ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku"

Transkrypt

1 ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

2 INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WYBRANE ISTOTNE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDNIA FINANSOWEGO: PODSTAWA SPORZĄDZENIA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY CAŁKOWITE KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY/KOSZTY Z INWESTYCJI POZOSTAŁE PRZYCHODY/KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY/KOSZTY FINANSOWE PODATEK DOCHODOWY ZYSK NA AKCJĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH AKTYWA FINANSOWE AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI STRUKTURA CZASOWA AKTYWÓW FINANSOWYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY ZAPASY KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJACY NA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KAPITAŁ ZAKŁADOWY KAPITAŁ TWORZONY OBLIGATORYJNIE NA POKRYCIE STRAT REWALORYZACJA KAPITAŁU SKUTKI HIPERINFLACJI KAPITAŁ Z NADWYŻKI ZE SPRZEDAŻY AKCJI (AGIO) ZYSKI ZATRZYMANE ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM Z INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE KREDYTY I POŻYCZKI ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA I KREDYTY - RYZYKO PŁYNNOSCI ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PROGRAM LOJALNOŚCIOWY - OPIS I WYCENA PODATEK ODROCZONY REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I INNE OBCIĄŻENIA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Za okres 6 miesięcy Przychody ze sprzedaży Koszt sprzedanych towarów i materiałów ( ) ( ) Zysk / strata brutto Koszty sprzedaży i marketingu 4 (95 486) (84 740) Koszty ogólnego zarządu 4 (4 985) (6 081) Przychody/koszty z inwestycji Pozostałe przychody/koszty operacyjne Zysk / strata operacyjna (2 237) (12 316) Przychody/koszty finansowe 7 (5 133) (4 848) Zysk / strata przed opodatkowaniem (7 370) (17 164) Podatek dochodowy Zysk / strata netto (6 957) (14 972) Inne składniki całkowitego dochodu : Skutki aktualizacji rzeczowych aktywów trwałych Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Skutki zmian w strukturze Grupy kapitałowej (20 807) (76 431) Odroczony podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitego dochodu 19 (451) (938) RAZEM Inne składniki całkowitego dochodu (netto) (17 582) Całkowite dochody (24 539) Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom: (6 957) (14 972) Zysk / strata na akcję, przypadający na właścicieli w trakcie okresu (w zł. na jedną akcję) podstawowy 9 (1,28) (2,76) rozwodniony 9 (1,24) (2,66) Całkowite dochody przypadające: akcjonariuszom (24 539) Całkowite dochody na akcję, przypadające na właścicieli w trakcie okresu (w zł. na jedną akcję) podstawowy (4,52) 1,67 rozwodniony (4,36) 1,61 Noty przedstawione na stronach 7-35 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 3 -

4 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Aktywa trwałe Nota Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach zależnych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe oraz pozostałe należności Razem aktywa finansowe Razem aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa finansowe Należności handlowe oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Razem aktywa finansowe Razem aktywa obrotowe RAZEM AKTYWA KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania finansowe Kredyty i pożyczki Razem zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia Razem zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Razem zobowiązania finansowe Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Razem zobowiązania krótkoterminowe Razem zobowiązania RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY Noty przedstawione na stronach 7-35 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 4 -

5 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Kapitał tworzony obligatoryjnie na pokrycie strat Rewaloryzacja kapitału - skutki hiperinflacji Kapitał z nadwyżki ze sprzedaży akcji (agio) Zyski zatrzymane Zmiany w kapitale własnym z innych całkowitych dochodów Nota Razem kapitały przypadające na akcjonariuszy r (37 106) Zwiększenie/zmniejszenia z tytułu zmiany polityki rachunkowości r. po zmianach (37 106) stycznia 2009 r (37 106) Całkowity dochód za okres od r. do r. Inne zwiększenia/zmniejszenia w okresie (14 972) Zmiany w okresie czerwca 2009 r (13 077) stycznia 2009 r (37 106) Całkowity dochód za okres od r. do r (49 917) (27 812) Emisja akcji (5) - - (5) Inne zwiększenia/zmniejszenia w okresie (362) Zmiany w okresie (5) grudnia 2009 r (15 363) stycznia 2010 r (15 363) Całkowity dochód za okres od r. do r. Inne zwiększenia/zmniejszenia w okresie (6 957) (17 582) (24 539) (161) Zmiany w okresie (17 743) (3 625) 30 czerwca 2010 r (33 106) Noty przedstawione na stronach 7-35 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 5 -

6 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres 6 miesięcy Nota Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 894) (32 343) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Nabycie wartości niematerialnych (206) (456) Wpływy z nieruchomości inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych w pozostałych jednostkach - (3 757) Nabycie aktywów finansowych w jednostce zależnej - (28) Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym (19 019) (2 500) Spłata pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 216) (36 740) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Otrzymane kredyty i pożyczki Spłata zobowiązań z tytułu leasingu w tym czynszu najmu od nieruchomości inwestycyjnej (268) (253) Spłata kredytów i pożyczek (18 949) (6 026) Odsetki zapłacone (4 897) (4 744) Inne wydatki finansowe (212) (208) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych w okresie (6 671) 558 Stan środków pieniężnych na początek okresu (10 259) Stan środków pieniężnych na koniec okresu 14.4 (6 159) (9 701) Noty przedstawione na stronach 7-35 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego - 6 -

7 WYBRANE ISTOTNE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDNIA FINANSOWEGO: 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA Sprawozdanie finansowe za 6 miesięcy 2010 roku sporządzone zostało w oparciu o Międzynarodowy Standard Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz zgodnie z MSR/MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE. Jednostkowe sprawozdanie finansowe należy czytać w powiązaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Widzimy wtedy pełny obraz sytuacji finansowej i wyników działalności Alma Market S.A. jako jednostki dominującej. Spółka jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe swojej Grupy Kapitałowej na dzień i za okres zakończony 30 czerwca 2010 r. zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w skonsolidowanym raporcie oraz jest ono udostępnione na stronie Podstawowe zasady rachunkowości do sporządzenia skróconego półrocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasadę memoriału oraz o założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Główne zasady rachunkowości przyjęte przez Spółkę: 1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. 2. W ramach roku obrotowego występują pośrednie okresy sprawozdawcze wynoszące: Miesiąc do uzgadniania zapisów ewidencji szczegółowej z zapisami na kontach syntetycznych, Kwartał i półrocze do dokonania wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego wg przyjętych zasad rachunkowości. 3. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie funkcjonalnym. 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej. 5. W ramach przyjętych zasad rachunkowości Spółka stosuje wzorcowe rozwiązania określone w MSR/MSSF mając na uwadze cel jakim jest rzetelna i użyteczna prezentacja sprawozdania. 6. Waluta prezentacji PLN. 7. Ewidencję i rozliczenie kosztów, zasady organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji, zasady wyceny aktywów i pasywów, przyjęte procedury i zasady ochrony danych w systemach informatycznych przyjętych do stosowania w Spółce reguluje instrukcja Polityka Rachunkowości. 8. Zasady sporządzania, obiegu, a przede wszystkim kontroli dowodów księgowych regulują odrębne instrukcje operacyjne. Śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości i metod obliczeń, jakie były stosowane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnie z MSR/MSSF wymagało zastosowania pewnych oszacowań oraz założeń, które mają wpływ zarówno na prezentowane wartości aktywów i pasywów, jak również na prezentowane kwoty przychodów i kosztów za okres obrotowy. Pomimo tego, że oszacowania i założenia zostały dokonane zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu o bieżących wydarzeniach i działaniach, przyszłe rezultaty tych wydarzeń mogą się różnić od tych oszacowań

8 2. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W roku 2010 Spółka kontynuuje zasady rachunkowości ustalone dla roku kalendarzowego Nie nastąpiły również żadne zmiany z sposobie prezentowania danych finansowych. Zgodnie z zapisami MSR 34 Spółka prezentuje wszystkie informacje dla kilku okresów porównawczych. Informujemy zatem że, od początku 2009 roku zmienione zostały zasady wyceny nieruchomości posiadanych przez Spółkę a prezentowanych jako rzeczowy majątek trwały i należących do dwóch grup: 1) grunty, 2) budynki i budowle. Spółka przyjęła model oparty na wartości przeszacowanej. Wartość przeszacowana to wartość godziwa na dzień przeszacowania, którą później pomniejszają odpisy amortyzacyjne oraz zakumulowane odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. Nieruchomości użytkowane na własne potrzeby i sklasyfikowane jako grunty lub budynki i budowle zgodnie z par. 31 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 16 są wyceniane i przeszacowywane do wartości godziwej co trzy lata lub co pięć lat. Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF oraz zmiany do standardów: Zmiany do standardu MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja i MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych dotyczą klasyfikacji i prezentacji instrumentów finansowych z opcją sprzedaży. Po modyfikacjach instrumenty finansowe z opcją sprzedaży prezentuje się jako kapitał własny wyłącznie po spełnieniu określonych warunków. Równolegle wprowadzono zmiany w MSR 1 przez wprowadzenie nowych wymogów dotyczących ujawniania informacji związanych z opcją sprzedaży i obowiązków powstających w momencie likwidacji. Spółka zastosowała zmiany do MSR 1 począwszy od sprawozdań publikowanych za 2009 rok. Zmiany do MSR 32 Klasyfikacja emisji praw poboru zostaną zastosowane przez Spółkę począwszy od sprawozdań publikowanych za 2011 rok. Zmiany do standardu MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych został znowelizowany w listopadzie 2009 roku a będzie obowiązywał w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku oczekuje na zatwierdzenie w 2010 roku. Zmiany do standardu MSSF 2 Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych w grupie kapitałowej został znowelizowany w czerwcu 2009 roku a będzie obowiązywał w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku, został zatwierdzony 23 marca 2010 roku. Doroczne poprawki do MSSF będą obowiązywać w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub 1 lipca 2010 roku (zależnie od standardu) zatwierdzony 23 marca 2010 roku. KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą precyzuje trzy podstawowe kwestie; co jest źródłem ryzyka w przypadku ekspozycji waluty obcej, kiedy podmiot dominujący musi posiadać instrument zabezpieczający, jak określić kwoty do przeklasyfikowania na wynik w chwili zbycia inwestycji. Spółka zastosuje zmiany począwszy od sprawozdań publikowanych za 2010 rok. Pozostałe standardy i zmiany do obowiązujących standardów i interpretacji nie zostały przyjęte do stosowania w UE; 1. MSSF 9 Instrumenty finansowe, 2. Zmiany do MSSF 1, 3. Zmiany do KIMSF 14, 4. Zmiany do KIMSF

9 3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Za okres 6 miesięcy Sprzedaż detaliczna towarów i materiałów Sprzedaż usług Razem, przychody ze sprzedaży Struktura przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco: Za okres 6 miesięcy Sprzedaż detaliczna towarów i materiałów 93,17% 92,98% Sprzedaż usług 6,83% 7,02% Razem, przychody ze sprzedaży 100,00% 100,00% Spółka w 2010 roku, jak również w porównywalnym 2009 roku nie posiadała dostawcy, którego udział w zaopatrzeniu przekroczyłby 10% przychodów ze sprzedaży. Pozycja przychody ze sprzedaży detalicznej towarów i materiałów została pomniejszona o odpisy z tytułu programu lojalnościowego. Ta część przychodów została wykazana w przychodach przyszłych okresów. W związku ze zmianą prezentacji odpisów z tytułu programu lojalnościowego pozycja przychodów została powiększona w 2009 roku o 575 tys. zł., w 2010 roku o tys. zł. Zmieniono prezentację wszystkich okresów porównawczych. 4. CAŁKOWITE KOSZTY OPERACYJNE Na całkowite koszty operacyjne składają się koszty sprzedaży, ogólnego zarządu i koszty sprzedanych towarów. Przy czym koszty sprzedanych towarów obejmują: bezpośredni koszt nabycia towarów sprzedanych, koszty rezerw na ubytki towarów z tytułu kradzieży i zniszczeń oraz wartość wszystkich ściśle związanych z obrotem towarowym na sklepie likwidacji, przecen. W związku ze zmianą prezentacji odpisów z tytułu programu lojalnościowego pozycja kosztu własnego sprzedanych towarów została powiększona w 2009 roku o 575 tys. zł., w 2010 roku o tys. zł. Zmieniono prezentację wszystkich okresów porównawczych. Koszt własny sprzedanych towarów za 6 miesięcy 2010 roku = tys. zł., a za 6 miesięcy 2009 roku = tys. zł. Za okres 6 miesięcy Koszty sprzedaży i marketingu Koszty ogólnego zarządu Razem koszty operacyjne W pozycjach kosztów operacyjnych prezentowanych w tabeli powyżej ujęte zostały koszty wynagrodzeń i rezerwy na wszystkie świadczenia pracownicze, koszty usług oraz inne rezerwy na przewidywane koszty związane z działalnością operacyjną. W tym ujęto wartość rezerwy na koszty programu motywacyjnego w kwocie 107 tys. zł. Koszty operacyjne w układzie rodzajowym Za okres 6 miesięcy Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych oraz odpisy z tytułu utraty wartości Koszty świadczeń pracowniczych Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (737) Zużycie surowców i materiałów Usługi obce Podatki i opłaty Pozostałe koszty

10 Koszty świadczeń pracowniczych Za okres 6 miesięcy Koszty wynagrodzeń oraz koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy Koszty ubezpieczeń społecznych Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników Koszty programu motywacyjnego Razem koszty świadczeń pracowniczych W pozycji Koszty świadczeń pracowniczych wykazywane są wszelkiego typu wynagrodzenia wraz z narzutami na te wynagrodzenia, pozostałe świadczenia bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, oraz rezerwy związane z wyceną przyszłych zobowiązań na niewykorzystane urlopy pracownicze, odprawy emerytalne oraz koszty wynikające z realizacji programu motywacyjnego zgodnie z MSSF PRZYCHODY/KOSZTY Z INWESTYCJI Za okres 6 miesięcy Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych (1 055) (954) Przychody/koszty z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend i wypłat z zysku Przychody/koszty z tytułu z wynajmu nieruchomości inwestycyjnych Przychody/koszty z inwestycji W pozycji Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujęty jest odpis z tytułu utraty wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej w Łodzi. Zaprezentowane kwoty są wartościami wynikowymi. 6. POZOSTAŁE PRZYCHODY/KOSZTY OPERACYJNE Za okres 6 miesięcy Zyski/straty ze sprzedaży środków trwałych (12) 28 Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej pozostałe (65) 6 Zysk/strata na różnicach kursowych (21) (64) Pozostałe zyski i straty Pozostałe przychody i koszty operacyjne W pozycjach pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ujmowane są odpisy aktualizujące należności, koszty i przychody z tytułu odsetek od należności i zobowiązań, darowizny uzyskane i przekazane oraz pozostałe koszty i przychody operacyjne. 7. PRZYCHODY/KOSZTY FINANSOWE Za okres 6 miesięcy Przychody odsetkowe - 16 Koszty odsetek: - kredyty bankowe (4 921) (4 755) - leasing (w tym część odsetkowa dotycząca opłat czynszowych z nieruchomości inwestycyjnych) (212) (208) Przychody odsetkowe z tytułu dyskonta należności długoterminowych - 99 Razem przychody/koszty finansowe (5 133) (4 848)

11 W pozycji leasing ( ) prezentowane są kwoty odsetek płaconych przez Spółkę z tytułu zawartych w 2009 i 2010 roku umów leasingu operacyjnego (na użytkowanie samochodów dostawczych), które zgodnie z MSR 17 prezentowane są w aktywach trwałych Spółki. Kwoty odsetek umów leasingu operacyjnego nie wpłynęły w znaczący sposób na wartość prezentowanych odsetek od leasingu. Zatem wszystkie odsetki (zarówno z leasingu nieruchomości inwestycyjnej w Łodzi jak i leasingu samochodów) są prezentowane w jednej pozycji. 8. PODATEK DOCHODOWY Za okres 6 miesięcy Podatek odroczony odniesiony na wynik finansowy Podatek odroczony odniesiony na kapitał (451) (938) Razem podatek w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (38) ZYSK NA AKCJĘ Podstawowy Podstawowy zysk/strata (pozycja zysk/strata netto ze sprawozdania z całkowitych dochodów) z działalności kontynuowanej na akcję wylicza się jako iloraz zysku /straty z działalności kontynuowanej przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu sprawozdawczego. Okres 6 miesięcy Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Spółki (6 957) (14 972) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.) Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej na akcję (w zł na jedną akcję) (1,28) (2,76) Wyliczenie zysku/straty z działalności kontynuowanej przypadającego na 1 akcję; - zysk / strata z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję(średnioważoną) za 6 miesięcy 2010 roku = (6 957) tys. zł/ tys. = (1,28) zł. na akcję - zysk/strata z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (średnioważoną) za 6 miesięcy 2009 roku = (14 972) tys. zł/ tys. = (2,76) zł. na akcję Średnia ważona liczby akcji (w tys.) ALMA MARKET SA w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wynosiła tys. Rozwodniony Średnią ważoną rozwodnioną liczbę akcji zwykłych wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Rozwodniony zysk/stratę (pozycja zysk/strata netto ze sprawozdania z całkowitych dochodów) z działalności kontynuowanej na akcję wylicza się jako iloraz zysku/straty z działalności kontynuowanej przypadającego na akcjonariuszy spółki oraz średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu sprawozdawczego. Okres 6 miesięcy Zysk/strata z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy spółki (6 957) (14 972) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tys.) Rozwodniony zysk/strata z działalności kontynuowanej na akcję (w zł na jedną akcję) na dzień złożenia sprawozdania półrocznego (1,24) (2,66)

12 Wyliczenie rozwodnionego zysku/straty z działalności kontynuowanej przypadającego na 1 akcję; - rozwodniony zysk/strata z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję za 6 miesięcy 2010 roku = (6 957)tys. zł/ tys. = (1,24) zł. na akcję - rozwodniony zysk/strata z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję za 6 miesięcy 2009 roku = (14 972)tys. zł/ tys. = (2,66) zł. na akcję Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję z działalności zaniechanej W związku z tym, że w prezentowanych okresach 6 miesięcy 2009 i 2010 roku nie wystąpiła działalność zaniechana, zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcje z działalności zaniechanej nie występuje. 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI Wyniki segmentów za okres 6 miesięcy 2009 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nieprzypisane Razem Przychody segmentu W tym: zmiany wartości godziwej - (954) - (954) Koszty działalności operacyjnej ( ) (298) - ( ) Zysk / strata operacyjny (12 537) (12 316) Koszty finansowe netto (3 361) (510) (977) (4 848) Zysk / strata przed opodatkowaniem (17 164) Podatek dochodowy Zysk / strata netto roku obrotowego (14 972) Wyniki segmentów za okres 6 miesięcy 2010 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nieprzypisane Razem Przychody segmentu W tym; zmiany wartości godziwej (65) (1 055) - (1 120) Koszty działalności operacyjnej ( ) (503) - ( ) Zysk / strata operacyjny (5 606) (2 237) Koszty finansowe netto (3 431) (468) (1 234) (5 133) Zysk / strata przed opodatkowaniem (7 370) Podatek dochodowy 413 Zysk / strata netto roku obrotowego (6 957) Aktywa i zobowiązania segmentów na dzień 30 czerwca 2009 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nieprzypisane Razem Aktywa Zobowiązania

13 Aktywa i zobowiązania segmentów na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawiają się następująco: Sprzedaż detaliczna Działalność inwestycyjna* Pozycje nieprzypisane Razem Aktywa Zobowiązania Przyjęte przez Zarząd kryterium określenia segmentów sprawozdawczych to rodzaj świadczonych przez Spółkę usług. Wydzielono trzy rodzaje świadczonych usług; 1. Segment sprzedaży detalicznej, 2. Segment sprzedaży hurtowej,(segment w Spółce nie występuje) 3. Segment działalności inwestycyjnej. * - Działalność inwestycyjna to taki segment działalności gdzie, aktywa (nieruchomości inwestycyjne) przynoszą korzyści z tytułu czynszów najmu lub są utrzymywane przez Spółkę ze względu na przewidywany wzrost wartości rynkowej i uzyskanie dochodów ze sprzedaży. W pozycji przychodów segmentu wykazujemy zarówno sprzedaż bezpośrednią w segmencie (np.: sprzedaż detaliczną lub hurtową) jak i pozostałe przychody operacyjne ściśle związane z danym segmentem. 11. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE r. Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Meble, wyposażenie i sprzęt Środki trwałe w budowie Ogółem Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy - (19 742) (16 240) (1 260) (8 764) - (46 006) Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2008 r Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2009 r Przesunięcia (30 007) - Przesunięcia do inwestycji - (103) (103) Zmniejszenie/zwiększenie wartości brutto z tytułu zmiany polityki rachunkowości - (11 446) (11 446) Zakup Zbycie - - (93) (427) (159) (3 220) (3 899) Likwidacja - - (195) - (50) - (245) Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu zmiany wartości godziwej Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu aportu (59) (98 903) (98 962) Zwiększenia/zmniejszenia inne wartość brutto Amortyzacja - (4 042) (3 092) (311) (2 462) - (9 907) Zmniejszenie/zwiększenie umorzenia z tytułu zmiany polityki rachunkowości Zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2009 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy - (12 338) (19 118) (1 289) (11 127) - (43 872) Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2009 r

14 Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Meble, wyposażenie i sprzęt Środki trwałe w budowie Środki Grunty transportu Ogółem Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2009 r Przesunięcia (38 561) - Przesunięcia wart. do inwestycji - (103) (103) Zmniejszenie/zwiększenie wartości brutto z tytułu zmiany polityki rachunkowości - (11 446) (11 446) Zakup Zbycie - - (93) (426) (166) (4 259) (4 944) Likwidacja - - (382) - (443) (782) (1 607) Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu zmiany wartości godziwej Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu aportu (58) (98 903) (98 961) Zwiększenia z tytułu zakupu w leasingu finansowym Zwiększenia/zmniejszenia inne wartość brutto Amortyzacja - (8 524) (6 740) (570) (5 283) - (21 117) Zmniejszenie/zwiększenie umorzenia z tytułu zmiany polityki rachunkowości Zwiększenia/zmniejszenia odpisów - - (1) - (109) (4 797) (4 907) Zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2009 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy - (16 820) (22 589) (1 548) (13 687) (4 797) (59 441) Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2009 r Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2010 r Przesunięcia (906) (49) Zakup Zbycie - - (4) (163) - - (167) Likwidacja - - (45) - (314) - (359) Zwiększenia/zmniejszenia waty ości brutto z tytułu zmiany wartości godziwej Zwiększenia/zmniejszenia wartości z tytułu aportu (3 059) (28 414) (31 473) Zwiększenia z tytułu zakupu w leasingu finansowym Zwiększenia/zmniejszenia wartości brutto przeszacowanie wartości godziwej - (794) - - (49) 38 (805) Amortyzacja - (4 535) (3 734) (367) (2 718) - (11 354) Zwiększenia/zmniejszenia odpisów umorzenia Zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji Zwiększenia/zmniejszenia umorzenia przeszacowanie wartości godziwej Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2010 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy - (20 561) (26 274) (1 804) (16 084) (4 797) (69 520) Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2010 r

15 Odpisy amortyzacyjne powiększyły koszty operacyjne w następujący sposób : Za okres 6 miesięcy 2010 Za rok zakończony 31 grudnia 2009 Za okres 6 miesięcy 2009 Koszty sprzedaży i marketingu Koszty zarządu Razem Spółka przyjęła dla wyceny rzeczowych aktywów trwałych należących do grup: maszyny i urządzenia, środki transportu oraz meble, model oparty o cenę nabycia lub koszt wytworzenia (cenę historyczną), gdzie cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszany jest o zakumulowaną amortyzację i zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Począwszy od 1 stycznia 2009 roku w stosunku do wszystkich nieruchomości (to jest gruntów oraz budynków i budowli) Spółka przyjęła model oparty na wartości przeszacowanej. W kwietniu bieżącego roku aktywa trwałe o wartości brutto zostały wniesione jako podwyższenie wkładu do spółki celowej. W pozycji rzeczowych aktywów trwałych prezentowane są środki transportu (grupa 7) użytkowane w ramach umów leasingu operacyjnego: Koszt (brutto) Umorzenie (125) (7) - Wartość księgowa netto Całość należności i zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej na dzień bilansowy przedstawia poniższe zestawienie. Należności umowne z tytułu zbycia aktywów trwałych Zobowiązania umowne z tytułu nabycia aktywów trwałych (646) (791) (6 440) Zobowiązania/należności netto (545) (492) (3 498) Spółka nadal użytkuje w pełni umorzony rzeczowy majątek trwały. Wartość brutto wszystkich w pełni umorzonych rzeczowych aktywów trwałych będących w użytkowaniu prezentujemy poniżej. Środki trwałe (grupy 1-6) Środki transportu Meble, wyposażenie i sprzęt

16 Wartość utworzonych zabezpieczeń na majątku trwałym Spółki pod kredyty i pożyczki prezentuje tabela poniżej. Kwota zabezpieczenia na majątku trwałym w wartości brutto na roku Meble, Rodzaj zabezpieczenia /nazwa kredytu Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu wyposażenie i sprzęt Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych - pod kredyt inwestycyjny Hipoteka na nieruchomości - pod kredyt inwestycyjny Wartość księgowa brutto środków trwałych Ogółem NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami wyceny nieruchomości inwestycyjnych prezentowane wartości są odzwierciedleniem ich wartości godziwej. Weryfikację ujętej wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych przeprowadza się i ujmuje nie rzadziej niż raz w roku na dzień bilansowy kończący rok obrotowy. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wg stanów na roku, roku, roku oraz roku przedstawia się następująco: Grunty Budynki Ogółem 31 grudnia 2008 r stycznia 2009 r Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu wyceny do wartości godziwej - (954) (954) Przesunięcia czerwca 2009r stycznia 2009 r Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu wyceny do wartości godziwej - (1 975) (1 975) Przesunięcia grudnia 2009r stycznia 2010 r Zwiększenia/zmniejszenia z tytułu wyceny do wartości godziwej - (1 055) (1 055) Przesunięcia czerwca 2010r Na nieruchomościach inwestycyjnych o wartości godziwej łącznie tys. zł ustanowiono zabezpieczenia na rzecz instytucji finansujących Spółkę. 13. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH Wartości niematerialne r. Oprogramowanie Wartości niematerialne w budowie Ogółem Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy (2 208) - (2 208) Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2008 r

17 Oprogramowanie Wartości niematerialne w budowie Ogółem Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2009 r Przesunięcia 430 (430) - Zakup Likwidacja (6) - (6) Zmniejszenia inne wartość brutto (38) - (38) Amortyzacja (274) - (274) Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji 6-6 Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2009 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy (2 476) - (2 476) Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2009 r Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2009 r Przesunięcia 544 (544) - Zakup Likwidacja (286) - (286) Zmniejszenia inne wartość brutto (39) - (39) Amortyzacja (580) - (580) Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2009 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy (2 502) - (2 502) Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2009 r Wartość księgowa netto na 1 stycznia 2010 r Zakup Likwidacja (11) - (11) Amortyzacja (299) - (299) Zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2010 r r. Koszt lub wartość z wyceny (brutto) Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy (2 790) - (2 790) Wartość księgowa netto na 30 czerwca 2010 r Odpisy amortyzacyjne powiększyły koszty operacyjne w następujący sposób: Za okres 6 miesięcy 2010 Za rok zakończony 31 grudnia 2009 Za okres 6 miesięcy 2009 Koszty sprzedaży i marketingu Koszty zarządu Razem

18 Całość należności i zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej w zakresie wartości niematerialnych na dzień bilansowy przedstawia poniższe zestawienie. Zobowiązania umowne z tytułu nabycia wartości niematerialnych (259) (40) (35) Zobowiązania/należności netto (259) (40) (35) Spółka nadal użytkuje w pełni umorzone wartości niematerialne. Wartość brutto wszystkich w pełni umorzonych wartości niematerialnych będących w użytkowaniu prezentujemy poniżej. Oprogramowanie Wartość utworzonych zastawów pod kredyty i pożyczki. Zastaw rejestrowy na wartościach niematerialnych został ustanowiony wraz z zastawem na urządzeniach i wyposażeniu. Zakupione zostało oprogramowanie podstawowe, które rozszerzone zostało o licencje na nowe stanowiska i jest ściśle związane z tymi urządzeniami. Kwota zabezpieczenia na wartościach niematerialnych w wartości brutto na roku Rodzaj zabezpieczenia /nazwa kredytu Oprogramowanie Ogółem Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych pod kredyt inwestycyjny Wartość księgowa brutto początkowa wartości niematerialnych Inwestycje w jednostkach zależnych Na wartość inwestycji w jednostkach zależnych składają się: Inwestycje w jednostkach zależnych Krakchemia SA Alma Development Sp. z o. o Krakowski Kredens Sp. z o. o Paradise Group Sp. z o. o AM1 sp. z o. o AM2 sp. z o. o Kraków 1-AM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Tarnów-AM1 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa Nowy Targ-AM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Razem Pozycje te są prezentowane w cenie nabycia. W okresie bieżącym nie uległ zmianie skład Grupy kapitałowej. Alma Market S.A. jako jednostka dominująca sporządza sprawozdanie skonsolidowane zgodnie z MSR 27 i obejmuje konsolidacją swoje inwestycje w jednostkach zależnych

19 14. AKTYWA FINANSOWE AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY Za okres 6 miesięcy 2010 Za rok zakończony 31 grudnia 2009 Za okres 6 miesięcy 2009 początek okresu Zwiększenia Odpis aktualizujący aktywa finansowe dostępne do sprzedaży koniec okresu (część długoterminowa) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują: Papiery wartościowe notowane na giełdzie: - Kapitałowe papiery wartościowe Papiery wartościowe nie notowane na giełdzie: - Kapitałowe papiery wartościowe W pozycji aktywów dostępnych do sprzedaży prezentowane są nabyte w 2008 i 2009 roku akcje spółki Vistula Group S.A., które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży jest wyceniana na każdy dzień bilansowy, a wartość wyceny jest odnoszona na kapitał własny z innych całkowitych dochodów NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI Należności handlowe Minus: odpis aktualizujący wartość należności handlowych (517) (452) (502) Należności handlowe - netto Pozostałe należności Minus: odpis aktualizujący wartość pozostałych należności (7) (7) (1) Pozostałe należności - netto Przedpłaty Pożyczki udzielone podmiotom nie powiązanym Rozliczenia międzyokresowe Należności od podmiotów powiązanych Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym Razem należności Minus: część długoterminowa - pożyczki (16 519) (5 000) (4 500) Należności-część krótkoterminowa Część długoterminowa - pożyczki Należności-część długoterminowa

20 Zaprezentowane wartości bilansowe należności handlowych i pozostałych należności przedstawiają ich wartość godziwą. Prezentowane powyżej: 1. Należności handlowe dotyczą głównie należności za świadczone przez Spółkę usługi promocyjne, marketingowe oraz wynajmu nieruchomości. 2. Pozostałe należności - istotne kwoty składające się na wartość tej pozycji to: należności z tytułu podatków: : tys. zł. ( : tys. zł.; : 5 005tys.zł.) oraz należności z tytułu kaucji i inne. Odpisy aktualizujące wartość należności Kwoty dokonanych odpisów aktualizujących wartość należności: Za okres 6 miesięcy 2010 Za rok zakończony 31 grudnia 2009 Za okres 6 miesięcy 2009 początek okresu na należności handlowe na pozostałe należności Razem zwiększenia odpisów Razem zmniejszenia odpisów (79) (499) (331) koniec okresu Zaprezentowane powyżej wartości bilansowe należności handlowych i pozostałych należności przedstawiają wartość godziwą tych należności STRUKTURA CZASOWA AKTYWÓW FINANSOWYCH Działalność prowadzona przez Spółkę narażona jest na następujące zagrożenia finansowe: - ryzyko rynkowe, w tym ryzyko zmiany kursu walut (przede wszystkim kursu EUR/PLN.), ryzyko wartości godziwej związane ze zmianą stóp procentowych oraz pozostałe ryzyko rynkowe, - ryzyko kredytowe, - ryzyko utraty płynności, Spółka stara się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy tych ryzyk na wyniki finansowe. Ryzykiem zarządza bezpośrednio Zarząd Spółki analizując na bieżąco skalę tego ryzyka i podejmując w tym zakresie stosowne decyzje. Ryzyko kredytowe opisują tabele poniżej przedstawiające klasyfikację należności i udzielonych pożyczek według okresu ich przeterminowania: ROK 2009 leżności krótkoterminowych na w dniach >360 Razem Należności handlowe brutto Minus: odpis aktualizujący wartość należności rozliczany przez wynik - (120) (382) (502) Należności handlowe netto Pozostałe należności Minus: odpis aktualizujący wartość pozostałych należności (1) - - (1) Pozostałe należności netto Przedpłaty* Pożyczki udzielone podmiotom nie powiązanym Należności od podmiotów powiązanych Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym Minus: część długoterminowa: pożyczki udzielone podmiotom (4 500) - - (4 500) Część krótkoterminowa Rozliczenia międzyokresowe Pozycja bilansowa należności krótkoterminowych

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU - Kraków, 05 maja 2015 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2016 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2016 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2016 ROKU - Kraków, 16 maja 2016 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU. - Kraków, 24 sierpnia 2009 roku -

ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU. - Kraków, 24 sierpnia 2009 roku - ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU - Kraków, 24 sierpnia 2009 roku - INDEKS DO SKONSOLIDOWANEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009R.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY 2012 ROKU

KRAKCHEMIA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY 2012 ROKU KRAKCHEMIA S.A. ul. Płk Dąbka 10 30-832 Kraków tel.: (+48) 012 652 20 04 fax.: (+48) 012 652 20 01 www.krakchemia.pl e-mail: hurt@krakchemia.pl KRAKCHEMIA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA ALMA MARKET S.A. KWARTALNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU - Kraków, 14 maja 2015 roku - INDEKS DO SKRÓCONEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY 2015 ROKU

ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY 2015 ROKU ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY 2015 ROKU - Kraków, 12 listopada 2015 roku - INDEKS DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA ALMA MARKET S.A. KWARTALNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2014 ROKU - Kraków, 14 maja 2014 roku - INDEKS DO SKRÓCONEGO

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA ALMA MARKET S.A. KWARTALNA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2016 ROKU - Kraków, 16 maja 2016 roku - INDEKS DO SKRÓCONEGO

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU Katowice, 20 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY 2015 ROKU

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY 2015 ROKU ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY 2015 ROKU - Kraków, 17 sierpnia 2015 roku Noty przedstawione na stronach 7-40 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo