ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku"

Transkrypt

1 ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

2 INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WYBRANE ISTOTNE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDNIA FINANSOWEGO: PODSTAWA SPORZĄDZENIA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY CAŁKOWITE KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY/KOSZTY Z INWESTYCJI POZOSTAŁE PRZYCHODY/KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY/KOSZTY FINANSOWE PODATEK DOCHODOWY ZYSK NA AKCJĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH AKTYWA FINANSOWE AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI STRUKTURA CZASOWA AKTYWÓW FINANSOWYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY ZAPASY KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJACY NA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KAPITAŁ ZAKŁADOWY KAPITAŁ TWORZONY OBLIGATORYJNIE NA POKRYCIE STRAT REWALORYZACJA KAPITAŁU SKUTKI HIPERINFLACJI KAPITAŁ Z NADWYŻKI ZE SPRZEDAŻY AKCJI (AGIO) ZYSKI ZATRZYMANE ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM Z INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE KREDYTY I POŻYCZKI ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA I KREDYTY - RYZYKO PŁYNNOSCI ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PROGRAM LOJALNOŚCIOWY - OPIS I WYCENA PODATEK ODROCZONY REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I INNE OBCIĄŻENIA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Za okres 6 miesięcy Przychody ze sprzedaży Koszt sprzedanych towarów i materiałów ( ) ( ) Zysk / strata brutto Koszty sprzedaży i marketingu 4 (95 486) (84 740) Koszty ogólnego zarządu 4 (4 985) (6 081) Przychody/koszty z inwestycji Pozostałe przychody/koszty operacyjne Zysk / strata operacyjna (2 237) (12 316) Przychody/koszty finansowe 7 (5 133) (4 848) Zysk / strata przed opodatkowaniem (7 370) (17 164) Podatek dochodowy Zysk / strata netto (6 957) (14 972) Inne składniki całkowitego dochodu : Skutki aktualizacji rzeczowych aktywów trwałych Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Skutki zmian w strukturze Grupy kapitałowej (20 807) (76 431) Odroczony podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitego dochodu 19 (451) (938) RAZEM Inne składniki całkowitego dochodu (netto) (17 582) Całkowite dochody (24 539) Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom: (6 957) (14 972) Zysk / strata na akcję, przypadający na właścicieli w trakcie okresu (w zł. na jedną akcję) podstawowy 9 (1,28) (2,76) rozwodniony 9 (1,24) (2,66) Całkowite dochody przypadające: akcjonariuszom (24 539) Całkowite dochody na akcję, przypadające na właścicieli w trakcie okresu (w zł. na jedną akcję) podstawowy (4,52) 1,67 rozwodniony (4,36) 1,61 Noty przedstawione na stronach 7-35 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 3 -

4 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Aktywa trwałe Nota Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach zależnych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe oraz pozostałe należności Razem aktywa finansowe Razem aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa finansowe Należności handlowe oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Razem aktywa finansowe Razem aktywa obrotowe RAZEM AKTYWA KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania finansowe Kredyty i pożyczki Razem zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia Razem zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Razem zobowiązania finansowe Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Razem zobowiązania krótkoterminowe Razem zobowiązania RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY Noty przedstawione na stronach 7-35 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 4 -

5 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Kapitał tworzony obligatoryjnie na pokrycie strat Rewaloryzacja kapitału - skutki hiperinflacji Kapitał z nadwyżki ze sprzedaży akcji (agio) Zyski zatrzymane Zmiany w kapitale własnym z innych całkowitych dochodów Nota Razem kapitały przypadające na akcjonariuszy r (37 106) Zwiększenie/zmniejszenia z tytułu zmiany polityki rachunkowości r. po zmianach (37 106) stycznia 2009 r (37 106) Całkowity dochód za okres od r. do r. Inne zwiększenia/zmniejszenia w okresie (14 972) Zmiany w okresie czerwca 2009 r (13 077) stycznia 2009 r (37 106) Całkowity dochód za okres od r. do r (49 917) (27 812) Emisja akcji (5) - - (5) Inne zwiększenia/zmniejszenia w okresie (362) Zmiany w okresie (5) grudnia 2009 r (15 363) stycznia 2010 r (15 363) Całkowity dochód za okres od r. do r. Inne zwiększenia/zmniejszenia w okresie (6 957) (17 582) (24 539) (161) Zmiany w okresie (17 743) (3 625) 30 czerwca 2010 r (33 106) Noty przedstawione na stronach 7-35 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 5 -

6 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres 6 miesięcy Nota Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 894) (32 343) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Nabycie wartości niematerialnych (206) (456) Wpływy z nieruchomości inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych w pozostałych jednostkach - (3 757) Nabycie aktywów finansowych w jednostce zależnej - (28) Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym (19 019) (2 500) Spłata pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 216) (36 740) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Otrzymane kredyty i pożyczki Spłata zobowiązań z tytułu leasingu w tym czynszu najmu od nieruchomości inwestycyjnej (268) (253) Spłata kredytów i pożyczek (18 949) (6 026) Odsetki zapłacone (4 897) (4 744) Inne wydatki finansowe (212) (208) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych w okresie (6 671) 558 Stan środków pieniężnych na początek okresu (10 259) Stan środków pieniężnych na koniec okresu 14.4 (6 159) (9 701) Noty przedstawione na stronach 7-35 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 6 -

7 WYBRANE ISTOTNE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDNIA FINANSOWEGO: 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA Sprawozdanie finansowe za 6 miesięcy 2010 roku sporządzone zostało w oparciu o Międzynarodowy Standard Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz zgodnie z MSR/MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE. Jednostkowe sprawozdanie finansowe należy czytać w powiązaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Widzimy wtedy pełny obraz sytuacji finansowej i wyników działalności Alma Market S.A. jako jednostki dominującej. Spółka jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe swojej Grupy Kapitałowej na dzień i za okres zakończony 30 czerwca 2010 r. zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w skonsolidowanym raporcie oraz jest ono udostępnione na stronie Podstawowe zasady rachunkowości do sporządzenia skróconego półrocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasadę memoriału oraz o założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Główne zasady rachunkowości przyjęte przez Spółkę: 1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. 2. W ramach roku obrotowego występują pośrednie okresy sprawozdawcze wynoszące: Miesiąc do uzgadniania zapisów ewidencji szczegółowej z zapisami na kontach syntetycznych, Kwartał i półrocze do dokonania wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego wg przyjętych zasad rachunkowości. 3. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie funkcjonalnym. 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej. 5. W ramach przyjętych zasad rachunkowości Spółka stosuje wzorcowe rozwiązania określone w MSR/MSSF mając na uwadze cel jakim jest rzetelna i użyteczna prezentacja sprawozdania. 6. Waluta prezentacji PLN. 7. Ewidencję i rozliczenie kosztów, zasady organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji, zasady wyceny aktywów i pasywów, przyjęte procedury i zasady ochrony danych w systemach informatycznych przyjętych do stosowania w Spółce reguluje instrukcja Polityka Rachunkowości. 8. Zasady sporządzania, obiegu, a przede wszystkim kontroli dowodów księgowych regulują odrębne instrukcje operacyjne. Śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości i metod obliczeń, jakie były stosowane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnie z MSR/MSSF wymagało zastosowania pewnych oszacowań oraz założeń, które mają wpływ zarówno na prezentowane wartości aktywów i pasywów, jak również na prezentowane kwoty przychodów i kosztów za okres obrotowy. Pomimo tego, że oszacowania i założenia zostały dokonane zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu o bieżących wydarzeniach i działaniach, przyszłe rezultaty tych wydarzeń mogą się różnić od tych oszacowań

8 2. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W roku 2010 Spółka kontynuuje zasady rachunkowości ustalone dla roku kalendarzowego Nie nastąpiły również żadne zmiany z sposobie prezentowania danych finansowych. Zgodnie z zapisami MSR 34 Spółka prezentuje wszystkie informacje dla kilku okresów porównawczych. Informujemy zatem że, od początku 2009 roku zmienione zostały zasady wyceny nieruchomości posiadanych przez Spółkę a prezentowanych jako rzeczowy majątek trwały i należących do dwóch grup: 1) grunty, 2) budynki i budowle. Spółka przyjęła model oparty na wartości przeszacowanej. Wartość przeszacowana to wartość godziwa na dzień przeszacowania, którą później pomniejszają odpisy amortyzacyjne oraz zakumulowane odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. Nieruchomości użytkowane na własne potrzeby i sklasyfikowane jako grunty lub budynki i budowle zgodnie z par. 31 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 16 są wyceniane i przeszacowywane do wartości godziwej co trzy lata lub co pięć lat. Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF oraz zmiany do standardów: Zmiany do standardu MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja i MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych dotyczą klasyfikacji i prezentacji instrumentów finansowych z opcją sprzedaży. Po modyfikacjach instrumenty finansowe z opcją sprzedaży prezentuje się jako kapitał własny wyłącznie po spełnieniu określonych warunków. Równolegle wprowadzono zmiany w MSR 1 przez wprowadzenie nowych wymogów dotyczących ujawniania informacji związanych z opcją sprzedaży i obowiązków powstających w momencie likwidacji. Spółka zastosowała zmiany do MSR 1 począwszy od sprawozdań publikowanych za 2009 rok. Zmiany do MSR 32 Klasyfikacja emisji praw poboru zostaną zastosowane przez Spółkę począwszy od sprawozdań publikowanych za 2011 rok. Zmiany do standardu MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych został znowelizowany w listopadzie 2009 roku a będzie obowiązywał w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku oczekuje na zatwierdzenie w 2010 roku. Zmiany do standardu MSSF 2 Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych w grupie kapitałowej został znowelizowany w czerwcu 2009 roku a będzie obowiązywał w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku, został zatwierdzony 23 marca 2010 roku. Doroczne poprawki do MSSF będą obowiązywać w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub 1 lipca 2010 roku (zależnie od standardu) zatwierdzony 23 marca 2010 roku. KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą precyzuje trzy podstawowe kwestie; co jest źródłem ryzyka w przypadku ekspozycji waluty obcej, kiedy podmiot dominujący musi posiadać instrument zabezpieczający, jak określić kwoty do przeklasyfikowania na wynik w chwili zbycia inwestycji. Spółka zastosuje zmiany począwszy od sprawozdań publikowanych za 2010 rok. Pozostałe standardy i zmiany do obowiązujących standardów i interpretacji nie zostały przyjęte do stosowania w UE; 1. MSSF 9 Instrumenty finansowe, 2. Zmiany do MSSF 1, 3. Zmiany do KIMSF 14, 4. Zmiany do KIMSF

9 3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Za okres 6 miesięcy Sprzedaż detaliczna towarów i materiałów Sprzedaż usług Razem, przychody ze sprzedaży Struktura przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco: Za okres 6 miesięcy Sprzedaż detaliczna towarów i materiałów 93,17% 92,98% Sprzedaż usług 6,83% 7,02% Razem, przychody ze sprzedaży 100,00% 100,00% Spółka w 2010 roku, jak również w porównywalnym 2009 roku nie posiadała dostawcy, którego udział w zaopatrzeniu przekroczyłby 10% przychodów ze sprzedaży. Pozycja przychody ze sprzedaży detalicznej towarów i materiałów została pomniejszona o odpisy z tytułu programu lojalnościowego. Ta część przychodów została wykazana w przychodach przyszłych okresów. W związku ze zmianą prezentacji odpisów z tytułu programu lojalnościowego pozycja przychodów została powiększona w 2009 roku o 575 tys. zł., w 2010 roku o tys. zł. Zmieniono prezentację wszystkich okresów porównawczych. 4. CAŁKOWITE KOSZTY OPERACYJNE Na całkowite koszty operacyjne składają się koszty sprzedaży, ogólnego zarządu i koszty sprzedanych towarów. Przy czym koszty sprzedanych towarów obejmują: bezpośredni koszt nabycia towarów sprzedanych, koszty rezerw na ubytki towarów z tytułu kradzieży i zniszczeń oraz wartość wszystkich ściśle związanych z obrotem towarowym na sklepie likwidacji, przecen. W związku ze zmianą prezentacji odpisów z tytułu programu lojalnościowego pozycja kosztu własnego sprzedanych towarów została powiększona w 2009 roku o 575 tys. zł., w 2010 roku o tys. zł. Zmieniono prezentację wszystkich okresów porównawczych. Koszt własny sprzedanych towarów za 6 miesięcy 2010 roku = tys. zł., a za 6 miesięcy 2009 roku = tys. zł. Za okres 6 miesięcy Koszty sprzedaży i marketingu Koszty ogólnego zarządu Razem koszty operacyjne W pozycjach kosztów operacyjnych prezentowanych w tabeli powyżej ujęte zostały koszty wynagrodzeń i rezerwy na wszystkie świadczenia pracownicze, koszty usług oraz inne rezerwy na przewidywane koszty związane z działalnością operacyjną. W tym ujęto wartość rezerwy na koszty programu motywacyjnego w kwocie 107 tys. zł. Koszty operacyjne w układzie rodzajowym Za okres 6 miesięcy Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych oraz odpisy z tytułu utraty wartości Koszty świadczeń pracowniczych Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (737) Zużycie surowców i materiałów Usługi obce Podatki i opłaty Pozostałe koszty

10 Koszty świadczeń pracowniczych Za okres 6 miesięcy Koszty wynagrodzeń oraz koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy Koszty ubezpieczeń społecznych Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników Koszty programu motywacyjnego Razem koszty świadczeń pracowniczych W pozycji Koszty świadczeń pracowniczych wykazywane są wszelkiego typu wynagrodzenia wraz z narzutami na te wynagrodzenia, pozostałe świadczenia bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, oraz rezerwy związane z wyceną przyszłych zobowiązań na niewykorzystane urlopy pracownicze, odprawy emerytalne oraz koszty wynikające z realizacji programu motywacyjnego zgodnie z MSSF PRZYCHODY/KOSZTY Z INWESTYCJI Za okres 6 miesięcy Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych (1 055) (954) Przychody/koszty z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend i wypłat z zysku Przychody/koszty z tytułu z wynajmu nieruchomości inwestycyjnych Przychody/koszty z inwestycji W pozycji Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujęty jest odpis z tytułu utraty wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej w Łodzi. Zaprezentowane kwoty są wartościami wynikowymi. 6. POZOSTAŁE PRZYCHODY/KOSZTY OPERACYJNE Za okres 6 miesięcy Zyski/straty ze sprzedaży środków trwałych (12) 28 Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej pozostałe (65) 6 Zysk/strata na różnicach kursowych (21) (64) Pozostałe zyski i straty Pozostałe przychody i koszty operacyjne W pozycjach pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ujmowane są odpisy aktualizujące należności, koszty i przychody z tytułu odsetek od należności i zobowiązań, darowizny uzyskane i przekazane oraz pozostałe koszty i przychody operacyjne. 7. PRZYCHODY/KOSZTY FINANSOWE Za okres 6 miesięcy Przychody odsetkowe - 16 Koszty odsetek: - kredyty bankowe (4 921) (4 755) - leasing (w tym część odsetkowa dotycząca opłat czynszowych z nieruchomości inwestycyjnych) (212) (208) Przychody odsetkowe z tytułu dyskonta należności długoterminowych - 99 Razem przychody/koszty finansowe (5 133) (4 848)

11 W pozycji leasing ( ) prezentowane są kwoty odsetek płaconych przez Spółkę z tytułu zawartych w 2009 i 2010 roku umów leasingu operacyjnego (na użytkowanie samochodów dostawczych), które zgodnie z MSR 17 prezentowane są w aktywach trwałych Spółki. Kwoty odsetek umów leasingu operacyjnego nie wpłynęły w znaczący sposób na wartość prezentowanych odsetek od leasingu. Zatem wszystkie odsetki (zarówno z leasingu nieruchomości inwestycyjnej w Łodzi jak i leasingu samochodów) są prezentowane w jednej pozycji. 8. PODATEK DOCHODOWY Za okres 6 miesięcy Podatek odroczony odniesiony na wynik finansowy Podatek odroczony odniesiony na kapitał (451) (938) Razem podatek w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (38) ZYSK NA AKCJĘ Podstawowy Podstawowy zysk/strata (pozycja zysk/strata netto ze sprawozdania z całkowitych dochodów) z działalności kontynuowanej na akcję wylicza się jako iloraz zysku /straty z działalności kontynuowanej przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu sprawozdawczego. Okres 6 miesięcy Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Spółki (6 957) (14 972) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.) Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej na akcję (w zł na jedną akcję) (1,28) (2,76) Wyliczenie zysku/straty z działalności kontynuowanej przypadającego na 1 akcję; - zysk / strata z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję(średnioważoną) za 6 miesięcy 2010 roku = (6 957) tys. zł/ tys. = (1,28) zł. na akcję - zysk/strata z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (średnioważoną) za 6 miesięcy 2009 roku = (14 972) tys. zł/ tys. = (2,76) zł. na akcję Średnia ważona liczby akcji (w tys.) ALMA MARKET SA w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wynosiła tys. Rozwodniony Średnią ważoną rozwodnioną liczbę akcji zwykłych wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Rozwodniony zysk/stratę (pozycja zysk/strata netto ze sprawozdania z całkowitych dochodów) z działalności kontynuowanej na akcję wylicza się jako iloraz zysku/straty z działalności kontynuowanej przypadającego na akcjonariuszy spółki oraz średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu sprawozdawczego. Okres 6 miesięcy Zysk/strata z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy spółki (6 957) (14 972) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tys.) Rozwodniony zysk/strata z działalności kontynuowanej na akcję (w zł na jedną akcję) na dzień złożenia sprawozdania półrocznego (1,24) (2,66)

12 Wyliczenie rozwodnionego zysku/straty z działalności kontynuowanej przypadającego na 1 akcję; - rozwodniony zysk/strata z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję za 6 miesięcy 2010 roku = (6 957)tys. zł/ tys. = (1,24) zł. na akcję - rozwodniony zysk/strata z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję za 6 miesięcy 2009 roku = (14 972)tys. zł/ tys. = (2,66) zł. na akcję Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję z działalności zaniechanej W związku z tym, że w prezentowanych okresach 6 miesięcy 2009 i 2010 roku nie wystąpiła działalność zaniechana, zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcje z działalności zaniechanej nie występuje. 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI Wyniki segmentów za okres 6 miesięcy 2009 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nieprzypisane Razem Przychody segmentu W tym: zmiany wartości godziwej - (954) - (954) Koszty działalności operacyjnej ( ) (298) - ( ) Zysk / strata operacyjny (12 537) (12 316) Koszty finansowe netto (3 361) (510) (977) (4 848) Zysk / strata przed opodatkowaniem (17 164) Podatek dochodowy Zysk / strata netto roku obrotowego (14 972) Wyniki segmentów za okres 6 miesięcy 2010 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nieprzypisane Razem Przychody segmentu W tym; zmiany wartości godziwej (65) (1 055) - (1 120) Koszty działalności operacyjnej ( ) (503) - ( ) Zysk / strata operacyjny (5 606) (2 237) Koszty finansowe netto (3 431) (468) (1 234) (5 133) Zysk / strata przed opodatkowaniem (7 370) Podatek dochodowy 413 Zysk / strata netto roku obrotowego (6 957) Aktywa i zobowiązania segmentów na dzień 30 czerwca 2009 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nieprzypisane Razem Aktywa Zobowiązania

13 Aktywa i zobowiązania segmentów na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nieprzypisane Razem Aktywa Zobowiązania Przyjęte przez Zarząd kryterium określenia segmentów sprawozdawczych to rodzaj świadczonych przez Spółkę usług. Wydzielono trzy rodzaje świadczonych usług; 1. Segment sprzedaży detalicznej, 2. Segment sprzedaży hurtowej,(segment w Spółce nie występuje) 3. Segment działalności inwestycyjnej. * - Działalność inwestycyjna to taki segment działalności gdzie, aktywa (nieruchomości inwestycyjne) przynoszą korzyści z tytułu czynszów najmu lub są utrzymywane przez Spółkę ze względu na przewidywany wzrost wartości rynkowej i uzyskanie dochodów ze sprzedaży. W pozycji przychodów segmentu wykazujemy zarówno sprzedaż bezpośrednią w segmencie (np.: sprzedaż detaliczną lub hurtową) jak i pozostałe przychody operacyjne ściśle związane z danym segmentem. 11. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE r. Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Meble, wyposażenie i sprzęt Środki trwałe w budowie Ogółem Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy - (19 742) (16 240) (1 260) (8 764) - (46 006) Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2008 r Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2009 r Przesunięcia (30 007) - Przesunięcia do inwestycji - (103) (103) Zmniejszenie/zwiększenie wartości brutto z tytułu zmiany polityki rachunkowości - (11 446) (11 446) Zakup Zbycie - - (93) (427) (159) (3 220) (3 899) Likwidacja - - (195) - (50) - (245) Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu zmiany wartości godziwej Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu aportu (59) (98 903) (98 962) Zwiększenia/zmniejszenia inne wartość brutto Amortyzacja - (4 042) (3 092) (311) (2 462) - (9 907) Zmniejszenie/zwiększenie umorzenia z tytułu zmiany polityki rachunkowości Zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2009 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy - (12 338) (19 118) (1 289) (11 127) - (43 872) Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2009 r

14 Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Meble, wyposażenie i sprzęt Środki trwałe w budowie Środki Grunty transportu Ogółem Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2009 r Przesunięcia (38 561) - Przesunięcia wart. do inwestycji - (103) (103) Zmniejszenie/zwiększenie wartości brutto z tytułu zmiany polityki rachunkowości - (11 446) (11 446) Zakup Zbycie - - (93) (426) (166) (4 259) (4 944) Likwidacja - - (382) - (443) (782) (1 607) Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu zmiany wartości godziwej Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu aportu (58) (98 903) (98 961) Zwiększenia z tytułu zakupu w leasingu finansowym Zwiększenia/zmniejszenia inne wartość brutto Amortyzacja - (8 524) (6 740) (570) (5 283) - (21 117) Zmniejszenie/zwiększenie umorzenia z tytułu zmiany polityki rachunkowości Zwiększenia/zmniejszenia odpisów - - (1) - (109) (4 797) (4 907) Zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2009 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy - (16 820) (22 589) (1 548) (13 687) (4 797) (59 441) Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2009 r Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2010 r Przesunięcia (906) (49) Zakup Zbycie - - (4) (163) - - (167) Likwidacja - - (45) - (314) - (359) Zwiększenia/zmniejszenia waty ości brutto z tytułu zmiany wartości godziwej Zwiększenia/zmniejszenia wartości z tytułu aportu (3 059) (28 414) (31 473) Zwiększenia z tytułu zakupu w leasingu finansowym Zwiększenia/zmniejszenia wartości brutto przeszacowanie wartości godziwej - (794) - - (49) 38 (805) Amortyzacja - (4 535) (3 734) (367) (2 718) - (11 354) Zwiększenia/zmniejszenia odpisów umorzenia Zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji Zwiększenia/zmniejszenia umorzenia przeszacowanie wartości godziwej Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2010 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy - (20 561) (26 274) (1 804) (16 084) (4 797) (69 520) Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2010 r

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo