Szkolenie Chałupy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy"

Transkrypt

1 Szkolenie Chałupy Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora rybackiego. Podniesienie atrakcyjności zawodu rybaka. Organizator szkolenia: Instytut Inicjatyw Europejskich ul. Wyzwolenia Władysławowo tel./fax

2 Dzień 1 ( ): (Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 10.00, przerwa na kawę oraz 14.00, zakończenie 16.00) Tematyka szkolenia: Rozwiązania mające na celu dostosowanie zdolności połowowej jednostek rybackich do zasobów Morza Bałtyckiego poprzez propagowanie nowych wydajniejszych technik połowów, wdrażanie rozwiązań mających na celu wzrost elastyczności floty w zakresie przeorientowania jednostek połowowych na inne gatunki, oraz zwiększenia selektywności narzędzi połowowych. Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Metody, które pozwolą na zwiększenie stopnia zagospodarowania gatunków nie w pełni eksploatowanych oraz produktów ubocznych i odpadów. Konflikty między ekonomicznymi a przyrodniczymi aspektami rozwoju rybołówstwa morskiego i sposoby ich rozwiązywania dyskusja.

3 Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z różnymi metodami postępowania w celu zwiększenia wydajności połowowej, w szczególności nowych technologii i rozwiązań w sektorze rybołówstwa. Zwrócenie szczególnej uwagi na aspekt ekologiczny podejmowanych działań, który powinien iść w parze z korzyścią ekologiczną - zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

4 Rozwiązania mające na celu dostosowanie zdolności połowowej jednostek rybackich do zasobów - propagowanie nowych wydajniejszych technik połowów. Dostosowanie nakładu połowowego do dostępnych zasobów ryb i ciągła odnowa tych zasobów ma priorytetowe znaczenie. W imieniu Unii, Komisja Europejska negocjuje I zawiera umowy z państwami trzecimi oraz w obrębie organizacji regionalnych i międzynarodowych, w sprawie możliwości dokonywania połowów oraz metod zachowania zasobów. Zachowanie zasobów rybnych wymaga interwencji na różnych poziomach. Dla wód należących do UE uzgadnia się limity połowowe lub ogólnych dopuszczalnych połowów (TAC). Ustanawia się również zasady specyfikacji urządzeń połowowych oraz ograniczania dostępu do niektórych obszarów zapobieganie odławianiu młodych i dorosłych ryb w okresie tarła oraz zmniejszenie negatywnego wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. Aż 88% zasobów rybnych Unii Europejskiej jest nadmiernie wyeksploatowanych, podczas gdy światowa średnia w tym zakresie wynosi 25%. Pomimo ogromnych wysiłków od dawna nie nastąpiła ogólna poprawa stanu zasobów rybnych. Dlatego Komisja Europejska zaproponowała w opublikowanej deklaracji politycznej na temat uprawnień do połowów w 2009 r. większą elastyczność przy zmienianiu limitów całkowitych dopuszczalnych połowów. Ma to umożliwić zarówno skuteczniejsze odbudowywanie nadmiernie wyeksploatowanych stad, i w rezultacie przynieść większe korzyści rybakom. Przez wiele lat działania mające na celu zachowanie zasobów rybnych podejmowano corocznie. Działania krótkoterminowe były mało skuteczne

5 i nie zapobiegały spadkowi wielkości zasobów. Stopniowo zaczę to wprowadzać zarządzanie łowiskami zgodnie z długoterminowymi strategiami lub planami ustanawiającymi uzgodnione wielkości docelowe. Różnica w stosunku do poprzednich zasad polega na tym, że różnorodne działania mające na celu regulację możliwości połowowych i specyfikację urządzeń połowowych lub dostępu do łowisk będą stosowane nie w sposób niezależny, lecz skoordynowany tak, aby osiągnąc ustalone cele, co zapewni trwałość danego łowiska. Zgodnie z tymi planami, zostaną ustanowione limity czasu spędzanego na połowach przez określone statki. W przypadku łowisk, w obrębie których wyławia się równocześnie kilka różnych gatunków, ważne jest zapewnienie, aby po wyczerpaniu kwoty dla jednego gatunku np. dorsza zaprzestano w ich obszarze połowów gatunków współwystępujących, takich jak łupacz i witlinek. W innym przypadku dorsze będą w dalszym ciągu wyławiane. W deklaracji Komisji Europejskiej podkreślono brak jakichkolwiek ważnych zmian od czasu wprowadzenia w 2002 r. reformy wspólnej polityki rybołówstwa. Limity całkowitych dopuszczalnych połowów nadal ustalane są na poziomie znacznie wyższym od zalecanego przez naukowców, który pozwoliłby na odbudowanie nadmiernie odłowionych stad, a system ograniczania nakładu połowowego w postaci liczby dni na morzu jest nieskuteczny. Z tego powodu komisja zaproponowała przejście na system kilowatodni w odniesieniu do zarządzania nakładami połowowymi, który będzie można zarówno łatwiej kontrolować, jak i lepiej wdrożyć. Pozwoliłoby to państwom członkowskim na określenie równowagi pomiędzy możliwościami połowowymi a możliwościami floty oraz podjęcie środków zachęcających do połowów o niskim poziomie odrzutów. Na tej

6 podstawie przedstawione zostaną propozycje dotyczące ograniczenia nakładów połowowych w 2009 r. Komisja wskazuje w deklaracji, że aby poprawić sytuację, potrzebne jest wprowadzenie wielu pilnych zmian. Po pierwsze zdaniem komisji, możliwości połowowe należy ustanawiać zgodnie z poziomem śmiertelności ryb, dzięki czemu będzie można uzyskać w perspektywie długoterminowej największą wydajność stad. Aby zapewnić minimalną stabilizację sektora, różnica między TAC kolejnych lat nie mogła wcześniej przekraczać 15% w którąkolwiek stronę. Obecnie stało się oczywiste, że w przypadku stad nadmiernie eksploatowanych środek ten przynosił skutki sprzeczne z długofalowym interesem sektora rybnego. Komisja proponuje zatem bardziej elastyczne podejście do corocznych zmian TAC na podstawie zaleceń Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa i zgodnie z tym niedawno zaproponowała zmieniony plan odbudowy zasobów dorsza. W odniesieniu do zasobów o niskim poziomie biomasy zaproponowano zmniejszanie TAC o 20% rocznie, natomiast w odniesieniu do stad, których stan odbudowano do poziomu pozwalającego na wysoką wydajność, TAC można zwiększać o 25% rocznie. Jeżeli STECF zaleca całkowite wstrzymanie połowów, wartości TAC należy zmniejszyć conajmniej 25%. o Fermy morskie (marine ranching) Działalność fermowa jest wykorzystywana zarówno w rybołówstwie komercyjnym jak i wędkarstwie rekreacyjnym. W USA, w 1996 roku, 29.9 milionów wędkarzy rekreacyjnych zapłaciło 447 milionów USD za licencje

7 wędkarskie (zarówno na łowiska śródlądowe jak i morskie); wiele z tych łowisk było zasilanych przez ryby odchowane w fermach. Działalność ta jest praktykowana obecnie na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach rozwiniętych, a Japonia jest liderem w liczbie gatunków tak hodowanych. Istnieje kilka możliwości wykorzystania hodowli fermowej i produkcji wczesnych stadiów narybku jako narzędzia w praktycznym gospodarowaniu: - wzrost wielkości połowów, - utrzymywanie rybołówstwa wbrew degradacji lub utraty siedliska, - odbudowanie połowów (red sea bream w Japonii) lub stworzenie nowych możliwości połowów. Praktyka wypuszczania na wolność ryb produkowanych w fermach jest mocno krytykowana: - nie jest wydajna jako narzędzie wzrostu produkcji ryb, - nakłady są mniejsze niż zyski, - stanowi niewłaściwy substytut innych, bardziej koniecznych działań w rybołówstwie, jak odtwarzanie siedlisk czy redukcja kwot połowowych, - stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności poprzez zastąpienie lokalnych gatunków przez konkurencję, drapieżnictwo, rozprzestrzenianie chorób, genetyczne krzyżowanie osobników z ferm i lokalnych odmian (rozbicie kompleksów genów zaadaptowanych do lokalnych warunków).

8 Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Strategia rozwoju rybołówstwa polskiego kładzie również nacisk na realizację szeregu działań mających na celu ochronę oraz poprawę środowiska naturalnego. Mechanizmy służące temu celowi będą realizowane na kilku płaszczyznach: Kontrola zanieczyszczeń pochodzących spoza sektora rybackiego oraz niwelacja ich wpływu, Kontrola warunków środowiska wodnego i monitoring naukowy, Zarządzanie odpadami i jakością wód poprodukcyjnych, Polityka ochrony i poprawy jakości środowiska wodnego i tarlisk, Wspomaganie działań mających na celu zachowanie

9 bioróżnorodności oraz restytucji gatunków cennych i chronionych, Kontynuacja programu udrożnienia rzek (budowa przepławek) oraz ochrona przed zabudową rzek ważnych dla migracji i tarła gatunków wędrownych. Polityka ochrony środowiska musi być zintegrowana z polityką rybacką. W tym celu należy stworzyć odpowiednie programy zarządzania oparte na idei zrównoważonego rozwoju, które mają na celu rozwój ekonomiczny sektora, przy równoczesnym utrzymaniu stanu środowiska. W tym celu należy promować wiedzę dotyczącą funkcjonowania ekosystemów wodnych oraz efektów prowadzenia działalności rybackiej na środowisko naturalne, aby w przyszłości zminimalizować wpływ gospodarki rybnej na środowisko. Szczególna uwaga powinna być skierowana na ograniczenie zanieczyszczeń pochodzące z przemysłu i innych działań poza - rybackich, które mają negatywny wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na jakość poławianych ryb i stan zasobów. Bezwzględnie musi być prowadzony monitoring wszelkiego typu zanieczyszczeń. Polska jest zobowiązana do utworzenia na swoim terytorium Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w celu objęcia ochroną 76 typów siedlisk przyrodniczych, 267 gatunków ptaków, 46 gatunków roślin i 88 gatunków zwierząt innych niż ptaki. Obowiązek ten wynika z unijnych dyrektyw tzw. Ptasiej (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków) i Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie odnowy siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Inicjatywa ta sprzyjać będzie zachowaniu bioróżnorodności ptaków, roślin i zwierząt i eliminacji zagrożeń wynikających z intensywnej hodowli i chowu ryb.

10 Ponadto w trosce o zachowanie równowagi w ekosystemach wodnych, w zakresie akwakultury, mimo konieczności dywersyfikacji produkcji, szczególna ostrożność będzie towarzyszyła wprowadzaniu do chowu i hodowli gatunków obcych oraz takich, które charakteryzują się szczególną ekspansywnością, mogącą zagrażać równowadze biologicznej. Prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w wodach morskich i śródlądowych, ma na celu zachowanie równowagi i różnorodności biologicznej w środowisku wodnym. Wzmocnienie nacisku na ochronę środowiska, będzie sprzyjało odnowie zasobów wodnych, poprawie jakości ryb, a tym samym przyczyni się do poprawy konkurencyjności i rentowności sektora. W portach oraz zakładach przetwórczych wymagane będzie zapewnienie podczyszczania, oczyszczania ścieków lub włączenie do istniejących lub budowanych systemów podczyszczania lub oczyszczania ścieków. Wymagana będzie również utylizacja odpadów poprodukcyjnych. Zostaną wprowadzone długoletnie plany odnowy zasobów oraz średnio i długo okresowe plany zarządzania zasobami, aktualizowane corocznie na podstawie informacji o stanie zasobów. Plany te będą uwzględniać stan populacji dla poszczególnych gatunków ryb i będą mieć na celu zwiększenie populacji, przy równoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy poszczególnymi gatunkami. Przewiduje się kontynuację i wspieranie zarybiania gatunkami cennymi gospodarczo, przyrodniczo oraz zagrożonymi wyginięciem. Celem zmniejszenia ingerencji sektora rybołówstwa w środowisko naturalne realizowane będą również działania zmierzające do modernizacji floty krajowej oraz do wymiany narzędzi połowowych.

11 Oprócz zapisów Europejskiego Funduszu Rybackiego, możliwość taka została przewidziana również w zmianie rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 358 z , str.59) w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Dzięki możliwościom stworzonym przez wymienione przepisy, Polska będzie realizowała działania w zakresie wymiany silników na nowe, a dzięki temu bardziej ekologiczne oraz wymiany narzędzi połowowych, co będzie miało pozytywny wydźwięk w odniesieniu do ochrony zasobów. Inwestycje dokonane w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przynoszą coraz większą poprawę jakości śródlądowych wód powierzchniowych. Z budżetu państwa finansowane są coroczne zarybienia smoltami troci i łososi rzek, których wody wpadają do Morza Bałtyckiego. Zarybienia narybkiem troci i łososia mają planowy charakter i angażują w ich wykonanie gospodarstwa hodowlane, organizacje zrzeszające wędkarzy i rybaków, przedstawicieli nauki oraz administracji państwowej. Przy współudziale podmiotów uprawnionych do rybactwa dokonano udanej restytucji łososia i troci do kilku rzek północnej Polski. Poza tym od kilku lat rośnie znacznie zarybień dokonywanych przez podmioty uprawnione do rybactwa w śródlądowych wodach powierzchniowych. Dalsza poprawa jakości wód w pozostałych rzekach umożliwi odtworzenie w nich populacji ryb wędrownych, pod warunkiem, że przywrócona zostanie ich drożność i zrekultywowane zostaną odcinki rzek znanych jako miejsca tarła ryb z gatunków wędrownych.

12 BILANS SZANS I ZAGROŻEŃ W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA Aby prawidłowo zarządzać rozwojem sektora konieczne jest zauważenie i wykorzystanie szans rozwojowych oraz w jak największym stopniu zapobieganie istniejących i przyszłych zagrożeń. Szanse: - wzrost spożycia ryb i produktów rybnych; - rozwój organizacji rynku rybnego w Polsce; - możliwość rozwoju rybołówstwa związany z rosnącymi potrzebami społeczeństwa w dziedzinie rekreacji; - rosnące zapotrzebowanie na materiał zarybieniowy; - rozwinięcie systemu promocji produktów rybnych; - zmiana preferencji konsumenckich; - poprawa kanałów dystrybucji i systemów logistycznych. Zagrożenia: - zanieczyszczenie środowiska naturalnego; - brak środków na finansowanie i prefinansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych; - ograniczenia w dostępie do surowca; - pogorszenie stanu zasobów; - problem kłusownictwa w rybactwie śródlądowym i morskim.

13 Dobry stan środowiska morskiego oznacza zachowanie liczebności i zróżnicowania organizmów w nim żyjących. Źródło utrzymania dla stabilnego rozwoju sektora stanowi zrównoważona eksploatacja. Politykę ochrony środowiska i politykę rybołówstwa należy pojmować jako komplementarne w dążeniu do tych samych celów. Narzędziem w ich realizacji może być wykorzystanie najważniejszych osiągnięć nauk biologicznych. Zdrowe środowisko morskie gwarantuje jakość żywności pochodzącej z morza, tym samym wnosi wkład do żywienia i ma wpływ na zdrowie człowieka. Przybywa dowodów naukowych, że ryby są szczególnie pożywne, ale obecność w środowisku skażeń takich jak metale ciężkie i trwałe zanieczyszczenia organiczne może uniemożliwić człowiekowi uzyskanie optymalnych korzyści z żywności pochodzenia morskiego. Komisja Europejska postanowiła te zasoby otoczyć szczególną ochroną ustanawiając strategię tematyczną dla środowiska morskiego, która będzie stanowić ekologiczny filar przyszłej polityki morskiej. Celem takich działań jest określenie ram, które będą stosowane do regulacji wszystkich sposobów użytkowania morza. Celem głównym jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska morskiego w UE przed 2021 r. Ważne jest również oparcie planowania przestrzennego na wiedzy o ekosystemach. Bez tego nie będziemy w stanie zarządzać coraz intensywniejszymi sposobami użytkowania oceanów. Nowe podejście może zaowocować wyznaczeniem kolejnych morskich obszarów chronionych, które pomogą chronić różnorodność biologiczną i zapewnić szybkie przejście na poziom połowów gwarantujących zrównoważony rozwój.

14 Konflikty między ekonomicznymi a przyrodniczymi aspektami rozwoju rybołówstwa morskiego i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie Morza Bałtyckiego. Region bałtycki obejmuje liczne biotopy zamieszkiwane przez gatunki o specjalnej wartości zarówno z perspektywy regionalnej, europejskiej, jak i globalnej. Obszary te są obecnie zagrożone przez szeroki wachlarz ludzkiej działalności, miedzy innymi przez eutrofizację, mogącą doprowadzić do zmian w ekosystemach morskich i śródlądowych, niezrównoważone ekologicznie rybołówstwo, fragmentację morskich i lądowych habitatów spowodowane rozwojem terenów zurbanizowanych i rozbudową infrastruktury oraz przez wprowadzanie do środowiska nowych gatunków. Na stan środowiska Bałtyku ma wpływ działalność człowieka. Na stan środowiska morskiego Bałtyku wywierają wpływ zanieczyszczenia pochodzące z czterech głównych źródeł:

15 zanieczyszczenia wpływające z wodami rzek (możliwość ograniczenia przez budowę oczyszczalni), zanieczyszczenia ze źródeł punktowych (miast, wsi zakładów przemysłowych i rolnych ograniczenie przez budowę oczyszczalni), zanieczyszczenia ze źródeł przestrzennych (obszary rozwiniętego rolnictwa ograniczenie przez zmiany funkcji tych obszarów i zmniejszenia nawożenia), zanieczyszczenia ze statków morskich w portach i na szlakach morskich oraz w wyniku eksploatacji podmorskich bogactw naturalnych (Przyrodnicze, 1983). Zanieczyszczenia te dostają się do wód Bałtyku za pośrednictwem rzek, bezpośrednio w formie ścieków, poprzez zrzuty substancji ze statków i pośrednio z powietrza. Najtrudniejsza jest eliminacja zanieczyszczeń środowiska pochodzących ze źródeł przestrzennych. Wymaga ona zmian strukturalnych w gospodarce oraz zmniejszenia nawożenia w rolnictwie, co wpływa na jego dochodowość. Rolnictwo jest głównym dostawcą substancji odżywczych wywołujących proces eutrofizacji. Szacuje się, że odpowiada za dostarczenie 35% azotu i 10-15% fosforu do wód Bałtyku. Zanieczyszczenie używanymi w rolnictwie środkami odżywczymi, jest w wodach południowego Bałtyku 25- krotnie większe niż w jego północnej części. Najbardziej zanieczyszczona z tego powodu jest południowozachodnia część morza. Nawet najbardziej odpowiedzialnie uprawiane grunty orne dostarczają 5-10 razy więcej zanieczyszczeń niż lasy. Wejście kolejnych państw do Unii Europejskiej może spowodować wzrost przeciętnej wielkości gospodarstwa, co umożliwi zgodnie z najnowszymi założeniami Wspólnej Polityki Rolnej, lepszą kontrolę nad działalnością rolniczą i jej zmiany w kierunku pożądanym przez Unię Europejską.

16 Oczekiwanym skutkiem jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez rolnictwo. Przemysł jest głównym dostarczycielem metali ciężkich do wód Bałtyku. W krajach nordyckich następuje dywersyfikacja w przemyśle, zauważalne jest ograniczanie przemysłu ciężkiego na rzecz przemysłu nowych technologii. W dawnych krajach socjalistycznych przemysł ciężki wciąż odgrywa dużą rolę. Najbardziej do zanieczyszczenia Bałtyku przyczyniają się zakłady metalurgiczne, petrochemiczne i papiernicze. Zużywają one duże ilości surowców, energii i wody. Po przejściowym spadku produkcji przemysłowej w okresie transformacji w krajach postsocjalistycznych, od kilku lat zauważa się jej wzrost. Punkt ciężkości przesunął się na małe przedsiębiorstwa, gdzie stopniowo drogą legislacyjną zaczyna się uwzględniać środowiskowe aspekty w produkcji. Zanieczyszczenia komunalne, to głównie ścieki i odpadki stałe. Problem stałych odpadków jest rozwiązywany w dwojaki sposób: przez składowanie na wysypiskach i przez recykling. Szczególne znaczenie w redukcji zanieczyszczeń komunalnych ma selekcja odpadów i oszczędność wody w gospodarstwach domowych. Działalność rekreacyjna prowadzona w pasie nadmorskim i na pełnym morzu pozwala ją tak, żeby środowisko jak najmniej na tym ucierpiało, tzn.: zapewnić wywóz śmieci i odbiór ścieków z domków rekreacyjnych i łodzi, nie należy używać szkodliwych farb i tym podobnych środków, nie należy ingerować w życie dzikich zwierząt, należy preferować hotele i kampingi zwracające uwagę na aspekty ekologiczne. Zanieczyszczenia z hoteli, kampingów, łodzi wpływają na rozwój procesów eutrofizacyjnych w wodzie. Łodzie i skutery motorowe emitują oleje

17 i są źródłem hałasu, zakłócając życie zwierząt, zwłaszcza w sezonie letnim. Rekreacyjne połowy ryb mogą naruszyć równowagę biologiczną. Niewłaściwa gospodarka przestrzenna zakłóca walory krajobrazowe. W celu zmniejszenia uciążliwości ruchu statków dla środowiska wprowadzono różne regulacje prawne, większość z nich wynika ze stosowania konwencji MARPOL 73/78: statki muszą posiadać filtry, tak żeby zawartość olejów i ich mieszanek w zrzucanej wodzie nie przekraczała 15 części na milion, obowiązuje zakaz zrzutu ścieków kanalizacyjnych w odległości mniejszej niż 12 mil od lądu, a oczyszczonych w odległości mniejszej niż 4 mile pod warunkiem, że prędkość statku przekracza cztery węzły, zrzucanie odpadków jest zabronione na terenie całego Bałtyku, z wyjątkiem odpadków żywnościowych (powyżej 12 mil od lądu), zakaz stosowania paliwa o zawartości siarki większej niż 1,5% (wagowo), obowiązuje zakaz spalania odpadków na terenie całego Bałtyku, małe statki wybudowane po l styczniu 2000 roku muszą być wyposażone w toalety i kanalizację. Oprócz normalnego ruchu statków problemem dla środowiska są kolizje i zatonięcia. Zauważalny jest także wpływ transportu drogowego na środowisko morskie Bałtyku. Objawia się on przez zanieczyszczenie powietrza metalami ciężkimi, a także azotem powstałym ze spalania paliw. Nad Bałtyk dociera nawet zanieczyszczone powietrze znad Wielkiej Brytanii. Rybołówstwo i akwakultura także mają wpływ na stan środowiska Bałtyku. Przełowienie powoduje spadek stanu zasobów rybnych, na który oprócz połowów, mają także wpływ procesy eutrofizacyjne i toksykacyjne. Akwakultura na Bałtyku odgrywa istotną rolę w Danii, Finlandii i Szwecji.

18 Dostarcza ona głównie łososia i troć. W 1998 r. produkcja na bałtyckich farmach rybnych osiągnęła poziom 22,4 tys. ton i wykazuje tendencję rosnącą. Akwakultura w morzu koliduje z interesami innych użytkowników wód przybrzeżnych. Stymuluje ona wzrost procesów eutrofizacyjnych dostarczając do morza substancji odżywczych. Wydostające się z hodowli ryby mogą oddziaływać na genetykę ryb żyjących dziko, w szczególności łososia bałtyckiego. BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONA PRZYRODY - PROBLEM WPROWADZANIA OBCYCH GATUNKÓW DO EKOSYSTEMU Bioróżnorodność nie może być chroniona jedynie poprzez tworzenie różnego rodzaju terenów chronionych. Za jej ochronę odpowiedzialne powinny być wszystkie sektory wywierające wpływ na środowisko, a zatem rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo itd. Odpowiedzialność poszczególnych sektorów jest jedną z podstawowych zasad zawartych w Konwencji o Ochronie Różnorodności Biologicznej. Wszystkie kraje z regionu bałtyckiego są albo sygnatariuszami albo stronami tej Konwencji. Odpowiedzialność każdego sektora gospodarki, który wywiera wpływ na środowisko (zarówno na gatunki jak i ekosystemy) za działania na rzecz odpowiedniego zarządzania i ochrony gatunków i ich habitatów została zatem jasno określona. Podjęcie takich działań musi być niezbędnym elementem generalnej strategii ochrony i racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych. Jednak nawet jeżeli takie podejście zostanie zastosowane, niezbędne będzie podjęcie w przyszłości działań zmierzających do ochrony szczególnie wrażliwych obszarów i gatunków. Stworzenie i efektywna ochrona sieci chronionych obszarów lądowych, przybrzeżnych i morskich, a także ochrona

19 zagrożonych gatunków flory i fauny jest jednym z niezbędnych elementów tej strategii. Ważnym krokiem w kierunku ochrony i racjonalnego zarządzania zasobami przyrodniczymi w regionie bałtyckim było zalecenie HELCOMu dotyczące stworzenia systemu Bałtyckich Obszarów Chronionych (Baltic Sea Protected Areas BSPAs), w ramach którego zidentyfikowano 62 obszary, które powinny zostać włączone do sieci, w pierwszym rzędzie. Jednakże postęp w rzeczywistej ochronie zidentyfikowanych obszarów był w większości krajów bardzo wolny, a jeszcze wolniejszy jeżeli chodzi o stworzenie planów zarządzania tymi terenami. CELE ochrona i zrównoważone zarządzanie różnymi poziomami bioróżnorodności (ekosystemami, gatunkami i gatunkową zmiennością genetyczną) w regionie bałtyckim; wdrożenie zasady odpowiedzialności sektorowej we wszystkich branżach gospodarki mających wpływ na lądową i morską bioróżnorodność w regionie bałtyckim; ochrona i zrównoważone ekologicznie zarządzanie przynajmniej 10% każdego z głównych biotopów w zlewni Morza Bałtyckiego; minimalizacja ryzyka związanego z wprowadzeniem do Bałtyku nowych gatunków organizmów. OBCE GATUNKI Wprowadzanie do środowiska obcych gatunków stało się poważnym zagrożeniem dla morskich ekosystemów i bioróżnorodności stosunkowo niedawno. Poważne szkody dla rybołówstwa jakie spowodowało dostanie

20 się do Morza Czarnego i Morza Azowskiego żebropława Mnemiopsis leydyii ilustrują jak poważne straty ekologiczne i ekonomiczne może spowodować przenoszenie organizmów z jednego środowiska morskiego do innego. Około 60 gatunków roślin i zwierząt zostało wprowadzonych celowo lub przez przypadek do środowiska Morza Bałtyckiego wskutek działań człowieka, ale jak dotąd udało się uniknąć poważniejszych katastrof związanych z tą introdukcją. Jednak naukowcy ostrzegają iż słonawe morza, takie jak Bałtyk są szczególnie wrażliwe na nowo wprowadzane gatunki, gdyż są ubogie w gatunki rodzime. Transport organizmów w wodach balastowych statków lub uczepionych ich kadłubów wydaje się główną drogą przenoszenia organizmów pomiędzy różnymi obszarami. Z perspektywy bałtyckiej jednym z największych zagrożeń jest przenoszenie się organizmów wraz ze statkami poprzez system kanałów i rzek łączących Bałtyk z Morzem Czarnym i Kaspijskim. DZIAŁANIA wprowadzenie aktywnych barier kontrolnych zapobiegających bezwiednemu wprowadzaniu nowych gatunków do Morza Bałtyckiego; opracowanie odpowiednich planu działań, wdrożenie ich w życie i przestrzeganie przez wszystkie kraje terenu Morza Bałtyckiego.

21 Szkolenie Chałupy Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora rybackiego. Podniesienie atrakcyjności zawodu rybaka. Organizator szkolenia: Instytut Inicjatyw Europejskich ul. Wyzwolenia Władysławowo tel./fax

22 Dzień 2 ( ): (Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 10.00, przerwa na kawę oraz 14.00, zakończenie 16.00) Tematyka szkolenia: Modernizacja floty pod kątem rozwiązań technicznych przyjaznych dla środowiska naturalnego. Poszukiwania sposobów na zminimalizowanie wpływu gospodarki orskiej na środowisko naturalne poprzez opracowanie programów zarządzania opartych na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Wyposażenie statków i warunki przechowywania obiektu połowu, sytuacja w Polsce warsztaty i dyskusja.

23 Cel szkolenia: Uzupełnienie informacji uczestników o środowiskowym aspekcie rozwoju sektora rybnego w dziedzinie modernizacji floty pod kątem rozwiązań technicznych, wyposażenia statków oraz warunków przechowywania produktu. Dodatkowo zostanie podkreślona istota opracowywania programów zarządzania opartych na zasadzie zrównoważonego rozwoju.

24 Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa Modernizacja floty pod kątem rozwiązań technicznych przyjaznych dla środowiska naturalnego. Jednym z celów polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest zmniejszenie liczby jednostek połowowych oraz odnowa i modernizacja floty rybackiej. Zmniejszenie liczby statków rybackich polega na złomowaniu lub przeniesieniu statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia oraz wspólne przedsięwzięcia. Odnowa i modernizacja statków obejmuje budowę nowych i remont istniejących statków. Te cele państwa członkowskie zamykają w zatwierdzanych przez Komisję Europejską wieloletnich planach, na których realizację udostępniane są środki z unijnego budżetu. Sektor polskiego rybołówstwa bałtyckiego znajdują się w trudnej sytuacji i zmaga się z wieloma problemami, do których należą niezadowalający stan zasobów morza, zbyt duży nakład połowowy w stosunku do zasobów, znaczna skala błędnie deklarowanych bądź nie zgłaszanych połowów oraz nieskuteczna kontrola ze strony administracji morskiej. Wspólna Polityka Rybołówstwa odpowiada na te problemy i przyjmuje jako priorytet ochronę i zrównoważoną eksploatację żywych zasobów. To podejście uwzględnia potrzeby producentów i konsumentów, ale też wzbudza wiele kontrowersji wśród rybaków, którzy nie zgadzają się na zmniejszenie wielkości połowowych widząc zagrożenie dla głównego ich źródła utrzymania, jakim jest rybołówstwo. Z drugiej strony ekologów niepokoją wyczerpujące się zasoby mórz.

25 Wspólnota Europejska stoi na stanowisku, że zasoby morskie jako wspólne dziedzictwo powinny być wspólnie zarządzane. Zarządzanie żywymi zasobami morskimi ma w założeniu chronić je przed przełowieniem a jednocześnie uwzględniać interesy producentów i konsumentów. Według E. Berkowskiej najważniejszym instrumentem zarządzania żywymi zasobami morskimi są wielkości dopuszczalne połowów (Analizy, Wspólna polityka rybołówstwa a potrzeby i oczekiwania polskiego sektora rybołówstwa, czerwiec 2008). Wielkości te są ustalane są przez Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej, która bierze pod uwagę stan poszczególnych gatunków ryb występujących w danym akwenie, rekomendacje naukowców oraz aspekty socjalne i społeczne. Rekomendacje odnośnie wysokości połowów, przy których możliwa jest odnawialność stad, w innym przypadku możliwe jest zmniejszenie produktywności stada, a nawet załamanie gatunku w przyszłości. Mimo wyznaczonych wielkości połowowych niektóre państwa je przekraczają, a powodem jest niedostateczna kontrola rybaków. Do innych instrumentów zarządzania zasobami morza należą techniczne środki ochrony takie jak m.in. wielkość rozmiaru oczek w sieci, zakazy stosowania niektórych narzędzi połowowych, oraz okresy ochronne na poszczególne gatunki ryb niewymiarowych (tzn. takich które nie osiągnęły jeszcze zdolności rozrodczej).

26 Generalnym celem polskiej polityki rybackiej jest: Racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego oraz trwała obecność gospodarki rybnej w gospodarce narodowej. Produkty rybołówstwa oraz chowu i hodowli ryb, produkty przetwórstwa powinny odpowiadać zapotrzebowaniu rynku krajowego pod względem ceny i jakości oraz powinny być konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Celami szczegółowymi są : wzrost rentowności sektora, uzyskanie równowagi pomiędzy nakładem połowowym, a dostępnymi i odtwarzalnymi zasobami ryb, ochrona socjalna społeczności na obszarach zależnych od rybołówstwa i akwakultury, ochrona i rozwój rybołówstwa przybrzeżnego, poprawa jakości produktów rybnych, rozwój akwakultury, odnowa floty, ciągłość dostaw ryb i produktów rybnych, uniezależnienie przetwórstwa od sezonowości połowów.

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Departament Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROJEKT Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty

2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty 2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty Opiekun bloku: dr Adolf Wysocki Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich Wnioski i postulaty Morze najtańsza droga dla towaru

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Środowisko Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń Ochrona środowiska idzie w parze z utrzymywaniem konkurencyjności. 2 Z R O Z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie oczy zwrócone na Bałtyk

Wszystkie oczy zwrócone na Bałtyk ISSN 1428-0043 Wszystkie oczy zwrócone na Bałtyk dokończenie NR 9-10 (171) WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2009 dniach 1-2 października br. w Sztokholmie odbyła się, zapowiadana w poprzednim numerze, W a organizowana

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo