12 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Julian Jakubowski Prowadząc y: dr inż. Julian Jakubowski zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Egzamin 1 Laboratorium 15 1 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 3 W ykład 9 1 Laboratorium 18 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Umiejętności i kompetencje w zakresie: statystycznej analizy danych, szeregów czasowych, stosowania modeli ekonometrycznych, modeli jakościowych, metod modelowania procesów dyskretnych i ciągłych, stosowania metod prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie. WYMAGANIA WSTĘPNE Podstawowa wiedza z zakresu: procesów produkcyjnych, ekonomii, statystyki. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wyklad W1 Proces produkcyjny. Przedsiębiorstwo produkcyjne. Znaczenie prognoz dla przedsiębiorstwa. Pojęcia podstawowe. Klasyfikacja metod prognozowania. Proces prognostyczny. Podejmowanie decyzji menedżerskich. Metody prognozowania. Horyzont prognozy W2 W3 W4 W5 Mierniki jakości prognoz. Błędy prognoz ex post i ex ante. Ilościowe metody prognozowania. Prognozy na podstawie modeli czasowych. Budowa szeregów czasowych. Modele szeregów czasowych z trendem. Modele analityczne. Liniowe modele wygładzenia wykładniczego. Modele autoregresji i średniej ruchomej (ARMA i ARIMA). Metody oparte na modelach ekonometrycznych. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Jednorównaniowe modele ekonometryczne.

11 W6 Jakościowe metody prognozowania Prognozowanie na bazie heurystyki. Modele analogowe. Modele ze zmiennymi wiodący Modele analizy kohortowej. Testy rynkowe W7 W8 Symulacja procesów ciągłych i dyskretnych. Monitorowanie prognoz. Oprogramowanie wspomagające procesy prognozowania. SAS, Statgraphics Plus, Systat, Statistica. Zastosowanie scenariuszy w prognozowaniu. Laboratorium L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów w prognozowaniu. Wyznaczanie prostej regresji. Implementacja MNK w Excelu (reglinp). Ekstrapolacja liniowej funkcji trendu. Wyznaczanie prognoz punktowych i przedziałowych. Prognozowanie z wykorzystaniem nieliniowego modelu trendu. Linearyzacja funkcji. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. Wahania przypadkowe i sezonowe. Prognozowanie na bazie modeli adaptacyjnych. Metoda naiwna, średniej ruchomej prostej i ważonej. Modele wygładzania wykładniczego (Browna, Holta i Wintersa) Modele ekonometryczne. Heurystyczne metody prognozowania. Kolokwium EFEKTY KSZTAŁCENIA: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W10, K_W20 K_U11 K_U16, K_U22 K_K02 Opis efektu kształcenia Wiedza Ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie prognozowania w procesów produkcyjnych. Rozumie i stosuje terminologie właściwą dla opisu procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Klasyfikuje metody prognozowania według rożnych kryteriów. Potrafi dobrać odpowiednią metodę do rozwiązywanego zadania. Umiejętności Wykorzystuje nabytą wiedzę z ekonomi, matematyki i statystyki do budowy modeli prognostycznych. Posługuje się metodami prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem technologii informatycznych. Kompetencje Posługiwać się nowoczesnym podejściem do analizy ryzyka w działalności produkcyjnej z wykorzystaniem prognozowania. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych T2A_W03 T2A_U07 T2A_U09 T2A_K01 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA Wykład: egzamin na ocenę w formie pisemnej obejmuje weryfikacje znajomości przedstawionych w trakcie wykładów treści (K_W10, K_K02) Laboratorium: zaliczenie na ocenę, na podstawie składowych ocen z bieżących kolokwiów (K_U11, K_U16) OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Nakład pracy studenta sumaryczny: 75 godzin Godziny kontaktowe: 40 godzin (w tym 15 godzin udział w wykładach, 15 godzin udział w zajęciach laboratoryjnych, 6 godzin konsultacji, 4 godziny egzamin) Godziny pracy własnej: 35 godzin, (przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15 godzin, przygotowanie do egzaminu 20 godzin).

12 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Dittman P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o Metody prognozowania zbiór zadań pod redakcją Barbary Radzikowskiej - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze; metody i zastosowania. PWN, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne (Teoria, przykłady, zadania) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Dittman P. Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław Nowak E. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Agencja Wyd. Placed, Warszawa Zaliaś A., Teoria prognozy. PWE, Warszawa Gajda J. B., Prognozowanie i symulacja a prognozowanie gospodarcze. Wydawnictwo C.8. H. Beck, Warszawa 2001.

13 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E P R O JJ E K T E M I I N N O W A C JJ A M I Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-05_ WM-ZIP-N2-EP-05_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język nauczania: Polski Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Josef Basl Prof. dr hab. inż. Josef Basl Prowadząc y: Dr inż. Zygmunt Jocz zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Zaliczenie na ocenę I Projekt 15 1 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 3 W ykład 18 2 Zaliczenie na ocenę I Projekt 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania projektami w szczególności innowacyjnymi. Nabycie wiedzy o istocie, roli i miejscu innowacji w procesach rozwoju przedsiębiorstw. Zrozumienie ekonomicznej treści innowacji oraz programów motywacyjnych dla wzrostu kreatywności. Poznanie krajowej i europejskiej infrastruktury, programów i strategii proinnowacyjnych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Mikroekonomia, podstawy marketingu ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Treść wykładów: Zarządzanie projektami w ujęciu ogólnym. Harmonogram i budżet projektu. Kierowanie zespołem projektowym. Kierunki rozwoju koncepcji zarządzania projektami i zarządzania przez projekty. Innowacje. Ekonomiczna treść innowacji. Innowacyjność, kreatywność i konkurencyjność. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. Człowiek i organizacja w procesie innowacyjnym kultura zarządzania, organizacje wirtualne. Polityka i strategia zarządzania rozwojem przedsiębiorstw w zakresie produktów i usług, procesów, infrastruktury, otoczenia itp. Rola techniki informatycznej w innowacjach. Tworzenie i finansowanie projektów innowacyjnych. Regionalne strategie innowacji. Działalność instytucji regionalnych w zakresie pobudzania procesów innowacyjnych. Programy UE dla innowacji. Strategie innowacyjne polskich przedsiębiorstw analiza na podstawie studiów przypadków. Projekt: Regionalne strategie innowacji. Działalność instytucji regionalnych w zakresie pobudzania procesów innowacyjnych. Programy UE dla innowacji. Strategie innowacyjne polskich przedsiębiorstw analiza na podstawie studiów przypadków.

14 METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwencjonalny. Projekt praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol kierunkowych efektów kształcenia K_W05, K_W20 K_U14 K_U23 K_K06 Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania w organizacjach Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody optymalizacji do rozwiązywania prostych problemów związanych z zarządzaniem projektem i innowacjami Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych T2A_W01 T2A_U09 T2A_K06 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykład: zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień (K_W05, K_K06) Projekt: zaliczenie na ocenę Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych (K_U14) i przygotowania sprawozdania oraz składowej za obronę przez studenta sprawozdania (K_K06). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Nakład pracy studenta 75 godzin, w tym udział w wykładach 15 (18*) godzin, udział w zajęciach projektowych 15 (9*) godzin, konsultacjach 8 (5*) godzin, przygotowanie do zajęć 5 (5*) godzin, opracowanie projektu 15 (20*) godzin, przygotowanie do kolokwium 5 (5*) godzin, zapoznanie się z literaturą 12 (13*) godzin. *- studia niestacjonarne LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Pawlak M.; Zarządzanie projektami,wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Trocki M., Grucza B., Ogonek K.; Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Guliński J., Marciniec B.M.; Innowacje : podaż, popyt, instrumenty transferu, finansowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, Drucker P.F.; Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. strona internetowa oraz strony regionalnych rsi. 2. red. Bogdanienko J; Innowacyjność przedsiębiorstw, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, red. nauk Stankiewicz J.; Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2007.

15 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Systtemy wspomaganiia decyzjjii Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-06_ WM-ZIP-N2-EP-06_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język nauczania: Polski Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. T. Nahirny Prowadząc y: Prof. dr hab. T. Nahirny zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Zaliczenie na ocenę I Projekt 15 1 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 3 W ykład 18 2 Zaliczenie na ocenę I Projekt 9 1 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu systemów wspomagania decyzji i metod stosowanych w analizie decyzji, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej oraz opanowanie przez studenta wybranych narzędzi i technik stosowanych w procesie podejmowania decyzji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Podstawy informatyki ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Treści wykładowe. Wprowadzenie do teorii podejmowania decyzji. Pewność, ryzyko, niepewność. Modelowanie matematyczne i decyzje, modele badań operacyjnych i ekonometryczne, statystycznej teorii decyzji, monokryterialnej analizy decyzji, drzewa decyzyjne. Teoria niezawodności i użyteczności a podejmowanie decyzji. Decyzje w warunkach niedokładności. Teoria gier a decyzje, gry dwuosobowe o sumie zero i niezerowej; znaczenie informacji, gry kooperacyjne; negocjacje; podział wypłaty w koalicji; równowaga, strategie optymalne. Przykłady zastosowań w praktyce gospodarczej. Systemy Wspomagania Decyzji a Systemy Informacyjne Zarządzania, Zasady tworzenia i wykorzystania systemów. Projekt. Opracowanie projektu z zakresu problematyki inżynierii produkcji, uwzględniającego podstawy teoretyczne oraz zasady pracy w programie, dotyczącego: Wyboru elementów do próby Prognozowania i regresji liniowej

16 Alokacji środków i równoważenia linii produkcyjnych Szeregowania prac Programowania liniowego, całkowitoliczbowego i zero-jedynkowego Programowania dynamicznego Programowania celowego Zarządzania zapasami PERT-CPM Modelowania sieciowego Systemów kolejkowych Symulacji systemów kolejkowych Gospodarki materiałowej Kart kontrolnych jakości METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwencjonalny. Projekt praca studentów z wykorzystaniem literatury oraz dostępnych systemów DSS. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych K_W04, Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową K_W15 wiedzę z zakresu systemów wspomagania decyzji T2A_W04 K_W18 Student zna podstawowe metody i techniki stosowane w systemach wspomagania decyzji T2A_W07 Student potrafi posługiwać się technikami K_U11, informacyjnymi właściwymi do realizacji wybranych K_U26 zadań decyzyjnych w działalności inżynierskiej T2A_U07 Student potrafi wykorzystać do formułowania i K_U13 rozwiązywania wybranych zadań inżynierskich metody T2A_U09 analityczne i symulacyjne K_K01 Student rozumie potrzebę uczenia się T2A_K01 K_K06 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy T2A_K06 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykład: zaliczenie na oceną. Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień (K_W04, K_W15, K_W18, K_K01, K_K06). Projekt: zaliczenie na ocenę Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych (K_U11, K_U13, K_K06) oraz składowej za obronę przez studenta sprawozdania (K_W04, K_W15). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Nakład pracy studenta 75 godzin, w tym udział w wykładach 15 (18*) godzin, udział w zajęciach projektowych 15 (9*) godzin, konsultacjach 8 (8*) godzin, przygotowanie do zajęć 8 (8*) godzin, opracowanie projektu 15 (15*), przygotowanie do kolokwium 5 (8*) godzin, zapoznanie się z literaturą 9 (9*) godzin. *- studia niestacjonarne LITERATURA PODSTAWOWA: 1. J.Czermiński, Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2002, Toruń 2. E.Radosiński, Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, 2001, Warszawa 3. S. Heilpern, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, Wyd. AE Wrocław Pomoce elektroniczne programów. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

17 1. Bernard Roy, Wielokryterialne wspomaganie decyzji, Warszawa, WNT, T. Szapiro, Decyzje menedżerskie z Excelem, Warszawa, PWE, J. Kałuski, Teoria gier, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002 UWAGI: Tematy projektów dobiera się z powyższej listy w zależności od ilości studentów w grupie.

18 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P R O JJ E K T O W A N I E I N F R A S T R U K T U R Y T E LL E I N F O R M A T Y C Z N E JJ Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-07.3_ WM-ZIP-N2-EP-07.3_12 Typ przedmiotu: Obieralny W ymagania wstępne: Podstawy informatyki. Bazy danych Język nauczania: Język polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. Roman Stryjski, Prof. UZ Dr hab. inż. Roman Stryjski, Prof. UZ Prowadzący: Dr inż. Tomasz Borowiecki zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 Zaliczenie z oceną I Projekt 15 1 Zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 W ykład 9 1 Zaliczenie z oceną I Projekt 9 1 Zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Głównym celem kursu jest przegląd zapoznanie słuchacza z problematyką projektowania infrastruktury teleinformatycznej. WYMAGANIA WSTĘPNE: Technologie informacyjne, elementy architektur systemów komputerowych i sieciowych ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Podstawy transmisji sygnałów cyfrowych w kanałach telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych: opis działania podstawowych bloków funkcjonalnych cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, stosowanych modulacji i metod wielodostępu. Systemy dostępu do sieci teleinformatycznych (modem telefoniczny, ISDN, ADSL). Systemy radiokomunikacji ruchomej i bezprzewodowej (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA i HSUPA, WiMAX). Systemy światłowodowe. Budowa i rodzaje włókien światłowodowych. Nadajniki i odbiorniki sygnału optycznego. Wstęp do projektowania systemu optycznego. Zasady doboru włókien dla różnych zastosowań. Zwielokrotnienie i wzmocnienie sygnałów optycznych. Prognozy rozwoju.

19 Projekt realizowany jest dla indywidualnie określonych obszarów: Umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstwa, a w szczególności sieci LAN i WAN. Cel i zastosowanie sieci komputerowych, dobór urządzeń sieciowych oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania. Poznanie usług i protokołów komunikacyjnych i ich charakterystyki. Administrowanie siecią komputerową. Dobór urządzeń sieciowych. Umiejętność projektowania systemów okablowania. Umiejętność projektowania sieci bezprzewodowych. Znajomość zasad bezpieczeństwa w sieciach komputerowych. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol kierunkowych efektów kształcenia K_W05 K_W06 K_U01 K_U11 K_K01 Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Po ukończeniu kursu student: Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie informatyki i sieci komputerowych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z Zarządzaniem i Inżynierią Produkcji. Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień dyscyplin inżynierskich związanych z Technikami Informatycznymi w inżynierii produkcji Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie Potrafi dobierać i stosować odpowiednie aplikacje komputerowe do obliczeń, symulacji, projektowania i weryfikacji rozwiązań w zakresie związanym z Zarządzaniem i Inżynierią Produkcji Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych T2A _W01 T2A_W02 T2A_U01 T2A_U07 T2A_K01 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Nakład pracy studenta - 50 godzin, w tym udział w wykładach - 15 (9*) godzin, udział w zajęciach projektowych - 15 (9*) godzin, przygotowanie do zajęć i opracowanie zadań projektowych 15 (27*) godzin, przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego 5 (5*) godzin. *-studia niestacjonarne LITERATURA PODSTAWOWA: 6. Krysiak K., Sieci Komputerowe. Kompendium. HELION, Vademecum teleinformatyka III, praca zbiorowa, IDG, Warszawa, Tanenbaum A.S., Sieci komputerowe,, Helion, Gliwice, Wesołowski K., Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2003 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

20 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T E C H N I K I P R O G R A M O W A N I A I I Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-08.1_ WM-ZIP-N2-EP-08.1_12 Typ przedmiotu: wybieralny Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Grzegorz Pająk Prowadząc y: mgr inż. Krzysztof Kujawa, dr inż. Grzegorz Pająk, dr inż. Iwona Pająk, dr inż. Marek Sałamaj zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 zaliczenie na ocenę 1 Projekt 15 1 zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 2 W ykład 9 1 zaliczenie na ocenę 1 Projekt 9 1 zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie z obiektowym podejściem do analizy i projektowania systemów, wykształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnym środowiskiem programistycznym w stopniu umożliwiającym tworzenie prostych elementów systemu informatycznego. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość obsługi komputera, podstawowy programowania w języku Pascal ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład Przypomnienie podstawowych elementów języka Pascal, podstawowe informacje o programowaniu obiektowym i zdarzeniowym. Narzędzia typu RAD i ich zastosowanie na przykładzie środowiska Borland Delphi. Zalety programowania z wykorzystaniem komponentów, biblioteka VCL. Budowa interfejsu użytkownika. Przegląd wybranych komponentów, najważniejsze własności i zdarzenia. Analiza przykładowych aplikacji z rozbudowanym interfejsem użytkownika. Podstawowe elementy modelu obiektowego. Obiekt jako element świata rzeczywistego i jego modelu. Składniki obiektu: atrybuty i metody. Hermetyzacja w programowaniu obiektowym. Klasy obiektów. Dziedziczenie i hierarchia klas.

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-OSP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

egzamin oraz kolokwium

egzamin oraz kolokwium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/PSY w języku polskim Prognozowanie i symulacje Nazwa przedmiotu w języku angielskim Forecasting and simulation USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Informatyczne systemy zarządzania Management Information Systems A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-SIZP Wydział

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy produkcyjne komputerowo zintegrowane. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie Projektem Project management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LZP-P-S15_pNadGenKH1J9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, projekt Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa Profil

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Controlling operacyjny Operational controlling A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo