5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne"

Transkrypt

1 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I dla każdego zawodu w układzie typów szkół, bez rozbicia na województwa. Każdej tabeli (dla jednego zawodu) towarzyszy wykres, na którym przedstawiono łatwość poszczególnych umiejętności bez rozbicia na typy szkół. Tabele i wykresy ułożono w kolejności kodów zawodów. W tabelach ujęto wszystkich zdających etap pisemny, których szkoły macierzyste znajdują się w zasięgu OKE we Wrocławiu, zarówno zdających po raz pierwszy, jak i przystępujących do egzaminu (etapu) po raz kolejny. Nie ujęto finalistów i laureatów olimpiad.

2 311[02] TECHNIK ANALITYK pkt rozpoznawać symbolikę chemiczną 0,63 0,63 1 pkt rozpoznawać symbolikę stosowaną przy oznaczaniu substancji niebezpiecznych 0,52 0,52 2 pkt stosować nazwy, pojęcia i terminologię z zakresu badań analitycznych 0,64 0,64 3 pkt odczytywać parametry fizykochemiczne przedstawione w postaci wykresów i tablic chemicznych 0,79 0,79 5 pkt rozpoznawać podstawowy sprzęt laboratoryjny i określać jego przeznaczenie 0,65 0,65 2 pkt odczytywać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz 0,80 0,80 1 pkt ustalać szkodliwość substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska na podstawie karty 0,96 0,96 charakterystyk substancji niebezpiecznych 1 pkt rozróżniać podstawowe grupy drobnoustrojów na podstawie obrazów mikroskopowych 0,64 0,64 2 pkt sporządzać bilans materiałowy procesów chemicznych 0,60 0,60 2 pkt ustalać stężenia roztworów substancji biorących udział w procesach chemicznych 0,38 0,38 2 pkt wykonywać obliczenia związane ze stężeniami roztworów i składem mieszanin 0,44 0,44 3 pkt sporządzać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz 0,31 0,31 2 pkt interpretować wyniki analiz ilościowych w odniesieniu do norm 0,36 0,36 1 pkt przewidywać zmiany kierunku reakcji chemicznej w układzie wywołane zmianą temperatury, ciśnienia, 0,28 0,28 stężenia produktów i substratów 2 pkt dobierać metodę ilościowego oznaczania substancji w zależności od ich właściwości 0,32 0, pkt oceniać jakość produktów na podstawie wyników badań analitycznych 0,56 0, pkt obliczać wyniki badań ilościowych z wykorzystaniem metod matematycznych i graficznych 0,56 0,56 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,80 0,80 ochrony środowiska podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w laboratoriach 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w 0,88 0,88 laboratoriach chemicznych różnego typu 1 pkt ustalać zasady użytkowania i przechowywania odczynników i aparatury stosowanej w laboratoriach 0,92 0,92 chemicznych różnego typu 2 pkt dobierać sposób unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych na stanowisku pracy 0,82 0,82 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,52 0, pkt dobierać środki ochrony osobistej stosownie do wykonywanych zadań 0,48 0, pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w laboratoriach chemicznych różnego typu 0,96 0,96 0,63 0,52 0,64 0,79 0,65 0,80 0,96 0,64 0,60 0,38 0,44 0,31 0,36 0,28 0, , ,56 0,80 0,88 0,92 0,82 0, , ,96

3 311[04] TECHNIK BUDOWNICTWA pkt rozpoznawać rodzaje obiektów oraz elementów budowlanych z uwzględnieniem ich konstrukcji, 0,51 0,51 0,43 przeznaczenia oraz technologii wykonania 3 pkt rozpoznawać i wskazywać zastosowanie poszczególnych materiałów budowlanych z uwzględnieniem ich 0,42 0,44 0,41 0,52 cech technicznych oraz przydatności do stosowania 2 pkt rozpoznawać różne technologie wykonywania robót budowlanych i wskazywać ich zastosowanie 0,56 0,64 0,55 0,64 2 pkt określać zasady organizacji placu budowy w zakresie zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza 0,70 0,87 0,69 0,68 socjalnego 2 pkt określać zasady organizacji transportu poziomego i pionowego na placu budowy 0,82 0,86 0,83 0,74 2 pkt określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów budowlanych 0,34 0,42 0,33 0,32 1 pkt określać zasady dotyczące montowania, eksploatowania i rozbierania rusztowań 0,52 0,59 0,51 0,67 2 pkt posługiwać się dokumentacją projektową, kosztorysową oraz dokumentacją budowy dotyczącą kolejnych 0,86 0,88 0,86 0,83 faz procesu budowlanego pkt rozróżniać rodzaje obciążeń budowlanych, analizować i określać ich wielkość dla poszczególnych 0,42 0,46 0,42 0,33 elementów budowli 0 3 pkt określać zasady wykonywania i organizacji robót: ziemnych, fundamentowych, ciesielskich, betoniarskich, 0,76 0,79 0,76 0,69 zbrojarskich, murarskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych 1 2 pkt określać zasady eksploatacji obiektów budowlanych 0,43 0,56 0,41 0, pkt określać zasady wykonywania i organizacji robót remontowych i rozbiórkowych 0,57 0,69 0,57 0,55 3 pkt wykonywać podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi: obliczać wielkości obciążeń, 0,47 0,48 0,48 0,34 wielkości charakteryzujące przekrój, wielkości statyczne w belkach i kratownicach, naprężenia 3 pkt sporządzać dokumenty związane z procesem budowlanym: dziennik budowy, księgę obmiarów, 0,68 0,67 0,69 0,62 dokumentację inwestycyjną, płacową, magazynową oraz zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe 3 pkt dobierać materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia potrzebne do wykonania poszczególnych rodzajów 0,64 0,69 0,63 0,69 robót budowlanych 3 pkt sporządzać przedmiary robót oraz kosztorysy na wykonanie określonych robót 0,62 0,58 0,63 0,55 3 pkt interpretować wyniki badań laboratoryjnych materiałów budowlanych 0,77 0,76 0,77 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,58 0,77 0,56 0,64 ochrony środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych 1 pkt stosować przepisy prawa budowlanego i prawa pracy 0,81 0,90 0,81 0,67 1 pkt określać wymagania stawiane budynkom w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z normami oraz warunkami 0,47 0,36 0,47 0,58 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 1 pkt wskazywać zasady kontroli jakości i oceny wykonania robót budowlano-montażowych 0,35 0,44 0,35 0,30 1 pkt wskazywać zasady dotyczące kontroli i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych 0,87 0,95 0,87 0, pkt przewidywać zagrożenia występujące na placu budowy 0,82 0,90 0,82 0, pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,38 0,46 0,38 0, pkt stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót budowlanych 0,89 0,95 0,89 0, pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia robót budowlanych 0,88 0,87 0,88 0,85 0,51 0,42 0,56 0,70 0,34 0,82 0, ,42 0,86 0 0, ,43 0,57 0,47 0,68 0,64 0,62 0,77 0,58 0,81 0,47 0,35 0, , , , ,88

4 311[07] TECHNIK ELEKTRONIK pkt rozpoznawać elementy, układy i urządzenia elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, 0,60 0,79 0,60 charakterystyk, parametrów i wyglądu 4 pkt określać funkcje poszczególnych elementów i układów stosowanych w urządzeniach i instalacjach 0,40 0,33 0,40 elektronicznych na podstawie schematów ideowych i blokowych 7 pkt stosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące procesy uruchamiania i eksploatacji urządzeń 0,48 0,76 0,48 elektronicznych 4 pkt rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej urządzeń elektronicznych 0,55 0,67 0,55 4 pkt obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych 0,55 0,67 0,55 2 pkt analizować pracę układów elektronicznych na podstawie ich schematów ideowych oraz danych 0,83 0,49 uzyskanych w wyniku pomiarów 3 pkt interpretować wyniki pomiarów 0,58 0,78 0,58 2 pkt dobierać elementy, układy i urządzenia elektroniczne dla określonych warunków technicznych 0,57 0,83 0,57 4 pkt dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiarów parametrów układów i urządzeń elektronicznych 0,58 0,83 0,58 2 pkt określać wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów i urządzeń 0,39 0,67 0,38 elektronicznych 1 pkt określać rodzaj uszkodzenia w układach i urządzeniach elektronicznych na podstawie opisu, podanych 0,55 0,67 0,55 wyników pomiarów pkt analizować sporządzone kalkulacje finansowe planowanych prac 0,86 0,89 0,86 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,73 0,73 ochrony środowiska podczas uruchamianiai eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń 0,93 0,93 elektronicznych 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 1 pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych oraz prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną 2 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych 0,98 0,98 0,81 0,81 0,60 0,40 0,48 0,55 0,55 0,58 0,57 0,58 0,39 0, ,86 0,73 0,93 0,98 0,81

5 311[08] TECHNIK ELEKTRYK pkt rozpoznawać elementy elektryczne i elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, 0,60 0,70 0,58 0,63 charakterystyk, opisów, rysunków 6 pkt rozróżniać urządzenia elektryczne i energoelektroniczne oraz maszyny elektryczne na podstawie symboli, 0,51 0,55 0,51 0,48 oznaczeń, opisów, rysunków i schematów elektrycznych 6 pkt określać role poszczególnych elementów i podzespołów stosowanych w instalacjach, urządzeniach i 0,56 0,65 0,55 0,55 sieciach elektrycznych 7 pkt analizować działanie układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych lub montażowych 0,60 0,48 0,54 2 pkt stosować prawa elektrotechniki do obliczania obwodów elektrycznych oraz układów elektronicznych 0,46 0,46 0,47 0,41 2 pkt interpretować charakterystyki ruchowe maszyn i urządzeń elektrycznych oraz wyniki pomiarów instalacji, 0,41 0,61 0,39 0,40 układów lub urządzeń elektrycznych 2 pkt dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiarów w instalacjach, urządzeniach i sieciach 0,63 0,82 0,63 0,49 elektrycznych oraz szacować błędy pomiarowe 3 pkt określać uszkodzenia w układzie lub urządzeniu elektrycznym 0,36 0,51 0,34 0,40 2 pkt dobierać elementy składowe, podzespoły oraz zabezpieczenia do instalacji, urządzeń i sieci 0,66 0,79 0,64 0,66 elektrycznych w zależności od zadanych warunków pracy 2 pkt przewidywać wpływ zakłóceń i stanów nieustalonych na pracę układów, urządzeń, instalacji i sieci 0,38 0,39 0,24 elektrycznych 3 pkt określać warunki eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych 0,31 0,38 0,30 0, pkt analizować sporządzone kalkulacje finansowe planowanych prac 0,54 0,70 0,51 0,56 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,96 0,96 0,97 0,93 ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod 2 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń 0,72 0,80 0,71 0,70 elektrycznych pod napięciem 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,45 0,39 0,41 0,66 1 pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod napięciem 1 pkt stosować środki ochrony przeciwporażeniowej, przepięciowej, przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod napięciem pkt oceniać skuteczność środków ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej stosowanych w układach elektrycznych pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod napięciem 0,70 0,64 0,67 0,89 0,44 0,54 0,41 0,57 0,56 0,61 0,56 0,55 0,81 0,89 0,81 0,77 0,60 0,51 0,56 0,46 0,41 0,63 0,36 0,66 0,38 0, ,54 0,96 0,72 0,45 0,70 0, , ,81

6 311[10] TECHNIK GEODETA pkt rozpoznawać rodzaje obiektów budowlanych oraz inżynierskich 0,63 0,68 0,60 3 pkt rozpoznawać rodzaje instrumentów pomiarowych i narzędzi do opracowań geodezyjno-kartograficznych 0,73 0,86 0,67 2 pkt rozpoznawać techniki i metody pomiarów geodezyjnych 0,72 0,74 0,72 3 pkt określać zasady wykonywania pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych 0,40 0,45 0,38 2 pkt określać rodzaje map i sposoby ich sporządzania przy zastosowaniu tradycyjnych i nowoczesnych 0,60 0,68 0,57 technologii 2 pkt określać zasady posługiwania się podstawowym sprzętem fotogrametrycznym 0,66 0,72 0,63 2 pkt określać zasady opracowania map sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych na podstawie pomiarów 0,49 0,54 0,46 terenowych oraz przetworzonych danych terenowych 3 pkt określać zasady prowadzenia geodezyjnej obsługi budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego 0,61 0,65 0, pkt określać zasady wykonywania pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli 0,52 0,60 0, pkt określać zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 0,83 0,97 0, pkt określać zasady wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości 0,60 0,71 0, pkt określać zasady wykonywania wytyczania oraz inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu 0,60 0,71 0, pkt określać zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 0,34 0,53 0,26 5 pkt przetwarzać dane zebrane w terenie na dane liczbowe w postaci współrzędnych lub pól powierzchni 0,84 0,88 0,82 2 pkt dobierać instrumenty i sprzęt geodezyjny do wykonywania określonych pomiarów i prac 0,73 0,78 0,70 3 pkt sporządzać szkice polowe oraz dokumentacyjne 0,78 0,84 3 pkt sporządzać graficzne zobrazowanie stanu zagospodarowania terenu 0,80 0,80 0,80 2 pkt sporządzać dokumenty związane z ewidencją gruntów i budynków 0,53 0,59 0,51 2 pkt obliczać należność za wykonaną pracę 0,57 0,51 0,60 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,83 0,91 0,80 ochrony środowiska podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych 1 pkt stosować przepisy prawa budowlanego i prawa pracy 0,85 0,88 0,84 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na placu budowy oraz prac 0,90 0,85 geodezyjnych i kartograficznych 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,56 0,79 0,46 2 pkt stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych 0,81 0,72 0,83 0,94 0,78 0,63 0,73 0,72 0,40 0,60 0,66 0,49 0, ,52 0 0,83 1 0,60 2 0,60 3 0,34 0,84 0,73 0,78 0,80 0,53 0,57 0,83 0,85 0,90 0, ,83

7 311[15] TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO pkt rozróżniać informacje przedstawione w formie rysunków, schematów, map, wykresów, szkiców zawarte w 0,59 0,59 0,59 dokumentacji technicznej stosowanej w zakładach górnictwa podziemnego 2 pkt rozróżniać informacje zawarte w katalogach, normach, instrukcjach, literaturze fachowej dotyczące 0,66 0,67 0,66 procesów związanych z eksploatacją podziemną złóż 2 pkt stosować dokumentację techniczną w celu prawidłowego prowadzenia procesów roboczych w kopalni 0,76 0,76 podziemnej 2 pkt rozróżniać oznaczenia i symbole w dokumentacji technicznej i geologicznej dotyczącej warunków 0,66 0,69 0,61 występowania i eksploatacji podziemnych złóż węgla kamiennego, rud i soli 2 pkt określać warunki występowania i eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli na podstawie map, 0,43 0,48 0,36 przekrojów i profili geologicznych 2 pkt interpretować wyniki pomiarów stosowanych w eksploatacji podziemnej złóż z wykresów oraz odczytów 0,31 0,27 0,37 przyrządów i urządzeń kontrolno-pomiarowych 2 pkt rozróżniać i określać funkcje maszyn i urządzeń urabiających, ładujących, transportujących i 0,29 0,33 0,24 zabezpieczających wyrobisko w kopalni podziemnej, na podstawie rysunków i schematów 2 pkt rozpoznawać minerały i skały w złożach węgla kamiennego, rud i soli oraz określać ich właściwości na 0,48 0,48 0,47 podstawie opisów, fotografii i próbek skalnych pkt interpretować zasady prawidłowej eksploatacji stosowane w podziemnych kopalniach węgla kamiennego, 0,36 0,40 0,31 rud i soli 0 1 pkt rozróżniać zasady prawidłowej organizacji przebiegu prac podstawowych i pomocniczych w wyrobiskach 0,51 0,55 0,47 podziemnych 2 pkt przeliczać jednostki długości, masy, objętości, temperatury i prędkości powietrza na jednostki związane z 0,66 0,69 0,63 eksploatacją podziemną złóż 2 pkt obliczać wielkości ciśnień panujących w górotworze oraz sporządzać rozkład naprężeń w otoczeniu 0,81 0,84 0,79 wyrobisk korytarzowych i wybierkowych kopalni podziemnej 3 pkt obliczać wydajność maszyn i urządzeń urabiających, ładujących i transportujących oraz wydajność pomp i 0,72 0,77 0,66 wentylatorów stosowanych w eksploatacji podziemnej złóż 1 pkt aktualizować postępy robót na planie na podstawie podanych pomiarów geodezyjnych 0,83 0,82 0,84 2 pkt sporządzać podstawową dokumentację produkcyjną w postaci raportów, harmonogramów, rozliczeń 0,54 0,58 zużytych materiałów i godzin pracy pracowników oraz wykonywać rysunki, schematy i szkice 2 pkt dobierać narzędzia i sprzęt do zakresu wykonywanych prac związanych z poszczególnymi etapami 0,36 0,39 0,32 procesu eksploatacji podziemnego złoża 2 pkt dobierać optymalne parametry pracy maszyn i urządzeń górniczych do etapów procesu eksploatacji 0,90 0,89 0,92 podziemnego złoża pkt dobierać systemy eksploatacji podziemnego złoża oraz likwidacji wyrobisk poeksploatacyjnych zależnie 0,34 0,32 0,38 od warunków górniczo-geologicznych pkt analizować przebieg procesu eksploatacji podziemnego złoża na podstawie wyników pomiarów urządzeń i 0,77 0,72 aparatury sygnalizacyjno-pomiarowej 0 2 pkt oceniać stan techniczny narzędzi, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz ustalać zakres wykonywania 0,71 0,74 0,68 konserwacji, przeglądu i drobnej naprawy 2 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,55 0,60 ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną 2 pkt stosować przepisy prawa geologicznego i górniczego podczas wykonywania prac związanych 0,33 0,29 0,38 z wydobywaniem kopalin metodą podziemną 2 pkt przewidywać zagrożenia, które mogą występować podczas wykonywania prac związanych z 0,53 0,54 0,53 wydobywaniem kopalin metodą podziemną 1 pkt wskazywać działania w przypadku wystąpienia zagrożeń ekologicznych 0,53 0,57 0,48 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,86 0,89 0, pkt stosować odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej i zabezpieczenia w trakcie wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną 0,03 0,05 0,01 0,96 0,97 0,94 0,59 0,66 0,76 0, ,31 0,29 0,36 0,43 0,48 0,51 0,66 0,36 0,54 0,72 0,81 0,83 0, ,34 0,33 0,55 0,53 0,53 0, ,03 0,86 0,96

8 311[20] TECHNIK MECHANIK pkt rozróżniać informacje zawarte w dokumentacjach technicznych elementów i zespołów elementów oraz 0,60 0,60 0,61 0,53 obiektów mechanicznych 4 pkt rozpoznawać typowe połączenia spoczynkowe i ruchowe, ich konstrukcje, działania oraz zastosowanie 0,69 0,70 0,69 0,69 2 pkt klasyfikować i charakteryzować materiały stosowane w budowie maszyn 0,76 0,79 0,74 0,82 4 pkt rozpoznawać procesy technologiczne wytwarzania elementów, zespołów elementów i obiektów 0,69 0,73 0,69 0,70 mechanicznych 2 pkt rozróżniać rodzaje obróbki mechanicznej oraz maszyny i urządzenia stosowane w procesach obróbki 0,58 0,39 0,60 0,54 mechanicznej materiałów 2 pkt rozpoznawać budowę, zasady działania oraz zastosowanie obiektów mechanicznyh 0,37 0,41 0,36 0,39 2 pkt określać przyczyny i rodzaje korozji elementów konstrukcyjnych 0,68 0,74 0,68 0,65 2 pkt rozróżniać elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych 0,59 0,58 0,58 0, pkt interpretować procesy energetyczne zachodzące w maszynach cieplnych 0,57 0,55 0,59 0, pkt rozpoznawać środki transportu, zasady ich działania oraz zastosowanie 0,58 0,61 0,59 0,51 5 pkt stosować prawa i metody statyki do analizowania płaskich i przestrzennych układów sił 0,54 0,59 0,55 0,49 3 pkt wykonywać proste obliczenia wytrzymałościowe 0,47 0,46 0,48 0,39 2 pkt przeprowadzać analizę ruchu postępowego, obrotowego i złożonego ciał sztywnych 0,65 0,76 0,65 0,62 2 pkt preprowadzać analizę teoretycznych i rzeczywistych obiegów gazowych w maszynach cieplnych na 0,54 0,54 0,56 0,46 podstawie zasad i praw termodynamiki i interpretować jej wyniki 2 pkt analizować pracę maszyn hydraulicznych na podstawie zasad i praw hydromechaniki i interpretować jej 0,53 0,51 0,54 wyniki 3 pkt dobierać narzędzia, oprzyrządowanie i maszyny do obróbki mechanicznej 0,59 0,65 0,59 0,60 2 pkt wskazywać sposoby zabezpieczeń antykorozyjnych elementów konstrukcyjnych 0,40 0,39 0,39 0, pkt sporządzać harmonogramy prac związanych z obróbką mechaniczną materiałów, szacować 0,72 0,74 0,63 pracochłonność oraz koszty zużycia materiałów 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,71 0,67 0,74 0,54 ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn i 0,90 0,96 0,89 0,93 urządzeń mechanicznych 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,87 0,87 0,86 0,93 1 pkt stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych 1 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych 0,86 0,87 0,86 0,89 0,76 0,76 0,76 0,77 0,60 0,69 0,76 0,69 0,58 0,37 0,68 0, ,57 0 0,58 0,54 0,47 0,65 0,54 0,53 0,59 0, ,72 0,71 0,90 0,87 0,86 0,76

9 311[22] TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA pkt Rozróżniać i stosować podstawowe pojęcia, nazwy, określenia i symbole charakterystyczne w technice 0,66 0,66 rolniczej oraz eksploatacji i naprawie narzędzi maszyn i urządzeń i pojazdów rolniczych 6 pkt Rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej, ich 0,52 0,52 zespoły i układy oraz określać ich zadania i zastosowania 5 pkt Korzystać z informacji dotyczących obsługi i użytkowania ciągników, narzędzi maszyn i urządzeń 0,84 0,84 rolniczych zawartych w instrukcjach obsługi i innej dokumentacji fachowej 5 pkt Rozróżniać narzędzia, przyrządy, maszyny i urządzenia stosowane w naprawie i diagnostyce pojazdów, 0,78 0,78 maszyn narzędzi i urządzeń rolniczych oraz określać ich zastosowanie 5 pkt korzystać z informacji dotyczących naprawy urządzeń maszyn i ciągników rolniczych zawartych w 0,82 0,82 instrukcji napraw i katalogach części zamiennych 3 pkt Interpretować dane techniczno eksploatacyjne ciągników, maszyn urządzeń i narzędzi rolniczych, 0,78 0,78 zestawiać agregaty ciągnikowe do wykonywania określonych zabiegów agrotechnicznych 2 pkt Dobierać ciągniki o odpowiedniej mocy do napędu maszyn i narzędzi rolniczych w zależności od oporów 0,39 0,39 roboczych 3 pkt Wykonywać podstawowe obliczenia związane z przygotowaniem maszyn i pojazdów rolniczych do pracy 0,60 0,60 3 pkt Wykonywać podstawowe obliczenia związane z organizacją agregatów ciągnikowych 0,70 0,70 3 pkt Interpretować wyniki pomiarów parametrów diagnostycznych dotyczących oceny stanu technicznego 0,64 0,64 pojazdów i maszyn rolniczych 4 pkt Oceniać zużycie współpracujących części maszyn i wskazywać postępowanie naprawcze 0,71 0,71 2 pkt Kalkulować koszty związane z eksploatacją i naprawą narzędzi maszyn urządzeń i ciągników rolniczych 0,90 0,90 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,98 0,98 ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją i naprawą narzędzi, maszyn, 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją i naprawą 0,83 0,83 narzędzi, maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,73 0,73 1 pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją i naprawą narzędzi, maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych 1 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją i naprawą narzędzi, maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych 0,19 0,19 0,94 0,94 0,66 0,52 0,84 0,78 0,82 0,78 0,39 0,60 0,70 0,64 0,71 0,90 0,98 0,83 0,73 0,19 0,94

10 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA pkt definiować podstawowe prawa przyrody 0,54 0,27 0,56 2 pkt wyjaśniać podstawowe pojęcia ekologiczne 0,61 0,60 0,61 4 pkt czytać, interpretować treść map, profili i przekrojów 0,59 0,65 0,59 2 pkt charakteryzować poszczególne komponenty środowiska i wyjaśniać powiązania między nimi 0,38 0,20 0,39 5 pkt opisywać oraz przeprowadzać weryfikację faktów, zjawisk i procesów zarejestrowanych w środowisku 0,62 0,72 0,62 3 pkt wskazywać zależność przyczyny i skutku pomiędzy stwierdzonymi w środowisku zmianami 0,71 0,73 0,71 2 pkt operować podstawowymi wiadomościami dotyczącymi celu, organizacji i funkcjonowania państwowego 0,67 0,60 0,68 monitoringu środowiska w Polsce 3 pkt określać podstawowe zasady rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych 0,54 0,47 0, pkt stosować przepisy ochrony środowiska obowiązujące w Polsce 0,40 0,40 0,40 3 pkt określać stopień zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska na podstawie wyników 0,74 0,67 0,74 badań oraz odpowiednich przepisów i norm 2 pkt obliczać zasięg oddziaływania zanieczyszczeń, na podstawie posiadanych wyników badań środowiska 0,53 0,53 2 pkt przedstawiać propozycje projektu monitoringu określonego obiektu, zjawiska, procesu czy obszaru, na 0,58 0,60 0,58 podstawie przedstawianych wyników badań 3 pkt opisywać, rejestrować i rozróżniać odkształcenia powierzchni terenu wywołane przyczynami naturalnymi i 0,70 0,80 0,70 antropogenicznymi 2 pkt wykonywać w terenie pomiary podstawowych komponentów środowiska, dokonywać prawidłowego 0,60 poboru i transportu próbek środowiskowych do laboratorium 3 pkt przeliczać jednostki miar, wag oraz inne jednostki w zakresie niezbędnym do jednolitego przedstawienia 0,40 0,47 0,40 wyników prac 2 pkt oceniać stan środowiska, klasy jakości oraz spełnianie norm jakości środowiska na podstawie 0,86 0,90 0,85 odpowiednich przepisów 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy i ochrony środowiska oraz ochrony 0,80 0,79 przeciwpożarowej podczas wykonywania prac w terenie oraz badan laboratoryjnych 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac w terenie oraz badań laboratoryjnych 0,54 0,40 0,55 1 pkt wskazywać sposoby postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 0,43 0,80 0,41 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii 0,44 0,20 0,45 2 pkt stosować odzież roboczą i zabezpieczenia podczas wykonywania prac w terenie oraz badań laboratoryjnych pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac w terenie oraz badan laboeratoryjnych 0,67 0,60 0,67 0,55 0,80 0,54 0,54 0,61 0,59 0,38 0,62 0,71 0,67 0, ,40 0,74 0,53 0,58 0,70 0,40 0,86 0,80 0,54 0,43 0,44 0, ,55

11 311[28] TECHNIK POLIGRAF pkt stosować nazwy, pojęcia, określenia, oznaczenia i symbole występujące w poligrafii 0,22 0,22 5 pkt rozróżniać właściwości materiałów stosowanych w procesach poligraficznych 0,20 0,20 4 pkt rozróżniać podstawowe i pochodne techniki drukowania 0,79 0,79 7 pkt charakteryzować procesy poligraficzne 0,44 0,44 2 pkt charakteryzować metody wykonywania form drukowych 0,33 0,33 1 pkt rozpoznawać i charakteryzować maszyny i urządzenia stosowane w procesach przygotowawczych 0,42 0,42 4 pkt rozpoznawać i charakteryzować maszyny i urządzenia stosowane w procesach drukarskich 0,48 0,48 2 pkt rozpoznawać i charakteryzować maszyny i urządzenia stosowane w procesach introligatorskich 0,88 0,88 2 pkt dobierać proces technologiczny do wykonania określonego produktu poligraficznego 0,63 0,63 3 pkt dobierać maszyny i urządzenia do wykonania określonego produktu poligraficznego, w zależności od rodzaju i wielkości produkcji 4 pkt dobierać materiały podstawowe i pomocnicze stosowane w procesach poligraficznych, w zależności od 0,31 0,31 parametrów technologicznych lub użytkowych produktu 4 pkt obliczać ilość materiałów do planowanej wielkości produkcji 0,60 0,60 2 pkt obliczać czas wykonania określonego produktu poligraficznego 0,79 0,79 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia procesu poligraficznego 1 pkt rozpoznawać zabezpieczenia stosowane w maszynach i urządzeniach poligraficznych 0,67 0,67 1 pkt dobierać metody i sposoby zabezpieczenia materiałów i produktów poligraficznych przed niepożądanym 0,83 0,83 wpływem czynników zewnętrznych 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia procesu poligraficznego 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia procesu poligraficznego pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia procesu poligraficznego 0,83 0,83 0,20 0,22 0,79 0,44 0,33 0,42 0,48 0,88 0,63 0,31 0,60 0,79 0,67 0, ,83

12 311[30] TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ pkt stosować nazwy, pojęcia i terminologię związaną z technologią ceramiczną 0,40 0,40 4 pkt rozpoznawać elementy maszyn, urządzeń, instalacji i aparatów na podstawie rysunków technicznych 0,25 0,25 3 pkt odczytywać schematy technologiczne 3 pkt rozróżniać symbolikę chemiczną 0,33 0,33 4 pkt rozróżniać surowce naturalne i minerały stosowane w przemyśle ceramicznym 3 pkt rozróżniać wyroby ceramiczne i ich zastosowanie na podstawie właściwości 0,33 0,33 4 pkt wykonywać obliczenia zdolności produkcyjnych pieców i suszarek stosowanych w produkcji wyrobów ceramicznych 3 pkt obliczać bilans materiałowy i energetyczny procesu produkcji 0,33 0,33 1 pkt obliczać stężenia roztworów i skład mieszanin stosowanych w produkcji ceramicznej 0,00 0,00 1 pkt określać zastosowanie surowców ceramicznych na podstawie składu chemicznego i struktury wewnętrznej 0,00 0,00 2 pkt opisywać reakcje chemiczne składające się na proces wypalania ceramiki 1 pkt obliczać ilość ciepła potrzebnego do ogrzania masy ceramicznej pkt określać wpływ parametrów na przebieg procesu spiekania masy ceramicznej pkt określać właściwości roztworów koloidalnych i zawiesin stosowanych do odlewania wyrobów ceramicznych 0 4 pkt wskazywać właściwości mas ceramicznych 0,25 0,25 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia procesów produkcji wyrobów ceramicznych 1 pkt ustalać zasady przechowywania surowców stosowanych w przemyśle ceramicznym 0,00 0,00 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia procesów produkcji wyrobów ceramicznych 1 pkt przewidywać zagrożenia wynikające ze stosowania substancji trujących, żrących, wybuchowych, palnych 1 pkt dobierać sposób utylizacji odpadów podczas prowadzenia procesów produkcji wyrobów ceramicznych pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia procesów produkcji wyrobów ceramicznych pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia procesów produkcji wyrobów ceramicznych 0,40 0,25 0,33 0,33 0,33 0,00 0, ,25 0,

13 311[31] TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ pkt rozpoznawać oznaczenia i nazwy handlowe surowców, półproduktów i produktów stosowane w technologii chemicznej 5 pkt rozpoznawać aparaty i urządzenia stosowane w operacjach jednostkowych: dynamicznych, cieplnych, 0,20 0,20 dyfuzyjnych 3 pkt rozróżniać podstawowe procesy jednostkowe: utleniania, redukcji, sulfonowania, chlorowcowania, 0,00 0,00 polimeryzacji w ciągach technologicznych 3 pkt rozpoznawać aparaturę kontrolno-pomiarową na schematach aparatów i urządzeń 0,67 0,67 4 pkt odczytywać parametry fizykochemiczne przedstawione w dokumentacji w postaci wykresów i tablic 4 pkt wskazywać surowce i materiały pomocnicze w procesach produkcyjnych związanych z technologią 0,13 0,13 chemiczną 2 pkt określać przebieg procesu chemicznego na podstawie wartości parametrów procesowych 0,25 0,25 3 pkt sporządzać bilans materiałowy i energetyczny wskazanego procesu technologicznego 0,33 0,33 3 pkt obliczać wydajność procesu technologicznego 0,67 0,67 3 pkt określać jakość surowców, półproduktów i produktów chemicznych na podstawie norm 3 pkt dobierać urządzenia i sprzęt stosowany w technologii nieorganicznej i organicznej 0,33 0,33 3 pkt przewidywać zagrożenia korozyjne aparatury chemicznej 3 pkt określać wpływ zmiany parametrów procesu na przebieg reakcji chemicznych i procesów fizycznych 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia procesu chemicznego 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas przeprowadzania procesu chemicznego 1 pkt dobierać sposób unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych podczas prowadzenia procesu chemicznego 0,00 0,00 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 1 pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia procesu chemicznego pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia procesu chemicznego 0,20 0,00 0,67 0,13 0,25 0,33 0,67 0,33 0,00 3.6

14 311[32] TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA pkt czytać informacje przedstawione w formie rysunków technicznych, rysunków wykonawczych, schematów i 0,31 0,31 0,31 wykresów stosowanych w zakładach przemysłu drzewnego 3 pkt wykorzystywać informacje zawarte w literaturze fachowej, katalogach, normach, poradnikach fachowych, 0,68 0,63 0,76 dotyczących technologii stosowanych w branżach: meblarskiej, tworzyw drzewnych, stolarki budowlanej 3 pkt posługiwać się dokumentacją techniczną oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu 0,58 0,54 0,64 prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych w meblarstwie, produkcji tworzyw drzewnych, 2 pkt posługiwać się właściwą terminologią i nazewnictwem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych 0,56 0,64 3 pkt rozpoznawać podstawowe gatunki drewna iglastego i liściastego na podstawie próbek 0,49 0,48 0,52 3 pkt rozpoznawać i interpretować wady drewna na podstawie próbek, katalogów i norm 0,65 0,65 0,67 5 pkt rozróżniać i określać funkcje maszyn i urządzeń na podstawie katalogów i schematów 0,64 0,61 0,69 4 pkt sporządzać podstawową dokumentację produkcyjną, w postaci raportów, harmonogramów, rozliczeń 0,70 0,69 0,73 zużytych materiałów, energii i godzin pracy pracowników 3 pkt dobierać obrabiarki, narzędzia i urządzenia w zależności od rodzaju i wielkości produkcji 0,54 0,48 0,64 2 pkt dobierać optymalne parametry obrabiarek, urządzeń, wentylacji i transportu odpadów drzewnych 0,80 0,86 3 pkt dobierać optymalne parametry suszenia i parzenia drewna oraz klimatyzacji wyrobów gotowych 0,70 0,69 0,73 2 pkt dobierać kleje, materiały malarsko-lakiernicze oraz inne materiały pomocnicze odpowiednio do technologii 0,69 0,72 0,64 i użytkowania wytwarzanego wyrobu 2 pkt oceniać stopień zużycia narzędzi, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz ustalać zakres wykonywania 0,30 0,31 0,27 konserwacji, wymiany, ostrzenia i naprawy 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,56 0,44 0,73 ochrony środowiska podczas prowadzenia procesów technologicznych w meblarstwie, produkcji tworzyw 4 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia procesów technologicznych w meblarstwie, 0,59 0,53 0,68 produkcji tworzyw drzewnych, stolarki budowlanej i tartacznictwie 2 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,43 0,32 2 pkt stosować środki i sprzęt ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prowadzenia procesów technologicznych w meblarstwie, produkcji tworzyw drzewnych, stolarki budowlanej i tartacznictwie 1 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia procesów technologicznych w meblarstwie, produkcji tworzyw drzewnych, stolarki budowlanej i tartacznictwie 0,87 0,88 0,86 0,89 0,88 0,91 0,31 0,68 0,56 0,58 0,49 0,65 0,64 0,70 0,54 0,80 0,69 0,70 0,30 0,56 0,59 0,43 0,87 0,89

15 311[34] TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY pkt rozpoznawać surowce i wyroby włókiennicze oraz materiały odzieżowe na podstawie rysunków, zdjęć, 0,32 0,34 0,25 oznaczeń i opisów zawartych w normach i dokumentacji technologicznej oraz rozróżniać ich właściwości 4 pkt wskazywać zasady konserwacji wyrobów odzieżowych, w zależności od składu surowcowego i sposobu 0,46 0,53 0,29 wykończenia 2 pkt odczytywać rysunki żurnalowe i modelowe wyrobów odzieżowych 0,60 0,66 0,46 3 pkt rozróżniać stopnie elementarne i zasadnicze dla węzłów konstrukcyjnych przy stopniowaniu 0,38 0,44 0,26 podstawowych elementów szablonów wyrobów odzieżowych 3 pkt rozpoznawać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane przy wytwarzaniu wyrobów odzieżowych w 0,57 0,63 0,44 różnych fazach procesu technologicznego oraz rozróżniać ich podstawowe elementy 4 pkt rozróżniać metody, typy i systemy organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie odzieżowym i 0,48 0,51 0,42 zakładzie miarowo usługowym 4 pkt odczytywać i określać kolejne czynności wynikające z graficznego zapisu wykonania węzłów 0,76 0,82 0,63 technologicznych w wyrobie odzieżowym 4 pkt dobierać surowce, materiały i dodatki do wyrobów odzieżowych, z uwzględnieniem ich właściwości 0,56 0,62 0,42 użytkowych, w zależności od fasonu i przeznaczenia wyrobu 3 pkt projektować wyroby odzieżowe inspirowane sztuką, strojami historycznymi i regionalnymi, dla różnych 0,64 0,72 0,46 typów sylwetek 4 pkt dobierać pomiary dla potrzeb konstruowania podstawowych elementów form odzieży i stosować zasady 0,69 0,78 0,48 obliczania odcinków konstrukcyjnych i dodatku konstrukcyjnego, w zależności od rodzaju wyrobu 2 pkt wykonywać modelowanie elementów wyrobów odzieżowych 0,60 0,64 4 pkt dobierać układy szablonów w zależności od asortymentu, fasonu i rodzaju materiału 0,60 0,66 0,46 1 pkt stosować zasady normowania materiałów w produkcji miarowo usługowej 0,69 0,90 0,23 1 pkt dobierać sposób obróbki technologicznej oraz maszyny i urządzenia w zależności od rodzaju oraz funkcji 0,12 0,03 0,31 wyrobu i właściwości materiału pkt stosować zasady organizowania procesu technologicznego w szwalni 0,37 0,43 0,23 2 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 0,70 0,69 0,73 ochrony środowiska podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych 0,74 0,69 0,85 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 1 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych 0,86 0,90 0,77 0,32 0,46 0,60 0,38 0,57 0,48 0,76 0,56 0,64 0,69 0,60 0,60 0,69 0, ,37 0,70 0,74 0,86

16 311[37] TECHNIK TELEKOMUNIKACJI pkt rozpoznawać elementy, układy, urządzenia telekomunikacyjne na podstawie symboli graficznych, 0,40 0,40 oznaczeń, charakterystyk, parametrów i wyglądu 7 pkt określać funkcje elementów i układów stosowanych w sieciach i urządzeniach telekomunikacyjnych na 0,45 0,45 podstawie schematów ideowych i blokowych 5 pkt stosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące procesy instalacji, uruchamiania oraz eksploatacji 0,33 0,33 sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 4 pkt rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej sieci i urządzeń 0,42 0,42 telekomunikacyjnych oraz w dokumentacji świadczonych usług 2 pkt obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych i urządzeniach 0,18 0,18 telekomunikacyjnych 2 pkt analizować pracę systemów i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie schematów blokowych 0,34 0,34 3 pkt analizować pracę urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie ich schematów ideowych oraz danych 0,65 0,65 uzyskanych w wyniku pomiarów 3 pkt dobierać podzespoły i osprzęt telekomunikacyjny dla określonych warunków technicznych i wskazanych 0,37 0,37 wymagań użytkowych 3 pkt dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiarów parametrów urządzeń telekomunikacyjnych 0,40 0,40 2 pkt określać wpływ parametrów poszczególnych podzespołów na pracę urządzeń telekomunikacyjnych 0,30 0,30 4 pkt stosować zasady lokalizacji uszkodzeń w sieciach i urządzeniach telekomunikacyjnych 0,51 0, pkt analizować sporządzone kalkulacje finansowe planowanych prac montażowych 0,56 0, pkt analizować dokumenty określające warunki świadczenia usług 0,30 0,30 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony 0,70 0,70 środowiska podczas wykonywania prac związanych z montażem, uruchamianiem i eksploatacją sieci i 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych z montażem, 0,29 0,29 uruchamianiem i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,73 0,73 2 pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac związanych z montażem, uruchamianiem i eksploatacją sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 1 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z montażem, uruchamianiem i eksploatacją sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 0,38 0,38 0,88 0,88 0,40 0,45 0,33 0,42 0,18 0,34 0,65 0,37 0,40 0,30 0, , ,30 0,70 0,29 0,73 0,38 0,88

17 311[39] TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH pkt rozpoznawać rodzaje obiektów oraz elementów budowlanych, z uwzględnieniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii wykonania 1 pkt rozpoznawać i wskazywać zastosowanie oraz określać zasady doboru poszczególnych materiałów, 0,88 0,88 elementów, urządzeń oraz uzbrojenia do wykonania instalacji oraz sieci sanitarnych, z uwzględnieniem 4 pkt rozpoznawać poszczególne sieci, instalacje i urządzenia sanitarne 0,78 0,78 1 pkt określać sposoby realizacji poszczególnych instalacji oraz sieci sanitarnych 0,94 0,94 1 pkt określać zasady organizacji i zagospodarowania placu budowy 1 pkt określać zasady organizacji transportu poziomego i pionowego na placu budowy 0,81 0,81 2 pkt określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów, elementów i urządzeń do 0,81 0,81 wykonania sieci oraz instalacji sanitarnych 1 pkt posługiwać się dokumentacją projektową, kosztorysową oraz dokumentacją budowy dotyczącą kolejnych 0,94 0,94 faz procesu budowlanego pkt określać zasady wykonywania i organizacji robót sieciowych oraz instalacyjnych: centralnego ogrzewania, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 0 2 pkt określać zasady wykonywania inwentaryzacji sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 0,66 0, pkt określać zasady wykonywania odbiorów wykonanych sieci oraz instalacji sanitarnych 0,88 0, pkt określać zasady wykonywania i organizacji robót: remontowych i konserwacyjnych sieci, instalacji i 0,58 0,58 urządzeń sanitarnych 3 pkt wykonywać podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi 0,92 0,92 3 pkt sporządzać rysunki oraz dokumenty związane z procesem realizacji robót 0,81 0,81 6 pkt dobierać materiały, uzbrojenie, przybory i urządzenia oraz narzędzia i sprzęt potrzebne do wykonania 0,61 0,61 poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych 3 pkt sporządzać harmonogramy, projekty organizacji robót oraz zagospodarowania placu budowy, związane z 0,56 0,56 wykonywaniem instalacji sanitarnych w budynkach oraz sieci komunalnych w terenie 5 pkt sporządzać przedmiary robót, kosztorysy, zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe 0,64 0,64 1 pkt stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 0,81 0,81 podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych 1 pkt stosować przepisy prawa budowlanego podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych 0,88 0,88 1 pkt wskazywać zasady dotyczące kontroli i oceny wykonania oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń 0,88 0,88 oraz sieci sanitarnych 3 pkt określać wymagania stawiane instalacjom urządzeniom i sieciom sanitarnym w zakresie bezpieczeństwa, 0,65 0,65 zgodności z normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych 1 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na placu budowy pkt organizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii pkt stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych 0,69 0,69 0,94 0,94 0,88 0,78 0,94 0,81 0,81 0, ,66 1 0,88 2 0,58 0,92 0,81 0,61 0,56 0,64 0,81 0,88 0,88 0, , ,94

18 311[45] TECHNIK DROGOWNICTWA pkt posługiwać się dokumentacją projektową, kosztorysową oraz dokumentacją budowy dotyczącą robót 0,85 0,90 0,83 drogowych 2 pkt rozpoznawać obiekty budowlane i drogowe z określeniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii 0,91 0,93 0,90 wykonania 1 pkt rozróżniać i klasyfikować poszczególne rodzaje nawierzchni drogowych oraz określać zasady ich 0,90 0,79 0,96 wykonywania 2 pkt rozpoznawać i wskazywać zastosowanie poszczególnych materiałów do robót budowlanych i drogowych, 0,51 0,38 z uwzględnieniem ich cech technicznych oraz przydatności do stosowania 3 pkt rozpoznawać maszyny i urządzenia stosowane do robót drogowych: ziemnych, nawierzchniowych, 0,86 0,88 0,85 budowlanych i mostowych 2 pkt określać zasady wykonywania i organizacji robót: ziemnych, odwodnieniowych, fundamentowych, 0,73 0,82 0,68 betoniarskich, zbrojarskich oraz nawierzchniowych związanych z budową, remontem, odbudową i 2 pkt określać zasady organizacji transportu poziomego i pionowego na placu budowy 0,83 0,93 0,78 1 pkt określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów 0,67 0,71 0, pkt określać zasady prowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i obiektów drogowych, wykonywania robót 0,66 0,74 0,61 interwencyjnych, bieżącej konserwacji oraz pomiarów ruchu drogowego 0 1 pkt określać zasady utrzymania zieleni oraz drzew w pasie drogowym 0,64 0,64 0, pkt określać zasady wykonywania odwodnienia obiektów drogowych 0,77 0,71 0, pkt określać zasady wykonywania inwentaryzacji oraz prowadzenia ewidencji dróg i obiektów drogowych 0,96 0,94 4 pkt wykonywać podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi 0,69 0,66 0,71 1 pkt sporządzać rysunki oraz dokumenty związane z procesem realizacji robót 0,77 0,86 0,72 1 pkt kalkulować koszty oraz obliczać należność za pracę wykonaną przez brygady robocze oraz 0,62 0,43 0,72 poszczególnych pracowników 7 pkt dobierać materiały, narzędzia i sprzęt oraz urządzenia potrzebne do wykonania poszczególnych rodzajów 0,65 0,79 0,58 robót budowlanych i drogowych, sporządzać zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe 1 pkt sporządzać harmonogramy robót, harmonogramy pracy sprzętu, projekty organizacji robót oraz zagospodarowania placu budowy 1 pkt sporządzać przedmiary robót, kosztorysy i oferty przetargowe 0,54 0,56 1 pkt interpretować wyniki badań laboratoryjnych materiałów 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych i drogowych 1 pkt stosować przepisy prawa budowlanego w zakresie dotyczącym wykonywania robót drogowych 0,59 0,79 0,48 1 pkt wskazywać zasady dotyczące kontroli i oceny wykonania robót budowlano montażowych i drogowych 0,90 0,84 oraz stanu technicznego dróg oraz inżynierskich obiektów drogowych 1 pkt określać wymagania stawiane obiektom drogowym w zakresie bezpieczeństwa, jakości i estetyki 0,92 0,88 wykonania 2 pkt wskazywać i stosować zasady zabezpieczania wykopów i nasypów 0,67 0, pkt stosować zasady prowadzenia ruchu drogowego, sygnalizacji drogowej oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego w czasie robót drogowych pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na placu budowy 0,95 0,93 0, pkt stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót budowlanych i drogowych 0 1 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia robót budowlanych i drogowych 0,74 0,71 0,76

19 ,51 0,54 0,67 0,66 0,64 0,69 0,62 0,65 0,59 0,67 0,73 0,77 0,77 0,74 0,85 0,91 0,90 0,86 0,83 0,96 0,90 0,92 0,95

20 311[50] TECHNIK MECHATRONIK pkt rozróżniać pojęcia, określenia i wielkości stosowane w mechatronice 0,23 0,24 0,11 3 pkt interpretować informacje zawarte na schematach ideowych, montażowych, rysunkach warsztatowych i w 0,63 0,63 0,78 instrukcjach obsługi 4 pkt interpretować sekwencje i rozkazy w programach do sterowników programowalnych 0,59 0,59 0,42 3 pkt rozpoznawać części i podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych 0,56 0,57 0,44 2 pkt określać funkcje zespołów, podzespołów i elementów stosowanych w urządzeniach i systemach 0,78 0,78 0,67 mechatronicznych na podstawie informacji zawartych w dokumentacji technicznej 1 pkt określać sekwencje działania na podstawie graficznego opisu działania urządzeń i systemów 0,63 0,63 0,33 mechatronicznych 3 pkt rozpoznawać media robocze oraz określać ich właściwości 0,55 0,55 0,56 3 pkt rozpoznawać sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz określać ich funkcje 0,68 0,68 0, pkt wskazywać przyczyny niesprawności urządzeń i systemów mechatronicznych oraz metody ich usuwania 0,61 0,61 0,78 1 pkt dobierać elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych 0,36 0,36 0,33 3 pkt dobierać przyrządy pomiarowe i aparaturę kontrolno-pomiarową do badania funkcji i parametrów 0,33 0,33 0,11 urządzeń i systemów mechatronicznych 2 pkt określać technologię montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych 0,76 0,76 0,67 2 pkt dobierać narzędzia i sprzęt do montażu i demontażu urządzeń mechatronicznych 0,54 0,54 0,67 2 pkt dobierać metody napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych 0,47 0,47 0,33 2 pkt analizować sporządzony graficzny opis działania urządzeń i systemów mechatronicznych; dobierać media 0,53 0,53 0,83 robocze 2 pkt dobierać media robocze 0,26 0,26 0, pkt interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, elektrotechniki i elektroniki w 0,36 0,36 0,00 odniesieniu do urządzeń mechatronicznych pkt obliczać wielkości fizyczne i określać parametry pracy urządzeń mechatronicznych 0,48 0,48 0, pkt interpretować wskazania przyrządów pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej do planowania 0,42 0,42 0,00 napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych 1 pkt stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, 0,67 przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska podczas montażu, napraw, konserwacji, obsługi i 2 pkt przewidywać zagrożenia występujące podczas montażu, napraw, konserwacji, obsługi i eksploatacji 0,63 0,63 urządzeń i systemów mechatronicznych 1 pkt organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0,49 0,49 0,33 1 pkt stosować środki ochrony indywidualnej podczas montażu, napraw, konserwacji, obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych 2 pkt stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas montażu, napraw, konserwacji, obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych 0,78 0,78 0,67 0,53 0,53 0,83 0,23 0,63 0,59 0,56 0,78 0,63 0,55 0, ,61 0,36 0,33 0,76 0,54 0,47 0,53 0, , ,48 0 0,42 0,63 0,49 0,78 0,53

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum i szkoły policealnej)

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum i szkoły policealnej) OKE we Wrocławiu Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 008 r. 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik drogownictwa 311[45]

I.1.1. Technik drogownictwa 311[45] I.1.1. Technik drogownictwa 311[45] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 747 Przystąpiło łącznie: 694 przystąpiło: 656 przystąpiło: 677 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 629 (95,9%) zdało: 448 (66,2%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Szkoły policealne Technika Technika uzupełniające Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik mechanik 311[20]

I.1.1. Technik mechanik 311[20] I.1.1. Technik mechanik 311[20] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 14 668 Przystąpiło łącznie: 13 042 przystąpiło: 12 472 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 10 323 (82,8%) zdało: 3 109 (24,8%)

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19]

I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 424 Przystąpiło łącznie: 367 przystąpiło: 346 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 290 (83,8%) zdało:

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik budownictwa 311[04]

I.1.1. Technik budownictwa 311[04] I.1.1. Technik budownictwa 311[04] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 5790 Przystąpiło łącznie: 5289 przystąpiło: 5066 przystąpiło: 5131 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 4662 (92%) zdało: 3131 (61%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik informatyk 312[01]

I.1.1. Technik informatyk 312[01] I.1.1. Technik informatyk 312[1] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 13 884 Przystąpiło łącznie: 1 168 przystąpiło: 1 58 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 6 975 (69,3%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (1) 68 3 181-183 fax: (1) 68 3 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim Jaworzno, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 5 3. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (12) 68 32 181-183 fax: (12) 68 32 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik analityk 311[02]

I.1.1. Technik analityk 311[02] I.1.1. Technik analityk 311[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych:378 Przystąpiło łącznie: 363 przystąpiło: 360 ETAP PISEMNY zdało: 315 (87,5%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

liczba punktów Wykres 1. Rozkład wyników części I etapu pisemnego dla zawodu technik mechatronik w skali kraju

liczba punktów Wykres 1. Rozkład wyników części I etapu pisemnego dla zawodu technik mechatronik w skali kraju I.1.1. Technik mechatronik 311[5] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 235 Przystąpiło łącznie:2 przystąpiło: 191 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 147 (3,) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE przystąpiło:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO .1. Elektryk 74[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 1 336 Przystąpiło łącznie: 1 09 1 010 81 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 540 (53,5%) 663 (80,8%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanizacji rolnictwa; symbol 311512 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik elektryk 311[08]

I.1.1. Technik elektryk 311[08] I.1.1. Technik elektryk 311[8] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 73 Przystąpiło łącznie:3 994 przystąpiło: 3 843 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 2 43 (63,2%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji,

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, Przedmiot technologie w produkcji cukierniczej należy do bloku teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie cukiernik. W bieżącym roku szkolny mam zajęcia 2 godziny tygodniowo z klasą trzecią oraz 4

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Załącznik nr 1. (pieczątka szkoły) Ramowy Program praktyki w projekcie,,modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Priorytet

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (12) 68 32 181-183 fax: (12) 68 32 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

II semestr. I semestr. I semestr

II semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Załącznik nr 1. (pieczątka szkoły) Ramowy Program praktyki w projekcie,,modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Podstawy budownictwa

Podstawy budownictwa Rozkład materiału nauczania: Podstawy budownictwa PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER SIECI, INSTALACJI i URZĄDZEŃ SANITARNYCH, 712616 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Podstawy budownictwa TYP SZKOŁY: ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje) MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 (zawód ma jedną kwalifikacje) I. CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

586 (66,6%) 601 (87,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń

586 (66,6%) 601 (87,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń 2.1. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 1 053 Przystąpiło łącznie: 915 880 88 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 58 (,%) 01 (87,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali Technik eksploatacji portów i terminali M1 Prowadzenie obsługi podróżnych w portach i terminalach M1.J3 Planowanie pracy portów i terminali Obsługiwanie podróżnych w portach i terminalach Prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ 1. CELE EDUKACYJNE PRZEDMIOTU Celem kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii chemicznej; symbol 311603 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r.

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 52 fa 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń:

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 351203 Kwalifikacja pierwsza - (E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Mechanik motocyklowy 723107

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Mechanik motocyklowy 723107 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT Mechanik motocyklowy 723107 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

2.1. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] (91,7%) (96,1%)

2.1. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] (91,7%) (96,1%) 2.1. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 2 162 Przystąpiło łącznie: 1 832 1 690 1 475 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 1 549 (91,7%) 1 418 (96,1%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje)

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik optyk 322[16]

I.1.1. Technik optyk 322[16] I.1.1. Technik optyk 322[16] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 197 Przystąpiło łącznie: 188 przystąpiło: 188 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 182 (96,8%) zdało: 145 (77,1%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik analityk; symbol 311102 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSZiA w Zamościu 2015 ZAWODY TECHNICZNE Proponuję się przyjęcie następujących celów staży zawodowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych nr indeksu 712616 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (12) 68 32 181-183 fax: (12) 68 32 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik leśnik 321[02]

I.1.1. Technik leśnik 321[02] I... Technik leśnik 32[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 33 Przystąpiło łącznie: 079 przystąpiło: 998 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 888 (89%) zdało: 378 (35,5%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2010.06.14 15:01:46 +02'00' 8534 Poz. 652.go v.p l 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 10 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. nauczycieli branży mechatronicznej

Program praktyki. nauczycieli branży mechatronicznej Program praktyki nauczycieli branży mechatronicznej w ramach projektu: Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego Autorzy: Zdzisław

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (12) 68 32 181-183 fax: (12) 68 32 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14 Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Kwalifikacja K1 A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 1. Wybrane umiejętności z kwalifikacji A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (1) 68 3 181-183 fax: (1) 68 3 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Technologia wymagania edukacyjne

Technologia wymagania edukacyjne Technologia wymagania edukacyjne Zawód: Lakiernik 714(03) SZPN/SZ/07/19 714[03]/ZSZ/MENiS/ 2002.08.26 Program wykonany przez mgr inż. Tomasza Reclika Liczba godzin: 2 kl.-4 2012/13 Klasa II 1. Nanoszenie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA OKRĘTOWE. Kod przedmiotu: Ed 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH ZAWÓD: BLACHARZ SAMOCHODOWY SYMBOL CYFROWY: 721306 NUMER PROGRAMU: Blacharz samochodowy 721306/ ODiDZ/2013 K1 Naprawa uszkodzonych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Klasa: Program: Wymiar: 1TIR Technikum, Technik Informatyk Program nauczania dla zawodu Technik Informatyk, 351203,

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji ZADANIA I UPRAWNIENIA INSTYTUCJI ORAZ SŁUŻB DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRACY I OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE; BHP(2)

Temat lekcji ZADANIA I UPRAWNIENIA INSTYTUCJI ORAZ SŁUŻB DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRACY I OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE; BHP(2) ROZKŁAD MATERIAŁU Urządzenia techniki komputerowej Technik informatyk 3503 Kwalifikacja pierwsza - (E.) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Opracował: Andrzej Nowak

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Napędy hydrauliczne Semestr IV Laboratorium 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Podstawowe rodzaje napędowych

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji. PKZ(E.b)(4)2 Zabezpieczanie dostępu do systemu operacyjnego.

Temat lekcji. PKZ(E.b)(4)2 Zabezpieczanie dostępu do systemu operacyjnego. ROZKŁAD MATERIAŁU Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 3503 Kwalifikacja pierwsza - (E.) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SYMBOL CYFROWY 712[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: instalacje budowlane PROGRAM:2103/T-4/MEN/1997.06.09 KLASA:3tba,3tbb technikum 4 letniego WYMAGANIA EDUKACYJNE DZIAŁ WODOCIĄGOWE POZIOM WYMAGAŃ NA OCENĘ: B WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI (UCZEŃ POWINIEN:)

Bardziej szczegółowo

Praktyka zawodowa 311[08] - technik elektryk. 01. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Praktyka zawodowa 311[08] - technik elektryk. 01. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska Praktyka zawodowa 311[08] - technik elektryk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją serwisową oraz instrukcjami

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52]

STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52] STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52] Burzyński Marek Jabczyński Janusz Fronckiewicz Bolesław 1 Spis treści I. Ogólny opis zawodu w zakresie praktyki zawodowej....

Bardziej szczegółowo

technik mechatronik 311410

technik mechatronik 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechatronik 311410 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych).

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Pracownia organizacji robót budowlanych klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy dopuszczającą (koniecznych).

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo