Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 6/2015"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego pomocniczych materiałów e-learningowych do przedmiotów realizowanych na kierunku transport tj.: Systemy transportowe; Środki transportu; Infrastruktura transportu; Logistyka; Ochrona środowiska w transporcie w ramach projektu POKL 4.3 realizowanego przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej, w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadania wynikające z realizacji umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Wprowadzenie: 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia roku Prawo zamówień publicznych (t.j.:dz.u.z 2007 roku nr 233,poz.1655 z późn.zm). Postępowanie udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności, przejrzystości, bezstronności i obiektywności. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. III. Dane zamawiającego: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H.Chodkowskiej Ul. Jagiellońska 82f, Warszawa Osoba do kontaktu: Krzysztof Półtorak Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przygotowanie kontentu merytorycznego pomocniczych materiałów e-learningowych do przedmiotów realizowanych na kierunku transport tj. : a. Systemy transportowe b. Środki transportu c. Infrastruktura transportu d. Logistyka e. Ochrona środowiska w transporcie. 2. Zakres merytoryczny przygotowanego kontentu do każdego z ww. przedmiotów winien zawierać się w zakresie określonym przez wyciąg z sylabusa danego przedmiotu dołączony do niniejszego zapytania (załącznik 4). 3. Każdy kontent powinien zawierać materiały do co najmniej 60 ekranów. Co najmniej połowa ekranów powinna zawierać ilustracje w formie wykresów, tabel, rysunków, zdjęć lub animacji. Każdy kontent winien składać się z co najmniej 3 części kończących się quizem po 10 pytań oceniającym opanowanie materiału i warunkującym przejście do dalszej nauki. Ekrany zawierające quizy nie będą wliczane do ogólnej liczby ekranów. 4. Wycena obejmuje następujące składniki łącznie: opracowanie koncepcji merytorycznej materiałów, przygotowanie szczegółowego kontentu do poszczególnych ekranów, przygotowanie pytań do quizów oraz współpracę ze specjalistą w zakresie realizacji technicznej. 5. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. 6. Termin wykonania: r. 7. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy: CPV: Usługi szkolnictwa wyższego CPV: Usługi e-learning 8. Informacja na temat składania ofert częściowych i wariantowych: Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. Wykonawca przewiduje możliwość składania ofert częściowych. IV. Termin realizacji oraz sposób rozliczenia zamówienia: 1

2 Realizacja przedmiotu zamówienia do r. Płatność realizowana będzie na podstawie rachunku z 30-dniowym terminem płatności, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu płatności w przypadku opóźnień w przekazaniu środków publicznych na realizację projektu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. V. Warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia tj: Stopień naukowy co najmniej doktora. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej z zakresu przedmiotu zamówienia lub zbliżonego. c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w punkcie 1 jeżeli wykonawca wypełni i złoży oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2). 3. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL beneficjent (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej) nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe bądź osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Uczelni Techniczno-Handlowe im. H. Chodkowskiej lub osobami wykonującymi w imieniu Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na: a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący braku powiązań osobowych i kapitałowych, jeżeli osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy złoży stosowne oświadczenie (załącznik nr 3). VI. VII. Sposób przygotowania oferty: 1. Oferta powinna zawierać kompletnie wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz oferty Załącznik numer Załącznik numer 2 (oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia podpisany/wypełniony przez osobę upoważnioną). 3. Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem-załącznik numer 3; 4. Oferta cenowa powinna być złożona w polskiej walucie (PLN). Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty stanowiącej kwotę uwzględniające wszystkie składowe ceny końcowej. 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania w formie pisemnej wraz z podpisem osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją Oferta na zapytanie ofertowe nr 6/2015. Kryteria oceny ofert: 100% cena zostanie wybrana cena najniższa. 2

3 VIII. IX. Miejsce i termin założenia oferty: 1. Ofertę należy dostarczyć do dnia r. do godziny 16:00 do Zamawiającego osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). 2. Oferty należy dostarczyć na adres: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej Kampus Jagiellońska Warszawa, ul. Jagiellońska Oferty dostarczone do Zamawiającego po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Procedura wyboru ofert: 1. O wyborze Zamawiający poinformuje drogą mailową na adres wskazany w formularzu oferty, w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia naboru ofert. 2. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. 3. W przypadku, gdy wszystkie oferty przewyższać będą zaplanowany budżet na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z oferentem z pierwszego miejsca zestawienia ofert, które miałoby na celu zmniejszenie kwoty zamówienia do akceptowalnego poziomu. 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone oferty otrzymały taką sama ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawca składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już ofertach. 5. Przed zawarciem umowy Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej w szczególności, jeżeli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegające od cen rynkowych. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ostateczną ofertę w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia negocjacji. Przebieg negocjacji jest odnotowany stosowną informacją w protokole. 6. Każdy Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 7. Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostały wysłane oferty i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej uczelni, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. X. Dodatkowe informacje: Jeśli podmiot, który został wybrany uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Podmiot składający ofertę jest z nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Załączniki: 1 - Formularz Oferty 2 - Spełnienie warunków w postępowaniu 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 4 - Sylabusy 3

4 Załącznik nr 1 Formularz oferty na zapytanie 6/2015 I. Nazwa i adres Wykonawcy Imię i Nazwisko Wykonawcy:... Adres Wykonawcy: Tel. Wykonawcy.:.. Adres Wykonawcy II. Nazwa i adres Zamawiającego Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H.Chodkowskiej Warszawa, ul. Jagiellońska 82f W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania kontentu merytorycznego pomocniczych materiałów e-learningowych do przedmiotów realizowanych na kierunku transport tj.: Systemy transportowe; Środki transportu; Infrastruktura transportu; Logistyka; Ochrona środowiska w transporcie w ramach projektu POKL 4.3 Profesjonalne kadry dla sektora logistyki. Program rozwojowy w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie realizowanym przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej, w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oferuję realizację działania/ń, szczegółowo opisanych w zapytaniu: Systemy transportowe; Cena brutto. PLN; słownie złotych: Środki transportu; Cena brutto. PLN; słownie złotych: Infrastruktura transportu; Cena brutto. PLN; słownie złotych: Logistyka; Cena brutto. PLN; słownie złotych: Ochrona środowiska w transporcie Cena brutto. PLN; słownie złotych: Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym i załącznikami, nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem/am informacje niezbędne do przygotowania oferty; w cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia; wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe; w przypadku udzielenia mi zamówienia zawrę umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; uważam się związany z niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert; zamówienie zrealizuję w terminach określonych w zapytaniu ofertowym; wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.. Miejscowość, data.. podpis osoby upoważnionej 4

5 Załącznik nr 2 Nazwa Wykonawcy:... NIP, REGON Wykonawcy:. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu 6/2015 (przygotowanie kontentu merytorycznego pomocniczych materiałów e-learningowych do przedmiotów realizowanych na kierunku transport tj.: Systemy transportowe; Środki transportu; Infrastruktura transportu; Logistyka; Ochrona środowiska w transporcie) Jako Wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia oświadczam, że: Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędnego do wykonywania zamówienia tj: Posiadany stopień naukowy... LP. Daty prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przedmiotu zamówienia lub zbliżonego (w formacie msc/rok) Nazwa przedmiotu z zakresu przedmiotu zamówienia lub zbliżonego. Nazwa Uczelni Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:. Miejscowość, data.. podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 5

6 Załącznik 3 Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy:. NIP Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca oświadcza, w odpowiedzi za zapytanie 6/2015 (przygotowanie kontentu merytorycznego pomocniczych materiałów e-learningowych do przedmiotów realizowanych na kierunku transport tj.: Systemy transportowe; Środki transportu; Infrastruktura transportu; Logistyka; Ochrona środowiska w transporcie) w ramach projektu POKL 4.3 Profesjonalne kadry dla sektora logistyki. Program rozwojowy w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie realizowanego w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe, bądź osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Uczelnią Techniczno- Handlową im. H. Chodkowskiej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej lub osobami wykonującymi w imieniu Uczelni Techniczno- Handlowej im. H. Chodkowskiej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Miejscowość, data.. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 6

7 Załącznik 4 SYLABUSY Sylabus przedmiotu: Systemy transportowe Kierunek studiów: TRANSPORT Specjalność: Wszystkie Forma studiów: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Poziom studiów: 1 Studia inżynierskie Liczba punktów ECTS*: 8 Symbol: K1 Język nauczania: polski Semestr: I i II sem. I: 3 sem. II: 5 Status przedmiotu: kierunkowy Forma zajęć : wykłady i ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin Wykłady Ćw. Ćw. Laboratoria audytoryjne projektowe w semestrze I 30/ w semestrze II 30/18 30/ Założenia i cele przedmiotu: Po zakończeniu zajęć student powinien posiadać wiedze i umiejętności pozwalające na dokonanie analizy systemów transportowych, opracowanie projektu obsługi transportowej dla regionu czy przedsiębiorstwa, w tym dokonanie analizy porównawczej systemów transportowych ze względu na wybrane mierniki pracy oraz koszty danej gałęzi transportu. Ponadto student powinien posiadać wiedzę pozwalającą na określenie technologii przewozu dla danego ładunku ze względu na wybrane jego właściwości. Wymagania wstępne: nie ma Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kierunkowych: Nadany symbol Opis efektu Pokrywane efekty kier. a) W zakresie wiedzy student: K1_W01 K1_W02 ma podstawową wiedzę o systemach transportowych oraz zna podstawowe zależności niezbędne do ich oceny, ma podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie planowania procesów transportowych, ich funkcjonowania oraz sporządzenia projektu obsługi transportowej dla wybranego regionu, przedsiębiorstwa, itp., K_W17++ K_W11++ K_W15++ K1_W03 ma wiedzę o najnowszych trendach rozwojowych systemów transportowych. K_W17++ b) W zakresie umiejętności student: K1_U01 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą systemów K_U01++ transportowych do oceny tych systemów, K_U11++ potrafi opracować projekt obsługi transportowej dla regionu czy K_U02++ K_U14++ K1_U02 przedsiębiorstwa, dokonać analizy porównawczej systemów transportowych ze względu na wybrane mierniki pracy oraz koszty, K_U15++ K_U16++ K_U17++ K1_U03 K1_K01 K1_K02 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do wyboru technologii przewozu dla danego ładunku ze względu na wybrane jego właściwości. c) W zakresie kompetencji społecznych student: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i poszerzania wiedzy w zakresie funkcjonowania systemów transportowych i ich roli w gospodarce, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną. Metody dydaktyczne: Wykład audytoryjny z wykorzystaniem metod audiowizualnych, ćwiczenia audytoryjne K_U11++ K_U12++ K_U14++ K_U15++ K_K01++ K_K04++ 7

8 Treści programowe: (Kolejno: wykładu, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń projektowych, laboratoriów itd.) Wykład: Ogólna charakterystyka systemów. Zdefiniowanie systemu transportowego. Transport w systemie społecznogospodarczym kraju, regionu i miasta. Klasyfikacja transportu, właściwości eksploatacyjne gałęzi transportowych. Mierniki pracy systemów transportowych. Charakterystyka elementów systemów transportowych. Projektowanie systemów transportowych osiedla, miasta, regionu, kraju; ocena systemów transportowych. Transport intermodalny, organizacja i technologia przewozów ładunków i osób. Model sieci transportowej. Elementy struktury. Wyznaczanie kosztu i przepustowości dróg dla gałęzi transportu. Dobór środków do zadań. Koordynacja przewozów z pracą punktów ładunkowych. Kierowanie przewozami. Służba dyspozytorska i eksploatacyjna. Transport wewnętrzny w zakładach i magazynach, elastyczne systemy transportu wybrane zagadnienia Ćwiczenia: Przykłady zapisu systemu transportowego - zadania. Przykłady powiązań (relacji) między elementami systemu transportowego. Model obsługi transportowej na przykładzie wybranego obszaru sieci transportowej. Przykłady odwzorowania struktury systemu transportowego. Zadania wyznaczania dróg dla danej struktury. Zadania wyznaczania podstawowych mierników oceny systemów transportowych. Zadania wyznaczania kosztu i przepustowości drogi. Przykłady wyznaczania dróg o minimalnym koszcie. Zadania wyboru technologii przewozu dla wybranej relacji przewozu Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Efekt K1_W01 K1_W03 K1_W02 K1_U01 K1_U02 Egzamin odpowiedź pisemna, ustna Metoda/ sposób weryfikacji Egzamin odpowiedź pisemna. Ocena zadań wykonanych przez studenta w domu, krótkie sprawdziany Kolokwium praca sprawdzająca. Wykonanie prostych zadań w trakcie ćwiczeń audytoryjnych Ocena zadań wykonanych przez studenta w domu K1_U03 Kolokwium praca sprawdzająca. Ocena zadań wykonanych przez studenta w domu K1_K01 Obserwacja aktywności na zajęciach K1_K02 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Semestr 1 Zaliczenie kolokwium sprawdzające; Semestr 2 Egzamin pisemny i ustny Ćwiczenia zaliczenie na podstawie oceny z: kolokwium oraz zadań wykonywanych podczas ćwiczeń audytoryjnych Warunkiem zaliczenia przedmiotu na 2 semestrze jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych, pod uwagę będzie brana ocena aktywności na zajęciach. Literatura obowiązkowa i uzupełniająca: A. Literatura podstawowa: 1. Jacyna M. (red.): System Logistyczny Polski Uwarunkowania techniczno-logistyczne komodalności transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012 r. 2. Jacyna M.: Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, skrypt, Warszawa 2009 r. 3. Rydzykowski W. Wojewódzka-Król W. (red.): Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 r. 4. Mindur L.(red.): Współczesne technologie transportowe, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2004 r. B. Literatura uzupełniająca: 1. Bąk Cz.: Systemy transportowe, Skrypt PK, Kraków 1986 r. 2. Dziadek S.: Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, PWN, Warszawa 1996 r. 3. Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki 8

9 Warszawskiej, Warszawa 2009 r. 4. Jacyna M. ( red.): The Logistics system of Poland and transport co-modality, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011 r. 5. Liberadzki B., Załoga E.: Innowacje w transporcie korzyści dla użytkownika, Wyd. WNUS 2010 r. Sylabus przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kierunek studiów: TRANSPORT Specjalność: Wszystkie Forma studiów: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Poziom studiów: 1 Studia inżynierskie Liczba punktów ECTS*: 4 Symbol: K14 Język nauczania: polski Semestr: VII Status przedmiotu: kierunkowy Forma zajęć: wykład i laboratorium Liczba godzin wykłady ćw.audytoryjne ćw.projektowe laboratoria w semestrze VII 30/ /18 Założenia i cele przedmiotu: Przedmiot ma na celu dogłębne poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów ochrony środowiska naturalnego i warunków życia ludzi. Pozwoli analizować stopień oddziaływań na środowisko naturalne i podejmować środki zaradcze. Wymagania wstępne: brak Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kierunkowych: Nadany symbol Opis efektu Pokrywane efekty kier. d) W zakresie wiedzy student: zna podstawy prawne dotyczące ochrony środowiska oraz jest K_W19+ K14_W01 świadomy zależności pomiędzy działalnością inżynierską a środowiskiem, K14_W02 e) W zakresie umiejętności student: K14_U01 posiada wiedzę na temat metod ograniczania negatywnego wpływu działalności inżynierskiej na środowisko. potrafi przeprowadzić badania mające na celu określenie negatywnego wpływu eksploatacji pojazdów na środowisko. f) W zakresie kompetencji społecznych student: rozumie potrzebę dalszego podnoszenia kwalifikacji i dokształcania K14_K01 się, rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera K14_K02 transportu na środowisko i jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Metody dydaktyczne: Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem metod prezentacji audiowizualnej. Laboratorium. K_W19+ K_U08++ K_U10++ K_U15+ K_K01++ K_K02++ 9

10 Treści programowe: (Kolejno: wykładu, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń projektowych, laboratoriów itd.) Wykład: Podstawy prawne ochrony środowiska, Podstawowe zależności między działalnością inżynierską a środowiskiem, Parametry określające stan środowiska, Przyczyny i skutki skażeń środowiska, Metody ograniczania wpływu skażeń i zanieczyszczeń, Wybrane aspekty ochrony wód, powietrza, ziemi, obiektów i ludzi, Problem odpadów przemysłowych, Problem utylizacji śmieci, Koszty zewnętrzne transportu i ich internalizacja. Laboratorium: Badania układów wydechowych pojazdów, Badania emisji toksyn przez pojazdy, Badania hałaśliwości pojazdów, Badania sygnałów dźwiękowych pojazdów, Badania materiałów wyciszeniowych. Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Efekt Metoda/ sposób weryfikacji K14_W01 K14_W02 Zaliczenie na ocenę. K14_U01 Sprawdziany wejściowe, kolokwium oraz obserwacja aktywności na zajęciach. K14_K01 Bieżąca obserwacja aktywności w trakcie semestru i podczas bezpośrednich kontaktów z K14_K02 nauczycielem. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej oceny z kolokwium, sprawdzianów wejściowych oraz oceny aktywności na zajęciach. Literatura obowiązkowa i uzupełniająca: C. Literatura podstawowa: 1. Gronowicz J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Politechnika Poznańska 2004 (wersja elektroniczna) 2. Merkisz J.: Wpływ motoryzacji na skażenie środowiska naturalnego, WSL Poznań, 1994r. D. Literatura uzupełniająca: 1. Sitka W.: Energochłonność ruchu samochodów, WNT Warszawa, 1997r. 2. Zielińska E. Lejda K.: Analiza i modelowanie procesów logistycznych w zapleczu technicznym transportu samochodowego w aspekcie problemów ekologicznych, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej Sylabus przedmiotu: Infrastruktura transportu Kierunek studiów: TRANSPORT Specjalność: Wszystkie Forma studiów: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Poziom studiów: 1 Studia inżynierskie Liczba punktów ECTS*: 5 Symbol: K11 Język nauczania: polski Semestr: III 10

11 Status przedmiotu: kierunkowy Forma zajęć : wykład i ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin Wykłady Ćw. audytoryjne Ćw. projektowe Laboratoria w semestrze III 45/27 30/ Założenia i cele przedmiotu: W wyniku zajęć student rozumie znaczenie infrastruktury transportu w realizacji procesów transportowych oraz zdobędzie umiejętności w zakresie podstaw projektowania, budowy oraz utrzymania wybranych elementów infrastruktury transportu. Wymagania wstępne: nie ma Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kierunkowych: Nadany Opis efektu symbol g) W zakresie wiedzy student: K11_W01 K11_W02 ma szczegółową wiedzę w zakresie podstaw projektowania, budowy, eksploatacji i cech użytkowych elementów infrastruktury transportu ma podstawową wiedzę w zakresie metod pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących urządzenia i systemy transportowe różnego typu, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kierowania i sterowania procesami ruchu K11_W03 w wybranych elementach infrastruktury transportu. h) W zakresie umiejętności student: potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania wybranych K11_U01 elementów infrastruktury transportu oraz potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne, K11_U02 K11_U03 K11_K01 K11_K02 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować prosty obiekt infrastruktury transportu oraz system typowy dla zagadnień transportowych, używając właściwych metod i technik, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł. i) W zakresie kompetencji społecznych student: ma świadomość skutków działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływu na środowisko, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole. Metody dydaktyczne: Wykład audytoryjny z wykorzystaniem metod audiowizualnych, ćwiczenia audytoryjne Pokrywane efekty kier. K_W12+++ K_W10++ K_W14++ K_U06++ K_U11++ K_U02++ K_U09++ K_U14++ K_U15++ K_U01 ++ K_U11+ K_U13 + K_U16 + K_U18 + K_K02++ K_K04++ Treści programowe: (Kolejno: wykładu, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń projektowych, laboratoriów itd.) Wykład: Rodzaje transportu. Podstawowe własności infrastruktury transportu. Infrastruktura transportu w zagospodarowaniu przestrzennym. Rozwój sieci transportowej - korytarze transportowe, aspekty środowiskowe. Infrastruktura liniowa transportu drogowego. Pas drogowy i jego elementy. Charakterystyka techniczno-użytkowa dróg. Układ geometryczny drogi w planie oraz w przekrojach podłużnym i poprzecznym. Skrzyżowania dróg. Konstrukcja jezdni drogowej. Zagadnienia widoczności drogi. Linie i tory kolejowe - podziały na kategorie i klasy. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju sieci kolejowej, linie kolejowe o znaczeniu 11

12 międzynarodowym objęte umowami AGC i AGTC. Infrastruktura drogi kolejowej kształtowanie układu i profilu drogi kolejowej. Kolejowe budowle inżynieryjne. Koleje dużych prędkości. Infrastruktura transportu miejskiego drogi miejskie ulice, skrzyżowania ulic. Infrastruktura transportu lotniczego ruch lotniczy i jego organizacja. Infrastruktura portów lotniczych. Infrastruktura transportu wodnego klasyfikacja i parametry drogi wodnej śródlądowej. Porty morskie, jako element punktowej infrastruktury transportu morskiego. Infrastruktura transportu intermodalnego terminale i centra logistyczne. Ćwiczenia audytoryjne: Rozwój sieci transportowych w wybranych krajach Unii Europejskiej przykłady, prezentacje i analiza w zakresie ich wpływu na rozwój systemów transportowych. Natężenie miarodajne i średnie natężenia miarodajne ruchu w transporcie drogowym dla zadanych danych i wybranych dróg transportu samochodowego. Wpływ parametrów infrastruktury transportu na realizacje procesów transportowych przykłady obliczeniowe dla różnych parametrów wejściowych charakteryzujących infrastrukturę transportu. Przekrój poprzeczny drogi dla wybranych parametrów przykłady obliczeniowe. Wybrane elementy terminala przeładunkowego transportu intermodalnego zasady projektowania terminala, jako elementu infrastruktury punktowej transportu. Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Efekt K11_W01 K11_W02 K11_W03 K11_U01 K11_U02 K11_U03 K11_K01 Egzamin odpowiedź pisemna, ustna Metoda/ sposób weryfikacji Egzamin odpowiedź pisemna. Wykonanie zadań w trakcie ćwiczeń audytoryjnych Prezentacja multimedialna przygotowana w ramach pracy własnej i prezentowana podczas ćwiczeń Kolokwium praca sprawdzająca. Wykonanie prostych zadań w trakcie ćwiczeń audytoryjnych Prezentacja multimedialna przygotowana w ramach pracy własnej i prezentowana podczas ćwiczeń Egzamin odpowiedź pisemna, ustna K11_K02 Prezentacja multimedialna przygotowana w ramach pracy własnej i prezentowana podczas ćwiczeń Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Semestr 3 Egzamin pisemny i ustny Ćwiczenia zaliczenie na podstawie oceny z: kolokwium, przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych Literatura obowiązkowa i uzupełniająca: E. Literatura podstawowa: 1. Jacyna M. (red.): System Logistyczny Polski Uwarunkowania techniczno-logistyczne komodalności transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012 r. 2. Karbowiak H.: Podstawy infrastruktury transportu, Wydawnictwo WSzHE w Łodzi, Łódź 2009 r. 3. Towpik K.: Infrastruktura transportu kolejowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009 r. 4. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu samochodowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 r. 5. Towpik K.: Koleje dużych prędkości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012 r. F. Literatura uzupełniająca: 1. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R.: Infrastruktura Transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008 r. 12

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 20/2014

Zapytanie ofertowe nr 20/2014 Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 61-517 Poznań Poznań, 20 listopada 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 20/2014 Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. efektywności energetycznej - w

Bardziej szczegółowo