WYBRANE DANE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE DANE FINANSOWE"

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od do zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł data przekazania: WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys.eur Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,56-0,75-0,14-0,19 Średnia ważona liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,66 11,38 2,78 2,95 1

2 Szanowni Państwo, zapraszając Państwa do lektury skonsolidowanego sprawozdania finansowego PEKAES za rok 2006 chciałbym, aby czytając cyfry, widzieli w nich Państwo już wykonaną pracę, zrealizowane projekty i cele, które służą operacyjnemu wzmocnieniu naszej firmy. Korzystając z potencjału całego PEKAES, zmieniamy się w coraz efektywniej działającą organizację, z konkurencyjną ofertą usług, z narzędziami w postaci sieci terminali i flotą, odpowiadającą potrzebom rynku oraz, i to jest fundament wszystkich zmian, z kompetencjami zespołu, dzięki którym PEKAES coraz dynamiczniej, aktywniej i skuteczniej konkuruje o wysoką pozycję w ocenie rynku. Łącząc spółki Grupy w jeden PEKAES wzmacniamy relacje pomiędzy zespołami, tworząc nowe standardy zasad współpracy, dopasowujemy się do wymogów konkretnych produktów i usług. Oferując kompleksowy serwis logistyczny, pokazujemy w praktyce, że Kierowcy, Spedytorzy, Planiści, Handlowcy, Finansiści, Mechanicy są i muszą czuć się częścią jednego procesu. W strategii na lata powiedzieliśmy, że PEKAES to operator, który integruje się z celami Klientów i temu służą nasze kolejne działania. Jakość serwisu, jakość informacji, odpowiedzialność za powierzany nam towar, rzeczywiste partnerstwo w łańcuchu dostaw, definiowane jako umiejętność elastycznego dopasowania się do wymagań Klienta - to fundament naszej polityki biznesowej. Chcemy być silni i skuteczni. Chcemy naszym Klientom oferować jakość, a Akcjonariuszom i Inwestorom dobre wyniki i stabilne zyski. PEKAES to firma rozumiejąca, jakie są ważne parametry sukcesu rynkowego. Chcemy być nowoczesną, wartościową marką w logistycznej Europie. Z poważaniem, Krzysztof Zdziarski Prezes Zarządu 31 maja 2007, Błonie 2

3 WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD DO INFORMACJE OGÓLNE 1.1 INFORMACJE O JEDNOSCE DOMINUJĄCEJ I GRUPIE KAPITAŁOWEJ PEKAES Spółka PEKAES.S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 została utworzona w dniu 16 czerwca 1982 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr I-5190/82 sporządzonego przez notariusza Kazimierza Grabowskiego w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Przedmiotem działalności spółki wg PKD jest Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy -6321Z. Czas trwania spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Pekaes jest nieograniczony. Skład Grupy Kapitałowej i przedmiot działalności spółek wchodzących w skład Grupy Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na dzień objęte konsolidacją: PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. przedmiotem przeważającej działalności spółki jest: działalność pozostałych agencji transportowych /jednostka zależna/ PEKAES Transport S.A. przedmiotem działalności spółki jest: rekrutacja i udostępnianie pracowników /jednostka zależna/ ATB Truck S.A. przedmiotem działalności spółki jest: bieżnikowanie opon, sprzedaż nowych opon, sprzedaż tarcz kół, skup karkasów /jednostka zależna/ PEKAES-Service Słubice S.A. przedmiotem działalności spółki jest: obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, pomoc drogowa, sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, sprzedaż detaliczna paliw, hotelarstwo, najem /jednostka zależna/ PEKAES Truck S.A. przedmiotem działalności spółki jest: sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, sprzedaż detaliczna paliw, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, /jednostka zależna/ PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przedmiotem działalności spółki jest: działalność pozostałych agencji transportowych /jednostka zależna/ EXPOLCO Transped Sp. z o.o. - przedmiotem działalności spółki jest: działalność spedycji morskiej /jednostka zależna/ 3

4 Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. przedmiotem działalności spółki jest: działalność innych agencji transportowych, przeładunek towarów, spedycja międzynarodowa /jednostka stowarzyszona/ Jednostki nie objęte konsolidacją: Servipol S.A.w upadłości /jednostka zależna/ Holpeks B.V. Holandia /jednostka zależna-zawieszona działalność/ Transorient Transport Ges. mbh. /jednostka zależna/ Trans Business Center Sp. z o.o. nie podjęła działalności /jednostka zależna/ Global Insurance Brokers Limited S.A. - zawieszona działalność /jednostka stowarzyszona/ Spółki wymienione powyżej zostały wyłączone z konsolidacji, ponieważ ich sprawozdanie nie miało istotnego znaczenia dla prawidłowej prezentacji sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe dotyczy okresu od do , natomiast porównywalne dane finansowe dotyczą okresu od do Skład Zarządu na dzień r. przedstawiał się następująco: Prezes Zarządu Krzysztof Zdziarski Członek Zarządu Grzegorz Kowalik Skład Rady Nadzorczej na dzień r. przedstawiał się następująco: Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Borys Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Edmund Pietrzak Członkowie Rady Nadzorczej Janusz Diemko Markus Hoyer Wioletta Pawłowska Krzysztof Rutkowski Grzegorz Zawada Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia o prospekcie, poniżej prezentujemy wysokość średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do EUR, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, kurs EUR na dzień ,8312 kurs EUR na dzień , kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, kurs średni EUR w okresie od do ,8991 4

5 kurs średni EUR w okresie od do , najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, najwyższy kurs EUR w okresie od do ,1065 najniższy kurs EUR w okresie od do ,7565 najwyższy kurs EUR w okresie od do ,2756 najniższy kurs EUR w okresie od do ,8223 Przeliczenie na EUR wybranych pozycji ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych. Podstawowe pozycje bilansu w tys. EUR - przeliczono odpowiednio według średniego kursu EUR z dnia i : w tys.eur Wyszczególnienie r r. aktywa trwałe aktywa obrotowe aktywa razem kapitał własny kapitał podstawowy zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe pasywa razem Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w tys. EUR - przeliczono odpowiednio według kursów średnich za 2006 roku i 2005 roku.: w tys.eur Wyszczególnienie r r. przychody ze sprzedaży zysk brutto ze sprzedaży zysk na działalności operacyjnej zysk przed opodatkowaniem zysk netto Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w tys. EUR - przeliczono odpowiednio według kursu EUR z dnia i : w tys.eur Wyszczególnienie r r. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej środki pieniężne netto z działalności finansowej

6 zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych środki pieniężne na początek okresu środki pieniężne na koniec okresu INFORMACJE O PODSTAWIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO, WALUCIE SPRAWOZDAWCZEJ ORAZ ZASTOSOWANYM POZIOMIE ZAOKRĄGLEŃ Sprawozdanie finansowe Grupy PEKAES. za okres sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Grupy Pekaes przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2006 roku oraz braku okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności. W związku z zaistnieniem przesłanek wynikających z Kodeksu spółek handlowych w spółkach Grupy; PEKAES Transport S.A. i PEKAES Multi Spedytor Sp. z o.o., dotyczących sytuacji, gdzie straty za 2005 rok w tych podmiotach przekroczyły określoną wielkość kapitałów zapasowego, rezerwowych i kapitału zakładowego, w obu spółkach podjęte zostały stosowne uchwały. W PEKAES Transport S.A. Uchwałą nr 24/2006 z dnia 11 maja 2006 roku, podjętą w trybie art.397 ksh w sprawie dalszego istnienia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o kontynuowaniu jej działalności. W PEKAES Multi Spedytor Sp. z o.o. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 28 kwietnia 2006, w oparciu o art ksh podjęło Uchwałę nr 17/2006 o dalszym kontynuowaniu działalności Spółki. Podstawą do podjęcia takich decyzji przez najwyższe organy właścicielskie w obu spółkach był Plan Rozwoju i Restrukturyzacji Grupy PEKAES. Na dzień r. strata w Pekaes Transport S.A. jest nadal większa od wielkości kapitału zapasowego, rezerwowego i kapitału zakładowego. W roku 2006 realizowano przyjęty w dniu r. Planu Rozwoju i Restrukturyzacji Grupy PEKAES, którego celem jest integracja działalności spółek PEKAES SA, Pekaes Transport S.A. oraz Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. w obszarze transportu, spedycji i logistyki. Integracja spółek pozwoli osiągnąć poprawę jakości zarządzania, obniżyć koszty, wyeliminować wzajemne rozliczenia pomiędzy spółkami Grupy oraz zapewnić Grupie wyższą konkurencyjność na rynku. W związku z tym, wykonując postanowienia Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia r., w dniu r. dokonano wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki PEKAES SA do Spółki Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale tej Spółki. W następstwie ustalenia wartości składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa w dniu r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników PEKAES Multi-Spedytor Sp z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę ,00 zł poprzez ustanowienie udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł, które zostały w całości objęte przez jedynego wspólnika Spółkę PEKAES SA. Spółka PEKAES SA. pokryła w dniu r. udziały w podwyższonym kapitale zakładowym 6

7 spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa PEKAES S.A. o wartości zł. Jednostka dominująca PEKAES S.A. pomimo wniesienia przez nią do spółki Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zaprzestania podstawowej działalności, jaką była dzierżawa majątku trwałego, będzie kontynuować działalność oraz osiągać przychody z lokat i sprzedaży papierów wartościowych, które posiada. Jednocześnie w dniu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia roku PEKAES Transport zbył na rzecz spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. oraz PEKAES Service Słubice S.A. składniki majątku o łącznej wartości zł. W dniu 16 stycznia 2007 roku została przyjęta uchwałą Zarządu i zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej "Strategia PEKAES na lata ". Strategia zakłada rozwój grupy kapitałowej Pekaes w obszarze przewozów całopojazdowych, drobnicowych, spedycji lotniczej i morskiej oraz logistyki jako operatora logistycznego, jak również w obszarze poza logistycznej komplementarnej działalności serwisowej. Strategia na lata zawiera m.in. zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych grupy kapitałowej Pekaes w łącznej kwocie 61,3 mln zł, obejmujące: a) wydatki na systemy informatyczne 9,9 mln zł, b) wydatki na magazyn logistyczny 10 mln zł, c) wydatki na odtworzenie środków trwałych, na infrastrukturę nowych oddziałów, telekomunikację oraz pozostałe wydatki 5,2 mln zł. d) wydatki na akwizycje spółek, w szczególności zakup firmy logistycznej oraz wykup udziałów mniejszościowych 36,2 mln zł W dniu 31 stycznia 2007 roku zostały podpisane plany połączenia Spółki Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką Pekaes Multi-Service Sp. z o.o. oraz Spółki Pekaes SA ze Spółką Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. W dniu 11 kwietnia 2007r. Zarządy Spółek Pekaes S.A. i Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. przyjęły skorygowaną treść dokumentów do planu połączenia. Połączenie spółek stanowi realizację planów restrukturyzacji grupy kapitałowej Pekaes mającej na celu stworzenie uproszczonej i nowoczesnej struktury organizacyjnej grupy oraz skorzystanie z efektów synergii połączonych spółek. Wynikiem powyższych działań będzie możliwość reagowania w sposób płynny na wymagania stawiane grupie Pekaes przez jej klientów oraz rynek, a także wzrost wyniku finansowego grupy kapitałowej Pekaes. Połączenie Spółki Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką Pekaes Multi-Service Sp. z o.o. nastąpi na podstawie przepisu art pkt 1) oraz art Kodeksu spółek handlowych. 7

8 poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Pekaes Multi-Service Sp. z o.o. na Spółkę Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o.. W dniu 2 maja 2007 r, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. z PEKAES MULTI-SERVICE Sp. z o.o. Podobnie, połączenie Pekaes SA i Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. nastąpi na podstawie przepisu art pkt 1) oraz art Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. na Pekaes SA bez podwyższenia kapitału zakładowego Pekaes SA. Pekaes Multi-Service Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o., która z kolei jest spółką w 100% zależną od Pekaes SA. Pekaes SA jest spółką o charakterze holdingowym, której zasadniczym zadaniem jest zarządzanie grupą kapitałową Pekaes, podczas, gdy Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. jest spółką bezpośrednio realizującą zasadnicze zadania operacyjne w grupie kapitałowej Pekaes, między innymi poprzez świadczenie usług transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych. Natomiast Pekaes Multi-Service Sp. z o.o. jest spółką, która prowadzi działalność w zakresie obsługi transportu wewnątrzzakładowego dla firmy Arctic Paper Kostrzyń S.A 2.STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2.1.ZASADY RACHUNKOWOŚCI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem wyceny niektórych aktywów trwałych (nieruchomości inwestycyjne) oraz aktywów finansowych, które zgodnie z MSSF wyceniane są według wartości godziwej. Grupa Kapitałowa Pekaes stosuje zasady rachunkowości zaprezentowane w punkcie ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁANIA Zasada kontynuacji działania zakłada, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, jeżeli nie jest to niezgodne z przepisami prawa lub rzeczywistością gospodarczą. Przyjęcie takiego założenia uzasadnia wycenę posiadanych zasobów i ich stopniowego zużycia na podstawie faktycznie poniesionych kosztów (zasada kosztu historycznego). Odstąpienie od zasady kontynuacji działania musi być uzasadnione stanem prawnym (likwidacja, upadłość, przekazanie, podział, lub sprzedaż związane z obniżeniem wartości aktywów netto, wygaśnięcie umowy Spółki bądź koncesji stanowiącej podstawę jej działalności) lub rzeczywistością gospodarczą (utrata istotnego rynku zbytu, brak płynności, ponoszone straty itp.). W przypadku utraty zdolności do kontynuowania działalności posiadane zasoby wycenione będą w cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, 8

9 pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku utworzona zostanie również rezerwa na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaprzestaniem działalności lub jej znacznym ograniczeniem ZASADA MEMORIAŁU Zasada memoriału nakłada obowiązek ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym wszystkich operacji gospodarczych w momencie ich powstania, niezależnie od terminu ich zapłaty ZASADA WSPÓŁMIERNOŚCI Zasada współmierności zapewnia, że w wyniku finansowym danego okresu zostaną ujęte wszystkie koszty, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniły się do powstania przychodów tego okresu. Koszty dotyczące danego okresu są to koszty poniesione oraz koszty, które zostaną poniesione w następnych okresach, jeżeli dotyczą danego okresu. Przez związek kosztów z przychodami danego roku należy rozumieć powiązanie w sposób bezpośredni z konkretnym przychodem tego roku lub w sposób pośredni z ogółem przychodów, co oznacza, że w przyszłości nie będzie można tych kosztów przyporządkować do konkretnego przychodu. Koszty te obciążą wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione ZASADA OSTROŻNOŚCI Zasada ostrożności zapewnia dokonanie realnej wyceny aktywów, a także kompletnego wykazania zobowiązań oraz uznanie przychodów za zrealizowane wówczas, jeżeli jest to praktycznie pewne, a ujęcie kosztów z chwilą ich poniesienia, co zapewni, że aktywa i przychody nie będą zawyżone, a zobowiązania i koszty zaniżone. Stosowanie zasady ostrożnej wyceny nie oznacza, że w jednostce mogą być tworzone ukryte kapitały lub nadmierne rezerwy, gdyż w takim przypadku sprawozdanie finansowe nie byłoby neutralne i wiarygodne ZASADA CIĄGŁOŚCI Zasada ciągłości obejmuje ciągłość formalno-rachunkową, długość okresu sprawozdawczego, powiązanie bilansu zamknięcia z bilansem otwarcia, jak również ciągłość zastosowanych i raz przyjętych zasad wyceny aktywów i pasywów, klasyfikacji, prezentacji oraz metod zaliczania przychodów i rozliczania kosztów oraz zapewnienie porównywalności informacji finansowych za kolejne lata obrotowe. Zmiana przyjętych rozwiązań na inne może nastąpić w dowolnym terminie ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, a przyczyny i wpływ tych zmian na wynik finansowy zostaną wykazane w informacji dodatkowej oraz zostanie zapewniona porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian ZASADA ISTOTNOŚCI Zasada istotności dotyczy prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji, które są przydatne i ważące dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. Istotność zależy od kwoty i charakteru pozycji ocenianych w konkretnych okolicznościach jej pominięcia. Podejmując decyzję o tym czy dana pozycja lub pozycje zagregowane są istotne, charakter i rozmiary pozycji oceniać należy łącznie. 9

10 Zasada istotności dotyczy prezentacji sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym ZASADA ZAKAZU KOMPENSAT Zasada kompensaty dotyczy zakazu kompensowania aktywów i zobowiązań, chyba, że MSR wymaga lub dopuszcza dokonanie kompensaty. Pozycje przychodów i kosztów można kompensować wtedy i tylko wtedy, gdy: 1. MSR wymaga tego lub to dopuszcza lub 2. zyski, straty i powiązane z nimi koszty wynikające z tych samych lub zbliżonych transakcji lub zdarzeń nie są istotne ZASADA PRZEWAGI TREŚCI NAD FORMĄ Zasada przewagi treści nad formą oznacza, że sprawozdanie finansowe powinno przedstawiać informacje odzwierciedlające ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji, a nie tylko ich formę prawną. 2.2.WARTOŚCI NIEMATERIALNE WYTWORZONE WE WŁASNYM ZAKRESIE KOSZTY BADAŃ I PRAC ROZWOJOWYCH Koszty prac badawczych nie podlegają aktywowaniu i są prezentowane w rachunku zysków i strat jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione. Koszty prac rozwojowych są kapitalizowane wyłącznie w sytuacji, gdy: - realizowany jest ściśle określony projekt (np. oprogramowanie lub nowe procedury); - prawdopodobne jest, że składnik aktywów przyniesie przyszłe korzyści ekonomiczne; - koszty związane z projektem mogą być wiarygodnie oszacowane. Koszty zakończonych prac rozwojowych są amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres ich ekonomicznej przydatności. W przypadku, gdy niemożliwe jest wyodrębnienie wytworzonego we własnym zakresie składnika aktywów, koszty prac rozwojowych są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. 2.3.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych jak również dla celów jeszcze nieokreślonych, prezentowane są w bilansie wg kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt wytworzenia zwiększany jest o koszty finansowania zewnętrznego skapitalizowane zgodnie z zasadami określonymi w zasadach rachunkowości Grupy Kapitałowej Pekaes. Tego typu koszty finansowania zewnętrznego aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia składnika aktywów, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości przyniosą one jednostce gospodarczej korzyści ekonomiczne oraz pod warunkiem, że cenę nabycia lub koszt wytworzenia można określić w wiarygodny sposób. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane jako koszt w okresie, w którym są ponoszone. Późniejsze nakłady odnoszące się do pozycji rzeczowych aktywów trwałych, które już zostały ujęte jako składnik aktywów, dodaje się do wartości bilansowej tego składnika aktywów, o ile jest prawdopodobne, że spółka uzyska przyszłe korzyści ekonomiczne, które przewyższą korzyści możliwe do osiągnięcia w ramach 10

11 pierwotnie oszacowanych korzyści uzyskiwanych z już posiadanego składnika aktywów. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do używania, takie jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Główne części składowe niektórych pozycji rzeczowych aktywów trwałych wymagające wymiany w regularnych odstępach czasu, księguje się jako odrębne aktywa, ponieważ ich okresy użytkowania są różne od okresu użytkowania pozycji rzeczowych aktywów trwałych, z którymi są powiązane. Jeżeli kryteria ujmowania rzeczowych aktywów trwałych są spełnione, nakłady poniesione z tytułu zamiany lub odnowienia części składowej księguje się jako nabycie odrębnego składnika aktywów, zaś wymienione aktywa są spisywane. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. Środki trwałe prezentowane są w bilansie w wartości kosztu historycznego pomniejszonego o dokonane skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej. - dla środków transportu stosuje się 20% roczną stawkę amortyzacji ( z uwzględnieniem 15% wartości rezydualnej ), - dla środków transportu taboru ciężarowego - nabytego od Pekaes SA lub Pekaes Transport lub wniesionego jako ZORG od Pekaes SA w zależności od roku produkcji, stosuje się następujące stawki amortyzacji ( z uwzględnieniem 10% wartości rezydualnej ): - dla rocznika miesiące, - dla rocznika miesięcy, - dla rocznika miesięcy, - dla rocznika miesięcy, - dla inwestycji w obcych środkach trwałych stosuje się 10 % roczną stawkę amortyzacji, -dla maszyn i urządzeń stosuje się 20% roczną stawkę amortyzacji, za wyjątkiem wózków widłowych, terminali, kopiarek które amortyzuje się przez okres 7 lat, światłowodów, które amortyzuje się przez 10 lat. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej zł nie są uznawane za aktywa trwałe i odpisywane są w ciężar kosztów zużycia materiałów w miesiącu oddania do używania. Okres ekonomicznej użyteczności dla poszczególnych grup środków trwałych określony został na podstawie oceny odpowiednich służb merytorycznych Spółek Grupy Kapitałowej. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat. 2.4.LEASING 11

12 Umowy leasingu finansowego, to umowy na mocy, których przenoszone jest na spółkę zasadniczo całe ryzyko oraz całe potencjalne korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jak leasing operacyjny. Użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego aktywa są traktowane na równi z aktywami spółki i są wyceniane w momencie rozpoczęcia umowy leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej składnika majątku stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową oraz część kapitałową, tak, aby stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w rachunek zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 2.5.NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło przychodów z czynszów i/lub utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany przyrost ich wartości. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do nieruchomości zaliczonych do inwestycji stosuje się zasady stosowane do środków trwałych w zakresie powiększania wartości początkowej o koszty ulepszeń, dokonywania odpisów amortyzacyjnych (z wyłączeniem metod uproszczonych dla środków trwałych o niskiej wartości) oraz aktualizacji wyceny (przeszacowania na podstawie odrębnych przepisów). 2.6.AKTYWA TRWAŁE I GRUPY AKTYWÓW NETTO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia a także grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia wyceniane są po niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą. Aktywa trwałe i grupy aktywów netto są klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa będzie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji. 2.7.ZAPASY Przyjęcie materiałów z zakupu stanowiących własność Jednostek Grupy wycenia się wg ceny nabycia. Materiały wytworzone we własnym zakresie wprowadza się do ksiąg rachunkowych w wartości wynikającej z rzeczywistych kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Materiały reklamowe obciążają koszty okresu w momencie zakupu. Przy czym nie rzadziej niż na koniec kwartału objęte są one inwentaryzacją a nieużyta część materiałów reklamowych jest ujmowana w sprawozdaniu finansowym w ramach zapasów. Przyjęcie towarów z zakupu, stanowiących własność Spółki wycenia się według ceny nabycia. 12

13 Do ustalania kosztów z tytułu rozchodu zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania) materiałów i towarów stosowana jest metoda ceny średniej ważonej. 2.8.KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem dostosowywanych składników majątku, są doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania. Koszty te są pomniejszane o przychody uzyskane z tymczasowego inwestowania środków pozyskanych na wytworzenie danego składnika aktywów. Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. 2.9.INSTRUMENTY FINANSOWE Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie Jednostek Grupy w momencie, gdy jednostka staje się stroną wiążącej umowy. W momencie początkowego ujęcia wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe są wyceniane w wartości godziwej uiszczonej (aktywa) lub otrzymanej (zobowiązania) zapłaty. Wartość tę określa się na podstawie ceny transakcji lub (w przypadku braku możliwości określenia tej ceny) zdyskontowanej sumy wszystkich przyszłych odpowiednio otrzymanych lub uiszczonych płatności. Aktywa i zobowiązania finansowe wycenia się na każdy dzień bilansowy. Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych są następujące: Grupa aktywów lub zobowiązań Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe zobowiązania finansowe Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zasada wyceny Według wartości godziwej (za wyjątkiem tych, dla których wartości godziwej nie można ustalić) Według wartości godziwej (za wyjątkiem tych, dla których wartości godziwej nie można ustalić) Według zamortyzowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR) Według zamortyzowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR), a w sytuacji, kiedy termin zapłaty nie jest znany według ceny nabycia (np. w przypadku pożyczek bez ustalonego terminu spłaty) Według zamortyzowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR) Według wartości godziwej (za wyjątkiem tych, dla których wartości godziwej nie można ustalić) 13 Zasady ujęcia w sprawozdaniu finansowym Różnica z wyceny wykazywana jest odrębnie w sprawozdaniu finansowym oraz ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody finansowe lub koszty finansowe Różnica z wyceny wykazywana jest odrębnie w sprawozdaniu finansowym oraz ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody finansowe lub koszty finansowe Różnica z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego. Różnica z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego. Różnica z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego. Różnica z wyceny wykazywana jest odrębnie w sprawozdaniu finansowym oraz ujmowana w kapitale z aktualizacji

14 Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu lub dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić. Według ceny nabycia skorygowanej o odpisy spowodowane utratą wartości. wyceny (w przypadku dodatniej) lub w stracie bieżącego (w przypadku ujemnej po uwzględnieniu nadwyżki wcześniej odniesionej na kapitał). Składnik aktywów lub pasywów zostaje ujęty w cenie nabycia, do momentu realizacji (np. sprzedaży) takiego składnika. Odpisy spowodowane trwałą utratą wartości odnoszone są w koszty finansowe NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Należności z tytułu dostaw i usług wyceniane są w księgach w wartości nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych. W ramach Grupy Kapitałowej PEKAES odstępuje się od naliczania odsetek od należności. W pozostałych przypadkach nalicza się odsetki ustawowe lub wynikające z zawartej umowy, jeżeli Zarząd Spółki uzna to za zasadne INWESTYCJE W PAPIERY WARTOŚCIOWE Inwestycje w papiery wartościowe klasyfikowane są jako przeznaczone do obrotu lub dostępne do sprzedaży i wyceniane są na dzień bilansowy według wartości godziwej. W przypadku, gdy papiery wartościowe zaklasyfikowane zostały jako przeznaczone do obrotu, zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat za dany okres. W przypadku aktywów dostępnych do sprzedaży, zyski i straty wynikające ze zmiany ich wartości godziwej ujmowane są bezpośrednio w kapitałach aż do momentu sprzedaży składnika aktywów lub rozpoznania utraty wartości. Wówczas skumulowane zyski lub straty rozpoznane poprzednio w kapitałach przenoszone są do rachunku zysków i strat za dany okres. Inwestycje w papiery wartościowe przeznaczone do obrotu lub sprzedaży, dla których nie można ustalić wartości godziwej wyceniane są według ceny nabycia skorygowanej o odpisy spowodowane utratą wartości ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ORAZ INSTRUMENTY KAPITAŁOWE Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe są klasyfikowane w zależności od ich treści ekonomicznej wynikającej z zawartych umów. Instrument kapitałowy to umowa dająca prawo do udziału w aktywach jednostki pomniejszonych o wszystkie zobowiązania. Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Spółkę ujmowane są w wartości uzyskanych wpływów pomniejszonych o bezpośrednie koszty emisji KREDYTY BANKOWE Oprocentowane kredyty bankowe ujmowane są według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej uzyskanych środków pieniężnych, powiększonej o koszty bezpośrednie związane z uzyskaniem kredytu. W następnych okresach kredyty są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 14

15 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej. W ramach Grupy Kapitałowej PEKAES odstępuje się od naliczania odsetek od zobowiązań REZERWY Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Jednostce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania. Rezerwy tworzy się również na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować tych przyszłych zobowiązań, przy czym stosowną decyzją o utworzeniu rezerwy podejmuje Zarząd. W przypadku braku odpowiedniego planu restrukturyzacji w sprawozdaniu finansowym ujawnia się wówczas zobowiązanie warunkowe z tego tytułu PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Przychody ze sprzedaży ujmowane są zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 18 Przychody w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy). Sprzedaż towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności. Przychody z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania prac o ile wynik na kontrakcie można ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania prac jest ustalany jako udział kosztów poniesionych celem realizacji zlecenia do planowanych kosztów całkowitych. Jeżeli wyniku kontraktu nie można oszacować w sposób wiarygodny, wówczas przychody dotyczące tej umowy są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej. Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie ustalenia prawa akcjonariuszy do ich otrzymania TRANSAKCJE W WALUTACH OBCYCH Transakcje w walucie obcej przelicza się według kursu wymiany między walutą funkcjonalną a walutą obcą obowiązującego na dzień dokonania transakcji. Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walucie obcej wyceniane są według kursu zamknięcia (kursu natychmiastowej realizacji, wykonania) tzn. po kursie banku wiodącego - Banku Handlowego w Warszawie z pierwszego notowania z dnia bilansowego. Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej wyceniane są według kursu wymiany z dnia zawarcia transakcji. Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej wyceniane są według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat, za 15

16 wyjątkiem przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku, których zmiany wartości godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał PODATKI Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych w wyniku inwestycji w podmioty zależne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba, że jednostka jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis. Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. 3.KONSOLIDACJA 3.1 CELE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Konsolidacja ma na celu przedstawienie majątku, sytuacji finansowej oraz wyników finansowych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, tak jakby była to jedna jednostka. Grupa Kapitałowa Pekaes obejmuje jednostkę dominującą oraz jednostki od niej zależne. 16

17 3.2 PODMIOTY POWIĄZANE, JEDNOSTKI DOMINUJĄCE, JEDNOSTKI ZALEŻNE I JEDNOSTKI STOWARZYSZONE Podmiotami powiązanymi z jednostką są: 1. podmioty, które w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez jednego lub więcej pośredników: kontrolują, są kontrolowane lub pozostają pod wspólną kontrolą jednostki (zaliczają się do nich jednostki dominujące grup kapitałowych, jednostki zależne oraz jednostki zależne tej samej grupy kapitałowej), posiadają udział w jednostce pozwalający na wywieranie znaczącego wpływu na tę jednostkę lub, sprawują współkontrolę nad jednostką, 2. jednostki stowarzyszone z tą jednostką (rozumiane zgodnie z treścią MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ), 3. wspólne przedsięwzięcia, w których udziały posiada jednostka, 4. członkowie kluczowego personelu kierowniczego jednostki lub jej jednostki dominującej, 5. bliscy członkowie rodzin osób wymienionych w punktach 1 i 4, 6. jednostki, nad którymi osoby wymienione w punktach 4 i 5 sprawują kontrolę, współkontrolę, znaczący wpływ lub posiadające bezpośrednio lub pośrednio znaczący udział w prawach głosu. Jednostką dominującą jest jednostka gospodarcza posiadająca jedną lub więcej jednostek zależnych. Jednostką zależną jest jednostka gospodarcza, która jest kontrolowana przez jednostkę dominującą. Przyjmuje się, że kontrola jest sprawowana, jeżeli jednostka dominująca posiada bezpośrednio lub pośrednio poprzez swe jednostki zależne więcej niż połowę praw głosu w jednostce zależnej. O sprawowaniu kontroli można mówić także wówczas, gdy jednostka dominująca posiada połowę lub mniej praw głosu w jednostce zależnej i jeżeli: dysponuje więcej niż połową praw głosu na mocy umowy z innymi inwestorami, posiada zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki zależnej na mocy statutu lub umowy, posiada zdolność mianowania i usuwania większości członków zarządu jednostki zależnej, lub dysponuje większością głosów na posiedzeniach zarządu jednostki zależnej. Jednostką stowarzyszoną jest jednostka, na którą inwestor wywiera znaczący wpływ i która nie jest ani jednostką zależną od inwestora, ani wspólnym przedsięwzięciem z inwestorem. Przyjmuje się, że znaczący wpływ jest wywierany, jeżeli znaczący inwestor posiada bezpośrednio lub pośrednio poprzez swe jednostki zależne 20% lub więcej głosów w jednostce, w której dokonał inwestycji. Znaczący wpływ inwestora na jednostkę stowarzyszoną może przybrać następujące formy: zasiadanie w zarządzie jednostki, udział w tworzeniu strategii działania jednostki, w tym w decyzjach o wypłatach dywidendy, istotne transakcje pomiędzy inwestorem a jednostką, wzajemna wymiana personelu kierowniczego, lub, udostępnianie informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu. 17

18 3.3 OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ WYŁĄCZENIA Z KONSOLIDACJI Jednostki zależne od Pekaes SA, które są jednostkami dominującymi wobec własnych jednostek zależnych lub stowarzyszonych, nie sporządzają skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli spełnione są następujące warunki: właściciele udziałów mniejszości w tych jednostkach dominujących zostali o tym fakcie poinformowani i nie zgłosili sprzeciwu; dłużne i kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez te jednostki dominujące nie są przedmiotem publicznego obrotu na urzędowym rynku papierów wartościowych. W celu ustalenia listy jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz listy jednostek wyłączonych z konsolidacji, stosowane są kryteria jakościowe, uzupełniane przez kryteria ilościowe. Odniesienie powiązań pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej do tych kryteriów jest podstawą stwierdzenia, czy dana jednostka jest nieistotna z punktu widzenia prawidłowej prezentacji Grupy Kapitałowej jako całości, a co za tym idzie, czy może być wyłączona z konsolidacji. Nie można uznać jednostki Grupy Kapitałowej za nieistotną, jeżeli: dostarcza towary lub usługi, które są zgodne z główną działalnością jednostki dominującej lub innych jednostek grupy kapitałowej, a brak tej jednostki może mieć negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną całej grupy; stanowi dla jednostki dominującej źródło długoterminowego kapitału lub funduszy służących utrzymaniu jej głównej działalności; powoduje ponoszenie przez jednostkę dominującą dużego ryzyka związanego z posiadaniem tej jednostki lub z posiadaniem aktywów służących uzyskaniu większości korzyści z jej działalności; prowadzi działalność w imieniu jednostki dominującej zgodnie z jej potrzebami gospodarczymi, z tytułu których jednostka dominująca uzyskuje korzyści; posiada akcje własne jednostki dominującej. Dla jednostek Grupy Kapitałowej, które nie spełniają żadnego z wymienionych kryteriów jakościowych, stosuje się kryteria ilościowe w celu ustalenia listy jednostek, które mogą zostać wyłączone z konsolidacji. Zgodnie z tymi kryteriami: łączna kwota sum bilansowych oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów wyłączonych jednostek nie może przekraczać 10% tych kwot ustalonych drogą zsumowania odpowiednich danych sprawozdań finansowych wszystkich jednostek wchodzących w skład grupy; łączna kwota zmian kapitału własnego liczona metodą praw własności nie może przekraczać 4% tych kwot ustalonych drogą zsumowania odpowiednich danych sprawozdań finansowych wszystkich jednostek wchodzących w skład grupy WYCENA INWESTYCJI W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH ORAZ W UDZIAŁACH WE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH W jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzanym przez spółki Grupy Kapitałowej Pekaes inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziały we wspólnych przedsięwzięciach wycenia się na dzień 18

19 bilansowy według ceny ich nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień bilansowy: inwestycje w jednostkach zależnych wycenia się z zastosowaniem zasad wyłączeń konsolidacyjnych opisanych w punkcie IV.1.6. niniejszego opracowania; inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenia się stosując metodę praw własności opisaną w treści MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ; inwestycje w udziały we wspólnych przedsięwzięciach wycenia się stosując metodę konsolidacji proporcjonalnej opisaną w treści MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE GRUPY KAPITAŁOWEJ Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jest sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone w taki sposób, jakby było ono sprawozdaniem pojedynczej jednostki gospodarczej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzają jednostki dominujące. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej zawiera: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informację dodatkową (wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej OPERACJE PODLEGAJĄCE WYŁĄCZENIU REALIZOWANE POMIĘDZY SPÓŁKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ Skonsolidowane sprawozdania finansowe powinny przedstawiać operacje zrealizowane pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Pekaes, a innymi podmiotami. Aby osiągnąć ten cel należy: zidentyfikować w każdej spółce konta, na których rejestrowane są operacje z innymi spółkami wchodzącymi w skład holdingu, dokonać uzgodnienia sald i obrotów pomiędzy każdą ze spółek konsolidowanych, wyłączyć operacje dotyczące: o wartości nabycia udziałów (akcji) przez jednostkę dominującą w jednostkach zależnych (wyłączenie ze sprawozdania jednostki dominującej), o części kapitałów własnych jednostek zależnych odpowiadającej udziałowi jednostki dominującej we własnościach tych jednostek (wyłączenie ze sprawozdań jednostek zależnych), o wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją, o przychodów i kosztów z tytułu operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, 19

20 o o zysków i strat powstałych w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartościach aktywów podlegających konsolidacji, dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom objętym konsolidacją. Spółki objęte konsolidacją sporządzają zastawienie aktywów netto w wartości godziwej na dzień zmiany udziału procentowego spółek Grupy Kapitałowej PEKAES w kapitałach tych jednostek. W praktyce konsolidacji eliminacja będzie dotyczyła dwóch rodzajów operacji: operacji wzajemnych (należność u spółki A jest zobowiązaniem u spółki B, bądź przychód w spółce A, będzie kosztem w spółce B lub w spółce B będzie to zawarte w aktywach trwałych lub obrotowych), oraz operacji jednostronnych: np. podział dywidendy spółki A i przekazanie jej spółce B. 3.7 WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Wartość firmy jednostek zależnych i stowarzyszonych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest dodatnią różnicą pomiędzy wartością w cenie nabycia udziału w aktywach netto jednostki zależnej lub stowarzyszonej i jego wartością godziwą określoną na dzień nabycia. Wartość firmy jednostek zależnych i stowarzyszonych jest prezentowana w odrębnej pozycji aktywów skonsolidowanego bilansu. Wartość firmy jednostek zależnych i stowarzyszonych nie podlega amortyzacji, natomiast jest pomniejszana o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W odniesieniu do wartości firmy jednostek zależnych i stowarzyszonych na koniec każdego roku obrotowego przeprowadza się test na utratę wartości. Test na utratę wartości jest przeprowadzany również na inne dni bilansowe, jeżeli wystąpiły okoliczności wskazujące na konieczność przeprowadzenia testu. Ewentualna ujemna różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia udziału w aktywach netto jednostki zależnej lub stowarzyszonej i jego wartością godziwą określoną na dzień nabycia (ujemna wartość firmy) jest odnoszona na wynik finansowy okresu, w którym nastąpiło nabycie tego udziału. 20

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego POLICE RS Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania: -poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej NOVITUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Sączu na dzień 30 listopada 2010 r. Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo