Sieci Komputerowe. Cele oraz Podejście. Definicja sieci. Protokół. Typy sieci. Sieci równorzędne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci Komputerowe. Cele oraz Podejście. Definicja sieci. Protokół. Typy sieci. Sieci równorzędne"

Transkrypt

1 Cele oraz Podejście Sieci Komputerowe poznanie elementów sprzętowych sieci lokalnych, zasady działania sieci protokoły stosowane w sieciach planowanie sieci Podejście - sieć - część infrastruktury IT (podejście do sieci jak do usługi, elektrownia dostarcza prąd - umowa...) --> ROI Definicja sieci Protokół Elementy, które umoŝliwiają dwom lub większej liczbie komputerów komunikowanie się ze sobą, współdzielenie zasobów (informacje, aplikacje, foldery, pliki, drukarki, pamięci masowe, dostęp do Internetu) Grupa (system) połączonych lub powiązanych komputerów Zbiór hostów, które są w stanie komunikować się ze sobą, często za pośrednictwem pewnych wybranych spośród nich hostów, które rozsyłają dane pomiędzy uczestników (Olaf Kirch, Linux podręcznik administratora sieci, O Reilly, RM, Warszawa 2000, p. 2) Host komputer, inteligentna drukarka Normy opisują, jak powinny działać i wyglądać elementy sieci. Protokół zestaw reguł i uzgodnień określających, jak elementy sieci współdziałają ze sobą; opisuje sposób przesyłania informacji w sieci. język komunikacji w sieciach komputerowych zasady wymiany komunikatów pomiędzy dwoma lub więcej hostami. (Olaf Kirch, Linux podręcznik administratora sieci, O Reilly, RM, Warszawa 2000, p. 2) Typy sieci Sieci równorzędne Typ sieci - sposób, w jaki przyłączone do sieci zasoby są udostępniane (serwery, drukarki, pamięci masowe, pliki, dostęp do Internetu itd.): Typy sieci Sieci równorzędne (równorzędni partnerzy) Scentralizowane - terminale są podłączone do komputera centralnego. Rozszerzenie sieci jest kosztowne. Sieci oparte na serwerach- dedykowany serwer - jeden lub więcej komputerów spełnia rolę serwera i nie wykonuje innych zadań. Rozproszona - Arpanet, Internet Sieci mieszane- połączenie sieci równorzędnych i serwerowych. KaŜdy z kaŝdym (peer-to-peer) - umoŝliwia uŝytkownikom udostępnienie zasobów swojego komputera oraz dostęp do zasobów innych komputerów. Wszystkie systemy w sieci mają taki sam status -Ŝaden z nich nie jest podporządkowany innemu. Serwery i klienci - komputery o zbliŝonej wydajności Zalety - łatwe w instalowaniu - dzielenie zasobów Wady Niewielkie moŝliwości zarządzania Niski poziom bezpieczeństwa Brak centralnego administratora (anarchia??) KaŜdy uŝytkownik sam kontroluje zasoby swojego komputera i dostępu do nich 1

2 Sieci typu Klient - Serwer Wydajne Mogą łączyć wiele róŝnych komputerów działających pod kontrolą róŝnych systemów operacyjnych Scałowanie - w miarę wzrostu zapotrzebowania na zasoby moŝna rozszerzać system włączając do niego kolejne serwery. Rodzaje środowisk klient - serwer architektura klient - serwer architektura minimalnego klienta (ang. Thin client) przeglądarka WWW PDA telefon komórkowy Systemy Rozproszone (ang. Distrubuted Systems) Obliczenia rozdzielone między wiele fizycznych procesorów. Systemy luźno powiązane (loosely coupled) - kaŝdy procesor ma swoją własną pamięć lokalną; Zalety: podział zasobów; przyspieszanie obliczeń (dzielenie obciąŝeń) (ang. Load sharing); niezawodność (gdy jeden komputer ulegnie awarii, pozostałe na ogół mogą pracować), Węzeł - (ang. Node) - fizyczna jednostka przetwarzająca (serwer) Budowane obecnie systemy Gridowe systemy rozproszone o zasięgu globalnym. Elementy sieci Sprzęt Serwer urządzenie lub oprogramowanie świadczące usługi sieciowe / serwer wydruków, poczty, bazy danych/ Karta Sieciowa urządzenie pozwałające na przyłączenia komputera do sieci Oprogramowanie - sieciowy system operacyjny Protokoły - określające sposoby komunikowania się urządzeń i regulujące je, Mikroprogramy - programy poziomu sprzętowego, sterowniki - umoŝliwiające działanie urządzeniom, (karty sieciowe), Oprogramowanie komunikacyjne. Media warstwa fizyczna łącząca stacje robocze i serwery Urządzenia sieciowe -techniczne komponenty sieci Router (bramka) (ang. Gateway) łączy sieć z inną siecią i przekazuje pakiety pomiędzy połączonymi ze sobą sieciami. Router wyznacza najlepszą ścieŝkę w sieci. Router posiada tablicę routingu z docelowymi adresami IP i wysyła dane do właściwej podsieci i hosta. Modem konwertuje informację z postaci cyfrowej, uŝywaną przez komputer do postaci umoŝliwiającej transmisję za pośrednictwem łączy telefonicznych. Podłączenie modemu do komputera umoŝliwia dostęp do niego z zdalnych lokalizacji. Przepustowość sieci Przepustowość pasmo szybkość z jaką kabel moŝe przesyłać informacje. Z powodu kolizji sygnałów, sieć Ethernet ma rzeczywistą przepustowość, która jest na poziomie 60% teoretycznego pasma. Szybkość przesyłania danych w sieci jest uzaleŝniona od szybkości transmisji najwolniejszego elementu sieci. Media nośniki transmisji Media warstwa fizyczna łącząca stacje robocze i serwery Nośnikami transmisji w sieciach są: kable miedziane (niska oporność, co sprawia, Ŝe sygnał moŝe dotrzeć dalej), światłowody, fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło laserowe. W konwencjonalnych sieciach kable są podstawowym medium łączącym komputery ze względu na ich niską cenę i łatwość instalowania. 2

3 Transmisja wąskopasmowa i szerokopasmowa Transmisja wąskopasmowa jeden sygnał zajmuje całe pasmo. Transmisja szerokopasmowa moŝna równocześnie realizować kilku transmisji w oddzielnych fragmentach pasma lub kolejnych odcinkach czasu. Sygnały szerokopasmowe mogą być przesyłane wyłącznie jednokierunkowo. Nadawanie i odbieranie informacji wymaga zastosowania dwóch kanałów lub dwóch osobnych kabli. Przykłady zastosowań transmisji szerokopasmowej - telewizja kablowa - telewizja kablowa razem z Internetem - sieci rozległe Karta sieciowa Karta sieciowa - NIC (ang. Network Interface Card, Network Adapter) urządzenie odpowiedzialne za wysyłanie i odbieranie danych w sieciach LAN; KaŜda karta jest przystosowana tylko do jednego typu sieci (np. Ethernet) i posiada niepowtarzalny numer, który identyfikuje zawierający ją komputer. Kart sieciowe posiadają własny procesor i pamięć RAM, która pełni rolę bufora w sytuacji, gdy karta nie jest w stanie przetworzyć napływających z sieci duŝych ilości danych. Prawo Metcalfe a Wartość sieci jest kwadratem jej wielkości. Wartość sieci komunikacyjnej jest kwadratem liczby jej abonentów. Standardy sieci Standard sieci - w jaki sposób urządzenia sieciowe wysyłają dane, wymieniają się nimi i jak radzą sobie w przypadku wystąpienia problemów. Ethernet w opracowaniu standardu uczestniczyły : Xerox, DEC, Intel. Wszystkie węzły sieci, które mają do wysłania pakiety informacji, konkurują o dostęp do kabla połączeniowego wg zasady "Kto pierwszy ten lepszy". Podstawowe odmiany Ethernetu jest wersja 10Base-T skonfigurowana w topologii gwiazdy. Ramkę wysyłaną przez jedną stację widzą wszystkie podłączone stacje, ale tylko host, dla którego jest ona przeznaczona, odczytuje ją i przetwarza. Token Ring Sieciowe protokoły Do czego, do jakich zadań komputer ma być uŝywany? Jakiego protokołu potrzebujemy? W przypadku systemów operacyjnych Windows jest moŝliwe zainstalowanie trzech protokołów sieciowych: NetBEUI - uŝywany w aplikacjach Microsoftu, uŝywany do dzielenia plików i drukarek w małych sieciach MS Networking; IPX/SPX uŝywany w sieciach opartych na systemie Novell TCP/IP - determinuje sposób komunikowania się komputerów za pośrednictwem sieci rozległych (Internet) oraz w systemie Novell Netware 5. Instalowanie wszystkich protokołów powoduje spadek wydajności sieci. Instaluje się jeden, lub tam gdzie jest to konieczne, co najwyŝej dwa protokoły. TCP - Transmission Control Protocol Kontroluje sprawdza integralność i kompletność danych oraz ich ponowną transmisją w przypadku błędu. Niezawodna obsługa ponad protokołem IP. UŜywa IP w celu połączenia dwóch hostów. TCP identyfikuje punkty końcowe kaŝdego połączenia po adresach IP dwóch komunikujących się hostów i numerów portów na kaŝdym z nich. Pojedynczy host moŝe realizować wiele róŝnych usług rozpoznawanych po numerze portu. 3

4 Protokół TCP/IP 1983 nowy standard protokołów TCP/IP Jakie aplikacje udostępnia protokół TCP/IP NFS Network File System sieciowy system plików. NFS pozwała na traktowanie hierarchii katalogów z innych hostów tak, jak by były one lokalnymi systemami plików. Główną zaletą IP jest to, Ŝe przekształca on fizycznie róŝne od siebie sieci w jedną, homogeniczną sieć. IP wymaga niezaleŝnego od sprzętu schematu adresowania. Adresy IP (Internet Protocol Adres) Adres IP unikalny adres komputera (identyfikacja komputera w sieci), jest to 32 bitowy adres przypisany do komputerów (hostów) uŝywających protokołu TCP/IP. kropkowa notacja dziesiętna (ang. dotted decimal notation) Adresy IP naleŝą do jednej z pięciu klas (A, B, C, D lub E) i są zapisywane jako cztery oktety oddzielone kropką (format dziesiętny oddzielony kropkami) np KaŜdy adres składa się z numeru sieci oraz numeru hosta (w adresie moŝe wystąpić równieŝ adres (numer) podsieci). Numery sieci i podsieci są uŝywane do routowania, numer hosta jest uŝywany do adresowania oddzielnych hostów wewnątrz sieci lub podsieci. Adres IP W celu wyodrębnienia z adresu IP informacji dotyczącej sieci lub podsieci stosowana jest maska podsieci. host węzeł -komputer, stacja robocza, serwer itp. Adresy 127.x.x.x - zarezerwowane do celów specjalnych (tzw. pętla zwrotna, uŝywana do wewnętrznych testów lokalnego komputera). Adres ogłoszeniowy - po wysłaniu danych pod ten adres przetwarzają go wszystkie urządzenia w sieci. Klasy adresów IP Klasa A - uŝywana do obsługi bardzo duŝych sieci. Pierwszy oktet to adres sieci, trzy pozostałe to adres hosta (moŝna uzyskać moŝliwych adresów IP). Pierwszy bit adresu w postaci binarnej to zawsze 0 np ( ) Klasa B - uŝywana do obsługi duŝych i średnich sieci. Pierwsze dwa bity adresu to 01. Pierwsze dwa oktety to adres sieci, kolejne dwa to adres hosta. Klasa C - jest najpowszechniejszą klasą. Pierwsze trzy bity to 110. Pierwsze trzy oktety to adres sieci, a ostatni to adres hosta. MoŜna tu uzyskać 254 uŝyteczne adresy hosta (na ośmiu bitach jest 256 kombinacji ale adres z numerem hosta 0 nie jest uŝywany (moŝe nastąpić zmylenie systemów; równieŝ są często rezerwowane), a 255 to adres ogłoszeniowy) Przykład: TAKICH ADRESÓW NIE UśYWAMY TAKICH ADRESÓW NIE UśYWAMY Natomiast przy tworzeniu sieci domowej najczęściej stosuje się adresy: Klasa D - przeznaczona dla adresów typu multicast (adresy ogłoszeniowe). Obejmuje adresy w zakresie od do Klasa E - zarezerwowana do przyszłych zastosowań - adresy i wyŝsze. Adres maski podsieci Maski są uŝywane w celu tworzenia podsieci - hierarchicznego zorganizowania sieci logicznych. UŜywając maski adresy IP są maksymalnie wykorzystywane, gdy dana firma potrzebuje 100 adresów to nie uŝywa adresu klasy B marnotrawiąc jednocześnie ponad 60 tysięcy adresów IP. Adres Klasy B dzielony jest na podsieci i wtedy moŝe go uŝywać wiele jednostek. Za pomocą maski w adresie klasy C, gdzie ostatni oktet odpowiada za adres hosta moŝemy utworzyć podsieć na maksymalnie 6 bitach (z tego oktetu) (2 bity muszą zostać na adresie hosta dlatego, Ŝe na 1 bicie moŝliwych adresów było by dwa 0 i 1, gdzie 0 nie uŝywamy, 1 byłby adresem ogłoszeniowym więc teŝ nie uŝywamy stąd minimum 2 bity na host). IPv6 (Internet Protocol version 6) Protokół IPv4 posiada 32-bitową przestrzeń adresową. Liczba adresów internetowych jest ograniczona do około 4,3 miliarda. Alokacja adresów jest nie do końca poprawna, a niektóre z adresów są zarezerwowane lub wyłączone z uŝycia. KaŜda z dwóch amerykańskich uczelni - Stanford i MIT - posiada więcej adresów internetowych niŝ całe Chiny. Nowa generacja protokołu IPv6, który uŝywa 128- bitowego systemu adresowania pozwala na podłączenie do Internetu praktycznie nieograniczonej liczby urządzeń, z których kaŝde posiadać będzie indywidualny adres IP. 4

5 Protokół transmisji hipertekstu HTTP Protokół HTTP wersja 1.1 (opisany w dokumencie RFC 2068) - standard przesyłania dokumentów WWW. Działa poprzez połączenia protokołu TCP, (domyślnie wykorzystując port 80). Po ustanowieniu połączenia, klient transmituje do serwera komunikat Ŝądania, a ten wysyła odpowiedź. Protokół HTTP jest wykorzystywany przez takie aplikacje, jak przeglądarki WWW (Internet, Mozilla, Opera). Wykorzystuje on ujednolicony identyfikator zasobów (URI) albo jako ujednolicony lokalizator zasobów (URL) lub ujednoliconą nazwę zasobów (URN), aby wskazać zasób, wobec którego ma zostać zastosowana metoda. Kody stanu protokołu HTTP Jest pięć klasyfikacji kodów stanu: Informacyjny (1xx) - pośrednia odpowiedź. Pomyślny (2xx) -Ŝądanie klienta zostało pomyślnie otrzymane, zrozumiane i przyjęte. 200 OK Utworzony 204 Bez treści 401 Nie autoryzowany Zabroniony 404 Nie znaleziony 500 Wewnętrzny błąd serwera 503 Usługa niedostępna Protokół transmisji plików (ang. File Transfer Protocol) (FTP) Protokół i ruch przesyłu danych korzystają z całkowicie oddzielnych sesji TCP. Serwery FTP oczekują na sygnał na porcie 21. Serwer inicjuje połączenia transmisji danych z portu 20 serwera. Informacja, która jest przesyłana nie jest szyfrowana! Brak korygowania błędów. (Suma kontrolna pliku) Protokół FTP ma dwa tryby przesyłania: tryb ascii - standardowy 8-bitowy kod ASCII do przesyłania plików tekstowych, tryb binarny - pliki binarne w formie procesu bit po bicie. DNS - System Nazw Domen Funkcje systemu DNS Przeszukiwanie domen w celu konwersji nazwy na adres IP Konwersja adresów IP na nazwy komputerów - odwrotny DNS (ang. Reverse DNS) System DNS jest rozproszoną, hierarchiczną bazą danych. Serwer DNS zawiera informacje o adresach komputerów i odpowiadającym im nazwom. Struktura bazy danych DNS przypomina drzewo na samym szczycie jest. (nazywana root, czyli korzeń), domeny najwyŝszego rzędu poddomeny, podpoddomeny DNS rozszerzenia domen org dla organizacji typu non-profit, organizacje nie komercyjne com dla firm, edu dla instytucji edukacyjnych, net dla instytucji zajmujących się siecią, bis biznes gov instytucje rządowe, stanowe, lokalne rządy, samorządy. mil (ang. military) wojskowe instytucje pl domena dla Polski uk Wielka Brytania ie Irlandia uucp bez domen DNS - przeszukiwanie domen w celu konwersji nazwy na adres IP Przeszukiwanie domen w celu konwersji nazwy na adres IP odbywa się od domeny root w kierunku poddomen. (z prawa na lewo) Tak więc, jeśli chcemy połączyć się np. z komputerem o nazwie to nasz komputer najpierw musi zamienić tę nazwę na odpowiadający jej adres. Sprawdza, czy sam posiada informacje o tym komputerze W systemie Windows XP ( pliki hosts.sam i lmhosts.sam) w Linux (etc/hosts i etc/network) Jeśli znajdzie w nich adres danego komputera, to cały proces się kończy. Komputer wysyła zapytanie do preferowanego serwera DNS. Jeśli zawiera on potrzebne informacje, to przesyła je nam z powrotem, jeśli nie, to on wysyła zapytanie do serwera nazw obsługującego domenę pl. Następnie wysyła zapytanie do serwera DNS obsługującego domenę pl o serwer DNS obsługujący domenę onet. Na końcu dochodzimy do serwera DNS, w którym jest wpis o komputerze uwaga. 5

6 Konwersja adresów IP na nazwy komputerów - odwrotny DNS Serwer lączy się z domeną in-addr.arpa. Z in-addr.arpa otrzymuje dane o serwerze zawierającym informację o klasie A adresu IP, Z adresu A otrzymuje dane o serwerze dla klasy B.. Find geographic location from IP address HotWhoIs.html _management_whoisnot_lite.html e=thread&order=0 Konfiguracja protokołu TCP/IP Wybieramy Ustawienia \ Panel Sterowania \ Połączenia sieciowe i telefoniczne \ Połączenia lokalne \Protokół Internetowy TCP/IP. Następnie wyświetlamy właściwości protokołu TCP/IP i ustawiamy: Adres IP - jeŝeli ma być przydzielony adres statyczny, to klikamy Podaj adres IP" i wpisujemy adres oraz maskę, podsieci. Dla małych sieci zalecane jest uŝywanie puli adresów oraz maski JeŜeli adres IP będzie przydzielany automatycznie z serwera DHCP to pozostawiamy Automatycznie uzyskaj adres IP". Na wszystkich komputerach powinna być taka sama maska podsieci. Konfiguracja protokołu TCP/IP Adres IP musi być wszędzie inny, ale z zadanej puli adresowej. Przy zmianie właściwości protokołu TCP/IP jeŝeli mamy więcej niŝ jedną kartę sieciową naleŝy uwaŝać, dla której karty sieciowej zmieniamy ustawienia. Po instalacji i konfiguracji TCP/IP moŝemy zainstalować usługi takie jak WWW, FTP, Poczta, Udostępnić połączenie internetowe do sieci lokalnej. JeŜeli komputer w sieci MS Networking (czyli dla innych komputerów z Windows) ma udostępniać swoje pliki bądź podłączone lokalnie drukarki, naleŝy kliknąć przycisk Udostępnianie plików i drukarek" i wybrać odpowiednie opcje. Rozwiązywanie problemów sieciowych Strategia rozwiązywania problemu - wyeliminować błędne działanie jak największej liczby komponentów. Sprawdzenie dostępności w sieci hosta (węzła), z którym dokonywane jest połączenie z naszego i innego komputera. ping host_name Wirtualne Sieci Prywatne (ang. Virtual Private network) VPN Czego poszukują firmy, które posiadają rozproszone geograficznie oddziały i mobilnych pracowników w dziedzinie komunikacji? Jakie są moŝliwe rozwiązania? Linie dzierŝawione, linie komutowane kosztowne w eksploatacji, mało elastyczne w zakresie poszerzania pasma. Internet - brak poufności przesyłanych danych Wirtualna sieć prywatna - sposób przesyłania poufnej informacji łączami publicznego Internetu. VPN likwiduje główną barierę wykorzystania Internetu do celów komunikacji biznesowej. Tunele VPN są aktywowane wyłącznie po akcie obustronnego poświadczenia autentyczności (authorization).. Przetwarzanie rozproszone Przetwarzanie rozproszone - uniwersalny sposób dostępu do aplikacji. Miejsce wykonywania się programu przestaje być istotne dla uŝytkownika (serwera). Przetwarzanie rozproszone staje się usługą sieciową. Przetwarzanie rozproszone staje się standardem. 6

7 Architektura Rozproszonego Przetwarzania Network Computing Architecture Ewolucja sprzętu i technologii Przetwarzanie Rozproszone Przetwarzanie w firmie (mainframe) Przetwarzanie u uŝytkownika (mikrokomputery) Przetwarzanie w działe (grupie roboczej) Przetwarzanie rozproszone połączenie tego wszystkiego, co komputery i technologie osiągnęły w ciągu ostatnich 40 lat. Komputer sieciowy (ang. Network computer) Około 40% podłączonych do sieci PC spełnia rolę terminali graficznych Awaria komputera PC moŝe zablokować działalność firmy. Całkowite koszty posiadania (ang. TCO) rośnie przy spadających cenach komputerów system operacyjny programy biurowe szkolenia uŝytkownika System Operacyjny Komputera sieciowego (NC) jest ładowany z serwera plikowego z wykorzystywaniem NFS (Network File System) - sieciowego systemu plików Komputer sieciowy Komputer sieciowy Aplikacje przeglądarka internetowa klient poczty elektronicznej podręczny organizator procesor tekstu menedŝer plików 1996 Network Computer Reference Profil Specyfikacja Komputera Seiciowego Oracle, SUN, IBM, Apple 1997 Standard X975 standardy protokołów i plików HTTP, Java Scipt, HTML 4.0, GIF, JPEG, AU, WAV, PDF JDK Java Developer Kit Network Innovation isn't just about technology; it's just as much about business models. Analiza Potrzeb Internet Potrzeby uŝytkownika Produktywność Posiadanie kontroli Prostota uŝytkowania Praca samodzielna Ciągły dostęp do informacji Dostęp do informacji z kaŝdego miejsca Potrzeby firmy Skalowanie Niezawodność Integracja Współpraca TCO (ang. Total Cost of Ownership) /Całkowity koszt posiadania/ Potrzeby uŝytkowników Łatwe w uŝyciu Prosta publikacja dokumentów MoŜliwość komunikacji Potrzeby firmy Łatwe w uŝyciu Współpraca Scentralizowane zarządzanie Archiwizacja konta uŝytkownika ObniŜenie kosztów (TCO) Uproszczenie administracji Zawsze dostępne dane i aplikacje Niezawodność Łatwa instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania (SO, aplikacyjne, serwery, uŝytkownik) 7

8 Cechy przetwarzania rozproszonego NiezaleŜność od platformy. Konsolidacja serwerów. Ekspansja Internetu i WWW. Dojrzałość technologii obiektowych. Rozwiązania sprzętowo-programowe niezaleŝne od producenta. Alternatywa wobec robienia wszystkiego na własnym komputerze. TCO (ang. Total Cost of Ownership) Całkowity koszt posiadania. UML - Uniform Modeling Languge Zasoby Kamil Antosiewicz, Bob Metcalfe wynalazca Ethernetu, magazyn internetowy WWW, 2001, nr 5, p , Olaf Kirch, Linux podręcznik administratora sieci, O Reilly, RM, Warszawa 2000 Douglas R. Comer, Internetworking with TCP/IP, Prentice Hall Craig Hunt, TCP/IP Network Administration, O Reilly 8

Cele oraz Podejście. poznanie elementów sprzętowych sieci lokalnych, zasady działania sieci protokoły stosowane w sieciach planowanie sieci

Cele oraz Podejście. poznanie elementów sprzętowych sieci lokalnych, zasady działania sieci protokoły stosowane w sieciach planowanie sieci Sieci Komputerowe Cele oraz Podejście poznanie elementów sprzętowych sieci lokalnych, zasady działania sieci protokoły stosowane w sieciach planowanie sieci Podejście - sieć - część infrastruktury IT (podejście

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów.

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. Sieci komputerowe 1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. 2. Podział sieci ze względu na rozległość: - sieć

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - adresacja internetowa

Sieci komputerowe - adresacja internetowa Sieci komputerowe - adresacja internetowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH 1 Wprowadzenie Co to jest adresacja? Przedmioty adresacji Sposoby adresacji Układ domenowy, a układ numeryczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład VI. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład VI 1 Tematyka wykładu: Model OSI Adresowanie sieci DNS DHCP Polecenia konsoli 2 Model OSI 3 Model OSI

Bardziej szczegółowo

Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna.

Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna. Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna. Dlaczego komputery łączy się w sieć? Komputery łączy się w sieć przede wszystkim w celu wymiany danych. Sieć umożliwia udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci

Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci PROGRAM SPOTKANIA: 1. Przedstawienie organizatora spotkania 2. Co to jest sieć komputerowa. Urządzenia biorące udział w przesyle danych. 3.

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Protokół sieciowy Protokół

Protokół sieciowy Protokół PROTOKOŁY SIECIOWE Protokół sieciowy Protokół jest to zbiór procedur oraz reguł rządzących komunikacją, między co najmniej dwoma urządzeniami sieciowymi. Istnieją różne protokoły, lecz nawiązujące w danym

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Domain Name System. Hierarchiczna budowa nazw. Definicja DNS. Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości.

Plan wykładu. Domain Name System. Hierarchiczna budowa nazw. Definicja DNS. Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości. Sieci owe Sieci owe Plan wykładu Domain Name System System Nazw Domen Definicja DNS Hierarchiczna budowa nazw Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości Sieci owe Sieci owe Definicja DNS DNS to rozproszona

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Sieć komputerowa (angielskie computer network), układ komputerów i kompatybilnych połączonych ze sobą łączami komunikacyjnymi, umożliwiającymi wymianę danych. Sieć komputerowa zapewnia dostęp użytkowników

Bardziej szczegółowo

Typowa procedura diagnostyczna sieci komputerowej

Typowa procedura diagnostyczna sieci komputerowej Typowa procedura diagnostyczna sieci komputerowej /opracował mgr Robert Kraj - Akademia Sieci CISCO certyfikat zawodowy Cisco Certified Network Associate (CCNA) /numer licencji CSCO12049271// W przypadku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami WAN

Zarządzanie sieciami WAN Zarządzanie sieciami WAN Dariusz CHAŁADYNIAK 1 Plan prezentacji Technologie w sieciach rozległych Technologia PSTN Technologia ISDN Technologia xdsl Technologia ATM Technologia Frame Relay Wybrane usługi

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX Internet Protokół TCP/IP Został stworzony w latach 70-tych XX wieku w DARPA w celu bezpiecznego przesyłania danych. Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl konsultacje: wtorki 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowe

Laboratorium Sieci Komputerowe Laboratorium Sieci Komputerowe Adresowanie IP Mirosław Juszczak 9 października 2014 Mirosław Juszczak 1 Sieci Komputerowe Na początek: 1. Jak powstaje standard? 2. Co to są dokumenty RFC...??? (czego np.

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer Sieci równorzędne, oraz klient - serwer podział sieci ze względu na udostępnianie zasobów: równorzędne, peer-to-peer, P2P, klient/serwer, żądanie, odpowiedź, protokół sieciowy, TCP/IP, IPX/SPX, admin sieciowy,

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ADRESOWANIE IP WERSJA 4 Wyczerpanie adresów IP CIDR, NAT Krzysztof Bogusławski tel. 449

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network)

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Niniejszy rozdział opisuje czynności jakie naleŝy wykonać aby skonfigurować komunikację z jednostki

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Domain Name System. Definicja DNS. Po co nazwy? Przestrzeń nazw domen Strefy i ich obsługa Zapytania Właściwości.

Plan wykładu. Domain Name System. Definicja DNS. Po co nazwy? Przestrzeń nazw domen Strefy i ich obsługa Zapytania Właściwości. Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Domain Name System System Nazw Domen Definicja DNS Wymagania Przestrzeń nazw domen Strefy i ich obsługa Zapytania Właściwości Sieci komputerowe 3 Sieci

Bardziej szczegółowo

Ogólnie biorąc, nie ma związku pomiędzy hierarchią nazw a hierarchią adresów IP.

Ogólnie biorąc, nie ma związku pomiędzy hierarchią nazw a hierarchią adresów IP. Nazwy i domeny IP System adresów IP w postaci liczbowej jest niezbyt wygodny w użyciu dla ludzi, został więc wprowadzony alternatywny system nazw (nazwy sąłatwiejsze do zapamiętywania). Nazwy są wieloczęściowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Internet, jako sieć globalna

Internet, jako sieć globalna Internet, jako sieć globalna Prezentacja przygotowana na podstawie podręcznika dla gimnazjum Informatyka 2000 Autor: Małgorzata Mordaka Wydawnictwo: Czarny Kruk Informatyka - klasa 3 Lekcja 6 Internet

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych Adresacja IP w sieciach komputerowych 1. Model odniesienia OSI. Przyczyny powstania: - Gwałtowny rozwój i sieci komputerowych na początku lat 70. XX wieku, - Powstanie wielu niekompatybilnych ze sobą protokołów

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN Topologia sieci LAN odnosi się do sposobu organizacji koncentratorów i okablowania. Topologiami podstawowymi sieci są: topologia magistrali topologia gwiazdy topologia pierścienia

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Adresowanie IP. Zadania. Warstwa sieciowa ćwiczenie 5

Warstwa sieciowa. Adresowanie IP. Zadania. Warstwa sieciowa ćwiczenie 5 Warstwa sieciowa Zadania 1. Co to jest i do czego służy maska podsieci? 2. Jakie wyróżniamy klasy adresów IP? Jakie konsekwencje ma wprowadzenie podziału klasowego adresów IP? Jaka jest struktura adresów

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe Aby komputery połączone w sieć mogły się ze sobą komunikować, muszą korzystać ze wspólnego języka, czyli tak zwanego protokołu. Protokół stanowi zestaw zasad i standardów, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL.

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii ZyWALL. Dość często

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Sieci komputerowe charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Definicja sieci komputerowej. Sieć jest to zespół urządzeń transmisyjnych (karta sieciowa, koncentrator,

Bardziej szczegółowo

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK,

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, 5 - POCZĄTKI OSIECIOWANIA - nie były łatwe i oczywiste IBM-owskie pojęcie Connectivity martwy model sieci 1977 - ISO dla zdefiniowania standardów w sieciach opracowała siedmiowarstwowy model sieci OSI

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Systemy operacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 8 -

Technologie informacyjne - wykład 8 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 8 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Połączenie sieciowe z wykorzystaniem VPN Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0014 Wersja: 16-04-2009 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse.

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. 2015 Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. PIOTR KANIA Spis treści Wstęp.... 2 Instalacja serwera DHCP w OpenSuse.... 2 Porty komunikacyjne.... 2 Uruchomienie, restart, zatrzymanie serwera DHCP... 2 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Adres IP jest 32-bitową liczbą, składającą się z następujących części: części sieciowej części hosta Oprogramowanie sieciowe IP, na podstawie kilku pierwszych bitów adresu IP, określa jego klasę. Istnieją

Bardziej szczegółowo

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej VLAN, VPN E13 VLAN VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej Zastosowania VLAN Dzielenie sieci na grupy użytkowe: Inżynierowie,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona (dla informatyka)

Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1 Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1. Instalujemy na serwerze program FAKT oraz serwer bazy danych Firebird. 2. Uruchamiamy program lokalnie sprawdzamy czy działa, czy moŝna uruchomić 2 programy jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieciowa systemu Windows

Konfiguracja sieciowa systemu Windows 9 Konfiguracja sieciowa systemu Windows System Windows jest systemem sieciowym zawiera mechanizmy dostępu do sieci, a także wbudowane programy do jej obsługi. Najważniejszym protokołem dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access http://www.vpnonline.pl Co potrzebujemy: TV z możliwością podłączenia do Internetu i aplikacjami takimi jak ipla czy tvnplayer Notebook lub inny

Bardziej szczegółowo