5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne"

Transkrypt

1 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I dla każdego zawodu w układzie typów szkół, bez rozbicia na województwa. Każdej tabeli (dla jednego zawodu) towarzyszy wykres, na którym przedstawiono łatwość poszczególnych umiejętności bez rozbicia na typy szkół. Tabele i wykresy ułożono w kolejności kodów zawodów. W tabelach ujęto wszystkich zdających etap pisemny, których szkoły macierzyste znajdują się w zasięgu OKE we Wrocławiu, zarówno zdających po raz pierwszy, jak i przystępujących do egzaminu (etapu) po raz kolejny. Nie ujęto finalistów i laureatów olimpiad.

2 311[02] TECHNIK ANALITYK pkt rozpoznawać symbolikę chemiczną 0,63 0,63 1 pkt rozpoznawać symbolikę stosowaną przy oznaczaniu substancji niebezpiecznych 0,52 0,52 2 pkt stosować nazwy, pojęcia i terminologię z zakresu badań analitycznych 0,64 0,64 3 pkt odczytywać parametry fizykochemiczne przedstawione w postaci wykresów i tablic chemicznych 0,79 0,79 5 pkt rozpoznawać podstawowy sprzęt laboratoryjny i określać jego przeznaczenie 0,65 0,65 2 pkt odczytywać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz 0,80 0,80 1 pkt ustalać szkodliwość substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska na podstawie karty 0,96 0,96 charakterystyk substancji niebezpiecznych 1 pkt rozróżniać podstawowe grupy drobnoustrojów na podstawie obrazów mikroskopowych 0,64 0,64 2 pkt sporządzać bilans materiałowy procesów chemicznych 0,60 0,60 2 pkt ustalać stężenia roztworów substancji biorących udział w procesach chemicznych 0,38 0,38 2 pkt wykonywać obliczenia związane ze stężeniami roztworów i składem mieszanin 0,44 0,44 3 pkt sporządzać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz 0,31 0,31 2 pkt interpretować wyniki analiz ilościowych w odniesieniu do norm 0,36 0,36 1 pkt przewidywać zmiany kierunku reakcji chemicznej w układzie wywołane zmianą temperatury, ciśnienia, 0,28 0,28 stężenia produktów i substratów 2 pkt dobierać metodę ilościowego oznaczania substancji w zależności od ich właściwości 0,32 0, pkt oceniać jakość produktów na podstawie wyników badań analitycznych 0,56 0, pkt obliczać wyniki badań ilościowych z wykorzystaniem metod matematycznych i graficznych 0,56 0,56 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,80 0,80 ochrony środowiska podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w laboratoriach 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w 0,88 0,88 laboratoriach chemicznych różnego typu 1 pkt ustalać zasady użytkowania i przechowywania odczynników i aparatury stosowanej w laboratoriach 0,92 0,92 chemicznych różnego typu 2 pkt dobierać sposób unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych na stanowisku pracy 0,82 0,82 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,52 0, pkt dobierać środki ochrony osobistej stosownie do wykonywanych zadań 0,48 0, pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w laboratoriach chemicznych różnego typu 0,96 0,96 0,63 0,52 0,64 0,79 0,65 0,80 0,96 0,64 0,60 0,38 0,44 0,31 0,36 0,28 0, , ,56 0,80 0,88 0,92 0,82 0, , ,96

3 311[04] TECHNIK BUDOWNICTWA pkt rozpoznawać rodzaje obiektów oraz elementów budowlanych z uwzględnieniem ich konstrukcji, 0,51 0,51 0,43 przeznaczenia oraz technologii wykonania 3 pkt rozpoznawać i wskazywać zastosowanie poszczególnych materiałów budowlanych z uwzględnieniem ich 0,42 0,44 0,41 0,52 cech technicznych oraz przydatności do stosowania 2 pkt rozpoznawać różne technologie wykonywania robót budowlanych i wskazywać ich zastosowanie 0,56 0,64 0,55 0,64 2 pkt określać zasady organizacji placu budowy w zakresie zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza 0,70 0,87 0,69 0,68 socjalnego 2 pkt określać zasady organizacji transportu poziomego i pionowego na placu budowy 0,82 0,86 0,83 0,74 2 pkt określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów budowlanych 0,34 0,42 0,33 0,32 1 pkt określać zasady dotyczące montowania, eksploatowania i rozbierania rusztowań 0,52 0,59 0,51 0,67 2 pkt posługiwać się dokumentacją projektową, kosztorysową oraz dokumentacją budowy dotyczącą kolejnych 0,86 0,88 0,86 0,83 faz procesu budowlanego pkt rozróżniać rodzaje obciążeń budowlanych, analizować i określać ich wielkość dla poszczególnych 0,42 0,46 0,42 0,33 elementów budowli 0 3 pkt określać zasady wykonywania i organizacji robót: ziemnych, fundamentowych, ciesielskich, betoniarskich, 0,76 0,79 0,76 0,69 zbrojarskich, murarskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych 1 2 pkt określać zasady eksploatacji obiektów budowlanych 0,43 0,56 0,41 0, pkt określać zasady wykonywania i organizacji robót remontowych i rozbiórkowych 0,57 0,69 0,57 0,55 3 pkt wykonywać podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi: obliczać wielkości obciążeń, 0,47 0,48 0,48 0,34 wielkości charakteryzujące przekrój, wielkości statyczne w belkach i kratownicach, naprężenia 3 pkt sporządzać dokumenty związane z procesem budowlanym: dziennik budowy, księgę obmiarów, 0,68 0,67 0,69 0,62 dokumentację inwestycyjną, płacową, magazynową oraz zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe 3 pkt dobierać materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia potrzebne do wykonania poszczególnych rodzajów 0,64 0,69 0,63 0,69 robót budowlanych 3 pkt sporządzać przedmiary robót oraz kosztorysy na wykonanie określonych robót 0,62 0,58 0,63 0,55 3 pkt interpretować wyniki badań laboratoryjnych materiałów budowlanych 0,77 0,76 0,77 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,58 0,77 0,56 0,64 ochrony środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych 1 pkt stosować przepisy prawa budowlanego i prawa pracy 0,81 0,90 0,81 0,67 1 pkt określać wymagania stawiane budynkom w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z normami oraz warunkami 0,47 0,36 0,47 0,58 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 1 pkt wskazywać zasady kontroli jakości i oceny wykonania robót budowlano-montażowych 0,35 0,44 0,35 0,30 1 pkt wskazywać zasady dotyczące kontroli i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych 0,87 0,95 0,87 0, pkt przewidywać zagrożenia występujące na placu budowy 0,82 0,90 0,82 0, pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,38 0,46 0,38 0, pkt stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót budowlanych 0,89 0,95 0,89 0, pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia robót budowlanych 0,88 0,87 0,88 0,85 0,51 0,42 0,56 0,70 0,34 0,82 0, ,42 0,86 0 0, ,43 0,57 0,47 0,68 0,64 0,62 0,77 0,58 0,81 0,47 0,35 0, , , , ,88

4 311[07] TECHNIK ELEKTRONIK pkt rozpoznawać elementy, układy i urządzenia elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, 0,60 0,79 0,60 charakterystyk, parametrów i wyglądu 4 pkt określać funkcje poszczególnych elementów i układów stosowanych w urządzeniach i instalacjach 0,40 0,33 0,40 elektronicznych na podstawie schematów ideowych i blokowych 7 pkt stosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące procesy uruchamiania i eksploatacji urządzeń 0,48 0,76 0,48 elektronicznych 4 pkt rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej urządzeń elektronicznych 0,55 0,67 0,55 4 pkt obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych 0,55 0,67 0,55 2 pkt analizować pracę układów elektronicznych na podstawie ich schematów ideowych oraz danych 0,83 0,49 uzyskanych w wyniku pomiarów 3 pkt interpretować wyniki pomiarów 0,58 0,78 0,58 2 pkt dobierać elementy, układy i urządzenia elektroniczne dla określonych warunków technicznych 0,57 0,83 0,57 4 pkt dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiarów parametrów układów i urządzeń elektronicznych 0,58 0,83 0,58 2 pkt określać wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów i urządzeń 0,39 0,67 0,38 elektronicznych 1 pkt określać rodzaj uszkodzenia w układach i urządzeniach elektronicznych na podstawie opisu, podanych 0,55 0,67 0,55 wyników pomiarów pkt analizować sporządzone kalkulacje finansowe planowanych prac 0,86 0,89 0,86 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,73 0,73 ochrony środowiska podczas uruchamianiai eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń 0,93 0,93 elektronicznych 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 1 pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych oraz prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną 2 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych 0,98 0,98 0,81 0,81 0,60 0,40 0,48 0,55 0,55 0,58 0,57 0,58 0,39 0, ,86 0,73 0,93 0,98 0,81

5 311[08] TECHNIK ELEKTRYK pkt rozpoznawać elementy elektryczne i elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, 0,60 0,70 0,58 0,63 charakterystyk, opisów, rysunków 6 pkt rozróżniać urządzenia elektryczne i energoelektroniczne oraz maszyny elektryczne na podstawie symboli, 0,51 0,55 0,51 0,48 oznaczeń, opisów, rysunków i schematów elektrycznych 6 pkt określać role poszczególnych elementów i podzespołów stosowanych w instalacjach, urządzeniach i 0,56 0,65 0,55 0,55 sieciach elektrycznych 7 pkt analizować działanie układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych lub montażowych 0,60 0,48 0,54 2 pkt stosować prawa elektrotechniki do obliczania obwodów elektrycznych oraz układów elektronicznych 0,46 0,46 0,47 0,41 2 pkt interpretować charakterystyki ruchowe maszyn i urządzeń elektrycznych oraz wyniki pomiarów instalacji, 0,41 0,61 0,39 0,40 układów lub urządzeń elektrycznych 2 pkt dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiarów w instalacjach, urządzeniach i sieciach 0,63 0,82 0,63 0,49 elektrycznych oraz szacować błędy pomiarowe 3 pkt określać uszkodzenia w układzie lub urządzeniu elektrycznym 0,36 0,51 0,34 0,40 2 pkt dobierać elementy składowe, podzespoły oraz zabezpieczenia do instalacji, urządzeń i sieci 0,66 0,79 0,64 0,66 elektrycznych w zależności od zadanych warunków pracy 2 pkt przewidywać wpływ zakłóceń i stanów nieustalonych na pracę układów, urządzeń, instalacji i sieci 0,38 0,39 0,24 elektrycznych 3 pkt określać warunki eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych 0,31 0,38 0,30 0, pkt analizować sporządzone kalkulacje finansowe planowanych prac 0,54 0,70 0,51 0,56 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,96 0,96 0,97 0,93 ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod 2 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń 0,72 0,80 0,71 0,70 elektrycznych pod napięciem 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,45 0,39 0,41 0,66 1 pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod napięciem 1 pkt stosować środki ochrony przeciwporażeniowej, przepięciowej, przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod napięciem pkt oceniać skuteczność środków ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej stosowanych w układach elektrycznych pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod napięciem 0,70 0,64 0,67 0,89 0,44 0,54 0,41 0,57 0,56 0,61 0,56 0,55 0,81 0,89 0,81 0,77 0,60 0,51 0,56 0,46 0,41 0,63 0,36 0,66 0,38 0, ,54 0,96 0,72 0,45 0,70 0, , ,81

6 311[10] TECHNIK GEODETA pkt rozpoznawać rodzaje obiektów budowlanych oraz inżynierskich 0,63 0,68 0,60 3 pkt rozpoznawać rodzaje instrumentów pomiarowych i narzędzi do opracowań geodezyjno-kartograficznych 0,73 0,86 0,67 2 pkt rozpoznawać techniki i metody pomiarów geodezyjnych 0,72 0,74 0,72 3 pkt określać zasady wykonywania pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych 0,40 0,45 0,38 2 pkt określać rodzaje map i sposoby ich sporządzania przy zastosowaniu tradycyjnych i nowoczesnych 0,60 0,68 0,57 technologii 2 pkt określać zasady posługiwania się podstawowym sprzętem fotogrametrycznym 0,66 0,72 0,63 2 pkt określać zasady opracowania map sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych na podstawie pomiarów 0,49 0,54 0,46 terenowych oraz przetworzonych danych terenowych 3 pkt określać zasady prowadzenia geodezyjnej obsługi budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego 0,61 0,65 0, pkt określać zasady wykonywania pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli 0,52 0,60 0, pkt określać zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 0,83 0,97 0, pkt określać zasady wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości 0,60 0,71 0, pkt określać zasady wykonywania wytyczania oraz inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu 0,60 0,71 0, pkt określać zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 0,34 0,53 0,26 5 pkt przetwarzać dane zebrane w terenie na dane liczbowe w postaci współrzędnych lub pól powierzchni 0,84 0,88 0,82 2 pkt dobierać instrumenty i sprzęt geodezyjny do wykonywania określonych pomiarów i prac 0,73 0,78 0,70 3 pkt sporządzać szkice polowe oraz dokumentacyjne 0,78 0,84 3 pkt sporządzać graficzne zobrazowanie stanu zagospodarowania terenu 0,80 0,80 0,80 2 pkt sporządzać dokumenty związane z ewidencją gruntów i budynków 0,53 0,59 0,51 2 pkt obliczać należność za wykonaną pracę 0,57 0,51 0,60 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,83 0,91 0,80 ochrony środowiska podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych 1 pkt stosować przepisy prawa budowlanego i prawa pracy 0,85 0,88 0,84 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na placu budowy oraz prac 0,90 0,85 geodezyjnych i kartograficznych 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,56 0,79 0,46 2 pkt stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych 0,81 0,72 0,83 0,94 0,78 0,63 0,73 0,72 0,40 0,60 0,66 0,49 0, ,52 0 0,83 1 0,60 2 0,60 3 0,34 0,84 0,73 0,78 0,80 0,53 0,57 0,83 0,85 0,90 0, ,83

7 311[15] TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO pkt rozróżniać informacje przedstawione w formie rysunków, schematów, map, wykresów, szkiców zawarte w 0,59 0,59 0,59 dokumentacji technicznej stosowanej w zakładach górnictwa podziemnego 2 pkt rozróżniać informacje zawarte w katalogach, normach, instrukcjach, literaturze fachowej dotyczące 0,66 0,67 0,66 procesów związanych z eksploatacją podziemną złóż 2 pkt stosować dokumentację techniczną w celu prawidłowego prowadzenia procesów roboczych w kopalni 0,76 0,76 podziemnej 2 pkt rozróżniać oznaczenia i symbole w dokumentacji technicznej i geologicznej dotyczącej warunków 0,66 0,69 0,61 występowania i eksploatacji podziemnych złóż węgla kamiennego, rud i soli 2 pkt określać warunki występowania i eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli na podstawie map, 0,43 0,48 0,36 przekrojów i profili geologicznych 2 pkt interpretować wyniki pomiarów stosowanych w eksploatacji podziemnej złóż z wykresów oraz odczytów 0,31 0,27 0,37 przyrządów i urządzeń kontrolno-pomiarowych 2 pkt rozróżniać i określać funkcje maszyn i urządzeń urabiających, ładujących, transportujących i 0,29 0,33 0,24 zabezpieczających wyrobisko w kopalni podziemnej, na podstawie rysunków i schematów 2 pkt rozpoznawać minerały i skały w złożach węgla kamiennego, rud i soli oraz określać ich właściwości na 0,48 0,48 0,47 podstawie opisów, fotografii i próbek skalnych pkt interpretować zasady prawidłowej eksploatacji stosowane w podziemnych kopalniach węgla kamiennego, 0,36 0,40 0,31 rud i soli 0 1 pkt rozróżniać zasady prawidłowej organizacji przebiegu prac podstawowych i pomocniczych w wyrobiskach 0,51 0,55 0,47 podziemnych 2 pkt przeliczać jednostki długości, masy, objętości, temperatury i prędkości powietrza na jednostki związane z 0,66 0,69 0,63 eksploatacją podziemną złóż 2 pkt obliczać wielkości ciśnień panujących w górotworze oraz sporządzać rozkład naprężeń w otoczeniu 0,81 0,84 0,79 wyrobisk korytarzowych i wybierkowych kopalni podziemnej 3 pkt obliczać wydajność maszyn i urządzeń urabiających, ładujących i transportujących oraz wydajność pomp i 0,72 0,77 0,66 wentylatorów stosowanych w eksploatacji podziemnej złóż 1 pkt aktualizować postępy robót na planie na podstawie podanych pomiarów geodezyjnych 0,83 0,82 0,84 2 pkt sporządzać podstawową dokumentację produkcyjną w postaci raportów, harmonogramów, rozliczeń 0,54 0,58 zużytych materiałów i godzin pracy pracowników oraz wykonywać rysunki, schematy i szkice 2 pkt dobierać narzędzia i sprzęt do zakresu wykonywanych prac związanych z poszczególnymi etapami 0,36 0,39 0,32 procesu eksploatacji podziemnego złoża 2 pkt dobierać optymalne parametry pracy maszyn i urządzeń górniczych do etapów procesu eksploatacji 0,90 0,89 0,92 podziemnego złoża pkt dobierać systemy eksploatacji podziemnego złoża oraz likwidacji wyrobisk poeksploatacyjnych zależnie 0,34 0,32 0,38 od warunków górniczo-geologicznych pkt analizować przebieg procesu eksploatacji podziemnego złoża na podstawie wyników pomiarów urządzeń i 0,77 0,72 aparatury sygnalizacyjno-pomiarowej 0 2 pkt oceniać stan techniczny narzędzi, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz ustalać zakres wykonywania 0,71 0,74 0,68 konserwacji, przeglądu i drobnej naprawy 2 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,55 0,60 ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną 2 pkt stosować przepisy prawa geologicznego i górniczego podczas wykonywania prac związanych 0,33 0,29 0,38 z wydobywaniem kopalin metodą podziemną 2 pkt przewidywać zagrożenia, które mogą występować podczas wykonywania prac związanych z 0,53 0,54 0,53 wydobywaniem kopalin metodą podziemną 1 pkt wskazywać działania w przypadku wystąpienia zagrożeń ekologicznych 0,53 0,57 0,48 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,86 0,89 0, pkt stosować odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej i zabezpieczenia w trakcie wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną 0,03 0,05 0,01 0,96 0,97 0,94 0,59 0,66 0,76 0, ,31 0,29 0,36 0,43 0,48 0,51 0,66 0,36 0,54 0,72 0,81 0,83 0, ,34 0,33 0,55 0,53 0,53 0, ,03 0,86 0,96

8 311[20] TECHNIK MECHANIK pkt rozróżniać informacje zawarte w dokumentacjach technicznych elementów i zespołów elementów oraz 0,60 0,60 0,61 0,53 obiektów mechanicznych 4 pkt rozpoznawać typowe połączenia spoczynkowe i ruchowe, ich konstrukcje, działania oraz zastosowanie 0,69 0,70 0,69 0,69 2 pkt klasyfikować i charakteryzować materiały stosowane w budowie maszyn 0,76 0,79 0,74 0,82 4 pkt rozpoznawać procesy technologiczne wytwarzania elementów, zespołów elementów i obiektów 0,69 0,73 0,69 0,70 mechanicznych 2 pkt rozróżniać rodzaje obróbki mechanicznej oraz maszyny i urządzenia stosowane w procesach obróbki 0,58 0,39 0,60 0,54 mechanicznej materiałów 2 pkt rozpoznawać budowę, zasady działania oraz zastosowanie obiektów mechanicznyh 0,37 0,41 0,36 0,39 2 pkt określać przyczyny i rodzaje korozji elementów konstrukcyjnych 0,68 0,74 0,68 0,65 2 pkt rozróżniać elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych 0,59 0,58 0,58 0, pkt interpretować procesy energetyczne zachodzące w maszynach cieplnych 0,57 0,55 0,59 0, pkt rozpoznawać środki transportu, zasady ich działania oraz zastosowanie 0,58 0,61 0,59 0,51 5 pkt stosować prawa i metody statyki do analizowania płaskich i przestrzennych układów sił 0,54 0,59 0,55 0,49 3 pkt wykonywać proste obliczenia wytrzymałościowe 0,47 0,46 0,48 0,39 2 pkt przeprowadzać analizę ruchu postępowego, obrotowego i złożonego ciał sztywnych 0,65 0,76 0,65 0,62 2 pkt preprowadzać analizę teoretycznych i rzeczywistych obiegów gazowych w maszynach cieplnych na 0,54 0,54 0,56 0,46 podstawie zasad i praw termodynamiki i interpretować jej wyniki 2 pkt analizować pracę maszyn hydraulicznych na podstawie zasad i praw hydromechaniki i interpretować jej 0,53 0,51 0,54 wyniki 3 pkt dobierać narzędzia, oprzyrządowanie i maszyny do obróbki mechanicznej 0,59 0,65 0,59 0,60 2 pkt wskazywać sposoby zabezpieczeń antykorozyjnych elementów konstrukcyjnych 0,40 0,39 0,39 0, pkt sporządzać harmonogramy prac związanych z obróbką mechaniczną materiałów, szacować 0,72 0,74 0,63 pracochłonność oraz koszty zużycia materiałów 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,71 0,67 0,74 0,54 ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn i 0,90 0,96 0,89 0,93 urządzeń mechanicznych 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,87 0,87 0,86 0,93 1 pkt stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych 1 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych 0,86 0,87 0,86 0,89 0,76 0,76 0,76 0,77 0,60 0,69 0,76 0,69 0,58 0,37 0,68 0, ,57 0 0,58 0,54 0,47 0,65 0,54 0,53 0,59 0, ,72 0,71 0,90 0,87 0,86 0,76

9 311[22] TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA pkt Rozróżniać i stosować podstawowe pojęcia, nazwy, określenia i symbole charakterystyczne w technice 0,66 0,66 rolniczej oraz eksploatacji i naprawie narzędzi maszyn i urządzeń i pojazdów rolniczych 6 pkt Rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej, ich 0,52 0,52 zespoły i układy oraz określać ich zadania i zastosowania 5 pkt Korzystać z informacji dotyczących obsługi i użytkowania ciągników, narzędzi maszyn i urządzeń 0,84 0,84 rolniczych zawartych w instrukcjach obsługi i innej dokumentacji fachowej 5 pkt Rozróżniać narzędzia, przyrządy, maszyny i urządzenia stosowane w naprawie i diagnostyce pojazdów, 0,78 0,78 maszyn narzędzi i urządzeń rolniczych oraz określać ich zastosowanie 5 pkt korzystać z informacji dotyczących naprawy urządzeń maszyn i ciągników rolniczych zawartych w 0,82 0,82 instrukcji napraw i katalogach części zamiennych 3 pkt Interpretować dane techniczno eksploatacyjne ciągników, maszyn urządzeń i narzędzi rolniczych, 0,78 0,78 zestawiać agregaty ciągnikowe do wykonywania określonych zabiegów agrotechnicznych 2 pkt Dobierać ciągniki o odpowiedniej mocy do napędu maszyn i narzędzi rolniczych w zależności od oporów 0,39 0,39 roboczych 3 pkt Wykonywać podstawowe obliczenia związane z przygotowaniem maszyn i pojazdów rolniczych do pracy 0,60 0,60 3 pkt Wykonywać podstawowe obliczenia związane z organizacją agregatów ciągnikowych 0,70 0,70 3 pkt Interpretować wyniki pomiarów parametrów diagnostycznych dotyczących oceny stanu technicznego 0,64 0,64 pojazdów i maszyn rolniczych 4 pkt Oceniać zużycie współpracujących części maszyn i wskazywać postępowanie naprawcze 0,71 0,71 2 pkt Kalkulować koszty związane z eksploatacją i naprawą narzędzi maszyn urządzeń i ciągników rolniczych 0,90 0,90 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,98 0,98 ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją i naprawą narzędzi, maszyn, 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją i naprawą 0,83 0,83 narzędzi, maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,73 0,73 1 pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją i naprawą narzędzi, maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych 1 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją i naprawą narzędzi, maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych 0,19 0,19 0,94 0,94 0,66 0,52 0,84 0,78 0,82 0,78 0,39 0,60 0,70 0,64 0,71 0,90 0,98 0,83 0,73 0,19 0,94

10 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA pkt definiować podstawowe prawa przyrody 0,54 0,27 0,56 2 pkt wyjaśniać podstawowe pojęcia ekologiczne 0,61 0,60 0,61 4 pkt czytać, interpretować treść map, profili i przekrojów 0,59 0,65 0,59 2 pkt charakteryzować poszczególne komponenty środowiska i wyjaśniać powiązania między nimi 0,38 0,20 0,39 5 pkt opisywać oraz przeprowadzać weryfikację faktów, zjawisk i procesów zarejestrowanych w środowisku 0,62 0,72 0,62 3 pkt wskazywać zależność przyczyny i skutku pomiędzy stwierdzonymi w środowisku zmianami 0,71 0,73 0,71 2 pkt operować podstawowymi wiadomościami dotyczącymi celu, organizacji i funkcjonowania państwowego 0,67 0,60 0,68 monitoringu środowiska w Polsce 3 pkt określać podstawowe zasady rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych 0,54 0,47 0, pkt stosować przepisy ochrony środowiska obowiązujące w Polsce 0,40 0,40 0,40 3 pkt określać stopień zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska na podstawie wyników 0,74 0,67 0,74 badań oraz odpowiednich przepisów i norm 2 pkt obliczać zasięg oddziaływania zanieczyszczeń, na podstawie posiadanych wyników badań środowiska 0,53 0,53 2 pkt przedstawiać propozycje projektu monitoringu określonego obiektu, zjawiska, procesu czy obszaru, na 0,58 0,60 0,58 podstawie przedstawianych wyników badań 3 pkt opisywać, rejestrować i rozróżniać odkształcenia powierzchni terenu wywołane przyczynami naturalnymi i 0,70 0,80 0,70 antropogenicznymi 2 pkt wykonywać w terenie pomiary podstawowych komponentów środowiska, dokonywać prawidłowego 0,60 poboru i transportu próbek środowiskowych do laboratorium 3 pkt przeliczać jednostki miar, wag oraz inne jednostki w zakresie niezbędnym do jednolitego przedstawienia 0,40 0,47 0,40 wyników prac 2 pkt oceniać stan środowiska, klasy jakości oraz spełnianie norm jakości środowiska na podstawie 0,86 0,90 0,85 odpowiednich przepisów 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy i ochrony środowiska oraz ochrony 0,80 0,79 przeciwpożarowej podczas wykonywania prac w terenie oraz badan laboratoryjnych 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac w terenie oraz badań laboratoryjnych 0,54 0,40 0,55 1 pkt wskazywać sposoby postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 0,43 0,80 0,41 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii 0,44 0,20 0,45 2 pkt stosować odzież roboczą i zabezpieczenia podczas wykonywania prac w terenie oraz badań laboratoryjnych pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac w terenie oraz badan laboeratoryjnych 0,67 0,60 0,67 0,55 0,80 0,54 0,54 0,61 0,59 0,38 0,62 0,71 0,67 0, ,40 0,74 0,53 0,58 0,70 0,40 0,86 0,80 0,54 0,43 0,44 0, ,55

11 311[28] TECHNIK POLIGRAF pkt stosować nazwy, pojęcia, określenia, oznaczenia i symbole występujące w poligrafii 0,22 0,22 5 pkt rozróżniać właściwości materiałów stosowanych w procesach poligraficznych 0,20 0,20 4 pkt rozróżniać podstawowe i pochodne techniki drukowania 0,79 0,79 7 pkt charakteryzować procesy poligraficzne 0,44 0,44 2 pkt charakteryzować metody wykonywania form drukowych 0,33 0,33 1 pkt rozpoznawać i charakteryzować maszyny i urządzenia stosowane w procesach przygotowawczych 0,42 0,42 4 pkt rozpoznawać i charakteryzować maszyny i urządzenia stosowane w procesach drukarskich 0,48 0,48 2 pkt rozpoznawać i charakteryzować maszyny i urządzenia stosowane w procesach introligatorskich 0,88 0,88 2 pkt dobierać proces technologiczny do wykonania określonego produktu poligraficznego 0,63 0,63 3 pkt dobierać maszyny i urządzenia do wykonania określonego produktu poligraficznego, w zależności od rodzaju i wielkości produkcji 4 pkt dobierać materiały podstawowe i pomocnicze stosowane w procesach poligraficznych, w zależności od 0,31 0,31 parametrów technologicznych lub użytkowych produktu 4 pkt obliczać ilość materiałów do planowanej wielkości produkcji 0,60 0,60 2 pkt obliczać czas wykonania określonego produktu poligraficznego 0,79 0,79 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia procesu poligraficznego 1 pkt rozpoznawać zabezpieczenia stosowane w maszynach i urządzeniach poligraficznych 0,67 0,67 1 pkt dobierać metody i sposoby zabezpieczenia materiałów i produktów poligraficznych przed niepożądanym 0,83 0,83 wpływem czynników zewnętrznych 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia procesu poligraficznego 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia procesu poligraficznego pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia procesu poligraficznego 0,83 0,83 0,20 0,22 0,79 0,44 0,33 0,42 0,48 0,88 0,63 0,31 0,60 0,79 0,67 0, ,83

12 311[30] TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ pkt stosować nazwy, pojęcia i terminologię związaną z technologią ceramiczną 0,40 0,40 4 pkt rozpoznawać elementy maszyn, urządzeń, instalacji i aparatów na podstawie rysunków technicznych 0,25 0,25 3 pkt odczytywać schematy technologiczne 3 pkt rozróżniać symbolikę chemiczną 0,33 0,33 4 pkt rozróżniać surowce naturalne i minerały stosowane w przemyśle ceramicznym 3 pkt rozróżniać wyroby ceramiczne i ich zastosowanie na podstawie właściwości 0,33 0,33 4 pkt wykonywać obliczenia zdolności produkcyjnych pieców i suszarek stosowanych w produkcji wyrobów ceramicznych 3 pkt obliczać bilans materiałowy i energetyczny procesu produkcji 0,33 0,33 1 pkt obliczać stężenia roztworów i skład mieszanin stosowanych w produkcji ceramicznej 0,00 0,00 1 pkt określać zastosowanie surowców ceramicznych na podstawie składu chemicznego i struktury wewnętrznej 0,00 0,00 2 pkt opisywać reakcje chemiczne składające się na proces wypalania ceramiki 1 pkt obliczać ilość ciepła potrzebnego do ogrzania masy ceramicznej pkt określać wpływ parametrów na przebieg procesu spiekania masy ceramicznej pkt określać właściwości roztworów koloidalnych i zawiesin stosowanych do odlewania wyrobów ceramicznych 0 4 pkt wskazywać właściwości mas ceramicznych 0,25 0,25 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia procesów produkcji wyrobów ceramicznych 1 pkt ustalać zasady przechowywania surowców stosowanych w przemyśle ceramicznym 0,00 0,00 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia procesów produkcji wyrobów ceramicznych 1 pkt przewidywać zagrożenia wynikające ze stosowania substancji trujących, żrących, wybuchowych, palnych 1 pkt dobierać sposób utylizacji odpadów podczas prowadzenia procesów produkcji wyrobów ceramicznych pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia procesów produkcji wyrobów ceramicznych pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia procesów produkcji wyrobów ceramicznych 0,40 0,25 0,33 0,33 0,33 0,00 0, ,25 0,

13 311[31] TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ pkt rozpoznawać oznaczenia i nazwy handlowe surowców, półproduktów i produktów stosowane w technologii chemicznej 5 pkt rozpoznawać aparaty i urządzenia stosowane w operacjach jednostkowych: dynamicznych, cieplnych, 0,20 0,20 dyfuzyjnych 3 pkt rozróżniać podstawowe procesy jednostkowe: utleniania, redukcji, sulfonowania, chlorowcowania, 0,00 0,00 polimeryzacji w ciągach technologicznych 3 pkt rozpoznawać aparaturę kontrolno-pomiarową na schematach aparatów i urządzeń 0,67 0,67 4 pkt odczytywać parametry fizykochemiczne przedstawione w dokumentacji w postaci wykresów i tablic 4 pkt wskazywać surowce i materiały pomocnicze w procesach produkcyjnych związanych z technologią 0,13 0,13 chemiczną 2 pkt określać przebieg procesu chemicznego na podstawie wartości parametrów procesowych 0,25 0,25 3 pkt sporządzać bilans materiałowy i energetyczny wskazanego procesu technologicznego 0,33 0,33 3 pkt obliczać wydajność procesu technologicznego 0,67 0,67 3 pkt określać jakość surowców, półproduktów i produktów chemicznych na podstawie norm 3 pkt dobierać urządzenia i sprzęt stosowany w technologii nieorganicznej i organicznej 0,33 0,33 3 pkt przewidywać zagrożenia korozyjne aparatury chemicznej 3 pkt określać wpływ zmiany parametrów procesu na przebieg reakcji chemicznych i procesów fizycznych 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia procesu chemicznego 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas przeprowadzania procesu chemicznego 1 pkt dobierać sposób unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych podczas prowadzenia procesu chemicznego 0,00 0,00 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 1 pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia procesu chemicznego pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia procesu chemicznego 0,20 0,00 0,67 0,13 0,25 0,33 0,67 0,33 0,00 3.6

14 311[32] TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA pkt czytać informacje przedstawione w formie rysunków technicznych, rysunków wykonawczych, schematów i 0,31 0,31 0,31 wykresów stosowanych w zakładach przemysłu drzewnego 3 pkt wykorzystywać informacje zawarte w literaturze fachowej, katalogach, normach, poradnikach fachowych, 0,68 0,63 0,76 dotyczących technologii stosowanych w branżach: meblarskiej, tworzyw drzewnych, stolarki budowlanej 3 pkt posługiwać się dokumentacją techniczną oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu 0,58 0,54 0,64 prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych w meblarstwie, produkcji tworzyw drzewnych, 2 pkt posługiwać się właściwą terminologią i nazewnictwem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych 0,56 0,64 3 pkt rozpoznawać podstawowe gatunki drewna iglastego i liściastego na podstawie próbek 0,49 0,48 0,52 3 pkt rozpoznawać i interpretować wady drewna na podstawie próbek, katalogów i norm 0,65 0,65 0,67 5 pkt rozróżniać i określać funkcje maszyn i urządzeń na podstawie katalogów i schematów 0,64 0,61 0,69 4 pkt sporządzać podstawową dokumentację produkcyjną, w postaci raportów, harmonogramów, rozliczeń 0,70 0,69 0,73 zużytych materiałów, energii i godzin pracy pracowników 3 pkt dobierać obrabiarki, narzędzia i urządzenia w zależności od rodzaju i wielkości produkcji 0,54 0,48 0,64 2 pkt dobierać optymalne parametry obrabiarek, urządzeń, wentylacji i transportu odpadów drzewnych 0,80 0,86 3 pkt dobierać optymalne parametry suszenia i parzenia drewna oraz klimatyzacji wyrobów gotowych 0,70 0,69 0,73 2 pkt dobierać kleje, materiały malarsko-lakiernicze oraz inne materiały pomocnicze odpowiednio do technologii 0,69 0,72 0,64 i użytkowania wytwarzanego wyrobu 2 pkt oceniać stopień zużycia narzędzi, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz ustalać zakres wykonywania 0,30 0,31 0,27 konserwacji, wymiany, ostrzenia i naprawy 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,56 0,44 0,73 ochrony środowiska podczas prowadzenia procesów technologicznych w meblarstwie, produkcji tworzyw 4 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia procesów technologicznych w meblarstwie, 0,59 0,53 0,68 produkcji tworzyw drzewnych, stolarki budowlanej i tartacznictwie 2 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,43 0,32 2 pkt stosować środki i sprzęt ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prowadzenia procesów technologicznych w meblarstwie, produkcji tworzyw drzewnych, stolarki budowlanej i tartacznictwie 1 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia procesów technologicznych w meblarstwie, produkcji tworzyw drzewnych, stolarki budowlanej i tartacznictwie 0,87 0,88 0,86 0,89 0,88 0,91 0,31 0,68 0,56 0,58 0,49 0,65 0,64 0,70 0,54 0,80 0,69 0,70 0,30 0,56 0,59 0,43 0,87 0,89

15 311[34] TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY pkt rozpoznawać surowce i wyroby włókiennicze oraz materiały odzieżowe na podstawie rysunków, zdjęć, 0,32 0,34 0,25 oznaczeń i opisów zawartych w normach i dokumentacji technologicznej oraz rozróżniać ich właściwości 4 pkt wskazywać zasady konserwacji wyrobów odzieżowych, w zależności od składu surowcowego i sposobu 0,46 0,53 0,29 wykończenia 2 pkt odczytywać rysunki żurnalowe i modelowe wyrobów odzieżowych 0,60 0,66 0,46 3 pkt rozróżniać stopnie elementarne i zasadnicze dla węzłów konstrukcyjnych przy stopniowaniu 0,38 0,44 0,26 podstawowych elementów szablonów wyrobów odzieżowych 3 pkt rozpoznawać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane przy wytwarzaniu wyrobów odzieżowych w 0,57 0,63 0,44 różnych fazach procesu technologicznego oraz rozróżniać ich podstawowe elementy 4 pkt rozróżniać metody, typy i systemy organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie odzieżowym i 0,48 0,51 0,42 zakładzie miarowo usługowym 4 pkt odczytywać i określać kolejne czynności wynikające z graficznego zapisu wykonania węzłów 0,76 0,82 0,63 technologicznych w wyrobie odzieżowym 4 pkt dobierać surowce, materiały i dodatki do wyrobów odzieżowych, z uwzględnieniem ich właściwości 0,56 0,62 0,42 użytkowych, w zależności od fasonu i przeznaczenia wyrobu 3 pkt projektować wyroby odzieżowe inspirowane sztuką, strojami historycznymi i regionalnymi, dla różnych 0,64 0,72 0,46 typów sylwetek 4 pkt dobierać pomiary dla potrzeb konstruowania podstawowych elementów form odzieży i stosować zasady 0,69 0,78 0,48 obliczania odcinków konstrukcyjnych i dodatku konstrukcyjnego, w zależności od rodzaju wyrobu 2 pkt wykonywać modelowanie elementów wyrobów odzieżowych 0,60 0,64 4 pkt dobierać układy szablonów w zależności od asortymentu, fasonu i rodzaju materiału 0,60 0,66 0,46 1 pkt stosować zasady normowania materiałów w produkcji miarowo usługowej 0,69 0,90 0,23 1 pkt dobierać sposób obróbki technologicznej oraz maszyny i urządzenia w zależności od rodzaju oraz funkcji 0,12 0,03 0,31 wyrobu i właściwości materiału pkt stosować zasady organizowania procesu technologicznego w szwalni 0,37 0,43 0,23 2 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,70 0,69 0,73 ochrony środowiska podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych 0,74 0,69 0,85 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 1 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych 0,86 0,90 0,77 0,32 0,46 0,60 0,38 0,57 0,48 0,76 0,56 0,64 0,69 0,60 0,60 0,69 0, ,37 0,70 0,74 0,86

16 311[37] TECHNIK TELEKOMUNIKACJI pkt rozpoznawać elementy, układy, urządzenia telekomunikacyjne na podstawie symboli graficznych, 0,40 0,40 oznaczeń, charakterystyk, parametrów i wyglądu 7 pkt określać funkcje elementów i układów stosowanych w sieciach i urządzeniach telekomunikacyjnych na 0,45 0,45 podstawie schematów ideowych i blokowych 5 pkt stosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące procesy instalacji, uruchamiania oraz eksploatacji 0,33 0,33 sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 4 pkt rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej sieci i urządzeń 0,42 0,42 telekomunikacyjnych oraz w dokumentacji świadczonych usług 2 pkt obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych i urządzeniach 0,18 0,18 telekomunikacyjnych 2 pkt analizować pracę systemów i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie schematów blokowych 0,34 0,34 3 pkt analizować pracę urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie ich schematów ideowych oraz danych 0,65 0,65 uzyskanych w wyniku pomiarów 3 pkt dobierać podzespoły i osprzęt telekomunikacyjny dla określonych warunków technicznych i wskazanych 0,37 0,37 wymagań użytkowych 3 pkt dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiarów parametrów urządzeń telekomunikacyjnych 0,40 0,40 2 pkt określać wpływ parametrów poszczególnych podzespołów na pracę urządzeń telekomunikacyjnych 0,30 0,30 4 pkt stosować zasady lokalizacji uszkodzeń w sieciach i urządzeniach telekomunikacyjnych 0,51 0, pkt analizować sporządzone kalkulacje finansowe planowanych prac montażowych 0,56 0, pkt analizować dokumenty określające warunki świadczenia usług 0,30 0,30 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony 0,70 0,70 środowiska podczas wykonywania prac związanych z montażem, uruchamianiem i eksploatacją sieci i 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych z montażem, 0,29 0,29 uruchamianiem i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,73 0,73 2 pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac związanych z montażem, uruchamianiem i eksploatacją sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 1 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z montażem, uruchamianiem i eksploatacją sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 0,38 0,38 0,88 0,88 0,40 0,45 0,33 0,42 0,18 0,34 0,65 0,37 0,40 0,30 0, , ,30 0,70 0,29 0,73 0,38 0,88

17 311[39] TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH pkt rozpoznawać rodzaje obiektów oraz elementów budowlanych, z uwzględnieniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii wykonania 1 pkt rozpoznawać i wskazywać zastosowanie oraz określać zasady doboru poszczególnych materiałów, 0,88 0,88 elementów, urządzeń oraz uzbrojenia do wykonania instalacji oraz sieci sanitarnych, z uwzględnieniem 4 pkt rozpoznawać poszczególne sieci, instalacje i urządzenia sanitarne 0,78 0,78 1 pkt określać sposoby realizacji poszczególnych instalacji oraz sieci sanitarnych 0,94 0,94 1 pkt określać zasady organizacji i zagospodarowania placu budowy 1 pkt określać zasady organizacji transportu poziomego i pionowego na placu budowy 0,81 0,81 2 pkt określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów, elementów i urządzeń do 0,81 0,81 wykonania sieci oraz instalacji sanitarnych 1 pkt posługiwać się dokumentacją projektową, kosztorysową oraz dokumentacją budowy dotyczącą kolejnych 0,94 0,94 faz procesu budowlanego pkt określać zasady wykonywania i organizacji robót sieciowych oraz instalacyjnych: centralnego ogrzewania, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 0 2 pkt określać zasady wykonywania inwentaryzacji sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 0,66 0, pkt określać zasady wykonywania odbiorów wykonanych sieci oraz instalacji sanitarnych 0,88 0, pkt określać zasady wykonywania i organizacji robót: remontowych i konserwacyjnych sieci, instalacji i 0,58 0,58 urządzeń sanitarnych 3 pkt wykonywać podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi 0,92 0,92 3 pkt sporządzać rysunki oraz dokumenty związane z procesem realizacji robót 0,81 0,81 6 pkt dobierać materiały, uzbrojenie, przybory i urządzenia oraz narzędzia i sprzęt potrzebne do wykonania 0,61 0,61 poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych 3 pkt sporządzać harmonogramy, projekty organizacji robót oraz zagospodarowania placu budowy, związane z 0,56 0,56 wykonywaniem instalacji sanitarnych w budynkach oraz sieci komunalnych w terenie 5 pkt sporządzać przedmiary robót, kosztorysy, zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe 0,64 0,64 1 pkt stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 0,81 0,81 podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych 1 pkt stosować przepisy prawa budowlanego podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych 0,88 0,88 1 pkt wskazywać zasady dotyczące kontroli i oceny wykonania oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń 0,88 0,88 oraz sieci sanitarnych 3 pkt określać wymagania stawiane instalacjom urządzeniom i sieciom sanitarnym w zakresie bezpieczeństwa, 0,65 0,65 zgodności z normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na placu budowy pkt organizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii pkt stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych 0,69 0,69 0,94 0,94 0,88 0,78 0,94 0,81 0,81 0, ,66 1 0,88 2 0,58 0,92 0,81 0,61 0,56 0,64 0,81 0,88 0,88 0, , ,94

18 311[45] TECHNIK DROGOWNICTWA pkt posługiwać się dokumentacją projektową, kosztorysową oraz dokumentacją budowy dotyczącą robót 0,85 0,90 0,83 drogowych 2 pkt rozpoznawać obiekty budowlane i drogowe z określeniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii 0,91 0,93 0,90 wykonania 1 pkt rozróżniać i klasyfikować poszczególne rodzaje nawierzchni drogowych oraz określać zasady ich 0,90 0,79 0,96 wykonywania 2 pkt rozpoznawać i wskazywać zastosowanie poszczególnych materiałów do robót budowlanych i drogowych, 0,51 0,38 z uwzględnieniem ich cech technicznych oraz przydatności do stosowania 3 pkt rozpoznawać maszyny i urządzenia stosowane do robót drogowych: ziemnych, nawierzchniowych, 0,86 0,88 0,85 budowlanych i mostowych 2 pkt określać zasady wykonywania i organizacji robót: ziemnych, odwodnieniowych, fundamentowych, 0,73 0,82 0,68 betoniarskich, zbrojarskich oraz nawierzchniowych związanych z budową, remontem, odbudową i 2 pkt określać zasady organizacji transportu poziomego i pionowego na placu budowy 0,83 0,93 0,78 1 pkt określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów 0,67 0,71 0, pkt określać zasady prowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i obiektów drogowych, wykonywania robót 0,66 0,74 0,61 interwencyjnych, bieżącej konserwacji oraz pomiarów ruchu drogowego 0 1 pkt określać zasady utrzymania zieleni oraz drzew w pasie drogowym 0,64 0,64 0, pkt określać zasady wykonywania odwodnienia obiektów drogowych 0,77 0,71 0, pkt określać zasady wykonywania inwentaryzacji oraz prowadzenia ewidencji dróg i obiektów drogowych 0,96 0,94 4 pkt wykonywać podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi 0,69 0,66 0,71 1 pkt sporządzać rysunki oraz dokumenty związane z procesem realizacji robót 0,77 0,86 0,72 1 pkt kalkulować koszty oraz obliczać należność za pracę wykonaną przez brygady robocze oraz 0,62 0,43 0,72 poszczególnych pracowników 7 pkt dobierać materiały, narzędzia i sprzęt oraz urządzenia potrzebne do wykonania poszczególnych rodzajów 0,65 0,79 0,58 robót budowlanych i drogowych, sporządzać zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe 1 pkt sporządzać harmonogramy robót, harmonogramy pracy sprzętu, projekty organizacji robót oraz zagospodarowania placu budowy 1 pkt sporządzać przedmiary robót, kosztorysy i oferty przetargowe 0,54 0,56 1 pkt interpretować wyniki badań laboratoryjnych materiałów 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych i drogowych 1 pkt stosować przepisy prawa budowlanego w zakresie dotyczącym wykonywania robót drogowych 0,59 0,79 0,48 1 pkt wskazywać zasady dotyczące kontroli i oceny wykonania robót budowlano montażowych i drogowych 0,90 0,84 oraz stanu technicznego dróg oraz inżynierskich obiektów drogowych 1 pkt określać wymagania stawiane obiektom drogowym w zakresie bezpieczeństwa, jakości i estetyki 0,92 0,88 wykonania 2 pkt wskazywać i stosować zasady zabezpieczania wykopów i nasypów 0,67 0, pkt stosować zasady prowadzenia ruchu drogowego, sygnalizacji drogowej oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego w czasie robót drogowych pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na placu budowy 0,95 0,93 0, pkt stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót budowlanych i drogowych 0 1 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia robót budowlanych i drogowych 0,74 0,71 0,76

19 ,51 0,54 0,67 0,66 0,64 0,69 0,62 0,65 0,59 0,67 0,73 0,77 0,77 0,74 0,85 0,91 0,90 0,86 0,83 0,96 0,90 0,92 0,95

20 311[50] TECHNIK MECHATRONIK pkt rozróżniać pojęcia, określenia i wielkości stosowane w mechatronice 0,23 0,24 0,11 3 pkt interpretować informacje zawarte na schematach ideowych, montażowych, rysunkach warsztatowych i w 0,63 0,63 0,78 instrukcjach obsługi 4 pkt interpretować sekwencje i rozkazy w programach do sterowników programowalnych 0,59 0,59 0,42 3 pkt rozpoznawać części i podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych 0,56 0,57 0,44 2 pkt określać funkcje zespołów, podzespołów i elementów stosowanych w urządzeniach i systemach 0,78 0,78 0,67 mechatronicznych na podstawie informacji zawartych w dokumentacji technicznej 1 pkt określać sekwencje działania na podstawie graficznego opisu działania urządzeń i systemów 0,63 0,63 0,33 mechatronicznych 3 pkt rozpoznawać media robocze oraz określać ich właściwości 0,55 0,55 0,56 3 pkt rozpoznawać sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz określać ich funkcje 0,68 0,68 0, pkt wskazywać przyczyny niesprawności urządzeń i systemów mechatronicznych oraz metody ich usuwania 0,61 0,61 0,78 1 pkt dobierać elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych 0,36 0,36 0,33 3 pkt dobierać przyrządy pomiarowe i aparaturę kontrolno-pomiarową do badania funkcji i parametrów 0,33 0,33 0,11 urządzeń i systemów mechatronicznych 2 pkt określać technologię montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych 0,76 0,76 0,67 2 pkt dobierać narzędzia i sprzęt do montażu i demontażu urządzeń mechatronicznych 0,54 0,54 0,67 2 pkt dobierać metody napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych 0,47 0,47 0,33 2 pkt analizować sporządzony graficzny opis działania urządzeń i systemów mechatronicznych; dobierać media 0,53 0,53 0,83 robocze 2 pkt dobierać media robocze 0,26 0,26 0, pkt interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, elektrotechniki i elektroniki w 0,36 0,36 0,00 odniesieniu do urządzeń mechatronicznych pkt obliczać wielkości fizyczne i określać parametry pracy urządzeń mechatronicznych 0,48 0,48 0, pkt interpretować wskazania przyrządów pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej do planowania 0,42 0,42 0,00 napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, 0,67 przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska podczas montażu, napraw, konserwacji, obsługi i 2 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas montażu, napraw, konserwacji, obsługi i eksploatacji 0,63 0,63 urządzeń i systemów mechatronicznych 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,49 0,49 0,33 1 pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas montażu, napraw, konserwacji, obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych 2 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas montażu, napraw, konserwacji, obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych 0,78 0,78 0,67 0,53 0,53 0,83 0,23 0,63 0,59 0,56 0,78 0,63 0,55 0, ,61 0,36 0,33 0,76 0,54 0,47 0,53 0, , ,48 0 0,42 0,63 0,49 0,78 0,53

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 714[02]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOMINIARZ 714[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Janusz Jasek mgr

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Renowator zabytków architektury Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo