OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu wewnątrzszpitalnego, współdziałania z personelem medycznych w zakresie opieki nad pacjentem, obsługi kuchenek oddziałowych, utrzymanie porządku na terenach zielonych okalających budynki, drogach dojazdowych i chodnikach wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego na podstawie art.23¹ Kodeksu pracy. 2. Wymagany zakres usług szczegółowo określono w załączniku nr 1.1 do SIWZ a obowiązki pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych obecnie za utrzymanie czystości zawiera załącznik nr 1.2 do SIWZ. 3. Podział pomieszczeń szpitala na strefy stanowi załącznik nr 1.3 do SIWZ. 4. Usługi w zakresie monitoringu i zwalczania insektów stanowi załącznik nr 1.4 do SIWZ. 5. Średnie zużycie materiałów eksploatacyjnych stanowi załącznik nr 1.5 do SIWZ 6. Wymagania w stosunku do środków myjących i dezynfekcyjnych stanowi załącznik nr 1.6 do SIWZ. 7. Wykaz przejmowanych pracowników określono w załączniku nr 2 do SIWZ. 8. Szczegółowy wykaz obiektów i pomieszczeń objętych kompleksowym utrzymaniem czystości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 9. Pod pojęciem świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości rozumie się kompleksowe, całodobowe, również w dni wolne, soboty, niedziele i święta utrzymanie czystości oraz dezynfekcji pomieszczeń, Sprzątanie obejmuje: a. podłogi, b. powierzchnie nad podłogowe: drzwi, futryny, ściany, c. sprzęty, umywalki, meble, sanitariaty, itp. d. powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną okien, przeszklenia z obu stron, lampy, sufity, itp. Świadczenie usług sprzątania dotyczy pomieszczeń: a. sale chorych, b. pokoje zabiegowe, c. pracownie diagnostyczne, d. sale operacyjne w Oddziale Okulistycznym i Oddziale Otolaryngologicznym, e. sale pooperacyjne, f. sale intensywnego nadzoru, g. pomieszczenia socjalne, h. pomieszczenia gospodarcze, i. kuchnie oddziałowe, j. węzły sanitarne, k. korytarze, hole i trakty komunikacyjne, l. sale wykładowe, m. windy, n. pomieszczenia poradni specjalistycznych, o. izby przyjęć, p. pomieszczenia administracyjne, q. szatnie personelu. r. schody

2 10. Pod pojęciem obsługi kuchenek oddziałowych rozumie się w szczególności: a. przygotowanie wózków do posiłków, b. odbiór brudnych naczyń z sal chorych, mycie brudnych naczyń, termosów obsługa zmywarek, wyparzaczy będących na wyposażeniu oddziałów, c. dbanie o czystość i porządek w lodówkach, mycie i dezynfekcja lodówek, d. dbanie o czystość i porządek w kuchence oddziałowej. 11. Pod pojęciem usług transportowych wewnątrzszpitalnych rozumie się w szczególności: a. transport posiłków dla chorych z punktów dystrybucyjnych do wszystkich oddziałów, b. transport brudnej bielizny i odzieży szpitalnej z wszystkich oddziałów/działów do magazynu bielizny brudnej, c. odbiór czystej bielizny i odzieży szpitalnej z magazynu bielizny czystej do wszystkich oddziałów/działów, d. transport brudnej bielizny winien odbywać się w wózkach zamykanych wykonanych z tworzyw łatwo zmywalnych, które można dezynfekować, e. transport zważonych odpadów medycznych, komunalnych, pokonsumpcyjnych do wskazanego miejsca w pojemnikach z przykrywą do tego przeznaczonych. f. transport materiału biologicznego wraz ze stosownymi załącznikami z oddziałów do laboratorium i dostarczenie wyników z laboratorium do oddziałów, pojemniki do transportu materiału biologicznego muszą być wykonane z materiału, który może być podany dezynfekcji a transportowany w nich materiał nie może ulec zniszczeniu, g. transport sprzętu i materiału medycznego z oddziałów do sterylizacji i ich odbiór na oddziały w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, h. transport, w obecności pielęgniarki/położnej, pacjentów leżących, do badań i na konsultacje, transport obejmuje nie tylko przewóz pacjentów ale i pomoc przy ich przekładaniu, i. transport mieszanek dla noworodków i niemowląt z kuchni mlecznej na oddziały, j. transport ubrań do depozytu szpitalnego, k. transport sprzętu i materiałów medycznych z magazynu i apteki na oddziały, l. transport zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu do kasacji lub warsztatów. 12. Pod pojęciem obsługi terenów zewnętrznych rozumie się w szczególności: a. grabienie liści, usuwanie liści do kontenerów (z wyłączeniem koszenia trawników) b. bieżąca pielęgnacja, drzew i krzewów, c. bieżące utrzymanie zieleni, zbieranie śmieci z trawników wokół szpitala, d. opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy zewnętrznych, e. zamiatanie chodników, f. odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, dróg dojazdowych (do budynku Zakładu Patomorfologii i Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego), g. utrzymanie czystości oraz dezynfekowanie pomieszczeń przeznaczonych do składowania odpadów medycznych, h. bieżące utrzymanie czystości i porządku wokół kontenerów przeznaczonych na składowanie odpadów szpitalnych. 13. Pod pojęciem współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem rozumie się wszystkie czynności nadzorowane przez pielęgniarki i położne wymienione w załączniku 1.1 do SIWZ. 14. Sprzątanie ma być prowadzone efektywnie i sprawnie. Nie może kolidować z wypełnianiem czynności personelu medycznego, administracyjnego, technicznego, lub też być uciążliwe dla pacjentów. 15. Po zakończonym sprzątaniu pracownik Wykonawcy winien poddać sprzęt myciu i dezynfekcji i przechowywać w stanie suchym.

3 16. Wykonawca zapewni w cenie usługi: a. środki dezynfekcyjne, b. czystościowe, c. worki na odpady szpitalne (zgodnie z przyjętą instrukcją worki w kolorze czerwonym, niebieskim i żółtym), d. sprzęt i urządzenia do wykonywania usługi, e. mydło i ręczniki jednorazowe, f. papier toaletowy, g. środki ochrony osobistej pracowników Wykonawcy, h. przenośną wagę do ważenia odpadów medycznych oraz komunalnych. 17. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontrolnych badań mikrobiologicznych. W przypadku wyników nieprawidłowych Wykonawca jest zobowiązany: a. pokryć koszty przedmiotowych badań, b. opłacić koszty kontroli podmiotów uprawnionych, jeżeli stwierdzone uchybienia leżą po stronie Wykonawcy. 18. Konsekwencje zastrzeżeń i decyzji wydanych przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną dotyczące czystości i prawidłowości prowadzenia dezynfekcji ponosi Wykonawca. 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług za pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych oraz Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych. 20. Przy wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania podziału pomieszczeń szpitala na strefy higieniczne: I, II, III, IV załącznik nr 1.3 do SIWZ. 21. Wykonawca jest zobowiązany w czasie świadczenia usług do przestrzegania Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta u Zamawiającego, zachowania tajemnicy służbowej i handlowej. Pracownikom nie wolno udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta, dostarczać leków, i żywności bez wiedzy i zgody lekarza lub pielęgniarki. 22. W czasie wykonywania czynności w oddziale pracownicy Wykonawcy mają obowiązek ściśle współpracować z pielęgniarką/położną oddziałową, jej zastępczynią lub pielęgniarką/położną odcinkową pracującą w godzinach popołudniowych i nocnych. 23. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wykona/zleci wykonanie usługi w zakresie prowadzenia monitoringu oraz zwalczania insektów i gryzoni w obiektach szpitalnych określonych w załączniku nr 1.4 do SIWZ. 24. Wymagania dodatkowe: a. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy posiadali aktualne badania lekarskie oraz obowiązujące szczepienia. b. Wykonawca przeprowadzi szkolenie swoich pracowników w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym przed podjęciem zatrudnienia oraz co najmniej 1 x na pół roku. c. Zamawiający wymaga wskazania pracowników do nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia. d. Zamawiający wymaga, aby w każdym oddziale był wytypowany jeden, stały pracownik Wykonawcy, który będzie zorientowany w specyfice pracy oddziału. e. Rozkład czasu sprzątania Wykonawca uzgadnia z kierownikiem Działu Administracyjno Gospodarczego oraz naczelną pielęgniarką oraz z pielęgniarką/położną oddziałową wg przedstawionych założeń organizacji pracy w ofercie. f. Wykonawca zobowiązuje się używać środków posiadających dopuszczenie do obrotu stosownymi przepisami określonymi przez uprawnione instytucje. Dobór stosowanych środków dezynfekujących powinien być uzgodniony z pielęgniarką epidemiologiczną oraz zgodny z załącznikiem nr 1.6 do SIWZ. Wykonawca dołączy do używanych środków dezynfekcyjnych aktualne karty charakterystyki.

4 g. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli używanych preparatów myjących i dezynfekcyjnych a w przypadku zastrzeżeń, co do jakości, nieskuteczności działania, sposobu zastosowania, niekorzystnego oddziaływania na ludzi i sprzęt zamawiającego wnioskować o ich natychmiastową zmianę. h. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia dokumentacji wykonywanych czynności dezynfekcyjnych, dokumentacja będzie do wglądu Zamawiającego. i. Zamawiający z uwagi na bezpieczeństwo sanitarno epidemiologiczne wymaga, aby sprzęt, urządzenia i narzędzia stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia były nowe i dotychczas nigdzie nieużywane. j. Ilość poszczególnego sprzętu i materiałów ma być odpowiednia do profesjonalnego wykonania usługi oraz zgodna z zaproponowaną technologią (mopy, ścierki, wiadra, ręczniki). k. Listę sprzętu i materiałów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu. l. Klosze lamp do mycia będzie zdejmował uprawniony pracownik Zamawiającego, zgodnie z przepisami BHP. 25. Zamawiający z zakresu usług wyłącza powierzchnię: a. Bloku Operacyjnego, b. Traktu Porodowego, c. Centralnej Sterylizatorni, d. Apteki, e. Pomieszczenia dzierżawione przez Szpital osobom trzecim.

5 Załącznik nr 1.1 do SIWZ WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZAKRES USŁUG 1. Usługi sprzątania wewnątrz szpitala i budynki administracyjne. Sprzątanie podzielono na 4 grupy: a. sprzątanie bieżące według programu higieny szpitala, b. sprzątanie okresowe według programu higieny szpitala, c. sprzątanie gruntowne według programu higieny szpitala, d. sprzątanie awaryjne. 2. Wykonywanie czynności opieki nad pacjentem w oddziałach szpitala na zlecenie personelu medycznego Zamawiającego, które obejmują: a. pomoc pielęgniarce w wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem higieny chorego (zmiana bielizny na czystą, zmiana bielizny pościelowej, pomoc przy myciu pacjentów), b. pomoc w podawaniu pacjentowi kaczek, basenów itp. oraz ich odbieranie w celu opróżnienia, wymycia, dezynfekcji, c. pomoc w ścieleniu łóżek szpitalnych zajmowanych przez pacjentów, d. pomoc pielęgniarce w zmianie pozycji pacjentów w łóżku, e. przytrzymanie chorego, f. pomoc w podawaniu posiłków do łóżka pacjenta, g. wykonywanie czynności pomocniczych w transportowaniu pacjenta na blok operacyjny, na konsultację, między oddziałami, do pracowni diagnostycznych. 3. Usługi transportowe wewnątrz szpitala, które obejmują: a. transport posiłków z punktów dystrybucyjnych do kuchenek oddziałowych, b. transport zważonych odpadów z oddziałów do wyznaczonych punktów, c. transport brudnej bielizny szpitalnej z oddziałów do magazynu bielizny brudnej oraz jej zdanie zgodnie z procedurą, d. odbiór i transport czystej bielizny z magazynu bielizny czystej na oddział zgodnie z procedurą, e. transport materiału biologicznego z oddziałów do laboratorium i odbiór wyników, f. transport materiału medycznego i sprzętu do sterylizacji i odbiór materiału, g. transport pobranego materiału i sprzętu z magazynu na oddział, h. transport leków i materiałów medycznych z apteki na oddział. 4. Usługi sprzątania utwardzonego terenu zewnętrznego w obszarach szpitala. 5. Usługi pielęgnacji terenu zielonego w obszarach szpitala.

6 Załącznik nr 1.2 do SIWZ ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI PERSONELU OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 1. Obowiązki salowej a. utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń szpitalnych, b. utrzymanie w czystości łóżka chorego, stolików przy łóżkowych i otoczenia chorego, c. mycie i dezynfekcja łóżka szpitalnego, stolika przy łóżkowego po wypisie, d. odbieranie, opróżnianie, mycie i dezynfekcja kaczek, basenów, misek, e. transport posiłków z punktów dystrybucyjnych na oddziały, f. zbieranie, mycie naczyń po posiłkach, g. uzupełnianie dozowników na mydło, h. uzupełnianie stanowisk do mycia rąk w ręczniki, i. należyte przechowywanie sprzętu służącego do sprzątania, j. właściwe postępowanie z bielizną brudną i czystą w oddziale zgodnie z procedurą, k. transport brudnej bielizny z oddziałów do magazynu bielizny brudnej zgodnie z procedurą, l. transport czystej bielizny z magazynu bielizny czystej na oddział zgodnie z procedurą, m. opróżnianie pojemników na odpady w oddziałach zgodnie z procedurą, n. transport odpadów szpitalnych do wyznaczonych punktów zgodnie z procedurą, o. utrzymanie czystości w składzikach porządkowych, brudownikach, p. utrzymanie w czystości lodówek w oddziałach, w porozumieniu i pod nadzorem personelu medycznego, q. pomoc personelowi medycznemu przy wykonywaniu czynności higienicznych wobec chorych, r. transport sprzętu, materiałów i leków z apteki szpitalnej do oddziału, s. transport sprzętu, materiałów z magazynu do oddziału, t. transport sprzętu i materiału medycznego do sterylizacji i ich odbiór na oddział, u. transport materiału biologicznego do laboratorium i odbiór wyników, v. pomoc w transporcie chorego do pracowni diagnostycznych, w. wykonywanie innych pomocniczych czynności na zlecenie personelu medycznego, x. mycie i dezynfekcja inkubatorów pod nadzorem pielęgniarki i położnej 2. Obowiązki sprzątaczki a. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracji, b. uzupełnianie w dozownikach mydła, ręczników przy stanowisku do mycia rąk, c. utrzymywanie należytej czystości sal wykładowych w obiektach szpitala, d. transport brudnej bielizny z poradni, pracowni do magazynu bielizny brudnej zgodnie z procedurą, e. transport czystej bielizny z magazynu bielizny czystej do poradni, pracowni, f. opróżnianie pojemników na odpady zgodnie z procedurą, g. transport odpadów do wyznaczonego miejsca zgodnie z procedurą, h. utrzymanie w czystości przydzielonych składzików porządkowych, i. należyte przechowywanie sprzętu służącego do sprzątania, j. wykonywanie innych pomocniczych czynności na prośbę personelu.

7 3. Obowiązki placowego a. utrzymanie w czystości i należytym porządku kwietników, zieleńców, trawników oraz drzewostanu na obszarze szpitala, b. w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, schodów, podjazdów i dróg wewnętrznych prowadzących do wszystkich budynków na terenie szpitala, c. nadzorowanie i pomoc przy załadunku bielizny brudnej z wyznaczonego punktu zgodnie z procedurą oraz transport do magazynu bielizny brudnej, d. nadzorowanie i pomoc przy załadunku bielizny czystej z magazynu bielizny czystej i transport do wyznaczonego punktu zgodnie z procedurą, e. nadzorowanie i pomoc przy załadunku termosów na żywność z wyznaczonego punktu, transport termosów do punktów dystrybucyjnych, f. pomoc przy załadunku termosów w punktach dystrybucyjnych, transport termosów do wyznaczonego punktu, g. utrzymanie w czystości i należytym porządku otoczenia kontenerów na odpady medyczne i komunalne, h. transport odpadów medycznych z wyznaczonych punktów (kontenery) do pomieszczenia czasowego przechowywania odpadów medycznych, i. utrzymanie w czystości i porządku, prowadzenie dezynfekcji pomieszczenia do czasowego przechowywania odpadów medycznych, j. wykonywanie innych czynności pomocniczych, transportowych na zlecenie personelu.

8 Załącznik nr 1.3 do SIWZ PODZIAŁ POMIESZCZEŃ SZPITALA NA STREFY HIGIENICZNE 1. Właściwa organizacja systemu utrzymania czystości wiąże się ściśle z podziałem szpitala na obszary oraz strefy higieniczno sanitarne. 2. W środowisku szpitala wyróżniamy trzy obszary: medyczny, techniczny, administracyjno gospodarczy. 3. W ramach obszarów występują cztery strefy: a. STREFA I ciągłej czystości, b. STREFA II ogólnej czystości medycznej (sale chorych, gabinety lekarskie, korytarze), c. STREFA III czystości zmiennej (sale operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe), d. STREFA IV ciągłego skażenia (toalety, brudowniki), Rodzaje pomieszczeń/sprzętu Czynności codzienne Czynności wykonywane okresowo Dezynfekcja OBSZAR ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZY STREFA II 1x na 3 miesiące umyć okna, biura, 1 x w miesiącu umyć lampy, korytarze administracyjne, kaloryfery, kratki wentylacyjne. miejsca ogólnodostępne, klatki schodowe, Wszystkie wymienione powyżej szatnie, czynności wykonywać również w razie windy osobowe. potrzeby 1 x dziennie usunąć odpadki, umyć kosze na śmieci, 1 x dziennie zetrzeć kurz z mebli i parapetów, 1 x dziennie umyć drzwi, klamki, poręcze, uchwyty, 1 x dziennie umyć umywalki, kafelki, 1 x dziennie umyć podłogi, 1 x dziennie umyć korytarze zachowując zasadę mycia zawsze najpierw jednej strony, potem drugiej.(jedna strona korytarza zawsze sucha), 1 x dziennie umyć schody zachowując zasadę jak wyżej. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby. 2x dziennie dezynfekcja wind środkiem dezynfekcyjnym, szczególnie w obszarze dotykowym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby

9 Rodzaje pomieszczeń/sprzętu Czynności codzienne Czynności wykonywane okresowo Dezynfekcja STREFA IV toalety ogólnodostępne 2 x dziennie umyć umywalki, 1 x dziennie umyć kafelki, drzwi, minimu x dziennie umyć toalety, Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby OBSZAR TECHNICZNY pomieszczenia techniczne, 1 x dziennie usunąć odpadki, umyć kosze na śmieci, 1 x dziennie zetrzeć kurz z mebli i parapetów, 1 x dziennie umyć drzwi, klamki, poręcze, uchwyty, 1 x dziennie umyć umywalki, kafelki, 1 x dziennie umyć podłogi. 1 x na 3 miesiące umyć okna. dezynfekcja podłóg 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. dezynfekcja umywalek i toalet 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, szczególnie w obszarze dotykowym. 1x na 3 miesiące umyć okna, 3 x w miesiącu umyć lampy, kaloryfery, kratki wentylacyjne. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby toalety. 2 x dziennie umyć umywalki, 1 x dziennie umyć kafelki, drzwi, minimu x dziennie umyć toalety. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby dezynfekcja podłóg 1 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. dezynfekcja umywalek i toalet 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby

10 Rodzaje pomieszczeń/sprzętu Czynności codzienne Czynności wykonywane okresowo Dezynfekcja OBSZAR MEDYCZNY - POMIESZCZENIA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ 1 x dziennie usunąć 1 x w tygodniu umyć lampy, STREFA II odpadki, umyć kosze na kaloryfery, kratki wentylacyjne, rejestracja chorych, śmieci, 1 x na 3 miesiące umyć okna. pomieszczenia RTG, 1 x dziennie usunąć brudną gabinety fizykoterapii, bieliznę, gabinety lekarskie przychodni, 1 x dziennie zetrzeć kurz z parapetów i mebli, pokój socjalny. 1 x dziennie umyć umywalki, 1 x dziennie umyć kafelki, drzwi, 1 x dziennie umyć sprzęt medyczny zmywalny, 1 x dziennie umyć podłogi, dezynfekcja podłóg 1 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. dezynfekcja umywalek 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. dezynfekcja mebli, drzwi, kafelek 1 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby korytarze 1 x dziennie umyć korytarze zachowując zasadę mycia zawsze najpierw jednej strony, potem drugiej.(jedna strona korytarza zawsze sucha). 1 x na 3 miesiące umyć okna. 1 x w miesiącu umyć lampy, kaloryfery, kratki wentylacyjne 1 x w tygodniu dezynfekcja powierzchni. STREFA III gabinety zabiegowe przychodni, gipsownia, punkt pobierania krwi, Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby 2 x dziennie usunąć odpadki, umyć kosze na śmieci, 2 x dziennie usunąć brudną bieliznę, 1 x dziennie zetrzeć kurz z parapetów i mebli, 2 x dziennie umyć umywalki, 1 x dziennie umyć kafelki, 1 x w tygodniu umyć lampy, kaloryfery, kratki wentylacyjne. 1 x na 3 miesiące umyć okna. dezynfekcja podłóg 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja umywalek i strefy dotykowej 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja mebli, drzwi, kafelek 1 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby

11 Rodzaje pomieszczeń/sprzętu Czynności codzienne Czynności wykonywane okresowo Dezynfekcja drzwi, stoły zabiegowe oraz sprzęt medyczny zmywalny umyć bezpośrednio po wykonanym zabiegu, 2 x dziennie umyć podłogi. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby STREFA IV toalety ogólnodostępne 2 x dziennie umyć umywalki, 1 x dziennie umyć kafelki, drzwi, minimu x dziennie umyć toalety. 1 x na 3 miesiące umyć okna. dezynfekcja podłóg 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja umywalek i toalet 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Strefa dotykowa minimu x dziennie. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby OBSZAR MEDYCZNY - POMIESZCZENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH STREFA II pomieszczenia administracyjne w obrębie oddziału, dyżurki lekarskie, dyżurki pielęgniarskie, sale chorych, korytarze oddziałowe. minimu x dziennie usunąć odpadki, brudną bieliznę, umyć kosze na odpady, wózki na brudną bieliznę zawsze po opróżnieniu i minimu x dziennie, minimu x dziennie umyć meble, parapety, umywalki, drzwi, minimu x dziennie umyć podłogi. 1 x w tygodniu umyć ściany na całej wysokości, wysięgniki lamp, szafy wewnątrz i na zewnątrz, 1 x na 3 miesiące umyć okna. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby dezynfekcja podłóg 1 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym,, dezynfekcja umywalek i strefy dotykowej 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja mebli, drzwi, kafelek 1x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby STREFA III gabinety zabiegowe, Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby 1 x w tygodniu umyć ściany na całej wysokości, wysięgniki lamp, meble, blaty, wózki, stoły zabiegowe, stanowiska do pobierania krwi

12 Rodzaje pomieszczeń/sprzętu Czynności codzienne Czynności wykonywane okresowo Dezynfekcja pracownie endoskopowe, szafy wewnątrz i na zewnątrz, punkty pobierania krwi, 1 x na 3 miesiące umyć okna, sale intensywnej terapii, kuchenki oddziałowe. STREFA IV izolatki, sanitariaty, brudowniki, wanienki dla noworodków, niemowląt, wanny. minimu x dziennie usunąć odpadki, umyć kosze na śmieci, minimu x dziennie usunąć brudną bieliznę, 1 x dziennie zetrzeć kurz z parapetów i mebli, 2 x dziennie umyć umywalki, 1 x dziennie umyć kafelki, drzwi, stoły zabiegowe oraz sprzęt medyczny zmywalny umyć bezpośrednio po wykonanym zabiegu, bezpośrednio po wykonanym zabiegu umyć podłogi, Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby umyć wanienki, wanny, po każdym pacjencie, 1 x dziennie umyć kafelki, drzwi, 2 x dziennie umyć umywalki, toalety, minimu x dziennie usunąć odpadki, brudną bieliznę, minimux dziennie umyć kosze na odpady, wózki na brudną bieliznę umyć zawsze po opróżnieniu i minimum 2 x dziennie. Wszystkie wymienione powyżej 1 x w tygodniu umyć ściany na całej wysokości, wysięgniki lamp, szafy wewnątrz i na zewnątrz, 1 x na 3 miesiące umyć okna. dezynfekować każdorazowo po wykonanym zabiegu środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja podłóg 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, w przypadku zanieczyszczenia dezynfekcja podłóg w gabinetach zabiegowych każdorazowo po wykonanym zabiegu, dezynfekcja umywalek i strefy dotykowej 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja mebli, drzwi, kafelek 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby dezynfekcja podłóg 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, w przypadku zanieczyszczenia dezynfekcja podłóg w gabinetach zabiegowych każdorazowo po wykonanym zabiegu, dezynfekcja umywalek 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja mebli, drzwi, kafelek 2x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcję wanienek, dezynfekcja w strefie dotykowej minimum 2 x dziennie. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby

13 Rodzaje pomieszczeń/sprzętu Czynności codzienne Czynności wykonywane okresowo Dezynfekcja czynności wykonywać również w razie potrzeby OBSZAR MEDYCZNY - POMIESZCZENIA O SZCZEGÓLNYM REŻIMIE SANITARNYM STREFA III sala operacyjna oddziału okulistycznego, sala operacyjna oddziału otolaryngologicznego między zabiegami: usunąć brudną bieliznę, odpady, umyć stół operacyjny, umyć podłogę. po zabiegach: usunąć brudną bieliznę, odpady, umyć stół operacyjny, stoły przygotowawcze, umyć lampy, meble, ściany, szafki, podłogi. 1 x w miesiącu umyć okna, 1 x w tygodniu umyć ściany na całej wysokości, wysięgniki lamp, szafy wewnątrz i na zewnątrz. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby dezynfekcja stołu operacyjnego i stolika Mayo, stolika anestezjologicznego po każdym zabiegu operacyjnym środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja podłóg po każdym zabiegu środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja zlewozmywaków, umywalek minimum 3 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja wszystkich mebli, drzwi, kafelek 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby STREFA IV toalety, brudowniki. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby minimu x dziennie usunąć odpadki, brudną bieliznę, umyć kosze na odpady, wózki na brudną bieliznę zawsze po opróżnieniu i minimu x dziennie. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby dezynfekcja umywalek oraz strefy dotykowej 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym, dezynfekcja mebli, drzwi, kafelek 2 x dziennie środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywać również w razie potrzeby LODÓWKI (niezależnie od STREFY), w której się znajdują. Myć 2 x w miesiącu Dezynfekować 2 x w miesiącu

14 4. Niezależnie od obszaru i podziału na strefy w przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym (krew, mocz, kał, płyn mózgowo rdzeniowy, plwocina, treść żołądkowa) należy: ligniną lub ręcznikiem papierowym usunąć znajdujący się na powierzchni materiał biologiczny - wyrzucić do czerwonego worka, wykonać miejscową dezynfekcję przy użyciu roboczego roztworu środka dezynfekcyjnego o spektrum działania na B,F,V, Tbc, działającego w 15 minut. 5. Postępowanie z dozownikami: a. Dozowniki na mydło i środek dezynfekcyjny umyć i zdezynfekować każdorazowo po wyczerpaniu zawartości, minimum raz na dwa tygodnie, opisać datą wykonania czynności, b. Nie dolewać preparatów dezynfekcyjnych i mydła do częściowo wypełnionych dozowników, c. Zewnętrzną powierzchnię utrzymywać w stałej czystości, d. Dozowniki oznakować rodzajem preparatu, który się w nich znajduje. 6. Sprzątanie i dezynfekcję należy przeprowadzać w sposób planowy, z ustaleniem sposobu i kolejności oczyszczania pomieszczeń wraz z całym ich wyposażeniem szczegółowo określając metody mycia, środki myjące, sprzęt, którego należy użyć, częstotliwość i porę sprzątania. 7. Wyposażenie oddziałów w sprzęt do sprzątania musi być dostosowany do ich specyfiki, rodzaju i liczby pomieszczeń. Należy przestrzegać zasady, wydzielania sprzętu do sprzątania zależnie od rodzaju pomieszczeń. 8. Ilość mopów powinna być dostosowana do ilości sprzątanych pomieszczeń. 9. Proces mycia/dezynfekcji powinien być przeprowadzony wyłącznie przy użyciu sprzętu i środków myjących, myjąco- dezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych specjalnie do tego celu przeznaczonych. 10. Sprzątanie i dezynfekcję powinien przeprowadzać tylko przeszkolony personel. 11. Minimum raz dziennie trzeba usunąć brudną bieliznę, odpady usuwać zgodnie z obowiązującą instrukcją. 12. Ważne jest przestrzeganie zasad transportu sprzętu, przemieszczania się personelu pomiędzy strefami brudnymi i czystymi. 13. Jednocześnie, biorąc pod uwagę kryterium czasu pracy, pomieszczenia zostały podzielone na trzy grupy: a. GRUPA 1 to izby przyjęć - wymaga świadczenia całodobowej usługi sprzątania przez siedem dni w tygodniu, w tym także w dni wolne od pracy i dni świąteczne w systemie 12 godz. b. GRUPA 2 to pomieszczenia oddziałów szpitalnych gdzie wymagane jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, we wszystkie dni tygodnia, także w dni wolne od pracy i dni świąteczne w systemie rannym, popołudniowym lub w systemie dziennym 12 godzinnym. c. GRUPA 3 to pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym, pomieszczenia poradni specjalistycznej i pracowni diagnostycznych, gdzie usługi utrzymania czystości należy świadczyć po godzinie 15 od poniedziałku do piątku.

15 Załącznik nr 1.4 do SIWZ USŁUGI W ZAKRESIE MONITORINGU I ZWALCZANIA INSEKTÓW I GRYZONI 1. Opracowanie dokumentacji sposobu monitorowania obiektów. 2. Ocena stopnia infestacji obiektów szpitalnych. 3. Wykonywanie zabiegów dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych w zależności od potrzeb. 4. Po wykonaniu oceny stopnia infestacji lub zabiegu dezynsekcji, deratyzacji Wykonawca przedstawi raport i wnioski pielęgniarce epidemiologicznej. 5. W raporcie należy przedstawić: a. sposób unieszkodliwienia insektów i gryzoni, b. rodzaj stosowanych preparatów, c. uwagi i wnioski dla zleceniodawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zabiegów: a. dezynsekcyjnych w ilości zabezpieczającej właściwy stan sanitarny obiektów szpitalnych, b. deratyzację dwa razy w roku (wiosna, jesień). 7. Wykonawca każdorazowo przed wykonaniem usługi ustala termin i rodzaj zabiegu z Kierownikiem Działu Administracyjno Gospodarczego.

16 Załącznik nr 1.5 do SIWZ ŚREDNIE ILOŚCI ZUŻYCIA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA MIESIĄC mydło w płynie 75 sztuk po 5 litrów papier toaletowy 600 ręczniki jednorazowe szare 1 op. (w opakowaniu paczek) worki foliowe niebieskie 90 x 120 cm 5000 worki foliowe niebieskie 50 x 60 cm worki foliowe czerwone 90 x 120 cm 5000 worki foliowe czerwone 50x 60 cm mopy 100

17 Załącznik nr 1.6 do SIWZ WYMAGANIA WOBEC ŚRODKÓW MYJĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH 1. Zamawiający wymaga stosowania preparatów myjących i konserwujących podłogi, myjącodezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych oraz preparatów do mycia rąk spełniających określone poniżej kryteria. Preparaty do zastosowania w płaszczyźnie myjąco - dezynfekującej i dezynfekującej. Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni i sprzętu medycznego o przyjemnym zapachu. Preparat nie może zawierać aldehydów, fenoli, związków chloru, związków nadtlenowych. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową również w stosunku do powierzchni metalowych, gumowych, drewnianych, aluminiowych oraz ze szkła akrylowego, ph 9,5-10,5. Zakres działania min. : B, Tbc (M.terrae, M.avium), F, V (Herpes, Vaccinia, HIV, HBV, H1N1, H5N1, SARS). Czas działania do 15 min. Możliwość poszerzenia działania o Adenowirus. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych metodą przecierania na mokro. Nie zawierający aldehydów, glioksalu, glutaprotamin, związków tlenowych, pochodnych guanidyny. Spektrum działania B, F, V (HBV, HIV, HCV, Herpes, Papova) w czasie 15 min. Koncentrat. Pozytywna opinia IMID. Preparat bez zawartości alkoholu do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego i innych powierzchni również nieodpornych na działanie alkoholi w postaci nanoszonej pianki, rozprysku lub w postaci gotowych do użycia nasączanych chusteczek środkiem dezynfekcyjnym. Chusteczka o wymiarach minimum 190 x 190 mm. Przeznaczony szczególnie do powierzchni ze szkła akrylowego i wrażliwych tworzyw sztucznych (np. głowice sond ultradźwiękowych) i powierzchni w pionie żywieniowym. Z pozytywną opinią użytkową do zastosowania w oddziałach neonatologicznych w tym do dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV,HCV, HBV Rota, Vaccinia, Papowa sv 40, ) do 1 min. Noro - 30 min. W przypadku chusteczek opakowania z dozownikiem a 200 szt i wkłady do uzupełniania. Preparat alkoholowy w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni z włókniny wiskozowej, bez związków amoniowych o wymiarach minimu60 x 190mm. Zakres działania B -1min(MRSA- 2 min), Tbc, F 1 min, V(Adeno - 2min, Rota-30sek, Vaccina -30sek, HBV -1min, HCV- 30sek, HIV 1min, Noro -1min, polio 30 min). Opakowanie z dozownikiem a 200 szt chusteczek i wkłady do uzupełniania. Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni i sprzętów medycznych w tym inkubatorów również w czasie obecności pacjentów na salach oraz wanien kąpielowych metodą przecierania na mokro i zanurzeniową. Bez aldehydów i związków amonowych. Gotowy do użycia do 30h po rozpuszczeniu w bieżącej wodzie. Spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Vaccina, Rota, Noro ) do 10 min, Tbc, Polio do 30 min. S do 15min.

18 Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji nie zawierający dodatkowych substancji czynnych np. aldehydów, związków czwartorzędowych ani innych. Spektrum: B( MRSA), Tbc, F, V 30 s ( HIV, HBV, HCV, A/H1N1, Vaccinia, Adeno, Rota.). Oparty na dwóch alkoholach. Zawierający w swoim składzie mniej niż 50 % alkoholi ( nie drażni dróg oddechowych). Może być stosowany do przedmiotów mających kontakt z żywnością. Preparat w postaci płynu bez zawartości aldehydów, glioksalu, glukoprotamin, związków tlenowych, pochodnych guanidyny. Substancja aktywna chlorowodorek aminokwasu,qac, stężenie 0,25%, spektrum B(legionella pneumoniae), F,Tbc,V 15min(HIV,HBV,HCV w ciągu 5min). Do dezynfekcji powierzchni dużych. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparaty do mycia i konserwacji podłóg Preparat do mycia i konserwacji podłóg wodoodpornych, takich jak: lastriko, PCV, terakota, marmur. - nie przekraczający wartości wartości ph 8 skład chemiczny - związki powierzchniowo-czynne, substancje pielęgnujące, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, alkilopoliglukozyd, konserwant, kompozycja zapachowa, barwnik Nie pozostawiający smug, nie wymagający spłukiwania. Preparat do mycia powierzchni zmywalnych, takich jak: tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, drzwi, ramy okienne, powierzchnie lakierowane - nie przekraczający wartości ph 8 skład chemiczny - związki powierzchniowo-czynne, substancje pielęgnujące, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, nano-cząsteczki (dyspersja koloidalno sferyczna cząsteczek krzemionki), Nie pozostawia smug i zacieków, nie zawiera alkoholu, nie powoduje plam i odbarwień. Antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów - nie przekraczający wartości ph - 2,0 skład chemiczny - niejonowe związki powierzchniowo-czynne, kwas fosforowy Antybakteryjny żel do czyszczenia i wybielania sanitariatów (muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików, zlewów, odpływów, koszy i pojemników na odpady) - nie przekraczająca wartości ph 13 skład chemiczny - podchloryn sodu, wodorotlenek sodu, niejonowy środek powierzchniowo-czynny Neutralizator nieprzyjemnych zapachów. Preparat do mycia urządzeń sanitarnych odpornych na działanie kwasów - mycie gruntowne - nierozcieńczony - wartość ph - 1,0 skład chemiczny - związki powierzchniowo-czynne, kwas sulfamidowy, kwas fosforowy, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, izopropanol, posiadający właściwości antybakteryjne, usuwający kamień wodny, resztki mydła, tłusty brud i rdzawe zacieki Silnie działający, bezzapachowy preparat do zmywania starych powłok woskowych, polimerowych i na bazie uretanów z powierzchni odpornych na alkalia typu lastriko, gres, terakota. Przeznaczony do stosowania przed położeniem nowych warstw ochronnych, - skład chemiczny: związki powierzchniowo czynne, wodorotlenek potasu, monoetanoloamina,

19 - bez zawartości amoniaku - stosowany w rozcieńczeniu od 1:3 do 1:10, - wymagane ph 14 Wydajny preparat na bazie uretanów i polimerów akrylowych do zabezpieczania różnych typów podłóg np. z linoleum, PCV, płytek, lastriko, betonu, - tworzący powłokę nie zmieniającą koloru, - zachowujący połysk na długi czas - odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, - wymagane właściwości antypoślizgowe - sprawdzający się w miejscach dużego natężenia ruchu - właściwości wyrównujące i kryjące niedoskonałości podłoża - skład chemiczny: mieszanina akrylowych polimerów i uretanów - wymagane ph: 8,6 9,6 Mydło w płynie do rąk i ciała - wartość ph 5,5-6,5 (przyjazne dla skóry) - zawiera pochodną gliceryny i olejku kokosowego - chroni skórę przed wysuszeniem i lekko ją nawilża - dobrze się pieni i ma przyjemny zapach Mydło anybakteryjne w płynie. Bez zawartości barwników i środków zapachowych. Substancja czynna triclosan. wartość ph 5,5-6,0 Wymagane jest aby preparat zawierał substancje nawilżające i pielęgnujące skórę: pochodne gliceryny, olejek kokosowy Preparat przeznaczony do użycia w instytucjach służby zdrowia oraz w przetwórstwie żywności. 1. Zamawiający wyklucza możliwość stosowania preparatów na bazie aktywnego chloru oraz zawierających aldehydy. 2. Zamawiający wymaga aby wszystkie preparaty stosowane do dezynfekcji dużych powierzchni wykazywały aktywność bójczą w czasie do 15 minut. Zamawiający dopuszcza stosowanie preparatów w czasie dłuższym niż 15 minut do dezynfekcji metodą zanurzeniową. 3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania preparatu mającego zastosowanie w obszarach skażenia materiałem biologicznym o spektrum minimum B, F, V, Tbc, w czasie nie przekraczającym 15 min.( informacja producenta potwierdzająca działanie j/w). 4. Zamawiający wymaga stosowania preparatu antybakteryjnego do mycia rąk w obszarach wysokiego ryzyka (min. bloku operacyjnego oraz gabinetów zabiegowych). 5. Wykonawca do oferty przetargowej dostarczy aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie preparatów do stosowania w obszarze oddziałów dziecięcych i noworodkowych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. 6. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta preparatów chemicznych, w szczególności stężenia, czasu działania, sposobu stosowania i przechowywania preparatów. 7. Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty wykazu proponowanych środków oraz ulotek informacyjnych. Aktualne karty charakterystyki wykonawca dostarczy po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem wykonywania usługi - pielęgniarce epidemiologicznej.

20 Załącznik nr 2 do SIWZ WYKAZ PRACOWNIKÓW Pracowni k - nazwisko Pracownik - imię pierwsze Pracowni k - wiek w latach Pracownik - data zatrudnienia Umowa - czas trwania umowy określonej Etat - etat przeliczeniow y Stanowisko - nazwa Stawka - stawka zaszer. Brutto Dotychczasowy oddział ,000 Salowa 1 382, , ,000 Salowa 1 300, , ,000 Salowa 1 300, , ,000 Salowa 1 326, , ,000 Salowa 1 350, , ,000 Salowa 1 340, , Starsza salowa 1441, , ,000 Salowa 1 370, , ,000 Salowa 1 350, , ,000 Salowa 1 359, , ,000 Salowa 1 315, , ,000 Salowa 1 361, ,43

ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13

ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13 Oddziały szpitalne i inne pomieszczenia HARMONOGRAM SPRZĄTANIA ZAŁĄCZNIK J DO UMOWY NR.../DZ/13 ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC Sale chorych we wszystkich oddziałach strefa II Lp. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu.

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

SZP.III.240/02/14/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

SZP.III.240/02/14/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ SZP.III.240/02/4/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ Załącznik nr 2. Prawidłowe sprzątanie i utrzymanie czystości jest jedną z podstawowych metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Powierzchnia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 i przy ul. Długiej 38/40 CPV 90919200-4, 90911300-9

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania:bzp.2421.35.2012.js Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie nr 2 MUZEUM PRZYRODNICZE I. Powierzchnie przeznaczone do codziennego sprzątania: Pomieszczenia Muzeum *- 102

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Usługi

Specyfikacja Techniczna Usługi Specyfikacja Techniczna Usługi Załącznik Nr 2 do SIWZ ZP/PN/2312/05/900/09 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, sanitarnych i ogólnodostępnych o powierzchni ok. 4000 m 2

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16

Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16 Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego

Bardziej szczegółowo

2 Magazyn 001, 002, 003, 004, 005 Próby glebowe ,9 m 2 Pracownia techniczna 209 9,8 m 2 Razem: 55,2 m 2 płytek, luster, dezynfekcja, uzupełnia

2 Magazyn 001, 002, 003, 004, 005 Próby glebowe ,9 m 2 Pracownia techniczna 209 9,8 m 2 Razem: 55,2 m 2 płytek, luster, dezynfekcja, uzupełnia 1 załącznik nr 6b do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 2) Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz sprzątanie posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

Od poniedziałku do. 9 Terakota Od poniedziałku do. 2 Wykładzina PCV Od poniedziałku do. Meduza Pokoje biurowe 5 Wykładzina PCV Od poniedziałku do

Od poniedziałku do. 9 Terakota Od poniedziałku do. 2 Wykładzina PCV Od poniedziałku do. Meduza Pokoje biurowe 5 Wykładzina PCV Od poniedziałku do Załącznik nr 1a do SIWZ Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Powierzchnia pomieszczeń MOPR do sprzątania: 6134,19 m 2 Sikorskiego 3 Powierzchnia budynku piętrowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym WT.2370.02.206 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach w budynkach Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI obowiązujące w SP ZOZ Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp.

PROCEDURY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI obowiązujące w SP ZOZ Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp. Opis przedmiotu zamówienia Dodatek nr 6 do Zaproszenia (Załącznik nr 2 do umowy) Nr sprawy: ZP/PU/144/16 PROCEDURY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI obowiązujące w SP ZOZ Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. ZAMAWIAJĄCY Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie tel./fax 91 418 96 97 Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę)

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę) ZAŁĄCZNIK nr 1 Jednostka Gdańsk - ZADANIE 1: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, dwukondygnacyjny: A 7:00 19:00, (12 godzin), jedna zmiana 7:00 21:00, (14 godzin), dwie zmiany poniedziałek piątek poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Placówka Terenowa KRUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 6 1.1. ZAKRES A Sprzątanie lokali - pomieszczenia wewnątrz budynku: powierzchnia ogólna 447,55 m 2 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 05.07.2013r.

Poznań, dnia 05.07.2013r. Poznań, dnia 05.07.2013r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Metraż (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1772,02 m². wykładziny dywanowe 1772,02 m²

Metraż (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1772,02 m². wykładziny dywanowe 1772,02 m² Część B SIWZ znak sprawy: OA-XVI.272.22.201 PLAN SPRZĄTANIA BUDYNKU PUW W KROŚNIE PRZY UL. BIESZCZADZKIEJ 1 (powierzchnia użytkowa i biurowa do sprzątania 317,74 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer 1 nr postępowania: BZP.2421.34.2014.JS Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA

WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Nr Sprawy ZP 19/2011 Załącznik nr 11 do SIWZ WYKAZ CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPIATLU STREFA BIAŁA Środowisko Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: I. Utrzymanie czystości polega w odniesieniu do każdego obiekty na codziennym : 1. zamiataniu i myciu z użyciem detergentów podłóg i schodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1.

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. FREDRY 12 POZNAŃ CZĘŚĆ 1. PARTER PIĘTRO I PIĘTRO II PIĘTRO III RODZAJ POWIERZCHNI PANELE 8 PŁYTKI 78,44 PARKIET 0 WYKŁADZINA PCV 0 DYWAN/WYKŁADZINA 0 POSADZKA KAMIENNA 32,39

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 ZASADY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI W SP ZOZ W OBORNIKACH

ZAŁĄCZNIK NR 4 ZASADY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI W SP ZOZ W OBORNIKACH ZAŁĄCZNIK NR 4 ZASADY SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI W SP ZOZ W OBORNIKACH Prawidłowe sprzątanie i utrzymanie czystości ma na celu stałe usuwanie i redukcje mikroflory, co zapobiega zakażeniom wynikającym z

Bardziej szczegółowo

PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE

PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE Załącznik Nr 1 do SIWZ z dnia 18.11.2011r. PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE Cel: 1. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. 2. Utrzymanie czystości pomieszczeń i sprzętów

Bardziej szczegółowo

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII Usługi sprzątania będą wykonywane z określoną poniŝej częstotliwością przez 5 dni w tygodniu Poradnie i pracownie specjalistyczne, pracownie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od do r.

Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od do r. Załącznik nr 1a do SIWZ Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od 13.09.2010 do 31.12.2010 r. Powierzchnia pomieszczeń MOPR do sprzątania: 4.651,03 m

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ogółem 3.319,14 m².

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ogółem 3.319,14 m². Załącznik nr 7 stanowiący załącznik do SIWZ oraz do umowy z dnia... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ogółem 3.319,14 m². Nr pozycji Nazwa pomieszczenia NISKI PARTER Pow.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na wykonanie usług sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji obiektów ZZOZ w Wadowicach

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na wykonanie usług sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji obiektów ZZOZ w Wadowicach Znak: ZP/PRZET/15/1/2014 Wadowice, dnia 14.03.2014r Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na wykonanie usług sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji obiektów ZZOZ w Wadowicach W związku z prowadzonym postępowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 1 Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości I. NOWY BUDYNEK: Utrzymaniu czystości i sprzątaniu podlegają: 1. Wypożyczalnie: 6 pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2 Dodatek nr 4 do SIWZ znak sprawy WA-900-/04. POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE,. opróżnianie koszy na śmieci,. opróżnianie pojemników niszczarek papieru wraz z wyniesieniem makulatury do wska-

Bardziej szczegółowo

I Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16

I Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16 Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2

Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2 BZP.2421.4.2014.AB Załącznik nr 7b do SIWZ Przetarg pod nazwą: Kompleksowe utrzymanie czystości budynków Uniwersytetu Wrocławskiego: Zadanie nr 1 - Kompleksowe utrzymanie czystości na posesji wokół budynków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości (sprzątanie), które powinno być wykonywane na zasadach określanych poniżej w oparciu o stosowną umowę i jej załączniki. 1. Usługa

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1 Środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni Formularz cenowy Załącznik nr 2 do siwz. Szt Szt. 50. Szt. 180

Zadanie Nr 1 Środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni Formularz cenowy Załącznik nr 2 do siwz. Szt Szt. 50. Szt. 180 Zadanie Nr 1 Środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni Formularz cenowy Załącznik nr 2 do siwz Lp. Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Cena jednostkowa netto 1. Środek w kolorze zielonym o zapachu

Bardziej szczegółowo

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ PYTANI I ODPOWIEDZI 2 Pytanie 1 pakiet 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści preparat o przedłużonym działaniu i ph 5,5 do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk zawierający w swoim składzie propanol

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Toruń, dn. 29 maja 14r. L.dz. SSM.DZP..83.14 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie prtargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. I. W związku skierowanymi prz Wykonawcę w

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DLA PERSONELU ZAJMUJĄCEGO SIĘ ŚWIADCZENIEM CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE REHABILITACJI MASAŻ WIROWY, OKŁADY CIEPLNE

ZAKRES PRAC DLA PERSONELU ZAJMUJĄCEGO SIĘ ŚWIADCZENIEM CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE REHABILITACJI MASAŻ WIROWY, OKŁADY CIEPLNE załącznik 1 ZAKRES PRAC PERSONELU POMCNICZEGO CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1. Pomoc przy karmieniu pacjentów ciężko chorych i niepełnosprawnych Przy każdym posiłku 2. Mycie sztućców

Bardziej szczegółowo

500 Litr litr litr 50

500 Litr litr litr 50 Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet Nr 1 załącznik nr 2 Mycie, odkażanie i pielęgnacja rąk Lp. 1 Opis przedmiotu zamówienia Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63 100 ŚREM, ul. Promenada 7 tel. ( 0-61 ) 283-52-67, fax ( 0-61 ) 283-77-38 www.zpo.srem.com.pl zpo@post.pl Certyfikat Systemu

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe

Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe BZP.2421.9.2012.AB Załącznik nr 4b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zakres prac wykonywany przy ul. Przesmyckiego 10 Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe I. Powierzchnie przewidziane do codziennego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo:...

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Nr sprawy: SZP-022/DZ/410/2015 Gdańsk, dnia 07.09.2015r WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu opakowanie i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat o właściwościach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Postępowanie znak: ZP/2503/05/2014 Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Oferowane opakowanie /wypełnić jeśli dotyczy/ Ilość /wypełnić jeśli dotyczy/

Bardziej szczegółowo

ZAKRES USŁUG I CZYNNOŚCI. Strona 1

ZAKRES USŁUG I CZYNNOŚCI. Strona 1 NR SPRAWY 01/ZA/P/2014 W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5 W ZIELONEJ GÓRZE LP I kondygnacja powierzchnia rodzaj częstotliwość powierzchnia wg codziennie 2x/tydzień 1x/miesiąc użytkowa

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie

1) Komórki organizacyjne na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie Nr spr: 420000-ILGW-253-21/10/BK Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego w następujących lokalizacjach Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 33-100 Tarnów Tel. 14 631 02 10 Fax 14 627 44 43 e-mail: sekretariat@zps.tarnow.pl Internet www.zps.tarnow.pl REGON 851800010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ USŁUGA SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ ORAZ TRANSPORTU WEWNĄTRZSZPITALNEGO

Załącznik Nr 2 do SIWZ USŁUGA SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ ORAZ TRANSPORTU WEWNĄTRZSZPITALNEGO Załącznik Nr 2 do SIWZ USŁUGA SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ ORAZ TRANSPORTU WEWNĄTRZSZPITALNEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/41/55/2015/PN/41 Dotyczy : Modyfikacji SIWZ. WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM

Znak sprawy: ZP/41/55/2015/PN/41 Dotyczy : Modyfikacji SIWZ. WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 24.07.2015r. Znak sprawy: ZP/41/55/2015/PN/41

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy: WIW.AD.I.272.62.2012 Siedlce, dn. 13 sierpnia 2012 r. WYKONAWCY wszyscy Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH Sprzątanie gruntowne z użyciem odpowiednich środków, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego: hal basenowych, holu głównego, klatek schodowych, toalet, sanitariatów,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH PIWNICA (-1) c-codziennie, t raz w tygodniu, m-raz w miesiącu, r-raz na rok, potrzeb P. nr 10 Lab. X- Generatora ** Lab. Wirówka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY I KONTROLI

SYSTEM OCENY I KONTROLI SYSTEM OCENY I KONTROLI Załącznik Nr 4 Ocena jakości zleconych usług będzie dokonywana na podstawie : 1. Protokołu po kontroli przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą jakość wykonywanej usługi w danej

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. dywany 103,00 m² wykładziny dyw. 6.314,00 m². 3 poniedziałek, środa, piątek

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. dywany 103,00 m² wykładziny dyw. 6.314,00 m². 3 poniedziałek, środa, piątek LOKALIZACJA BUDYNKU- RZESZÓW, UL. GRUNWALDZKA 1 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 10.214,90 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ SZPITALA NA OBSZARY HIGIENICZNE I STREFY Z ZAKRESEM CZYNNOŚCI DEKONTAMINACYJNYCH

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ SZPITALA NA OBSZARY HIGIENICZNE I STREFY Z ZAKRESEM CZYNNOŚCI DEKONTAMINACYJNYCH Załącznik 1 PODZIAŁ POMIESZCZEŃ SZPITALA NA OBSZARY HIGIENICZNE I STREFY Z ZAKRESEM CZYNNOŚCI DEKONTAMINACYJNYCH W celu utrzymania czystości w Szpitalu w sposób kompleksowy i zapobiegający transmisji zakażeń

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1: Świadczenie usługi sprzątania w budynku A-0 Uniwersytetu Rzeszowskiego

ZADANIE 1: Świadczenie usługi sprzątania w budynku A-0 Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/161/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1: Świadczenie usługi sprzątania w budynku A-0 Uniwersytetu Rzeszowskiego I. Zakres przedmiotowy wykonania usługi. 1.Wykonawca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy PLAN USŁUG SPRZATANIA PARTER A przedsionek: Zamiatanie i mycie posadzki, usuwanie śladów oraz wycieraczka dyw. 3,5 zanieczyszczeń z drzwi i okien, czyszczenie na bieŝąco 12,20 1 drzwi i pow. przeszklona

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnków, dnia 06.07.20110r ZAWIADOMIENIE Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Częstotliwość dla poszczególnych grup pomieszczeń. codziennie min. 3 x w

Tabela nr 1 Częstotliwość dla poszczególnych grup pomieszczeń. codziennie min. 3 x w Zał. nr 1 - Tabele Tabela nr 1 Częstotliwość dla poszczególnych grup pomieszczeń Pomieszczenia 1 Biura 2 Sanitariaty 3 Kuchnie 4 Sala konferencyjna na 1p (25 m2) codziennie min. 3 w tygodniu 1 tydzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia opis szczegółowy Wykaz i rodzaj powierzchni wewnętrznych przeznaczonych do sprzątania w m 2 :

Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia opis szczegółowy Wykaz i rodzaj powierzchni wewnętrznych przeznaczonych do sprzątania w m 2 : Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia opis szczegółowy Wykaz i rodzaj powierzchni wewnętrznych przeznaczonych do sprzątania w m 2 : LOKALIZACJA pow. wykładzina inne parkiet beton toalety malowany

Bardziej szczegółowo

A. Budynki i tereny zewnętrzne Zamawiającego w Krakowie.

A. Budynki i tereny zewnętrzne Zamawiającego w Krakowie. załącznik nr 1a do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa usługa polegająca na: - sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, schodów i terenów zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Umowa nr.../2011/...

(Wzór) Umowa nr.../2011/... Załącznik nr 10 do SIWZ (Wzór) Umowa nr.../2011/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. :

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. : Umowa Nr. Zawarta w dniu. 2011 roku we Wrocławiu pomiędzy : Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, NIP 897-15-60-415, Regon 930203200, reprezentowaną przez Dariusza

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1710,00 m² parkiety 9,32 m²

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1710,00 m² parkiety 9,32 m² LOKALIZACJA BUDYNKU- KROSNO UL. BIESZCZADZKA 1 ( powierzchnia uŝytkowa i biurowa do sprzątania 3021,82 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchnia do sprzątania w budynkach (dotyczy; powierzchni biurowej, korytarzy, klatek schodowych i toalet)

1.Powierzchnia do sprzątania w budynkach (dotyczy; powierzchni biurowej, korytarzy, klatek schodowych i toalet) Załącznik nr 3 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego

Bardziej szczegółowo

ODDZIAL REUMATOLOGICZNY

ODDZIAL REUMATOLOGICZNY Pakiet Nr 6 -Oddzial Reumatologiczny Pakiet.. 6 " Pieczec naglówkowa firmy Zespól Opieki Zdrowotnej 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22 Nazwa oddzialu: ODDZIAL REUMATOLOGICZNY Warlosc uslugi Warlosc

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Lp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność Nazwa Producent/ kod katalogowy Cena jedn. netto Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 1. Preparat wieloskładnikowy, do

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY UCZESTNICY POST

WSZYSCY UCZESTNICY POST Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BZP.2421.41.2015.AB Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wraz z obsługą szatni, przewidzianych w budynku Wydziału Filologicznego przy pl. Nankiera

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 23.05.2013 roku DZPIZ.271.I.63/2013 Do uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2 załącznik nr 6b do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.31.2014.BD OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2 Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych przewidzianych w pomieszczeniach Muzeum Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilość na okres 3-ech lat roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu. koncentratu brutto brutto brutto

Przewidywana ilość na okres 3-ech lat roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu. koncentratu brutto brutto brutto ZAŁĄCZNIK NR 1 PAKIET NR 1 L.p. Przeznaczenie środka 1. Skoncentrowany środek czystości do codziennego mycia podłóg o powierzchniach takich jak : PCV, linoleum, lastryko nie pozostawiający smug, niskopieniący

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiekcie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A. zgodnie z opisem i wymogami

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 725,11 m² )

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 725,11 m² ) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 72,11 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu Częstotliwość usług w miesiącu w roku POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 d do SIWZ-po zmianie. Zadanie IV. Sprzątanie budynku dydaktycznego Zameczek przy ul. Rzeźbiarskiej 4

Załącznik nr 2 d do SIWZ-po zmianie. Zadanie IV. Sprzątanie budynku dydaktycznego Zameczek przy ul. Rzeźbiarskiej 4 Zadanie IV Sprzątanie budynku dydaktycznego Zameczek przy ul. Rzeźbiarskiej 4 Opis budynku oraz częstotliwość wykonywania prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości w obiekcie i na terenie do niego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYMAGANY ZAKRES PRAC

SZCZEGÓŁOWY WYMAGANY ZAKRES PRAC Załącznik nr I I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku siedziby Biura Rzecznika Praw Pacjenta przy ul. Młynarskiej

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy)

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. WODNA 13 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 630,02 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu (ilość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ STREFY UTRZYMANIA PORZĄDKU POWIERZCHNIE POZIOME Parter poziom 0 Lp. Pomieszczenie Jednostka Ilość jednostek 1 Wiatrołap 1 m 2 15 2 Hol główny z szatniami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG Załącznik Nr 1 do umowy Sale lekcyjne, biura, pokój nauczycielski, korytarze: zamiatanie i podłogi tarket ok. 1231,005 m 2 gumolit ok. 73 m 2 ściany lamperia ok. 985 m 2 okna i

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/09/2016 Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na sprzątaniu i utrzymaniu czystości wewnątrz obiektów Instytutu Odlewnictwa,

Bardziej szczegółowo

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych i przynależnych, myciu okien w budynkach użytkowanych przez UMWW w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Do: - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113 w Toruniu

OFERTA. Do: - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113 w Toruniu Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, ph ok 7 nie zawierający aldehydów, fenoli Preparat o szerokim spektrum działania -

Bardziej szczegółowo

Strefy higieniczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o.

Strefy higieniczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o. ZAŁĄCZNIK nr 1 Strefy higieniczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o. S1 strefa najwyższych wymagań higienicznych 1.1. sale operacyjne bloku operacyjnego 1.2. sale

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr BZP.2421.24.2016.JS załącznik nr 6 do SIWZ

Postępowanie nr BZP.2421.24.2016.JS załącznik nr 6 do SIWZ Postępowanie nr BZP.2421.24.2016.JS załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wykaz powierzchni i zakres prac porządkowych przewidzianych w hotelu Sezam przy ul. Skłodowskiej Curie 83/85 oraz w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Znak sprawy: ARL/SPRZ/2013 Ostrowiec Św., 22 listopada 2013r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro 1.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Nazwa przedmiotu zamówienia. zabezpieczonych i niezabezpieczonych typu tarket lub PCV, 1.

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Nazwa przedmiotu zamówienia. zabezpieczonych i niezabezpieczonych typu tarket lub PCV, 1. POLITECHNIKA GDAŃSKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk tel. (58) 347 24 00, fax. (58) 347 29 13 Gdańsk, dnia 202012 r. Nr postępowania: ZP/7/055/D/12 dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilość na okres 1-go roku roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu

Przewidywana ilość na okres 1-go roku roztworu roboczego. Cena 1 go litra koncentratu PAKIET NR 1 L.p. Przeznaczenie środka 1. Skoncentrowany środek czystości do codziennego mycia podłóg o powierzchniach takich jak : PCV, linoleum, lastryko nie pozostawiający smug, niskopieniący o przyjemnym

Bardziej szczegółowo

Krysiewicza 7/8. Poznań, dnia 15.07.2013r.

Krysiewicza 7/8. Poznań, dnia 15.07.2013r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych PODG-K w Sieradzu o pow. 695 m2

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych PODG-K w Sieradzu o pow. 695 m2 Sieradz, dnia 18 sierpnia 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych PODG-K w Sieradzu o pow. 695 m2 Na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo