ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku"

Transkrypt

1 ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

2 INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WYBRANE ISTOTNE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDNIA FINANSOWEGO: PODSTAWA SPORZĄDZENIA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY CAŁKOWITE KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY/KOSZTY Z INWESTYCJI POZOSTAŁE PRZYCHODY/KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY/KOSZTY FINANSOWE PODATEK DOCHODOWY ZYSK NA AKCJĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH AKTYWA FINANSOWE AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI STRUKTURA CZASOWA AKTYWÓW FINANSOWYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY ZAPASY KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJACY NA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KAPITAŁ ZAKŁADOWY KAPITAŁ TWORZONY OBLIGATORYJNIE NA POKRYCIE STRAT REWALORYZACJA KAPITAŁU SKUTKI HIPERINFLACJI KAPITAŁ Z NADWYŻKI ZE SPRZEDAŻY AKCJI (AGIO) ZYSKI ZATRZYMANE ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM Z INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE KREDYTY I POŻYCZKI ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA I KREDYTY - RYZYKO PŁYNNOSCI ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PROGRAM LOJALNOŚCIOWY - OPIS I WYCENA PODATEK ODROCZONY REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I INNE OBCIĄŻENIA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Za okres 6 miesięcy Przychody ze sprzedaży Koszt sprzedanych towarów i materiałów ( ) ( ) Zysk / strata brutto Koszty sprzedaży i marketingu 4 (95 486) (84 740) Koszty ogólnego zarządu 4 (4 985) (6 081) Przychody/koszty z inwestycji Pozostałe przychody/koszty operacyjne Zysk / strata operacyjna (2 237) (12 316) Przychody/koszty finansowe 7 (5 133) (4 848) Zysk / strata przed opodatkowaniem (7 370) (17 164) Podatek dochodowy Zysk / strata netto (6 957) (14 972) Inne składniki całkowitego dochodu : Skutki aktualizacji rzeczowych aktywów trwałych Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Skutki zmian w strukturze Grupy kapitałowej (20 807) (76 431) Odroczony podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitego dochodu 19 (451) (938) RAZEM Inne składniki całkowitego dochodu (netto) (17 582) Całkowite dochody (24 539) Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom: (6 957) (14 972) Zysk / strata na akcję, przypadający na właścicieli w trakcie okresu (w zł. na jedną akcję) podstawowy 9 (1,28) (2,76) rozwodniony 9 (1,24) (2,66) Całkowite dochody przypadające: akcjonariuszom (24 539) Całkowite dochody na akcję, przypadające na właścicieli w trakcie okresu (w zł. na jedną akcję) podstawowy (4,52) 1,67 rozwodniony (4,36) 1,61 Noty przedstawione na stronach 7-35 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 3 -

4 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Aktywa trwałe Nota Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach zależnych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe oraz pozostałe należności Razem aktywa finansowe Razem aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa finansowe Należności handlowe oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Razem aktywa finansowe Razem aktywa obrotowe RAZEM AKTYWA KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania finansowe Kredyty i pożyczki Razem zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia Razem zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Razem zobowiązania finansowe Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Razem zobowiązania krótkoterminowe Razem zobowiązania RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY Noty przedstawione na stronach 7-35 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 4 -

5 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Kapitał tworzony obligatoryjnie na pokrycie strat Rewaloryzacja kapitału - skutki hiperinflacji Kapitał z nadwyżki ze sprzedaży akcji (agio) Zyski zatrzymane Zmiany w kapitale własnym z innych całkowitych dochodów Nota Razem kapitały przypadające na akcjonariuszy r (37 106) Zwiększenie/zmniejszenia z tytułu zmiany polityki rachunkowości r. po zmianach (37 106) stycznia 2009 r (37 106) Całkowity dochód za okres od r. do r. Inne zwiększenia/zmniejszenia w okresie (14 972) Zmiany w okresie czerwca 2009 r (13 077) stycznia 2009 r (37 106) Całkowity dochód za okres od r. do r (49 917) (27 812) Emisja akcji (5) - - (5) Inne zwiększenia/zmniejszenia w okresie (362) Zmiany w okresie (5) grudnia 2009 r (15 363) stycznia 2010 r (15 363) Całkowity dochód za okres od r. do r. Inne zwiększenia/zmniejszenia w okresie (6 957) (17 582) (24 539) (161) Zmiany w okresie (17 743) (3 625) 30 czerwca 2010 r (33 106) Noty przedstawione na stronach 7-35 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 5 -

6 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres 6 miesięcy Nota Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 894) (32 343) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Nabycie wartości niematerialnych (206) (456) Wpływy z nieruchomości inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych w pozostałych jednostkach - (3 757) Nabycie aktywów finansowych w jednostce zależnej - (28) Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym (19 019) (2 500) Spłata pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 216) (36 740) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Otrzymane kredyty i pożyczki Spłata zobowiązań z tytułu leasingu w tym czynszu najmu od nieruchomości inwestycyjnej (268) (253) Spłata kredytów i pożyczek (18 949) (6 026) Odsetki zapłacone (4 897) (4 744) Inne wydatki finansowe (212) (208) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych w okresie (6 671) 558 Stan środków pieniężnych na początek okresu (10 259) Stan środków pieniężnych na koniec okresu 14.4 (6 159) (9 701) Noty przedstawione na stronach 7-35 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 6 -

7 WYBRANE ISTOTNE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDNIA FINANSOWEGO: 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA Sprawozdanie finansowe za 6 miesięcy 2010 roku sporządzone zostało w oparciu o Międzynarodowy Standard Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz zgodnie z MSR/MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE. Jednostkowe sprawozdanie finansowe należy czytać w powiązaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Widzimy wtedy pełny obraz sytuacji finansowej i wyników działalności Alma Market S.A. jako jednostki dominującej. Spółka jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe swojej Grupy Kapitałowej na dzień i za okres zakończony 30 czerwca 2010 r. zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w skonsolidowanym raporcie oraz jest ono udostępnione na stronie Podstawowe zasady rachunkowości do sporządzenia skróconego półrocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasadę memoriału oraz o założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Główne zasady rachunkowości przyjęte przez Spółkę: 1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. 2. W ramach roku obrotowego występują pośrednie okresy sprawozdawcze wynoszące: Miesiąc do uzgadniania zapisów ewidencji szczegółowej z zapisami na kontach syntetycznych, Kwartał i półrocze do dokonania wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego wg przyjętych zasad rachunkowości. 3. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie funkcjonalnym. 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej. 5. W ramach przyjętych zasad rachunkowości Spółka stosuje wzorcowe rozwiązania określone w MSR/MSSF mając na uwadze cel jakim jest rzetelna i użyteczna prezentacja sprawozdania. 6. Waluta prezentacji PLN. 7. Ewidencję i rozliczenie kosztów, zasady organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji, zasady wyceny aktywów i pasywów, przyjęte procedury i zasady ochrony danych w systemach informatycznych przyjętych do stosowania w Spółce reguluje instrukcja Polityka Rachunkowości. 8. Zasady sporządzania, obiegu, a przede wszystkim kontroli dowodów księgowych regulują odrębne instrukcje operacyjne. Śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości i metod obliczeń, jakie były stosowane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnie z MSR/MSSF wymagało zastosowania pewnych oszacowań oraz założeń, które mają wpływ zarówno na prezentowane wartości aktywów i pasywów, jak również na prezentowane kwoty przychodów i kosztów za okres obrotowy. Pomimo tego, że oszacowania i założenia zostały dokonane zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu o bieżących wydarzeniach i działaniach, przyszłe rezultaty tych wydarzeń mogą się różnić od tych oszacowań

8 2. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W roku 2010 Spółka kontynuuje zasady rachunkowości ustalone dla roku kalendarzowego Nie nastąpiły również żadne zmiany z sposobie prezentowania danych finansowych. Zgodnie z zapisami MSR 34 Spółka prezentuje wszystkie informacje dla kilku okresów porównawczych. Informujemy zatem że, od początku 2009 roku zmienione zostały zasady wyceny nieruchomości posiadanych przez Spółkę a prezentowanych jako rzeczowy majątek trwały i należących do dwóch grup: 1) grunty, 2) budynki i budowle. Spółka przyjęła model oparty na wartości przeszacowanej. Wartość przeszacowana to wartość godziwa na dzień przeszacowania, którą później pomniejszają odpisy amortyzacyjne oraz zakumulowane odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. Nieruchomości użytkowane na własne potrzeby i sklasyfikowane jako grunty lub budynki i budowle zgodnie z par. 31 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 16 są wyceniane i przeszacowywane do wartości godziwej co trzy lata lub co pięć lat. Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF oraz zmiany do standardów: Zmiany do standardu MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja i MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych dotyczą klasyfikacji i prezentacji instrumentów finansowych z opcją sprzedaży. Po modyfikacjach instrumenty finansowe z opcją sprzedaży prezentuje się jako kapitał własny wyłącznie po spełnieniu określonych warunków. Równolegle wprowadzono zmiany w MSR 1 przez wprowadzenie nowych wymogów dotyczących ujawniania informacji związanych z opcją sprzedaży i obowiązków powstających w momencie likwidacji. Spółka zastosowała zmiany do MSR 1 począwszy od sprawozdań publikowanych za 2009 rok. Zmiany do MSR 32 Klasyfikacja emisji praw poboru zostaną zastosowane przez Spółkę począwszy od sprawozdań publikowanych za 2011 rok. Zmiany do standardu MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych został znowelizowany w listopadzie 2009 roku a będzie obowiązywał w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku oczekuje na zatwierdzenie w 2010 roku. Zmiany do standardu MSSF 2 Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych w grupie kapitałowej został znowelizowany w czerwcu 2009 roku a będzie obowiązywał w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku, został zatwierdzony 23 marca 2010 roku. Doroczne poprawki do MSSF będą obowiązywać w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub 1 lipca 2010 roku (zależnie od standardu) zatwierdzony 23 marca 2010 roku. KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą precyzuje trzy podstawowe kwestie; co jest źródłem ryzyka w przypadku ekspozycji waluty obcej, kiedy podmiot dominujący musi posiadać instrument zabezpieczający, jak określić kwoty do przeklasyfikowania na wynik w chwili zbycia inwestycji. Spółka zastosuje zmiany począwszy od sprawozdań publikowanych za 2010 rok. Pozostałe standardy i zmiany do obowiązujących standardów i interpretacji nie zostały przyjęte do stosowania w UE; 1. MSSF 9 Instrumenty finansowe, 2. Zmiany do MSSF 1, 3. Zmiany do KIMSF 14, 4. Zmiany do KIMSF

9 3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Za okres 6 miesięcy Sprzedaż detaliczna towarów i materiałów Sprzedaż usług Razem, przychody ze sprzedaży Struktura przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco: Za okres 6 miesięcy Sprzedaż detaliczna towarów i materiałów 93,17% 92,98% Sprzedaż usług 6,83% 7,02% Razem, przychody ze sprzedaży 100,00% 100,00% Spółka w 2010 roku, jak również w porównywalnym 2009 roku nie posiadała dostawcy, którego udział w zaopatrzeniu przekroczyłby 10% przychodów ze sprzedaży. Pozycja przychody ze sprzedaży detalicznej towarów i materiałów została pomniejszona o odpisy z tytułu programu lojalnościowego. Ta część przychodów została wykazana w przychodach przyszłych okresów. W związku ze zmianą prezentacji odpisów z tytułu programu lojalnościowego pozycja przychodów została powiększona w 2009 roku o 575 tys. zł., w 2010 roku o tys. zł. Zmieniono prezentację wszystkich okresów porównawczych. 4. CAŁKOWITE KOSZTY OPERACYJNE Na całkowite koszty operacyjne składają się koszty sprzedaży, ogólnego zarządu i koszty sprzedanych towarów. Przy czym koszty sprzedanych towarów obejmują: bezpośredni koszt nabycia towarów sprzedanych, koszty rezerw na ubytki towarów z tytułu kradzieży i zniszczeń oraz wartość wszystkich ściśle związanych z obrotem towarowym na sklepie likwidacji, przecen. W związku ze zmianą prezentacji odpisów z tytułu programu lojalnościowego pozycja kosztu własnego sprzedanych towarów została powiększona w 2009 roku o 575 tys. zł., w 2010 roku o tys. zł. Zmieniono prezentację wszystkich okresów porównawczych. Koszt własny sprzedanych towarów za 6 miesięcy 2010 roku = tys. zł., a za 6 miesięcy 2009 roku = tys. zł. Za okres 6 miesięcy Koszty sprzedaży i marketingu Koszty ogólnego zarządu Razem koszty operacyjne W pozycjach kosztów operacyjnych prezentowanych w tabeli powyżej ujęte zostały koszty wynagrodzeń i rezerwy na wszystkie świadczenia pracownicze, koszty usług oraz inne rezerwy na przewidywane koszty związane z działalnością operacyjną. W tym ujęto wartość rezerwy na koszty programu motywacyjnego w kwocie 107 tys. zł. Koszty operacyjne w układzie rodzajowym Za okres 6 miesięcy Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych oraz odpisy z tytułu utraty wartości Koszty świadczeń pracowniczych Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (737) Zużycie surowców i materiałów Usługi obce Podatki i opłaty Pozostałe koszty

10 Koszty świadczeń pracowniczych Za okres 6 miesięcy Koszty wynagrodzeń oraz koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy Koszty ubezpieczeń społecznych Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników Koszty programu motywacyjnego Razem koszty świadczeń pracowniczych W pozycji Koszty świadczeń pracowniczych wykazywane są wszelkiego typu wynagrodzenia wraz z narzutami na te wynagrodzenia, pozostałe świadczenia bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, oraz rezerwy związane z wyceną przyszłych zobowiązań na niewykorzystane urlopy pracownicze, odprawy emerytalne oraz koszty wynikające z realizacji programu motywacyjnego zgodnie z MSSF PRZYCHODY/KOSZTY Z INWESTYCJI Za okres 6 miesięcy Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych (1 055) (954) Przychody/koszty z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend i wypłat z zysku Przychody/koszty z tytułu z wynajmu nieruchomości inwestycyjnych Przychody/koszty z inwestycji W pozycji Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujęty jest odpis z tytułu utraty wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej w Łodzi. Zaprezentowane kwoty są wartościami wynikowymi. 6. POZOSTAŁE PRZYCHODY/KOSZTY OPERACYJNE Za okres 6 miesięcy Zyski/straty ze sprzedaży środków trwałych (12) 28 Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej pozostałe (65) 6 Zysk/strata na różnicach kursowych (21) (64) Pozostałe zyski i straty Pozostałe przychody i koszty operacyjne W pozycjach pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ujmowane są odpisy aktualizujące należności, koszty i przychody z tytułu odsetek od należności i zobowiązań, darowizny uzyskane i przekazane oraz pozostałe koszty i przychody operacyjne. 7. PRZYCHODY/KOSZTY FINANSOWE Za okres 6 miesięcy Przychody odsetkowe - 16 Koszty odsetek: - kredyty bankowe (4 921) (4 755) - leasing (w tym część odsetkowa dotycząca opłat czynszowych z nieruchomości inwestycyjnych) (212) (208) Przychody odsetkowe z tytułu dyskonta należności długoterminowych - 99 Razem przychody/koszty finansowe (5 133) (4 848)

11 W pozycji leasing ( ) prezentowane są kwoty odsetek płaconych przez Spółkę z tytułu zawartych w 2009 i 2010 roku umów leasingu operacyjnego (na użytkowanie samochodów dostawczych), które zgodnie z MSR 17 prezentowane są w aktywach trwałych Spółki. Kwoty odsetek umów leasingu operacyjnego nie wpłynęły w znaczący sposób na wartość prezentowanych odsetek od leasingu. Zatem wszystkie odsetki (zarówno z leasingu nieruchomości inwestycyjnej w Łodzi jak i leasingu samochodów) są prezentowane w jednej pozycji. 8. PODATEK DOCHODOWY Za okres 6 miesięcy Podatek odroczony odniesiony na wynik finansowy Podatek odroczony odniesiony na kapitał (451) (938) Razem podatek w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (38) ZYSK NA AKCJĘ Podstawowy Podstawowy zysk/strata (pozycja zysk/strata netto ze sprawozdania z całkowitych dochodów) z działalności kontynuowanej na akcję wylicza się jako iloraz zysku /straty z działalności kontynuowanej przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu sprawozdawczego. Okres 6 miesięcy Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Spółki (6 957) (14 972) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.) Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej na akcję (w zł na jedną akcję) (1,28) (2,76) Wyliczenie zysku/straty z działalności kontynuowanej przypadającego na 1 akcję; - zysk / strata z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję(średnioważoną) za 6 miesięcy 2010 roku = (6 957) tys. zł/ tys. = (1,28) zł. na akcję - zysk/strata z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (średnioważoną) za 6 miesięcy 2009 roku = (14 972) tys. zł/ tys. = (2,76) zł. na akcję Średnia ważona liczby akcji (w tys.) ALMA MARKET SA w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wynosiła tys. Rozwodniony Średnią ważoną rozwodnioną liczbę akcji zwykłych wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Rozwodniony zysk/stratę (pozycja zysk/strata netto ze sprawozdania z całkowitych dochodów) z działalności kontynuowanej na akcję wylicza się jako iloraz zysku/straty z działalności kontynuowanej przypadającego na akcjonariuszy spółki oraz średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu sprawozdawczego. Okres 6 miesięcy Zysk/strata z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy spółki (6 957) (14 972) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tys.) Rozwodniony zysk/strata z działalności kontynuowanej na akcję (w zł na jedną akcję) na dzień złożenia sprawozdania półrocznego (1,24) (2,66)

12 Wyliczenie rozwodnionego zysku/straty z działalności kontynuowanej przypadającego na 1 akcję; - rozwodniony zysk/strata z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję za 6 miesięcy 2010 roku = (6 957)tys. zł/ tys. = (1,24) zł. na akcję - rozwodniony zysk/strata z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję za 6 miesięcy 2009 roku = (14 972)tys. zł/ tys. = (2,66) zł. na akcję Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję z działalności zaniechanej W związku z tym, że w prezentowanych okresach 6 miesięcy 2009 i 2010 roku nie wystąpiła działalność zaniechana, zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcje z działalności zaniechanej nie występuje. 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI Wyniki segmentów za okres 6 miesięcy 2009 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nieprzypisane Razem Przychody segmentu W tym: zmiany wartości godziwej - (954) - (954) Koszty działalności operacyjnej ( ) (298) - ( ) Zysk / strata operacyjny (12 537) (12 316) Koszty finansowe netto (3 361) (510) (977) (4 848) Zysk / strata przed opodatkowaniem (17 164) Podatek dochodowy Zysk / strata netto roku obrotowego (14 972) Wyniki segmentów za okres 6 miesięcy 2010 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nieprzypisane Razem Przychody segmentu W tym; zmiany wartości godziwej (65) (1 055) - (1 120) Koszty działalności operacyjnej ( ) (503) - ( ) Zysk / strata operacyjny (5 606) (2 237) Koszty finansowe netto (3 431) (468) (1 234) (5 133) Zysk / strata przed opodatkowaniem (7 370) Podatek dochodowy 413 Zysk / strata netto roku obrotowego (6 957) Aktywa i zobowiązania segmentów na dzień 30 czerwca 2009 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nieprzypisane Razem Aktywa Zobowiązania

13 Aktywa i zobowiązania segmentów na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nieprzypisane Razem Aktywa Zobowiązania Przyjęte przez Zarząd kryterium określenia segmentów sprawozdawczych to rodzaj świadczonych przez Spółkę usług. Wydzielono trzy rodzaje świadczonych usług; 1. Segment sprzedaży detalicznej, 2. Segment sprzedaży hurtowej,(segment w Spółce nie występuje) 3. Segment działalności inwestycyjnej. * - Działalność inwestycyjna to taki segment działalności gdzie, aktywa (nieruchomości inwestycyjne) przynoszą korzyści z tytułu czynszów najmu lub są utrzymywane przez Spółkę ze względu na przewidywany wzrost wartości rynkowej i uzyskanie dochodów ze sprzedaży. W pozycji przychodów segmentu wykazujemy zarówno sprzedaż bezpośrednią w segmencie (np.: sprzedaż detaliczną lub hurtową) jak i pozostałe przychody operacyjne ściśle związane z danym segmentem. 11. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE r. Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Meble, wyposażenie i sprzęt Środki trwałe w budowie Ogółem Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy - (19 742) (16 240) (1 260) (8 764) - (46 006) Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2008 r Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2009 r Przesunięcia (30 007) - Przesunięcia do inwestycji - (103) (103) Zmniejszenie/zwiększenie wartości brutto z tytułu zmiany polityki rachunkowości - (11 446) (11 446) Zakup Zbycie - - (93) (427) (159) (3 220) (3 899) Likwidacja - - (195) - (50) - (245) Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu zmiany wartości godziwej Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu aportu (59) (98 903) (98 962) Zwiększenia/zmniejszenia inne wartość brutto Amortyzacja - (4 042) (3 092) (311) (2 462) - (9 907) Zmniejszenie/zwiększenie umorzenia z tytułu zmiany polityki rachunkowości Zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2009 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy - (12 338) (19 118) (1 289) (11 127) - (43 872) Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2009 r

14 Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Meble, wyposażenie i sprzęt Środki trwałe w budowie Środki Grunty transportu Ogółem Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2009 r Przesunięcia (38 561) - Przesunięcia wart. do inwestycji - (103) (103) Zmniejszenie/zwiększenie wartości brutto z tytułu zmiany polityki rachunkowości - (11 446) (11 446) Zakup Zbycie - - (93) (426) (166) (4 259) (4 944) Likwidacja - - (382) - (443) (782) (1 607) Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu zmiany wartości godziwej Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu aportu (58) (98 903) (98 961) Zwiększenia z tytułu zakupu w leasingu finansowym Zwiększenia/zmniejszenia inne wartość brutto Amortyzacja - (8 524) (6 740) (570) (5 283) - (21 117) Zmniejszenie/zwiększenie umorzenia z tytułu zmiany polityki rachunkowości Zwiększenia/zmniejszenia odpisów - - (1) - (109) (4 797) (4 907) Zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2009 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy - (16 820) (22 589) (1 548) (13 687) (4 797) (59 441) Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2009 r Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2010 r Przesunięcia (906) (49) Zakup Zbycie - - (4) (163) - - (167) Likwidacja - - (45) - (314) - (359) Zwiększenia/zmniejszenia waty ości brutto z tytułu zmiany wartości godziwej Zwiększenia/zmniejszenia wartości z tytułu aportu (3 059) (28 414) (31 473) Zwiększenia z tytułu zakupu w leasingu finansowym Zwiększenia/zmniejszenia wartości brutto przeszacowanie wartości godziwej - (794) - - (49) 38 (805) Amortyzacja - (4 535) (3 734) (367) (2 718) - (11 354) Zwiększenia/zmniejszenia odpisów umorzenia Zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji Zwiększenia/zmniejszenia umorzenia przeszacowanie wartości godziwej Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2010 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy - (20 561) (26 274) (1 804) (16 084) (4 797) (69 520) Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2010 r

15 Odpisy amortyzacyjne powiększyły koszty operacyjne w następujący sposób : Za okres 6 miesięcy 2010 Za rok zakończony 31 grudnia 2009 Za okres 6 miesięcy 2009 Koszty sprzedaży i marketingu Koszty zarządu Razem Spółka przyjęła dla wyceny rzeczowych aktywów trwałych należących do grup: maszyny i urządzenia, środki transportu oraz meble, model oparty o cenę nabycia lub koszt wytworzenia (cenę historyczną), gdzie cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszany jest o zakumulowaną amortyzację i zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Począwszy od 1 stycznia 2009 roku w stosunku do wszystkich nieruchomości (to jest gruntów oraz budynków i budowli) Spółka przyjęła model oparty na wartości przeszacowanej. W kwietniu bieżącego roku aktywa trwałe o wartości brutto zostały wniesione jako podwyższenie wkładu do spółki celowej. W pozycji rzeczowych aktywów trwałych prezentowane są środki transportu (grupa 7) użytkowane w ramach umów leasingu operacyjnego: Koszt (brutto) Umorzenie (125) (7) - Wartość księgowa netto Całość należności i zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej na dzień bilansowy przedstawia poniższe zestawienie. Należności umowne z tytułu zbycia aktywów trwałych Zobowiązania umowne z tytułu nabycia aktywów trwałych (646) (791) (6 440) Zobowiązania/należności netto (545) (492) (3 498) Spółka nadal użytkuje w pełni umorzony rzeczowy majątek trwały. Wartość brutto wszystkich w pełni umorzonych rzeczowych aktywów trwałych będących w użytkowaniu prezentujemy poniżej. Środki trwałe (grupy 1-6) Środki transportu Meble, wyposażenie i sprzęt

16 Wartość utworzonych zabezpieczeń na majątku trwałym Spółki pod kredyty i pożyczki prezentuje tabela poniżej. Kwota zabezpieczenia na majątku trwałym w wartości brutto na roku Meble, Rodzaj zabezpieczenia /nazwa kredytu Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu wyposażenie i sprzęt Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych - pod kredyt inwestycyjny Hipoteka na nieruchomości - pod kredyt inwestycyjny Wartość księgowa brutto środków trwałych Ogółem NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami wyceny nieruchomości inwestycyjnych prezentowane wartości są odzwierciedleniem ich wartości godziwej. Weryfikację ujętej wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych przeprowadza się i ujmuje nie rzadziej niż raz w roku na dzień bilansowy kończący rok obrotowy. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wg stanów na roku, roku, roku oraz roku przedstawia się następująco: Grunty Budynki Ogółem 31 grudnia 2008 r stycznia 2009 r Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu wyceny do wartości godziwej - (954) (954) Przesunięcia czerwca 2009r stycznia 2009 r Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu wyceny do wartości godziwej - (1 975) (1 975) Przesunięcia grudnia 2009r stycznia 2010 r Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu wyceny do wartości godziwej - (1 055) (1 055) Przesunięcia czerwca 2010r Na nieruchomościach inwestycyjnych o wartości godziwej łącznie tys. zł ustanowiono zabezpieczenia na rzecz instytucji finansujących Spółkę. 13. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH Wartości niematerialne r. Oprogramowanie Wartości niematerialne w budowie Ogółem Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy (2 208) - (2 208) Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2008 r

17 Oprogramowanie Wartości niematerialne w budowie Ogółem Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2009 r Przesunięcia 430 (430) - Zakup Likwidacja (6) - (6) Zmniejszenia inne wartość brutto (38) - (38) Amortyzacja (274) - (274) Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji 6-6 Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2009 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy (2 476) - (2 476) Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2009 r Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2009 r Przesunięcia 544 (544) - Zakup Likwidacja (286) - (286) Zmniejszenia inne wartość brutto (39) - (39) Amortyzacja (580) - (580) Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2009 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy (2 502) - (2 502) Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2009 r Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2010 r Zakup Likwidacja (11) - (11) Amortyzacja (299) - (299) Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2010 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy (2 790) - (2 790) Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2010 r Odpisy amortyzacyjne powiększyły koszty operacyjne w następujący sposób: Za okres 6 miesięcy 2010 Za rok zakończony 31 grudnia 2009 Za okres 6 miesięcy 2009 Koszty sprzedaży i marketingu Koszty zarządu Razem

18 Całość należności i zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej w zakresie wartości niematerialnych na dzień bilansowy przedstawia poniższe zestawienie. Zobowiązania umowne z tytułu nabycia wartości niematerialnych (259) (40) (35) Zobowiązania/należności netto (259) (40) (35) Spółka nadal użytkuje w pełni umorzone wartości niematerialne. Wartość brutto wszystkich w pełni umorzonych wartości niematerialnych będących w użytkowaniu prezentujemy poniżej. Oprogramowanie Wartość utworzonych zastawów pod kredyty i pożyczki. Zastaw rejestrowy na wartościach niematerialnych został ustanowiony wraz z zastawem na urządzeniach i wyposażeniu. Zakupione zostało oprogramowanie podstawowe, które rozszerzone zostało o licencje na nowe stanowiska i jest ściśle związane z tymi urządzeniami. Kwota zabezpieczenia na wartościach niematerialnych w wartości brutto na roku Rodzaj zabezpieczenia /nazwa kredytu Oprogramowanie Ogółem Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych pod kredyt inwestycyjny Wartość księgowa brutto początkowa wartości niematerialnych Inwestycje w jednostkach zależnych Na wartość inwestycji w jednostkach zależnych składają się: Inwestycje w jednostkach zależnych Krakchemia SA Alma Development Sp. z o. o Krakowski Kredens Sp. z o. o Paradise Group Sp. z o. o AM1 sp. z o. o AM2 sp. z o. o Kraków 1-AM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Tarnów-AM1 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa Nowy Targ-AM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Razem Pozycje te są prezentowane w cenie nabycia. W okresie bieżącym nie uległ zmianie skład Grupy kapitałowej. Alma Market S.A. jako jednostka dominująca sporządza sprawozdanie skonsolidowane zgodnie z MSR 27 i obejmuje konsolidacją swoje inwestycje w jednostkach zależnych

19 14. AKTYWA FINANSOWE AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY Za okres 6 miesięcy 2010 Za rok zakończony 31 grudnia 2009 Za okres 6 miesięcy 2009 początek okresu Zwiększenia Odpis aktualizujący aktywa finansowe dostępne do sprzedaży koniec okresu (część długoterminowa) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują: Papiery wartościowe notowane na giełdzie: - Kapitałowe papiery wartościowe Papiery wartościowe nie notowane na giełdzie: - Kapitałowe papiery wartościowe W pozycji aktywów dostępnych do sprzedaży prezentowane są nabyte w 2008 i 2009 roku akcje spółki Vistula Group S.A., które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży jest wyceniana na każdy dzień bilansowy, a wartość wyceny jest odnoszona na kapitał własny z innych całkowitych dochodów NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI Należności handlowe Minus: odpis aktualizujący wartość należności handlowych (517) (452) (502) Należności handlowe - netto Pozostałe należności Minus: odpis aktualizujący wartość pozostałych należności (7) (7) (1) Pozostałe należności - netto Przedpłaty Pożyczki udzielone podmiotom nie powiązanym Rozliczenia międzyokresowe Należności od podmiotów powiązanych Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym Razem należności Minus: część długoterminowa - pożyczki (16 519) (5 000) (4 500) Należności-część krótkoterminowa Część długoterminowa - pożyczki Należności-część długoterminowa

20 Zaprezentowane wartości bilansowe należności handlowych i pozostałych należności przedstawiają ich wartość godziwą. Prezentowane powyżej: 1. Należności handlowe dotyczą głównie należności za świadczone przez Spółkę usługi promocyjne, marketingowe oraz wynajmu nieruchomości. 2. Pozostałe należności - istotne kwoty składające się na wartość tej pozycji to: należności z tytułu podatków: : tys. zł. ( : tys. zł.; : 5 005tys.zł.) oraz należności z tytułu kaucji i inne. Odpisy aktualizujące wartość należności Kwoty dokonanych odpisów aktualizujących wartość należności: Za okres 6 miesięcy 2010 Za rok zakończony 31 grudnia 2009 Za okres 6 miesięcy 2009 początek okresu na należności handlowe na pozostałe należności Razem zwiększenia odpisów Razem zmniejszenia odpisów (79) (499) (331) koniec okresu Zaprezentowane powyżej wartości bilansowe należności handlowych i pozostałych należności przedstawiają wartość godziwą tych należności STRUKTURA CZASOWA AKTYWÓW FINANSOWYCH Działalność prowadzona przez Spółkę narażona jest na następujące zagrożenia finansowe: - ryzyko rynkowe, w tym ryzyko zmiany kursu walut (przede wszystkim kursu EUR/PLN.), ryzyko wartości godziwej związane ze zmianą stóp procentowych oraz pozostałe ryzyko rynkowe, - ryzyko kredytowe, - ryzyko utraty płynności, Spółka stara się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy tych ryzyk na wyniki finansowe. Ryzykiem zarządza bezpośrednio Zarząd Spółki analizując na bieżąco skalę tego ryzyka i podejmując w tym zakresie stosowne decyzje. Ryzyko kredytowe opisują tabele poniżej przedstawiające klasyfikację należności i udzielonych pożyczek według okresu ich przeterminowania: ROK 2009 leżności krótkoterminowych na w dniach >360 Razem Należności handlowe brutto Minus: odpis aktualizujący wartość należności rozliczany przez wynik - (120) (382) (502) Należności handlowe netto Pozostałe należności Minus: odpis aktualizujący wartość pozostałych należności (1) - - (1) Pozostałe należności netto Przedpłaty* Pożyczki udzielone podmiotom nie powiązanym Należności od podmiotów powiązanych Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym Minus: część długoterminowa: pożyczki udzielone podmiotom (4 500) - - (4 500) Część krótkoterminowa Rozliczenia międzyokresowe Pozycja bilansowa należności krótkoterminowych

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU - Kraków, 05 maja 2015 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe) ZA 12 MIESIĘCY 2008 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe) ZA 12 MIESIĘCY 2008 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe) ZA 12 MIESIĘCY 2008 ROKU - Kraków, 27 lutego 2009 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2016 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2016 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2016 ROKU - Kraków, 16 maja 2016 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU. - Kraków, 24 sierpnia 2009 roku -

ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU. - Kraków, 24 sierpnia 2009 roku - ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU - Kraków, 24 sierpnia 2009 roku - INDEKS DO SKONSOLIDOWANEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009R.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 MIESIĄCE 2016 ROKU

KRAKCHEMIA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 MIESIĄCE 2016 ROKU KRAKCHEMIA S.A. ul. Pilotów 10 31-462 Kraków tel.: (+48) 012 652 20 04 fax.: (+48) 012 652 20 01 www.krakchemia.pl e-mail: hurt@krakchemia.pl KRAKCHEMIA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 MIESIĄCE

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY 2012 ROKU

KRAKCHEMIA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY 2012 ROKU KRAKCHEMIA S.A. ul. Płk Dąbka 10 30-832 Kraków tel.: (+48) 012 652 20 04 fax.: (+48) 012 652 20 01 www.krakchemia.pl e-mail: hurt@krakchemia.pl KRAKCHEMIA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA ALMA MARKET S.A. KWARTALNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU - Kraków, 14 maja 2015 roku - INDEKS DO SKRÓCONEGO

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA

SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji KWARTALNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2017 ROKU - Kraków, 30 maja 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY 2015 ROKU

ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY 2015 ROKU ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY 2015 ROKU - Kraków, 12 listopada 2015 roku - INDEKS DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo