ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: Określa się standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzają- 1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz cego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, d, f i g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 2. Standardy, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3) Minister Edukacji Narodowej: K. Hall 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 49, poz. 411, z 2005 r. Nr 66, poz. 580, z 2006 r. Nr 226, poz. 1649, z 2007 r. Nr 207, poz oraz z 2008 r. Nr 235, poz. 1587), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705).

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 652 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. (poz. 652) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODACH, W KTÓRYCH KSZTAŁCENIE ODBYWA SIĘ W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH, TECHNIKACH, TECHNIKACH UZUPEŁNIAJĄCYCH I SZKOŁACH POLICEALNYCH Lp. Symbol cyfrowy Nazwa zawodu [01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych [02] Technik analityk [04] Technik budownictwa [05] Technik budownictwa okrętowego [06] Technik dróg i mostów kolejowych [07] Technik elektronik [08] Technik elektryk [09] Technik garbarz [10] Technik geodeta [11] Technik geofizyk [12] Technik geolog [13] Technik górnictwa odkrywkowego [14] Technik górnictwa otworowego [15] Technik górnictwa podziemnego [16] Technik hutnik [17] Technik hydrolog [18] Technik instrumentów muzycznych [19] Technik inżynierii środowiska i melioracji [20] Technik mechanik [22] Technik mechanizacji rolnictwa [23] Technik meteorolog [24] Technik ochrony środowiska [25] Technik obuwnik [26] Technik odlewnik [27] Technik papiernictwa [28] Technik poligraf [30] Technik technologii ceramicznej [31] Technik technologii chemicznej [32] Technik technologii drewna [33] Technik technologii szkła [34] Technik technologii odzieży [35] Technik technologii wyrobów skórzanych [37] Technik telekomunikacji [38] Technik transportu kolejowego [39] Technik urządzeń sanitarnych [40] Technik wiertnik [41] Technik włókiennik [42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych [45] Technik drogownictwa [46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym [47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego

3 Dziennik Ustaw Nr Poz [49] Technik budownictwa wodnego [50] Technik mechatronik [51] Technik cyfrowych procesów graficznych [52] Technik pojazdów samochodowych [01] Technik informatyk [02] Technik teleinformatyk [01] Fototechnik [04] Technik urządzeń audiowizualnych [05] Fotograf [06] Asystent operatora dźwięku [07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej [01] Technik nawigator morski [02] Technik żeglugi śródlądowej [03] Technik mechanik okrętowy [04] Technik rybołówstwa morskiego [05] Technik mechanik lotniczy [06] Technik awionik [01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy [02] Technik pożarnictwa [01] Technik hodowca koni [02] Technik leśnik [03] Technik ogrodnik [04] Technik pszczelarz [05] Technik rolnik [06] Technik rybactwa śródlądowego [07] Technik architektury krajobrazu [09] Technik technologii żywności [10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego [12] Technik przetwórstwa mleczarskiego [01] Asystentka stomatologiczna [03] Higienistka stomatologiczna [05] Ortoptystka [06] Ratownik medyczny [09] Technik dentystyczny [10] Technik farmaceutyczny [12] Technik masażysta [13] Technik ortopeda [14] Technik weterynarii [15] Terapeuta zajęciowy [16] Technik optyk [17] Protetyk słuchu [18] Technik elektroniki medycznej [19] Technik elektroradiolog [20] Dietetyk [21] Opiekunka dziecięca [01] Technik agrobiznesu [02] Technik ekonomista

4 Dziennik Ustaw Nr Poz [03] Technik handlowiec [04] Technik hotelarstwa [05] Technik obsługi turystycznej [07] Technik organizacji usług gastronomicznych [08] Technik turystyki wiejskiej [01] Technik organizacji reklamy [02] Technik spedytor [03] Technik eksploatacji portów i terminali [04] Technik logistyk [01] Technik administracji [02] Asystent osoby niepełnosprawnej [03] Opiekunka środowiskowa [04] Opiekun w domu pomocy społecznej [09] Florysta [02] Technik archiwista [03] Technik informacji naukowej [01] Technik rachunkowości [01] Technik prac biurowych [01] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych * [02] Technik usług pocztowych i finansowych [01] Kelner [02] Kucharz [05] Kucharz małej gastronomii [02] Opiekun medyczny [01] Fryzjer [02] Technik usług fryzjerskich [03] Technik usług kosmetycznych [01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia [01] Sprzedawca [02] Technik księgarstwa [01] Pszczelarz [01] Rolnik [01] Ogrodnik [01] Rybak śródlądowy [02] Górnik eksploatacji podziemnej [03] Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż [04] Kamieniarz [01] Betoniarz-zbrojarz [02] Cieśla [03] Monter budownictwa wodnego [04] Monter konstrukcji budowlanych [05] Monter nawierzchni kolejowej [06] Murarz [07] Renowator zabytków architektury [08] Zdun [01] Dekarz [02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

5 Dziennik Ustaw Nr Poz [03] Monter sieci komunalnych [04] Monter systemów rurociągowych [05] Posadzkarz [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie [07] Monter instalacji gazowych [08] Monter izolacji budowlanych [01] Malarz-tapeciarz [02] Kominiarz [03] Lakiernik [01] Blacharz [02] Monter kadłubów okrętowych [03] Blacharz samochodowy [04] Modelarz odlewniczy [02] Operator obrabiarek skrawających [03] Ślusarz [04] Kowal [02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń [03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [04] Mechanik pojazdów samochodowych [05] Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim [01] Elektryk [02] Elektromechanik pojazdów samochodowych [05] Elektromechanik [01] Monter-elektronik [02] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych [03] Monter mechatronik [01] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych [02] Monter instrumentów muzycznych [03] Mechanik precyzyjny [04] Optyk-mechanik [05] Zegarmistrz [06] Złotnik-jubiler [02] Introligator [01] Cukiernik [02] Piekarz [03] Rzeźnik-wędliniarz [01] Stolarz [02] Koszykarz-plecionkarz [01] Krawiec [02] Kuśnierz [03] Tapicer [04] Rękodzielnik wyrobów włókienniczych [01] Kaletnik [02] Obuwnik [03] Garbarz skór [01] Górnik eksploatacji otworowej [01] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

6 Dziennik Ustaw Nr Poz [02] Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych [03] Operator maszyn i urządzeń odlewniczych [01] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego [02] Operator urządzeń przemysłu szklarskiego [01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego [01] Drukarz [01] Operator maszyn w przemyśle włókienniczym [01] Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego [01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych [02] Operator maszyn leśnych [01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej * Zawód technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych nie jest ujęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zgodnie z 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z 2008 r. Nr 144, poz. 903 oraz z 2010 r. Nr 60, poz. 374) w roku szkolnym 2007/2008 przeprowadzono ostatnią rekrutację kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodzie technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia. Zawód: korektor i stroiciel instrumentów muzycznych symbol cyfrowy: 311[01] 1.1. rozróżniać rodzaje instrumentów muzycznych; 1.2. rozróżniać elementy budowy instrumentów muzycznych; 1.3. rozpoznawać rodzaje materiałów stosowanych do budowy instrumentów muzycznych oraz materiały do wykończenia ich powierzchni; 1.4. określać etapy procesów wytwarzania i wykańczania instrumentów muzycznych; 1.5. rozróżniać metody i techniki korekty instrumentów muzycznych; 1.6. rozróżniać sposoby i systemy strojenia instrumentów muzycznych. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, 2.1. dobierać sposoby wykonania i napraw elementów instrumentów muzycznych; 2.2. dobierać materiały do wytwarzania, wykańczania i napraw instrumentów muzycznych; 2.3. dobierać narzędzia do obróbki materiałów w procesie wytwarzania i napraw instrumentów muzycznych; 2.4. wskazywać narzędzia pomiarowe do kontroli parametrów technicznych elementów instrumentów muzycznych; 2.5. wskazywać metody korekty i strojenia instrumentów muzycznych; 2.6. dobierać narzędzia i urządzenia do metod i technik korekty instrumentów muzycznych; 2.7. szacować koszty wytwarzania i napraw instrumentów muzycznych stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wytwarzania i napraw instrumentów muzycznych; 3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wytwarzania i napraw instrumentów muzycznych; 3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami 3.4. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wytwarzania i napraw instrumentów muzycznych.

7 Dziennik Ustaw Nr Poz Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, i wykonywaniem z zadania o treści ogólnej opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac stroicielsko- -korektorskich związanych z przygotowaniem instrumentu muzycznego do celów koncertowych lub dydaktycznych na podstawie oceny stanu technicznego i dokumentacji. 1. Przeprowadzać analizę stanu technicznego instrumentów muzycznych na podstawie oceny technicznej, dokumentacji i pomiarów. 2. Dobierać metody korekty i strojenia instrumentów w odniesieniu do stanu technicznego. 3. Dobierać materiały i części zamienne do rodzaju usterek i uszkodzeń. 4. Dobierać narzędzia i przyrządy do wykonania operacji stroicielsko-korektorskich. 5. Dobierać przyrządy, techniki i urządzenia pomiarowe do kontroli wielkości parametrów właściwych dla przeprowadzenia korekty i strojenia instrumentów muzycznych. 6. Opracowywać, w formie schematu blokowego, projekty przebiegu operacji stroicielsko-korektorskich instrumentów muzycznych. 7. Wykonywać operacje stroicielsko-korektorskie instrumentów muzycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Sprawdzać stan techniczny instrumentów muzycznych po wykonaniu operacji stroicielsko-korektorskich. Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: Stanowisko komputerowe: komputer z oprogramowaniem użytkowym (edytor tekstu, edytor graficzny). Katalogi instrumentów muzycznych. Katalogi części zamiennych. Stanowisko do wykonywania prac stroicielsko-korektorskich. Instrumenty muzyczne. Materiały i części zamienne do typowych napraw. Materiały do prac stroicielsko-korektorskich. Narzędzia do napraw i prac stroicielsko-korektorskich. Urządzenia pomiarowe stosowane w pracach stroicielsko-korektorskich. Dokumentacje techniczne instrumentów. Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. Zawód: technik analityk symbol cyfrowy: 311[02] 1.1. stosować nazwy, pojęcia i terminologię z zakresu badań analitycznych; 1.2. rozpoznawać symbolikę stosowaną przy oznaczaniu substancji niebezpiecznych; 1.3. rozpoznawać symbolikę chemiczną; 1.4. odczytywać parametry fizykochemiczne przedstawione w postaci wykresów i tablic chemicznych; 1.5. rozpoznawać podstawowy sprzęt laboratoryjny i określać jego przeznaczenie; 1.6. odczytywać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz; 1.7. ustalać szkodliwość substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska na podstawie karty charakterystyk substancji niebezpiecznych; 1.8. rozróżniać podstawowe grupy drobnoustrojów na podstawie obrazów mikroskopowych. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, 2.1. sporządzać bilans materiałowy procesów chemicznych; 2.2. ustalać stężenia roztworów substancji biorących udział w procesach chemicznych; 2.3. wykonywać obliczenia związane ze stężeniami roztworów i składem mieszanin; 2.4. sporządzać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz; 2.5. interpretować wyniki analiz ilościowych w odniesieniu do norm;

8 Dziennik Ustaw Nr Poz przewidywać zmiany kierunku reakcji chemicznej w układzie wywołane zmianą temperatury, ciśnienia, stężenia produktów i substratów; 2.7. dobierać metodę ilościowego oznaczania substancji w zależności od ich właściwości; 2.8. oceniać jakość produktów na podstawie wyników badań analitycznych; 2.9. obliczać wyniki badań ilościowych z wykorzystaniem metod matematycznych i graficznych stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w laboratoriach chemicznych różnego typu; 3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w laboratoriach chemicznych różnego typu; 3.3. ustalać zasady użytkowania i przechowywania odczynników i aparatury stosowanej w laboratoriach chemicznych różnego typu; 3.4. dobierać sposób unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych na stanowisku pracy; 3.5. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami 3.6. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w laboratoriach chemicznych różnego typu; 3.7. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w laboratoriach chemicznych różnego typu. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, i wykonywaniem z zadania o treści ogólnej opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu badań jakościowych i ilościowych surowców, półproduktów i produktów w laboratoriach różnych typów w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji. 1. Analizować dokumentację związaną z przeprowadzaniem badań analitycznych surowców, półproduktów i produktów w laboratoriach różnych typów. 2. Dobierać metody i techniki wykonania badań analitycznych na podstawie norm. 3. Dobierać sprzęt i odczynniki w odniesieniu do metod klasycznych, instrumentalnych i biologicznych oraz technik wykonania badań analitycznych. 4. Określać warunki przeprowadzania badań analitycznych surowców, półproduktów i produktów w zależności od wymagań jakościowych i ilościowych oraz wykonywać prace związane z przeprowadzaniem badań analitycznych surowców, półproduktów i produktów. 5. Opracowywać projekty przebiegu procesów wykonania określonych badań analitycznych z wykorzystaniem metod klasycznych, instrumentalnych, biologicznych oraz wykonywać badania analityczne surowców, półproduktów i produktów w laboratorium o określonych warunkach organizacyjnych i technicznych. 6. Opracowywać harmonogramy prac realizowanych w procesach wykonania badań analitycznych, z uwzględnieniem warunków technicznych podanych w dokumentacji oraz warunków organizacyjnych, zgodnych z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązującymi w laboratoriach analitycznych różnych typów. Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyj-

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 652 ny, program do prezentacji), pakiet do wspomagania interpretacji wyników badań. Stanowisko do badań analitycznych wyposażone w instalację gazową, elektryczną, wodociągową, dygestorium, suszarki, piece, wirówki, wagi analityczne. Sprzęt i odczynniki chemiczne. Zestaw norm dotyczących badań analitycznych surowców, produktów i półproduktów w laboratoriach różnego typu. Katalogi handlowe produktów i półproduktów. Kalendarz chemiczny. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. Pojemniki na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] 1.1. rozpoznawać rodzaje obiektów oraz elementów budowlanych z uwzględnieniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii wykonania; 1.2. rozpoznawać i wskazywać zastosowanie poszczególnych materiałów budowlanych z uwzględnieniem ich cech technicznych oraz przydatności do stosowania; 1.3. rozpoznawać różne technologie wykonywania robót budowlanych i wskazywać ich zastosowanie; 1.4. określać zasady organizacji placu budowy w zakresie zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza socjalnego; 1.5. określać zasady organizacji transportu poziomego i pionowego na placu budowy; 1.6. określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów budowlanych; 1.7. określać zasady dotyczące montowania, eksploatowania i rozbierania rusztowań; 1.8. posługiwać się dokumentacją projektową, kosztorysową oraz dokumentacją budowy dotyczącą kolejnych faz procesu budowlanego; 1.9. rozróżniać rodzaje obciążeń budowlanych, analizować i określać ich wielkość dla poszczególnych elementów budowli; określać zasady wykonywania i organizacji robót: ziemnych, fundamentowych, ciesielskich, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych; określać zasady eksploatacji obiektów budowlanych; określać zasady wykonywania i organizacji robót remontowych i rozbiórkowych. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, 2.1. wykonywać podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi: obliczać wielkości obciążeń, wielkości charakteryzujące przekrój, wielkości statyczne w belkach i kratownicach, naprężenia i odkształcenia w prostych elementach, przekroje elementów oraz zbrojenie; 2.2. sporządzać dokumenty związane z procesem budowlanym: dziennik budowy, księgę obmiarów, dokumentację inwestycyjną, płacową, magazynową oraz zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe; 2.3. dobierać materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia potrzebne do wykonania poszczególnych rodzajów robót budowlanych; 2.4. sporządzać przedmiary robót oraz kosztorysy na wykonanie określonych robót; 2.5. interpretować wyniki badań laboratoryjnych materiałów budowlanych stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych; 3.2. stosować przepisy prawa budowlanego i prawa pracy; 3.3. określać wymagania stawiane budynkom w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; 3.4. wskazywać zasady kontroli jakości i oceny wykonania robót budowlano-montażowych; 3.5. wskazywać zasady dotyczące kontroli i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych; 3.6. przewidywać zagrożenia występujące na placu budowy; 3.7. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami 3.8. stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót budowlanych; 3.9. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia robót budowlanych.

10 Dziennik Ustaw Nr Poz Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, i wykonywaniem z zadania o treści ogólnej opracowanie projektu realizacji prac związanych z wykonaniem określonego elementu budowlanego w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych, na podstawie dokumentacji. 1. Analizować rysunki architektoniczne, konstrukcyjne i zestawieniowe elementu budowlanego oraz opis techniczny w celu zapoznania się z konstrukcją, projektowaną technologią wykonania oraz zastosowanymi materiałami. 2. Dobierać zespoły robocze konieczne do realizacji zadania i sporządzać zapotrzebowania na odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej dla brygady roboczej. 3. Sporządzać, na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiar robót i na jego podstawie dobierać i sporządzać wykaz materiałów konstrukcyjnych i pomocniczych. 4. Dobierać maszyny, urządzenia, sprzęt i narzędzia umożliwiające realizację elementu budowlanego, na podstawie dokumentacji projektowej. 5. Dobierać metody i przyrządy do sprawdzania jakości materiałów budowlanych oraz poprawności wykonania robót na każdym etapie realizacji, na podstawie instrukcji, norm oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 6. Określać warunki wykonania elementu budowlanego w zależności od zastosowanej konstrukcji oraz technologii wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, obejmujące: zaprojektowanie organizacji robót oraz zabezpieczenia obiektu i placu budowy, ustalenie sposobów magazynowania i składowania materiałów, narzędzi i sprzętu lub ustalenie zasad transportu na placu budowy. 7. Opracowywać projekty realizacji prac związanych z wykonaniem elementu budowlanego obejmujące sporządzenie rysunku wykonawczego elementu budowlanego lub kosztorysu na wykonanie elementu budowlanego. 8. Opracowywać harmonogram prac związanych z wykonaniem elementu budowlanego obejmujący opracowanie harmonogramu robót budowlanych lub harmonogramu pracy sprzętu. Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet do wspomagania projektowania obiektów budowlanych i dokumentacji budowlanej. Fragment dokumentacji budowlanej związany z wykonaniem określonego elementu budowlanego. Dokumentacja utrzymania obiektu: protokoły przeglądów, odbiorów. Poradniki: poradnik majstra, poradnik kierownika budowy. Tablice do projektowania konstrukcji. Dokumentacja wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Zestaw norm budowlanych. Cenniki materiałów i robót budowlanych. Katalogi materiałów i wyrobów budowlanych. Katalogi nakładów rzeczowych. Wzory dokumentów: umowy, dziennik budowy, książka obiektu, protokoły odbioru robót. Materiały i przybory rysunkowe. Apteczka. Zawód: technik budownictwa okrętowego symbol cyfrowy: 311[05] 1.1. rozróżniać nazwy, pojęcia i określenia z zakresu budownictwa okrętowego;

11 Dziennik Ustaw Nr Poz rozróżniać statki według ich konstrukcji, przeznaczenia, napędu i materiałów stosowanych do budowy; 1.3. rozróżniać rodzaje pędników, ich parametry i współpracę z kadłubem, oraz typy sterów, zbiorników, kotłów parowych, wymienników ciepła, sprężarek, wentylatorów, pomp, systemów rurociągowych i armatury, urządzeń do wytwarzania i oczyszczania wody, neutralizacji ścieków, instalacji spalinowych, przeciwpożarowych i hydrauliki, nadbudówek i ich fundamentów; 1.4. stosować przepisy techniczne i zasady nadzoru technicznego instytucji klasyfikacyjnej statków, dotyczące budowy, nadzoru nad budową oraz przeprowadzania przeglądów okresowych statków; 1.5. korzystać z informacji zawartych w instrukcjach obsługi maszyn, urządzeń i mechanizmów statku; 1.6. charakteryzować metody i etapy projektowania statku, proces techniczny budowy i remontu statku oraz układy i systemy wiązań statku; 1.7. charakteryzować strukturę organizacyjną stoczni produkcyjnej i remontowej, zadania poszczególnych wydziałów, organizację produkcji, normowanie, systemy kontroli jakości, sposoby wodowania i dokowania statku oraz próby kadłubowe i maszynowe; 1.8. rozpoznawać oznakowania elementów konstrukcyjnych statku w celu identyfikacji pozycji materiałowych, ich wymiary, a także typowe połączenia spoczynkowe i ruchowe oraz ich konstrukcję i zastosowanie w budowie statków; 1.9. charakteryzować materiały metalowe i niemetalowe, pojęcia i wskaźniki niezawodności i wytrzymałości materiałów; charakteryzować podstawowe procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, 2.1. analizować szkice robocze i rysunki techniczne oraz dokumentację technologiczną; 2.2. dobierać oprzyrządowanie do prefabrykacji zespołów kadłuba i wyposażenia oraz ich transportu na miejsce montażu; 2.3. określać kolejność etapów budowy kadłuba i wskazywać wymagania dotyczące wykonywania prac traserskich, obróbczych, prefabrykacyjnych, montażowych, remontowych i konserwacyjnych kadłuba, maszyn, urządzeń i wyposażenia statku; 2.4. dobierać procedury trasowania, na podstawie technik tradycyjnych i numerycznych; 2.5. dobierać urządzenia, sprzęt pomocniczy, narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów warsztatowych, prac montażowych i remontowych; 2.6. dobierać materiały konstrukcyjne i części stosowane w budowie i remontach statków, na podstawie norm i dokumentacji technicznej; 2.7. oceniać przyczyny niesprawności maszyn, urządzeń i mechanizmów statku, określać ich stan techniczny i kwalifikować do remontu; 2.8. dobierać parametry techniczno-technologiczne elementów węzłów konstrukcyjnych, określać tolerancje ich wykonania z katalogów i standardów budowy kadłuba, a także momenty bezwładności, warunki równowagi sił dla elementarnych prętów, belek, kratownic i konstrukcji stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z budową i remontem statku; 3.2. stosować przepisy techniczne i zasady nadzoru technicznego instytucji klasyfikacyjnej statków; 3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas prac związanych z budową i remontem statku; 3.4. stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac związanych z budową i remontem statku; 3.5. stosować ustalone procedury postępowania w przypadku awarii, wypadku przy pracy lub pożaru; 3.6. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami 3.7. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z budową i remontem statku.

12 Dziennik Ustaw Nr Poz Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, i wykonywaniem z zadania o treści ogólnej opracowanie projektu realizacji określonych prac związanych z budową lub remontem statku, na podstawie dokumentacji. 1. Analizować dokumentację konstrukcyjną i technologiczną statku. 2. Dobierać technologię, metody i technikę wykonania określonych prac związanych z budową i remontem statku, z uwzględnieniem przepisów technicznych instytucji klasyfikacyjnych statków. 3. Dobierać narzędzia, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania określonych prac. 4. Wykonywać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice. 5. Określać metody oraz techniki kontroli jakości wykonanych prac. 6. Opracowywać w formie schematu blokowego projekty i harmonogramy prac związanych z budową i remontem statku. Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa z możliwością wydruku w formacie A3, ploter. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet do wspomagania projektowania w budownictwie okrętowym. Normy stosowane w budownictwie okrętowym. Dokumentacja technologiczna, konstrukcyjna statku, także w wersji elektronicznej. Katalogi narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych do budowy i remontu statku. Katalogi przyrządów kontrolno-pomiarowych. Instrukcje maszyn i urządzeń. Apteczka. Zawód: technik dróg i mostów kolejowych symbol cyfrowy: 311[06] 1.1. rozpoznawać elementy linii kolejowej oraz określać ich funkcje; 1.2. rozpoznawać i wskazywać zastosowanie materiałów budowlanych do budowy, remontów i eksploatacji dróg kolejowych, skrzyżowań z drogami publicznymi i kolejowych obiektów inżynieryjnych na podstawie deklaracji zgodności, certyfikacji, znakowania wyrobów; 1.3. rozpoznawać maszyny i urządzenia do robót ziemnych, torowych, mostowych; 1.4. określać zasady wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wytyczania i niwelowania tras komunikacyjnych; 1.5. dobierać metody kontroli i oceny stanu technicznego obiektów torowych i mostowych; 1.6. rozpoznawać technologie wykonywania robót związanych z budową, remontem i eksploatacją dróg kolejowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych; 1.7. określać zasady organizacji kolejowych robót torowych i mostowych; 1.8. określać kryteria zużycia i przydatności elementów nawierzchni kolejowej; 1.9. stosować przepisy prawa o transporcie kolejowym, prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym, prawa energetycznego, stosowane w robotach torowych i mostowych; określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów oraz przygotowanie kolei do pracy w okresie zimowym; opisywać budowę i zasady działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym; określać zasady niwelacji toru i terenu oraz budowy toru kolejowego; określać zasady wykonywania i organizacji robót: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich i zbrojarskich związanych z realizacją podtorza, nawierzchni kolejowej obiektów inżynieryjnych oraz rodzaje obciążeń budowlanych; określać zasady eksploatacji nawierzchni kolejowej i kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz organizacji napraw bieżących i remontów.

13 Dziennik Ustaw Nr Poz Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, 2.1. wykonywać badania techniczne torów i rozjazdów; 2.2. sporządzać szkice elementów dróg kolejowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych; 2.3. dokonywać przeglądów: podtorza, nawierzchni kolejowej i kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podejmować działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego; 2.4. sporządzać dokumenty związane z eksploatacją linii kolejowej; 2.5. dokonywać odbioru robót nawierzchniowych i rozliczać zużyte materiały; 2.6. sporządzać harmonogramy robót i organizacji ruchu kolejowego w czasie robót oraz przedmiary robót; 2.7. interpretować wyniki badań toru kolejowego stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, przeciwporażeniowej, odgromowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia robót torowych i mostowych; 3.2. stosować przepisy o ogólnych warunkach prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz przepisy dotyczące prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie torów czynnych i poruszania się po czynnych torach kolejowych; 3.3. wskazywać i stosować zasady zabezpieczania wykopów i nasypów; 3.4. przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót torowych i mostowych; 3.5. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami 3.6. stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót torowych i mostowych; 3.7. stosować środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, ochrony odgromowej na liniach kolejowych i kolejowych obiektach inżynieryjnych; 3.8. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania robót torowych i mostowych. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, i wykonywaniem z zadania o treści ogólnej opracowanie projektu realizacji prac związanych z eksploatacją podtorza, nawierzchni kolejowej i kolejowych obiektów inżynieryjnych na podstawie dokumentacji. 1. Czytać plany schematyczne stacji oraz dokumentacje techniczne nawierzchni kolejowej i kolejowych obiektów inżynieryjnych. 2. Dokonywać przeglądu, wykrywać i usuwać usterki na linii kolejowej i kolejowych obiektach inżynieryjnych. 3. Dobierać metody i urządzenia do kontroli określonych parametrów linii kolejowej i kolejowych obiektów inżynieryjnych. 4. Dobierać technologie, narzędzia oraz części zamienne do likwidacji usterek linii kolejowej i kolejowych obiektów inżynieryjnych. 5. Opracowywać harmonogramy organizacji ruchu kolejowego na remontowanych odcinkach linii kolejowej i kolejowych obiektach inżynieryjnych oraz dokonywać wpisów w dokumentacji eksploatacyjnej. Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet do wspomagania projektowania sieci kolejowych i infrastruktury kolejowej. Dokumentacja projektowa i wykonawcza robót

14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 652 torowych i mostowych. Dokumentacja utrzymania obiektu kolejowego: protokoły przeglądów, odbiorów robót. Mapy warstwicowe, sytuacyjne i schematyczne. Poradnik majstra. Poradnik kierownika budowy. Tablice i katalogi do projektowania dróg kolejowych i konstrukcji mostowych. Dokumentacja wykonania i odbioru robót torowych i mostowych. Zestaw norm stosowanych w budownictwie, kolejnictwie, drogownictwie. Cenniki materiałów i robót. Katalogi materiałów i wyrobów budowlanych, drogowych i mostowych. Katalogi nakładów rzeczowych. Wzory dokumentów: dziennik pomiarowy, umowy, dziennik budowy, książka obiektu, protokoły odbioru robót. Apteczka. Zawód: technik elektronik symbol cyfrowy: 311[07] 1.1. stosować pojęcia, określenia i nazwy z zakresu eksploatacji urządzeń elektronicznych; 1.2. rozpoznawać elementy, układy i urządzenia elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, charakterystyk, parametrów i wyglądu; 1.3. określać funkcje poszczególnych elementów i układów stosowanych w urządzeniach i instalacjach elektronicznych na podstawie schematów ideowych i blokowych; 1.4. rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej urządzeń elektronicznych. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, 2.1. obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych; 2.2. analizować pracę układów elektronicznych na podstawie ich schematów ideowych oraz danych uzyskanych w wyniku pomiarów; 2.3. interpretować wyniki pomiarów; 2.4. dobierać elementy, układy i urządzenia elektroniczne dla określonych warunków technicznych; 2.5. dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiarów parametrów układów i urządzeń elektronicznych; 2.6. określać wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów i urządzeń elektronicznych; 2.7. określać rodzaj uszkodzenia w układach i urządzeniach elektronicznych na podstawie opisu i podanych wyników pomiarów; 2.8. analizować sporządzone kalkulacje finansowe planowanych prac stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych; 3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych; 3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami 3.4. stosować środki ochrony indywidualnej podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych oraz prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną; 3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, i wykonywaniem

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 652 z zadania o treści ogólnej opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac związanych z uruchomieniem układu lub urządzenia elektronicznego, przy założonych warunkach technicznych na podstawie dokumentacji. 1. Analizować założenia techniczne oraz dokumentacje układu lub urządzenia elektronicznego. 2. Dobierać metody, techniki i urządzenia do kontroli parametrów układu lub urządzenia elektronicznego. 3. Wykonywać określone prace związane z uruchomieniem układu lub urządzenia elektronicznego. 4. Regulować i programować układ lub urządzenie elektroniczne. 5. Wykonywać pomiary i testy. 6. Sprawdzać poprawność działania układu lub urządzenia elektronicznego. 7. Porównywać wyniki pomiarów i testów z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej oraz formułować wnioski dotyczące prawidłowości działania układu lub urządzenia elektronicznego. 8. Opracowywać wskazania do eksploatacji układu lub urządzenia elektronicznego zgodnie z założonymi warunkami technicznymi. Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet projektowania i symulacji pracy układów/urządzeń elektronicznych oraz symulacji i wspomagania projektowania urządzeń PLC. Stół monterski z doprowadzonym zasilaniem, wyposażony w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym. Aparatura kontrolno-pomiarowa stosowana do pomiaru standardowych sygnałów w urządzeniach audiowizualnych i urządzeniach automatyki. Układy i urządzenia elektroniczne analogowe, cyfrowe i mikroprocesorowe z pełną dokumentacją techniczną. Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. Zawód: technik elektryk symbol cyfrowy: 311[08] 1.1. rozpoznawać elementy elektryczne i elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, charakterystyk, opisów, rysunków; 1.2. rozróżniać urządzenia elektryczne i energoelektroniczne oraz maszyny elektryczne na podstawie symboli, oznaczeń, opisów, rysunków i schematów elektrycznych; 1.3. określać rolę poszczególnych elementów i podzespołów stosowanych w instalacjach, urządzeniach i sieciach elektrycznych; 1.4. analizować działanie układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych lub montażowych. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, 2.1. stosować prawa elektrotechniki do obliczania obwodów elektrycznych oraz układów elektronicznych; 2.2. oceniać wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów elektrycznych na pracę układów i urządzeń elektrycznych; 2.3. interpretować charakterystyki ruchowe maszyn i urządzeń elektrycznych oraz wyniki pomiarów instalacji, układów lub urządzeń elektrycznych; 2.4. dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiarów w instalacjach, urządzeniach i sieciach elektrycznych oraz szacować błędy pomiarowe; 2.5. określać uszkodzenia w układzie lub urządzeniu elektrycznym; 2.6. dobierać elementy składowe, podzespoły oraz zabezpieczenia do instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych w zależności od zadanych warunków pracy; 2.7. przewidywać wpływ zakłóceń i stanów nieustalonych na pracę układów, urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych; 2.8. określać warunki eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych; 2.9. analizować sporządzone kalkulacje finansowe planowanych prac stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod napięciem; 3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod napięciem; 3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami

16 Dziennik Ustaw Nr Poz stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod napięciem; 3.5. stosować środki ochrony przeciwporażeniowej, przepięciowej, przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod napięciem; 3.6. oceniać skuteczność środków ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej stosowanych w układach elektrycznych; 3.7. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod napięciem. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, i wykonywaniem z zadania o treści ogólnej opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac związanych z lokalizacją i usunięciem uszkodzenia w instalacji, układzie lub urządzeniu elektrycznym na podstawie dokumentacji. 1. Analizować dokumentacje instalacji, układu lub urządzenia elektrycznego w celu lokalizacji i usunięcia uszkodzenia. 2. Dobierać metody, techniki i urządzenia do kontroli parametrów instalacji, układu lub urządzenia elektrycznego. 3. Wykonywać określone prace związane z lokalizacją i usunięciem uszkodzenia instalacji, układu lub urządzenia elektrycznego. 4. Lokalizować uszkodzenia. 5. Wymieniać uszkodzony podzespół. 6. Sprawdzać poprawność działania instalacji, układu lub urządzenia elektrycznego po usunięciu uszkodzenia. 7. Porównywać wyniki pomiarów i testów, przed i po usunięciu uszkodzenia, oraz formułować wnioski o poprawności działania. 8. Opracowywać wskazania do eksploatacji instalacji, układu lub urządzenia elektrycznego po usunięciu uszkodzenia. Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji). Stół do prac kontrolnopomiarowych z doprowadzoną siecią pięcioprzewodową typu TN-S zabezpieczony niezależnym wyłącznikiem różnicowoprądowym. Elektryczne i elektroniczne przyrządy pomiarowe niezbędne do wykrywania uszkodzeń instalacji, układu lub urządzenia elektrycznego. Uszkodzona instalacja, układ lub urządzenie elektryczne. Zestaw narzędzi do napraw instalacji, układu lub urządzenia elektrycznego. Podzespoły elektryczne potrzebne do wymiany uszkodzonych. Katalogi podzespołów elektrycznych, poradnik elektryka. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych. Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. Zawód: technik garbarz symbol cyfrowy: 311[09] 1.1. stosować pojęcia, symbole i oznaczenia z zakresu garbarstwa; 1.2. rozróżniać rodzaje i budowę skór surowych oraz metody ich konserwacji; 1.3. rozpoznawać etapy i operacje procesu wyprawy skór;

17 Dziennik Ustaw Nr Poz rozpoznawać i oceniać skóry w procesie wyprawy oraz skóry wyprawione; 1.5. rozróżniać środki podstawowe i pomocnicze stosowane w procesie wyprawy. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, 2.1. wskazywać surowce podstawowe i pomocnicze, parametry, maszyny i urządzenia dla danego procesu technologicznego; 2.2. określać przeznaczenie skór surowych, wyprawionych oraz półfabrykatów na podstawie właściwości fizycznych i strukturalnych; 2.3. interpretować wyniki badań organoleptycznych i laboratoryjnych skór surowych i wyprawionych; 2.4. opracowywać instrukcje prowadzenia procesów i operacji technologicznych; 2.5. sporządzać normy zużycia środków podstawowych i pomocniczych stosowanych w wyprawie skór; 2.6. dobierać parametry do poszczególnych operacji technologicznych; 2.7. dobierać metody konserwacji skór surowych i wyprawionych oraz warunki ich magazynowania stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac w garbarni; 3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac w garbarni; 3.3. dobierać technologie wyprawy skór bezpieczne dla pracownika i środowiska; 3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami 3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac w garbarni. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, i wykonywaniem z zadania o treści ogólnej opracowanie projektu realizacji określonych prac z zakresu technologii półfabrykatów, wyprawy oraz wykończenia skór bez włosa i skór futerkowych w garbarni o określonej organizacji, na podstawie dokumentacji. 1. Analizować dokumentację stosowaną w procesach wykonania półfabrykatów, wyprawy i wykończenia skór bez włosa i skór futerkowych. 2. Dobierać technologie, metody i techniki do wykonania półfabrykatów, skór wyprawionych bez włosa i skór futerkowych z uwzględnieniem ich właściwości. 3. Dobierać procesy wykończenia skór bez włosa i skór futerkowych. 4. Dobierać narzędzia, maszyny i urządzenia w odniesieniu do technologii, metod i technik wykonania półfabrykatów, skór wyprawionych bez włosa i skór futerkowych oraz procesów ich wykończenia. 5. Dobierać metody, techniki i urządzenia do kontroli wielkości parametrów właściwych dla półproduktów i wyrobów garbarskich. 6. Określać sposoby wykorzystania skór wygarbowanych, wyprawionych i odpadów garbarskich w zależności od ich właściwości na podstawie badań organoleptycznych i laboratoryjnych. 7. Opracowywać projekt, w formie schematu blokowego, przebiegu procesu wykonania i wykończenia wyrobów garbarskich obejmującego dobór: skór, środków podstawowych i pomocniczych, parametrów procesów technologicznych, w tym maszyn i urządzeń, kontroli oraz przygotowania do obrotu towarowego.

18 Dziennik Ustaw Nr Poz Opracowywać harmonogram prac realizowanych w procesie wyprawy i wykończenia skór bez włosa i skór futerkowych, z uwzględnieniem warunków technicznych zawartych w dokumentacji technicznej i technologicznej oraz warunków organizacyjnych. Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiety wspomagające projektowanie cyklu produkcyjnego i opracowania dokumentacji produkcyjnej. Próbki skór surowych, wyprawionych i półproduktów na poszczególnych etapach wyprawy. Katalogi środków pomocniczych do wyprawy skór. Katalogi, foldery maszyn i urządzeń produkcyjnych dla pełnego cyklu wyprawy i wykończenia skór bez włosa i skór futerkowych. Katalogi narzędzi produkcyjnych ułatwiających wykonanie czynności produkcyjnych. Katalogi sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych, wskaźników chemicznych do oznaczeń odczynu roztworów. Katalogi aparatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych. Zestawy norm dotyczących procesów garbarskich. Dokumentacje technologiczne, metodyki technologiczne. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych. Zestawienia maszyn i urządzeń. Druki dokumentów produkcyjnych. Apteczka. Zawód: technik geodeta symbol cyfrowy: 311[10] 1.1. rozpoznawać rodzaje obiektów budowlanych oraz inżynierskich; 1.2. rozpoznawać rodzaje instrumentów pomiarowych i narzędzi do opracowań geodezyjno-kartograficznych; 1.3. rozpoznawać techniki i metody pomiarów geodezyjnych; 1.4. określać zasady wykonywania pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych; 1.5. określać rodzaje map i sposoby ich sporządzania przy zastosowaniu tradycyjnych i nowoczesnych technologii; 1.6. określać zasady posługiwania się podstawowym sprzętem fotogrametrycznym; 1.7. określać zasady opracowania map sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych na podstawie pomiarów terenowych oraz przetworzonych danych terenowych; 1.8 określać zasady prowadzenia geodezyjnej obsługi budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego; 1.9. określać zasady wykonywania pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli; określać zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków; określać zasady wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości; określać zasady wykonywania wytyczania oraz inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu; określać zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, 2.1. przetwarzać dane zebrane w terenie na dane liczbowe w postaci współrzędnych lub pól powierzchni; 2.2. dobierać instrumenty i sprzęt geodezyjny do wykonywania określonych pomiarów i prac; 2.3. sporządzać szkice polowe oraz dokumentacyjne; 2.4. sporządzać graficzne zobrazowanie stanu zagospodarowania terenu; 2.5. sporządzać dokumenty związane z ewidencją gruntów i budynków; 2.6. obliczać należność za wykonaną pracę stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych; 3.2. stosować przepisy prawa budowlanego i prawa pracy; 3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na placu budowy oraz prac geodezyjnych i kartograficznych; 3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami 3.5. stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych; 3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

19 Dziennik Ustaw Nr Poz Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, i wykonywaniem z zadania o treści ogólnej opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac geodezyjnych na podstawie dokumentacji. 1. Analizować dokumentację projektową, pomiarową, kartograficzną. 2. Dobierać metody i techniki wykonania pomiarów oraz opracowania geodezyjnego określonego obiektu na podstawie dokumentacji projektowej. 3. Dobierać sprzęt i instrumenty geodezyjne w odniesieniu do określonej metody i techniki wykonania pomiarów oraz wykonywać pomiary geodezyjne. 4. Dobierać metody, techniki i przyrządy do kontroli prawidłowości wykonywanych pomiarów, uzyskanych wyników oraz wykorzystania ich do opracowań geodezyjnych. 5. Określać warunki wykonania pomiarów oraz dokumentacji geodezyjnej w zależności od określonych wymagań dotyczących rodzaju i zakresu opracowania. 6. Opracowywać projekt realizacji określonego rodzaju prac geodezyjnych obejmujący: wykonanie pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych, sporządzenie szkiców polowych pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych, wykonanie szkiców dokumentacyjnych tyczenia lub przetworzenie danych zebranych w terenie na dane liczbowe w postaci współrzędnych i pól powierzchni, kartowanie map sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych na podstawie pomiarów terenowych oraz przetworzonych danych terenowych, opracowanie przykładowej dokumentacji związanej z geodezyjną obsługą budownictwa. 7. Opracowywać dokumentację związaną z geodezyjną obsługą budownictwa. Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa z możliwością wydruku w formacie A3, ploter. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet do wspomagania projektowania dokumentacji geodezyjnej. Poligon do wykonania pomiarów terenowych. Sprzęt oraz instrumenty geodezyjne. Fragment dokumentacji budowlanej. Zestaw norm stosowanych w geodezji. Instrukcje i wytyczne techniczne dotyczące geodezji inżynieryjnej; dokumentacja pomiarów geodezyjnych: sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych; dzienniki pomiarowe i obliczeniowe. Katalogi znaków umownych, opisów rysunków geodezyjnych i kartograficznych. Wzory i objaśnienia danych topograficznych. Tablice do tyczenia łuków kołowych, klotoidy. Mapy: wieloskalowe, topograficzne, tematyczne. Pierworysy i czystorysy map. Podstawowe materiały i sprzęt do rysowania i rytowania: papiery rysunkowe, plansze kartograficzne, kalki, folie z tworzyw sztucznych, warstwy rytownicze na foliach, ołówki, pióra, pisaki, tusze wodne i trawiące, farby, przyrządy rysunkowe. Stół podświetleniowy. Dokumenty geodezyjne związane z ewidencją gruntów: rejestry, dokumentacja ewidencji gruntów, mapy scaleniowe, wzory pism, postanowień i decyzji administracyjnych, obowiązujące druki, druk księgi wieczystej. Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. Zawód: technik geofizyk symbol cyfrowy: 311[11] 1.1. określać utrudnienia terenowe wpływające na wykonywanie badań geofizycznych, na podstawie informacji topograficznych zawartych na mapach;

20 Dziennik Ustaw Nr Poz wykorzystywać informacje geologiczne zawarte na mapach, przekrojach, profilach do przeprowadzenia badań geofizycznych; 1.3. określać wpływ składu mineralnego oraz parametrów fizycznych i chemicznych skał na rejestrowane podczas badań geofizycznych wyniki pomiarów; 1.4. określać wpływ przestrzennej budowy geologicznej i tektoniki górotworu na rejestrowane podczas badań geofizycznych wyniki pomiarów; 1.5. odczytywać parametry techniczne wykonanych otworów wiertniczych, mogące mieć wpływ na przeprowadzenie geofizycznych badań karotażowych; 1.6. odczytywać projekty badań geofizycznych i określać niezbędną do ich wykonania aparaturę i osprzęt pomiarowy; 1.7. korzystać z literatury fachowej oraz przepisów w zakresie badań i pomiarów geofizycznych. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, 2.1. oceniać jakość uzyskiwanych wyników pomiarów terenowych, w aspekcie możliwości ich wykorzystania w pracach interpretacyjnych; 2.2. przetwarzać i interpretować wyniki pomiarów geofizycznych; 2.3. wykonywać proste obliczenia dotyczące pomiarów geofizycznych stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania badań geofizycznych; 3.2. stosować zasady ochrony instalacji i aparatury pomiarowej przed uszkodzeniami mechanicznymi i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi; 3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania badań geofizycznych; 3.4. wskazywać działania w przypadku wystąpienia zagrożeń ekologicznych; 3.5. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami 3.6. stosować odzież roboczą i zabezpieczenia podczas wykonywania badań geofizycznych; 3.7. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania badań geofizycznych. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, i wykonywaniem z zadania o treści ogólnej opracowanie projektu metodyki badań oraz doboru aparatury i osprzętu pomiarowego dla określenia budowy geologicznej górotworu w różnych warunkach zalegania skał i przy różnym stopniu zróżnicowania ich parametrów fizycznych. 1. Określać zróżnicowania parametrów fizycznych skał. 2. Określać zróżnicowania parametrów fizycznych kopalin i skał płonnych. 3. Określać wpływ stylu budowy geologicznej górotworu na wyniki pomiarów. 4. Określać warunki hydrogeologiczne w badanym górotworze i ich wpływ na uzyskiwane wyniki pomiarów. 5. Określać wpływ stanu otworu wiertniczego na uzyskiwane wyniki pomiarów. 6. Określać wpływ warunków terenowych na przeprowadzenie badań geofizycznych (dostępności terenu, warunków fizjograficznych, zagospodarowania i infrastruktury).

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2010.06.14 15:01:46 +02'00' 8534 Poz. 652.go v.p l 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 10 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum i szkoły policealnej)

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum i szkoły policealnej) OKE we Wrocławiu Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 008 r. 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r.

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 2813 UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów, w których

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, zwana dalej "klasyfikacją", obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r.

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r. INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014.

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa, 30 września 2014 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA Załącznik 1 Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów Nazwa zawodu 1 2 3 Technicy i inny średni personel 31 Średni personel techniczny 311 Technicy 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz.U.07.24.860 2008-08-22 zm. Dz.U.2008.44.90 200-04-28 zm. Dz.U.200.60.74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informacja wstępna o wynikach Warszawa sierpień

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik drogownictwa 311[45]

I.1.1. Technik drogownictwa 311[45] I.1.1. Technik drogownictwa 311[45] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 747 Przystąpiło łącznie: 694 przystąpiło: 656 przystąpiło: 677 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 629 (95,9%) zdało: 448 (66,2%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. Grupa zawodów Administracja i prace biurowe

Lp. Grupa zawodów Administracja i prace biurowe Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

Kursy kwalifikacji zawodowych

Kursy kwalifikacji zawodowych Kursy kwalifikacji zawodowych Zawody: Technik mechanik 311504, mechanik monter maszyn i urządzeń 723310, ślusarz 722204, operator obrabiarek skrawających 722307, monter systemów rurociągowych 712613. Lp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wykaz niepowtarzających się kwalifikacji, w podziale na 10 obszarów kształcenia:

Załącznik nr 5 Wykaz niepowtarzających się kwalifikacji, w podziale na 10 obszarów kształcenia: Załącznik nr 5 Wykaz niepowtarzających się kwalifikacji, w podziale na 10 obszarów kształcenia: 1) A - OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (I) 34 programy L.p. 1. Oznaczenie kwalifikacji A.14. Nazwa kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje) MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 (zawód ma jedną kwalifikacje) I. CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r.

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia perspektywy zintegrowanego rozwoju oferty edukacyjnej publicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (12) 68 32 181-183 fax: (12) 68 32 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Lista kursów e-learningowych

Lista kursów e-learningowych Lista kursów e-learningowych Lp. Nazwa kursu Obszar Zawód Liczba godzin Liczba modułów 1. Towar jako element sprzedaży Administracyjno-usługowy Sprzedawca 2. Elementy sprzedaży (towarów) Administracyjno-usługowy

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

2. Budowa fortepianów i pianin Technik budowy fortepianów i pianin 311934. 3. Diagnozowanie i naprawa motocykli Mechanik motocyklowy 723107 Możliwość

2. Budowa fortepianów i pianin Technik budowy fortepianów i pianin 311934. 3. Diagnozowanie i naprawa motocykli Mechanik motocyklowy 723107 Możliwość Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dziennikach Ustaw. Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH ZAWÓD: BLACHARZ SAMOCHODOWY SYMBOL CYFROWY: 721306 NUMER PROGRAMU: Blacharz samochodowy 721306/ ODiDZ/2013 K1 Naprawa uszkodzonych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 72 UCHWAŁA NR V/66/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 72 UCHWAŁA NR V/66/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 72 UCHWAŁA NR V/66/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia Wykazu zawodów, za

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 787 UCHWAŁA NR LXXXI/1681/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 2 lutego 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 787 UCHWAŁA NR LXXXI/1681/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 2 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 787 UCHWAŁA NR LXXXI/1681/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie określenia Wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Spis treści Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu... 3 Informacje

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo