PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: przygotowany w związku z Publiczną Ofertą 1.. Akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 1.4. akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 2. akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz nie więcej niż 1.. akcji zwykłych na okaziciela serii C. Emisja Akcji serii C dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania co najmniej 1 sztuki. Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: - Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest 25. Akcji Oferowanych oraz - Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 75. Akcji Oferowanych. Po uzyskaniu wyników budowy Księgi Popytu w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje serii C Emitent, działając w uzgodnieniu z Oferującym, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych, w tym liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych, w tym liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu wskazanym w Harmonogramie Oferty Publicznej przedstawionym w niniejszym Prospekcie, w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej tj. w sposób jaki został udostępniony Prospekt oraz w formie raportu bieżącego. Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 13,5 zł. Informacja o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii C zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, najpóźniej w dniu wskazanym w Harmonogramie Oferty Publicznej przedstawionym w niniejszym Prospekcie, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej. Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej zawarte zostały w części Dokument Ofertowy. Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji Oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju inwestycji. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w części Czynniki Ryzyka. Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronach internetowych Emitenta pod adresem Oferującego Dom Maklerski BDM S.A. pod adresem a także dodatkowo Prospekt w formie drukowanej dostępny będzie w siedzibie Emitenta we Wrocławiu, ul. Klimasa 45, w siedzibie Oferującego w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4, w Punktach Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Podmiot oferujący akcje: ul. Stojałowskiego Bielsko - Biała Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 grudnia 21 roku. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia udostępnienia Prospektu po raz pierwszy do publicznej wiadomości.

2 2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I - PODSUMOWANIE INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH, KIEROWNIKACH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Historia i rozwój Emitenta Ogólny zarys działalności Strategia rozwoju KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH, PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, CZYNNIKI RYZYKA Wybrane dane finansowe Emitenta Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Czynniki ryzyka ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POZWIĄZANYMI SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU Oferta i dopuszczenie do obrotu Plan dystrybucji Rozwodnienie Koszty emisji INFORMACJE DODATKOWE Kapitał zakładowy Dokumenty do wglądu CZĘŚĆ II - CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZNE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polskioraz rynków eksportowych Ryzyko pogorszenia się koniunktury na rynku budowlano montażowym w Polsce Ryzyko wzrostu cen surowców Ryzyko związane z utrzymaniem profesjonalnej kadry i kosztami pracy Ryzyko uzależnienia od najważniejszych odbiorców Ryzyko związane ze statusem ZPCHR Ryzyko związane z dopuszczeniem do stosowania systemów odprowadzania spalin wykonanych z tworzyw sztucznych Ryzyko zachwiania terminowości dostaw Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży oraz bonusami dla odbiorców Ryzyko powiązań rodzinnych członków Zarządu Emitenta oraz członków Rady Nadzorczej Ryzyko związane z niepowodzeniem projektu Medycyna Ryzyko związane z brakiem wystarczającej powierzchni produkcyjnej i magazynowej Ryzyko związane z brakiem finalizacji transakcji przejęcia CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego Ryzyko polityki podatkowej Ryzyko walutowe Ryzyko utraty kluczowych odbiorców w wyniku konsolidacji branży Ryzyko braku szybkiego dostosowania się do zmian na rynku urządzeń grzewczych CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM Ryzyko związane ze złożeniem i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane Ryzyko związane z nakazem wstrzymania rozpoczęcia oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie lub zakazem ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w przypadku naruszenia prawa przez Emitenta Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem przez Spółkę Oferty Publicznej Ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie sprzedaży akcji Spółki Ryzyko związane z niedopuszczeniem lub niewprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane z opóźnieniem we wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu Ryzyko związane z nabywaniem Akcji serii C Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję za niewykonywanie przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa Ryzyko zawieszenia notowań Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę Ryzyko związane z naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem akcji promocyjnej

3 Ryzyko związane z niedojściem emisji akcji serii C do skutku CZĘŚĆ III - DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNIE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie BIEGLI REWIDENCI Imiona i nazwiska (nazwy), adresy oraz opis przynależności do organizacji zawodowych Informacja na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE I JEGO GRUPIE KAPITAŁOWEJ Historia i rozwój Emitenta Inwestycje ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Działalność podstawowa Główne rynki, na których Emitent prowadzi działalność Informacje dotyczące nadzwyczajnych czynników, które miały wpływ na działalność podstawową Emitenta lub jego główne rynki, na których prowadzi działalność Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie Wykaz istotnych podmiotów zależnych od Emitenta ŚRODKI TRWAŁE Znaczące rzeczowe aktywa trwałe (istniejące i planowane) w tym dzierżawione nieruchomości oraz obciążenia na nich ustanowione Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Emitenta Wynik operacyjny Emitenta ZASOBY KAPITAŁOWE Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pkt i BADANIA, ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i Rozwój Patenty, licencje i znaki towarowe Patenty Licencje Znaki towarowe CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze tendencje w produkcji, sprzedaży, zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądaniach, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy oraz prognoza wyników Raport sporządzony przez niezależnego biegłego rewidenta Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Emitenta ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Dane na temat osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorczych oraz innych osób na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia

4 4 16. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Okres sprawowania kadencji i data zakończenia bieżącej kadencji Zarząd Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących z Emitentem oraz jego podmiot zależnym określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń Procedury ładu korporacyjnego Zasada ta nie będzie stosowana z uwagi na wysokie koszty realizacji i obsługi ZATRUDNIENIE Ogólna liczba pracowników w podziale na formę zatrudnienia i wykonywane funkcje Posiadane akcje lub opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych i na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu lub w przypadku ich braku odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt W zakresie w jakim znane jest Emitentowi wskazanie czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego podmiotu (osoby) lub jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany oraz wskazanie takiego podmiotu (osoby), a także opisanie charakteru tej kontroli i istniejących mechanizmów, które zapobiegają jej nadużywaniu Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Transakcje pomiędzy Emitentem a podmiotami, na które znacząco wpływa lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio lub pośrednio członek Zarządu, Rady Nadzorczej lub osoba bliska członka Zarządu lub Rady nadzorczej w latach 27, 28, 29 oraz w okresie od dnia 1 stycznia 21r do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Transakcje pomiędzy członkami organów Emitenta a Emitentem DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Historyczne informacje finansowe Dane finansowe pro forma Sprawozdania finansowe Data najnowszych sprawozdań finansowych Śródroczne i inne dane finansowe Polityka Emitenta odnośnie wypłaty dywidendy, wszelkie ograniczenia w tym zakresie oraz wartość wypłaconej dywidendy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta, które miały miejsce od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano zbadane informacje finansowe lub śródroczne informacje finansowe INFORMACJE DODATKOWE Kapitał akcyjny Umowa i statut Spółki ISTOTNE UMOWY EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Umowy kredytowe, zastawów i poręczeń Emitenta Inne umowy Emitenta INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH CZĘŚĆ IV - DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych Oświadczenie osób odpowiedzialnych CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE Oświadczenie o kapitale obrotowym Oświadczenie o Kapitalizacji i zadłużeniu Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w Ofertę Przesłanki Oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu Akcji

5 Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone Akcje Wskazanie, czy papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela oraz czy mają one formę dokumentu, czy są zdematerializowane Waluta emitowanych akcji Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw Podstawa prawna emisji Przewidywana data emisji akcji Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia Akcji Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY Warunki, statystyka i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Zasady dystrybucji i przydziału Cena Plasowanie i gwarantowanie DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy co papiery oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzanej do obrotu na rynku regulowanym Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działań jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania Informacje na temat opcji stabilizacji cen w związku z Ofertą INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ROZWODNIENIE Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą w przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty INFORMACJE DODATKOWE Opis zakresu działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone; źródła tych informacji ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 STATUT EMITENTA ZAŁĄCZNIK NR 2 - UCHWAŁA W SPRAWIE EMISJI AKCJI SERII C ZAŁĄCZNIK NR 3 UCHWAŁA EMITENTA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁKI ORAZ UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO ZŁOŻENIA AKCJI DO DEPOZYTU ZAŁĄCZNIK NR 4 - FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA BIUR MAKLERSKICH UCZESTNICZĄCYCH W OFERCIE ZAŁĄCZNIK NR 6 - DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

6 6 CZĘŚĆ I - PODSUMOWANIE OSTRZEŻENIE Niniejsze podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu Emisyjnego. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do Prospektu Emisyjnego, skarżący inwestor może na mocy ustawodawstwa Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna wiąże te osoby, które sporządziły podsumowanie łącznie z każdym jego tłumaczeniem i wnioskowały o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku, gdy podsumowanie jest wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne w zestawieniu z pozostałymi częściami Prospektu Emisyjnego. 1.INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH, KIEROWNIKACH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH Do organów Emitenta należą: Zarząd, jako organ zarządzający oraz Rada Nadzorcza, jako organ nadzorujący. Do osób zarządzających wyższego szczebla zaliczono prokurenta Spółki. W skład Zarządu wchodzą: Zbigniew Piechociński - Prezes Zarządu Ryszard Sebastian- Członek Zarządu Do osób zarządzających wyższego szczebla należy: Jolanta Owczarek Prokurent, Rada Nadzorcza Emitenta składa się obecnie z 5 osób, w jej skład wchodzą: Janusz Rybka Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Skrzypczak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bożena Skrzypczak Członek Rady Nadzorczej Ewa Pawelec Członek Rady Nadzorczej Krystyna Piechocińska Członek Rady Nadzorczej Funkcję doradcy prawnego Spółki pełni Kancelaria Adwokacka adwokat Barbara Skiedrzyńska z siedzibą we Wrocławiu. Historyczne informacje finansowe zamieszczone w Prospekcie obejmują: jednostkowe sprawozdania Emitenta za lata 27, 28 oraz 29. Biegłym rewidentem dokonującym badania historycznych informacji finansowych sporządzonych dla potrzeb Prospektu za lata jest Wojciech Gąsior wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 9637 działający w imieniu ELIKS Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, podmiotu wpisanego na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 269. Nazwa (firma): ELIKS Audytorska Sp. z o.o. Grupa Finans-Servis Siedziba: Wrocław Adres: Wrocław, ul. Sokolnicza 34 Telefon: (71) , Fax: Adres poczty elektronicznej: eliks.com.pl Adres strony internetowej: Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, w imieniu którego działają: Pan Janusz Smoleński - Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Obrocki - Prokurent

7 7 2.PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa (firma): Siedziba: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna ul. Klimasa 45, Wrocław Telefon: , Fax: Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON NIP KRS Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA Poniżej w porządku chronologicznym przedstawione zostały najważniejsze fakty związane z historią i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Emitenta. Data Zdarzenie 199 Powstanie Spółki 1996 Ustabilizowanie się struktury właścicielskiej, rozpoczęcie produkcji kominów i wkładów kominowych z blach nierdzewnych i kwasoodpornych 1997 Wykupienie przez Spółkę dzierżawionych dotychczas nieruchomości i rozpoczęcie budowy nowej siedziby Spółki 1998 Przyznanie Spółce statusu Zakładu Pracy Chronionej 1999 Początek modernizacji i rozbudowy parku maszynowego 2 Przyznanie Spółce certyfikatu ISO Przyznanie Spółce przez Urząd Patentowy RP prawa do ochrony znaku towarowego WADEX 25 Przyznanie Spółce znaku CE przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie 25,26 Przyznanie Spółce przez Dziennik Puls Biznesu tytułu Gazeli Biznesu Luty 27 Zmiana formy prawnej Spółki na spółkę Akcyjną Czerwiec 27 Przyznanie przez Biuro Certyfikacji Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie certyfikatu zarządzania jakością ISO 91:21 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży systemów kominowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz innych wyrobów metalowych Czerwiec 28r Debiut Spółki na rynku NewConnect Lipiec 28r Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 6. zł Kwiecień 21r Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii A2, B i C oraz praw do akcji serii C, Źródło: Emitent 2.2. OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI Emitent jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją systemów odprowadzania spalin (inaczej systemów kominowych) ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz akcesoriów związanych z tymi systemami. Oferowane systemy w znaczącej większości wytwarzane są na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez dział

8 8 technologiczny przedsiębiorstwa. Systemy (układy) kominowe wykorzystywane są w budownictwie mieszkaniowym, gdzie pełnią funkcję odprowadzania spalin wytwarzanych przez urządzenia grzewcze oraz jako elementy kominów przemysłowych. Oferta Emitenta obejmuje układy jedno i dwuścienne o przekroju rury spalinowej z przedziału od 6 do 1 mm i grubości zastosowanych materiałów od,5 do 2 mm. Udział podstawowego segmentu działalności Spółki w przychodach ze sprzedaży w latach oscylował wokół 75-85%. Drugim obszarem działalności Emitenta jest handel akcesoriami i elementami systemów odprowadzania spalin, których nie ma w ofercie produkcyjnej. Jest to związane z kompleksową obsługą klienta, który ma możliwość zakupu pełnego systemu w Spółce. Są to wyroby produkowane przez innych producentów na zlecenie Emitenta - stalowe i aluminiowe rury elastyczne, system odprowadzania spalin WK, systemy kominowe z tworzyw sztucznych oraz inne kompatybilne towary. Trzecim obszarem działalności Spółki jest kooperacja. Wykorzystując posiadany park maszynowy oraz doświadczenie w przetwórstwie blach nierdzewnych i kwasoodpornych, Spółka wykonuje w ramach kooperacji podzespoły oraz gotowe produkty, nie związane z systemami odprowadzania spalin. Ich produkcja odbywa się na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zleceniodawcę bądź też w oparciu o opracowania działu technologicznego Emitenta. Dzięki ugruntowanej pozycji Emitenta na rynku podmiotów zajmujących się obróbką blach oraz pracy w terenie doświadczonych doradców technicznych, Emitent szybko rozwija tą część swojej działalności. Strategia rozwoju Emitenta zakłada wzrost udziału tego obszaru działalności Spółki w strukturze przychodów ze sprzedaży STRATEGIA ROZWOJU Strategia rozwoju Emitenta opiera się na trzech elementach: 1) modyfikacja modelu biznesowego poprzez rozwój segmentów wymagających innowacyjności i stosowania zaawansowanych technologii 2) rozwój segmentu produkcji systemów odprowadzania spalin poprzez zwiększanie udziałów w rynku i poprawę rentowności 3) akwizycje lub przejęcie technologii produkcji mające na celu realizację punktów 1 i 2 Modyfikacja modelu biznesowego Wykorzystując posiadany park maszynowy oraz doświadczenie w przetwórstwie blach nierdzewnych i kwasoodpornych, Spółka wykonuje w ramach kooperacji podzespoły oraz gotowe produkty, nie związane z systemami odprowadzania spalin. Ich produkcja odbywa się na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zleceniodawcę bądź też w oparciu o opracowania działu technologicznego Emitenta. Dzięki ugruntowanej pozycji Emitenta na rynku podmiotów zajmujących się obróbką blach oraz pracy w terenie doświadczonych doradców technicznych, Emitent szybko rozwija tą część swojej działalności. Udział segmentu kooperacji w przychodach ze sprzedaży w roku 27 wyniósł 7,3%, w roku 28-6,3 %, w roku 29-11,7%, a w okresie styczeń - czerwiec 21 25,9%. Zgodnie z przyjętą strategią udział tego obszaru działalności Spółki w strukturze przychodów będzie w najbliższych latach stale wzrastać, ze względu na możliwość szybszego zdobywania rynku oraz generowania znacząco wyższych marż niż w przypadku stabilnego segmentu produkcji systemów kominowych. Wyższy poziom realizowanych marż związany jest między innymi z realizacją krótkich serii oraz możliwością powiązania produkcji z usługą montażu i konfekcjonowania (w przypadku niektórych zleceń). Ponieważ udział kosztów materiałów w cenie wyrobu gotowego jest w przypadku kooperacji znacznie niższy niż w wyrobach segmentu systemów kominowych, zmniejsza się ryzyko związane ze wzrostem cen surowców. Wyroby kooperacyjne Emitenta wymagają zaawansowanej technologii i często wykonywane są w jednostkowych ilościach, przez co pozwalają na generowanie wysokiej marży. Stały rozwój działalności kooperacyjnej umożliwia Emitentowi zwiększenie przychodów oraz wzrost rentowności całego przedsiębiorstwa.. Emitent planuje rozwijać segment kooperacji także poprzez aktywną politykę marketingową w zakresie prezentacji możliwości potencjału technicznego i technologicznego spółki, podkreślaniu specjalizacji Emitenta w produkcji wyrobów nietypowych oraz w produkcji krótkich serii potencjalnym klientom oraz poprzez rozpoczęcie działalności w zakresie bezpośredniego udziału w projektach inwestycyjnych. Zgodnie z przyjęta strategią rozwoju udział kooperacji w przychodach powinien osiągnąć poziom 3% w ciągu kilku najbliższych lat.

9 9 Jednym z kierunków rozwoju związanym z segmentem kooperacji jest projekt Medycyna, który opiera się na wejściu na rynek zaawansowanych technologicznie wyrobów medycznych, głównie implantów i endoprotez. Założenia rozwojowe projektu Medycyna opisane zostały w punkcie Prospektu. Realizacja tego celu strategicznego będzie poprzedzona przebudową i reorganizacją systemu produkcyjno logistycznego Emitenta, po jego przeniesieniu do nowej siedziby. Pozwoli to na wzrost elastyczności oraz wyższą efektywność parku maszynowego, ukierunkowanego w dużym stopniu na produkcję krótkich serii. Rozwój segmentu produkcji systemów odprowadzania spalin Rynek systemów odprowadzania spalin jest rynkiem ustabilizowanym pod względem wartości i udziałów rynkowych poszczególnych producentów. Emitent zakłada rozwój tego segmentu poprzez wzrost przychodów i generowanych marż poprzez: - aktywnie prowadzoną politykę marketingową - utrzymywanie dobrych relacji biznesowych i doskonalenie form współpracy z głównymi odbiorcami sieciowymi (w szczególności położenie nacisku na bezpośredni kontakt z klientem poprzez doradców techniczno handlowych: szkolenia, spotkania z instalatorami, doradztwo przy rozwiązywaniu problemów projektowych) - pozyskiwanie nowych odbiorców sieciowych na rynku krajowym i rynkach eksportowych - szybkie reagowanie na zmiany trendów na rynku urządzeń grzewczych i elastyczne dopasowywanie oferty produkcyjnej do tych zmian - wykorzystanie potencjału rynku termomodernizacyjnego (wymiany i modernizacji systemów ogrzewania) - aktualizację oferty handlowej, poszerzanie zakresu świadczonych usług i form współpracy - politykę utrzymywania wysokiej jakości produktów i wysokich cen - kontynuację prac badawczo rozwojowych mających na celu ulepszanie technologii produkcji opierających się na zastosowaniu surowców alternatywnych, których ceny są niższe i mniej podatne na wahania koniunktury gospodarczej w stosunku do tradycyjnie wykorzystywanych blach nierdzewnych i kwasoodpornych (m.in. badania prowadzone we współpracy z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie i ośrodkiem certyfikującym Materialprufungsamt Nordrhein-Westfalen w Dortmundzie) - wzrost automatyzacji produkcji - zapewnienie klientom najwyższego poziomu serwisu - poprawę logistyki - skrócenie terminów dostaw - rozszerzenie asortymentu eksportowego - rozwój segmentu systemów kominowych z tworzyw sztucznych (wyłączność na dystrybucje ze szwajcarską spółką ALMEVA AG z siedzibą w Bischofszell) Akwizycje lub przejęcie technologii produkcji konkretnych wyrobów wraz z rynkiem Emitent planuje zwiększyć skalę działalności poprzez akwizycje firm z segmentu kooperacji lub systemów odprowadzania spalin. Alternatywą jest przejęcie rynku oraz zakup parku maszynowego (zorganizowana część przedsiębiorstwa lub inna forma) i przeniesienie produkcji do nowo wybudowanej hali we Wrocławiu. Zarząd Emitenta przy decyzjach o akwizycjach kierował będzie się w pierwszej kolejności: - potencjałem produkcyjnym oraz poziomem zaawansowania technologicznego parku maszynowego w przypadku segmentu kooperacji, - udziałem w rynku oraz potencjałem rozwoju w przypadku segmentu systemów odprowadzania spalin.

10 1 3.KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH, PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, CZYNNIKI RYZYKA 3.1. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA Wybrane dane finansowe Emitenta (tys. zł) Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania razem w tym zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba akcji w sztukach Wartość księgowa na akcję 5,2 4,15 3,17 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą 1,18 1,29,78 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Wyszczególnienie * * ** ** Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania razem w tym zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba akcji w sztukach Wartość księgowa na akcję 2,94 4,78 2,58 5,2 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą,85,95,49,5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych * wskazano dane na dzień oraz obejmujące okres III kwartału 21 roku wraz danymi porównywalnymi za okres III kwartału 29 roku, dane finansowe nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta ** oraz obejmują okres za I półrocze 21 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres I półrocza 29 roku, dane finansowe nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta Źródło: Emitent

11 PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Emitent zdecydował się na przeprowadzenie oferty z zamiarem pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Szacowane wpływy brutto oferty wynoszą 13,5 mln PLN, szacowane koszty emisji 1,1 mln PLN, szacowane wpływy netto 12,4 mln PLN. Emitent przewiduje, że wpływy z emisji Akcji serii C zostaną przeznaczone na: a) inwestycje w park maszynowy (zakup nowych maszyn i urządzeń 6 mln PLN b) wyposażenie magazynu nowej hali 1 mln PLN c) informatyzacja urządzenia komputerowe i oprogramowanie 1 mln PLN d) akwizycje lub przejęcie rynku 3,5 mln PLN e) wydatki związane z pracami badawczo rozwojowymi i uruchomieniem produkcji osprzętu medycznego (projekt Medycyna ),9 mln PLN Cele emisji z podpunktów a-c dotyczą inwestycji realizowanej na nieruchomości nabytej dnia 1 czerwca 21 roku, czyli nowej siedziby Emitenta. Inwestycja ta obejmuje budowę pełnej infrastruktury przedsiębiorstwa Emitenta (m.in. zaplecze biurowo socjalne, park maszynowy, magazyny). Inwestycja ma na celu znaczące zwiększenie zakresu prowadzonej działalności produkcyjnej i usługowej, eliminację wąskich gardeł obecnych w dotychczasowej lokalizacji oraz dostosowanie standardów produkcji, logistyki i zarządzania procesem produkcyjnym do najwyższych standardów światowych, oczekiwanych przez największych klientów Emitenta. W efekcie przeprowadzanych inwestycji Emitent będzie miał do dyspozycji elastyczny, nowoczesny, spełniający najwyższe standardy technologiczne i organizacyjne park maszynowy, przystosowany do możliwości realizacji wyspecjalizowanych krótkich serii produktów o najwyższej jakości. Cel emisji określony w punkcie d obejmuje docelowe objęcie kontroli nad podmiotem gospodarczym działającym w segmencie produkcji systemów odprowadzania spalin, kooperacji lub branży pokrewnej, pasującej do strategii rozwoju Emitenta. Emitent nie wyklucza również przejęcia parku maszynowego i/lub innych aktywów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającego w którejś z wymienionych powyżej branż, wraz z bazą stabilnych odbiorców, która będzie stanowiła podstawę do dalszej ekspansji Emitenta. Emitent ma wytypowanych i wstępnie zweryfikowanych kilka spółek, które mogą być potencjalnymi obiektami przejęć i których działalność jest zgodna ze strategią rozwoju Emitenta. Emitent planuje dokonać akwizycji, co najmniej 1 podmiotu do końca 211 roku. Emitent zaznacza, że plany te mogą ulec zmianie, bowiem istnieje ryzyko, że nie uda się doprowadzić do finalizacji transakcji planowanego przejęcia wytypowanych podmiotów. Cel emisji określony w podpunkcie e związany jest ze zidentyfikowaniem perspektywicznej niszy rynkowej w sektorze zaawansowanych wyrobów medycznych. Emitent przeprowadził analizę możliwości zaistnienia na tym rynku uwzględniając cały szereg wymagań i uwarunkowań stawianych producentom, biorąc pod uwagę jednocześnie wieloletnie doświadczenie w przetwórstwie stali szlachetnych. Wg Emitenta, najbardziej perspektywicznym segmentem tego rynku jest segment endoprotez oraz implantów, bazujących w procesie wytwarzania na wysoko zaawansowanych technologiach obróbki stali szlachetnych. Plan wejścia na rynek medyczny jest rozłożony na kilka lat. W pierwszej kolejności Emitent zamierza nawiązać kontakty z ośrodkami naukowo badawczymi, związanymi z tym sektorem oraz z producentami i dystrybutorami, aby wystąpić w początkowym etapie w roli firmy kooperującej, dostarczającej elementy gotowych wyrobów. Emitent zamierza stworzyć pełną strukturę organizacyjną w ramach dotychczas funkcjonującego przedsiębiorstwa, mającą za zadanie obsługę tego sektora produkcji. Do czasu wykorzystania środków pozyskanych z emisji zgodnie z celami określonymi w celach emisji, Emitent zamierza pozyskane środki inwestować w bezpieczne instrumenty finansowe w postaci obligacji państwowych i lokat bankowych. W przypadku niezrealizowania wszystkich wskazanych wyżej celów emisji, niewykorzystane środki zostaną zagospodarowane na pozostałe zdefiniowane cele w taki sposób, aby zapewnić ich najwyższą efektywność. W przypadku pozyskania z emisji kwoty mniejszej niż zakładana proporcjonalną redukcją zostanie objęty cel z podpunktu d lub e. W sytuacji, gdy wpływy z emisji (pomimo ograniczenia celu z podpunktu d lub e) nie pokryją

12 12 potrzeb inwestycyjnych Emitenta związanych z realizacją celów emisyjnych, brakujące środki Emitent uzupełni wypracowaną nadwyżką finansową oraz finansowaniem zewnętrznym. Organem uprawnionym do dokonania zmiany celów emisji jest Zarząd Spółki, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej. Ewentualna zmiana celów emisji zostanie dokonana na podstawie uchwały Zarządu zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą, a informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z Emitentem i oferowanymi przez niego papierami wartościowymi można podzielić na trzy grupy: 1/ Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta: - Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski, krajów skandynawskich i republik nadbałtyckich - Ryzyko pogorszenia się koniunktury na rynku budowlano montażowym w Polsce - Ryzyko wzrostu cen surowców - Ryzyko związane z utrzymaniem profesjonalnej kadry i kosztami pracy - Ryzyko uzależnienia od najważniejszych odbiorców - Ryzyko związane ze statusem ZPCHR - Ryzyko związane z dopuszczeniem do stosowania systemów odprowadzania spalin wykonanych z tworzyw sztucznych - Ryzyko zachwiania terminowości dostaw - Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży oraz bonusami dla odbiorców - Ryzyko powiązań rodzinnych członków Zarządu Emitenta oraz członków Rady Nadzorczej - Ryzyko związane z niepowodzeniem projektu MEDYCYNA - Ryzyko związane z brakiem wystarczającej powierzchni produkcyjnej i magazynowej - Ryzyko związane z brakiem finalizacji transakcji przejęcia 2/ Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność: - Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego - Ryzyko polityki podatkowej - Ryzyko walutowe - Ryzyko utraty kluczowych odbiorców w wyniku konsolidacji branży - Ryzyko braku szybkiego dostosowania się do zmian na rynku urządzeń grzewczych 3/ Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym - Ryzyko związane z nakazem wstrzymania rozpoczęcia oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie lub zakazem ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w przypadku naruszenia prawa przez Emitenta - Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem przez Spółkę Oferty Publicznej - Ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie sprzedaży akcji Spółki - Ryzyko związane z niedopuszczeniem lub niewprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym - Ryzyko związane z opóźnieniem we wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu - Ryzyko związane z nabywaniem Akcji serii C - Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję za niewykonywanie przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa - Ryzyko zawieszenia notowań - Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym - Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości - Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę - Ryzyko związane z naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem akcji promocyjnej - Ryzyko związane z niedojściem emisji akcji serii C do skutku Szczegółowy opis czynników ryzyka został zamieszczony w Rozdziale II Prospektu Czynniki ryzyka.

13 13 4.ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POZWIĄZANYMI Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat WADEX S.A. przedstawia się następująco: Struktura akcjonariuszy Emitenta przed Publiczną Ofertą Akcjonariusz Seria Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów Zbigniew Piechociński imienne uprzywilejowane serii A1 zwykłe na okaziciela serii A2, B ,33 % 31,82 % ,74 % 16,18 % RAZEM ,7 % 48, % Tomasz Skrzypczak imienne uprzywilejowane serii A1 zwykłe na okaziciela serii A2, B ,33 % 31,82 % ,33 % 15,91 % RAZEM ,67 % 47,73 % pozostali akcjonariusze zwykłe na okaziciela serii B ,26 % 4,27 % Razem przed emisją % 1 % Źródło: Emitent Struktura akcjonariuszy Emitenta po przeprowadzeniu Publicznej Oferty Akcjonariusz Seria Liczba akcji Liczba głosów Zbigniew Piechociński Tomasz Skrzypczak pozostali akcjonariusze nowi akcjonariusze Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów imienne uprzywilejowane serii ,5 % 25,93 % A1 zwykłe na okaziciela serii A2, B ,8 % 13,19 % RAZEM ,3 % 39,11 % imienne uprzywilejowane serii ,5 % 25,93 % A1 zwykłe na okaziciela serii A2, B ,5 % 12,96 % RAZEM , % 38,89 % zwykłe na okaziciela serii B ,7 % 3,48 % zwykłe na okaziciela serii C , % 18,52 % Razem po emisji % 1 % Źródło: Emitent

14 14 Podsumowanie transakcji Emitenta z podmiotami powiązanymi: Łączna wartość transakcji dokonywanych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi w I półroczu 21 wyniosła 6 38 tys PLN. Łączna wartość transakcji dokonywanych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi w 29 roku wyniosła 237 tys. PLN. Łączna wartość transakcji dokonywanych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi w 28 roku wyniosła 246 tys. PLN. Łączna wartość transakcji dokonywanych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi w 27 roku wyniosła 9 tys. PLN. 5.SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU 5.1. OFERTA I DOPUSZCZENIE DO OBROTU Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: akcji zwykłych na okaziciela serii A2, - 2. akcji zwykłych na okaziciela serii B, - do 1.. akcji zwykłych na okaziciela serii C; Na podstawie niniejszego Prospektu jest oferowanych: Akcji serii C oferowanych przez Zarząd w ramach subskrypcji. Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący przeprowadzi działania marketingowe, tzw. book building proces tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w ramach tej transzy, mające na celu: - zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, - określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. Wysokość ujawnionego popytu może posłużyć do podjęcia decyzji o: - odstąpieniu od Oferty Publicznej lub zawieszeniu przeprowadzenia Publicznej Oferty, - wysokości ceny emisyjnej, - ewentualnym przesunięciu akcji pomiędzy transzami. Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: - Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest 25. Akcji Oferowanych oraz - Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 75. Akcji Oferowanych. Po uzyskaniu wyników budowy Księgi Popytu w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje serii C Emitent, działając w uzgodnieniu z Oferującym, podejmie decyzję o ostatecznej liczby Akcji oferowanych, w tym liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Informacja ta zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, najpóźniej w dniu wskazanym w Harmonogramie Oferty Publicznej przedstawionym w niniejszym Prospekcie.

15 15 Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach: Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego* Początek procesu book-building Koniec book-building, godz. 15. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej oraz informacji o ostatecznej liczbie oferowanych Akcji, w tym liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach ** Rozpoczęcie Publicznej Subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej i Transzy Instytucjonalnej Ostateczny termin zamknięcia Publicznej Oferty najpóźniej 1 stycznia 211 roku 1 stycznia 211 roku 14 stycznia 211 rok 17 stycznia 211 roku 18 stycznia 21 roku 21 stycznia 211 roku 21 stycznia 211 roku Do 26 stycznia 211 roku Do 26 stycznia 211 roku * przekazanie informacji do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej ** przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 13,5 zł. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane na podstawie rezultatów badania popytu na akcje. Przed rozpoczęciem procesu tworzenia księgi popytu Emitent, w oparciu o rekomendacje Oferującego, opublikuje przedział cenowy, którego górna granica nie będzie przekraczać ceny maksymalnej. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia księgi popytu. Emitent może podjąć decyzję o zmianie ogłoszonego przedziału cenowego. W takiej sytuacji Emitent: - ogłosi nowy przedział cenowy, - anuluje wszystkie złożone Deklaracje oraz - ogłosi nowe terminy Publicznej Oferty. Informacje dotyczące ustalenia przedziału cenowego i jego ewentualnych zmian będą podawane przez Emitenta do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, w terminie wskazanym w Harmonogramie Oferty przedstawionym w niniejszym Prospekcie. W trakcie procesu tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie Oferujący kierować będą do potencjalnych inwestorów propozycje udziału w Transzy Instytucjonalnej. Propozycja udziału w procesie tworzenia księgi popytu może być złożona w dowolnej formie. Łącznie z propozycją inwestorzy zostaną poinformowani o miejscach składania deklaracji oraz otrzymają wzór formularza deklaracji. Inwestorzy zainteresowani złożeniem zapisu w Transzy Instytucjonalnej, którzy nie otrzymali propozycji udziału w tworzeniu księgi popytu powinni skontaktować się (w okresie tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie) Oferującym w celu skierowania do nich propozycji uczestnictwa, o której mowa powyżej. Oferujący nie mają obowiązku skierowania propozycji uczestnictwa w ofercie do inwestorów, którzy zgłoszą się z taką prośbą. Wyłącznie inwestorzy, do których skierowane zostaną ww. propozycje, mogą przekazać Oferującemu

16 16 deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej. Deklaracje będą zawierać liczbę Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, których nabyciem są zainteresowani inwestorzy. Cena proponowana w Deklaracji musi zawierać się w ogłoszonym przedziale cenowym i na ilość akcji nie większą niż oferowana w Transzy Instytucjonalnej. W wyniku tych działań powstanie tzw. księga popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej (lista inwestorów deklarujących zainteresowanie nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej ze wskazaniem liczby akcji, których nabyciem są zainteresowani oraz ceny, jaką są gotowi za nie zapłacić). Księga popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej nie zostanie podana do publicznej wiadomości. Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron. Oferujący: - nie będzie zobligowany do skierowania zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej do inwestorów, którzy wzięli udział w tworzeniu księgi popytu - nie może skierować zaproszenia do złożenia zapisu na ilość akcji większą niż określona przez inwestora w deklaracji zainteresowania nabyciem akcji złożonej w trakcie budowania księgi popytu, - może skierować zaproszenie do złożenia zapisu na ilość akcji mniejszą niż określona przez inwestora w deklaracji zainteresowania nabyciem akcji złożonej w trakcie budowania księgi popytu,. Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorom, iż udział w procesie budowania księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie będzie warunkiem koniecznym do umieszczenia inwestora na Liście Wstępnego Przydziału, a w konsekwencji przydziału Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej. Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent może podjąć decyzję o przełożeniu lub odwołaniu Publicznej Oferty. W sytuacji, gdy ogłoszone zostanie przełożenie lub odwołanie Publicznej Oferty wszystkie deklaracje złożone w trakcie tworzenia księgi popytu będą anulowane. W przypadku przełożenia Publicznej Oferty, przed jej ponownym uruchomieniem Emitent podejmie decyzję o ewentualnym powtórzeniu procesu budowy księgi popytu. Cena maksymalna wskazania w niniejszym Prospekcie nie ulegnie zmianie. Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent podejmie decyzję o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii C, która zawierać się będzie w przedziale cenowym. Informacja o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii C zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, najpóźniej w dniu wskazanym w Harmonogramie Oferty Publicznej przedstawionym w Części IV Dokument Ofertowy w punkcie , poprzez przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej PLAN DYSTRYBUCJI W ramach Transzy Indywidualnej można składać zapisy na nie więcej niż 5. akcji. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć 5. Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na 5. Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej, w liczbie nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu. Inwestorzy, do których nie zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisu, mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej pod warunkiem, że złożą zapis opiewający na więcej niż 5. akcji. Inwestorzy ci muszą się jednak liczyć z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji lub nieprzydzielenia żadnej akcji z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia księgi popytu.

17 17 Zamknięcie Oferty Publicznej nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów, a następnie Emitent dokona przydziału Akcji Oferowanych. Terminy przeprowadzenia Publicznej Oferty zostały przedstawione w niniejszym Prospekcie. Podstawę przydziału akcji stanowią: - prawidłowo wypełniony formularz zapisu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie; - opłacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie. Szczegółowe informacje dotyczące warunków oferty oraz działań wymaganych przy składaniu zapisów (w tym tworzenia księgi popytu ) znajdują się w Części IV Dokumentu ofertowego, pkt Szczegółowe informacje dotyczące zasad dystrybucji i przydziału znajdują się w Części IV Dokumentu ofertowego, pkt ROZWODNIENIE Poniżej została zaprezentowana struktura kapitału zakładowego po emisji Akcji serii C przygotowana przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte. Struktura kapitału zakładowego Emitenta po emisji Akcji serii C Akcje Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów imienne uprzywilejowane serii A ,% 51,85% zwykłe na okaziciela serii A ,% 25,93% zwykłe na okaziciela serii B 2 2 5,% 3,7% zwykłe na okaziciela serii C ,% 18,52% Razem po emisji ,% 1,% Źródło: Emitent 5.4. KOSZTY EMISJI Zgodnie z szacunkami Zarządu, przy założeniu wartości oferty na poziomie 13,5 mln PLN, całkowite koszty związane z emisją Akcji serii C mogą wynieść około 1,1 mln PLN i są szacowane następująco: Koszty sporządzenia Prospektu, doradztwa i oferowania 8 tys. PLN, Koszt kampanii promocyjnej 1 tys. PLN, Pozostałe koszty 2 tys. PLN. Źródło: Spółka Emitent przewiduje, że wpływy z emisji Akcji serii C przy zakładanej cenie maksymalnej wyniosą do 13,5 mln złotych, natomiast wpływy pieniężne netto po odliczeniu kosztów emisji do około 12,4 mln złotych. Ostateczne koszty Oferty obciążające Emitenta oraz w szczególności wpływy pieniężne netto z Oferty możliwe będą do obliczenia po jej zakończeniu i zostaną podane przez Emitenta do publicznej wiadomości po zakończeniu Oferty. 6.INFORMACJE DODATKOWE 6.1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Na dzień sporządzenia Prospektu emisyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 6. zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 3.. (trzy miliony) akcji w tym 1.4. (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 1 do 1.4. oraz 1.4. (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 1 do 1.4. oraz 2. (dwieście tysięcy) akcji serii B o numerach od 1 do 2. o wartości nominalnej po,2 zł (dwadzieścia groszy) każda.

18 DOKUMENTY DO WGLĄDU Emitent informuje i oświadcza, że w okresie ważności Prospektu Emisyjnego w Biurze Zarządu Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta (www.wadex.pl) będzie można zapoznać się z poniższymi dokumentami: 1) Prospektem Emisyjnym; 2) Statutem Emitenta; 3) Regulaminem Walnego Zgromadzenia; 4) Regulaminem Rady Nadzorczej; 5) Regulaminem Zarządu; 6) Oświadczeniem o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta; 7) Historycznymi informacjami finansowymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych Emitenta za lata 27, 28 i 29, a także kopiami raportów z ich badania. 8) Śródrocznymi informacji finansowych Emitenta obejmującymi okres od 1 stycznia 21 roku do 3 czerwca 21 roku, tj. I półrocze 21 roku oraz porównywalnymi informacjami finansowymi obejmującymi okres od 1 stycznia 29 roku do 3 czerwca 29 roku, tj. I półrocze 29 roku. Informacje finansowe nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta; 9) Śródrocznymi informacji finansowych Emitenta obejmującymi okres od 1 lipca 21 roku do 3 września 21 roku, tj. III kwartał 21 roku oraz porównywalnymi informacjami finansowymi obejmującymi okres od 1 lipca 29 roku do 3 września 29 roku, tj. III kwartał 29 roku. Informacje finansowe nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta Emitent oświadcza i informuje, że niema innych raportów, pism i dokumentów, wycen i oświadczeń, sporządzonych przez ekspertów, na wniosek Emitenta, poza tymi do których odniesienia, lub fragmenty znajdują się w niniejszym Prospekcie.

19 19 CZĘŚĆ II -CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni szczegółowo rozważyć opisane poniżej czynniki ryzyka, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta w przyszłości lub wartość akcji Emitenta. Dodatkowe ryzyka, które obecnie nie są znane Emitentowi, także mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność w przyszłości oraz wartość akcji Emitenta. 1.CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZNE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 1.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ POLSKIORAZ RYNKÓW EKSPORTOWYCH Wyniki uzyskiwane przez Emitenta uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej i tempa wzrostu gospodarczego na rynkach, na których prowadzona jest jego działalność. Emitent prowadzi swą działalność głównie na rynku polskim, w Skandynawii, Niemczech, rynku republik nadbałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia), Czech i Austrii. Wyroby Emitenta są dostępne także na Białorusi, Ukrainie, Słowacji, w Holandii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kształtowanie się sytuacji gospodarczej i politycznej w tych krajach ma istotny wpływ na osiągane wyniki finansowe i realizację strategii. Na wyniki finansowe oraz kształtowanie i realizację planów rozwojowych wpływają między innymi: polityka gospodarcza i fiskalna poszczególnych rządów oraz decyzje w sprawie poziomu stóp procentowych podejmowane przez odpowiednie organy. Czynniki te mają wpływ na dynamikę wzrostu PKB, poziom inflacji, poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce, stopę bezrobocia oraz strukturę i poziom dochodów ludności w poszczególnych krajach. Niekorzystne zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym, w tym w szczególności spadek tempa wzrostu gospodarczego w wymienionych państwach, mogą negatywnie wpłynąć na poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce, doprowadzić do pogorszenia koniunktury w budownictwie i spowodować spowolnienie rozwoju i pogorszenie rentowności Emitenta RYZYKO POGORSZENIA SIĘ KONIUNKTURY NA RYNKU BUDOWLANO MONTAŻOWYM W POLSCE Emitent znaczącą część przychodów uzyskuje na rynku polskim (przez ostatnie trzy lata obrotowe pomiędzy 75 a 82% ogółu przychodów). Mimo, że głównymi odbiorcami wyrobów Emitenta są specjalistyczne hurtownie, to pierwotny popyt na produkty pochodzi od odbiorców indywidualnych, generalnych wykonawców inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych oraz deweloperów. Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w Polsce ma istotny wpływ na dynamikę przychodów, realizowanych przez Emitenta. Nie można wykluczyć, że pogorszenie koniunktury na rynku budowlanym może negatywnie odbić się na dynamice przychodów i uzyskiwanej rentowności RYZYKO WZROSTU CEN SUROWCÓW Surowce wykorzystywane w produkcji systemów odprowadzania spalin jak też w segmencie kooperacji stanowią znaczącą pozycję kosztową w rachunku zysków i strat Emitenta. Do produkcji wyrobów Emitenta wykorzystuje się materiały, bazujące na wysokogatunkowych stalach nierdzewnych i kwasoodpornych. Materiały dla produkcji kominowej konfekcjonowane są w szczególny sposób (kręgi o szerokości 1 mm i wadze ok. 2 ton). Wraz z rozwojem sektora kooperacyjnego coraz większego znaczenia nabiera również materiał w postaci arkuszy o zróżnicowanych wymiarach i grubościach. Zjawiskiem charakterystycznym dla rynku systemów kominowych jest trudność w przerzucaniu rosnących kosztów na klientów. Wynika to między innymi z faktu, iż głównym czynnikiem determinującym wybór określonego produktu przez klienta jest cena jakość produktów na rynku jest porównywalna, a kwestie logistyki i serwisu mają mniejsze znaczenie. Dlatego sytuacja na rynku stali może pozytywnie bądź negatywnie wpłynąć na marże uzyskiwane przez producentów systemów kominowych w Polsce. W latach 27 i 28 udział surowców podstawowych w średniej cenie sprzedaży produktów Emitenta oscylował w granicach 27 37%. W roku 29 koszt zakupu blach do produkcji stanowił około 33% ceny wyrobu. Cena stali w 2/3 jest uzależniona od dodatków stopowych (niklu i innych metali szlachetnych) a tylko w 1/3 od jej producenta czyli huty. Istnieje ryzyko, że w przypadku nagłych i dynamicznych wzrostów cen podstawowych surowców Emitentowi nie uda się szybko przenieść wzrostu kosztów na klientów, co spowoduje spadek realizowanych marż i rentowności Emitenta. Rynek stali jest rynkiem o charakterze globalnym, ściśle powiązanym z sytuacją gospodarczą głównych światowych gospodarek, należy wziąć więc pod uwagę, że wszystkie prognozy dotyczące kształtowania się cen na tym rynku obarczone są dużym ryzykiem. Emitent, poprzez aktywne negocjacje z czołowymi światowymi dostawcami stali oraz dywersyfikację zakupów uwzględniającą aktualne ceny, zmniejsza ryzyko związane z cenami

20 2 surowców. Takie działania Emitenta, mają istotny wpływ na negocjowaną z hutami cenę, Emitent nie ma natomiast wpływu na 2/3 ceny zakupu tego surowca (dodatku stopowego). Wpływ cen pozostałych surowców na osiągane przez Emitenta marże jest marginalny. Emitent ogranicza to ryzyko na kilka sposobów m.in. poprzez poszukiwanie nowych surowców alternatywnych i poddawanie badaniom dostępnych materiałów alternatywnych. We współpracy z producentami stali prowadzi od dłuższego czasu intensywne prace badawczo rozwojowe mające na celu wprowadzenie do bazy surowcowej alternatywnych gatunków stali. Może to pozwolić w znaczącym stopniu zastąpić tradycyjnie stosowane stale austenityczne (niklowe) stalami ferrytycznymi (tytanowymi), które nie zawierają drogich dodatków stopowych. W wyniku tych działań Emitent rozpoczął już na szeroką skalę stosować znacząco tańsze alternatywne gatunki, charakteryzujące się zbliżonymi do stali austenitycznych właściwościami antykorozyjnymi, odpornością na działanie kwasów i parametrami mechanicznymi. Ich cena rynkowa jest około 2% niższa od ceny porównywalnych jakościowo stali austenitycznych i nie podlega tak dynamicznym wahaniom (udział dodatku stopowego jest niewielki). Emitent szacuje, że alternatywne surowce będą docelowo wykorzystywane w większości sprzedawanych produktów RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PROFESJONALNEJ KADRY I KOSZTAMI PRACY Emitent zatrudnia inżynierów, projektantów i menedżerów projektów, których utrata może negatywnie wpłynąć na rozwój i osiągane wyniki finansowe. W celu zminimalizowania ryzyka utraty kluczowych pracowników, Emitent oferuje atrakcyjne warunki płacowe i systemy motywacyjne, a także stwarza dobre warunki pracy o charakterze pozapłacowym. W związku z ogólną tendencją wzrostu kosztów pracy w Polsce, Emitent minimalizuje ryzyko pogorszenia rentowności wynikające ze wzrostu płac poprzez zlecanie najprostszych prac produkcyjnych tańszym podwykonawcom RYZYKO UZALEŻNIENIA OD NAJWAŻNIEJSZYCH ODBIORCÓW W I półroczu 21 udział 4 największych odbiorców w sprzedaży ogółem stanowił ponad 61% (największy z nich 21,4%) dla porównania w 27 roku udział 7 największych odbiorców Emitenta stanowił niewiele ponad 65%, a największego odbiorcy wyniósł około 23%). W przypadku wzrostu znaczenia kluczowych odbiorców w strukturze przychodów Emitenta, istnieje ryzyko uzyskania silniejszej pozycji negocjacyjnej i presji na ceny produktów Emitenta. Istnieje także ryzyko utraty znaczącej części przychodów ze sprzedaży w przypadku rezygnacji z dalszej współpracy przez któregoś z kluczowych odbiorców. Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez stosowanie efektywnego systemu premiowego dla największych klientów oraz poprzez zapewnienie kompleksowej obsługi sprzedażowo technicznej, przez sieć wyszkolonych przedstawicieli handlowych, którzy równocześnie pełnią funkcję doradców technicznych RYZYKO ZWIĄZANE ZE STATUSEM ZPCHR Emitent posiada status Zakładu Pracy Chronionej i uzyskuje z tego tytułu określone korzyści finansowe. Z drugiej strony elastyczność w wykorzystaniu zasobów pracowników niepełnosprawnych oraz ich efektywność są istotnie niższe od pracowników pełnosprawnych. W związku z tym Emitent szacuje, że ewentualna utrata lub rezygnacja ze statusu ZPCHR będzie miała neutralny wpływ na osiągane wyniki i rentowność, jednak przejściowo może doprowadzić do pogorszenia rentowności Emitenta. Dotacja otrzymane z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych w związku ze statusem ZPCHR (w tys. zł) I półrocze Ogółem, w tym: Refundacja składek ZUS osób niepełnosprawnych Refundacja wynagrodzenia osób niepełnosprawnych Refundacje zakupu majątku trwałego (PFRON i ZFRON) W przypadku niespełnienia warunków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wojewoda podejmuje decyzję stwierdzającą utratę

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna

ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna Niniejszy aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przez emitenta KONSORCJUM STALI S.A. w dniu 7 listopada 2007 roku przedziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka została zarejestrowana w dniu 1 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 26-03-07 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wiadomość:

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art Kodeksu Spółek

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art Kodeksu Spółek SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art. 536 1 Kodeksu Spółek Handlowych uzasadniające podział ESOTIQ & HENDERSON S.A. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r.

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r. Aneks Nr 01 z dnia 27 marca 2008 r. do Prospektu Emisyjnego KOMPAP Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2008 r. (Decyzja KNF nr DEM/410/87/8/08) Niniejszy Aneks

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA NR [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Spółka ) na podstawie w szczególności art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz 6 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu: PROSPEKT EMISYJNY Na podstawie niniejszego Prospektu: IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 47-120 Zawadzkie, ul. Polna 3 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izostal.com.pl - oferowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000;

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000; 2015-12-09 17:40 MIRACULUM SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki Raport bieżący 162/2015 Zarząd spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INFOSYSTEMS S.A. zwołane na dzień 09 sierpnia 2011 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INFOSYSTEMS S.A. zwołane na dzień 09 sierpnia 2011 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INFOSYSTEMS S.A. zwołane na dzień 09 Do pkt 2 proponowanego porządku obrad: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 Realizacje Wałbrzych, 14 lipiec 2015 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Firma Chemiczna Dwory S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo