Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 6/2015"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego pomocniczych materiałów e-learningowych do przedmiotów realizowanych na kierunku transport tj.: Systemy transportowe; Środki transportu; Infrastruktura transportu; Logistyka; Ochrona środowiska w transporcie w ramach projektu POKL 4.3 realizowanego przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej, w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadania wynikające z realizacji umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Wprowadzenie: 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia roku Prawo zamówień publicznych (t.j.:dz.u.z 2007 roku nr 233,poz.1655 z późn.zm). Postępowanie udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności, przejrzystości, bezstronności i obiektywności. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. III. Dane zamawiającego: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H.Chodkowskiej Ul. Jagiellońska 82f, Warszawa Osoba do kontaktu: Krzysztof Półtorak Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przygotowanie kontentu merytorycznego pomocniczych materiałów e-learningowych do przedmiotów realizowanych na kierunku transport tj. : a. Systemy transportowe b. Środki transportu c. Infrastruktura transportu d. Logistyka e. Ochrona środowiska w transporcie. 2. Zakres merytoryczny przygotowanego kontentu do każdego z ww. przedmiotów winien zawierać się w zakresie określonym przez wyciąg z sylabusa danego przedmiotu dołączony do niniejszego zapytania (załącznik 4). 3. Każdy kontent powinien zawierać materiały do co najmniej 60 ekranów. Co najmniej połowa ekranów powinna zawierać ilustracje w formie wykresów, tabel, rysunków, zdjęć lub animacji. Każdy kontent winien składać się z co najmniej 3 części kończących się quizem po 10 pytań oceniającym opanowanie materiału i warunkującym przejście do dalszej nauki. Ekrany zawierające quizy nie będą wliczane do ogólnej liczby ekranów. 4. Wycena obejmuje następujące składniki łącznie: opracowanie koncepcji merytorycznej materiałów, przygotowanie szczegółowego kontentu do poszczególnych ekranów, przygotowanie pytań do quizów oraz współpracę ze specjalistą w zakresie realizacji technicznej. 5. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. 6. Termin wykonania: r. 7. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy: CPV: Usługi szkolnictwa wyższego CPV: Usługi e-learning 8. Informacja na temat składania ofert częściowych i wariantowych: Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. Wykonawca przewiduje możliwość składania ofert częściowych. IV. Termin realizacji oraz sposób rozliczenia zamówienia: 1

2 Realizacja przedmiotu zamówienia do r. Płatność realizowana będzie na podstawie rachunku z 30-dniowym terminem płatności, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu płatności w przypadku opóźnień w przekazaniu środków publicznych na realizację projektu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. V. Warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia tj: Stopień naukowy co najmniej doktora. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej z zakresu przedmiotu zamówienia lub zbliżonego. c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w punkcie 1 jeżeli wykonawca wypełni i złoży oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2). 3. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL beneficjent (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej) nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe bądź osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Uczelni Techniczno-Handlowe im. H. Chodkowskiej lub osobami wykonującymi w imieniu Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na: a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący braku powiązań osobowych i kapitałowych, jeżeli osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy złoży stosowne oświadczenie (załącznik nr 3). VI. VII. Sposób przygotowania oferty: 1. Oferta powinna zawierać kompletnie wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz oferty Załącznik numer Załącznik numer 2 (oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia podpisany/wypełniony przez osobę upoważnioną). 3. Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem-załącznik numer 3; 4. Oferta cenowa powinna być złożona w polskiej walucie (PLN). Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty stanowiącej kwotę uwzględniające wszystkie składowe ceny końcowej. 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania w formie pisemnej wraz z podpisem osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją Oferta na zapytanie ofertowe nr 6/2015. Kryteria oceny ofert: 100% cena zostanie wybrana cena najniższa. 2

3 VIII. IX. Miejsce i termin założenia oferty: 1. Ofertę należy dostarczyć do dnia r. do godziny 16:00 do Zamawiającego osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). 2. Oferty należy dostarczyć na adres: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej Kampus Jagiellońska Warszawa, ul. Jagiellońska Oferty dostarczone do Zamawiającego po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Procedura wyboru ofert: 1. O wyborze Zamawiający poinformuje drogą mailową na adres wskazany w formularzu oferty, w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia naboru ofert. 2. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. 3. W przypadku, gdy wszystkie oferty przewyższać będą zaplanowany budżet na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z oferentem z pierwszego miejsca zestawienia ofert, które miałoby na celu zmniejszenie kwoty zamówienia do akceptowalnego poziomu. 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone oferty otrzymały taką sama ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawca składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już ofertach. 5. Przed zawarciem umowy Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej w szczególności, jeżeli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegające od cen rynkowych. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ostateczną ofertę w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia negocjacji. Przebieg negocjacji jest odnotowany stosowną informacją w protokole. 6. Każdy Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 7. Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostały wysłane oferty i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej uczelni, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. X. Dodatkowe informacje: Jeśli podmiot, który został wybrany uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Podmiot składający ofertę jest z nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Załączniki: 1 - Formularz Oferty 2 - Spełnienie warunków w postępowaniu 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 4 - Sylabusy 3

4 Załącznik nr 1 Formularz oferty na zapytanie 6/2015 I. Nazwa i adres Wykonawcy Imię i Nazwisko Wykonawcy:... Adres Wykonawcy: Tel. Wykonawcy.:.. Adres Wykonawcy II. Nazwa i adres Zamawiającego Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H.Chodkowskiej Warszawa, ul. Jagiellońska 82f W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania kontentu merytorycznego pomocniczych materiałów e-learningowych do przedmiotów realizowanych na kierunku transport tj.: Systemy transportowe; Środki transportu; Infrastruktura transportu; Logistyka; Ochrona środowiska w transporcie w ramach projektu POKL 4.3 Profesjonalne kadry dla sektora logistyki. Program rozwojowy w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie realizowanym przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej, w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oferuję realizację działania/ń, szczegółowo opisanych w zapytaniu: Systemy transportowe; Cena brutto. PLN; słownie złotych: Środki transportu; Cena brutto. PLN; słownie złotych: Infrastruktura transportu; Cena brutto. PLN; słownie złotych: Logistyka; Cena brutto. PLN; słownie złotych: Ochrona środowiska w transporcie Cena brutto. PLN; słownie złotych: Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym i załącznikami, nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem/am informacje niezbędne do przygotowania oferty; w cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia; wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe; w przypadku udzielenia mi zamówienia zawrę umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; uważam się związany z niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert; zamówienie zrealizuję w terminach określonych w zapytaniu ofertowym; wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.. Miejscowość, data.. podpis osoby upoważnionej 4

5 Załącznik nr 2 Nazwa Wykonawcy:... NIP, REGON Wykonawcy:. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu 6/2015 (przygotowanie kontentu merytorycznego pomocniczych materiałów e-learningowych do przedmiotów realizowanych na kierunku transport tj.: Systemy transportowe; Środki transportu; Infrastruktura transportu; Logistyka; Ochrona środowiska w transporcie) Jako Wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia oświadczam, że: Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędnego do wykonywania zamówienia tj: Posiadany stopień naukowy... LP. Daty prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przedmiotu zamówienia lub zbliżonego (w formacie msc/rok) Nazwa przedmiotu z zakresu przedmiotu zamówienia lub zbliżonego. Nazwa Uczelni Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:. Miejscowość, data.. podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 5

6 Załącznik 3 Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy:. NIP Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca oświadcza, w odpowiedzi za zapytanie 6/2015 (przygotowanie kontentu merytorycznego pomocniczych materiałów e-learningowych do przedmiotów realizowanych na kierunku transport tj.: Systemy transportowe; Środki transportu; Infrastruktura transportu; Logistyka; Ochrona środowiska w transporcie) w ramach projektu POKL 4.3 Profesjonalne kadry dla sektora logistyki. Program rozwojowy w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie realizowanego w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe, bądź osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Uczelnią Techniczno- Handlową im. H. Chodkowskiej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej lub osobami wykonującymi w imieniu Uczelni Techniczno- Handlowej im. H. Chodkowskiej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Miejscowość, data.. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 6

7 Załącznik 4 SYLABUSY Sylabus przedmiotu: Systemy transportowe Kierunek studiów: TRANSPORT Specjalność: Wszystkie Forma studiów: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Poziom studiów: 1 Studia inżynierskie Liczba punktów ECTS*: 8 Symbol: K1 Język nauczania: polski Semestr: I i II sem. I: 3 sem. II: 5 Status przedmiotu: kierunkowy Forma zajęć : wykłady i ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin Wykłady Ćw. Ćw. Laboratoria audytoryjne projektowe w semestrze I 30/ w semestrze II 30/18 30/ Założenia i cele przedmiotu: Po zakończeniu zajęć student powinien posiadać wiedze i umiejętności pozwalające na dokonanie analizy systemów transportowych, opracowanie projektu obsługi transportowej dla regionu czy przedsiębiorstwa, w tym dokonanie analizy porównawczej systemów transportowych ze względu na wybrane mierniki pracy oraz koszty danej gałęzi transportu. Ponadto student powinien posiadać wiedzę pozwalającą na określenie technologii przewozu dla danego ładunku ze względu na wybrane jego właściwości. Wymagania wstępne: nie ma Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kierunkowych: Nadany symbol Opis efektu Pokrywane efekty kier. a) W zakresie wiedzy student: K1_W01 K1_W02 ma podstawową wiedzę o systemach transportowych oraz zna podstawowe zależności niezbędne do ich oceny, ma podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie planowania procesów transportowych, ich funkcjonowania oraz sporządzenia projektu obsługi transportowej dla wybranego regionu, przedsiębiorstwa, itp., K_W17++ K_W11++ K_W15++ K1_W03 ma wiedzę o najnowszych trendach rozwojowych systemów transportowych. K_W17++ b) W zakresie umiejętności student: K1_U01 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą systemów K_U01++ transportowych do oceny tych systemów, K_U11++ potrafi opracować projekt obsługi transportowej dla regionu czy K_U02++ K_U14++ K1_U02 przedsiębiorstwa, dokonać analizy porównawczej systemów transportowych ze względu na wybrane mierniki pracy oraz koszty, K_U15++ K_U16++ K_U17++ K1_U03 K1_K01 K1_K02 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do wyboru technologii przewozu dla danego ładunku ze względu na wybrane jego właściwości. c) W zakresie kompetencji społecznych student: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i poszerzania wiedzy w zakresie funkcjonowania systemów transportowych i ich roli w gospodarce, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną. Metody dydaktyczne: Wykład audytoryjny z wykorzystaniem metod audiowizualnych, ćwiczenia audytoryjne K_U11++ K_U12++ K_U14++ K_U15++ K_K01++ K_K04++ 7

8 Treści programowe: (Kolejno: wykładu, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń projektowych, laboratoriów itd.) Wykład: Ogólna charakterystyka systemów. Zdefiniowanie systemu transportowego. Transport w systemie społecznogospodarczym kraju, regionu i miasta. Klasyfikacja transportu, właściwości eksploatacyjne gałęzi transportowych. Mierniki pracy systemów transportowych. Charakterystyka elementów systemów transportowych. Projektowanie systemów transportowych osiedla, miasta, regionu, kraju; ocena systemów transportowych. Transport intermodalny, organizacja i technologia przewozów ładunków i osób. Model sieci transportowej. Elementy struktury. Wyznaczanie kosztu i przepustowości dróg dla gałęzi transportu. Dobór środków do zadań. Koordynacja przewozów z pracą punktów ładunkowych. Kierowanie przewozami. Służba dyspozytorska i eksploatacyjna. Transport wewnętrzny w zakładach i magazynach, elastyczne systemy transportu wybrane zagadnienia Ćwiczenia: Przykłady zapisu systemu transportowego - zadania. Przykłady powiązań (relacji) między elementami systemu transportowego. Model obsługi transportowej na przykładzie wybranego obszaru sieci transportowej. Przykłady odwzorowania struktury systemu transportowego. Zadania wyznaczania dróg dla danej struktury. Zadania wyznaczania podstawowych mierników oceny systemów transportowych. Zadania wyznaczania kosztu i przepustowości drogi. Przykłady wyznaczania dróg o minimalnym koszcie. Zadania wyboru technologii przewozu dla wybranej relacji przewozu Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Efekt K1_W01 K1_W03 K1_W02 K1_U01 K1_U02 Egzamin odpowiedź pisemna, ustna Metoda/ sposób weryfikacji Egzamin odpowiedź pisemna. Ocena zadań wykonanych przez studenta w domu, krótkie sprawdziany Kolokwium praca sprawdzająca. Wykonanie prostych zadań w trakcie ćwiczeń audytoryjnych Ocena zadań wykonanych przez studenta w domu K1_U03 Kolokwium praca sprawdzająca. Ocena zadań wykonanych przez studenta w domu K1_K01 Obserwacja aktywności na zajęciach K1_K02 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Semestr 1 Zaliczenie kolokwium sprawdzające; Semestr 2 Egzamin pisemny i ustny Ćwiczenia zaliczenie na podstawie oceny z: kolokwium oraz zadań wykonywanych podczas ćwiczeń audytoryjnych Warunkiem zaliczenia przedmiotu na 2 semestrze jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych, pod uwagę będzie brana ocena aktywności na zajęciach. Literatura obowiązkowa i uzupełniająca: A. Literatura podstawowa: 1. Jacyna M. (red.): System Logistyczny Polski Uwarunkowania techniczno-logistyczne komodalności transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012 r. 2. Jacyna M.: Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, skrypt, Warszawa 2009 r. 3. Rydzykowski W. Wojewódzka-Król W. (red.): Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 r. 4. Mindur L.(red.): Współczesne technologie transportowe, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2004 r. B. Literatura uzupełniająca: 1. Bąk Cz.: Systemy transportowe, Skrypt PK, Kraków 1986 r. 2. Dziadek S.: Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, PWN, Warszawa 1996 r. 3. Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki 8

9 Warszawskiej, Warszawa 2009 r. 4. Jacyna M. ( red.): The Logistics system of Poland and transport co-modality, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011 r. 5. Liberadzki B., Załoga E.: Innowacje w transporcie korzyści dla użytkownika, Wyd. WNUS 2010 r. Sylabus przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kierunek studiów: TRANSPORT Specjalność: Wszystkie Forma studiów: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Poziom studiów: 1 Studia inżynierskie Liczba punktów ECTS*: 4 Symbol: K14 Język nauczania: polski Semestr: VII Status przedmiotu: kierunkowy Forma zajęć: wykład i laboratorium Liczba godzin wykłady ćw.audytoryjne ćw.projektowe laboratoria w semestrze VII 30/ /18 Założenia i cele przedmiotu: Przedmiot ma na celu dogłębne poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów ochrony środowiska naturalnego i warunków życia ludzi. Pozwoli analizować stopień oddziaływań na środowisko naturalne i podejmować środki zaradcze. Wymagania wstępne: brak Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kierunkowych: Nadany symbol Opis efektu Pokrywane efekty kier. d) W zakresie wiedzy student: zna podstawy prawne dotyczące ochrony środowiska oraz jest K_W19+ K14_W01 świadomy zależności pomiędzy działalnością inżynierską a środowiskiem, K14_W02 e) W zakresie umiejętności student: K14_U01 posiada wiedzę na temat metod ograniczania negatywnego wpływu działalności inżynierskiej na środowisko. potrafi przeprowadzić badania mające na celu określenie negatywnego wpływu eksploatacji pojazdów na środowisko. f) W zakresie kompetencji społecznych student: rozumie potrzebę dalszego podnoszenia kwalifikacji i dokształcania K14_K01 się, rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera K14_K02 transportu na środowisko i jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Metody dydaktyczne: Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem metod prezentacji audiowizualnej. Laboratorium. K_W19+ K_U08++ K_U10++ K_U15+ K_K01++ K_K02++ 9

10 Treści programowe: (Kolejno: wykładu, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń projektowych, laboratoriów itd.) Wykład: Podstawy prawne ochrony środowiska, Podstawowe zależności między działalnością inżynierską a środowiskiem, Parametry określające stan środowiska, Przyczyny i skutki skażeń środowiska, Metody ograniczania wpływu skażeń i zanieczyszczeń, Wybrane aspekty ochrony wód, powietrza, ziemi, obiektów i ludzi, Problem odpadów przemysłowych, Problem utylizacji śmieci, Koszty zewnętrzne transportu i ich internalizacja. Laboratorium: Badania układów wydechowych pojazdów, Badania emisji toksyn przez pojazdy, Badania hałaśliwości pojazdów, Badania sygnałów dźwiękowych pojazdów, Badania materiałów wyciszeniowych. Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Efekt Metoda/ sposób weryfikacji K14_W01 K14_W02 Zaliczenie na ocenę. K14_U01 Sprawdziany wejściowe, kolokwium oraz obserwacja aktywności na zajęciach. K14_K01 Bieżąca obserwacja aktywności w trakcie semestru i podczas bezpośrednich kontaktów z K14_K02 nauczycielem. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej oceny z kolokwium, sprawdzianów wejściowych oraz oceny aktywności na zajęciach. Literatura obowiązkowa i uzupełniająca: C. Literatura podstawowa: 1. Gronowicz J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Politechnika Poznańska 2004 (wersja elektroniczna) 2. Merkisz J.: Wpływ motoryzacji na skażenie środowiska naturalnego, WSL Poznań, 1994r. D. Literatura uzupełniająca: 1. Sitka W.: Energochłonność ruchu samochodów, WNT Warszawa, 1997r. 2. Zielińska E. Lejda K.: Analiza i modelowanie procesów logistycznych w zapleczu technicznym transportu samochodowego w aspekcie problemów ekologicznych, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej Sylabus przedmiotu: Infrastruktura transportu Kierunek studiów: TRANSPORT Specjalność: Wszystkie Forma studiów: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Poziom studiów: 1 Studia inżynierskie Liczba punktów ECTS*: 5 Symbol: K11 Język nauczania: polski Semestr: III 10

11 Status przedmiotu: kierunkowy Forma zajęć : wykład i ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin Wykłady Ćw. audytoryjne Ćw. projektowe Laboratoria w semestrze III 45/27 30/ Założenia i cele przedmiotu: W wyniku zajęć student rozumie znaczenie infrastruktury transportu w realizacji procesów transportowych oraz zdobędzie umiejętności w zakresie podstaw projektowania, budowy oraz utrzymania wybranych elementów infrastruktury transportu. Wymagania wstępne: nie ma Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kierunkowych: Nadany Opis efektu symbol g) W zakresie wiedzy student: K11_W01 K11_W02 ma szczegółową wiedzę w zakresie podstaw projektowania, budowy, eksploatacji i cech użytkowych elementów infrastruktury transportu ma podstawową wiedzę w zakresie metod pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących urządzenia i systemy transportowe różnego typu, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kierowania i sterowania procesami ruchu K11_W03 w wybranych elementach infrastruktury transportu. h) W zakresie umiejętności student: potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania wybranych K11_U01 elementów infrastruktury transportu oraz potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne, K11_U02 K11_U03 K11_K01 K11_K02 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować prosty obiekt infrastruktury transportu oraz system typowy dla zagadnień transportowych, używając właściwych metod i technik, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł. i) W zakresie kompetencji społecznych student: ma świadomość skutków działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływu na środowisko, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole. Metody dydaktyczne: Wykład audytoryjny z wykorzystaniem metod audiowizualnych, ćwiczenia audytoryjne Pokrywane efekty kier. K_W12+++ K_W10++ K_W14++ K_U06++ K_U11++ K_U02++ K_U09++ K_U14++ K_U15++ K_U01 ++ K_U11+ K_U13 + K_U16 + K_U18 + K_K02++ K_K04++ Treści programowe: (Kolejno: wykładu, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń projektowych, laboratoriów itd.) Wykład: Rodzaje transportu. Podstawowe własności infrastruktury transportu. Infrastruktura transportu w zagospodarowaniu przestrzennym. Rozwój sieci transportowej - korytarze transportowe, aspekty środowiskowe. Infrastruktura liniowa transportu drogowego. Pas drogowy i jego elementy. Charakterystyka techniczno-użytkowa dróg. Układ geometryczny drogi w planie oraz w przekrojach podłużnym i poprzecznym. Skrzyżowania dróg. Konstrukcja jezdni drogowej. Zagadnienia widoczności drogi. Linie i tory kolejowe - podziały na kategorie i klasy. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju sieci kolejowej, linie kolejowe o znaczeniu 11

12 międzynarodowym objęte umowami AGC i AGTC. Infrastruktura drogi kolejowej kształtowanie układu i profilu drogi kolejowej. Kolejowe budowle inżynieryjne. Koleje dużych prędkości. Infrastruktura transportu miejskiego drogi miejskie ulice, skrzyżowania ulic. Infrastruktura transportu lotniczego ruch lotniczy i jego organizacja. Infrastruktura portów lotniczych. Infrastruktura transportu wodnego klasyfikacja i parametry drogi wodnej śródlądowej. Porty morskie, jako element punktowej infrastruktury transportu morskiego. Infrastruktura transportu intermodalnego terminale i centra logistyczne. Ćwiczenia audytoryjne: Rozwój sieci transportowych w wybranych krajach Unii Europejskiej przykłady, prezentacje i analiza w zakresie ich wpływu na rozwój systemów transportowych. Natężenie miarodajne i średnie natężenia miarodajne ruchu w transporcie drogowym dla zadanych danych i wybranych dróg transportu samochodowego. Wpływ parametrów infrastruktury transportu na realizacje procesów transportowych przykłady obliczeniowe dla różnych parametrów wejściowych charakteryzujących infrastrukturę transportu. Przekrój poprzeczny drogi dla wybranych parametrów przykłady obliczeniowe. Wybrane elementy terminala przeładunkowego transportu intermodalnego zasady projektowania terminala, jako elementu infrastruktury punktowej transportu. Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Efekt K11_W01 K11_W02 K11_W03 K11_U01 K11_U02 K11_U03 K11_K01 Egzamin odpowiedź pisemna, ustna Metoda/ sposób weryfikacji Egzamin odpowiedź pisemna. Wykonanie zadań w trakcie ćwiczeń audytoryjnych Prezentacja multimedialna przygotowana w ramach pracy własnej i prezentowana podczas ćwiczeń Kolokwium praca sprawdzająca. Wykonanie prostych zadań w trakcie ćwiczeń audytoryjnych Prezentacja multimedialna przygotowana w ramach pracy własnej i prezentowana podczas ćwiczeń Egzamin odpowiedź pisemna, ustna K11_K02 Prezentacja multimedialna przygotowana w ramach pracy własnej i prezentowana podczas ćwiczeń Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Semestr 3 Egzamin pisemny i ustny Ćwiczenia zaliczenie na podstawie oceny z: kolokwium, przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych Literatura obowiązkowa i uzupełniająca: E. Literatura podstawowa: 1. Jacyna M. (red.): System Logistyczny Polski Uwarunkowania techniczno-logistyczne komodalności transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012 r. 2. Karbowiak H.: Podstawy infrastruktury transportu, Wydawnictwo WSzHE w Łodzi, Łódź 2009 r. 3. Towpik K.: Infrastruktura transportu kolejowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009 r. 4. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu samochodowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 r. 5. Towpik K.: Koleje dużych prędkości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012 r. F. Literatura uzupełniająca: 1. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R.: Infrastruktura Transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008 r. 12

13 2. Jakubowski L. Technologia prac ładunkowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003 r. 3. Kwaśniowski S., Nowakowski T., Zając M.: Transport intermodalny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008 r. Sylabus przedmiotu: Środki transportu Kierunek studiów: TRANSPORT Specjalność: Wszystkie Forma studiów: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Poziom studiów: 1 Studia inżynierskie Liczba punktów ECTS*: 3 Symbol: K10 Język nauczania: polski Semestr: VI Status przedmiotu: kierunkowy Forma zajęć: wykład i ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin wykłady ćw.audytoryjne ćw.projektowe laboratoria w semestrze VI 45/27 30/ w semestrze Założenia i cele przedmiotu: W wyniku zajęć student opanuje podstawy projektowania środków transportowych i doboru ich dla różnych warunków stosowania. Wymagania wstępne: brak Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kierunkowych: Nadany symbol Opis efektu Pokrywane efekty kier. j) W zakresie wiedzy student: K10_W01 posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu środków transportu, K_W11++ K_W12+ K_W15+ K10_W02 k) W zakresie umiejętności student: K10_U01 K10_K01 K10_K02 ma podstawy niezbędne do dokonania charakterystyki i klasyfikacji środków transportu. potrafi dokonać klasyfikacji środków transportu, scharakteryzować ich parametry techniczno-eksploatacyjne i układy konstrukcyjne. l) W zakresie kompetencji społecznych student: rozumie potrzebę dalszego podnoszenia kwalifikacji i dokształcania się, jest świadomy roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. Metody dydaktyczne: Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem metod prezentacji audiowizualnej. Ćwiczenia audytoryjne. Treści programowe: (Kolejno: wykładu, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń projektowych, laboratoriów itd.) Wykład: K_W11++ K_W12+ K_W15+ K_U11++ K_U18+ K_K01++ K_K06+ Ogólna charakterystyka i klasyfikacja środków transportowych, Właściwości funkcjonalne i podstawowe parametry techniczno eksploatacyjne środków 13

14 transportowych, Podstawowe węzły, mechanizmy i zespoły środków transportowych, Źródła napędu, układy przeniesienia napędu, Rodzaje, budowa i działanie środków transportu wewnętrznego, Pojazdy lądowe szynowe, drogowe, Pojazdy dla transportu miejskiego i aglomeracyjnego, Charakterystyka i klasyfikacja pojazdów mechanicznych - budowa i podstawowe pomiary technicznoeksploatacyjne, Charakterystyka, klasyfikacja, podstawowe parametry techniczne, ogólny układ konstrukcyjny obiektów pływających i statków powietrznych, Niekonwencjonalne środki transportu, Elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne instalacje w pojazdach, Standaryzacja i unifikacja w budowie środków transport, Tendencje w rozwoju nowoczesnych środków transportu, Ekologiczne aspekty produkcji i eksploatacji pojazdów. Ćwiczenia: Oznaczenia pojazdów, Przegląd konkretnych konstrukcji pojazdów, Obliczenia trakcyjne pojazdów. Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Efekt Metoda/ sposób weryfikacji K10_W01 K10_W02 Egzamin pisemny. K10_U01 Kolokwium oraz obserwacja aktywności na zajęciach. K10_K01 Bieżąca obserwacja aktywności w trakcie semestru i podczas bezpośrednich kontaktów z K10_K02 nauczycielem. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej oceny z kolokwium oraz oceny aktywności na zajęciach. Literatura obowiązkowa i uzupełniająca: G. Literatura podstawowa: 1. Romaniszyn Z., Wolfram T.: Nowoczesny tabor szynowy, Kraków Rydzykowski W., Transport, Warszawa Uzdowski M., Abramek K., Gorczyński K.: Pojazdy samochodowe Eksploatacja techniczna i naprawa, WKiŁ Warszawa 2003 H. Literatura uzupełniająca: 1. Wicher J.: Pojazdy samochodowe Bezpieczeństwo samochodów i ruchu, Warszawa Mindur L. (red.): Technologie transportowe XXI wieku, Warszawa 2008 Sylabus przedmiotu: Logistyka Kierunek studiów: TRANSPORT Specjalność: Forma studiów: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE 14

15 Wszystkie Poziom studiów: 1 Studia inżynierskie Liczba punktów ECTS*: 8 Symbol: K13 Język nauczania: polski Semestr: I Status przedmiotu: kierunkowy Forma zajęć : wykłady i ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin wykłady ćw.audytoryjne ćw.projektowe laboratoria w semestrze I 30/24 30/ Założenia i cele przedmiotu: Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi logistyki. W wyniku przyswojonej wiedzy student powinien umieć określać i interpretować podstawowe procesy logistyczne. Praktycznym aspektem jest znajomość i umiejętność zastosowania podstawowych metod stosowanych w logistyce. Przedmiot stanowi podstawę dla innych przedmiotów kierunkowych. Wymagania wstępne: nie ma Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kierunkowych: Nadany Opis efektu symbol m) W zakresie wiedzy student: K13_W01 K13_W02 ma podstawową wiedzę na temat istoty i zakresu logistyki. Student zna metody ilościowe stosowane w logistyce, zna pojęcia procesu i systemu logistycznego/transportowego przedsiębiorstwa, potrafi określić fazowy i funkcjonalny podział. Pokrywane efekty kier. K_W16++ K_W15+ n) W zakresie umiejętności student: potrafi (zarówno indywidualnie jak i w zespole) pozyskać informacje z K13_U01 różnych źródeł. Ponadto umie ocenić i zastosować analitycznie wybrane metody ilościowe stosowane w logistyce przedsiębiorstw, K13_U02 K13_K01 potrafi przy zastosowaniu dostępnych technik przygotować i wygłosić prezentację na zadany temat z logistyki i transportu. o) W zakresie kompetencji społecznych student: potrafi pracować indywidualnie i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role. Metody dydaktyczne: Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. K_U01+ K_U02+ K_U04+ K_U13+ K_K01+ K_K05+ K_K06++ Treści programowe: (Kolejno: wykładu, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń projektowych, laboratoriów itd.) Wykład: 1. Istota i koncepcje rozwoju logistyki. Źródłosłów terminu logistyka. Etapy rozwoju logistyki. Procesy logistyczne. Podział fazowy i funkcjonalny logistyki w przedsiębiorstwie. 2. Łańcuch dostaw. Przegląd definicji dotyczących łańcucha dostaw. Charakterystyka łańcucha dostaw. Rodzaje przepływów istniejących w łańcuchu dostaw. Rodzaje łańcuchów dostaw. 3. System logistyczny przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym. Pojęcie systemu. Analiza systemu logistycznego przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Systemy logistyczne przedsiębiorstw: handlowych, produkcyjnych i usługowych. 4. Logistyka zaopatrzenia. Globalne trendy wpływające na branżę TSL. Pojęcie i sposoby zaopatrzenia. Procesy realizowane w sferze zaopatrzenia. 5. Logistyka produkcji. Istota i zakres logistyki produkcji. Procesy produkcyjne i wytwórcze. Charakterystyka linii produkcyjnych. Ciągłe procesy produkcyjne. Produkcja jednostkowa, seryjna i stacjonarna. Hybrydowe procesy produkcyjne. 6. Logistyka dystrybucji. Istota i zakres logistyki dystrybucji. Dystrybucja intensywna, selektywna, 15

16 ekskluzywna i wyłączna. Kanały dystrybucji podstawowe parametry. 7. Infrastruktura magazynowa. Definicja, funkcje i rodzaje magazynów. Układy technologiczne. Wyposażenie magazynów. 8. Transport w logistyce. Pojęcie i kryteria klasyfikacji transportu. Wady i zalety poszczególnych gałęzi transportu. Infrastruktura liniowa i punktowa transportu. 9. Spedycja wiadomości podstawowe. Pojęcie i zakres działalności spedycyjnej. Kryteria klasyfikacji spedycji. Podstawowa dokumentacja spedycyjna. 10. Ekologistyka. Odpady- definicja i kryteria klasyfikacji. Problematyka dotycząca odpadów w Polsce. Istota i zakres ekologistyki. Unieszkodliwianie, odzysk i recykling-definicje i przykłady. Procesy wstępnej i wtórnej obróbki odpadów. Ćwiczenia: 1. Logistyka zaopatrzenia. Kwalifikacja i ocena dostawców. Ekonomiczna wielkość zamówienia z rabatami i bez rabatów cenowych. 2. Logistyka produkcji. Planowanie potrzeb materiałowych (MRP) dla wyrobów o strukturze zwykłej oraz modułowej. 3. Logistyka dystrybucji. Planowanie potrzeb dystrybucyjnych (DRP) dla wyrobów nietrwałych. Planowanie potrzeb dystrybucyjnych (DRP) w przypadku ustalonej pojemności magazynu. 4. Problemy logistyczne związane z wyznaczaniem parametrów dotyczących organizacji i wyposażenia magazynów. Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Efekt Metoda/ sposób weryfikacji K13_W01 Sprawdzian w formie pisemnej pod koniec semestru. K13_W02 K13_U01 Sprawdzian w formie zadań rachunkowych K13_U02 Obserwacja aktywności na zajęciach w czasie realizacji zadań indywidualnych i wystąpień K13_K01 zbiorowych. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Przedmiot kończy się egzaminem. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń, która stanowi średnią ocen ze sprawdzianów oraz oceny aktywności na zajęciach. Literatura obowiązkowa i uzupełniająca: I. Literatura podstawowa: 1. Szymczak M. (red.), Decyzje logistyczne z Excelem, Difin, Warszawa Krawczyk S. (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011, cz. 1 i 2 3. Kisperska-Moroń D. (red.), Krzyżaniak S. (red.), Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, HELION, Gliwice 2007 J. Literatura uzupełniająca: 1. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa Ficoń K., Procesy logistyczne, BEL Studio Sp. Z o.o., Warszawa

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/2015

Zapytanie ofertowe nr 5/2015 Zapytanie ofertowe nr 5/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na zakup oprogramowania wraz pakietem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2015

Zapytanie ofertowe nr 4/2015 Zapytanie ofertowe nr 4/2015 Warszawa, 29.05.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na zakup oprogramowania wraz pakietem

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 Wrocław, 19.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014 Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013 Szczecin dn. 24.07.2013 Zamawiający: Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna ul. Klonowica 14 71-244 Szczecin NIP: 852-23-63-102 Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r. Kraków, dnia 23.01.2012r. Zamawiający ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin Adres do korespondencji: Tel./fax: 012 626 00 95 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia W związku z realizacją projektu Przedsiębiorco

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data) (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) Stróże, 04. 06. 2012r. (miejscowość i data) Zapytanie ofertowe nr 1/06/FPON/2012 zgodne z zasadą konkurencyjności z dnia 04. 06. 2012 upublicznione dnia 04. 06. 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 Wrocław, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 Wrocław, 24.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 (dotyczy wynajmu autobusu do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu Gdańsk, dnia 29.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL dotyczące naboru na stanowisko Asystent Kierownika Projektu dla Projektu Menadżer jutro wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. FABRYKA NARZĘDZI FANAR SA Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na usługę badawczą w zakresie opracowania i wytworzenia powłok przeciwzużyciowych na narzędziach trzpieniowych dotyczące wyboru podwykonawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18.08.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ POKL.09.01.01-22-124/12 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór nauczyciela przedszkolnego, którego zadaniem będzie opieka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 Wrocław, 26.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 (dotyczy dostaw paliwa ON dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej - współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W OLKUSZU. Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W OLKUSZU. Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 Wieliczka, dn. 12 września 2014 r. Zamawiający: MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic Ul. Nowy Świat 18 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 Nabór wykładowcy do przeprowadzenia wykładu z zakresu: Silniki lotnicze klasyfikacja, materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne dla studentów 3. roku I stopnia kierunku Mechanika

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09.01.01/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09.01.01/2015 Oporów, dnia 17.06.2015 r. OR.042.1.2015 Gmina Oporów Oporów 25 99-322 Oporów tel. 24 383 11 50 fax. 24 383 11 51 e-mail: gmina@oporow.pl ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09.01.01/2015 Gmina Oporów w ramach procedury

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 13.03.2014 r. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Do: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00 Łódź, dnia 05.05.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 Płock, 24.03.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 zwane dalej Zapytaniem Ofertowym dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara 64-600 Oborniki, ul. Paderewskiego 4 NIP 7871783724, REGON 301194451 Reprezentowane przez Agatę Melara - Właściciela tel.: (61) 29 60 110 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa tel.: 22 823 66 23 fax.: 22 823 66 69 e-mail: rektorat@wsptwp.eu http://www.wspkorczak.

ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa tel.: 22 823 66 23 fax.: 22 823 66 69 e-mail: rektorat@wsptwp.eu http://www.wspkorczak. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 9.05.2014 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizacją Projektu PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego

Bardziej szczegółowo

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia oraz uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 22 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Poznań, 04.04.2013 r. Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi Monitoring i ewaluacja projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 31 maja 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w sprawie dostawy. urządzenia pomiarowego do otoczek

Zapytanie ofertowe. w sprawie dostawy. urządzenia pomiarowego do otoczek Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy urządzenia pomiarowego do otoczek Ciechanów, 19.11.2015 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który został rekomendowany do dofinansowania w ramach I osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/4.3/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/4.3/2013 Szczecin dn. 01.08.2013 Zamawiający: Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna ul. Klonowica 14 71-244 Szczecin Zapytanie ofertowe nr 8/ZO/4.3/2013 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie realizując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Rzeszów,2012-07-05 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na organizację i przeprowadzenie egzaminu międzynarodowego Business English Certificate Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek-najlepsza inwestycja

Człowiek-najlepsza inwestycja Gliwice, 10.10.2014 Zapytanie ofertowe nr 18/POKL/2013 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Coachingowy Styl Zarządzania Zespołem z poddziałania 2.1.1 PO KL pt. Wiedza dla Rozwoju OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 565/2014 Kielce, dn. 21. 08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia komputerowego w ramach realizacji projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe, w którym łączna kwota zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro. Preambuła

Zapytanie ofertowe, w którym łączna kwota zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro. Preambuła Wrocław, 2012-10-05 Zapytanie ofertowe Nr 1/POKL/AW/2012 Zamawiający. Internet Center Polska Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 7/4 50-082 Wrocław tel. 071344 82 52, fax. 071343 23 61 Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 Białystok, 16.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/OWOP/2012 na przeprowadzenie usługi doradczej w ramach projektu p.n. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński Ośrodek Wspierania Organizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2012

Zapytanie ofertowe nr 3/2012 POKL.09.01.02-12-002/11 Buchcice, dnia 27.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 3/2012 na świadczenie usługi transportowej związanej z przewozem uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Buchcicach na wycieczkę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05, Fax.

Bardziej szczegółowo

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 22.03.2013r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

(zgodnie z zasadą konkurencyjności)

(zgodnie z zasadą konkurencyjności) Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 27 październik 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10 Poznań 21 sierpnia 2013r Zapytanie ofertowe OEG Sp. z o.o. Sp. k. realizująca w partnerstwie z Fundacją PATRIA projekt Bądź przedsiębiorcy! w ramach zasady konkurencyjności zaprasza osoby fizyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 31.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI BADANIA AKTYWNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ OTRZYMANYCH TKANIN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI BADANIA AKTYWNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ OTRZYMANYCH TKANIN ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI BADANIA AKTYWNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ OTRZYMANYCH TKANIN Leżajsk, dnia 08.09.2014 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa poradnictwa psychologicznego realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w miejscu, gdzie zbierze się grupa.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa poradnictwa psychologicznego realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w miejscu, gdzie zbierze się grupa. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.07 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Wrocław, dnia 24.01.2014 na usługę przeprowadzenia egzaminu TELC z języka niemieckiego oraz angielskiego na poziomie A2 i B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 19.05.2015 FORMULARZ OFERTY Na usługi transportowe jednodniowa wycieczka-

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE PSYCHOLOG/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą terminala płatniczego

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą terminala płatniczego Piła, 16 marca 2014 r. FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU 1. Zamawiający Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile ul. Węglowa 9, 64-920 Piła tel. + 48 67 214-43-40 NIP 764-23-59-290 2. Dotyczy: Przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w związku z realizacją projektu: Usługa wydruku w miejscach publicznych, zarządzanej w oparciu o system informatyczny realizowanego przez: MAGRA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo