Raport kwartalny SAF- QSr 3/2011. Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (pełna nazwa i numer funduszu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny SAF- QSr 3/2011. Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (pełna nazwa i numer funduszu)"

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport kwartalny SAF- QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259) (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) (data przekazania) Za 3 kwartały roku obrotowego 2011 obejmujący okres od do (pełna nazwa i numer funduszu) Black Lion NFI S.A. (skrócona nazwa emitenta) NFI (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) Warszawa (miejscowość) Mińska 25 (ulica) (numer) (48 22) (nr telefonu) (48 22) (numer faxu) (NIP) (REGON) Raport kwartalny powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa

2 WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE r. 9 miesięcy zakończonych r r. 12 miesięcy zakończonych r r. 9 miesięcy zakończonych r r. 9 miesięcy zakończonych r r. 12 miesięcy zakończonych r r. 9 miesięcy zakończonych r. Przychody z inwestycji Pozostałe przychody i zyski operacyjne Koszty i straty z inwestycji Pozostałe koszty i straty operacyjne Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/(strata) przed opodatkowaniem Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu Udziały niesprawujące kontroli Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) 4,38 4,31 4,24 0,99 1,09 1,06 0,07 0,54 0,42 0,02 0,13 0,10 0,07 0,53 0,41 0,02 0,13 0,10 Liczba akcji na dzień bilansowy Średnia ważona liczba akcji Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba wynosiła na dzień r. i na dzień r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła za okres od r. do r. i za okres od r. do r. 1

3 Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ r r r. A Aktywa trwałe A.1 Rzeczowe aktywa trwałe A.2 Wartość firmy A.3 Inne wartości niematerialne A.4 Inwestycje w nieruchomości A.5 A.6 A.7 A.7.1 Akcje i udziały w jednostkach zależnych niepodlegających konsolidacji Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe, w tym: - aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności A pożyczki udzielone A inne długoterminowe aktywa finansowe A.8 Należności długoterminowe A.9 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego A.10 Pozostałe aktywa trwałe B Aktywa obrotowe B.1 Zapasy B.2 Należności handlowe B.3 Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych B.4 Pozostałe należności B.5 Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: B aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy B aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności B udzielone pożyczki B aktywa finansowe dostępne do sprzedaży B.6 Rozliczenia międzyokresowe B.7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty B.8 Aktywa przeznaczone do zbycia B.9 Pozostałe aktywa obrotowe A+B Suma aktywów

4 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ r r r. C Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu C.1 Kapitał zakładowy C.2 Pozostałe kapitały C.3 Zakumulowany wynik finansowy, w tym: C zysk/(strata) z lat ubiegłych C zysk/(strata) netto bieżącego okresu D Udziały niesprawujące kontroli C+D Razem kapitał własny E Zobowiązania długoterminowe E.1 Kredyty i pożyczki E.2 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego E.3 Pozostałe rezerwy długoterminowe E.4 Pozostałe zobowiązania długoterminowe i inne pasywa F Zobowiązania krótkoterminowe F.1 Zobowiązania handlowe F.2 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych F.3 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe F.4 Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe F.5 Kredyty i pożyczki F.6 Rozliczenia międzyokresowe i inne pasywa F.7 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia E+F Razem zobowiązania C+D+E+F Suma pasywów Wartość księgowa Liczba akcji funduszu, pomniejszona o akcje własne posiadane przez Fundusz Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 4,38 4,31 4,24 3

5 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 3 miesiące zakończone r. 9 miesięcy zakończonych r. 3 miesiące zakończone r. 9 miesięcy zakończonych r. Działalność kontynuowana Przychody i zyski, w tym: A Przychody i zyski z inwestycji A.1 Zyski ze sprzedaży jednostek zależnych A.2 Udział w zysku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności A.3 Zyski ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych A.4 Zysk z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy A.5 Zysk z wyceny nieruchomości inwestycyjnych A.6 Pozostałe przychody i zyski z inwestycji B Pozostałe przychody i zyski operacyjne B.1 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów B.2 Przychody ze sprzedaży produktów i usług B.3 Pozostałe przychody i zyski operacyjne A+B Przychody netto razem Koszty i straty, w tym: C Koszty i straty z inwestycji C.1 Straty ze sprzedaży jednostek zależnych C.2 Udział w stracie jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności C.3 Strata ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych C.4 Strata z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy C.5 Strata z wyceny nieruchomości inwestycyjnych C.6 Pozostałe koszty i straty z inwestycji C.7 Koszty operacyjne związane z działalnością inwestycyjną, w tym: C zużycie materiałów i energii C usługi obce C wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników C podatki i opłaty C amortyzacja C pozostałe koszty działalności C.8 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości D Pozostałe koszty i straty operacyjne D.1 Koszty operacyjne związane z działalnością inną niż inwestycyjna, w tym: D koszt własny sprzedaży towarów i materiałów D zużycie materiałów i energii D usługi obce D wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników D podatki i opłaty D amortyzacja

6 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 3 miesiące zakończone r. 9 miesięcy zakończonych r. 3 miesiące zakończone r. 9 miesięcy zakończonych r. D pozostałe koszty działalności D.2 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości "wartości firmy" D.3 Pozostałe odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości D.4 Pozostałe koszty i straty operacyjne E=A+B- C-D Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej F Przychody finansowe F.1 Przychody finansowe z działalności inwestycyjnej F.2 Przychody finansowe z pozostałej działalności G Koszty finansowe G.1 Koszty finansowe z działalności inwestycyjnej G.2 Koszty finansowe z pozostałej działalności H=E+F-G Zysk/(strata) przed opodatkowaniem J Podatek dochodowy J.1 - część bieżąca J.2 - część odroczona K=H-J Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej L Działalność zaniechana Zysk/(strata) netto za okres z działalności zaniechanej M = K+L ZYSK/(STRATA) ZA OKRES N Udziały niesprawujące kontroli M-N ZYSK/(STRATA) ZA OKRES PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY FUNDUSZU Pozostały zysk/(strata) całkowita Pozostałe zmiany Podatek od pozycji pozostałego zysku całkowitego Pozostały zysk/(strata) całkowita po opodatkowaniu ZYSK/(STRATA) CAŁKOWITA Zysk/(strata) za okres przypadająca na: właścicieli jednostki dominującej udziałowców niesprawujących kontroli Zysk/(strata) całkowita przypadająca na: właścicieli jednostki dominującej udziałowców niesprawujących kontroli Średnia ważona liczba akcji zwykłych, pomniejszona o akcje własne posiadane przez Fundusz Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,07 0,42 Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,07 0,41 5

7 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli Razem kapitały własne 9 miesięcy zakończonych r. Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszt emisji akcji Płatności w formie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Wypłata dywidendy Umorzenie i sprzedaż akcji własnych (po pomniejszeniu o koszty transakcyjne) Zyski na transakcjach na pakietach spółek zależnych bez utraty / nabycia kontroli nad spółkami zależnymi Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień r

8 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli Razem kapitały własne 12 miesięcy zakończonych r. Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszt emisji akcji Płatności w formie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Wypłata dywidendy Umorzenie i sprzedaż akcji własnych Zyski na transakcjach na pakietach spółek zależnych bez utraty / nabycia kontroli nad spółkami zależnymi Straty na transakcjach na pakietach spółek zależnych bez utraty / nabycia kontroli nad spółkami zależnymi Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień r

9 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli Razem kapitały własne 9 miesięcy zakończonych r. Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszt emisji akcji Płatności w formie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Wypłata dywidendy Zyski na transakcjach na pakietach spółek zależnych bez utraty / nabycia kontroli nad spółkami zależnymi Straty na transakcjach na pakietach spółek zależnych bez utraty / nabycia kontroli nad spółkami zależnymi Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień r

10 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 3 miesiące zakończone r. 9 miesięcy zakończonych r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 miesiące zakończone r. 9 miesięcy zakończonych r. I. Zysk / Strata netto II. Korekty razem Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli Amortyzacja Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i w jednostkach współzależnych Zyski (straty) z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Inne zyski/ straty z inwestycji Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1 Wpływy / wydatki z tytułu wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wpływy / wydatki z inwestycji w nieruchomości Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach stowarzyszonych Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych i współzależnych Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w pozostałych jednostkach Otrzymane odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Udzielenie i spłata pożyczek Inne wpływy / wydatki inwestycyjne IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Zaciągnięte/spłacone kredyty i pożyczki Wpływy / wydatki z tytułu emisji i wykupu dłużnych papierów wartościowych Zapłacone dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Zapłacone odsetki, w tym odsetki z tytułu leasingu finansowego Dokonane płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (część kapitałowa) Inne wpływy/wydatki finansowe V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu

11 ZESTAWIENIE SKONSOLIDOWANEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO Zmiana wartości bilansowej składników portfela inwestycyjnego Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje notowane Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Pozostałe aktywa finansowe Razem Wartość bilansowa na r. a. Zwiększenia (z tytułu): zakup nabycie w wyniku połączenia - wycena / naliczenie odsetek - rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości przeklasyfikowanie inne b. Zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż zbycie w wyniku połączenia - wycena / zapłata odsetek utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości przeklasyfikowanie inne Wartość bilansowa na koniec okresu Uzgodnienie portfela inwestycyjnego do pozycji Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej A.5 Akcje i udziały w jednostkach zależnych niepodlegających konsolidacji 0 A.6 Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności A.7.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe B.5.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy B.5.4 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Portfel inwestycyjny, razem

12 ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW SKONSOLIDOWANEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO Zbywalność składników portfela inwestycyjnego Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych niepodlegających konsolidacji Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje notowane Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Pozostałe aktywa finansowe RAZEM notowane na giełdach z nieograniczoną zbywalnością notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych z ograniczoną zbywalnością wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa razem 11

13 POZOSTAŁE WYBRANE DANE FINANSOWE na r. / za 9 miesięcy 2011 r. WARTOŚĆ FIRMY Wartość firmy - nazwa spółki r. Grupa Scanmed BL 1 Next Media Fashion Group 753 Browar Gontyniec Kalder A 5 Wartość firmy, razem Wartość firmy na początek okresu Browar Gontyniec Kalder A 5 Wartość firmy na koniec okresu NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Nazwa spółki - właściciela nieruchomości inwestycyjnej r. Soho Factory Sp. z Cracovia Property Sp. z Fabryka PZO Sp. z Mińska Development Sp. z Scan Development Sp. z Browar Gontyniec Sp. z 618 Nieruchomości inwestycyjne, razem Nieruchomości inwestycyjne na początek okresu zysk z wyceny nieruchomości poniesione nakłady inwestycyjne nabycie /zbycie jednostek zależnych - właścicieli nieruchomości inwestycyjnych 618 Nieruchomości inwestycyjne na koniec okresu NALEŻNOŚCI NALEŻNOŚCI HANDLOWE r. Należności handlowe brutto, razem Odpisy aktualizujące Należności handlowe netto, razem

14 SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH INNYCH NIŻ HANDLOWE r. Należności z tytułu podatków (z wyjątkiem PDOP), ceł, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych Należności z tytułu wpłaconych kaucji 228 Należności od pracowników 179 Zaliczki / wpłaty na poczet / z tytułu nabycia aktywów trwałych, finansowych i obrotowych (zapasów) Pozostałe 853 Należności krótkoterminowe brutto, razem Odpisy aktualizujące -6 Należności krótkoterminowe netto, razem POŻYCZKI UDZIELONE Specyfikacja pożyczek DŁUGOTERMINOWYCH Saldo na dzień bilansowy brutto Odpisy aktualizujące Saldo na dzień bilansowy netto Pożyczka dla osoby fizycznej Pożyczki udzielone długoterminowe, razem Specyfikacja pożyczek KRÓTKOTERMINOWYCH Saldo na dzień bilansowy brutto Odpisy aktualizujące Saldo na dzień bilansowy netto Pożyczki dla Think Thank Pożyczka dla Dom Książki Pozostałe pożyczki Pożyczki udzielone krótkoterminowe, razem POZOSTAŁE AKTYWA SPECYFIKACJA POZYCJI TWORZĄCYCH AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO r. Naliczone i niezapłacone odsetki Rozpoznanie leasingu finansowego w księgach rachunkowych (l. operacyjny dla celów podatkowych) Rezerwy kosztowe (w tym rezerwy na świadczenia pracownicze) 480 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, należności, zapasów, ŚT itp. Strata podatkowa Niewypłacone wynagrodzenie i ZUS 160 Koszty rozliczane w czasie 50 Różnice kursowe ujemne 7 Rezerwa z tyt. opłaty za wieczyste użytkowanie 141 Rezerwa na ponadlimitową konsumpcję 95 Stan na dzień bilansowy

15 ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE r. Zobowiązania handlowe POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I INNE PASYWA r. - zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe i inne pasywa, razem POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE r. - zobowiązania wekslowe 63 - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zobowiązania inwestycyjne zobowiązania z tytułu nabycia aktywów finansowych 59 - zobowiązania budżetowe (z wyjątkiem PDOP) zobowiązania wobec pracowników otrzymane kaucje pozostałe 822 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO r. a) do 1 roku b) powyżej 1 roku do 5 lat c) powyżej 5 lat Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, razem Zobowiązania DŁUGOTERMINOWE z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i weksli Rodzaj wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych Nabywca Wartość bilansowa (skorygowana cena nabycia) Obligacje VIS Investments Sp. z SKA Obligacje Obligacje na okaziciela Obligacje Obligacje na okaziciela Razem Zobowiązania KRÓTKOTERMINOWE z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i weksli Rodzaj wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych Nabywca Wartość bilansowa Weksel Zachodni FIZAN 63 Razem 63 Zobowiązania długoterminowe zostały wycenione w skorygowanej cenie nabycia. 14

16 KREDYTY I POŻYCZKI KREDYTY I POŻYCZKI r. Długoterminowe Kredyty bankowe Pożyczki 390 Kredyty i pożyczki długoterminowe, razem Krótkoterminowe Kredyt w rachunku bieżącym / cash pool Kredyty bankowe Pożyczki Kredyty i pożyczki krótkoterminowe, razem Specyfikacja kredytów DŁUGOTERMINOWYCH r. Kredyt SGB KG/ Kredyt inwestycyjny BRE BANK SA um. 05/154/07/Z/N z dn Kredyt rewolwingowy RAIFFEISEN um.crd/28107/08 z dn Kredyty bankowe długoterminowe, razem Specyfikacja kredytów KRÓTKOTERMINOWYCH r. Kredyt z dnia w banku Wielkopolski Bank Spółdzielczy Kredyt inwestycyjny BRE BANK SA um. 05/154/07/Z/N z dn Kredyt rewolwingowy RAIFFEISEN um.crd/28107/08 z dn Kredyty bankowe krótkoterminowe, razem Specyfikacja kredytów w RACHUNKU BIEŻĄCYM / cash pool r. Kredyt w rach bieżącym z dnia w GBW Piła Umowa cash poolingu 951 Kredyty w rachunku bieżącym / cash pool, razem Specyfikacja pożyczek DŁUGOTERMINOWYCH r. Pożyczka BGŻ Leasing um.0719/08/bg z dn Pożyczka BGŻ Leasing um.0764/08/bg z dn Pożyczka BGŻ Leasing um.0765/08/bg z dn Pożyczka z dnia zaciągnięta od BRE Leasing 102 Pożyczki długoterminowe, razem 390 Specyfikacja pożyczek KRÓTKOTERMINOWYCH r. Pożyczka z dnia zaciągnięta od Superkonstelacja Pożyczka BGŻ Leasing um.0719/08/bg z dn Pożyczka BGŻ Leasing um.0764/08/bg z dn Pożyczka BGŻ Leasing um.0765/08/bg z dn Pożyczka z dnia zaciągnięta od osoby fizycznej 184 Pożyczka z dnia zaciągnięta od BRE Leasing 330 Pożyczki krótkoterminowe, razem

17 REZERWY SPECYFIKACJA POZYCJI TWORZĄCYCH REZERWĘ Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO r. Rozpoznanie leasingu finansowego w księgach rachunkowych (l. operacyjny dla celów podatkowych) 266 Naliczone i nieotrzymane odsetki Przyspieszona amortyzacja podatkowa 300 Przeszacowanie nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej Skumulowana wartość amortyzacji podatkowej Pozostałe 159 Stan na dzień bilansowy REZERWY DŁUGOTERMINOWE r. Rezerwa na świadczenia emerytalne 96 Rezerwa na sprawy sporne 200 Pozostałe 1 Rezerwy długoterminowe, razem 297 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE r. Rezerwa na świadczenia emerytalne 13 Rezerwa na urlopy wypoczynkowe i premie 416 Rezerwa na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia pracownicze 193 Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe, razem 622 POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE B. 3 POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI OPERACYJNE 9 miesięcy 2011 r. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Otrzymane odszkodowania 85 Otrzymane darowizny 7 Przychód z tytułu refakturowania kosztów Zwrot kosztów sądowych 32 Opłata licencyjna 27 Rozl.przych.miedzyokres. ENION z Rozwiązanie rezerwy na wyburzenia Pozostałe 437 Pozostałe przychody i zyski operacyjne, razem D.4 POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY OPERACYJNE 9 miesięcy 2011 r. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -57 Umorzenie należności -243 Przekazane darowizny -27 Koszty podlegające refakturowaniu Koszty sądowe -32 Koszty roku ubiegłego -48 Spisanie nakładów - sprawa Merbau meble -80 Pozostałe -490 Pozostałe koszty i straty operacyjne, razem

18 PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE SAF-QSr 3/2011 F. PRZYCHODY FINANSOWE 9 miesięcy 2011 r. F.1 Przychody finansowe z działalności inwestycyjnej Dywidendy 18 Odsetki od udzielonych pożyczek 486 Odsetki od lokat bankowych długo- i krótkoterminowych, w tym lokat overnight F.2 Przychody finansowe z pozostałej działalności 49 Odsetki od przeterminowanych należności handlowych 26 Pozostałe przychody finansowe z pozostałej działalności 23 Przychody finansowe, razem G. KOSZTY FINANSOWE 9 miesięcy 2011 r. G.1 Koszty finansowe z działalności inwestycyjnej Prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i cash pool zaciągniętych na finansowanie działalności inwestycyjnej Prowizje i odsetki od weksli i innych dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych na finansowanie działalności inwestycyjnej Odsetki leasingowe (l. finansowy) -583 Pozostałe koszty finansowe z działalności inwestycyjnej -159 G.2 Koszty finansowe z pozostałej działalności -990 Odsetki od przeterminowanych zobowiązań -42 Odsetki budżetowe -87 Prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i cash pool służących finansowaniu działalności operacyjnej Prowizje i odsetki od weksli i innych dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych w celu finansowania działalności operacyjnej Pozostałe koszty finansowe z pozostałej działalności -103 Koszty finansowe, razem POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY Z INWESTYCJI A.6 POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI Z INWESTYCJI 9 miesięcy 2011 r. Pozostałe przychody i zyski z inwestycji, razem 0 C.6 POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY Z INWESTYCJI 9 miesięcy 2011 r. Wycena certyfikatów Aktualizacja wyceny aktywów powstałych z tytułu zbycia akcji VIS Investments Sp. z SKA Pozostałe koszty i straty z inwestycji, razem

19 INSTRUMENTY FINANSOWE SAF-QSr 3/2011 Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości godziwych i bilansowych wszystkich instrumentów finansowych Grupy wg stanu na dzień bilansowy, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań: INSTRUMENT FINANSOWY Wartość godziwa Wartość bilansowa Aktywa finansowe Inne długoterminowe aktywa finansowe Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pożyczki udzielone Należności handlowe i pozostałe Środki pieniężne i ekwiwalenty Razem Zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe i pozostałe Kredyty i pożyczki Razem

20 WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYBRANE DANE FINANSOWE r. 9 miesięcy zakończonych r. w tys. zł r. 12 miesięcy zakończonych r r. 9 miesięcy zakończonych r r. 9 miesięcy zakończonych r. w tys. EUR r. 12 miesięcy zakończonych r r. 9 miesięcy zakończonych r. I. Przychody z inwestycji II. Wynik z inwestycji netto III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne netto, razem X. Aktywa razem XI. Zobowiązania i rezerwy XII. Kapitał własny (aktywa netto) XIII. Kapitał zakładowy XIV. Liczba akcji Funduszu na dzień bilansowy XV. Średnia ważona liczba akcji Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba wynosiła na dzień r. i na dzień r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła za okres od r. do r. i za okres od r. do r. 19

21 Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej. JEDNOSTKOWY BILANS BILANS r r r. AKTYWA A. Portfel inwestycyjny I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych Notowane dłużne papiery wartościowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych notowanych w regulowanym i nieregulowanym obrocie Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych Nienotowane dłużne papiery wartościowe Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe B. Należności Należności z tytułu udzielonych pożyczek (bez odsetek) Należności z tytułu nabycia / sprzedaży / umorzenia papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Należności z tytułu odsetek (w tym od pożyczek) Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Pozostałe należności C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne D. Inne aktywa WNiP i rzeczowe aktywa trwałe Rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny AKTYWA RAZEM I. Zobowiązania Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych

22 BILANS r r r. 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) Pozostałe zobowiązania II. Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe Krótkoterminowe III. Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy Zobowiązania i rezerwy razem A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) F. Kapitał własny Kapitał zakładowy Akcje własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny i rezerwowy Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: zrealizowany zysk (strata) niezrealizowany zysk (strata) Zysk (strata) netto, w tym: zrealizowany zysk (strata) netto niezrealizowany zysk (strata) netto Wartość aktywów netto Liczba akcji Funduszu, pomniejszona o akcje własne posiadane przez Fundusz Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 4,26 4,11 4,18 21

23 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SAF-QSr 3/2011 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 miesiące zakończone r. 9 miesięcy zakończonych r. 3 miesiące zakończone r. 9 miesięcy zakończonych r. A. Przychody z inwestycji Udział w wyniku finansowym netto Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów Z tytułu dłużnych papierów wartościowych Z tytułu udziałów mniejszościowych Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów Przychody z tytułu odsetek Dodatnie różnice kursowe Pozostałe B. Pozostałe przychody operacyjne C. Koszty operacyjne Koszty działania funduszu Wynagrodzenie firmy zarządzającej Usługi doradztwa finansowego Usługi prawne Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) Odsetki z tytułu dłużnych papierów wartościowych Ujemne różnice kursowe Pozostałe koszty Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne E. Rezerwy i odpisy aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) brutto J. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona K. Zysk (strata) netto, w tym: Zrealizowany zysk (strata) netto Niezrealizowany zysk (strata) netto Zysk (strata) netto Średnioważona liczba akcji Funduszu, pomniejszona o akcje własne posiadane przez Fundusz Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł.) 0,15 0,07 22

24 ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 9 miesięcy 2011 r. 12 miesięcy 2010 r. 9 miesięcy 2010 r. I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu): emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu): umorzenia akcji Kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje własne na początek okresu Zmiany akcji własnych a) zwiększenia b) zmniejszenia Akcje własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu): emisji akcji powyżej wartości nominalnej podziału zysku z lat ubiegłych pozostałe b) zmniejszenia (z tytułu): pokrycia straty sprzedaż akcji własnych Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu): aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu): reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu): b) zmniejszenia (z tytułu): Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu): wynik z lat ubiegłych / podział wyniku /pokrycie straty reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane b) zmniejszenia (z tytułu): wynik z lat ubiegłych / podział wyniku /pokrycie straty reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane pokrycie straty Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, w tym: a) zrealizowany zysk z lat ubiegłych b) zrealizowana strata z lat ubiegłych

25 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 9 miesięcy 2011 r. 12 miesięcy 2010 r. 9 miesięcy 2010 r Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu): wynik z lat ubiegłych / podział wyniku /pokrycie straty reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane b) zmniejszenia (z tytułu): wynik z lat ubiegłych / podział wyniku /pokrycie straty reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu a) niezrealizowany zysk z lat ubiegłych b) niezrealizowana strata z lat ubiegłych Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto zrealizowany niezrealizowany b) strata netto zrealizowana niezrealizowana II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

26 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 3 miesiące zakończone r. 9 miesięcy zakończonych r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 miesiące zakończone r. 9 miesięcy zakończonych r. I. Wpływy Odsetki Dywidendy i udziały w zyskach Zbycie udziałów wiodących Zbycie udziałów mniejszościowych Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek Inne wpływy operacyjne II. Wydatki Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego Wydatki z tytułu usług prawnych Nabycie udziałów mniejszościowych Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych i współzależnych Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Udzielone pożyczki Inne wydatki operacyjne, w tym: rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami) III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty Pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych II. Wydatki Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału Nabycie akcji własnych Spłaty pożyczek i kredytów Wykup dłużnych papierów wartościowych Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej C. Przepływy pieniężne netto, razem E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu

27 ZESTAWIENIE JEDNOSTKOWEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO Udziały mniejszościowe Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe aktywa finansowe Razem Wartość bilansowa na początek okresu a. Zwiększenia wyceny nabycia połączenie z innymi spółkami pozostałe b. Zmniejszenia wyceny sprzedaży połączenie z innymi spółkami pozostałe (m.in. wyodrębnienie wartości firmy dla udziałów w j. zależnych) Wartość bilansowa na koniec okresu ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW JEDNOSTKOWEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO z nieograniczoną zbywalnością Zbywalność składników portfela inwestycyjnego notowane na giełdach notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych z ograniczoną zbywalnością Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa

28 z nieograniczoną zbywalnością Zbywalność składników portfela inwestycyjnego notowane na giełdach notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych z ograniczoną zbywalnością Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe aktywa finansowe wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa RAZEM wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Emitent Fabryka PZO Sp. z Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Sp. z w upadłości Nr serii 1 obligacja serii A o nr 1 seria B od nr 1 do 300 Termin wykupu Dłużne papiery wartościowe Wartość nominalna Wartość historyczna (w cenie nabycia) Należne odsetki na dzień bilansowy Aktualizacja wartości Wartość bilansowa Razem

29 UDZIAŁY WIODĄCE L.p. 1. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. Siedziba Rybnik Przedmiot działalności Liczba akcji/udziałów Wartość księgowa akcji/udziałów przed korektą Korekta wartości księgowej akcji/udziałów Wartość bilansowa akcji/udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) produkcja maszyn dla górnictwa Razem Spółki w upadłości nie przekazują Funduszowi swoich sprawozdań finansowych. 28

30 AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH dane podstawowe SAF-QSr 3/2011 L.p. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przedmiot działalności Siedziba Charakter powiązania kapitałowego Liczba akcji/ udziałów Wartość akcji / udziałów wg ceny nabycia Korekty ceny nabycia od momentu nabycia do dnia bilansowego Wartość bilansowa akcji /udziałów na dzień bilansowy Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nieopłacona wartość akcji/udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy / inne udziały w zyskach 1 Scanmed S.A. Usługi medyczne Kraków zależna ,75 75, Scanmed Multimedis SA Usługi medyczne Kraków zależna ,42 58, Scan Development Sp. z Akamedik Services Sp. z Scan Diagnostic Sp. z Szpital Św Rafala Sp. z Browar Gontyniec Sp. z VIS Investments Sp. z 9 CT Żuraw S.A. Najem i zarządzanie nieruchomościami Usługi medyczne Usługi medyczne Usługi medyczne Warszawa Warszawa Kraków Kraków pośrednio zależna pośrednio zależna pośrednio zależna pośrednio zależna ,75 75, ,00* 51,00* ,42 58, ,75 75, produkcja piwa Kamionka zależna ,60 70, Działalność inwestycyjna Wynajem i sprzedaż żurawi Warszawa zależna ,00 100, Olsztyn zależna ,00 100, Cracovia Property Sp. z Pozostałe pośrednictwo finansowe Kraków zależna ,00 100, Fabryka PZO Sp. z Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Warszawa pośrednio zależna ,00 100, Mińska Development Sp. z Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Warszawa zależna ,00 100, SOHO FACTORY Sp. z Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Warszawa zależna ,00 100, PZO Investment Sp. z w likwidacji Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Warszawa zależna ,00 100,

31 L.p. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przedmiot działalności Siedziba Charakter powiązania kapitałowego Liczba akcji/ udziałów Wartość akcji / udziałów wg ceny nabycia Korekty ceny nabycia od momentu nabycia do dnia bilansowego Wartość bilansowa akcji /udziałów na dzień bilansowy Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nieopłacona wartość akcji/udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy / inne udziały w zyskach 15 Fellow Sp. z 16 BL Sp. z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność inwestycyjna Warszawa zależna ,00 100, Warszawa zależna ,00 100, R and R Adv Secundo Sp. z w likwidacji Pozostałe pośrednictwo finansowe Warszawa pośrednio zależna ,00 100, Next Media Sp. z 19 Fashion Group Sp. z 20 Kalder A Sp. z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność rachunkowa, doradztwo, usługi finansowe Warszawa zależna ,84 80, Warszawa zależna ,00 60, Warszawa zależna ,00 100, RAZEM *udział Scanmed Multimedis SA w aktywach netto Akamedik Services Sp. z Wartość bilansowa akcji / udziałów dotyczy wartości prezentowanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Black Lion NFI S.A. Wartość tych akcji / udziałów podlega wyłączeniu (eliminacji) w procesie konsolidacji. 30

32 AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH dane finansowe za okres objęty sprawozdaniem finansowym Lp Nazwa jednostki Przychody i zyski Koszty i straty Wynik z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania i rezerwy razem 1 Scanmed S.A Scanmed Multimedis SA Scan Development Sp. z Akamedik Services Sp. z Scan Diagnostic Sp. z Szpital Św Rafala Sp. z Browar Gontyniec Sp. z VIS Investments Sp. z CT Żuraw S.A Cracovia Property Sp. z Fabryka PZO Sp. z Mińska Development Sp. z SOHO FACTORY Sp. z PZO Investment Sp. z w likwidacji Fellow Sp. z BL Sp. z R and R Adv Secundo Sp. z w likwidacji Next Media Sp. z Fashion Group Sp. z Kalder A Sp. z RAZEM Kapitał własny ogółem 31

33 AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH dane finansowe za okres objęty sprawozdaniem finansowym (c.d.) Lp Nazwa jednostki Elementy kapitału własnego Kapitał własny ogółem Wynik finansowy Zakładowy Pozostałe kapitały Zysk (strata) netto z lat ubiegłych 1 Scanmed S.A Scanmed Multimedis SA Scan Development Sp. z Akamedik Services Sp. z Scan Diagnostic Sp. z Szpital Św Rafala Sp. z Browar Gontyniec Sp. z VIS Investments Sp. z CT Żuraw S.A Cracovia Property Sp. z Fabryka PZO Sp. z Mińska Development Sp. z SOHO FACTORY Sp. z PZO Investment Sp. z w likwidacji Fellow Sp. z BL Sp. z R and R Adv Secundo Sp. z w likwidacji Next Media Sp. z Fashion Group Sp. z Kalder A Sp. z RAZEM

34 POZOSTAŁE WYBRANE DANE FINANSOWE na r. / za 9 miesięcy 2011 r. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK / STRATA NETTO ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO 9 miesięcy 2011 r. 9 miesięcy 2010 r. a) zrealizowany zysk b) zrealizowana strata Zrealizowany zysk (strata) netto, razem NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO 9 miesięcy 2011 r. 9 miesięcy 2010 r. a) niezrealizowany zysk b) niezrealizowana strata Niezrealizowany zysk (strata) netto, razem ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI 9 miesięcy 2011 r. 9 miesięcy 2010 r. a) zrealizowane zyski z inwestycji b) zrealizowane straty z inwestycji Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji, razem ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI Zrealizowane zyski z inwestycji Zrealizowane straty z inwestycji Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Razem NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY 9 miesięcy 2011 r. 9 miesięcy 2010 r. a) niezrealizowane zyski z wyceny 0 0 b) niezrealizowane straty z wyceny Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny, razem NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY Niezrealizowane zyski z wyceny Niezrealizowane straty z wyceny Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Razem

35 POŻYCZKI UDZIELONE SAF-QSr 3/2011 Specyfikacja pożyczek udzielonych (pożyczkobiorca) r r. Fellow Soho Factory Scanmed Browar Gontyniec CT Żuraw Cracovia Property ThinkTank Next Media Pozostałe Pożyczki udzielone, razem KREDYTY I POŻCZYKI ZACIĄGNIĘTE Specyfikacja pożyczek i kredytów zaciągniętych r r. Kredyt z dnia w banku Wielkopolski Bank Spółdzielczy Pożyczka z dnia zaciągnięta od Superkonstelacja Pożyczka z dnia zaciągnięta od VIS Inwestments SKA Pożyczka z dnia r. zaciągnięta od PZO Investments Kredyty i pożyczki zaciągnięte, razem WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY r r. Akcje i udziały w jednostkach zależnych Wartość firmy z wyceny, razem ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY r r. Akcje i udziały w jednostkach zależnych - stan na początek okresu Zwiększenia wartość firmy z tyt. nabycia udziałów w Browarze Gontyniec wartość firmy z tyt. nabycia udziałów w Scanmed Multimedis wartość firmy z tyt. nabycia udziałów w Next Media pozostałe zwiększenia Zmniejszenia odpis wartości firmy z wyceny dla VIS SKA odpis wartości firmy z wyceny dla Scanmed odpis wartości firmy z wyceny dla Scanmed Multimedis odpis wartości firmy z wyceny dla Browar Gontyniec odpis wartości firmy z wyceny dla Kolbet odpis wartości firmy z wyceny dla Next Media odpis wartości firmy z wyceny dla Fashion Group stan na koniec okresu

36 WYKAZ WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY DLA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK r r. VIS Investment Sp. z SKA Scanmed SA Next Media Sp. z Fashion Group Sp. z Browar Gontyniec Sp. z Scanmed Multimedis SA Pozostałe 0 1 Wartość firmy z wyceny, razem REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE 9 miesięcy 2011 r. 9 miesięcy 2010 r. - odpis aktualizujący kwotę należną z tytułu sprzedaży akcji VIS SKA odpis aktualizujący wartość certyfikatów inwestycyjnych wynik na sprzedaży akcji VIS SKA do Progress FIZAN odpis wartości firmy z wyceny dla Scanmed odpis wartości firmy z wyceny dla Scanmed Multimedis odpis wartości firmy z wyceny dla Browar Gontyniec odpis wartości firmy z wyceny dla Kolbet odpis wartości firmy z wyceny dla Next Media odpis wartości firmy z wyceny dla Fashion Group odpis wartości firmy z wyceny dla VIS Investments Sp. z SKA odpis aktualizujący wartość pożyczek odpis aktualizujący wartość pozostałych aktywów Rezerwy i odpisy aktualizujące, razem POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 9 miesięcy 2011 r. 9 miesięcy 2010 r. - rozwiązane rezerwy na straty rozwiązane odpisy aktualizujące przychody z tytułu refaktur pozostałe przychody Pozostałe przychody operacyjne, razem POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 9 miesięcy 2011 r. 9 miesięcy 2010 r. - utworzone rezerwy na straty koszty podlegające refakturowaniu pozostałe koszty Pozostałe koszty operacyjne, razem

37 Informacja dodatkowa do Skróconego Sprawozdania Finansowego SPIS TREŚCI Zasady przyjęte przy sporządzaniu Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres 9 miesięcy 2011 r Podstawy prawne sporządzenia Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Informacja o jednostkach objętych konsolidacją metodą pełną i praw własności na dzień bilansowy Struktura Grupy Kapitałowej Black Lion NFI S.A. na r Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Platforma zastosowanych MSSF Porównywalność danych Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Segmenty działalności Zastosowane kursy EURO Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Funduszu w prezentowanym okresie Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Funduszu Informacja dotycząca zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek GK Funduszu, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania raportu kwartalnego Zestawienie stanu posiadania akcji Funduszu lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Fundusz na dzień przekazania raportu kwartalnego Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez Fundusz lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Informacje o transakcjach Funduszu ze spółkami zależnymi oraz pozostałymi jednostkami powiązanymi Informacje o udzieleniu przez Fundusz lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Funduszu Inne informacje, które zdaniem Funduszu są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Fundusz

38 Informacja dodatkowa do Skróconego Sprawozdania Finansowego 26. Wskazanie czynników, które w ocenie Funduszu będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Wyjaśnienie głównych pozycji Skróconego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych Informacja dodatkowa do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 9 miesięcy 2011 r Forma prawna NFI Czas trwania Funduszu Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Przekształcenie sprawozdań finansowych w celu zapewnienia porównywalności danych Zastosowane kursy EURO Zatwierdzenie Raportu Kwartalnego

39 Informacja dodatkowa do Skróconego Sprawozdania Finansowego Zasady przyjęte przy sporządzaniu Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres 9 miesięcy 2011 r. 1. Podstawy prawne sporządzenia Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Niniejsze zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej MSSF ) opublikowanymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 roku z późniejszymi zmianami, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). Niniejsze Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. 2. Informacja o jednostkach objętych konsolidacją metodą pełną i praw własności na dzień bilansowy Jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną L.p. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przedmiot działalności Siedziba Charakter powiązania kapitałowego 1 Scanmed S.A. Usługi medyczne Kraków zależna 2 Scanmed Multimedis SA Usługi medyczne Kraków zależna 3 Scan Development Sp. z Najem i zarządzanie nieruchomościami Warszawa pośrednio zależna 4 Akamedik Services Sp. z Usługi medyczne Warszawa pośrednio zależna 5 Scan Diagnostic Sp. z Usługi medyczne Kraków pośrednio zależna 6 Szpital Św Rafala Sp. z Usługi medyczne Kraków pośrednio zależna 7 Browar Gontyniec Sp. z produkcja piwa Kamionka zależna 8 VIS Investments Sp. z Działalność inwestycyjna Warszawa zależna 9 CT Żuraw S.A. Wynajem i sprzedaż żurawi Olsztyn zależna 10 Cracovia Property Sp. z Pozostałe pośrednictwo finansowe Kraków zależna 11 Fabryka PZO Sp. z Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Warszawa pośrednio zależna Mińska Development Sp. z SOHO FACTORY Sp. z Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Warszawa Warszawa zależna zależna 14 PZO Investment Sp. z Pośrednictwo i obrót w zakresie w likwidacji nieruchomości Warszawa zależna Pozostałe doradztwo w zakresie 15 Fellow Sp. z prowadzenia działalności Warszawa zależna gospodarczej i zarządzania 16 BL Sp. z Działalność inwestycyjna Warszawa zależna 17 R and R Adv Secundo Sp. z w likwidacji 18 Next Media Sp. z 19 Fashion Group Sp. z 20 Kalder A Sp. z Pozostałe pośrednictwo finansowe Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność rachunkowa, doradztwo, usługi finansowe Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa pośrednio zależna zależna zależna zależna 38

40 Informacja dodatkowa do Skróconego Sprawozdania Finansowego Jednostki współzależne objęte konsolidacją metodą praw własności Nazwa Spółki Przedmiot działalności Siedziba Udział w kapitale zakładowym Carint Scanmed Sp. z o. o. Usługi medyczne Kraków 50,00%* *udział Scanmed SA w aktywach netto Carint Scanmed Sp. z 3. Struktura Grupy Kapitałowej Black Lion NFI S.A. na r. Black Lion NFI SA 60% 80,84% 100% 100% 75,75% 100% 100% 100% 100% 99,99% 70,60% 58,42% 100% Fashion Group Sp. z CT Żuraw SA BL Sp. z Scanmed SA PZO Investment Sp. z w likwidacji Mińska Development Sp. z Cracovia Property Sp. z Soho Factory Sp. z Browar Gontyniec Sp. z Scanmed Multimedis SA Kalder A Sp. z 100% 100% Next Media Sp. z Vis Investments Sp. z Scan Development R and R Adv Fellow 100% Sp. z Secundo Sp. z Sp. z 0,01% w likwidacji 50% Carint Scanmed Sp. z. 100% Fabryka PZO Sp. z Akamedik Services Sp. z Scan Diagnostic Sp. z 51% 100% 100% Szpital Św. Rafała Sp. z 4. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Zasady (polityka) rachunkowości stosowane przez spółki Grupy Kapitałowej nie uległy zmianie w stosunku do zasad opisanych w Półrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za I półrocze 2011 r. 5. Platforma zastosowanych MSSF Oświadczenie o zgodności Niniejsze Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej MSSF ) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami - zgodnie z wymogami ustawy 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz z późniejszymi zmianami)" i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). MSSF obejmują Standardy i Interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). 39

Raport kwartalny SAF- QSr 5/2013. Black Lion Fund S.A. (pełna nazwa i numer funduszu)

Raport kwartalny SAF- QSr 5/2013. Black Lion Fund S.A. (pełna nazwa i numer funduszu) Skrócone Sprawozdanie Finansowe KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport kwartalny SAF- QSr 5/2013 2014-05-15 (data przekazania) Za 5 kwartałów roku obrotowego 2013-2014

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF- QSr 4/2013. Black Lion Fund S.A. (pełna nazwa i numer funduszu)

Raport kwartalny SAF- QSr 4/2013. Black Lion Fund S.A. (pełna nazwa i numer funduszu) Skrócone Sprawozdanie Finansowe KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport kwartalny SAF- QSr 4/2013 2014-02-14 (data przekazania) Za 4 kwartały roku obrotowego 2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF- QSr 1/2014. Black Lion Fund S.A. (pełna nazwa i numer funduszu)

Raport kwartalny SAF- QSr 1/2014. Black Lion Fund S.A. (pełna nazwa i numer funduszu) Skrócone Sprawozdanie Finansowe KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport kwartalny SAF- QSr 1/2014 2015-02-16 (data przekazania) Za 1 kwartał roku obrotowego 2014-2015

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF- QSr 3/2014

Raport kwartalny SAF- QSr 3/2014 Skrócone Sprawozdanie Finansowe KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport kwartalny SAF- QSr 3/2014 2015-08-14 (data przekazania) Za 3 kwartały roku obrotowego 2014-2015

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006

Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20031231

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 3/2004

Raport kwartalny SAF-Q 3/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-11-10 16:32:23 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 3/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF- QSr 3/2009. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. (IV) (pełna nazwa i numer funduszu)

Raport kwartalny SAF- QSr 3/2009. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. (IV) (pełna nazwa i numer funduszu) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport kwartalny SAF- QSr 3/2009 (zgodnie z 82 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF- QSr 3/2016. Soho Development S.A. (pełna nazwa i numer Emitenta)

Raport kwartalny SAF- QSr 3/2016. Soho Development S.A. (pełna nazwa i numer Emitenta) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport kwartalny SAF- QSr 3/2016 2017-08-29 (data przekazania) Za 3 kwartały roku obrotowego 2016-2017 obejmujący okres od 2016-10-01

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo