SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych, stanowią podstawowe ogniwa realizacji polityki finansowej państwa. Misją w/w organów podatkowych jest pozyskiwanie dochodów budżetowych przy maksymalizacji poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych oraz zapewnienie podatnikom wysokiej jakości obsługi w warunkach jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego. INFORMACJE OGÓLNE Nie uległy zmianie dane kontaktowe tj. siedziba, telefon oraz , które przedstawiają się jak niżej: Izba Skarbowa w Katowicach ul. Damrota KATOWICE tel: W 2014 roku struktura organizacyjna Izby Skarbowej w Katowicach uległa zmianie w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 5 Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Na podstawie załącznika nr 4 Statut Izby Skarbowej do ww. Zarządzenia zostało wydane Zarządzenie Nr 19/14 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Katowicach (dalej zwane Zarządzeniem 19/14), które określa m.in. strukturę organizacyjną tut. Izby. Zgodnie z nową strukturą począwszy od dnia r. w ramach siedmiu pionów organizacyjnych funkcjonowały przewidziane w ww. Zarządzeniu komórki organizacyjne niższego rzędu (wydziały, samodzielne oddziały, oddziały, samodzielne referaty, referaty oraz wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy), przy zachowaniu dwustopniowej struktury organizacyjnej, które wskazano w dalszej części niniejszego Sprawozdania omawiając realizację poszczególnych zadań. Powołane piony organizacyjne to: 1. Pion Zarządzania DIS, 2. Pion Finansowo-Księgowy, 3. Pion Organizacji i Logistyki, 4. Pion Kontroli, Poboru i Egzekucji, 5. Pion Orzecznictwa Podatków Dochodowych i Majątkowych, 6. Pion Orzecznictwa Podatku od Towarów i Usług, 7. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej. Ponadto w funkcjonującym w ramach Izby Skarbowej Biurze Krajowej Informacji Podatkowej z siedzibą w Bielsku Białej, ul Traugutta 2a - w roku 2014, na podstawie Zarządzenia Dyrektora

2 Izby Skarbowej w Katowicach Nr 27/14 z dnia r. w sprawie zmian w treści Regulaminu organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 19/14 utworzono (obok komórki administracyjnej) Wydział Konsultantów, którego pracownicy (obok pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. Administracyjnych) świadczą pracę w Będzinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 1. Wydział ten rozpoczął świadczenie usług informacyjnych z dniem r., w tym dla urzędów skarbowych województwa śląskiego. PODSTAWOWE CELE I ZADANIA DO REALIZACJI PRZEZ IZBĘ SKARBOWĄ W KATOWICACH I NADZOROWANE URZĘDY SKARBOWE WOJ. ŚLĄSKIEGO W 2014R. Zgodnie z przyjętym na rok 2014 Planem pracy Izby Skarbowej w Katowicach, podstawowymi celami i zadaniami tut. Izby Skarbowej były działania zdefiniowane w pięciu nw. obszarach: 1) Zapewnienie wpływów budżetowych, 2) Zmniejszenie zaległości podatkowych, 3) Budowa przyjaznej Administracji Podatkowej, 4) Poprawa jakości działania i innowacyjności Administracji Podatkowej, 5) Zmniejszenie skali oszustw podatkowych. Powyższe służyło realizacji podstawowych celów działania Administracji Podatkowej określonych w Planie działalności Ministra Finansów: 1. Zapewnienie dochodów do budżetu państwa z tytułu podatków, ceł i należności niepodatkowych, 2. Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników, także poprzez ułatwienie podatnikom wypełniania ich obowiązków podatkowych, 3. Zapewnienie jednolitości i zgodnej z prawem podatkowym interpretacji przepisów podatkowych. FUNKCJONOWANIE IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH Działalność tutejszej Izby Skarbowej, obsługującej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, służąca realizacji celów i zadań z ww. obszarów, wyraża się między innymi w poniższych danych. I. ZAPEWNIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU PODATKÓW I NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH 1. Pobór 1.1 Ewidencja i identyfikacja podatników Zgodnie z Zarządzeniem 19/14 zadania w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników realizowały komórki Pionu Orzecznictwa Podatku od Towarów i Usług (dalej WDO-PT). Pion WDO-PT składał się z jednego wydziału podatku od towarów i usług (w skład którego wchodziły trzy oddziały) oraz dwóch samodzielnych oddziałów podatku od towarów i usług. Od jakości danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) zależy w dużym stopniu prawidłowe realizowanie wszystkich procesów w jednostkach administracji podatkowej. Stąd też weryfikacja poprawności i prawdziwości wszystkich istotnych danych podmiotów dokonujących zgłoszenia identyfikacyjnego/ aktualizacyjnego do Naczelnika Urzędu Skarbowego (dalej też US) oraz wprowadzenie danych w nim zawartych do CRP KEP jest jednym z podstawowych zadań urzędu skarbowego. 2

3 Nadzorując funkcjonowanie podległych US tut. Izba Skarbowa w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników w 2014 roku: prowadziła czynności związane z monitorowaniem właściwego wprowadzania danych i przestrzegania terminów związanych ze zgłoszeniami składanymi przez podatników w celu rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a w konsekwencji w CRP KEP, nadzorowała kwestie związane z odmową nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a od 1 grudnia 2014r. także kwestie związane ze zmianą procedury nadawania NIP podmiotom prawa handlowego podlegającym wpisowi do KRS, sporządzała odpowiedzi na skargi od decyzji w sprawach odmowy nadania numeru identyfikacji podatkowej, wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, przekazała do wiadomości i stosowania rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych. Ponadto na etapie postępowania odwoławczego analizowano prawidłowość rejestrowania podatników VAT podejmujących wykonywanie czynności opodatkowanych, w szczególności deklarujących dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów i usług, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki: autentyczności dokumentów i prawdziwości danych przedstawionych w tych dokumentach, na podstawie których dokonuje się zgłoszenia, osób dokonujących zgłoszenia oraz danych wynikających z dokumentów rejestracyjnych. Zwracano przy tym uwagę na właściwą interpretację przepisów, wszechstronne wyjaśnianie wszystkich okoliczności sprawy (kompletność materiału dowodowego i jego właściwą analizę). 1.2 Orzecznictwo i nadzór merytoryczny w sprawach podatkowych Zgodnie z Zarządzeniem 19/14 orzecznictwo i nadzór merytoryczny w sprawach podatkowych nad działalnością US były wykonywane przez komórki ww. Pionu WDO-PT oraz Pionów: Orzecznictwa Podatków Dochodowych i Majątkowych (dalej WDO-PDM), składającego się dwóch wydziałów podatków dochodowych (w skład, których wchodzą po trzy oddziały) oraz jednego samodzielnego referatu podatków majątkowych, Kontroli Poboru i Egzekucji (dalej WDKE), który składa się z dwóch wydziałów: zarządzania ryzykiem zewnętrznym, spraw kontroli podatkowej oraz współpracy międzynarodowej (w skład, którego wchodzą dwa oddziały i jeden referat) i egzekucji administracyjnej (składający się z jednego oddziału i dwóch referatów), dwóch samodzielnych oddziałów kontroli wewnętrznej i spraw wierzycielskich, dwóch samodzielnych referatów rachunkowości podatkowej i spraw karnych skarbowych. W 2014 roku rozpatrzono (załatwiono) odwołań i zażaleń (liczonych w ujęciu systemowym) od decyzji/postanowień organów I instancji w zakresie podatku PIT, CIT i VAT, z tego: utrzymano w mocy decyzji/postanowień wydanych przez Naczelników US (2 479) i Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej (1 062), uchylono decyzji/postanowień wydanych przez Naczelników US (1 343) i Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej (821), umorzono 281 postępowań odwoławczych dot. decyzji/postanowień wydanych przez Naczelników US (256) i Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej (25). 3

4 1.3 Współdziałanie z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym W 2014 roku Izba Skarbowa współpracowała z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach (dalej WSA) poprzez odpowiedzi na skargi wniesione na orzeczenia Dyrektora tut. Izby Skarbowej. WSA wydał 910 rozstrzygnięć orzekając w następujący sposób: oddalenie skarg 590 uchylenie decyzji 135 stwierdzenie nieważności decyzji 2 umorzenie postępowań 105 odrzucenie skarg 78 Na dzień r. w toku postępowania przed WSA w Gliwicach było 26 spraw. W 2014 roku WSA w Gliwicach nie stwierdził wydania przez organy podatkowe woj. śląskiego decyzji z rażącym naruszeniem prawa, co mogłoby rodzić odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy publicznych z tego tytułu. 1.4 Pobór podatków i nadzór w ww. zakresie Ogólna kwota dochodów budżetowych zrealizowanych w woj. śląskim w 2014 roku wyniosła zł. W zakresie trzech podstawowych tytułów podatkowych (PIT, CIT, VAT) wykonano dochody w kwocie zł. Ponieważ w roku 2013 kwota zrealizowanych dochodów ogółem wyniosła zł dynamika r/r 2014/2013 wynosi 99,8%. Z ww. kwoty zrealizowanych w 2014r. dochodów budżetowych ogółem na dochody jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) przypada kwota zł. W roku 2013 kwota zrealizowanych dochodów j.s.t. wynosiła zł, co wskazuje, że dynamika r/r 2014/2013 wynosi 112,4%. W poszczególnych tytułach podatkowych wykonanie dochodów w 2014 roku przebiegało jak niżej Podatki dochodowe (PIT, CIT) Zgodnie z Zarządzeniem 19/14 sprawy z zakresu podatków dochodowych były realizowane przez komórki ww. Pionu WDO-PDM. W 2014r. dochody zrealizowane w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych zł. Dążąc do wykonania zaplanowanej kwoty dochodów w zakresie ww. podatków dochodowych - na poziomie tut. Izby Skarbowej i we współpracy z podległymi Urzędami Skarbowymi: nadzorowano czynności wykonywane przez US związane z kontrolą prawidłowości wykazywania przez podatników wysokości zobowiązania podatkowego, w tym zasadności zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, stosowania ulg i zwolnień, monitorowano poziom realizacji zadań m.in. z wykorzystaniem systemu analitycznosprawozdawczego tut. Izby, rozpatrywano odwołania, zażalenia oraz wnioski złożone w postępowaniu odwoławczym, rozpatrywano ponaglenia wnoszone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, uczestniczono w przebiegu akcji rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r., w ramach której: uruchomiono w tut. Izbie Skarbowej punkt informacyjny - udzielając podatnikom informacji w zakresie sporządzania zeznań, 4

5 uczestniczono w pracach związanych z zamieszczeniem na stronie internetowej nowych druków zeznań i załączników wraz z objaśnieniami, brano udział w opracowywaniu informacji prasowych oraz udział w konsultacjach telefonicznych i radiowych, monitorowano przebieg akcji w trybie nadzoru nad US, rozpatrywano i udzielano odpowiedzi na skargi wniesione przez podatników do WSA, analizowano prawidłowość stosowania przez US przepisów Ordynacji podatkowej w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz przepisów prawa materialnego, rozpatrywano sprawy w trybach nadzwyczajnych jako I i II instancja, udzielano informacji, wskazówek i porad w zakresie interpretacji przepisów w prowadzonych w US sprawach podatkowych, w ramach merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem US kierowano do urzędów skarbowych pisma mające na celu wyeliminowanie bądź ograniczenie negatywnych zjawisk w zakresie stosowania przepisów prawa materialnego i procesowego, celem zapewnienia wysokiej jakości orzekania prowadzono szkolenia wewnętrzne. Pochodną powyższych działań było przede wszystkim stałe doskonalenie metod funkcjonowania US, podnoszenie efektywności ich działania oraz realizacja zaplanowanej kwoty dochodów w ww. tytułach podatkowych (dynamika wpływów r/r 2014/2013 wynosi: PIT 104,8%, CIT 109,8 %) Podatek od towarów i usług (VAT) Zgodnie z Zarządzeniem 19/14 sprawy z zakresu podatku od towarów i usług były realizowane przez komórki Pionu WDO-PT. W 2014 roku dochody zrealizowane (wpłaty minus zwroty) w w/w podatku wyniosły zł. Urzędy Skarbowe zwróciły podatnikom w ramach zwrotów podatku VAT kwotę zł. Dążąc do wykonania dochodów w podatku od towarów i usług na planowanym poziomie w tut. Izbie Skarbowej i we współpracy z podległymi Urzędami Skarbowymi: nadzorowano czynności wykonywane przez US związane z kontrolą prawidłowości wykazywania przez podatników wysokości zobowiązania podatkowego, szczególnie wnikliwie monitorowano poziom realizacji zadań m.in. z wykorzystaniem systemu analityczno-sprawozdawczego tut. Izby, obserwując obiektywne niekorzystne zjawiska dotyczące branży górniczej, skutki finansowe stosowania instytucji odwróconego obciążenia VAT, systematycznie rosnącą (istotna kwotowo) nadwyżkę zwrotów nad wpłatami w podatku VAT w branży hutniczej, zwracano szczególną uwagę na: postępowania prowadzone przez US w odniesieniu do podatników, którzy mimo ciążącego na nich obowiązku nie zarejestrowali się jako podatnicy podatku VAT, wskazując w uzasadnionych przypadkach na konieczność stosowania obok prawa krajowego także przepisów unijnych, wysoką jakość dokonywanych rozstrzygnięć, w tym: gruntowne zebranie i analiza materiału dowodowego, wyczerpujące uzasadnienie rozstrzygnięcia, ponadto współpracowano z komórką radców prawnych oraz informowano MF o rozbieżnościach w orzecznictwie, analizowano na etapie postępowań odwoławczych: prawidłowość podejmowanych przez Naczelników US rozstrzygnięć zwracając szczególną uwagę na właściwą interpretację przepisów, wyjaśnianie wszystkich 5

6 okoliczności sprawy (kompletność materiału dowodowego i właściwa analiza), ze szczególnym uwzględnieniem działalności obciążonych ryzykiem występowania nieprawidłowości oraz innych okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe rozliczanie się z budżetem państwa, prawidłowość dokumentowania przeprowadzanych przez podatników transakcji, zwracając organom I instancji uwagę na kierunki i zakres kontroli, których celem byłoby potwierdzenie nierzetelności działań podatników lub zamiaru obejścia przepisów prawa, udzielano wskazówek w zakresie sprawdzania sposobu rozliczeń podatku od towarów i usług, zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych, momentu powstania obowiązku podatkowego, w zwłaszcza wobec podmiotów działających w branżach, w których ryzyko zaistnienia nieprawidłowości jest szczególnie wysokie, współdziałano z Krajową Informacją Podatkową w zakresie jednolitego interpretowania przepisów prawa, w ramach merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem US prowadzone były działania instruktażowo-szkoleniowe, a także udzielano telefonicznych wyjaśnień w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa podatkowego, monitorowano bieżące wprowadzanie do systemu POLTAX decyzji, skarg i zapadłych w tych sprawach prawomocnych orzeczeń sądowych, celem zapewnienia wysokiej jakości orzekania prowadzono szkolenia wewnętrzne. Pochodną powyższych działań było przede wszystkim stałe doskonalenie metod funkcjonowania US w przedmiotowym obszarze Podatki majątkowe Sprawy z zakresu podatków majątkowych zgodnie z Zarządzeniem 19/14 były realizowane przez komórkę ww. Pionu WDO-PT oraz w zakresie sprawozdawczym (dot. stwierdzonych przypadków nie uiszczenia opłaty skarbowej) także przez Samodzielny Oddział Wsparcia Zarządzania z Pionu Zarządzania Dyrektora Izby Skarbowej (dalej Pion DIS) Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych W 2014 roku dochody zrealizowane w podatku od spadków i darowizn wyniosły zł, natomiast w podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły zł. W zakresie powyższych podatków na poziomie tut. Izby i we współpracy z podległymi Urzędami Skarbowymi m.in.: rozpatrywano odwołania, zażalenia i skargi, dbano o skuteczny przepływ informacji podatkowych między organami podatkowymi, udzielano pomocy Urzędom Skarbowym w interpretacji przepisów podatkowych. Opłata skarbowa Zgodnie z treścią art. 11 ustawy o opłacie skarbowej tut. Izba Skarbowa w 2014 roku w cyklu miesięcznym przekazywała do Urzędu Miasta informacje o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez tut. organ podatkowy czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także złożonych do postępowań podatkowych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz odpisów, wypisów lub kopii. W tut. Izbie w 2014 roku wystąpiły 44 przypadki nieuiszczenia opłaty skarbowej. 6

7 1.5 Orzecznictwo i nadzór w zakresie spraw wierzycielskich W 2014 roku zadania z ww. zakresu wykonywał utworzony w ramach nowej struktury organizacyjnej zgodnie z Zarządzeniem 19/14 Samodzielny Oddział Spraw Wierzycielskich. W powyższym zakresie tut. Izba m.in.: orzekała w drugiej instancji w sprawach wierzycielskich, w szczególności w zakresie: udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa, odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe, płatników i następców prawnych, wstrzymania wykonania decyzji, zabezpieczenia zobowiązań podatkowych; sprawowała nadzór merytoryczny nad działalnością urzędów skarbowych woj. śląskiego, rozpatrywała spory kompetencyjne dotyczące właściwości naczelników urzędów skarbowych, orzekała w zakresie kar porządkowych, wydała 11 decyzji w zakresie trybów nadzwyczajnych, udzieliła 39 odpowiedzi na skargi wniesione przez podatników do WSA oraz 2 wnioski o wniesienie skarg kasacyjnych do NSA, opracowywała dla podległych urzędów skarbowych pisma zawierające wytyczne i zalecenia w zakresie prowadzenia spraw wierzycielskich, przeprowadziła seminarium dla kadry kierowniczej podległych US, a także szkolenie dla pracowników komórek wierzycielskich w podległych urzędach w zakresie wybranych zagadnień dot. odpowiedzialności osób trzecich. 2. Egzekucja zaległości podatkowych Zgodnie z Zarządzeniem 19/14 sprawy dot. egzekucji w tut. Izbie i nadzorowanych US były realizowane przez wydział egzekucji administracyjnej. 2.1 Orzecznictwo i nadzór w zakresie egzekucji administracyjnej i majątkowej represji karnej W 2014 roku w w/w zakresie wydano postanowień i decyzji w wyniku rozpatrzenia środków prawnych wniesionych na postanowienia organów egzekucyjnych oraz na decyzje organów podatkowych, a także w sprawach, w których orzekano jako organ I instancji. Udzielono 195 odpowiedzi na skargi wniesione przez podatników do WSA oraz we własnym zakresie uwzględniono 78 skarg. 2.2 W zakresie egzekucji podatków i niepodatkowych należności budżetowych na poziomie tut. Izby Skarbowej w ramach nadzoru i we współpracy z podległymi Urzędami Skarbowymi: szczególnie wnikliwie monitorowano poziom realizacji zadań m.in. z wykorzystaniem mierników realizacji zadań wprowadzanych przez MF oraz z wykorzystaniem systemu analityczno-sprawozdawczego tut. Izby, a w tym monitorowano zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych podatników/płatników/następców prawnych/osób trzecich na majątku oraz na wierzytelnościach i innych prawach majątkowych, sprawowano nadzór nad realizacją zadań ujętych w Planie pracy Izby Skarbowej w Katowicach w obszarze zmniejszania zaległości podatkowych, tj. skracania czasu trwania postępowań egzekucyjnych, zwiększania efektywności egzekucji należności bieżących, zwiększania sprawności działania komórek egzekucyjnych, sprawowano nadzór nad bieżącą aktualizacją i modyfikacją rejestrów zastawów skarbowych w US i przekazywano na bieżąco dane do Centralnego Rejestru Zastawów, orzekano w sprawie wpisów kandydatów na listę biegłych skarbowych uprawnionych do szacowania wartości ruchomości lub praw majątkowych zobowiązanych, 7

8 oddziaływano na prawidłowe i efektywne funkcjonowanie służb egzekucyjnych w obszarze zidentyfikowanych ryzyk w trybie kontroli zarządczej, monitorowano prawidłowość i terminowość wprowadzania danych do podsystemu EGAPOLTAX, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność eliminacji przypadków braku odnotowania wszczęć egzekucji, usuwanie błędów i nieprawidłowości w bazach danych US, analizowano stan zaległości podatkowych i innych niepodatkowych należności budżetu państwa pod kątem skuteczności i efektywności działań organów egzekucyjnych, nadzorowano realizację postępowań egzekucyjnych po przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania dłużników na osoby trzecie, spadkobierców i następców prawnych, w ramach nadzoru przeprowadzono kontrole w zakresie postępowań egzekucyjnych, monitorowano i analizowano wykorzystanie rozwiązań wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w tym stosowanie wybranych środków egzekucyjnych, poszukiwanie majątku, wyjawienie majątku, rejestr dłużników niewypłacalnych). Pochodną powyższych działań było stosowanie wobec podległych US zróżnicowanych środków oddziaływania zmierzających do osiągania założonych rezultatów, stałego doskonalenia metod funkcjonowania US, podnoszenia efektywności ich działania (wystąpienia do naczelników US, szkolenia, narady) przy równoczesnym dążeniu do minimalizacji kosztów funkcjonowania administracji. 3. Realizacja innych zadań w trybie nadzoru 3.1. Kontrole Zgodnie z Zarządzeniem 19/14 sprawy z zakresu kontroli były realizowane przede wszystkim przez Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej usytuowany w ww. Pionie WDKE. Do zadań kontroli wewnętrznej należy m.in. zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych, zapewnienie przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników podległych oraz zatrudnionych w jednostkach nadzorowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Ww. zadania realizowane są przede wszystkim poprzez przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych tut. Izby Skarbowej oraz w US woj. śląskiego: kontroli państwowych (we wszystkich US) i w trybie kontroli wewnętrznej (w US zatrudniających mniej niż 130 pracowników) - w trybie zwykłym lub uproszczonym. Kontrole w trybie nadzoru realizowały także inne komórki organizacyjne tut. Izby, zgodnie z właściwością rzeczową. Ogółem w 2014 roku przeprowadzono 86 kontroli w trybie nadzoru nad Urzędami Skarbowymi, w tym: 27 kontroli w trybie zwykłym, 59 kontroli w trybie uproszczonym. Kontrole w trybie zwykłym i uproszczonym ujęte w ewidencji poszczególnych Wydziałów/ Oddziałów: Kontroli Wewnętrznej - 21 kontroli zwykłych i 10 kontroli uproszczonych, Tematem kontroli było: przestrzeganie regulaminu pracy w zakresie kontroli wyjść prywatnych i służbowych w godzinach pracy (3 US) brak nieprawidłowości, nadzór i rozliczanie poborców skarbowych w 2013 r. (3 US) stwierdzono przypadki dokonywania nieterminowych wpłat przez poborców skarbowych na konta zarówno 8

9 wierzycieli obcych jak i na konta US oraz przypadek dokonania nieterminowej wpłaty należności oraz kosztów egzekucyjnych, realizacja zadań w komórce analiz i planowania US w okresie (2 US) stwierdzono m.in., że zadania realizowane w ww. komórce nie były zgodne z regulaminem organizacyjnym oraz przypadki uchybień w obszarze ewidencjonowania spraw i znakowania pism w kontrolowanej komórce analiz, weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w celu wyjaśnienia i likwidacji nadpłat figurujących na kartach kontowych (5 US) stwierdzono m.in.: brak podejmowania skutecznych czynności zmierzających do likwidacji nadpłat, przypadki likwidacji nadpłaty ze zwłoką, braku rejestrowania w systemie POLTAX wniosków o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, posiadania przez pracowników zbyt szerokich uprawnień w systemie POLTAX, utrzymywania na karcie kontowej nadpłaty, której prawo do zwrotu wygasło, zaliczenia nadpłaty na poczet bieżących lub zaległych zobowiązań bez wydania postanowienia, postępowania kontrolno-wyjaśniające w związku z załatwianymi skargami (dot. 4 przypadków), weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w przedmiocie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym stosowanie przepisów o pomocy publicznej (6 US) stwierdzono m.in.: brak regulacji wewnętrznych w zakresie procedury obsługi wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności podatkowych i udzielania pomocy publicznej, przesłanie informacji w aplikacji SHRIMP w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia udzielonej pomocy, brak broszur informacyjnych w przedmiotowym zakresie na sali obsługi, rozpatrywania wniosków o ww. ulgi w okresie dłuższym niż 2 miesiące, przypadki przekazywania informacji o niezapłaceniu danej raty przez komórkę RP po upływie 10 dni od terminu płatności raty, prawidłowość postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec wybranych podmiotów (1 US) stwierdzono przejawy niewłaściwego sprawowania nadzoru przez Naczelnika US nad pionem egzekucji administracyjnej (w tym nie wykorzystano informacji na temat rachunku bankowego zobowiązanego, stwierdzono przypadki niewłaściwego wprowadzania danych do systemu EGAPOLTAX, prawidłowość przydziału tytułów wykonawczych do służby i pobierania prowizji (1 US) stwierdzono niewłaściwy nadzór nad obsługą rejonów egzekucyjnych, nieprawidłowości w zakresie wypełniania tytułów wykonawczych, nierzetelne dokumentowanie podejmowanych czynności egzekucyjnych, działania podejmowane przez organ podatkowy w przedmiocie monitorowania zaległości podatkowych objętych ryzykiem przedawnienia (6 US) stwierdzono m.in.: przypadki zwłoki w księgowaniu, braku monitorowania realizacji obowiązku składania deklaracji, nieprawidłowego/nieterminowego wprowadzania danych do systemu POLTAX, opóźnienia w wystawianiu upomnień, przypadek dwukrotnego kierowania korespondencji w toku prowadzonych czynności egzekucyjnych na niewłaściwe nazwisko, przypadki niekierowania do komórki karnej skarbowej wniosków o ukaranie podatników nieskładających deklaracji podatkowych. Kadr i Szkolenia 1 kontrola zwykła i 1 kontrola uproszczona, Tematem kontroli były: zarzuty na działanie Naczelnika US w związku z przyznawaniem nagród kwartalnych i nagród specjalnych w 2013 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości, polityka kadrowa i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, prowadzenie spraw osobowych, nabory w służbie cywilnej oraz prowadzenie spraw socjalnych stwierdzono m.in. nieprawidłowo wyliczone karty wysługi lat, nieprawidłowo 9

10 sporządzone oceny okresowe oraz nieprawidłowo prowadzone akta osobowe pracowników. Egzekucji Administracyjnej 4 kontrole uproszczone, Tematem kontroli była skuteczność egzekucji administracyjnej w zakresie dochodzenia podatkowych należności Skarbu Państwa (4 US) w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono m.in. przypadki: małej aktywności w zakresie poszukiwania składników majątku zobowiązanych, niekierowania egzekucji do znanych składników majątku zobowiązanych, dokonywania w krótkim odstępie czasu wielu nieefektywnych czynności angażujących zasoby osobowe i finansowe w procesie egzekucji, które nie zmierzają do zaspokojenia wierzyciela, występowania rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w tytułach wykonawczych oraz danymi wprowadzonymi do systemu EGAPOLTAX, przewlekłości prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Kontroli Podatkowej 3 kontrole uproszczone, Tematem kontroli było: doskonalenie zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dla wytypowanego podatnika oraz wprowadzenie danych do systemu POLTAX w zakresie kontrolowanym nie stwierdzono nieprawidłowości, prawidłowość kwalifikacji prawnej i opisu zarzucanego czynu zabronionego w prowadzonych postępowaniach karnych skarbowych oraz zasadność odstąpień od wszczęcia postępowania karnego skarbowego, w tym prawidłowość stosowania przepisów prawa materialnego i proceduralnego w prowadzonych postępowaniach karnych skarbowych - nie stwierdzono nieprawidłowości, weryfikacja prawidłowości typowania podmiotów do kontroli, procedury prowadzenia kontroli i dokonywanych ustaleń oraz danych wprowadzonych do podsystemu KONTROLA w zakresie kontrolowanym - nie stwierdzono nieprawidłowości. Rachunkowości Budżetowej 3 kontrole zwykłe, Tematem ww. kontroli była realizacja wydatków budżetowych oraz zaciąganie zobowiązań (3 US) stwierdzono: błędy w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych, błędy w kwalifikacji dowodów do budżetu zadaniowego, niedokonanie odpisu obligatoryjnego na ZFŚS w należytej wysokości. Informatyki 37 kontroli uproszczonych, Przeprowadzone kontrole z zakresu informatyki objęły 37 US w większości urzędów stwierdzono brak spełnienia standardów w zatrudnieniu informatyków, ponadto w jednym urzędzie stwierdzono brak samozamykacza przy drzwiach do serwerowni i archiwum nośników oraz niewydzielenie w US odrębnego pomieszczenia na magazyn podręczny. Spraw Ogólnych 2 kontrole uproszczone, Tematem kontroli była realizacja zadań wchodzących w zakres spraw ogólnych (2 US). W jednym US stwierdzono drobne odchylenia w terminach przeprowadzania przeglądów określających stan techniczny zajmowanego budynku, natomiast w drugim urzędzie skarbowym po przeprowadzeniu kontroli stwierdzono: nieprawidłowości w zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentacji jednostki podlegającej archiwizowaniu w archiwum zakładowym, 10

11 nieprecyzyjne stosowanie się do art. 62 ust.1 ustawy o prawie budowlanym (terminy poszczególnych przeglądów określających stan techniczny zajmowanego budynku), nieprecyzyjne stosowanie stosowanie 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego. Referat Ochrony 2 kontrole zwykłe i 2 kontrole uproszczone, Tematem powyższych kontroli były: zagadnienia z zakresu ochrony osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej, spraw obronnych oraz z przestrzegania przepisów o tajemnicy skarbowej (2 US) w jednym nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast w drugim US stwierdzono niewłaściwie wypełnione Karty realizacji zadań operacyjnych, brak na dyżurce służby ochrony Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wykazu telefonów alarmowych. z zakresu informacji niejawnych - ustalono potrzebę aktualizacji instrukcji dot. dokumentów niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz planu ochrony obiektu. Efektem kontroli było kierowanie uwag i zaleceń służących eliminowaniu stwierdzanych uchybień i nieprawidłowości oraz doskonaleniu pracy kontrolowanych jednostek i komórek organizacyjnych tut. Izby. 3.2 W trybie nadzoru rozpatrzono ponadto 25 ponagleń na niezałatwienie przez Naczelników Urzędów Skarbowych spraw w terminie w tym: 17 bezzasadnych, 1 pozostawiono bez rozpatrzenia, 1 przekazano do rozpoznania zgodnie z właściwością, w 6 przypadkach umorzono postępowanie. 3.3 Ponadto w 2014 roku wpłynęło 9 skarg na działalność tut. jednostki, które załatwił Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej. Jedną skargę, dotyczącą nieetycznego zachowania pracownika, uznano za zasadną. II. ZAPEWNIENIE WYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH PRZEZ PODATNIKÓW, TAKŻE POPRZEZ UŁATWIANIE PODATNIKOM WYPEŁNIANIA ICH OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH 1. Zmniejszenie skali oszustw podatkowych Zadania wykonywane przez ww. Wydział zarządzania ryzykiem zewnętrznym, spraw kontroli podatkowej oraz współpracy międzynarodowej w ww. pionie WDKE. Dążenie do zwiększania wpływu należności podatkowych i ograniczanie wypływu środków nienależnych w wyniku podejmowania przez podatników nielegalnych działań realizowano głównie poprzez różnorodne rozwiązania w obszarze kontroli podatkowej. Aktywność tut. Izby i podległych US w powyższym zakresie ukierunkowana była na doskonalenie trafności typowania podmiotów do kontroli, a tym samym zapewnienie wzrostu efektywności podejmowanych kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających przeprowadzanych w stosunku do podmiotów, wobec których istnieje ryzyko podejmowania nielegalnych działań, ustalone na podstawie wstępnych informacji gromadzonych zarówno w ramach administracji podatkowej, jak i pochodzących z innych źródeł. Doskonalono metody współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych i jednostek administracji podatkowej. 11

12 Kontynuowano i doskonalono proces wymiany informacji pomiędzy organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w zakresie podmiotów stanowiących potencjalne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu podatkowego. Proces ten był realizowany przy wykorzystaniu udostępnionej w 2010r. aplikacji Baza Podmiotów Szczególnych (BPS), gdzie gromadzone są służące usprawnianiu procesu analitycznego w przedmiotowym zakresie - informacje m.in. w zakresie: podmiotów nieistniejących i nierzetelnych, podmiotów podejrzanych o funkcjonowanie jako znikający podatnicy, podmiotów mających siedziby w wirtualnych biurach, podatników pozbawionych prawa wykonywania działalności gospodarczej, dostaw wewnątrzwspólnotowych uznanych za krajowe, zidentyfikowanych obszarów ryzyka, obrotu złomem, podatników dokonujących obrotu paliwami. W ramach przypisanych uprawnień do aplikacji oraz sprawowanego nadzoru nad Urzędami Skarbowymi woj. śląskiego w 2014 r.: dokonywano bieżącej analizy wpisów do BPS w zakresie wszystkich tablic, rozpatrzono 48 wniosków o modyfikację/usunięcie danych z BPS. W tut. Izbie Skarbowej w obszarze kontroli podatkowej: orzekano w drugiej instancji w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej (rozpatrywanie ponagleń, zażaleń) oraz w zakresie wydawania postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku (rozpatrywanie zażaleń), realizowano zadania dot. współpracy z Prokuraturą, Policją w zakresie zwalczania zagrożenia zorganizowaną przestępczością podatkową, analizowano informacje dotyczące rozliczeń dokonywanych przez podatników korzystających z preferencji prorodzinnych w zeznaniach podatkowych, nadzorowano realizację przez US zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej), współpracowano z Izbą Celną, Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej (KCIK) w zakresie udzielenia informacji o prowadzonych postępowaniach administracyjnych i karnych skarbowych wobec przedsiębiorców, koordynowano w ramach województwa prowadzenie kontroli podejmowanych w ramach współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej lub na rzecz innych administracji podatkowych, nadzorowano wykorzystywanie elektronicznych narzędzi informatycznych (ACL i IDEA) wspomagających kontrolę podatkową, monitorowano czynności prowadzone przez podległe US w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję, mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, podmiotów znajdujących się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego o charakterze zbliżonym do działalności parabankowej, oraz outsourcingu personalnego (współpraca z IS we Wrocławiu Krajowym Koordynatorem ds. outsourcingu personalnego), współpracowano m.in. także, z Izbą Skarbową w Zielonej Górze Krajowym Koordynatorem obrotu paliwami oraz z podległymi urzędami w zakresie: podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem paliwami płynnymi, którym właściwi miejscowo naczelnicy odmówili w formie decyzji złożenia kaucji gwarancyjnej, podmiotów kaucyjnych, wytypowanych do czynności sprawdzających bądź kontroli podatkowych w podatku od towarów i usług za wyznaczone okresy rozliczeniowe, zabezpieczenia/zablokowania kaucji gwarancyjnych firm. 12

13 nadzorowano przebieg działań mających na celu sprawdzenie prawidłowości wywiązywania się przez podatników z obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących (akcja Weź paragon), monitorowano w systemie teleinformatycznym listy zadań dot. wpisów w CEIDG (weryfikowanie, informowanie, wykreślanie wpisów CEIDG-3) oraz sprawdzanie w aplikacji SeRCe zgodności wprowadzonych danych z danymi wynikającymi z wniosków CEIDG, współpracowano na różnych płaszczyznach z Urzędem Kontroli Skarbowej (UKS) w tym zbierano informacje o kontrahentach podatników w związku z prowadzonymi przez UKS postępowaniami. Dążono do pełnego wykorzystywania dostępnych instrumentów prawnych oraz organizacyjnych związanych z współpracą międzynarodową i wymianą informacji w wymiarze międzynarodowym. W powyższym zakresie wykonywano m.in. następujące zadania: nadzorowano i koordynowano na poziomie regionalnym wymianę informacji w zakresie podatku VAT, podatków bezpośrednich i dochodzenia podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych realizowano z państwami UE oraz innymi państwami w zakresie i na zasadach określonych w ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest RP, koordynowano zadania związane z obsługą w US wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż RP państwie członkowskim UE przez podatników podatku od towarów i usług (VAT Refund), nadzorowano w US oceny i analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, analizowano i monitorowano informacje dostępne w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych, przeprowadzono szkolenie z obszaru dochodzenia należności pieniężnych. W zakresie wymiany informacji w podatku VAT: analizowano dane w systemie VIES w związku z nadesłanymi przez urzędy skarbowe oraz kraje członkowskie UE wnioskami SCAC, rozpatrywano wnioski dot. nadania/zmiany/odebrania uprawnień w dostępie do aplikacji VIES i VIES 2 VAT Refund, nadzorowano terminowość przesyłania wniosków VAT Refund, współpracowano z UKS Katowice w zakresie wymiany rejestrów dot. wniosków SCAC. W zakresie wymiany informacji w podatkach bezpośrednich m.in.: rozpatrywano wnioski o informacje, zniesienie klauzuli poufności, przyspieszenie procedury udzielenia odpowiedzi, ustalano właściwości miejscowe (nowe rekordy z BWIP lub przekazane z innych Izb bez ustalenia właściwego US), monitorowano prawidłową realizację w zakresie przekazywania informacji zwrotnych, odblokowywano konta użytkowników oraz rekordy (WIP i WAIPB), nadawano lub odbierano uprawnia w systemach informatycznych (WIP i WAIPB). W zakresie wymiany informacji w obszarze działań egzekucyjnych m.in.: weryfikowano poprawność merytoryczną i formalną wniosków o wystąpienie do obcego państwa oraz wpływających z obcego państwa dot.: uzyskania/udzielenia informacji, powiadomienia zobowiązanego o wymagalnych zobowiązaniach, podjęcia środków 13

14 odzyskiwania/zabezpieczenia wierzytelności, informacji o uzyskanych w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym kwotach, przekazywano do właściwych US informacji o przewidywanym zwrocie nadpłaty celem ewentualnego wykorzystania w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez polskie organy egzekucyjne, sprawowano bieżący nadzór nad skuteczną wymianą informacji z administracjami zagranicznymi, w tym w kwestiach dotyczących prawidłowego formułowania wniosków o informacje, jak również weryfikowano terminowość udzielania odpowiedzi na zapytania obcych administracji, przeszkolono osoby zajmujące się wymianą informacji z obszaru dochodzenia należności pieniężnych. Realizacja celów i zadań z zakresu zarządzania ryzykiem zewnętrznym przebiegała ponadto w ramach zatwierdzonej na poziomie Ministerstwa Finansów Polityki zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji, zmierzającej do pozyskania dochodów podatkowych przy maksymalizacji poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych oraz zapewnienia podatnikom wysokiej jakości obsługi. Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym to proces ciągły, gdzie administracja podatkowa podejmuje decyzje wobec podmiotów stymulujące prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych oraz zapobiega nieprawidłowościom z uwzględnieniem dostępnych zasobów. Proces ten odbywa się na wszystkich szczeblach, centralnym regionalnym i lokalnym. Krajowy Plan Działań (dalej KPD) na 2014 rok przewidywał n/w krajowe podobszary ryzyka: 1. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane, 2. Recykling, 3. Paliwa, 4. Transport i logistyka, 5. Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi, 6. Nieruchomości, 7. Handel elektroniką, 8. Motoryzacja, 9. E-handel i usługi informatyczne, 10. Rolnictwo, 11. Gastronomia i zakwaterowanie. Wojewódzki Plan Działań (WPD) określa kierunki działań administracji podatkowej prowadzonych na szczeblu regionalnym w ramach zarządzania ryzykiem zewnętrznym, w obszarach i podobszarach, w których istnieje największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Wybór kierunków i rodzajów działań w ramach WPD podejmowany był na podstawie założeń określonych w KPD oraz analizy i oceny ryzyk zidentyfikowanych na szczeblu regionalnym i lokalnym. Analiza ryzyka działalności gospodarczej prowadzonej w województwie śląskim w 2013 r., wg kryterium uszczuplenia i skuteczności kontroli powyżej 1000 zł, w zakresie działalności agencyjnej i doradztwa, sprzedaży detalicznej, produkcji papieru i tektury, sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej, produkcji farb, lakierów i pestycydów, wydobycia węgla kamiennego, wskazała na podobszar działalności agencyjnej i doradztwa jako wojewódzki podobszar ryzyka w 2014 r. Urzędy Skarbowe województwa śląskiego w ww. podobszarach ryzyka w roku 2014 przeprowadziły kontroli podatkowych, z czego kontroli z wynikiem pozytywnym. W badanych podobszarach /branżach łączna kwota stwierdzonych uszczupleń wyniosła zł. 14

15 2. Usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy 2.1 Działalność informacyjna i edukacyjna W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Finansów kontynuowano przedsięwzięcie o nazwie Program e-podatki. Program obejmuje wiele działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej i wyposażenia jej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Celem strategicznym Programu e-podatki jest poprawa efektywności działania organów podległych Ministrowi Finansów oraz uproszczenie systemu poboru podatków poprzez m.in. usprawnienie wewnętrznych procesów w administracji podatkowej, poprawa ściągalności podatków oraz zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych. Wdrożenie Programu wpłynie na większy stopień dobrowolnego wypełniania zobowiązań przez podatników. W ramach Programu realizowane są przez Ministerstwo Finansów trzy projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: e-deklaracje 2 - umożliwiający m.in. składanie wybranych deklaracji podatkowych w wersji elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w tym rocznych deklaracji podatkowych dla osób fizycznych, e-rejestracja - w ramach którego m.in. powstał Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz wdrożono System Rejestracji Centralnej zintegrowanej z bazami POLTAX. Dzięki temu administracja podatkowa posiada jedną, spójną bazę podatników i płatników a interesariusze szybciej otrzymują wiarygodne dane z połączonego rejestru, e-podatki - konto podatnika, na którym gromadzone będą dane podatkowe, finansowe i operacyjne poszczególnych podmiotów. Dane te będą udostępniane na internetowym portalu podatkowym za pośrednictwem, którego będzie można również skorzystać ze wstępnie wypełnionych przez Urząd Skarbowy deklaracji podatkowych. W 2013 roku Dyrektor Izby Skarbowej powołał Zespół wdrożeniowy systemu e-podatki w Izbie Skarbowej w Katowicach i Urzędach Skarbowych woj. śląskiego, który realizuje zadania w powyższym zakresie w jednostkach administracji podatkowej woj. śląskiego. W 2014 roku kontynuowano rozpoczęte prace z ww. obszarów. Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy - pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu. Z części ogólnodostępnej Portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory można już korzystać. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania. Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych. Natomiast druga część tj. dostępna po załogowaniu stanowiąca bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi jest w przygotowaniu. 15

16 Rzecznik prasowy tut. Izby, usytuowany w ww. pionie DIS, bieżąco dostarczał przedstawicielom mediów oraz pracownikom tut. Izby i podległych US oczekiwanych informacji w ramach sprawnej komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji związanych z wdrażaniem poszczególnych projektów powyższego Programu oraz procesem konsolidacji jednostek Administracji Podatkowej (omówionego szerzej w rozdziale V). 2.2 W roku 2014 współczynnik udziału deklaracji podatkowych złożonych organom podatkowym elektronicznie wyniósł 37,4%. Obserwuje się wysoki i stale rosnący poziom zainteresowania elektroniczną formą składania rozliczeń podatkowych zarówno wśród podatników jak i płatników podatków, czemu służy też działalność popularyzacyjna prowadzona przez przedstawicieli administracji podatkowej woj. śląskiego. 2.3 Zarządzanie jakością i działania projakościowe Izba Skarbowa w Katowicach oraz podległe Urzędy Skarbowe w 2014 roku kontynuowały działania zmierzające w kierunku zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji zadań, doskonalenia metod współpracy z interesariuszami administracji podatkowej, zapewniania rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi podatników, prowadzącej do kształtowania pozytywnego wizerunku administracji podatkowej. W stosunku do podległych Urzędów Skarbowych w szczególności nadzorowano wykonywanie przez Urzędy Skarbowe półrocznych badań ankietowych nt. oceny działalności administracji podatkowej. W IV kwartale 2014 roku Izba Skarbowa w Katowicach przeprowadziła kolejne ankietowe Badanie zadowolenia i oczekiwań pracowników Izby Skarbowej w Katowicach. Badanie przeprowadzono w celu poznania opinii pracowników nt. organizacji i funkcjonowania tut. jednostki. Wyniki ww. badań ankietowych są pomocne w określeniu mocnych stron organizacji oraz tych obszarów, które wymagają doskonalenia, co jest wykorzystywane do wdrażania stosownych działań zaradczych. III. ZAPEWNIENIE JEDNOLITOŚCI I ZGODNEJ Z PRAWEM PODATKOWYM INTERPRETACJI PRZEPISÓW PODATKOWYCH Biuro Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP) w Bielsku-Białej funkcjonuje w ramach Krajowej Informacji Podatkowej. Organizacyjnie podporządkowane jest Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych ww. Zarządzeniem Dyrektora tut. Izby Nr 27/14 w skład BKIP wchodzi pięć wydziałów merytorycznych (2 wydziały konsultantów), 3 (podzielone na oddziały) wydziały ds. interpretacji (w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków dochodowych, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatków majątkowych), samodzielny oddział administracyjny, oraz wieloosobowe stanowiska pracy. W 2014 roku w/w Biuro kontynuowało realizację zadań w zakresie udzielania informacji telefonicznych oraz wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie określonym w Rozdziale 1a Ordynacji podatkowej. W ramach Projektu Organizacji Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Będzinie utworzono z dniem 1 listopada 2014 roku Wydział Konsultantów z miejscem świadczenia pracy w Będzinie wraz z Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Administracyjnych. Wydziały Konsultantów BKIP w 2014 roku udzieliły odpowiedzi, z czego odpowiedzi udzielił funkcjonujący od r. Wydział Konsultantów z siedzibą 16

17 w Będzinie. Spośród skierowanych do ww. Wydziałów pytań, najwięcej dotyczyło podatku od towarów i usług ( ), podatku dochodowego od osób fizycznych ( ), zeznań rocznych (50 135) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (32 026). Pozostałe pytania (31 054) były z zakresu podatku akcyzowego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz e-deklaracji. Największe zainteresowanie daje się zauważyć w okresach comiesięcznych rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w okresie rocznego rozliczenia podatków dochodowych. W zakresie realizacji zadań w obszarze interpretacji podatkowych BKIP w Bielsku Białej wydało: indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, innych rozstrzygnięć. Ponadto Biuro KIP udzieliło: 653 odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, 545 odpowiedzi na skargi skierowane do WSA, 114 odpowiedzi na skargi kasacyjne złożone przez podatników, oraz skierowało 230 skarg kasacyjnych do NSA na niekorzystne dla organu wyroki WSA. IV. REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ 1. System kontroli zarządczej Od 1 stycznia 2010r. przepisy ustawy o finansach publicznych nałożyły na kierowników jednostek obowiązek wdrożenia kontroli zarządczej stanowiącej ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej w Katowicach funkcjonował Zespół ds. kontroli zarządczej, a jeden z oddziałów Izby realizował zadania szczegółowe w ww. zakresie. Zgodnie z Zarządzeniem 19/14 był to Samodzielny Oddział Wsparcia Zarządzania w ww. Pionie DIS. W przedmiotowym obszarze w 2014 roku podjęto w szczególności poniższe działania: Zgodnie z wymogami wynikającymi m.in. z Komunikatu MF Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych planowano pracę tut. Izby Skarbowej w układzie rocznym. Opracowano obowiązujący na rok 2014 dokument Plan pracy Izby Skarbowej w Katowicach na 2014 r. - definiujący zadania i mierniki ich realizacji oraz określający piony/komórki odpowiedzialne tut. Izby, Również zgodnie z wymogami wynikającymi z w/w dokumentu MF zarządzano ryzykiem z wykorzystaniem opracowanego pod koniec roku 2013 i zaktualizowanego w 2014 r. (w związku ze zmianą struktury organizacyjnej jednostki) Rejestru ryzyk Izby Skarbowej w Katowicach na 2014r. monitorując wyniki w tym zakresie w cyklu, co najmniej kwartalnym (częstość monitorowania była uzależniona od ustalonego poziomu istotności ryzyka), Monitorowano poziom realizacji Planu pracy w cyklu kwartalnym (w zw. z ryzykami o istotności wysokiej) i półrocznym - dla wszystkich zadań ujętych w w/w Planie pracy (z wykorzystaniem dodatkowo w/w Rejestru ryzyk), Sporządzono i przekazano do MF Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Izby Skarbowej za rok 2013 (zamieszczone też na stronie BIP) oraz Informację Dyrektora Izby Skarbowej o stanie kontroli zarządczej w nadzorowanych Urzędach Skarbowych za rok 2013, 17

18 Sporządzono również sprawozdania z wykonania planu działalności IS w Katowicach i z wykonania planu pracy tut. Izby za rok 2013, Przeprowadzono samoocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w tut. Izbie Skarbowej z wykorzystaniem jednolitego Kwestionariusza samooceny systemu kontroli zarządczej opracowanego przez MF oraz analizę uzyskanych wyników, Przeprowadzono szkolenia dla podległych Urzędów Skarbowych nt. procesu zarządzania ryzykiem w 2014 roku. Pochodną ogółu powyższych działań, ukierunkowanych na osiąganie założonych rezultatów wg koncepcji zarządzania przez cele i rezultaty, było stałe doskonalenie metod funkcjonowania tut. Izby oraz podległych Urzędów Skarbowych, podnoszenie efektywności działania jednostek administracji podatkowej przy równoczesnym dążeniu do minimalizacji kosztów funkcjonowania. 2. Monitorowanie i ocena poziomu realizacji zadań, sporządzanie informacji i sprawozdań W tut. Izbie Skarbowej zadania w powyższym zakresie wykonywał dla potrzeb prawidłowego i efektywnego zarządzania przez cele z wykorzystaniem rozwiązań controllingowych Samodzielny Oddział Wsparcia i Zarządzania w ww. Pionie DIS. W związku z koniecznością bieżącego monitorowania poziomu realizacji zadań w tut. Izbie Skarbowej i podejmowania stosownych działań zaradczych na przestrzeni 2014r. sporządzano liczne sprawozdania i analizy o różnym stopniu złożoności. Uzyskane dane i informacje służyły prawidłowej, bieżącej realizacji procesu zarządzania w podległych Urzędach Skarbowych oraz zarządzania i nadzorowania przez tut. Izbę Skarbową, doskonaleniu realizowanych w w/w jednostkach procesów, podnoszeniu efektywności ich działania. Prowadzono systematyczne czynności monitorujące, w tym z wykorzystaniem mierników poziomu centralnego, regionalnego i lokalnych i analityczne w zakresie realizacji przez nadzorowane US polityki finansowej państwa, a w tym w odniesieniu do: - wykonania dochodów budżetowych na założonym poziomie, - zmniejszenia zaległości podatkowych, - budowy przyjaznej Administracji Podatkowej (dalej AP), - poprawy jakości działania i innowacyjności AP, - zmniejszenia skali oszustw podatkowych. W obszarze monitorowania, analiz i sprawozdawczości funkcjonują i są wykorzystywane w bieżącej pracy administracji podatkowej woj. śląskiego tematyczne hurtownie danych: WHTAX oraz SPR, oparte na danych wprowadzanych przez Urzędy Skarbowe na bieżąco do systemu POLTAX, jego podsystemów i aplikacji. Terminowość i prawidłowość wprowadzania danych do ww. hurtowni podlegała monitorowaniu przez tut. Izbę. Na podstawie własnego systemu sprawozdawczego, dla celów controllingowych, monitorowano: - realizację funkcji wierzyciela m.in. w zw. z przepisami Ordynacji podatkowej, a w tym: przenoszenie odpowiedzialności na osoby trzecie i następców prawnych, zabezpieczanie wykonywania zobowiązań podatkowych, - wykorzystywanie przez organ podatkowy i egzekucyjny rozwiązań wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu karnego skarbowego, Prawa upadłościowego i naprawczego. Na podstawie zgromadzonych danych i informacji, wykonywanych analiz, w tym w związku ze sprawowaniem nadzoru merytorycznego, stosowano wobec podległych US zróżnicowane środki oddziaływania zmierzające do osiągania założonych rezultatów, stałego doskonalenia metod funkcjonowania US, podnoszenia efektywności ich działania (wystąpienia do Naczelników US, szkolenia, narady) przy równoczesnym dążeniu do minimalizacji kosztów funkcjonowania. 18

19 Każdorazowo odnoszono się też do założonych poziomów realizacji zadań objętych planem pracy tut. Izby. Mając na uwadze dążenie do maksymalizacji poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych tut. Izba Skarbowa bieżąco monitorowała i stymulowała stosowanie przez podległe US różnych metod windykacji polubownej (poprzedzającej wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) w przypadku braku wpłat zobowiązań podatkowych. Efektywna windykacja polubowna, a w tym rozmowy telefoniczne, środki komunikacji elektronicznej ( , sms) równocześnie ograniczała koszty funkcjonowania administracji podatkowej oraz zwiększała możliwości aktywnej współpracy klientów administracji, służyła pogłębianiu zaufania do organów państwa. W wyniku zastosowania różnych metod windykacji polubownej wg stanu na r. podatnicy woj. śląskiego wpłacili ok. 293 mln zł. Z uwzględnieniem rozwiązań należących do systemu zarządzania ryzykiem wewnętrznym bieżąco oddziaływano na rzetelność i prawidłowość sporządzania przez podległe Urzędy Skarbowe sprawozdań statystycznych oraz budżetowych. 3. Finansowy organ postępowania przygotowawczego 3.1 W toku realizacji zadań Izby Skarbowej jako organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego w rozumieniu art Kodeksu karnego skarbowego - analizie zostały poddane akta dotyczące: 608 spraw przed podjęciem decyzji o zatwierdzeniu postanowienia o zawieszeniu, umorzeniu postępowania, odmowie wszczęcia dochodzenia, spraw związanych z przygotowaniem projektów postanowień o przedłużeniu dochodzenia na czas oznaczony, 24 sprawy, w których przygotowano projekty rozstrzygnięć po rozpatrzeniu (zażaleń niezastrzeżonych do kompetencji sądu lub prokuratora) na postanowienia Urzędów Skarbowych. 3.2 Sprawując nadzór nad agendami spraw karnych skarbowych w podległych Urzędach Skarbowych w 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach: kontynuowała działania w celu dobrowolnego wypełniania przez podatników obowiązków podatkowych, którego celem jest zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania oraz wyrównywanie uszczerbku finansowego nawiązując jednocześnie do kierunków działań wskazanych przez Ministerstwo Finansów, opracowała, na podstawie przekazanych przez US sprawozdań o postępowaniach przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, analizę realizacji zadań w zakresie spraw karnych skarbowych, nadzorowała prawidłowość postępowań karnych skarbowych prowadzonych przez US, uczestniczyła w naradzie nt. założeń Polityki Karnej AP przeprowadzonej dla kierowników komórek karnych skarbowych izb skarbowych, przekazała podległym urzędom skarbowym zbiór stosowanych dobrych praktyk przy prowadzeniu postępowań przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych, przeprowadziła naradę dla kadry kierowniczej tut. Izby i podległych jej US, na której omówiono ilość wszczętych i zakończonych postępowań, ilość nałożonych mandatów karnych oraz efekt finansowy/średnia wysokość nałożonej grzywny oraz ilość spraw w zakresie wnioskowania o zastosowanie art. 57 kks i art. 77 kks w związku z niewpłacaniem w terminie podatku przez podatników i płatników/inkasentów, wystosowała pismo do US przypominające o obowiązku pisemnego poinformowania podejrzanego o jego uprawnieniach i obowiązkach przed pierwszym przesłuchaniem w postępowaniu przygotowawczym oraz zwróciła uwagę na stosowanie 19

20 obowiązującego wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym, przekazała do US wprowadzoną przez MF Ramową Politykę Karną Administracji Podatkowej celem stosowania i wykorzystania służbowego, uczestniczyła w spotkaniu w zakresie spraw karnych skarbowych, na którym m.in. został omówiony temat wymierzania wysokości kar, mając na uwadze by kara była surowa, adekwatna do rodzaju popełnionego czynu oraz uwzględniała wysokość uszczuplonej należności i uwzględniała rzeczywistą sytuację materialną sprawcy, oraz w zakresie bieżących problemów działania i funkcjonowania przepisów karnych skarbowych oraz wdrażania nowej polityki karnej. 4. Służba cywilna sprawy kadrowe W związku ze strukturą organizacyjną wprowadzoną Zarządzeniem 19/14 sprawy kadrowe realizowane były Samodzielny Oddział Kadr i Szkolenia. Limit zatrudnienia w Izbie Skarbowej w Katowicach na koniec 2014 roku wynosił 623 etaty, z tego 614 etatów korpus służby cywilnej i 9 etatów - pozostali pracownicy. W stosunku do roku ubiegłego wystąpił wzrost etatów o 90, co było spowodowane otwarciem Biura Krajowej Informacji Podatkowej z siedzibą w Będzinie. Nabór do służby cywilnej był otwarty i konkurencyjny. Przeprowadzano go zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.), wewnętrzną instrukcją Nabór pracowników i Standardem polityki kadrowej i rozwoju zawodowego pracowników poprzez wnikliwą selekcję ofert, sprawdziany wiedzy i rozmowy kwalifikacyjne. Wakaty ogłaszane były zgodnie z obowiązującą w/w ustawą w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w BIP Urzędu oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie tut. Izby. Przestrzegano także terminów wyznaczonych do składania dokumentów tj. nie mniej niż 10 dni, a w przypadku ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej nie mniej niż 5 dni. W przypadku naborów wewnętrznych ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy były upowszechniane w Urzędach Skarbowych woj. śląskiego oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Izby i w sieci urzędowej. Dla potrzeb prowadzonych naborów w Izbie Skarbowej powołana została specjalna Komisja. Z pracownikami nowo zatrudnionymi zawierane były umowy o pracę na czas określony 12 miesięcy z klauzulą o możliwości wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W trakcie trwania w/w umowy pracownik podlegał pierwszej ocenie w służbie cywilnej, która była dokonywana nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy i nie później niż miesiąc przed upływem okresu, na który umowa została zawarta. Natomiast z pracownikami przeniesionymi w ramach służby cywilnej z innego Urzędu zgodnie, z art. 64 w/w ustawy nie zawierano umowy o pracę, a ich akta osobowe wraz z całą dokumentacją dotyczącą stosunku pracy przekazywane były między jednostkami aparatu podatkowego na podstawie protokołu. W 2014 roku zgodnie z art. 64 ustawy o służbie cywilnej zostało przeniesionych 51 osób. Zawierane były także umowy o pracę w celu zastępstwa innego pracownika w czasie jego dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, które w niektórych przypadkach ulegały modyfikacji na umowę o pracę na czas określony. Osoby podejmujące pracę w służbie cywilnej po raz pierwszy były kierowane do odbycia służby przygotowawczej, która trwała nie dłużej niż 4 miesiące i kończyła się nie później niż z upływem 8 miesięcy od podjęcia pracy przez pracownika. Stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej podlegały opisowi i wartościowaniu. Sporządzenie opisów stanowisk przebiegało zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania 20

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/042 Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo