Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza"

Transkrypt

1 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 12 LIPCA 2011 r. Nr. 130 (16675) cena 1,20 Lt Znowu zbezczeszczono miejsce masowej zagłady Żydów W NUMERZE Warmińska PielgrzymkaPiesza do Ostrej Bramy Str. 2 Założono Wileński Park Logistyki Str.4 Tragedia Bułgarii na Wołdze Str. 7 Panie grają bardziej romantycznie Str. 8 Litwini mistrzami świata! Tym razem nieznani sprawcy zbezcześcili pomniki w miejscu masowej zagłady Żydów w podwileńskich Ponarach Fot. Stanisław Tarasiewicz Na Litwie nieznani sprawcy znowu zbezcześcili miejsce masowej zagłady Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej. Jak podaje policja, wandale tym razem zaatakowali dwa żydowskie pomniki Memoriału w Ponarach, gdzie w latach oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej zamordowały 100 tys. osób. W tym około 70 tys. litewskich Żydów oraz około 20 tys. wileńskich Polaków. Nieznani sprawcy czerwonym sprayem namalowali na pomniku męskiego członka, a obraz dopełnili wulgarną treścią po rosyjsku, co prawdopodobnie oznaczało figę wam, a nie 128 milionów. Na jednym z pomników żydowskich w Ponarach sprawcy napisali też Hitler miał rację. Bandyckie malowidła na pomnikach zauważono w niedzielę po południu. Wczoraj pracowniczki samorządowej spółki przez cały dzień próbowały usunąć napisy z pomników, co szło im z trudem. str. 3 Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek Naczelny Sąd Administracyjny Litwy (NSAL) w ostatecznym i niepodlegającym zaskarżeniu werdykcie skonstatował, że tabliczki z napisami w językach polskim i rosyjskim w rejonie wileńskim w ciągu miesiąca muszą być zdjęte i zastąpione napisami litewskimi. NSAL orzekł, iż tabliczki z nazwami ulic muszą być wymienione zgodnie z Ustawą o Języku Urzędowym oraz uchwałą rządu, reglamentującą nadawanie nazw ulicom, budynkom oraz innym obiektom. Po odrzuceniu skargi Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w związku z werdyktem Wileńskiego Okręgu Sądu Administracyjnego z 24 listopada ub. roku, NSAL orzekł, iż sąd pierwszej instancji słusznie uwzględnił prośbę przedstawiciela rządu na powiat wileński. str. 4 Str.9 Studenci Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego z Wilna na szkoleniach w Warszawie Str. 11 Obsesje dnia codziennego Str. 14 ISSN

2 2 WYDARZENIA Wtorek Lipiec Imieniny: Andrzeja, Bonifacego, Bruna, Epifanii, Feliksa, Imisława, Janiny, Jazona, Leona, Marcjanny, Natana, Piotra, Tatomira i Weroniki...Daivy Želvienė, kierownika wydziału ds. edukacji nieformalnej w samorządzie miasta Wilna Od pewnego czasu rodziny zamieszkałe w stolicy mają 1. problem z brakiem miejsc w przedszkolach dla swoich maluchów. W jaki sposób stołeczne władze planują rozwiązać zaistniałą sytuację? Konkretne działania ku polepszeniu sytuacji są już widoczne. W maju samorząd rozważał nad wszystkimi możliwymi sposobami aktywniejszego tworzenia przedszkoli, ponieważ nowe grupy przedszkolne mają nie tylko rozwiązać problem braku miejsc, ale też zwiększą konkurencyjność placówek, zmniejszą ceny za usługi i stworzą nowe miejsca pracy. Wkrótce, czyli od pierwszego września, w stołecznych placówkach zaczną działać 19 nowo utworzonych grup przedszkolnych. Co stworzy dodatkowe jeszcze 380 miejsc dla najmłodszych naszych mieszkańców. Na wyposażenie grup przedszkolnych w dzielnicach, w których problem jest ten najaktualniejszy, takich jak Antokol, Żyrmuny, Poszyłajcie, Lazdynai, Wierszuliszki, Justyniszki, Fabianiszki, Starówka, Nowe Miasto oraz Zwierzyniec samorząd przeznaczył 200 tys. litów. 2. Czy trwają już zapisy do nowych grup przedszkolnych? Tak i niektóre grupy są już sformowane. Pierwszeństwo zapisu swoich dzieci do poszczególnych grup mają rodzice, którzy już od pewnego czasu czekają na wolne miejsca, stojąc w kolejkach. Chętni zapisać swoje dzieci powinni zgłosić się do przedszkoli zgodnie z miejscem zamieszkania. Wśród 19 nowych grup jest jedna rosyjskojęzyczna. Co dotyczy polskojęzycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem naszych mieszkańców, dodatkowe grupy zostały stworzone jeszcze w styczniu roku bieżącego. 3. Ukazuje się od 1 lipca 1953 roku Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie TRZY PYTANIA DO... Jak wielki jest problem braku miejsc w stołecznych przedszkolach? Na terytorium Wilna mieszka 24 tys. dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie dla ich kształcenia w stolicy działa 124 przedszkoli, 14 przedszkoli-szkoły oraz 25 przedszkoli prywatnych. W maju w placówkach przedszkolnych brakowało 1800 miejsc. Rozmawiała Ewa Gedris Redaktor naczelny: Ro bert Mic kie wicz (tel , Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik tel ) Sekretarz redakcji: Kazimierz Tomkowski (tel , Dziennikarze: He le na Gład kow ska, Stanisław Tarasiewicz, Ewa Gedris, Edyta Szałkowska, Brygita Łapszewicz, Rząd zamierza więcej uwagi poświęcić inwestowaniu w rejony Litwy Wschodniej, biedniejsze w porównaniu z innymi miejscowościami kraju. Należy więcej uwagi poświęcić bezpośrednim inwestycjom w rejony wileński i solecznicki po wczorajszej naradzie rządu powiedział kanclerz premiera Deividas Matulionis. Poinformował on, iż rozważa się możliwość założenia w jednym z tych rejonów parku przemysłowego, przeznaczonego do ściągania bezpośrednich Z województwa warmińsko-mazurskiego 6 lipca wyruszyli pielgrzymi do Ostrej Bramy. Jest to już 21. pielgrzymka na trasie Kętrzyn Wilno. Warmińską Pielgrzymkę Pieszą zapoczątkował ks. bp. Julian Wojtkowski. 10 lipca pielgrzymi przekroczyli granicę polsko-litewską, idą przez Kalwarię, Mariampol, Preny, Birsztany. 13 lipca wkroczą na Ziemię Trocką. W najbliższy czwartek 14 lipca będą w Starych Trokach. Jest to ostatni przystanek przed spotkaniem Tej, co w Ostrej Bramie świeci. Od wielu lat pielgrzymi idący przez miejscowości litewskie spotykają tu ludzi, z którymi zaprzyjaźnili się przed kilkunastoma laty. W tym roku organizatorzy pielgrzymki zwracają się również z prośbą Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Współpracownicy: Barbara Chikashua, Da nu ta Ka mi le wicz, Ja dwi ga Pod most ko, Ali na So bo lew ska, Krzysztof Subocz, Ju lit ta Tryk, Witold Janczys Dział Promocji: Jolanta Baniukiewicz re kla ma (tel , Bożena Manatowa kol por taż-pre nume ra ta (tel , kol rierwi len ski.lt). Więcej inwestować w Litwę Wschodnią inwestycji czystego pola, planuje się też rozwój infrastruktury. Należy się zastanowić nad założeniem w rejonie solecznickim bądź wileńskim parku przemysłowego w celu przyciągania bezpośrednich inwestycji czystego pola. Więcej uwagi należy zwrócić na infrastrukturę rejonów wileńskiego i solecznickiego, więcej dróg wyasfaltować powiedział Matulionis. Dla rozstrzygania tych problemów rząd powołał specjalną grupę roboczą, która wczoraj wystąpiła z propozycjami. BNS Warmińska Pielgrzymka Piesza do Ostrej Bramy do ludzi dobrej woli o przyjęcie pielgrzymów na nocleg do własnych domów i mieszkań. W Starych Trokach wierni są zapraszani na wspólną modlitwę 14 lipca do kościoła o godzinie 19. Chętni zakwaterowania w swych domach pielgrzymów 21. Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki w Wilnie są zapraszani na Mszę świętą do Ostrej Bramy 15 lipca o godzinie 16, a po mszy można będzie zabrać pielgrzymów na nocleg do siebie. Pielgrzymka ma charakter modlitewno-pokutny, każdego roku kilkadziesiąt osób w różnym wieku pokonuje ogromne odległości, aby złożyć swe modlitwy, prośby i podziękowania Ostrobramskiej Matce Bożej. Alina Sobolewska Wydawca: VšĮ Kurier Wilenski" Druk: VšĮ Vilnijos žodis" Ma te ria łów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów. Za treść ogło szeń re dak cja nie od po wiada. Opinie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze są zbież ne z opi nią re dak cji. Nakład: 3500 egz. Redaktor dyżurny: Ewa Gedris

3 Znowu zbezczeszczono miejsce masowej zagłady Żydów ze str.1 Ciężko daje się usunąć to, bo prawdopodobnie użyto farby w sprayu. Więc najpierw farbę zmywamy rozpuszczalnikiem, a potem wodą wyjaśniły nam pracujące wczoraj przy pomniku kobiety. Dyrektor Muzeum Memorialnego w Ponarach, Algis Karosas, w rozmowie z Kurierem zauważył, że jest to pierwszy przypadek wandalizmu w kilkudziesięcioletniej historii muzeum. Czegoś takiego wcześniej nie było powiedział Karosas. Poinformował nas, że na miejsce zdarzenia została wezwana policja. Funkcjonariusze zbadali teren. Pobrali próbki laboratoryjne i prowadzą dochodzenie poinformował nas dyrektor muzeum w Ponarach. Dodał też, że sprawców dałoby się wykryć szybciej, gdyby teren Memoriału w Ponarach byłby monitorowany, jednak, jak zaznaczył dyrektor, na zainstalowanie kamer monitoringu wciąż brakuje środków. Przypominamy tymczasem, że za każdym razem, kiedy dochodziło do wandalizmu przeciwko miejscom pamięci zagłady Żydów, policja nigdy nie potrafiła wykryć sprawców. A tylko w tym roku, który, między innymi, na Litwie jest ogłoszony Rokiem Holokaustu, doszło już do kilku przypadków zbezczeszczenia miejsc pamięci w Kownie, Poniewieżu czy też w Wilnie. Czas najwyższy, żeby policja wreszcie znalazła sprawców tych ataków, bo Bezpłatna pomoc prawna raczej nie jest to sprawą jakichś tam wandali. W moim przekonaniu, jest to konsekwentne działanie zorganizowanej grupy. Więc powinno być wszczęte dochodzenie wobec wszystkich ataków, a ich sprawcy powinni być znalezieni powiedział nam Simonas Alperavičius, prezes Wspólnoty Żydowskiej na Litwie. Dodał też, że we wtorek zamierza o tym rozmawiać z nadkomisarzem wileńskiej policji. Wyraźnie nie są to odosobnione przypadki, więc powinno też być wszczęte dochodzenie obejmujące całość uważa Alperavičius. Prezes Wspólnoty Żydowskiej ubolewał też, że chociaż informacja o ataku na pomniki w Ponarach pojawiła się jeszcze w niedzielę po południu, to do wczoraj nikt z liderów państwa nie odreagował na to zdarzenie. Policja nie komentuje sprawy. Jak po każdym ataku na pomniki żydowskie odpowiada lakonicznie, że prowadzone jest śledztwo. Funkcjonariusze nie komentują też treści napisów na pomnikach. Tymczasem nie trudno ustalić, że dotyczą one przyjętej niedawno ustawy, na mocy której państwo litewskie zobowiązało się do wypłaty 128 mln litów tytułem rekompensaty Żydom za utracone w okresie wojny mienie żydowskie. Rekompensaty będą wypłacane w ciągu najbliższych 20 lat z konta specjalnie powołanej do tego celu fundacji. Stanisław Tarasiewicz Bezpłatna pomoc prawna w sprawach zwrotu ziemi udzielana jest przez członków Związku Polaków Prawników na Litwie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Nowogrodzkiej (Naugarduko) 76. Pokój nr Zakres świadczonej pomocy obejmuje pełną obsługę prawną, w tym również przygotowanie pism procesowych i zastępstwo procesowe przed sądami i innymi instytucjami Republiki Litewskiej. Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację tel. pod numerem: , w godzinach pracy. ZDJĘCIE DNIA PULS KURIERA KOMENTARZ DNIA Winda jest, windy nie ma WYDARZENIA W Szwajcarii zaprezentowano największą na świecie butelkę wina, która ma 3,8 metra wysokości i średnicę około 1 metra, a mieści 2011 litrów wina Fot. EPA-ELTA Wilnianie, jak też goście stolicy nie mogli się nacieszyć z faktu, że wraz z czerwcem mieli okazję oglądać panoramę Wilna z jeszcze jednego punktu dzwonnicy kościoła świętych Janów. Ma ona wysokość 68 metrów. Znajduje się w samym centrum Wilna, tak licznie uczęszczanym przez turystów, więc uruchomienie tu windy na pewno by się przyczyniło, że dzwonnica byłaby jeszcze jednym bardzo licznie uczęszczanym punktem w Wilnie. Tym bardziej że w najbliższej przyszłości zaplanowana jest jej rekonstrukcja, która potrwa do końca roku Dlaczego piszę o tym w czasie przeszłym, przecież dopiero miesiąc dzieli nas od tej chwili, kiedy oddana została do użytku. Ano z racji najprostszej, gdyż winda już nie działa i naprawić, jak się okazuje, na razie nie sposób, gdyż potrzebne są jakieś części zamienne, które sprowadzić należy z Hiszpanii. Nie byłoby może w tym nic tak dziwnego, bo każda rzecz, każde urządzenie ma to do siebie, że z czasem się psuje. Właśnie z czasem, ale chyba nie tak szybko. Czyli, powstają pytania: co kupujemy, gdzie i za ile? Bo skoro chodzi o cenę windy, informacja jest utajniana, bo wszak są to środki unijne. To znaczy co, jak unijne, to nie należy o nie dbać, planować, obliczać. A kupując jakąś rzecz (w danym wypadku urządzenie) należy dbać, aby była dobrej jakości. Ale nie przeżywajcie widok Wilna można oglądać. Z Góry Giedymina. Dowieźć was tam może funikular, który był tu zainstalowany w roku I dotąd sprawnie działa. A jednak sumę związaną z rekonstrukcją dzwonnicy św. Janów podajemy 4,7 mln litów. Ile z tego poszło na windę, liczcie sami. Helena Gładkowska CYTAT DNIA Przejrzysta i sprawozdawcza władza, wymagające i nietolerujące korupcji społeczeństwo to nasz wspólny cel. Cieszy mnie, że rośnie nowe pokolenie, które chce żyć uczciwie i otwarcie. Walka z korupcją była i jest jednym z priorytetów mojej pracy powiedziała prezydent Dalia Grybauskaitė podczas wczorajszego otwarcia na Uniwersytecie Michała Romera międzynarodowej letniej młodzieżowej szkoły zwalczania korupcji Transparency International. LICZBA DNIA 336,1 3 mld litów stanowił majątek finansowy Litwy w końcu pierwszego kwartału tego roku o 5 proc. więcej w porównaniu z końcem marca 2010 r.

4 4 GOSPODARKA Założono Wileński Park Logistyki Mer stolicy Artūras Zuokas i dyrektor generalny litewskich kolei państwowych Lietuvos geležinkeliai Stasys Dailydka w miniony piątek podpisali umowę o założeniu spółki pożytku publicznego Wileński Park Logistyki. Spółka będzie zajmowała się rozwojem terytoriów w pobliżu przyszłego terminalu intermodalnego i przyciągnięciem inwestorów z dziedziny transportu i logistyki. Ogólna wartość inwestycji w budowę parku wynosi około 100 mln litów. Lwią część, aż 84 mln litów, ten ambitny projekt otrzymał z funduszów strukturalnych Unii Europejskiej zaznaczył Zuokas. Park Logistyki będzie jedną z części składowych Publicznego Centrum Logistycznego (PCL) w Wilnie. Park zostanie założony w pobliżu Pogir na terytorium 31 ha. Za ten projekt będzie odpowiedzialny zarówno samorząd stołeczny, jak i litewskie koleje państwowe. Eligijus Masiulis Z kolei same koleje litewskie mają pracować nad założeniem i rozwojem drugiej części PCL intermodalnym terminalem lądowym. Budowę tego terminalu spółka zamierza rozpocząć już w pierwszej połowie 2012 roku. Minister łączności Eligijus Masiulis podkreślił, że urzeczywistnienie tego projektu umocni konkurencyjną pozycję Litwy jako kraju logistycznego. Jeszcze do roku 2014 będziemy mieli kontenerowy terminal lądowy, niemający analogii w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Pozwoli to znacznie polepszyć przewozy intermodalne. Założenie Parku Logistyki i terminalu kontenerowego pozwolą stworzyć swoistą koncepcję portu lądowego i zmniejszyć rosnące obciążenie portu morskiego w Kłajpedzie mówił minister. Rozwój Wileńskiego Parku Logistyki odbędzie się w trzech etapach. Najpierw zostanie zbudowany terminal wraz z całą potrzebną infrastrukturą komunikacji. W następnych etapach mają być ukształtowane działki dla prowadzenia działalności komercyjnej. Na razie odbywają się prace pierwszego etapu według potwierdzonego planu szczegółowego, została ukształtowana działka do budowy terminalu intermodalnego i cztery działki dla Parku Logistyki. Powierzchnia działek wynosi od 2,5 ha do 13,6 ha. Na terytorium Parku Logistyki utworzą się prywatne kompanie transportu i logistyki. Obecnie podpisano już 7 protokołów ze spółkami, planującymi prowadzenie biznesu w Parku Logistyki. Zuokas stwierdził, że są też prowadzone negocjacje na temat inwestycji i działalności na Litwie z trzema międzynarodowymi spółkami. Jednak mer stolicy nie wymienił ich nazw, dopóki umowy nie zostaną podpisane. Założenie Parku Logistyki pozwoli przyciągnąć na Litwę poważnych inwestorów. Z kolei prywatne spółki, prowadząc działalność w tym parku, przyniosłyby dodatkowe dochody dla budżetu miasta i państwa mówił Zuokas. Planowane jest, że założenie PCL w Wilnie przyczyni się do rozwoju infrastruktury miasta, drobnego i średniego biznesu oraz stworzy wiele nowych miejsc pracy. Szacujemy, że już wkrótce po tym, gdy projekt wejdzie w życie, przyniesie do budżetu państwa około 55 mln litów i zostanie stworzone ponad Artūras Zuokas i Stasys Dailydka podpisali umowę o założeniu Wileńskiego Parku Logistyki nowych miejsc pracy. Z kolei podczas swego trwania, czyli w ciągu 30 lat, projekt miałby wnieść do skarbu państwa około 370 mln litów stwierdził minister łączności. Podkreślony został również ekologiczny aspekt projektu. Zuokas zaznaczył, że Park Logistyki ma działać jako centrum konsolidacyjne w stolicy i ma przyczynić się do rozwiązania problemu ruchu drogowego. Projekt jest wygodny nie tylko dla przedsiębiorców, lecz także dla mieszkańców miasta. Gdy na stołecznych drogach nie zostanie ciężarówek, zmniejszą się korki i wilnianie będą mogli cieszyć się bardziej czystym powietrzem. Także ten aspekt jest szczególnie ważny, chcąc osiągnąć cele, które zostały wysunięte w Białej Księdze Komisji Europejskiej, czyli, aby do 2050 roku z miast zostały wycofane wszystkie samochody spalinowe powiedział mer. Wprowadzony w życie projekt PCL w Wilnie nakłoni do przewozu ładunków na dalekich odległościach transportem bardziej ekonomicznym i ekologicznym niż tiry pociągami. A krótsze odległości będzie można pokonywać mniejszymi ciężarówkami z kolei dodał dyrektor generalny spółki Lietuvos geležinkeliai Stasys Dailydka. Szczególnie wielkim poparciem w urzeczywistnianiu projektu mają być już wcześniej podpisane umowy pomiędzy litewskimi kolejami państwowymi a Departamentem Ceł, Państwową Służbą Żywności i Weterynarii oraz Państwową Służbą Hodowli Roślin. Na mocy umów obsługa wymienionych instytucji ma być skupiona właśnie w wileńskim PCL. Brygita Łapszewicz Fot. archiwum TRANSPORT INTERMODALNY Transport intermodalny to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów. Zalety transportu intermodalnego: może się przyczynić do obniżki globalnego kosztu procesu transportowego, pozwala zwiększyć liczbę możliwych wariantów przewozowych, może się przyczynić do podniesienia jakości usług, dostawa jest szybka i terminowa, zwiększona częstotliwość okazji załadowczych, zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru, lepsza dostępność do usług transportowych czy też możliwość jednorazowego przewiezienia większej partii ładunku.

5 WYDARZENIA 5 Pytania konkursu Czy znasz Polskę, kraj sprawujący Prezydencję w UE? 1.Krajem sprawującym Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej jest... 2.Ważnymi tematami Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej są sprawy gospodarcze. Funkcję Ministra Gospodarki Polski sprawuje... 3.Z jakim krajem Polska ma największe obroty handlowe? Polska giełda staje się centrum Europy Środkowo-Wschodniej przyciągając na swój parkiet wiele spółek z innych państw regionu. Siedziba polskiej Giełdy Papierów Wartościowych (www.gpw.pl) znajduje się w (miasto):... 5.Ważną gałęzią przemysłu w Polsce jest produkcja podzespołów dla przemysłu lotniczego. Tu swoje zakłady produkcyjne mają największe światowe koncerny lotnicze jak Pratt & Whitney, Goodrich i Hispano Suiza. Dolina lotnicza (www.dolinalotnicza.pl), skupisko firm branży lotniczej koncentruje się w województwie... 6.Sukcesem gospodarczym Polski było utworzenie specjalnych stref ekonomicznych. Na ich terenie inwestorzy zainwestowali już znacznie ponad 70 mld PLN, tworząc ponad 160 tys. miejsc pracy. Największa specjalna strefa ekonomiczna w Polsce, w której swoje zakłady mają m. in. producenci samochodów marek OPEL i FIAT, to...specjalna Strefa Ekonomiczna... 7.Polska jest krajem ciekawym i bardzo zróżnicowanym turystycznie od gór, w których można zobaczyć wszystkie piętra roślinności (w tym piętro alpejskie), poprzez niziny do depresji, czyli obszaru położonego poniżej poziomu morza. Od wysoko uprzemysłowionych terenów Górnego Śląska po dzikie i dziewicze Bieszczady i Beskid Niski. Od gotyckiego Torunia, poprzez renesansowy Zamość aż po perłę socrealizmu Nową Hutę. Osoby zainteresowane atrakcjami turystycznymi Polski mogą znaleźć informacje na stronie POT (www.pot.gov.pl). Skrót POT oznacza:... 8.Polska rozbudowuje porty lotnicze, chcąc przyciągnąć większą grupę turystów i inwestycje zagranicznych koncernów. Największymi polskimi portami lotniczymi pod względem ilości obsłużonych pasażerów w 2010 roku były lotniska w: 1)... ; 2)...; 3)... 9.Polska aktywnie włącza się w działania na arenie międzynarodowej na wielu płaszczyznach, w tym również w sporcie. W 2012 roku w Polsce największą imprezą sportową, która odbędzie się równocześnie w Polsce i na Ukrainie będą Poszukiwanie dostawców w Polsce może być szybkie proste i bez kosztowe. Firmy litewskie poszukujące dostawców w Polsce mogą skorzystać z pomocy, WPHiI Ambasady RP w Wilnie (www.vilnius.trade. gov.pl). Skrót WPHiI oznacza... OFICJALNY KURS LITA Euro 3,4528 Dolar amerykański 2,4374 Dolar australijski 2, rubli białoruskich 4,9052 Dolar kanadyjski 2,5253 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duńskich 4,6289 Funt szterling 3, forintów węgierskich 1, islandzkich koron 2, japońskich jenów 3, juanów chińskich 3,7695 Łat łotewski 4, mołdawskich lei 2, koron norweskich 4, złotych polskich 8, rubli rosyjskich 8, koron szwedzkich 3,7853 Lira turecka 1, hrywin ukraińskich 3,0620 Bank Litewski 12 lipca 2011 r. REGULAMIN KONKURSU Czy znasz Polskę, kraj sprawujący Prezydencję w UE? 1.Organizatorem Konkursu jest Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie (dalej: Organizator ). 2.Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o Polsce, kraju sprawującym w okresie Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. 3.Istotą Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na 10 pytań i ich przesłanie do Organizatora. 4.Laureaci Konkursu otrzymają nagrody. 5.Główną Nagrodą jest Netbook firmy Samsung. 6.Oprócz Nagrody Głównej przyznanych zostanie 20 nagród dodatkowych. 7.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ambasady RP w Wilnie i członkowie ich rodzin. 8.Odpowiedzi w języku litewskim lub polskim, na formularzu dostępnym po litewsku i polsku na stronie internetowej WPHI Wilno (www.vilnius.trade.gov.pl) i w wybranych mediach, należy przesyłać em na adres: lub pocztą na adres: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Vasario 16-osios g. 14/2, Wilno LT W tytule a lub na kopercie listu należy wpisać Konkurs. 10.Termin przesyłania odpowiedzi upływa 30 lipca Odpowiedzi nieczytelne nie będą brane pod uwagę przy ustaleniu laureatów. 12.Nagroda Główna przyznana zostanie osobie, która odpowie prawidłowo na największą liczbę pytań. Jeśli takich osób będzie więcej niż jedna, laureat Nagrody Głównej zostanie wybrany w drodze losowania. 13.Nagrody dodatkowe przyznane zostaną w trybie analogicznym do trybu określonego w pkt 12 Regulaminu. 14.Laureaci zostaną wyłonieni w pierwszym tygodniu sierpnia, a wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich ustaleniu poprzez publikację na stronie internetowej Organizatora (www.vilnius.trade.gov.pl) i w mediach, w których ukazała się informacja o Konkursie. 15.Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, o której miejscu i terminie Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

6 6 WYDARZENIA KRONIKA KRYMINALNA Kobieta wpadła do Wilii W niedzielę w Wilnie do Wilii wpadła kobieta. Po południu policja wileńska i ratownicy śpieszyli w stronę starego Mostu Zwierzynieckiego obok Sejmu. Poinformowano ich, że około godz. 14 obok tego mostu do Wilii wpadła kobieta. Jak się okazało, starsza pani spacerowała brzegiem rzeki, źle się poczuła i wpadła do wody. Strażacy dosyć szybko wydobyli kobietę z rzeki, gdyż ciało było blisko brzegu. Jej życia nie udało się jednak uratować była już martwa. Poszkodowany mężczyzna W niedzielne popołudnie do Klinik Kowieńskich bliscy przywieźli samochodem 54-letniego V. M. Mężczyzna miał rany brzucha, szyi i lewej dłoni. Z powodu tych obrażeń został hospitalizowany. Poszkodowany tłumaczył, że w rejonie kowieńskim w pobliżu wsi Jadagoniai znalazł przedmioty podobne do pocisków. Umieścił je w ognisku i próbował rozbroić. W tym czasie nastąpił wybuch, który go okaleczył. Na parking Kowieńskich Klinik przy ul. Eivenių wezwano funkcjonariuszy jednostki operacji antyterrorystycznych Aras, aby sprawdzili stojący obok klinik samochód BMW 528, którym bliscy przywieźli skaleczonego mężczyznę i znalezione pociski. Pięć znalezionych w samochodzie pocisków saperzy unieszkodliwili. Popełniła samobójstwo Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek ze str. 1 W ciągu miesiąca nazwy ulic muszą być zmienione w Pikieliszkach (Paberžės g.), w Mejszagole (Jogailos, Paberžės, Mokyklos, Naujojoji, Kooperatyvinė, Algirdo i Vilniaus g.), w Suderwie (Kernavės i Vilniaus g.), w Ożołówce (Nemenčinės g.), w Niemenczynie (Švenčionių i Kardinolo H. R. Gulbinovičiaus g.), w Bujwidziszkach (Šv. Jurgio i Bažnyčios g.), w Mościszkach (Laisvės, Mokyklos, Linksmojoji, Naujojoji, Sodų, Baltarusijos i Medaus g.), w Ławaryszkach (Liepos g.). Jak informuje NSAL, narodowe akty prawne jednoznacznie ustaliły, iż nazwy ulic muszą być pisane w języku urzędowym. Nazwy ulic nie mogą być traktowane jak nazwy organizacji wspólnoty narodowej bądź napisy informacyjne takiej wspólnoty. Na tabliczkach nazw ulic w miejscach zamieszkania może być używana wyłącznie oficjalna nazwa, ponieważ jest to związane z używaniem języka urzędowego w życiu publicznym na podstawie już sformowanej praktyki sądowej podkreśla NSAL. Zgodnie z orzeczeniem sądu, unieważniona 1 stycznia 2010 r. Ustawa o Mniejszościach Narodowych zakładała jedynie ogólne prawo używania przez mniejszości narodowe języka ojczystego obok urzędowego w lokalnych urzędach i organizacjach, jednakże ta ustawa nie regulowała używania tego języka w życiu publicznym państwa. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego poinformowała sąd, że pracownicy starostw rozmawiali z gospodarzami domów o zamianie tabliczek z nazwami ulic, jednakże mieszkańcy odmówili wykonania zleceń przedstawiciela rządu na powiat wileński, aby tabliczki zmienić. Jako prawnik rozumiem, że decyzję sądu należy wykonać, lecz po ludzku taka decyzja nas smuci i boli, bo nie oczekiwaliśmy, że w demokratycznym państwie sąd zabroni używania języka polskiego w nazwach ulic w miejscowościach, gdzie Polacy stanowią większość mieszkańców powiedział w rozmowie z Kurierem Czesław Olszewski, wicemer rejonu wileńskiego. Zauważył też, że rząd obecnie pracuje nad ustawą określającą właśnie używanie dwujęzycznych nazw w miejscowościach zwarcie zamieszkałych przez mniejszości narodowe, co w rzeczywistości dotyczy głównie Polaków Wileńszczyzny. Tymczasem kanclerz rządu, Deividas Matulionis, powiedział wczoraj, że choć rząd rzeczywiście opracowuje nową ustawę dotyczącą również używania języków mniejszości w nazewnictwie topograficznym, to minie jednak sporo czasu, zanim ta ustawa zostanie przyjęta. Natomiast do decyzji sądu należy podporządkować się dziś zaznaczył kanclerz rządu. Samorząd rejonu wileńskiego, chociaż jeszcze nie ma orzeczenia sądu, to ma jednak wątpliwości, w jaki sposób należy wykonać postanowienie, ponieważ dwujęzyczne tablice z nazwami ulic są prywatną inicjatywą mieszkańców rejonu. Więc nie wiem, jakim prawem i kto będzie zdejmował te tabliczki z prywatnych domów zastanawia się wicemer rejonu wileńskiego. Należy też zauważyć, że decyzja sądu dotyczy poszczególnych miejscowości i poszczególnych nazw ulic w tych miejscowościach, które przed laty przedstawiciel rządu zaskarżył do sądu. Tymczasem w ciągu kilku lat trwania sądów mieszkańcy rejonu również w ramach protestu przeciwko ograniczeniom ich prawa do języka ojczystego, zaczęli masowo wywieszać na swoich domach nowe tabliczki z polskimi nazwami ulic. Nie można wykluczyć też, że nieprzychylna polskiej mniejszości ostatnia decyzja sądu spotęguje protesty mieszkańców Wileńszczyzny i zamiast ubywać, polskich nazw ulic zacznie przybywać. Stanisław Tarasiewicz W piątek o godz do szpitala w Wilnie z domu przy ul. Užupio przywieziono nieprzytomną usiłującą powiesić się L. B. (ur. 1993). W sobotę o godz dziewczyna zmarła w szpitalu. Nie można wykluczyć też, że zamiast ubywać, polskich nazw ulic zacznie przybywać Fot. Marian Paluszkiewicz

7 WYDARZENIA 7 Tragedia Bułgarii na Wołdze Na Zalewie Kujbyszewskim na Wołdze w ciągu pięciu minut zatonął stary statek wycieczkowy Bułgaria. Prawdopodobnie zginęło ponad 100 osób. To największa od prawie 30 lat katastrofa w rosyjskiej żegludze śródlądowej. Bułgaria w sobotę wyszła z Kazania w weekendowy rejs do miasta Bołgar i z powrotem. Statek był przeciążony. Około godz. 12 czasu litewskiego na zalewie nagle popsuła się pogoda, zerwał się silny wiatr, spadł deszcz. I wtedy statek zaczął tonąć. Poszedł pod wodę w ciągu pięciu minut. Według nieoficjalnych danych, na pokładzie jednostki znajdowało się 208 osób z czego ponad 15 nie figurowało na liście pasażerów. Statek był certyfikowany na przewóz maksymalnie 120 osób. Precyzyjna liczba osób, które podróżowały statkiem, zmieniała się od niedzieli, kiedy wyszło na jaw, że co najmniej 20 pasażerów weszło na pokład bez biletu. Wczoraj podjęto decyzję o wydobyciu statku na powierzchnię. Zdaniem płetwonurków przeszukujących wrak statku, ciała zaginionych osób znajdują się w zatopionym statku, leżącym na dnie 20 m pod powierzchnią wody. Może to być nawet 110 osób, wśród nich około 30 dzieci. Na pokładzie Bułgarii było wiele rodzin z małymi dziećmi. Kiedy popsuła się pogoda, ludzie ukryli się w kabinach, a gdy jednostka szła pod wodę, nie zdążyli uciec. Rosyjskie media poinformowały, że statek wypłynął z portu w Kazaniu z niesprawnym lewym silnikiem. Śledczy dodali, że otwarte iluminatory mogły wpłynąć na szybsze zatonięcie statku. Informowano także, że statek był przechylony na prawą burtę możliwe, że paliwem napełnione zostały tylko zbiorniki po prawej stronie albo że nie opróżniono zbiorników kanalizacyjnych. W czasie wypadku była gwałtowna burza, padał silny deszcz. 84 rozbitków zabrał na pokład statek wycieczkowy Arabella, który jako pierwszy znalazł się na miejscu katastrofy. Jeden ze świadków relacjonował w telewizji Rosija Na sygnały o zaginionych czekają rodziny i bliscy Fot. EPA-ELTA 24, że gdy statek zaczął tonąć, statku wycieczkowego Aleksandr Suworow nocą skiero- w pobliżu przepłynęły dwie inne jednostki, które jednak nie wała jednostkę pod zbyt niskie przypłynęły z pomocą mimo przęsło mostu kolejowego. Impet dosłownie ściął sterówkę, wołania o pomoc. Bułgaria zbudowana w Czechosłowacji w górny pokład widokowy i znajdującą się pod nim salę, gdzie 1955 roku osiem lat temu została wycofana i przeznaczona na pasażerowie tańczyli na dyskotece. Na domiar złego na statek złom. Ale w 2010 r. bez gruntownego remontu przywrócono spadły jeszcze z mostu załadowane wagony pociągu towaro- ją do służby. Pasażerowie, którzy pływali na Bułgarii, wyrażali w internecie fatalne opinie Do dziś nie wiadomo, ile wego, który jechał po moście. na jej temat. Według nich statek wtedy zginęło osób. Według stale się psuł. oficjalnych źródeł, liczba ofiar Turystów wybierających się wyniosła 176. Ale być może zabitych było i 600 osób, bo na w rejsy po rzekach Rosji ogarnęła panika. Wielu z nich rezygnuje z zaplanowanych i opłarowa znajdowało się bardzo pokładzie Aleksandra Suwoconych już wypraw. Katastrofa wielu pasażerów na gapę. Bułgarii przypomniała Rosji W związku z tragedią prezydent Rosji Dmitrij Miedwie- tragedię na tej samej rzece w 1983 r. w Uljanowsku. Wtedy diew ogłosił 12 lipca dniem żałoby w całym załoga płynącego pełną parą kraju. Bułgaria zbudowana w Czechosłowacji w 1955 roku osiem lat temu została wycofana i przeznaczona na złom Fot. EPA-ELTA KRONIKA KRYMINALNA Rozbił się samolot Samolot An-24 z 33 osobami na pokładzie awaryjnie wylądował wczoraj rano na rzece Ob na Syberii. Pięć osób zginęło, 21 trafiło do szpitala, stan czterech z nich jest bardzo ciężki. Los siedmiu osób jest nieznany. Przyczyną awaryjnego lądowania samolotu lecącego z Tomska do Surgutu był pożar jednego z silników. O godzinie 8.48 czasu miejscowego w odległości 63 km od Niżniewartowska załoga poinformowała o pożarze lewego silnika i podjęła decyzję o przymusowym lądowaniu. Na pokładzie samolotu AN-24 linii lotniczych Angaraawia znajdowały się 33 osoby. Podczas awaryjnego lądowania na wodzie samolot częściowo rozpadł się. Wybuch w bazie wojskowej Co najmniej 11 osób zginęło wczoraj w wyniku wybuchu w składzie amunicji w greckiej bazie wojskowej w Zygi na południu Cypru. W wyniku eksplozji wyłączono największą na wyspie elektrownię w mieście Wasilikos. Wśród ofiar śmiertelnych jest pięciu strażaków, czterech żołnierzy Gwardii Narodowej i dwóch marynarzy. Rannych zostało co najmniej 30 osób. Eksplozje, do których doszło o godzinie 6 rano, uszkodziły poważnie budynki i samochody znajdujące się zarówno na terenie bazy, jak i w jej pobliżu. Zginęła cała rodzina Mały samolot typu Cessna C421 rozbił się w niedzielę w stanie Alabama na południu USA; zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie cała siedmioosobowa rodzina. Samolot, który leciał z St. Louis do miasta Destin na Florydzie, rozbił się w zalesionej okolicy, około trzech kilometrów od lotniska. Ofiarami wypadku są rodzice i ich pięcioro dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat. Strony przygotowano na podstawie inf. BNS i PAP

8 8 SPORT SPRINTEM Liga Światowa Polscy siatkarze po zwycięstwie w Gdańsku w meczu o trzecie miejsce nad Argentyną 3:0 (25:18, 25:23, 25:22) po raz pierwszy w historii stanęli na podium Ligi Światowej. Natomiast Rosjanie pokonali w finale broniących trofeum Brazylijczyków 3:2 (23:25, 27:25, 25:23, 22:25, 15:11) i po raz drugi w historii triumfowali w tych rozgrywkach. Tour de France Hiszpan Luis Leon Sanchez (Rabobank) wygrał dziewiąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France, który liczył 208 km i prowadził z Issoire do St. Flour. Liderem został drugi na mecie Francuz Thomas Voecklera (Europcar). Trzeci był jego rodak Sandy Cesar. Afera korupcyjna w Turcji Prezes Trabzonsporu Sadri Sener został zatrzymany przez policję w związku z aferą korupcyjną w tureckiej piłce nożnej. Dzień wcześniej sąd postawił oskarżenie prezesowi mistrza Turcji Fenerbahce Stambuł Azizowi Yildirimowi. Trafił on do więzienia. W minionym sezonie Fenerbahce tylko lepszym bilansem bezpośrednich meczów i bramek wyprzedził klub z Trabzonu. Do piątku Turecka Federacja Piłki Nożnej musi podjąć decyzję ws. ewentualnego ukarania Fenerbahce (rozważa się pozbawienie tytułu i przeniesienie do drugiej ligi). Ten dzień będzie ostatnim na potwierdzenie uczestnictwa drużyn w Lidze Mistrzów. Francja z USA i Japonia ze Szwecją zagrają o finał rozgrywanych w Niemczech kobiecych mistrzostw świata w piłce nożnej. Ku rozpaczy organizatorów turnieju, nie ma już uchodzących za największe faworytki gospodyń oraz Brazylii. W Polsce czy na Litwie o tej imprezie trudno znaleźć choćby wzmiankę. Tymczasem w Niemczech nie schodzi ona z czołówek gazet i telewizyjnych serwisów informacyjnych. Rozgrywany na dziewięciu nowoczesnych stadionach turniej to zabawa porównywalna do męskiego mundialu, który Niemcy organizowały przed pięcioma laty. Może tylko w nieco mniejszej skali. Kobiecy mundial widać w Niemczech wszędzie. Na inauguracyjnym meczu Niemek z Kanadą na Stadionie Olimpijskim w Berlinie zasiadło ponad siedemdziesiąt tysięcy ludzi! Średnia na grupowych meczach eliminacyjnych to 25 tysięcy. Od ćwierćfinałów wszędzie komplety. Ruch także w strefach kibica w centrach miast organizatorów. W Dreźnie, w którym miałem przyjemność z bliska przyglądać się mistrzostwom, otoczone bandami boisko ustawiono na Placu Teatralnym. Po jednej stronie perła baroku, słynny pałac Zwinger, po drugiej nie mniej słynna SemperOper, po trzeciej główna katedra Saksonii, a w środku jak gdyby nigdy nic dzieciaki uganiają się za piłką pod flagami babskiego mundialu. Radosna atmosfera także na trybunach. Na mało przecież znaczącym dla postronnych obserwatorów meczu Anglii z Nową Zelandią co chwila podnosiła się meksykańska fala, a doping dla dzielnych przybyszek z Antypodów nie ustawał do samego końca (ostatecznie przegrały 1:2). Gościnność organizatorów sprawia, że trudno nie czuć razem z nimi żalu po ćwierćfinałowej porażce ich drużyny. Niemki, obrończynie tytułu, były głównymi pretendentkami do złota. W grupie wygrały wszystkie mecze, ale stylem nie olśniewały. W meczu o półfinał z Japonkami zupełnie nie mogły zaskoczyć. Gdyby Azjatki były skuteczniejsze wygrałyby w regulaminowym czasie, a tak po to, co słusznie im się należało, ku rozpaczy całych Niemiec, sięgnęły dopiero w dogrywce. Dogrywki to w ćwierćfinałach norma. Najbardziej dramatyczną obejrzeli kibice w Dreźnie. Mecz Brazylijek z USA, po wyeliminowaniu Niemiec, okrzyknięto przedwczesnym finałem i jak pokazały boiskowe wydarzenia, okrzyknięto słusznie. Zaczęło się jak w dobrym horrorze, od trzęsienia ziemi. Już w drugiej minucie samobója zaliczyła Brazylijka Diana. Panie grają bardziej romantycznie Niemki nie mogły uwierzyć, że odpadły już w ćwierćfinale Fot.archiwum Wyrównała grubo po przerwie najlepsza, zdaniem FI- FA, piłkarka świata ubiegłego roku Marta. Wyrównała z powtarzanego karnego. Powtarzanego w okolicznościach mocno kontrowersyjnych. W dogrywce Marta kapitalnym strzałem dowiodła, że najlepszą piłkarką globu nie tylko była, ale wciąż jest (grała na tym mundialu naprawdę urzekająco). W trzeciej doliczonej do dogrywki minucie błąd popełniła jednak brazylijska bramkarka, źle obliczyła wyjście do dośrodkowania i ku rozpaczy koleżanek pozwoliła Amerykankom na zmartwychwstanie. A potem były karne. I zawaliła ta, która tak fatalnie mecz zaczęła Diana. Brazylijek wprawdzie nie ma już w turnieju, ale nie znaczy to, że mecze będą mniej romantyczne. Wprawdzie z wirtuozerią Marty trudno dziś porównać się jakiejkolwiek kopiącej piłkę dziewczynie, ale dzisiejszy kobiecy futbol na najwyższym poziomie przypomina męskie granie sprzed trzydziestu lat. Więcej miejsca, elegancji, techniki, mniej siły, brutalności, kartek. Choć gdy dziewczyny się zdenerwują, to potrafią sobie skoczyć do oczu nie na żarty. I jeszcze jedna refleksja. Panie kopiące futbolówkę w powszechnej opinii nie uchodzą za najładniejsze. Niemieckie mistrzostwa udowadniają, że i to się zmienia. Wydaje się kwestią czasu, że agenci Playboya i w tej branży zaczną wyszukiwać swoje modelki. Jarosław Tomczyk, Drezno Piłkarskie mistrzostwa świata kobiet Niemcy 2011, wyniki ćwierćfinałów: Anglia Francja 1:1 (karne 3:4); Niemcy Japonia 0:1 po dogrywce; Szwecja Australia 3:1; Brazylia USA 2:2 (karne 3:5). Półfinały w środę: Francja USA i Japonia Szwecja.

9 SPORT 9 Litwini mistrzami świata! SPRINTEM Triumf Alonso Fernando Alonso z teamu Ferrari wygrał w niedzielę wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii, dziewiątą eliminację w cyklu Formuły 1. Hiszpan pokonał broniącego tytułu mistrza świata i lidera klasyfikacji kierowców Niemca Sebastiana Vettela z Red Bull-Renault. Polacy na podium Jonas Valančiūnas otrzymał również tytuł najbardziej wartościowego koszykarza turnieju Litwini po raz pierwszy w historii zdobyli złoty medal mistrzostw świata koszykarzy do lat 19 Litwa pokonała w Rydze punktów i nie zszedł nawet na Serbię 85:67 (18:13, 21:19, sekundę z parkietu. W czerwcowym drafcie do ligi NBA Lit- 23:15, 23:20) w finale 10. mistrzostw świata koszykarzy do lat 19 i po raz pierwszy w historii zdobyła złoty medal w tej kategorii wiekowej. Dotychczas największym sukcesem młodych Litwinów było zdobyte srebro w 2003 roku. Atmosfera w ryskiej hali wypełnionej przez 8 tys. fanów koszykówki, głównie litewskich, przypominała dorosły Eurobasket. Niesieni dopingiem kibiców Litwini od samego początku w swoim zwyczaju systematycznie budowali przewagę. Tylko raz, na początku trzeciej kwarty Serbowie zdołali wyrównać wynik (44:44). Na więcej litewscy koszykarze im nie pozwolili, grając bardziej zespołowo i spokojnie, odnieśli ostatecznie zwycięstwo z przewagą aż 18 punktów. Do sukcesu poprowadził Litwę środkowy Jonas Valančiūnas, win był wybrany z numerem 5 przez Toronto Raptors, a teraz został uznany za najlepszego zawodnika (MVP) turnieju. Zdobywał średnio 23 pkt i miał 13,9 zbiórek w spotkaniu. W meczu o brązowy medal Rosjanie okazali się lepsi od Argentyńczyków 77:72 (19:19, 16:21, 15:13, 27:19). Do zwycięstwa poprowadził ich Dmitrij Kułagin, najlepszy zawodnik tego zespołu na tym turnieju, który zanotował 24 punkty, 8 zbiórek i 4 asysty (przewodząc w każdej z tych kategorii). Wczoraj, w Wilnie, na Placu Ratuszowym tłumy kibiców i mieszkańców stolicy uroczyście powitały swych bohaterów. Gratulacje dla koszykarzy przekazały najwyższe władze kraju, a prezydent Dalia Grybauskaitė postanowiła ich uhonorować nagrodami państwowymi. Grybauskaitė. Prezydent świata. Turniej który uzyskał 36 Młodzi koszykarze litewscy są najlepsi na świecie. To chlubne zwycięstwo. Jestem dumna, że w naszym kraju dorastają silni, utalentowani i zdeterminowani młodzi zawodnicy, którzy swą siłą woli i zgodną pracą w ekipie szeroko sławią imię Litwy powiedziała podziękowała również rodzicom, trenerom i nauczycielom młodych sportowców za wychowanie i przygotowanie młodych mistrzów zapamiętamy również z niezwykle wysokiego poziomu sportowego i znakomitego startu o rok młodszych Polaków, którzy zakończyli go niespodziewanie na wysokim, siódmym miejscu. Tym bardziej należy docenić występ polskich koszykarzy, którzy w ćwierćfinale postawili Litwinom bodaj największy opór w fazie playoff, przegrywając zaledwie 12 punktami (75:87). Na Łotwę polski związek wysłał drużynę złożoną z zawodników, którzy przed rokiem w Hamburgu wywalczyli wicemistrzostwo świata do lat 17. To miała być impreza, na którą Polacy jechali po naukę, gdyż są dużo młodsi od rywali rok, a w niektórych przypadkach nawet dwa lata różnicy. Była to dla nich cenna lekcja przed mistrzostwami Europy do lat 18, które w dniach lipca odbędą się we Wrocławiu. Fot. LETA-ELTA Marcin Lewandowski w biegu na 800 m i Tomasz Majewski w pchnięciu kulą zajęli drugie miejsca w dziewiątym tegorocznym mityngu Diamentowej Ligi w Birmingham. Zakończy karierę w Katarze Brazylijski piłkarz Ze Roberto podpisał dwuletni kontrakt z katarskim klubem Al- Gharafa. 37-letni pomocnik zastąpi tam swojego rodaka Juninho, który związał się z Vasco da Gama. Dwuletnia umowa oznacza, że zawodnik będzie tam grał do zakończenia kariery. Ze Roberto grał m. in. w Hamburgu, Bayernie Monachium, Santosie, Bayerze Leverkusen i Realu Madryt. Ma w dorobku 84 występy i sześć goli w reprezentacji Brazylii. Radwańska wśród najbogatszych Agnieszka Radwańska, z dorobkiem 754 tys. dolarów, zajmuje jedenastą pozycję w gronie najbogatszych tenisistek tego sezonu. Liderką klasyfikacji jest Czeszka Petra Kvitova. Nieoczekiwana triumfatorka Wimbledonu od stycznia zarobiła na korcie już 3,189 mln dol. Druga na liście płac jest Chinka Na Li, zwyciężczyni innej imprezy zaliczanej do Wielkiego Szlema Roland Garros, która dotychczas zarobiła 3,158 mln dolarów. Strony przygotował Kazimierz Tomkowski

10 10 Z SIECI Opinie czytelników z Internetu Złoty saksofonista Rafał: Muzyka to mój narkotyk nauczycielka, Lipiec 8, 2011 at 18:24 Jesteś niesamowicie uzdolnionym i odważnym muzykiem!!! Rodzice na pewno są z ciebie dumni, a więc tak dalej! Rób to, co potrafisz i najbardziej lubisz! Introligator, Lipiec 8, 2011 at 18:58 A ten chłopak, oprócz niewątpliwego talentu muzycznego, dodatkowo jest operatywny i nie boi się podejmowania wyzwań, co jest jego dodatkowym atutem. Poza tym pierwszy chyba raz widzę tu na łamach KW młodego człowieka z Wileńszczyzny prawdziwego pasjonata sztuki, której z sukcesem poświęca swój czas, człowieka chcącego rozwijać swój talent, mającego konkretne pomysły na siebie i umiejącego te pomysły wcielać w życie jak się wydaje to prawdziwy artysta, a nie zwykły rzemieślnik naprawdę OK. Dodatkowo artykuł jest lekki, bystry, wartki, rzutki, spolegliwy, a co najważniejsze nie jest miałki. Kmicic, Lipiec 8, 2011 at 22:04 Gratulacje. Za wszystko, za pracę i talent, za samodzielność i odwagę, za dumę, którą przyniosłeś już Wileńszczyźnie, LT i wszystkim Polakom. Wyrasta nowy polski Garbarek, niepowtarzalny. czarek, Lipiec 10, 2011 at 00:35 Gratulacje dla Rafała. Jedna uwaga: specjalistą od muzyki poważnej nie jestem, ale co można robić z saksofonem w muzyce klasycznej? Za to w jazzie bez saksofonu istnieć nie można. Szukać daleko nie trzeba: Stanko, Namysłowski, żeby wspomnieć tylko naszych. Tak więc dla Rafała życzę oprócz wyuczonej techniki także poczucia swingu, wyobraźni improwizując i radości z wykonywanej muzyki. A proposito J. Garbarek oprócz polskiego nazwiska niewiele ma znad Wisły. Co nie przeszkadza, że jego muzyka jest wspaniała. Polecam wszystkim miłośnikom muzyki The Rites. Priorytety prezydencji Polski w Radzie UE Kmicic, Lipiec 7, 2011 at 19:27 Dziwne polski ambasador na Lt nie wspomniał nawet o skandalicznej polityce władz RL w stosunku do polskiej mniejszości. A w Wilnie o niczym innym polski ambasador nie powinien w ogóle mówić. To jest prawdziwy problem na LT i wymuszone przez litewskie władze wrześniowe strajki w polskich szkołach. O tym trzeba mówić w pierwszej kolejności, a nie o Afryce. MH, Lipiec 7, 2011 at 22:30 Jaśnie Pan powiedział: Odzyskaliśmy naszą wolność i godność. Dzisiaj Europa już jest jednomyślna. Swoją wolność Polska oddaje kawałek po kawałku. Politycznie UE, ekonomicznie zagranicznemu kapitałowi. Jednomyślność jest tylko w przemówieniach Jaśnie Panów. Kilka przykładów zjednoczenie Cypru, waluta zwana euro, polityka rolna, Kosowo. No i Dania wprowadzająca kontrole na granicy. pani, Lipiec 8, 2011 at 10:55 Tak trzymać i celnie uderzać! Szlachetni Rycerze Stołecznego miasta Wilna i Królewskich Szlaków! A ja chciałam poplotkować: widać, że W.P. ambasador zachwycona. Jedni uważają, że RL posiada wolną prasę inni znów odwrotnie że prasa RL jest skorumpowana. A może ostatnia okoliczność i uchodzi za wolność prasy! Litwini wielokulturowcy bardziej niż sprzedajne słowo cenią obrazki z natury. I to jest tu wielka wartość narodowa. Poszukiwania sensacji w Dziewieniszkach tomasz, Lipiec 7, 2011 at 15:41 Pisząc takie teksty, jak ten podany w linku, byłem przekonany, że sobie żartuję, kpię itd. Rūta Grinevičiūtė- Janutienė w końcu programu woła: Ojczyzna w niebezpieczeństwie! Ojczyzna w niebezpieczeństwie!. Ostro. Może nawet kogoś chwyta. Ale czy po takich programach nie w większym niebezpieczeństwie jest profesjonalne dziennikarstwo? Dziennikarka nie wzywa pomocy ministra oświaty, bo przecież o szkołach i przedszkolach w programie była mowa, tylko woła do minister obrony narodowej Rasy Juknevičienė. O jaką reakcję władz prosi autorka Lato według Rūty? Wprowadzenia do rejonu solecznickiego czołgów?. Szok jaromir, Lipiec 7, 2011 at 15:55 Wydaje mi się, że pani Rūta Grinevičiūtė-Janutienė, zatrudnienie znaleźć może tylko na Litwie. Zejście do takiego poziomu możliwe jest chyba tylko w Korei Płn., ale znajomości języka chyba brak. Więc tak jak napisałem, tylko Litwa. pšv, Lipiec 7, 2011 at 16:24 /249561/?autostart=true Z innej strony program rekordowy w sensie litewskiej typowości. Jedna z pokrzywdzonych typowych Litwinek, o typowym imieniu, o podbitym oku i podrapanym nosie rosyjskojęzyczna; inna twierdzi, że otrzymała stówę za skierowanie dziecka do placówki polskiej, ale natychmiast po inkasowaniu zabrała dziecko do litewskiej i nie wspomina, czy zwróciła pieniądze. Pytania do solecznickiego mera ilustrują się obrazkami z rejonu wileńskiego. Wszystkowiedzący partyzant w czarnych okularach wskazuje pałace nowopolskich władców, ale nie wydusi z siebie nazwisk ani funkcji Adam, Lipiec 8, 2011 at 11:19 W najbliższy poniedziałek pani Rūta wystąpi z kolejną porcją antypolskiego jadu, tym razem będzie o konspiracyjnych przygotowaniach do utworzenia autonomii polskiej na Litwie. W tym kraju wszystko na sprzedaż z polakożerczą tematyką na czele. *Zachowana oryginalna pisownia komentarzy internautów

11 SPOŁECZEŃSTWO11 Studenci Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego z Wilna na szkoleniach w Warszawie W połowie czerwca grupa studentów, którzy należą do Koła Naukowego Studentów Ekonomii im. von Hayeka, przy wsparciu opiekuna tego koła, dr A. Grynia, zorganizowała wyjazd szkoleniowy do zaprzyjaźnionego Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjnością przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie najbardziej znanej uczelni ekonomicznej w Polsce. Przyjęto ich bardzo ciepło, a studentami z filii zaopiekował się prof. T. Dołęgowski oraz studenci Warszawskiego Koła Naukowego. Trzydniowy pobyt w Warszawie udał się nie tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu obu stron, ale także dzięki pomocy finansowej Narodowego Banku Polskiego oraz Konsulatu RP. Ponieważ studenci filii bardzo poważnie myślą o swej przyszłości i chcą kontynuować naukę w Polsce, wyjechali sprawdzić, jakie możliwości może dać im prestiżowa Szkoła Główna Handlowa. Okazało się, że do wyboru jest wachlarz kierunków i specjalizacji, i każdy może znaleźć dziedzinę, która go najbardziej interesuje. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego opowiedział o warunkach studiowania, możliwościach, jakie daje uczelnia po studiach, a także o sposobach spędzania wolnego czasu, czyli tzw. życiu studenckim. Jednym z najważniejszych powodów spotkania kół naukowych z Polski i Litwy, było omówienie problemu bezrobocia młodych ludzi z wyższym wykształceniem i migracja młodzieży. Studenci wspólnie postanowili zastanowić się, jak temu zapobiec, a także jak lepiej radzić sobie ze znalezieniem pracy w kraju ojczystym. Temat okazał się tak obszerny, że w przyszłym roku akademickim postanowiono zorganizować konferencję naukową i zaprosić ekspertów z różnych dziedzin, aby włączyli się do tej dyskusji. A później studenci wspólnie zwiedzali miasto. Oczywiście Starówka jest najpiękniejsza letnią, wieczorową porą, kiedy mnóstwo osób spaceruje po ulicach. Kolejny dzień był zaplanowany równie intensywnie. Poseł dr A. Górski i studenci 530-Student A. Łukaszewicz sprawdza czy sztabka jest z prawdziwego złota Rozpoczynało go spotkanie z posłem, dr A. Górskim, który oprowadził studentów po Sejmie RP. Poseł był żywo zainteresowany sprawami oświaty na Litwie oraz sytuacją Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, jedynej polskiej uczelni na Litwie, a także sytuacją jej studentów. Był bardzo zadowolony, że mimo trudnej sytuacji szkolnictwa polskiego na Litwie, studenci Wydziału z każdym rokiem uzyskują większe prawa i możliwości: na początku otrzymali legitymacje studenckie, stypendia socjalne, kredyty, a teraz otrzymają także koszyk studenta. Poseł A. Górski oprowadził nas po Sejmie, zdradził kilka tajemnic dotyczących pracy poselskiej, a także opowiedział, jakie zasady rządzą ustawodawstwem w Polsce. Potem studenci udali się do gmachu Polskiego Radia, gdzie nie tylko zostali oprowadzeni po różnych studiach radiowych, ale nawet wystąpili na żywo w audycji. Ostatnim punktem wizyty w Warszawie był Dzień Otwartych Drzwi w Narodowym Banku Polskim. Dzięki uprzejmości prezesa fundacji Wileńszczyzny, M. Ciunowicza, studenci mogli, między innymi, zobaczyć gabinety prezesa NBP, porozmawiać z ludźmi, którzy obracają w banku milionowymi i miliardowymi kwotami w różnych walutach, a nawet zobaczyć i potrzymać prawdziwe sztabki złota. Bank przygotował także prezentację umiejętności strażników bankowych, wykorzystywane w trakcie napadów na bank. Byli więc prawdziwi strażnicy i strażacy, fałszywi bandyci i fałszywe pieniądze, broń palna i wielkie widowisko. Na koniec każdy otrzymał 100 tysięcy złotych. Niestety były to brykiety z drobno pociętych zniszczonych 100-złotówek ale dla hobbystów puzzli idealna zabawa na długie, zimowe wieczory. Studenci wrócili do Wilna zachwyceni Warszawą i z postanowieniem, że to, czego się dowiedzieli i nauczyli, będą mogli wykorzystać u siebie na uczelni. Współpraca z kołem naukowym ze Szkoły Głównej Handlowej będzie na pewno bardzo owocna na początek planuje się konferencję naukową, a na tym z pewnością nie koniec. Renata Sabina Mazur Fot. autorka

12 12 DLA DZIECI A kto ciebie, śliczna tęczo, Siedmiobarwny pasie, Wymalował na tej chmurce Jakby na atlasie? Słoneczko mnie malowało Po deszczu, po burzy; Dlaczego Słońce zachodzi na czerwono ciągu dnia Słońce ma W kolor żółty, ale kiedy zachodzi, przybiera inne kolory. Podczas zachodu również niebo zmienia barwę. Dlaczego tak się dzieje? Imponujący feerią barw zachód Słońca to jedno ze zjawisk najchętniej uwiecznianych na zdjęciach z wakacji. Wystarczy wstukać to hasło w dobrą wyszukiwarkę internetową, by znaleźć ponad 290 tys. fotek. Jeśli zaś użyjemy angielskiej nazwy sunset, odpowiedzi będzie 100 razy więcej. Dlaczego żółte w ciągu dnia Słońce wieczorem zmienia kolor na złoty, a niebo z niebieskiego może stać się czerwone? Słońce emituje promieniowanie wszystkich kolorów w zbliżonych ilościach (z pokładu statku kosmicznego, wydałoby nam się praktycznie białe), ale promieniowanie to różnie zachowuje się w atmosferze. Fiolet i błękit łatwo zbaczają z drogi, gdy napotkają na swojej drodze cząsteczki powietrza. Wprost z kierunku Słońca dociera do nas światło w cieplejszych odcieniach, które rozprasza się trudniej. W dzień tarcza słoneczna wydaje nam się żółta (tych fal jest najwięcej). Natomiast wieczorem promienie pokonują dużo grubszą warstwę atmosfery wtedy także trudniejsze fale ulegają rozproszeniu. Niebo zażółca się, a w promieniowaniu przybywającym prostą drogą od Słońca największą rolę zaczyna odgrywać czerwień. Niestety, mylą się ci, którzy mają nadzieję, że bajeczne zachody Słońca osłodzą nam życie w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku. Gdy zanieczyszczeń jest dużo, skutecznie konkurują z cząsteczkami powietrza, powodując, że niebo w ciągu dnia wydaje się szarawe, a wieczorem żółto-różowe zamiast złoto-czerwone. Jeśli więc mieszkający w mieście stulatek twierdzi, że dawniej niebo było bardziej niebieskie, to niekoniecznie znaczy, że z wiekiem zmienił się sposób, w jaki widzi kolory. Nie bez przyczyny większość fantastycznych zdjęć, które udało nam się wyszukać, zrobiono nad morzem czy pustynią, gdzie powietrze pozostaje najczystsze. Prawdziwie malowniczy zachód Słońca nie może odbyć się bez udziału chmur. Jako dekoracje najlepiej sprawdzają się te zawieszone najwyżej. Docierające do nich promienie nie muszą przedzierać się przez najniższe i najbardziej zanieczyszczone warstwy atmosfery, są więc niezwykle intensywne i nadają chmurom fantastyczne barwy. Pożyczyło sobie farby Od tej polnej róży. Pożyczyło sobie farby Od kwiatów z ogrodu; Malowało tęczę na znak, Że będzie pogoda! Maria Konopnicka Ciekawostki o człowieku W ciele człowieka znajduje się 640 mięśni, z czego około 600 to mięśnie zależne od woli. Na 100 dziewczynek rodzi się 106 chłopców. Ludzie leworęczni trochę częściej niż praworęczni zapadają na choroby psychiczne, ale są średnio bardziej twórczy. Serce noworodka bije z częstością 120 uderzeń na minutę, serce człowieka dorosłego tylko 70 uderzeń na minutę. Wśród mężczyzn białej rasy daltoniści stanowią 8 proc., a w przypadku mężczyzn rasy czarnej tylko 3 proc. Mózg waży tylko 2 proc. masy ciała, a otrzymuje aż 30 proc. krwi. labirynt

13 DLA DZIECI 13 To ja, ruda mrówka leśna Możecie mnie spotkać w lasach przy ścieżkach, pod drzewami i w innych nasłonecznionych miejscach. Zwykle gniazdujemy w dużych kopcach zbudowanych z naniesionych resztek roślinnych. Jest nas bardzo dużo. Dzięki pracy tysiąca robotnic zbudowana kopuła mrowiska ma zawsze optymalne ustawienie w stosunku do słońca. Ma to dla nas ogromne znaczenie, ponieważ, by wykonać wszystkie czynności, potrzebujemy duże ilości energii. Czasami możemy współpracować ze sobą, tworząc jedną, wielką kolonię, jedno społeczeństwo. Żyjemy jak mieszkańcy jednego gniazda, bez jakichkolwiek objawów wzajemnej agresji. Moja koleżanka z innego mrowiska może zamieszkać w innym mrowisku. W ramach takiej wymiany mrówki przenoszą swój własny zapach, bo my, mrówki, rozpoznajemy się po zapachu. Mamy własną królową. Ona stoi na czele mrowiska. Cały ciężar pracy spoczywa na nas robotnicach. Do Ciekawostki ze świata W Chinach powstał najdłuższy morski most na świecie. Co ciekawe, za jednym razem Chińczycy pobili wielokrotnie rekord. Ponieważ za jednym razem otworzyli cztery najdłuższe mosty na świecie. Trzy z nich stanowią część szybkiej kolei Szanghai Pekin. Projekt, który kosztował 33 miliardy dolarów i zaangażował 10 tys. pracowników, rozpoczęto w 2008 roku. ALE DOWCIP! Mamo, na wakacje chciałbym pojechać tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłem głośno marzy synek. Synku, masz tu pieniądze i jedź do fryzjera mówi z radością mama. nas należy budowa gniazda, zbieranie pożywienia, opieka nad potomstwem. Gdybyście bliżej podeszli do naszego mrowiska, moglibyście zauważyć nas maszerujących w poszukiwaniu pokarmu. Często nasze wędrówki prowadzą na drzewa. Tam mieszczą się kolonie mszyc, które dostarczają nam bogate w węglowodany pożywienie. Szukamy również pokarmu w ściółce leśnej. Wtedy musimy dotransportować do mrowiska różne bezkręgowce. To ciężka i Dzięki niemu czas podróży zostanie skrócony z 10 do 4 godzin. Jiaozhou Bay mierzy ponad 42 km i jest najdłuższym mostem. Z 15 najdłuższych mostów 11 zlokalizowanych jest właśnie w Chinach. Zagadka Daje nam dużo miodu, zapach sadu, ogrodu, czerwień, złoto, błękit i wakacyjne piosenki. pokoloruj! wyczerpująca praca. Mrówki to jeden z najbardziej rozpowszechnionych gatunków owadów na świecie. Występują prawie pod każdą szerokością geograficzną. Na świecie jest około 8500 gatunków mrówek. Kolonie mrówek dzielą się na 3 grupy, zwane kastami: królowych może być jedna lub więcej, robotnic stanowią najliczniejszą grupę i okresowo uskrzydlone mrówki. Jedne z największych gniazd tworzą czerwone mrówki leśne. Są one budowane w ten sposób, żeby wewnątrz zawsze panowała mniej więcej taka sama temperatura. Zadanie to jest osiągnięte dzięki odpowiedniemu nachyleniu ścian kopca do promieni oraz materiałowi, który wypełnia wnętrze kopca. Są to szczątki roślinne, które dostarczają ciepło w procesie rozkładu. Mrówki są bardzo malutkie, ale mają mięśnie jak wiele innych stworzeń. Jak na swoją wielkość są też niesamowicie sprawne.

14 14 SPOŁECZEŃSTWO Obsesje dnia codziennego Te drobiazgi, z pozoru nieszkodliwe dziwactwa, z czasem mogą zatruć ci życie. Nawyki, którym nie jesteś w stanie powiedzieć nie, bywają przejawem zaburzeń o charakterze obsesyjno-kompulsywnym. Teraz okazuje się, że chorobie sprzyja przesiadywanie na portalach społecznościowych. Brytyjska pływaczka olimpijska Rebecca Adlington przyznała publicznie, że cierpi na zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, chorobę, która dotknęła również Rafaela Nadala i szereg innych gwiazd. Młoda, 22-letnia sportsmenka toleruje tylko parzyste numery. Jeśli natrafię na liczbę nieparzystą, wpadam w panikę wyznała. Budzik mogę nastawić na drugą, czwartą albo szóstą. Nie ma mowy, żeby zadzwonił o piątej albo o siódmej. Gdyby tak się jednak stało, szykowałabym się na katastrofę. Zaburzenie obsesyjno- -kompulsywne żywi się ludzkim lękiem. Im mniej pewnie się czujemy, tym więcej energii włożymy w to, by szukać rozmaitych zabezpieczeń. Co ciekawe, właśnie okazuje się, że serwisy społecznościowe w rodzaju Twittera czy Facebooka mogą zwiększać poziom wewnętrznego niepokoju. Osoby cierpiące na obsesje próbują radzić sobie z lękiem, powtarzając uspokajające czynności. I tak niektórzy będą wielokrotnie upewniać się, czy zakręcili kurek z gazem, inni będą bardzo często myć ręce, aby pozbyć się zarazków. Dla osób z profilem na Facebooku czynnością asekuracyjną może być wielokrotne logowanie się do serwisu, by sprawdzić, czy nie ma tam czegoś nowego. Uspokojenie, które wynika z zapoznania się z aktualnym stanem strony, w rzeczywistości jest ułudą. Bo w istocie wykonywanie czynności, do których czujemy się zmuszeni, pogarsza stan naszej nerwicy. Leczenie osoby z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym polega na wyciszeniu myśli i uporządkowaniu trybu życia chorego. Im człowiek jest spokojniejszy, w tym mniejszym stopniu pada ofiarą nękających go myśli i nie czuje się zmuszony do wykonywania czynności asekuracyjnych. Niestety, portale w rodzaju Facebooka czy Twittera wyrządzają ludziom ze skłonnością do obsesji wiele zła. Osoba beztroska z natury łatwo poradzi sobie z presją aktualizowania swej tablicy, a po wylogowaniu się przestanie rozmyślać o tym, co właśnie wypisują znajomi. Internauta podatny za zaburzenie obsesyjno-kompulsywne z kontem na portalu społecznościowym spokoju już nie zazna. Przeświadczenie, że trzeba szybko i często aktualizować swój profil, może mieć bardzo niszczycielskie skutki. W dodatku użytkownik czuje się pod presją, by napisać odpowiedni post albo dobrze skomentować czyjąś wypowiedź. To, co doda, musi być inteligentne albo zabawne. Tylko najlepsze wpisy mają rację bytu w wirtualnej przestrzeni. Dlatego internauci z obsesją nieustannie zastanawiają się nad treścią komentarzy, jakie umieszczą na stronie. Logowanie się do profilu staje się swoistym rytuałem. Dyktuje rytm życia, wiąże się z przymusem. Staje się częścią codziennej rutyny, przybiera postać zwyczaju. Jeśli nawyk weźmie górę, może całkowicie zapanować nad życiem chorego. Osoba z obsesją czuje lęk, jeśli nie może się zalogować, wpada w panikę, jeśli nie wie, jak uaktualnić swój profil i zadręcza się pytaniem, czego tam brakuje. Dlatego, jeśli chcesz się przed tym uchronić, nasza podstawowa rada brzmi: ogranicz ilość czasu w sieci. Zajmij się też innymi czynnościami. Nie odkładaj na później telefonu do przyjaciela, a najlepiej umów się z nim osobiście. Walcz z pokusą zbyt częstego logowania się do Obsesje to powracające myśli, wyobrażenia i impulsy, które zakłócają świadomość Fot. archiwum serwisu i uaktualniania swoich danych. Czytaj tylko te posty, które zamieszczają naprawdę bliskie ci osoby. Ale jeśli już cierpisz na zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, nie martw się nie jesteś sam. Oto lista kilku sławnych i bogatych, którzy też nie radzą sobie z wewnętrznym przymusem powtarzania zbędnych czynności. 1. Wayne Rooney: Zniszczyłem dziesiątki suszarek, bo zostawiałem je włączone. Dźwięk, jaki wydają, pomaga mi zasnąć. Tymczasem moja żona Coleen nie toleruje ani włączonego odkurzacza, ani nawet wentylatora. 2. Alesha Dixon: Tak, dobrze znam to zaburzenie. Bliscy śmieją się ze mnie i nazywają Moniką po bohaterce u»przyjaciele«, która obsesyjnie sprząta. Zawsze mi się wydaje, że w domu jest bałagan. A bałagan mnie deprymuje. 3. Katy Perry: Obsesje dopadają mnie, kiedy jestem w trasie koncertowej. Jeśli znajdę w torebce pęknięte pudełko z kosmetykami do makijażu, dostaję szału. Ale najgorzej się czuję, gdy zauważę, że na okularach przeciwsłonecznych są ślady lepkich palców. Czegoś takiego znieść już nie mogę. 4. Megan Fox: To prawdziwa choroba. I ja ją mam. Nie jestem w stanie jadać w restauracji, używając publicznych sztućców. Sama myśl o tym, że czyjeś usta dotykały mojego widelca, pozostawiając na nim bakterie, zniechęca mnie do posiłku. 5. Jessica Alba: Miewam obsesje na punkcie dokładnie wykonanego zadania. Wydaje mi się, że to dość charakterystyczne dla aktora. W zasadzie ta cecha pomaga mi w pracy. 6. Paul Gascoigne: Mógłbym zrezygnować z leków, ale to by oznaczało, że będę dotykał przedmioty po dziewięć razy, a nie trzy razy jak teraz. Cóż, dobrze, że w chorobie nie robiłem tego 27 razy. Zaczęło się od pięciu, potem doszło do siedmiu i wreszcie do dziewięciu. The Sun

15 ROZRYWKA 15 Uśmiechnij się Hrabia robi wyrzuty lokajowi: - Janie, dlaczego powiedziałeś hrabinie, o której godzinie wróciłem do domu? Przecież prosiłem cię o dyskrecję! - Wcale nie powiedziałem! Kiedy pani hrabina spytała, o której godzinie pan hrabia wrócił, a ja odpowiedziałem jej, że nie patrzyłem na zegarek, ponieważ jadłem akurat śniadanie. *** Jedzie dresiarz samochodem. Słyszy komunikat: Uwaga! Jakiś wariat na autostradzie A4 jedzie pod prąd. Oburzony krzyczy: - Jeden wariat?! Tu są tysiące wariatów! *** Rozmawia dwóch pracowników: -Jak długo przemawiał nasz szef? -Trzy godziny. -A o czym mówił? -Tego nie powiedział. *** Na lekcji polskiegonauczycielka pyta Jasia: -Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? Na to Jasio: -Kiedy mamy słaby wzrok. *** Idą dwa pijaki po torach. - Coś długie te schody. - I poręcz taka niska. - O, winda jedzie. *** Siedzi pijany facet w barze i wpatruje się w wentylator. Nagle mówi do przechodzącego kelnera: - Panie, zobacz pan jak ten czas szybko leci. *** Przychodzi blondynka do lekarza ze spalonymi uszami. Lekarz się pyta: - co pani dolega? - no bo prasowałam, a z przed pokoju zadzwonił telefon, a ja odruchowo przyłożyłam żelazko do ucha. - a dlaczego ma pani spalone drugie? - a bo chciałam zadzwonić po pogotowie... FOTODOWCIP Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie dokończenie złotej myśli Jeana Paula Sartre a. Ułożył Kazimierz Wołodko ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 8 LIPCA Poziomo: Tryton, rolak, jar, Aneta, ukaz, karma, ostan, Krk, komes, amarant, ber, dalia, brukiew. Pionowo: aktor, wydra, skarb, ora, kakadu, Onon, anorak, Lear, Mali, skat, mienie, kasa, staw. Hasło: Kolubryna KALENDARIUM Wtorek (12.VII) jest 193 dniem roku. Do końca roku pozostało 172 dni. Znak Zodiaku Rak. Wschód słońca Zachód Długość dnia 16 godz. 54 min. Księżyc I kwadra zmarł Erazm z Rotterdamu (właśc. Gerhard Gerhards, ur. 1467), holenderski filolog i filozof, jeden z najwybitniejszych humanistów epoki Odrodzenia zmarł Louis Jaques Daguerre (ur. 1787), francuski malarz, dekorator, wynalazca (wraz z J. Niepcem) pierwszej techniki fotograficznej zmarł Jan Żarnowski (ur. 1852), prezes Najwyższej Izby Kontroli RP w latach ; pochowany na Rossie we wsi Uzdowo na granicy z Prusami Wschodnimi (około 20 km od miejsca bitwy) odsłonięto pomnik Zwycięstwa pod Grunwaldem.

16 16 TELEWIZJA 6.00 Labas rytas 9.00, 16.00,,Makleodo dukterys. Serialas 10.00, 18.45,,Komisaras Reksas. Detekt. as Ant svarstyklių Skirmanto Sasnausko jubiliejinis koncertas 13.45, Nacionalinė paieškų tarnyba Myliu krepšinį m. Europos krepšinio čempionatui artėjant 15.00,,Volkeris, Teksaso reindžeris. Veiksmo as 17.00,,Senis. Serialas Šiandien (su vertimu į gestų kalbą) 20.25, Loterija,,Perlas Panorama Stilius Vasaros ritmu. Geriausios LRT melodijos Vakaro žinios 23.30,,24 valandos. Veiksmo as. N , Gustavo enciklopedija 8.25, 16.25,,Kurmis ir.... Anim. as 8.35, 16.35,,Pašėlę Tornberiai. Anim. as 9.00 Labas rytas 11.30, Muzikos pasaulio žvaigždės Miesto kodas Sietynas 13.30,,Makleodo dukterys. Serialas Čiurlionio kodas Septynios Kauno dienos Vienas eilėraštis Gyvenimas gražus 17.50,,Likimo valsas. TV as Kaimo akademija 19.05,,Dviese sūpuoklėse. TV filmas 20.15,,Veidai. Lietuvių dok. meistrai 21.10,,Triumfo arka. Auksinio balso konkursas 23.00,,Lemtingi metai. Vaid. filmas Panorama 0.30 Valstybinio choro,,vilnius 40-mečio koncertas 6.20, 13.10,,Superdidvyrių komanda. Anim. as 6.50, 13.40,,Policijos akademija. Anim. as 7.20, 14.10,,Tomo ir Džerio pasakos. Anim. as 7.50,,Mano nuodėmė. Telenovelė 8.50 KK2. N-7. Infošou 9.50,,Super KK2. Infošou 9.50 FTB. Publicistikos laida 10.40, 19.40,,Pavogta laimė. Serialas Farai 12.10, Kitas! Realybės šou , Pričiupom! Humoro laida 14.40,,Drakonų kova Z. Anim. as 15.40,,Elenos paslaptis. Telenovelė 16.40,,Meilė ir kančia. Telenovelė 17.40,,Dabar ir visada IV. Serialas 18.45, Žinios Farai Aš myliu Lietuvą. Realybės šou 22.30,,Galutinis tikslas 2. Veiksmo trileris. N ,,Vampyro dienoraščiai. Mistinė melodrama. N ,,Ozas. Veiksmo as. N , Televitrina 7.15, 14.35,,Smagiausios akimirkos. Humoro laida 8.15, 17.35,,Miesčionys I. Humoro as 9.00,,Mobis Dikas ir Mu paslaptis. Anim. Serialas 10.00, 16.50,,Dapkai ir Butkai. Situacijų komedija 10.45, 19.20,,Be recepto. Gerų patarimų žurnalas 11.15, 18.20,,Julija. Melodrama 12.45,,Granlundos palikimas. Romantinė drama 15.15, Baimės faktorius 16.20,,Linksmasis našlys. Situacijų komedija Žinios 20.25, 1.20,,Karštas vakaras. Inf. žurnalas 21.00,,Rameno mergina. Romantinė komedija 0.10,,Mentai. Sudužusių žibintų gatvės. Serialas ,,Bamba. S 6.40 Teleparduotuvė 6.55, 14.10,,Hana Montana. Serialas 7.25, 15.10,,Simpsonai. Anim. as 7.55, 8.25,,Mano vaikinai. Komedija 8.55,,Meilės sūkuryje. Drama 10.00,,Moterys meluoja geriau. Serialas 10.30,,Širdys paklydėlės. Drama Vasara pagal Rūtą Pasirink mane. Pasimatymų šou Norite tikėkite, norite - ne! 13.40,,Futurama. Anim. Serialas 14.40,,Legenda apie Tarzaną. Anim. as 15.40,,Aurora. Drama 16.40,,Marinela. Drama 17.40,,Svotai. Serialas TV3 žinios Prieš srovę Ūkininkas ieško žmonos Pasirink mane. Pasimatymų šou TV3 vakaro žinios 22.00,,Vilko bilietas. Krim. drama 23.00,,Pasikeisti vietomis. Komedija 1.20,,CSI Majamis. Krim. as 2.10, 2.40,,Biuras. Komedija 6.54, TV parduotuvė 7.10 Teletabiai 7.40, 13.00, 21.00, 0.50 Reporteris 8.10, 17.20, Lietuva tiesiogiai 8.50, 15.00, 19.25,,Super L.T.. Pramoginė laida 9.20, 15.30, 0.20,,Pora kaip tvora. TV as 9.45, 16.05,,Kas tu toks?. TV žaidimas Namų daktaras 11.10,,Šeimų dvikova -,,Akropolio turnyras. TV žaidimas 12.05,,Skonio reikalas. Kulinarinių kelionių laida 14.00, 18.15, 23.15,,Sodo detektyvės. TV as 16.00, 17,00, Žinios minučių. Informacinė laida 20.25,,Griūk negyvas!. Humoro laida 22.15,,Zona. TV as. N , Teleparduotuvė 8.40,,Tazmania. Anim. as 9.10,,Edas, Edis ir Edys. Anim. as 9.40,,Antinas Gudruolis. Anim. as 10.05,,Supermergaitės. Anim. as 10.30,,Nenugalimieji. Kovos tęsiasi. Anim. as 11.00,,San Francisko raganos I. Serialas 12.00,,Gilmoro merginos. Serialas šeimai 13.00,,Velniūkštė. Telenovelė 14.30,,Draugai V. Humoro as. N , 0.20,,Naujieji Robino Hudo nuotykiai.nuotykių a 16.00,,Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. N ,18.00 Особое мнение. Экономические новости Мультфильмы Вечерние новости из Америки. 9.00, 15.00, 2.00 Персона нон грата , 21.00, 3.00 Мамочка, я киллера люблю Арт-навигатор Американский ликбез Сканер Худ. ф. Смотри в оба ,1.00 Особое мнение ,5.00 Улицы разбитых фонарей , 4.00 Клинч Большой дозор Сейчас в мире Худ. ф. Это мы не проходили Телеканал Доброеутро Жить здорово! 11.00,14.00 Новости (с субтитрами) Хочу знать Модный приговор Другие новости ,4.50 Понять. Простить Давай поженимся Федеральный судья , 1.05 Детективы , 5.50 Обручальное кольцо Пусть говорят , 0.35 След Время. Литовское Время Новости спорта + Погода (на рус. яз.) Хиромант. Линии судеб Валентина Толкунова. Буду любить я вас всегда , 6.50 Литовское Время + Новости спорта + Погода (на лит. яз.) Заколдованный участок Худ.ф. Ze фильм Худ.ф. Лорд-Вор Музыкальный проект Первого 6.20 Приключ. ф. Кортик, 1 с. 7.35, Панорама. 8.05, Худ. ф. Любовь как любовь. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Новости Слово митрополита Филарета в День Святых апостолов Петра и Павла Время футбола Белорусское времечко Вокруг планеты Преступление века , 0.55 Историко-биографический ф. Крест милосердия Врачебные тайны Врачебные тайны плюс Док. ф. Ангелина Жизнь как жизнь. Ток-шоу Культпросвет Тысячелетие Приключ. ф. Кортик, 2 с Деловая жизнь Обратный отсчёт Док. ф. Ступени Альбарутения Сфера интересов Славянский базар Дневник Славянский базар Конкурс исполнителей эстрадной песни Граница Утро России Сказочные красавицы. Жизнь после славы , 13.00, 15.00, Вести ,3.40 Ефросинья С новым домом! О самом главном Жизнь, которой не было , Кулагин и партнёры Широка река , 2.55 Слово женщине Прямой эфир Цвет пламени Смерть шпионам! Вести.ru Фестиваль Славянский базар Вести Фильм Круг Профилактика Городок Мелодрама Игра воображения Комедия

17 TELEWIZJA ,,Keršto bučiniai. Telenovelė. N ,,Terminatorius. Saros Konor kronikos. Veiksmo as 19.00, 23.20,,Detektyvė Džonson. Serialas 20.00,,Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai Krim. as. N ,,Garbingi žmonės. Krim. trileris. N , Teleparduotuvė 9.30 Tavo augintinis 10.00, 16.00,,Angelas. Fant. veiksmo as 11.00, ,,Kobra 11. Nuotykių as 12.00, 18.00,,Keliautojas į praeitį.serialas 13.00, 20.00,,Vedęs ir turi vaikų. Komedija 14.00, 21.00,,Rezidentai. Komedija. N , 1.25 Heraklis. Legendinės kelionės 19.00, 0.30,,CSI Niujorkas. Krim. as Žurnalistai. Humoro laida 21.35,,Pakvaišę dėl Merės. Komedija. N ,,Pietų parkas. Anim. komedija. N Szansa na sukces - rozrywka 7.00, Opowiedz nam swoją historię 7.50 Matylda Przygrywka Ojciec Mateusz Pytanie na śniadanie - lato Makłowicz w podróży Barwy szczęścia , 20.30, 2.30 Wiadomości Radio Romans Złotopolscy Ranczo Polska Festiwal Piosenki Zaczarowanej im. Marka Grechuty Gniewko, syn rybaka Teleexpress 19.10, 1.45 Radio Romans Dzika Polska 20.15, 2.15 Podróże kapitana Klipera Determinator Mazurska Noc Kabaretowa - rozrywka Pogoda Polska Mrok Nosowska - Milena - muzyka 1.25 Pamiętaj o mnie - muzyka 3.10 Egzamin z życia 6.10, 6.40 Misja Martyna - extra - rozrywka 7.10, 7.40 Na Wspólnej , 8.45, 15.55, W roli głównej - rozmowa 9.20, Zaklinaczka duchów , Kobra - oddział specjalny , Bez śladu Telezakupy Granie na ekranie - rozrywka Apetyt na kasę - rozrywka 14.55, B jak brzydula Ostry dyżur Jeremiah Johnson - western Agenci NCIS Z dnia na dzień - komedia 2.00 Arkana magii rozrywka 7.00 Kawa czy herbata? 9.00, 13.00, 16.00, Wiadomości 9.05 Pogoda poranna 9.10 Polityka przy kawie 9.25 Telezakupy 9.55 Dlaczego? Po co? Jak? - magazyn Rodzinka Dinka - magazyn Nurkuj, Olly! - anim Kajtuś - anim Gwiezdne wojny. Wojny klonów - anim Pokój obyczajowy Szerokie tory - reportaż Agrobiznes 13.45, Klan - telenowela Królowie śródmieścia - obyczajowy Przebojowa noc Pogoda Polska Pięknieje Plebania - telenowela Natura w Jedynce - dok Drużynowy Puchar Świata na żużlu - Kronika Teleexpress Pogoda Doręczyciel - obyczajowy Londyńczycy - obyczajowy Wieczorynka Pestka - melodramat 23.10, 0.05 Pod osłoną nocy Czas Cyganów - komediodramat 3.30 Na wolność - dramat 6.50 Apetyt na życie Egzamin z życia Na dobre i na złe Pytanie na śniadanie - lato Telezakupy Familiada - teleturniej Sztuka życia Tak to leciało! - teleturniej Pręgowani bracia - film przyrodniczy Lokatorzy Czterdziestolatek Pytanie na lato Panorama Kraj Gorący temat Laskowik & Malicki - widowisko rozrywkowe Jeden z dziesięciu - teleturniej Panorama Sport Telegram Czarne chmury Sąsiedzi - komediowy Złoto dezerterów - komedia Zabójcze umysły Czas honoru Weiser - dramat psychologiczny 3.10 Defekt - sensacyjny 9.05, 9.15, Po trochu wyciągane z lochu, czyli Archiwizja Kariera Nikodema Dyzmy Film animowany Uniwersytet letni - Ciało i wyobraźnia - Sztuczne ciało - widowisko kameralne Reportaż Uniwersytet letni - Notacje Artystyczne - Jan Tarasin Szerokie tory - Jeden dzień z życia rolnika w Gruzji Film dok Hiroszima, moja miłość - dramat Anna German - portret - film dok Mój brat jest jedynakiem - film obyczajowy Za chwilę dalszy ciąg programu; program rozrywkowy Program rozrywkowy Być Cyganem - Marzenia Ferdiego - cykl dok Arcydzieła muzyki klasycznej Miłość i śmierć w Wenecji - dramat Niemcy - dramat 1.15 Plan dziewięć z kosmosu - film science fiction 2.45 Errata do biografii - Anna Langfus 3.15 Sztuka mediów - magazyn Мымра Мелодрама Пизанская башня Фильм-сказка Русичи Драма Комедия Самоубийца Комедия Юбилей Драма Любка Драма Юрьев день Мелодрама Материнский инстинкт Боевик Хорошие и плохие. 9.30, 13.30,1.30 Ралли-рейд. Шелковый путь. 9.45, 13.45, Велоспорт. Национальный тур. Тур де Франс , 18.45, 2.15 Вот это да!!! Снукер Футбол. Кубок мира до 17 лет , 1.25 Новости Бокс. Супербои Бокс. Поединок за титул чемпиона мира по версии WBA. Средняя весовая категория Автоспорт. Суперкубок Порше 1.45 Суперспорт. Чемпионат мира 8.00,15.45 Пятая передача. 8.25, 13.00, 0.00, 3.55 Гигантские корабли. 9.20, 20.00, 6.10 Как это работает? 9.50, 20.30, 6.40 Из чего это сделано? 10.15,19.00,4.50 Разрушители легенд , 17.10, 7.05 Крутой тюнинг Экстремальная рыбалка Полёты вглубь Аляски Первым делом - самолёты , 21.00, 2.00 Тор Gеаr , Помешанные на трюках ,22.30,3.00,3.25 Демонтаж Грандиозные переезды Сверхлюди Молниеносные катастрофы. 6.00, 7.55, 11.30, 14.35, 17.30, 20.30, События Торгаши Энциклопедия Док. ф. 9.15, 16.45, Чёрная богиня. 9.55, 11.20, 13.55, 15.35, Телемагазин Православная энциклопедия , 2.35 Врачи ,17.55, 0.30 Огонь любви , Док. ф , Док. с Сто вопросов взрослому Порядок действий Мультфильм Гуси-лебеди , 4.50 Сердцу не прикажешь Док. ф Петровка, Док. с. Эрмитаж. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, Сегодня Чрезвычайное происшествие. Расследование Кулинарный поединок. 8.35,14.30,17.35, 2.05 Обзор. Чрезвычайное происшествие Едим дома! 10.00, 1.15 До суда Суд присяжных Час Волкова Кремлёвские дети. Игорь Смирнов. Его отец создал СМЕРШ Шнур вокруг света Возвращение Мухтара Москва. Три вокзала, 3-4 с Литейный Супруги Худ. ф. Дело тёмное Давайте мириться! Шоу-бой Караул При исполнении служебных обязанностей , Ярослав Мудрый, 1-2 с , Арифметика любви , Собачий пир , 0.25 Сильва , 1.55 Звёздочка моя ненаглядная , 3.35 Худ. ф. Золотая баба.

18 18 OGŁOSZENIA KUPNO Kupię płynne paliwo do pieców w cenie do 2 litów/l. Tel SPRZEDAŻ KOSBUD systemy ociepleń. Sprzedaż materiałów i ocieplenie budynków. Cena producenta. Vilnius, tel.: , , Sprzedajemy dębowe i brzozowe brykiety trocinowe, białoruskie brykiety torfowe i granule opałowe. Tel Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w Wirszuliszkach, nowe drzwi i okna, ciepłe, według eksploatacji, 2 balkony. Niedrogo! Tel Sprzedam niedrogo młode kozy i dwie kózki (3 miesięczne). Tel Sprzedam krowę, po dwóch cielętach. Cena do uzgodnienia, rej. wileński. Tel.: , USŁUGI 8-dniowy wypoczynek z wygodami w Połądze: Hotel Zunda, w Świętej: Salduvė, Vaivorykštė. Dojazd i zakwaterowanie od 380 Lt. Tel.: , , Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa zaprasza młodzież na naukę następujących specjalności: PO SZKOLE PODSTAWOWEJ Pracownik obsługi techniki Czas trwania nauki 2 lata i 10 miesięcy. Zdobywa się wykształcenie średnie. Kształcenie w zakresie budowy oraz obsługi technicznej, i naprawy samochodów i ciągników, technologii rolniczych, kreślenia, komputerów i przedsiębiorczości. Dodatkowe kwalifikacje: prawo jazdy kategorii B, C1 oraz traktorzysty TR1, TR2, SZ. Kucharz Zdobywa się wykształcenie średnie. Czas trwania nauki 2 lata i 10 miesięcy Zakres nauczania: technika sporządzania potraw, sztuka dekorowania dań, podawania do stołu, zasady przygotowania potraw dietetycznych, żywienia dzieci oraz organizowania imprez okolicznościowych. PO SZKOLE ŚREDNIEJ Mechanik samochodowy Czas trwania nauki 2 lata. Kształcenie w zakresie budowy i działania silników, konstrukcji i eksploatacji samochodów. Dodatkowe kwalifikacje: prawo jazdy kategorii B, C1. Organizator turystyki wiejskiej Czas trwania nauki 2 lata. Kształcenie w zakresie organizacji wszelkiego rodzaju rekreacji i turystyki, geografii, organizacji podróży, przyrodniczych zasobów rekreacyjnych, etnografii ogólnej i dziedzictwa kulturowego, architektury krajobrazu, hotelarstwa, żywienia, marketingu, finansów. Pracownik drobnej przedsiębiorczości Czas trwania nauki 2 lata. Kształcenie w zakresie marketingu, menedżerstwa, towaroznawstwa, rachunkowości, ekonomii, psychologii i komunikacji, informatyki i zastosowania komputerów, podstaw organizacji i prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Uczniowie po szkole średniej i podstawowej są przyjmowani na podstawie wyników szkolnych egzaminów i ogólnych postępów w nauce. Wstępujący składają następujące dokumenty: podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły, dokument potwierdzający tożsamość, zaświadczenie lekarskie (formularz 086/a), 4 fotografie 3x4. Dokumenty są przyjmowane w dni robocze od godz. 8 do 16. Szczegółowe informacje pod tel Szkoła czeka na Was!

19 Czy wiesz, że... Impala uciekając potrafi wykonać skok 3 m w górę i 10 m w dal Wpadka głupiego przestępcy Jonathan Ochola został skazany za udział w rozboju i kradzież 500 funtów, gdy policja z Portsmouth odkryła, że napisał o nim w swoim pamiętniku. Początkowo Ochola przekonywał policję, że gdy jego przyjaciel okradał sklep, on spokojnie oglądał mecz, siedząc w swoim fotelu. W rzeczywistości spędzał ten czas w inny sposób wymachując imitacją broni przed oczami ekspedientki i prowadząc samochód, którym wraz z partnerem uciekał z miejsca Sześć dużych worków z drobnymi monetami otrzymała jako wypłatę pracownica prywatnej firmy w bułgarskim mieście Szumen. przestępstwa. Prawda wyszła na jaw, kiedy policjanci znaleźli w mieszkaniu Ocholi pamiętnik, a w pamiętniku przy dacie przestępstwa zapis: Jedź do Portsmouth. Szykuje się napad. Podczas kolejnego przesłuchania Ochola, zaskoczony odkryciem policjantów, przyznał się do przestępstwa i własnej głupoty. Rzadko zdarza się, że wpada nam w ręce tak dobry dowód jak ten powiedział zadowolony z gładkiego rozwiązania sprawy detektyw Mel Sinclair. Otrzymała wypłatę w... monetach Sylwia Welikowa została wezwana przez swojego szefa w piątek po godzinach pracy (i zamknięciu banków), by otrzymać wypłatę za poprzedni miesiąc. Wręczono jej sześć worków z drobnymi monetami o łącznej wadze 18 kg i równowartości 230 lewów (397 Lt). Wysokość zarobku jest o 5 euro niższa od płacy minimalnej w Bułgarii. Ważąca 50 kg kobieta nie była w stanie podnieść worków i musiała wezwać do pomocy męża z samochodem. Mówi, że czuje się obrażona. Jej zdaniem w grę wchodzi zemsta szefa za doprowadzenie do dwóch inspekcji w sprawie naruszenia praw pracowniczych w firmie. Inf. agencyjne Olbrzymia góra lodowa, która w ubiegłym roku oderwała się od jednego z lodowców Grenlandii, zbliża się do wybrzeża Kanady! A PROPOS Gigantyczna góra lodowa zbliża się do Kanady W sierpniu 2010 roku z grenlandzkiego lodowca oderwał się odłamek o wielkości 250 km kwadratowych, czyli prawie 4 razy większy od Litwy. Aktualnie olbrzym ma powierzchnię około 62 kilometrów kwadratowych, waży 4 miliardy ton (!) i dryfuje przez Atlantyk z prędkością 600 metrów na godzinę. Mniej więcej za trzy tygodnie dotrze do Nowej Funlandii lub półwyspu Labrador. W 2010 roku lodowiec grenlandzki roztapiał się w rekordowym tempie. W najbliższych dekadach spowoduje to poważne podniesienie poziomu mórz. Lodowiec na Grenlandii tak bardzo się rozpuścił, że na jego powierzchni utworzyły się jeziora, rzeki, a nawet wodospady. Poprzedni sezon był wyjątkowy, w niektórych rejonach roztopy trwały nawet o 50 dni dłużej niż zwykle mówi dr Tadesco. W 2010 roku rozpoczęły się także zbyt wcześnie, pod koniec kwietnia i trwały aż do drugiej połowy września. Latem 2010 roku na Grenlandii temperatura przekraczała normę o 3 stopnie Celsjusza. W Nuuk, grenlandzkiej stolicy, zanotowano najcieplejsze wakacje w historii pomiarów, czyli od 1873 r. Wraz ze wzrostem temperatury na Grenlandii o 1 stopień Celsjusza, wskaźnik wzrostu poziomu mórz podnosi się o 10 % - tłumaczy prof. Konrad Steffen z University of Colorado. Roztapianie się pokrywy lodowej na biegunach pod wpływem promieni słonecznych jest nieodłącznym elementem problemu katastrofalnego ocieplania się klimatu. Oceany przez to przybierają, a co za tym idzie podnosi się poziom mórz na całym świecie, w zakątkach oddalonych od Grenlandii o tysiące kilometrów. Co gorsza topnienie lodowców jest jak perpetuum mobile: im większa część pokrywy lodowej zostaje roztopiona, tym szybciej topią się kolejne warstwy. Naukowcy odkryli dlaczego tak się dzieje. Najbardziej zewnętrzną pokrywę lodowca stanowi świeży śnieg, poniżej znajduje się śnieg bardziej ubity, a w głębi goły lód. Puszysty śnieg odbija około 85% promieni słonecznych, a mokry 50 proc. Znajdujący się głębiej lód ma bardziej skupioną strukturę cząsteczkową, przez co jest ciemniejszy. Pochłania przez to więcej promieniowania, a zatem gromadzi większą energię, co prowadzi do szybszego topnienia. Procesu tego nie sposób powstrzymać. Poziom mórz będzie stale rósł, aż osiągnie średnią wartość około 1 metra w 2100 r. powiedział Martin Sommerkorn, ekspert klimatyczny z World Wildlife Fund. Efekt cieplarniany jest nie do podważenia. Wiele terenów przybrzeżnych, a także wiele małych wysp, niebawem znajdzie się pod wodą. Odłamek o wielkości 250 km kwadratowych, czyli prawie 4 razy większy od Litwy., oderwał się od grenlandzkiego lodowca Fot. archiwum

20 20 A PROPOS... POGODA Najważniejsze w takich mistrzostwach to luz, pogoda ducha i nieustający, dobry humor Fot. ELTA Niemowlę przeżyło karambol Sześciomiesięczne dziecko przeżyło zderzenie czterech aut na autostradzie prowadzącej do Auckland. Za kierownicą samochodu siedział dziadek cudownie ocalałego malucha. W chwilę po wypadku mężczyzna zmarł. Jego żona powiedziała, że będzie on żył w ciele sześciomiesięcznego wnuczka, który przeżył karambol. Aida żona mężczyzny, który zginął, siedziała na miejscu pasażera. Ich córka Karen, która była w trzecim miesiącu ciąży wraz ze swoim sześciomiesięcznym synem siedzieli na tylnym siedzeniu. Pamiętam wszystko z tego wydarzenia. To, co Chłopiec przyciąga metal Chłopiec-magnes z Brazylii przyciąga do siebie metalowe przedmioty. O rzekomo magnetycznych właściwościach 11-latka z położonego na północnym wschodzie kraju miasta Mossoro nagłośniła miejscowa telewizja. Brazylijska telewizja Globo pokazała zdjęcia, na których Paulo David Amorim pokazuje, jak do jego pleców, klatki piersiowej i brzucha przyciągane są widelce, noże, nożyczki, patelnie i inne metalowe przedmioty. usłyszałam to wielki huk. Nie wiedziałam, co się stało. Wszystko działo się tak szybko dodaje Aida. W momencie kiedy auto zostało uderzone, ich córka poprawiała dziecko w jego foteliku samochodowym. Miejsce było właściwie zabezpieczone, ale chłopiec czuł się niekomfortowo, więc Karen chciała go poprawić. Mały Peter, nazwany tak po swoim dziadku, w momencie uderzenia wypadł z auta i wylądował pięć metrów od drogi. Został znaleziony na autostradzie, pięć metrów od wypadku. Policja powiedziała nam, że to niewiarygodne, że przeżył powiedziała Aida. Jego ojciec powiedział w rozmowie z telewizją, że zdecydował się przetestować zdolności syna, kiedy usłyszał o podobnym przypadku w Chorwacji. Chłopiec twierdzi, że był zdumiony, kiedy okazało się, że widelec i nóż przyczepiły się do jego ciała. Przyznaje, że w szkole koledzy nazywają go chłopcem-magnesem". Lekarz, który go zbadał, twierdzi, że jest to pierwszy taki przypadek w jego 30-letniej karierze medycznej. Dzisiaj krótkotrwałe deszcze, miejscami zagrzmi. Temperatura od 19 do 24 stopni. Jutro bez większych opadów. W nocy i rano lokalne zamglenie. Temperatura w nocy 9-14, na wybrzeżu 15-17, w dzień stopni. D3 prosty sposób na przedłużenie życia Witamina D3 zmniejsza śmiertelność starszych osób, zwłaszcza kobiet z domów opieki wskazuje najnowsza analiza Cochrane Library, niezależnej internetowej bazy przeglądów naukowych na ważne tematy medyczne. Z licznych dotychczasowych badań wynika, że optymalny poziom witaminy D w organizmie ma pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie i może obniżać ryzyko nie tylko osteoporozy i złamań, ale też chorób układu krążenia oraz niektórych nowotworów złośliwych. Jednak analizy dotyczące skuteczności witaminy D w zmniejszaniu śmiertelności ludzi nie doprowadziły do jednoznacznej konkluzji. Nie udało się tego dowieść nawet w opublikowanej kilka lat temu przez Cochrane Library metaanalizie (tj. analizie wyników wielu przeprowadzonych wcześniej badań). W międzyczasie pojawiło się jednak więcej prac na ten temat, dlatego naukowcy z międzynarodowego zespołu dokonali nowej analizy. W tym celu wybrali 50 badań spełniających pewne kryteria, które łącznie objęły ponad 94 tys. osób o średniej wieku 74 lata. Wszyscy uczestnicy pochodzili z krajów bogatych. Niemal 80 proc. z nich stanowiły kobiety. W badaniach tych część pacjentów zażywała witaminę D średnio przez dwa lata, a część nie stosowała nic lub brała placebo. Nasza analiza wykazała, że witamina D3 redukuje śmiertelność o 6 proc. Oznacza to, że trzeba by podawać preparat z tym związkiem 200 osobom przez ok. 2 lata, by ocalić dodatkowo jedno życie komentuje współautor najnowszej pracy przeglądowej dr Goran Bjelakovic z Uniwersytetu w Niszu w Serbiidr Bjelakovic. Witamina D3 (inaczej cholekalcyferol), występuje naturalnie w organizmach zwierzęcych, również w ludzkim. Powstaje w skórze pod wpływem promieni UV (ultrafioletu). Naukowcy nie stwierdzili wyraźnych korzyści z przyjmowania innych form witaminy D, jak np. witamina D2 (ergokalcyferol) występująca naturalnie w roślinach czy syntetycznych odpowiedników witaminy D alfakalcydol lub kalcytriol. Zaznaczają jednak, że zgromadzili znacznie mniej danych odnośnie przyjmowania tych postaci witaminy D, dlatego wnioski na ten temat trzeba formułować bardzo ostrożnie. Głównym źródłem witaminy D w organizmie człowieka jest skóra, która produkuje ją pod wpływem promieni słonecznych. Spośród pokarmów najbogatsze w ten związek są tłuszcze ryb morskich, zwłaszcza tran, czyli tłuszcz z wątroby dorsza atlantyckiego. Zawiera ją również mleko i inne mleczne przetwory. Suplementy witaminy D najlepiej zażywać po konsultacji z lekarzem. Inf. agencyjne

Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza

Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE PIĄTEK 30 LIPCA 2010 r. Nr.141 (16438) cena 1,20 Lt Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza W NUMERZE Za miesiąc otwarcie mostu w

Bardziej szczegółowo

Darmowe półkolonie dla każdego chętnego

Darmowe półkolonie dla każdego chętnego www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2014 r. Nr. 133 (17419) cena 1,20 Lt Darmowe półkolonie dla każdego chętnego Młodzi chłopcy pasjonują się koszykówką Około 250 dzieci w

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

HAZARD NA WYSPACH s.39 ŻYCIE WEDŁUG MUNKA s.48

HAZARD NA WYSPACH s.39 ŻYCIE WEDŁUG MUNKA s.48 s.24 ROK LIDERÓW s.30 WYWIAD Z BRODKĄ HAZARD NA WYSPACH s.39 ŻYCIE WEDŁUG MUNKA s.48 I S S N 1 7 4 1-1 1 7 4 6 nr 1 (156) 5 stycznia 2007 www.goniec.com s. 8 TEMAT NUMERU NUMERU pełen wrażeń i niepokoju

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 31 lipca 16 sierpnia 2012 nr 14 (162) Dyskusja o Wołyniu we Lwowie s. 8 Bitwa o media s. 4 Wańkowicz w Kosowie s. 16 14 Pułk

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 17 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

TERAZ 48 STRON. Konkurs. czyt. dalej s. 3. Olimpijskie historie Łukasz Wolski. Witaj szkoło Piotr Sutowicz. Wygraj Nagrody! Słowo numeru str 1

TERAZ 48 STRON. Konkurs. czyt. dalej s. 3. Olimpijskie historie Łukasz Wolski. Witaj szkoło Piotr Sutowicz. Wygraj Nagrody! Słowo numeru str 1 Słowo numeru str 1 100% polski kapitał TERAZ 48 STRON Konkurs Wygraj Nagrody! Polskie media Czytaj w całym Kraju nr 09/2015 (77) www.slowowroclawian.pl Cena 2.20 zł (w tym 8 % VAT) Olimpijskie historie

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Dodatek. Przychodząc na czerwcowy mecz z gwiazdami, pomożemy Marcelowi

Dodatek. Przychodząc na czerwcowy mecz z gwiazdami, pomożemy Marcelowi Dodatek Rok VII nr 207 26 maja 2011 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Joanna Michalak następne wydanie: 2 czerwca 2011 SPORT Pierwsze w historii Piłkarki ręczne KGHM Metraco Zagłębia Lubin

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

Film - podróż. bez barier 10-11. W trosce o nasze serca. Trio Basket na piątkę

Film - podróż. bez barier 10-11. W trosce o nasze serca. Trio Basket na piątkę W trosce o nasze serca Trio Basket na piątkę 3 6 MIEJSKI TYGODNIK BEZPŁATNY CZWARTEK, 28 SIERPNIA 2014 R. NR 34 (390) Film - podróż bez barier FOT. ARCHIWUM FESTIWALU Pod tym hasłem we wtorek rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Nagroda Lecha Wałęsy Jessica się uśmiechnęła Stocznia Szkuner - z kolan na nogi. www.twojwieczor.pl Nr 19/740 10 X 2013 ISSN 1640-9035

Nagroda Lecha Wałęsy Jessica się uśmiechnęła Stocznia Szkuner - z kolan na nogi. www.twojwieczor.pl Nr 19/740 10 X 2013 ISSN 1640-9035 Nagroda Lecha Wałęsy Jessica się uśmiechnęła Stocznia Szkuner - z kolan na nogi www.twojwieczor.pl Nr 19/740 10 X 2013 ISSN 1640-9035 Nowości w ofercie Kiełbasa chuda z szynki 95% mięsa z szynki Krakowska

Bardziej szczegółowo

Mostu nie skończą na czas!

Mostu nie skończą na czas! l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 39 (505) 25 PAŹDZIERNIKA - 7 LISTOPADA 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Mostu nie

Bardziej szczegółowo

Zorka zwiększa zatrudnienie

Zorka zwiększa zatrudnienie w numerze Kto jeszcze wystartuje? Miesięcznik Regionalny Nr 2 (320) 24 II 2014 r. Rok VIiI ISSN 1896-5164 Indeks 224065 Nakład udokumentowany: 20 tys. egzemplarzy Egzemplarz bezpłatny 316 OGŁOSZEŃ Jedna

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-2536 miesięcznik grudzień 2013 KEEP. BIS grudzień 2013

ISSN 1899-2536 miesięcznik grudzień 2013 KEEP. BIS grudzień 2013 ISSN 1899-2536 miesięcznik grudzień 2013 ^ KEEP CALM AND BECOME AN ENGINEER 3 Dzień dobry! Nie wiem jak u was, ale mnie zawsze okres listopad-grudzień motywował do pracy na studiach. Z dość prozaicznego

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK ARKA 2008 NA STYKU KULTUR, JĘZYKÓW, RELIGII KURIER NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE GALICYJSKI WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK HALINA

Bardziej szczegółowo

Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl

Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl www.redakcjapdf.pl DODATEK SPECJALNY 01/2009 POLSKA DROGA DO EURO Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego pismo warsztatowe Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego październik

Bardziej szczegółowo

Jak rozwiązać węzły? Lwie niespodzianki. Mobi(lne) miasto. Przedszkola w cenie. Śląski desant. 16/2009 (425) czwartek, 23 kwietnia 2009 r.

Jak rozwiązać węzły? Lwie niespodzianki. Mobi(lne) miasto. Przedszkola w cenie. Śląski desant. 16/2009 (425) czwartek, 23 kwietnia 2009 r. 2 4 7 Mobi(lne) miasto Od końca marca osoby zainteresowane stroną internetową Gliwic mogą ją przeglądać w telefonach komórkowych. Nowa witryna, przystosowana do wyświetlaczy popularnych komórek, jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Półserio maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Drudzy na pudle Centrum sportowe otwarte Gościu, siądź pod mym parasolem! Uczymy się dla siebie 2 PÓŁSERIO

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo