OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu wewnątrzszpitalnego, współdziałania z personelem medycznych w zakresie opieki nad pacjentem, obsługi kuchenek oddziałowych, utrzymanie porządku na terenach zielonych okalających budynki, drogach dojazdowych i chodnikach wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego na podstawie art.23¹ Kodeksu pracy. 2. Wymagany zakres usług szczegółowo określono w załączniku nr 1.1 do SIWZ a obowiązki pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych obecnie za utrzymanie czystości zawiera załącznik nr 1.2 do SIWZ. 3. Podział pomieszczeń szpitala na strefy stanowi załącznik nr 1.3 do SIWZ. 4. Usługi w zakresie monitoringu i zwalczania insektów stanowi załącznik nr 1.4 do SIWZ. 5. Średnie zużycie materiałów eksploatacyjnych stanowi załącznik nr 1.5 do SIWZ 6. Wymagania w stosunku do środków myjących i dezynfekcyjnych stanowi załącznik nr 1.6 do SIWZ. 7. Wykaz przejmowanych pracowników określono w załączniku nr 2 do SIWZ. 8. Szczegółowy wykaz obiektów i pomieszczeń objętych kompleksowym utrzymaniem czystości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 9. Pod pojęciem świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości rozumie się kompleksowe, całodobowe, również w dni wolne, soboty, niedziele i święta utrzymanie czystości oraz dezynfekcji pomieszczeń, Sprzątanie obejmuje: a. podłogi, b. powierzchnie nad podłogowe: drzwi, futryny, ściany, c. sprzęty, umywalki, meble, sanitariaty, itp. d. powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną okien, przeszklenia z obu stron, lampy, sufity, itp. Świadczenie usług sprzątania dotyczy pomieszczeń: a. sale chorych, b. pokoje zabiegowe, c. pracownie diagnostyczne, d. sale operacyjne w Oddziale Okulistycznym i Oddziale Otolaryngologicznym, e. sale pooperacyjne, f. sale intensywnego nadzoru, g. pomieszczenia socjalne, h. pomieszczenia gospodarcze, i. kuchnie oddziałowe, j. węzły sanitarne, k. korytarze, hole i trakty komunikacyjne, l. sale wykładowe, m. windy, n. pomieszczenia poradni specjalistycznych, o. izby przyjęć, p. pomieszczenia administracyjne, q. szatnie personelu. r. schody

2 10. Pod pojęciem obsługi kuchenek oddziałowych rozumie się w szczególności: a. przygotowanie wózków do posiłków, b. odbiór brudnych naczyń z sal chorych, mycie brudnych naczyń, termosów obsługa zmywarek, wyparzaczy będących na wyposażeniu oddziałów, c. dbanie o czystość i porządek w lodówkach, mycie i dezynfekcja lodówek, d. dbanie o czystość i porządek w kuchence oddziałowej. 11. Pod pojęciem usług transportowych wewnątrzszpitalnych rozumie się w szczególności: a. transport posiłków dla chorych z punktów dystrybucyjnych do wszystkich oddziałów, b. transport brudnej bielizny i odzieży szpitalnej z wszystkich oddziałów/działów do magazynu bielizny brudnej, c. odbiór czystej bielizny i odzieży szpitalnej z magazynu bielizny czystej do wszystkich oddziałów/działów, d. transport brudnej bielizny winien odbywać się w wózkach zamykanych wykonanych z tworzyw łatwo zmywalnych, które można dezynfekować, e. transport zważonych odpadów medycznych, komunalnych, pokonsumpcyjnych do wskazanego miejsca w pojemnikach z przykrywą do tego przeznaczonych. f. transport materiału biologicznego wraz ze stosownymi załącznikami z oddziałów do laboratorium i dostarczenie wyników z laboratorium do oddziałów, pojemniki do transportu materiału biologicznego muszą być wykonane z materiału, który może być podany dezynfekcji a transportowany w nich materiał nie może ulec zniszczeniu, g. transport sprzętu i materiału medycznego z oddziałów do sterylizacji i ich odbiór na oddziały w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, h. transport, w obecności pielęgniarki/położnej, pacjentów leżących, do badań i na konsultacje, transport obejmuje nie tylko przewóz pacjentów ale i pomoc przy ich przekładaniu, i. transport mieszanek dla noworodków i niemowląt z kuchni mlecznej na oddziały, j. transport ubrań do depozytu szpitalnego, k. transport sprzętu i materiałów medycznych z magazynu i apteki na oddziały, l. transport zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu do kasacji lub warsztatów. 12. Pod pojęciem obsługi terenów zewnętrznych rozumie się w szczególności: a. grabienie liści, usuwanie liści do kontenerów (z wyłączeniem koszenia trawników) b. bieżąca pielęgnacja, drzew i krzewów, c. bieżące utrzymanie zieleni, zbieranie śmieci z trawników wokół szpitala, d. opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy zewnętrznych, e. zamiatanie chodników, f. odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, dróg dojazdowych (do budynku Zakładu Patomorfologii i Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego), g. utrzymanie czystości oraz dezynfekowanie pomieszczeń przeznaczonych do składowania odpadów medycznych, h. bieżące utrzymanie czystości i porządku wokół kontenerów przeznaczonych na składowanie odpadów szpitalnych. 13. Pod pojęciem współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem rozumie się wszystkie czynności nadzorowane przez pielęgniarki i położne wymienione w załączniku 1.1 do SIWZ. 14. Sprzątanie ma być prowadzone efektywnie i sprawnie. Nie może kolidować z wypełnianiem czynności personelu medycznego, administracyjnego, technicznego, lub też być uciążliwe dla pacjentów. 15. Po zakończonym sprzątaniu pracownik Wykonawcy winien poddać sprzęt myciu i dezynfekcji i przechowywać w stanie suchym.

3 16. Wykonawca zapewni w cenie usługi: a. środki dezynfekcyjne, b. czystościowe, c. worki na odpady szpitalne (zgodnie z przyjętą instrukcją worki w kolorze czerwonym, niebieskim i żółtym), d. sprzęt i urządzenia do wykonywania usługi, e. mydło i ręczniki jednorazowe, f. papier toaletowy, g. środki ochrony osobistej pracowników Wykonawcy, h. przenośną wagę do ważenia odpadów medycznych oraz komunalnych. 17. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontrolnych badań mikrobiologicznych. W przypadku wyników nieprawidłowych Wykonawca jest zobowiązany: a. pokryć koszty przedmiotowych badań, b. opłacić koszty kontroli podmiotów uprawnionych, jeżeli stwierdzone uchybienia leżą po stronie Wykonawcy. 18. Konsekwencje zastrzeżeń i decyzji wydanych przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną dotyczące czystości i prawidłowości prowadzenia dezynfekcji ponosi Wykonawca. 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług za pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych oraz Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych. 20. Przy wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania podziału pomieszczeń szpitala na strefy higieniczne: I, II, III, IV załącznik nr 1.3 do SIWZ. 21. Wykonawca jest zobowiązany w czasie świadczenia usług do przestrzegania Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta u Zamawiającego, zachowania tajemnicy służbowej i handlowej. Pracownikom nie wolno udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta, dostarczać leków, i żywności bez wiedzy i zgody lekarza lub pielęgniarki. 22. W czasie wykonywania czynności w oddziale pracownicy Wykonawcy mają obowiązek ściśle współpracować z pielęgniarką/położną oddziałową, jej zastępczynią lub pielęgniarką/położną odcinkową pracującą w godzinach popołudniowych i nocnych. 23. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wykona/zleci wykonanie usługi w zakresie prowadzenia monitoringu oraz zwalczania insektów i gryzoni w obiektach szpitalnych określonych w załączniku nr 1.4 do SIWZ. 24. Wymagania dodatkowe: a. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy posiadali aktualne badania lekarskie oraz obowiązujące szczepienia. b. Wykonawca przeprowadzi szkolenie swoich pracowników w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym przed podjęciem zatrudnienia oraz co najmniej 1 x na pół roku. c. Zamawiający wymaga wskazania pracowników do nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia. d. Zamawiający wymaga, aby w każdym oddziale był wytypowany jeden, stały pracownik Wykonawcy, który będzie zorientowany w specyfice pracy oddziału. e. Rozkład czasu sprzątania Wykonawca uzgadnia z kierownikiem Działu Administracyjno Gospodarczego oraz naczelną pielęgniarką oraz z pielęgniarką/położną oddziałową wg przedstawionych założeń organizacji pracy w ofercie. f. Wykonawca zobowiązuje się używać środków posiadających dopuszczenie do obrotu stosownymi przepisami określonymi przez uprawnione instytucje. Dobór stosowanych środków dezynfekujących powinien być uzgodniony z pielęgniarką epidemiologiczną oraz zgodny z załącznikiem nr 1.6 do SIWZ. Wykonawca dołączy do używanych środków dezynfekcyjnych aktualne karty charakterystyki.

4 g. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli używanych preparatów myjących i dezynfekcyjnych a w przypadku zastrzeżeń, co do jakości, nieskuteczności działania, sposobu zastosowania, niekorzystnego oddziaływania na ludzi i sprzęt zamawiającego wnioskować o ich natychmiastową zmianę. h. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia dokumentacji wykonywanych czynności dezynfekcyjnych, dokumentacja będzie do wglądu Zamawiającego. i. Zamawiający z uwagi na bezpieczeństwo sanitarno epidemiologiczne wymaga, aby sprzęt, urządzenia i narzędzia stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia były nowe i dotychczas nigdzie nieużywane. j. Ilość poszczególnego sprzętu i materiałów ma być odpowiednia do profesjonalnego wykonania usługi oraz zgodna z zaproponowaną technologią (mopy, ścierki, wiadra, ręczniki). k. Listę sprzętu i materiałów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu. l. Klosze lamp do mycia będzie zdejmował uprawniony pracownik Zamawiającego, zgodnie z przepisami BHP. 25. Zamawiający z zakresu usług wyłącza powierzchnię: a. Bloku Operacyjnego, b. Traktu Porodowego, c. Centralnej Sterylizatorni, d. Apteki, e. Pomieszczenia dzierżawione przez Szpital osobom trzecim.

5 Załącznik nr 1.1 do SIWZ WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZAKRES USŁUG 1. Usługi sprzątania wewnątrz szpitala i budynki administracyjne. Sprzątanie podzielono na 4 grupy: a. sprzątanie bieżące według programu higieny szpitala, b. sprzątanie okresowe według programu higieny szpitala, c. sprzątanie gruntowne według programu higieny szpitala, d. sprzątanie awaryjne. 2. Wykonywanie czynności opieki nad pacjentem w oddziałach szpitala na zlecenie personelu medycznego Zamawiającego, które obejmują: a. pomoc pielęgniarce w wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem higieny chorego (zmiana bielizny na czystą, zmiana bielizny pościelowej, pomoc przy myciu pacjentów), b. pomoc w podawaniu pacjentowi kaczek, basenów itp. oraz ich odbieranie w celu opróżnienia, wymycia, dezynfekcji, c. pomoc w ścieleniu łóżek szpitalnych zajmowanych przez pacjentów, d. pomoc pielęgniarce w zmianie pozycji pacjentów w łóżku, e. przytrzymanie chorego, f. pomoc w podawaniu posiłków do łóżka pacjenta, g. wykonywanie czynności pomocniczych w transportowaniu pacjenta na blok operacyjny, na konsultację, między oddziałami, do pracowni diagnostycznych. 3. Usługi transportowe wewnątrz szpitala, które obejmują: a. transport posiłków z punktów dystrybucyjnych do kuchenek oddziałowych, b. transport zważonych odpadów z oddziałów do wyznaczonych punktów, c. transport brudnej bielizny szpitalnej z oddziałów do magazynu bielizny brudnej oraz jej zdanie zgodnie z procedurą, d. odbiór i transport czystej bielizny z magazynu bielizny czystej na oddział zgodnie z procedurą, e. transport materiału biologicznego z oddziałów do laboratorium i odbiór wyników, f. transport materiału medycznego i sprzętu do sterylizacji i odbiór materiału, g. transport pobranego materiału i sprzętu z magazynu na oddział, h. transport leków i materiałów medycznych z apteki na oddział. 4. Usługi sprzątania utwardzonego terenu zewnętrznego w obszarach szpitala. 5. Usługi pielęgnacji terenu zielonego w obszarach szpitala.

6 Załącznik nr 1.2 do SIWZ ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI PERSONELU OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 1. Obowiązki salowej a. utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń szpitalnych, b. utrzymanie w czystości łóżka chorego, stolików przy łóżkowych i otoczenia chorego, c. mycie i dezynfekcja łóżka szpitalnego, stolika przy łóżkowego po wypisie, d. odbieranie, opróżnianie, mycie i dezynfekcja kaczek, basenów, misek, e. transport posiłków z punktów dystrybucyjnych na oddziały, f. zbieranie, mycie naczyń po posiłkach, g. uzupełnianie dozowników na mydło, h. uzupełnianie stanowisk do mycia rąk w ręczniki, i. należyte przechowywanie sprzętu służącego do sprzątania, j. właściwe postępowanie z bielizną brudną i czystą w oddziale zgodnie z procedurą, k. transport brudnej bielizny z oddziałów do magazynu bielizny brudnej zgodnie z procedurą, l. transport czystej bielizny z magazynu bielizny czystej na oddział zgodnie z procedurą, m. opróżnianie pojemników na odpady w oddziałach zgodnie z procedurą, n. transport odpadów szpitalnych do wyznaczonych punktów zgodnie z procedurą, o. utrzymanie czystości w składzikach porządkowych, brudownikach, p. utrzymanie w czystości lodówek w oddziałach, w porozumieniu i pod nadzorem personelu medycznego, q. pomoc personelowi medycznemu przy wykonywaniu czynności higienicznych wobec chorych, r. transport sprzętu, materiałów i leków z apteki szpitalnej do oddziału, s. transport sprzętu, materiałów z magazynu do oddziału, t. transport sprzętu i materiału medycznego do sterylizacji i ich odbiór na oddział, u. transport materiału biologicznego do laboratorium i odbiór wyników, v. pomoc w transporcie chorego do pracowni diagnostycznych, w. wykonywanie innych pomocniczych czynności na zlecenie personelu medycznego, x. mycie i dezynfekcja inkubatorów pod nadzorem pielęgniarki i położnej 2. Obowiązki sprzątaczki a. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracji, b. uzupełnianie w dozownikach mydła, ręczników przy stanowisku do mycia rąk, c. utrzymywanie należytej czystości sal wykładowych w obiektach szpitala, d. transport brudnej bielizny z poradni, pracowni do magazynu bielizny brudnej zgodnie z procedurą, e. transport czystej bielizny z magazynu bielizny czystej do poradni, pracowni, f. opróżnianie pojemników na odpady zgodnie z procedurą, g. transport odpadów do wyznaczonego miejsca zgodnie z procedurą, h. utrzymanie w czystości przydzielonych składzików porządkowych, i. należyte przechowywanie sprzętu służącego do sprzątania, j. wykonywanie innych pomocniczych czynności na prośbę personelu.

7 3. Obowiązki placowego a. utrzymanie w czystości i należytym porządku kwietników, zieleńców, trawników oraz drzewostanu na obszarze szpitala, b. w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, schodów, podjazdów i dróg wewnętrznych prowadzących do wszystkich budynków na terenie szpitala, c. nadzorowanie i pomoc przy załadunku bielizny brudnej z wyznaczonego punktu zgodnie z procedurą oraz transport do magazynu bielizny brudnej, d. nadzorowanie i pomoc przy załadunku bielizny czystej z magazynu bielizny czystej i transport do wyznaczonego punktu zgodnie z procedurą, e. nadzorowanie i pomoc przy załadunku termosów na żywność z wyznaczonego punktu, transport termosów do punktów dystrybucyjnych, f. pomoc przy załadunku termosów w punktach dystrybucyjnych, transport termosów do wyznaczonego punktu, g. utrzymanie w czystości i należytym porządku otoczenia kontenerów na odpady medyczne i komunalne, h. transport odpadów medycznych z wyznaczonych punktów (kontenery) do pomieszczenia czasowego przechowywania odpadów medycznych, i. utrzymanie w czystości i porządku, prowadzenie dezynfekcji pomieszczenia do czasowego przechowywania odpadów medycznych, j. wykonywanie innych czynności pomocniczych, transportowych na zlecenie personelu.

8 Załącznik nr 1.3 do SIWZ PODZIAŁ POMIESZCZEŃ SZPITALA NA STREFY HIGIENICZNE 1. Właściwa organizacja systemu utrzymania czystości wiąże się ściśle z podziałem szpitala na obszary oraz strefy higieniczno sanitarne. 2. W środowisku szpitala wyróżniamy trzy obszary: medyczny, techniczny, administracyjno gospodarczy. 3. W ramach obszarów występują cztery strefy: a. STREFA I ciągłej czystości, b. STREFA II ogólnej czystości medycznej (sale chorych, gabinety lekarskie, korytarze), c. STREFA III czystości zmiennej (sale operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe), d. STREFA IV ciągłego skażenia (toalety, brudowniki), Rodzaje pomieszczeń/sprzętu Czynności codzienne Czynności wykonywane okresowo Dezynfekcja OBSZAR ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZY STREFA II 1x na 3 miesiące umyć okna, biura, 1 x w miesiącu umyć lampy, korytarze administracyjne, kaloryfery, kratki wentylacyjne. miejsca ogólnodostępne, klatki schodowe, Wszystkie wymienione powyżej szatnie, czynności wykonywać również w razie windy osobowe. potrzeby 1 x dziennie usunąć odpadki, umyć kosze na śmieci, 1 x dziennie zetrzeć kurz z mebli i parapetów, 1 x dziennie umyć drzwi, klamki, poręcze, uchwyty, 1 x dziennie umyć umywalki, kafelki, 1 x dziennie umyć podłogi, 1 x dziennie umyć korytarze zachowując zasadę mycia zawsze najpierw jednej strony, potem drugiej.(jedna strona korytarza zawsze sucha), 1 x dziennie umyć schody zachowując zasadę jak wyżej. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby. 2x dziennie dezynfekcja wind środkiem dezynfekcyjnym, szczególnie w obszarze dotykowym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby

9 Rodzaje pomieszczeń/sprzętu Czynności codzienne Czynności wykonywane okresowo Dezynfekcja STREFA IV toalety ogólnodostępne 2 x dziennie umyć umywalki, 1 x dziennie umyć kafelki, drzwi, minimu x dziennie umyć toalety, Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby OBSZAR TECHNICZNY pomieszczenia techniczne, 1 x dziennie usunąć odpadki, umyć kosze na śmieci, 1 x dziennie zetrzeć kurz z mebli i parapetów, 1 x dziennie umyć drzwi, klamki, poręcze, uchwyty, 1 x dziennie umyć umywalki, kafelki, 1 x dziennie umyć podłogi. 1 x na 3 miesiące umyć okna. dezynfekcja podłóg 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. dezynfekcja umywalek i toalet 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, szczególnie w obszarze dotykowym. 1x na 3 miesiące umyć okna, 3 x w miesiącu umyć lampy, kaloryfery, kratki wentylacyjne. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby toalety. 2 x dziennie umyć umywalki, 1 x dziennie umyć kafelki, drzwi, minimu x dziennie umyć toalety. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby dezynfekcja podłóg 1 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. dezynfekcja umywalek i toalet 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby

10 Rodzaje pomieszczeń/sprzętu Czynności codzienne Czynności wykonywane okresowo Dezynfekcja OBSZAR MEDYCZNY - POMIESZCZENIA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ 1 x dziennie usunąć 1 x w tygodniu umyć lampy, STREFA II odpadki, umyć kosze na kaloryfery, kratki wentylacyjne, rejestracja chorych, śmieci, 1 x na 3 miesiące umyć okna. pomieszczenia RTG, 1 x dziennie usunąć brudną gabinety fizykoterapii, bieliznę, gabinety lekarskie przychodni, 1 x dziennie zetrzeć kurz z parapetów i mebli, pokój socjalny. 1 x dziennie umyć umywalki, 1 x dziennie umyć kafelki, drzwi, 1 x dziennie umyć sprzęt medyczny zmywalny, 1 x dziennie umyć podłogi, dezynfekcja podłóg 1 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. dezynfekcja umywalek 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. dezynfekcja mebli, drzwi, kafelek 1 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby korytarze 1 x dziennie umyć korytarze zachowując zasadę mycia zawsze najpierw jednej strony, potem drugiej.(jedna strona korytarza zawsze sucha). 1 x na 3 miesiące umyć okna. 1 x w miesiącu umyć lampy, kaloryfery, kratki wentylacyjne 1 x w tygodniu dezynfekcja powierzchni. STREFA III gabinety zabiegowe przychodni, gipsownia, punkt pobierania krwi, Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby 2 x dziennie usunąć odpadki, umyć kosze na śmieci, 2 x dziennie usunąć brudną bieliznę, 1 x dziennie zetrzeć kurz z parapetów i mebli, 2 x dziennie umyć umywalki, 1 x dziennie umyć kafelki, 1 x w tygodniu umyć lampy, kaloryfery, kratki wentylacyjne. 1 x na 3 miesiące umyć okna. dezynfekcja podłóg 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja umywalek i strefy dotykowej 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja mebli, drzwi, kafelek 1 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby

11 Rodzaje pomieszczeń/sprzętu Czynności codzienne Czynności wykonywane okresowo Dezynfekcja drzwi, stoły zabiegowe oraz sprzęt medyczny zmywalny umyć bezpośrednio po wykonanym zabiegu, 2 x dziennie umyć podłogi. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby STREFA IV toalety ogólnodostępne 2 x dziennie umyć umywalki, 1 x dziennie umyć kafelki, drzwi, minimu x dziennie umyć toalety. 1 x na 3 miesiące umyć okna. dezynfekcja podłóg 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja umywalek i toalet 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Strefa dotykowa minimu x dziennie. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby OBSZAR MEDYCZNY - POMIESZCZENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH STREFA II pomieszczenia administracyjne w obrębie oddziału, dyżurki lekarskie, dyżurki pielęgniarskie, sale chorych, korytarze oddziałowe. minimu x dziennie usunąć odpadki, brudną bieliznę, umyć kosze na odpady, wózki na brudną bieliznę zawsze po opróżnieniu i minimu x dziennie, minimu x dziennie umyć meble, parapety, umywalki, drzwi, minimu x dziennie umyć podłogi. 1 x w tygodniu umyć ściany na całej wysokości, wysięgniki lamp, szafy wewnątrz i na zewnątrz, 1 x na 3 miesiące umyć okna. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby dezynfekcja podłóg 1 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym,, dezynfekcja umywalek i strefy dotykowej 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja mebli, drzwi, kafelek 1x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby STREFA III gabinety zabiegowe, Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby 1 x w tygodniu umyć ściany na całej wysokości, wysięgniki lamp, meble, blaty, wózki, stoły zabiegowe, stanowiska do pobierania krwi

12 Rodzaje pomieszczeń/sprzętu Czynności codzienne Czynności wykonywane okresowo Dezynfekcja pracownie endoskopowe, szafy wewnątrz i na zewnątrz, punkty pobierania krwi, 1 x na 3 miesiące umyć okna, sale intensywnej terapii, kuchenki oddziałowe. STREFA IV izolatki, sanitariaty, brudowniki, wanienki dla noworodków, niemowląt, wanny. minimu x dziennie usunąć odpadki, umyć kosze na śmieci, minimu x dziennie usunąć brudną bieliznę, 1 x dziennie zetrzeć kurz z parapetów i mebli, 2 x dziennie umyć umywalki, 1 x dziennie umyć kafelki, drzwi, stoły zabiegowe oraz sprzęt medyczny zmywalny umyć bezpośrednio po wykonanym zabiegu, bezpośrednio po wykonanym zabiegu umyć podłogi, Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby umyć wanienki, wanny, po każdym pacjencie, 1 x dziennie umyć kafelki, drzwi, 2 x dziennie umyć umywalki, toalety, minimu x dziennie usunąć odpadki, brudną bieliznę, minimux dziennie umyć kosze na odpady, wózki na brudną bieliznę umyć zawsze po opróżnieniu i minimum 2 x dziennie. Wszystkie wymienione powyżej 1 x w tygodniu umyć ściany na całej wysokości, wysięgniki lamp, szafy wewnątrz i na zewnątrz, 1 x na 3 miesiące umyć okna. dezynfekować każdorazowo po wykonanym zabiegu środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja podłóg 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, w przypadku zanieczyszczenia dezynfekcja podłóg w gabinetach zabiegowych każdorazowo po wykonanym zabiegu, dezynfekcja umywalek i strefy dotykowej 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja mebli, drzwi, kafelek 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby dezynfekcja podłóg 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, w przypadku zanieczyszczenia dezynfekcja podłóg w gabinetach zabiegowych każdorazowo po wykonanym zabiegu, dezynfekcja umywalek 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja mebli, drzwi, kafelek 2x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcję wanienek, dezynfekcja w strefie dotykowej minimum 2 x dziennie. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby

13 Rodzaje pomieszczeń/sprzętu Czynności codzienne Czynności wykonywane okresowo Dezynfekcja czynności wykonywać również w razie potrzeby OBSZAR MEDYCZNY - POMIESZCZENIA O SZCZEGÓLNYM REŻIMIE SANITARNYM STREFA III sala operacyjna oddziału okulistycznego, sala operacyjna oddziału otolaryngologicznego między zabiegami: usunąć brudną bieliznę, odpady, umyć stół operacyjny, umyć podłogę. po zabiegach: usunąć brudną bieliznę, odpady, umyć stół operacyjny, stoły przygotowawcze, umyć lampy, meble, ściany, szafki, podłogi. 1 x w miesiącu umyć okna, 1 x w tygodniu umyć ściany na całej wysokości, wysięgniki lamp, szafy wewnątrz i na zewnątrz. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby dezynfekcja stołu operacyjnego i stolika Mayo, stolika anestezjologicznego po każdym zabiegu operacyjnym środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja podłóg po każdym zabiegu środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja zlewozmywaków, umywalek minimum 3 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja wszystkich mebli, drzwi, kafelek 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby STREFA IV toalety, brudowniki. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby minimu x dziennie usunąć odpadki, brudną bieliznę, umyć kosze na odpady, wózki na brudną bieliznę zawsze po opróżnieniu i minimu x dziennie. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby dezynfekcja umywalek oraz strefy dotykowej 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja mebli, drzwi, kafelek 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby LODÓWKI (niezależnie od STREFY), w której się znajdują. Myć 2 x w miesiącu Dezynfekować 2 x w miesiącu

14 4. Niezależnie od obszaru i podziału na strefy w przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym (krew, mocz, kał, płyn mózgowo rdzeniowy, plwocina, treść żołądkowa) należy: ligniną lub ręcznikiem papierowym usunąć znajdujący się na powierzchni materiał biologiczny - wyrzucić do czerwonego worka, wykonać miejscową dezynfekcję przy użyciu roboczego roztworu środka dezynfekcyjnego o spektrum działania na B,F,V, Tbc, działającego w 15 minut. 5. Postępowanie z dozownikami: a. Dozowniki na mydło i środek dezynfekcyjny umyć i zdezynfekować każdorazowo po wyczerpaniu zawartości, minimum raz na dwa tygodnie, opisać datą wykonania czynności, b. Nie dolewać preparatów dezynfekcyjnych i mydła do częściowo wypełnionych dozowników, c. Zewnętrzną powierzchnię utrzymywać w stałej czystości, d. Dozowniki oznakować rodzajem preparatu, który się w nich znajduje. 6. Sprzątanie i dezynfekcję należy przeprowadzać w sposób planowy, z ustaleniem sposobu i kolejności oczyszczania pomieszczeń wraz z całym ich wyposażeniem szczegółowo określając metody mycia, środki myjące, sprzęt, którego należy użyć, częstotliwość i porę sprzątania. 7. Wyposażenie oddziałów w sprzęt do sprzątania musi być dostosowany do ich specyfiki, rodzaju i liczby pomieszczeń. Należy przestrzegać zasady, wydzielania sprzętu do sprzątania zależnie od rodzaju pomieszczeń. 8. Ilość mopów powinna być dostosowana do ilości sprzątanych pomieszczeń. 9. Proces mycia/dezynfekcji powinien być przeprowadzony wyłącznie przy użyciu sprzętu i środków myjących, myjąco- dezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych specjalnie do tego celu przeznaczonych. 10. Sprzątanie i dezynfekcję powinien przeprowadzać tylko przeszkolony personel. 11. Minimum raz dziennie trzeba usunąć brudną bieliznę, odpady usuwać zgodnie z obowiązującą instrukcją. 12. Ważne jest przestrzeganie zasad transportu sprzętu, przemieszczania się personelu pomiędzy strefami brudnymi i czystymi. 13. Jednocześnie, biorąc pod uwagę kryterium czasu pracy, pomieszczenia zostały podzielone na trzy grupy: a. GRUPA 1 to izby przyjęć - wymaga świadczenia całodobowej usługi sprzątania przez siedem dni w tygodniu, w tym także w dni wolne od pracy i dni świąteczne w systemie 12 godz. b. GRUPA 2 to pomieszczenia oddziałów szpitalnych gdzie wymagane jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, we wszystkie dni tygodnia, także w dni wolne od pracy i dni świąteczne w systemie rannym, popołudniowym lub w systemie dziennym 12 godzinnym. c. GRUPA 3 to pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym, pomieszczenia poradni specjalistycznej i pracowni diagnostycznych, gdzie usługi utrzymania czystości należy świadczyć po godzinie 15 od poniedziałku do piątku.

15 Załącznik nr 1.4 do SIWZ USŁUGI W ZAKRESIE MONITORINGU I ZWALCZANIA INSEKTÓW I GRYZONI 1. Opracowanie dokumentacji sposobu monitorowania obiektów. 2. Ocena stopnia infestacji obiektów szpitalnych. 3. Wykonywanie zabiegów dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych w zależności od potrzeb. 4. Po wykonaniu oceny stopnia infestacji lub zabiegu dezynsekcji, deratyzacji Wykonawca przedstawi raport i wnioski pielęgniarce epidemiologicznej. 5. W raporcie należy przedstawić: a. sposób unieszkodliwienia insektów i gryzoni, b. rodzaj stosowanych preparatów, c. uwagi i wnioski dla zleceniodawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zabiegów: a. dezynsekcyjnych w ilości zabezpieczającej właściwy stan sanitarny obiektów szpitalnych, b. deratyzację dwa razy w roku (wiosna, jesień). 7. Wykonawca każdorazowo przed wykonaniem usługi ustala termin i rodzaj zabiegu z Kierownikiem Działu Administracyjno Gospodarczego.

16 Załącznik nr 1.5 do SIWZ ŚREDNIE ILOŚCI ZUŻYCIA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA MIESIĄC mydło w płynie 75 sztuk po 5 litrów papier toaletowy 600 ręczniki jednorazowe szare 1 op. (w opakowaniu paczek) worki foliowe niebieskie 90 x 120 cm 5000 worki foliowe niebieskie 50 x 60 cm worki foliowe czerwone 90 x 120 cm 5000 worki foliowe czerwone 50x 60 cm mopy 100

17 Załącznik nr 1.6 do SIWZ WYMAGANIA WOBEC ŚRODKÓW MYJĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH 1. Zamawiający wymaga stosowania preparatów myjących i konserwujących podłogi, myjącodezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych oraz preparatów do mycia rąk spełniających określone poniżej kryteria. Preparaty do zastosowania w płaszczyźnie myjąco - dezynfekującej i dezynfekującej. Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni i sprzętu medycznego o przyjemnym zapachu. Preparat nie może zawierać aldehydów, fenoli, związków chloru, związków nadtlenowych. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową również w stosunku do powierzchni metalowych, gumowych, drewnianych, aluminiowych oraz ze szkła akrylowego, ph 9,5-10,5. Zakres działania min. : B, Tbc (M.terrae, M.avium), F, V (Herpes, Vaccinia, HIV, HBV, H1N1, H5N1, SARS). Czas działania do 15 min. Możliwość poszerzenia działania o Adenowirus. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych metodą przecierania na mokro. Nie zawierający aldehydów, glioksalu, glutaprotamin, związków tlenowych, pochodnych guanidyny. Spektrum działania B, F, V (HBV, HIV, HCV, Herpes, Papova) w czasie 15 min. Koncentrat. Pozytywna opinia IMID. Preparat bez zawartości alkoholu do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego i innych powierzchni również nieodpornych na działanie alkoholi w postaci nanoszonej pianki, rozprysku lub w postaci gotowych do użycia nasączanych chusteczek środkiem dezynfekcyjnym. Chusteczka o wymiarach minimum 190 x 190 mm. Przeznaczony szczególnie do powierzchni ze szkła akrylowego i wrażliwych tworzyw sztucznych (np. głowice sond ultradźwiękowych) i powierzchni w pionie żywieniowym. Z pozytywną opinią użytkową do zastosowania w oddziałach neonatologicznych w tym do dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV,HCV, HBV Rota, Vaccinia, Papowa sv 40, ) do 1 min. Noro - 30 min. W przypadku chusteczek opakowania z dozownikiem a 200 szt i wkłady do uzupełniania. Preparat alkoholowy w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni z włókniny wiskozowej, bez związków amoniowych o wymiarach minimu60 x 190mm. Zakres działania B -1min(MRSA- 2 min), Tbc, F 1 min, V(Adeno - 2min, Rota-30sek, Vaccina -30sek, HBV -1min, HCV- 30sek, HIV 1min, Noro -1min, polio 30 min). Opakowanie z dozownikiem a 200 szt chusteczek i wkłady do uzupełniania. Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni i sprzętów medycznych w tym inkubatorów również w czasie obecności pacjentów na salach oraz wanien kąpielowych metodą przecierania na mokro i zanurzeniową. Bez aldehydów i związków amonowych. Gotowy do użycia do 30h po rozpuszczeniu w bieżącej wodzie. Spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Vaccina, Rota, Noro ) do 10 min, Tbc, Polio do 30 min. S do 15min.

18 Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji nie zawierający dodatkowych substancji czynnych np. aldehydów, związków czwartorzędowych ani innych. Spektrum: B( MRSA), Tbc, F, V 30 s ( HIV, HBV, HCV, A/H1N1, Vaccinia, Adeno, Rota.). Oparty na dwóch alkoholach. Zawierający w swoim składzie mniej niż 50 % alkoholi ( nie drażni dróg oddechowych). Może być stosowany do przedmiotów mających kontakt z żywnością. Preparat w postaci płynu bez zawartości aldehydów, glioksalu, glukoprotamin, związków tlenowych, pochodnych guanidyny. Substancja aktywna chlorowodorek aminokwasu,qac, stężenie 0,25%, spektrum B(legionella pneumoniae), F,Tbc,V 15min(HIV,HBV,HCV w ciągu 5min). Do dezynfekcji powierzchni dużych. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparaty do mycia i konserwacji podłóg Preparat do mycia i konserwacji podłóg wodoodpornych, takich jak: lastriko, PCV, terakota, marmur. - nie przekraczający wartości wartości ph 8 skład chemiczny - związki powierzchniowo-czynne, substancje pielęgnujące, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, alkilopoliglukozyd, konserwant, kompozycja zapachowa, barwnik Nie pozostawiający smug, nie wymagający spłukiwania. Preparat do mycia powierzchni zmywalnych, takich jak: tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, drzwi, ramy okienne, powierzchnie lakierowane - nie przekraczający wartości ph 8 skład chemiczny - związki powierzchniowo-czynne, substancje pielęgnujące, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, nano-cząsteczki (dyspersja koloidalno sferyczna cząsteczek krzemionki), Nie pozostawia smug i zacieków, nie zawiera alkoholu, nie powoduje plam i odbarwień. Antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów - nie przekraczający wartości ph - 2,0 skład chemiczny - niejonowe związki powierzchniowo-czynne, kwas fosforowy Antybakteryjny żel do czyszczenia i wybielania sanitariatów (muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików, zlewów, odpływów, koszy i pojemników na odpady) - nie przekraczająca wartości ph 13 skład chemiczny - podchloryn sodu, wodorotlenek sodu, niejonowy środek powierzchniowo-czynny Neutralizator nieprzyjemnych zapachów. Preparat do mycia urządzeń sanitarnych odpornych na działanie kwasów - mycie gruntowne - nierozcieńczony - wartość ph - 1,0 skład chemiczny - związki powierzchniowo-czynne, kwas sulfamidowy, kwas fosforowy, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, izopropanol, posiadający właściwości antybakteryjne, usuwający kamień wodny, resztki mydła, tłusty brud i rdzawe zacieki Silnie działający, bezzapachowy preparat do zmywania starych powłok woskowych, polimerowych i na bazie uretanów z powierzchni odpornych na alkalia typu lastriko, gres, terakota. Przeznaczony do stosowania przed położeniem nowych warstw ochronnych, - skład chemiczny: związki powierzchniowo czynne, wodorotlenek potasu, monoetanoloamina,

19 - bez zawartości amoniaku - stosowany w rozcieńczeniu od 1:3 do 1:10, - wymagane ph 14 Wydajny preparat na bazie uretanów i polimerów akrylowych do zabezpieczania różnych typów podłóg np. z linoleum, PCV, płytek, lastriko, betonu, - tworzący powłokę nie zmieniającą koloru, - zachowujący połysk na długi czas - odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, - wymagane właściwości antypoślizgowe - sprawdzający się w miejscach dużego natężenia ruchu - właściwości wyrównujące i kryjące niedoskonałości podłoża - skład chemiczny: mieszanina akrylowych polimerów i uretanów - wymagane ph: 8,6 9,6 Mydło w płynie do rąk i ciała - wartość ph 5,5-6,5 (przyjazne dla skóry) - zawiera pochodną gliceryny i olejku kokosowego - chroni skórę przed wysuszeniem i lekko ją nawilża - dobrze się pieni i ma przyjemny zapach Mydło anybakteryjne w płynie. Bez zawartości barwników i środków zapachowych. Substancja czynna triclosan. wartość ph 5,5-6,0 Wymagane jest aby preparat zawierał substancje nawilżające i pielęgnujące skórę: pochodne gliceryny, olejek kokosowy Preparat przeznaczony do użycia w instytucjach służby zdrowia oraz w przetwórstwie żywności. 1. Zamawiający wyklucza możliwość stosowania preparatów na bazie aktywnego chloru oraz zawierających aldehydy. 2. Zamawiający wymaga aby wszystkie preparaty stosowane do dezynfekcji dużych powierzchni wykazywały aktywność bójczą w czasie do 15 minut. Zamawiający dopuszcza stosowanie preparatów w czasie dłuższym niż 15 minut do dezynfekcji metodą zanurzeniową. 3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania preparatu mającego zastosowanie w obszarach skażenia materiałem biologicznym o spektrum minimum B, F, V, Tbc, w czasie nie przekraczającym 15 min.( informacja producenta potwierdzająca działanie j/w). 4. Zamawiający wymaga stosowania preparatu antybakteryjnego do mycia rąk w obszarach wysokiego ryzyka (min. bloku operacyjnego oraz gabinetów zabiegowych). 5. Wykonawca do oferty przetargowej dostarczy aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie preparatów do stosowania w obszarze oddziałów dziecięcych i noworodkowych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. 6. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta preparatów chemicznych, w szczególności stężenia, czasu działania, sposobu stosowania i przechowywania preparatów. 7. Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty wykazu proponowanych środków oraz ulotek informacyjnych. Aktualne karty charakterystyki wykonawca dostarczy po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem wykonywania usługi - pielęgniarce epidemiologicznej.

20 Załącznik nr 2 do SIWZ WYKAZ PRACOWNIKÓW Pracowni k - nazwisko Pracownik - imię pierwsze Pracowni k - wiek w latach Pracownik - data zatrudnienia Umowa - czas trwania umowy określonej Etat - etat przeliczeniow y Stanowisko - nazwa Stawka - stawka zaszer. Brutto Dotychczasowy oddział ,000 Salowa 1 382, , ,000 Salowa 1 300, , ,000 Salowa 1 300, , ,000 Salowa 1 326, , ,000 Salowa 1 350, , ,000 Salowa 1 340, , Starsza salowa 1441, , ,000 Salowa 1 370, , ,000 Salowa 1 350, , ,000 Salowa 1 359, , ,000 Salowa 1 315, , ,000 Salowa 1 361, ,43

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Hala Gdańsk - Sopot Spółką

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Numer ogłoszenia: 293094-2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 1 1. SPIS TREŚCI. 1. Nazwa (firma) oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB INWESTYCJA: INWESTOR: ZAKRES ROBÓT: SPORZĄDZIŁ: Wykonanie remontu łazienek i pokoi gościnnych w budynku Instytutu Historii PAN 00-272

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-41/14

Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-41/14 Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-41/14 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zakres, obowiązki WYKONAWCY i zasady ochrony osób i obiektów Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie

Bardziej szczegółowo