Szkoła starsza od Świdnika Jubileusz 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła starsza od Świdnika Jubileusz 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego"

Transkrypt

1

2 Magazyn Piaty 2 Fanfary, kazy dy d lat ięćdzsiątych d czasó sółczesnych, dane szlagry Marii Kterbskj, Reny Rlskj, Marka Grechuty, Urszuli i Anny Jantar, kaz dżajfa, a tle histria szkły z jej najażnjszyi entai. Tak skróc żna rzedstaić scenariusz jubileuszej urczystści, dzięki której abslenci śidnickg Brnka z łezką ku rzyinali sb szklne czasy. Urczystść dbyła się 30 czerca 2012 r. urach liceu nazyaneg ularn Brnk. Hnry Z kazji 60-lecia śidnickg Brnka dbył się zjazd abslentó atrnat nad urczystściai bjęli kuratr Krzysztf Babisz, starsta Mirsła Król, buristrz Waldear Jaksn raz rezydent Lublina, abslent I LO Krzysztf Żuk. Na ręce dyrektra szkły Stanisłaa Stefańczyka klicznśc życzenia złżyli rzedstaicle kuratra i starsty, a także rezydent Lublina Krzysztf Żuk, buristrz Waldear Jaksn, rbszcz kściła Chrystusa Odkuicla, który draina zstała sza intencji abslentó i racnikó I LO, ksiądz kannik Andrzej Kniaź, izytatr Barbara Bakuniak raz dyrektrzy śidnickich szkół. Buristrz Śidnika uhnrał szkłę dznaczen Aicus civitatis. W si rzeóniu dyrektr Stefańczyk dkreślił, że szkłą krał lu saniałych ludzi, uczyli i uczą nj ludz z asją i łan, a liceu a ntarzalny kliat. Jeste duny, że t n rzyadł rzedniczyć urczystści jubileuszy óił, n ukryając zruszenia. Urdziny szkły stały się także kazją, aby uhnrać eerytanych nauczycli liceu i dziękać szystki, którzy srają lacókę. Szkła starsza d Śidnika Jubileusz 60-lecia I Liceu Ogólnkształcąceg i. W. Brnskg Na urczystściach aiętan zasługach eerytanych nauczycli P części ficjalnej nastąił bal abslenta. Rzczął g tradycyjny lnez Ogińskg, który rzyłał le ięknych snń. Zgdn z byczaje srzed lu lat tańczące ary rzeszły szklnyi krytarzai. A te dbra zabaa i zruszające rzy trały d rana. Z kazji jubileuszu szkły rzygtane zstał także drug, uzuełnine ydan ublikacji śięcnej histrii lacóki: I Liceu Ogólnkształcące i. W. Brnskg Śidniku. Histria szkły LO Atrakcją jubileuszej urczystści był kazy dy d lat ięćdzsiątych d czasó sółczesnych Szkły dbrej fr Szkły dbrej fr Szkła starsza d Śidnika I LO 2 SAMORZĄD 2012: Salty i rlik, drgi i łącza 4-5 Srstaliśy yzani 6 EDUKACJA Gte biska i krt ZS Piaskach 7 Wysrtani fachcy ZS nr 1 7 Test rady na uczniach PCEZ 8 Stkan z zade. ZS Tranikach 8 W rdzinnej atsferze 9 REPORTAŻ Lekcje t n szystk POMOC SPOŁECZNA/PRACA Sarząd aktyny lityce słecznej 12 POWIATOWA PIĄTKA: MEŁGIEW Franciszkó a st lat 13 NA RZECZ POWIATU Państ i sólnta sarząda 14 TRADYCJA Dry iatu śidnickg (2) Śladai Sbskg 16 SPORT 60 lat śidnickg srtu 17 ŚWIDNICZANIE W DRODZE Kt rzy, n jest sa" " O. Krąc i ks. Skarga 20 Zstańc z nai Ze Śidnika z łatścią żna już djechać d Lublina, a także lecć bardz dalek. W ty nuerze Magazynu rzeknujey jednak, że skńczeniu ginazju art jeszcze zstać kilka lat c śidnicki. Wbre bgy ini nasze szkły nadginazjalne uczą na dbry zi. Mżna się nich rzygtać zarón d abitnych studió dznnych na aństej uczelni, jak i d racy lu knkretnych zadach. D rządneg liceu, techniku lub zasadniczej szkły zadej żna uczęszczać, unikając trudu djeżdżania d Lublina. Piata śiata którą rzez lata aniał skuteczn Kazirz Szczygł t zadbane budynki, craz lesze ysażen ultiedialne raz t szystk, c trzebne d nauki lu zadó. Szkły dysnują rlikai, halai srtyi, siłniai i salą fitness (nktóre szczegóły na str. 7-8). Ale lekcje (naet -f ) t n szystk. Dlateg na kńczących ginazja czekają także ckae raktyki ( kraju i za granicą), kła rzijające różne zainteresania i asje (atrz str ). Zależy na także na dbry tradycyjny ychaniu. Jeg ce idać ydziach uczestnikó lgrzyki aturzystó (na str ). Śrdisk śiate chce dalej racać nad jakścią edukacji. Piat ubga się duże śrdki unijne na ten cel. Ginazjaliści, którzy ty rku rzczną naukę naszych szkłach, będą krzystać już z efektó tych zian. Piat n zaina rdzicach stjących rzed szczególnyi yzaniai. Szklnict secjalne t najlesza rzycja ziązku ze secjalnyi trzebai ich dzci (atrz str. 9). Piszey także innych dzdzinach życia iatu. Próbujey dsuać dbry dla Lubelszczyzny i iatu 2012 r. Prnujey rónż głębszą refleksję rzy lekturze dzjó klejnych dśidnickich dró (ióra L. Śtlickg), rzy rzażaniach zasadz cniczści i rzy snniach ze Stkań z Kulturą. Magazyn Piaty Wydanict sarządu iatu śidnickg Adres redakcji ul. Ndległści Śidnik tel. (81) faks (81) Redakcja Radsła Brzózka, Jacek Ksrb, Ina Król, Beata Stenik, Ina Wójcik Wsółraca Lucjan Śtlicki, racnicy starsta, instytucji iatych i szkańcy Franciszka Oracan graficzne i skład Agnszka Otrząsek Studi Reklay DESEO Druk i raa Cernet S z Lublin ul. Ceraiczna 24 Nakład egz. Zdjęc z kładki Słair Scha ( Głs Śidnika ) Prszy rejsy salt na ltnisku Śidniku

3 SAMORZĄD SAMORZĄD 2012: salty i rlik, drgi i łącza Czy klejne lata będą tak jak rk ininy? Oby! B ciąż idziy le trzeb Magazyn Piaty Ft. Aneta Wysulska-Palaczyk T już nal 15 lat d czasu, gdy ybrach sarządych 1998 r. stał iat śidnicki. Teg tyu rcznice skłaniają d refleksji i dsuań. Czy nasz iat sełnił czekiania szkańcó? Czy trska rzną u infrastrukturę była ystarczająca? C należałby jeg funkcjnaniu znić i raić? Musiy sb staiać te ytania i szukać na n ddzi. Nal d czątku istnnia iató tczy się dyskusja, czy ich utrzen był dbry ysłe, czy n należy ich zlikidać. N jest i cele yiadać się na teat kształtu ustrjeg i adinistracyjneg Plski. Zraca tylk uagę, że skjna raca, lanan strategiczne, lanan ydatkó n są żl arunkach nenści. Dlateg szybk rzestaliśy zracać uagę na tczące się na ten teat dyskusje i staniliśy skuić się na naszych zadaniach. Wlk trzeby, knczny rzój Kdy zstałe ybrany starstą 2002 r., budżet iatu ynsił k. 30 ln zł. Dziś jest dukrtn iększy, jednak ciąż zbyt ały, by zaskić szystk trzeby iatu. Pnad ła budżetu ydaana jest na śiatę i c słeczną. Aby nadrbić zaóźnnia infrastrukturze drgej, aby zaskić trzeby rente szitala, dó cy słecznej i innych jednstek iatu, trzeba czynić dalsze liline nakłady. Bardz szybk zrzuliśy, że bez sarcia z zenątrz nle zrbiy. Ft. Beata Stenik Strzyliśy rężn działający Wydział Rzju, który zajał się zyskian śrdkó zenętrznych. Łączn rzebudaliśy ra 60 k dróg. Kilka kiletró dróg i chdnikó ybudaliśy d dsta. Na infrastrukturę drgą ydaliśy ra 27,5 ln zł. Zdernizaliśy cztery bkty śiate, ybudaliśy halę srtą raz trzy biska tyu rlik. Na saą infrastrukturę edukacyjną i srtą ydaliśy ra 11 ln zł. Wzcniliśy znacząc szklnict zade, jeg bazę raz ysażen. Pstały rgray, które użliiły naszy uczni dbyan atrakcyjnych staży kraju i za granicą. Szczególn cszą rjekty z zakresu chrny zdria. Ich łączna artść t 8,4 ln. Zdernizan le ddziałó szitalnych, zakuin nczesny srzęt edyczny, rzeradzn także kuteryzację szitala. Rónż Kenda Piata Państej Straży Pżarnej zyskała n- 2,7 ln zł tyle yniósł całkity kszt terdernizacji budynkó SP ZOZ, z czeg nad 730 tys. t dtacja z Nardeg Funduszu Ochrny Śrdiska i Gsdarki Wdnej, zaś ncałe 1,5 ln t krzystny kredyt inestycyjny udzlny szitali rzez ten Fundusz. y srzęt ratniczy i infratyczny. Pstał kendz nczesne stanisk krania, które zarón na c dzń, jak i na yadek nrzeidzianych zdarzeń ułatia ddzen akcjai, a także krdynację działań różnych służb. N baliśy się nych yzań. Wsóln z iatai łęczyński i łdaski strzyliśy rjekt budy reginalnej sci szerkaej. Ma n Terdernizacja budynkó SP ZOZ Prace trały d czerca d aźdzrnika 2012 r. Wynin kna i drzi, dcln ściany zenętrzne, strdachy i dachy budynku rzychdni secjalistycznych na ul. Leśiana i sdzib szitala rzy al. Ltnikó Plskich. W ty statni budynku zdernizan syste centralneg grze- ania i instalację cłej dy. Fachcy ynili grzejniki, a stare entylatry zastąili ną krą entylacyjną. Kilkudzsięciletnia infrastruktura ynnikni zstała zdentana. Na instalacja sełnia sółczesne standardy. W yniku inestycji szital a zużyać aż 40 rc. nj energii. Obk nej hali srtej Zesłu Szkół Piaskach 2012 rku stał bisk rlik zaenić szkańc si ndłatny dstę d Internetu. Prjekt ten nastręcza le rbleó, ale n na, lecz instytucj nadzrujący i agend rządy n d kńca rzygtany na jeg drżen. N ssób isać szystkich iatych rzedsięzięć. Pstały rjekty rzecidziałające ykluczeniu cyfreu, radzające scalenia gruntó raz zacniające infratyzację adinistracji, a także le innych, jak chciażby rjekty trzne rzez Piaty Urząd Pracy. C ciąż rzed nai? Mi tych nątliych siągnięć ciąż idziy le trzeb, które stją rzed iate i które najbliższy czas będzy usli rziązać. Wynię te najażnjsze. Jesteśy chyba jedyny iate, który n siada łasneg budynku adinistracyjneg. Działalnść radziy ynajętej rzestrzeni biurej, yagającej dziś ażnych nakładó finansych ziązanych z budą indy czy rzebudą sci elektrycznej. Nktóre nasze jednstki, jak chciażby Piate Centru Pcy Rdzin, radzą działalnść, bsługują interesantó barakach budanych na rzeł lat 40. i 50. T nasza słabść, z której usiy się yleczyć. Dstrzegay trzebę dalszych inestycji śiatę i służbę zdria. Widziy kncznść rzebudy i rentó dróg iatych. Rónż infrastruktura cy słecznej yaga dalszych nakładó. Czy klejne lata będą tak jak rk ininy? Oby! Rk Pdsuan Rk 2012 rzeszedł już d histrii naszeg reginu jak czas uruchnia Prtu Ltniczeg Śidniku. Oba śidnick sarządy uczestniczyły ty rzedsięzięciu na iarę sych żliści. Ale rk 2012 zaisze się także naszej aięci jak kres zagania się z la utrudnniai kunikacji na tras Lublin-Śidnik, ziązanyi z realizacją nych inestycji drgych. Dziś te utrudnnia zniknęły, a czas rzejazdu d Lublina yraźn się skrócił. Nktóre z inestycji, n. rzebuda alei Ltnikó Plskich, będą kntynuane rku bżący. Inne, jak buda ul. Kuscińskg, uszą stać najbliższy czas. W ininy rku zcniliśy także infrastrukturę srtą rzez budę rzy Zesle Szkół Piaskach biska rlik. Był t ięc dbry rk. Życzy sb zajen, aby ten, który ndan się rzczął, n był grszy, ale by rzyniósł na le satysfakcji. Mirsła Król starsta śidnicki Prjekt Aktyni zadz użliił uczni szkół iatych dbyan atrakcyjnych staży kraju i za granicą 4 5 Ft. Zesół Szkół Piaskach Ft. Zesół Szkół nr 1 Śidniku Magazyn Piaty

4 SAMORZĄD EDUKACJA Srstaliśy yzani O ltnisku, drgach i edukacji rza z Ryszarde Brce, rzedniczący Rady Piatu Śidniku Gte biska i krt Trzeci iaty rlik stał Piaskach Magazyn Piaty Pięć lat teu budę ltniska Śidniku żna był traktać jak arzen, a tej chili żey z duą atrzeć na zakńczną łaśn najiększą inestycję, jeśli chdzi rty ltnicze kraju. Jak sarząd iaty udziałc Prtu Ltniczeg Lublin dbra tą sytuację? Rzeczyiśc jakiś czas teu n d kńca rzyliśy, że ta inestycja będz realizana, ale srstaliśy yzani i dzisiaj żey krzystać z nczesneg i jedyneg naszy regin rtu ltniczeg. Gdy zaś atrzy się na tę inestycję z zycji sarządu jeództa, iatu śidnickg, a naet iasta, jest t rzecz bardz zytyna, b trzyła ene rzestrzen i całkic zniła nasze realia. Patrząc z klei z zycji szkańca iasta, gą jaić się szane uczucia. Rzeczyistść skjneg Śidnika zstała całkic zburzna. Miast, które tak skjn sb żył rzy iększy Lublin, teraz zstał zdynaizane rzez stałe drgi i ltnisk. Myślę jednak, że dinujący sjrzen inna być radść z stania takg bktu na naszy teren. Prt ltniczy użliia na leszą kunikację, zni naszą lubelską rzeczyistść i tra ją na zenętrzne kntakty. Ma nadzję, że za kntaktai handlyi, turystycznyi zstaną ykrzystane ne żliści rónż na lu nauky. Wzżna yiana studentó i kadry uatrakcyjni unrsytety naszy regin. Młdzi szkańcy Lubelszczyzny będą gli sój tencjał ykrzystyać i rzijać na jscu. W iększść becn radznych inestycji drgych zaangażane są śrdki unijne, nstety bardz nena jest dalsza ersektya unijneg finansania. Jak że ć t znaczen dla naszeg iatu? Chdzi t, aby drgi, których buda t duży ydatek, n były tylk drgai tranzytyi, za któryi drga rzeczyistść zstan izerna. W taki yadku n będzy gli óić ygdny skunikaniu Plski. Dcray d ściany staci graniczeń finansych i biy się, że enych rzeczy n uda się dkńczyć. Grźba dalszeg słabnia finanseg sarządó budzi lki nkój. Przedniczący Ryszard Brc ręcza yróżnnia srtc rku 2012 Drgi lkalne uszą być rentane, dstsyane d transrtu radzneg głónyi szlakai, dr tedy żey óić rzeczyisty rzju iatu czy jeództa lubelskg. Jeżeli teg szystkg n będz, t utrzą się tylk kanały transrte. Trzeba zate yrać naciski na adinistrację rządą raz z innyi sarządai. Obgy izerunek lkalnych ładz zara sugestię, że sarządy nchętn sglądają na śiatę. Jak jest rzeczyistści? Sądzę, że sarządy dsknale zdają sb sraę, że ta część edukacji, za którą są ddzialne, jest naradę ażny eleente ich działalnści. Nstety znalazły się trudnej, a nktóre ręcz draatycznej sytuacji finansej. Szkły ksztują, racjnalizację tych ksztó, sze, żna radzić rzez kilka lat, ale sytuacji takg ndbru śrdkó zaniżanych rzez rząd, nkreślenia enych standardó śiatych trzeba djąć jakś działania zarządcze. W znanych i sarządach nikt n yśli z zaałe likidacji i zaykaniu szkół. Myślę, że sarządy, które dejują tak radykalne decyzje, n ają już inneg yjścia. Należy jednak zrócić uagę, aby n tórzyła się sytuacja analgiczna d tej, która iała jsce rzyadku rzedszkli, które najr były likidane, a becn róbuje się je dtrzyć. Sójrzy na statn da lata racy Rady Piatu. Czy yniku działu lityczneg, ujaniająceg się nc cnj, n duadła jakść debaty? Patrząc na głsania dczas sesji, które są dść zgdne, żna z satysfakcją dzć, że decyzje, które zaadają, są rzeyślane i uzględniają głsy zycji. Zasze staray się być tarci, rzyjać i rzażać sugest zycji, stąd rzy głsaniach ychdzi ta jednyślnść. N staiay zycji takj sytuacji, jaka jest, dzy, naszy arlaenc, n zaykay jej drgi działania, ale staray się zasze sółracać i krzystać z jej uag. RB Kisja Rdziny i Sra Słecznych Jest jedną z czterech funkcjnujących enątrz Rady Piatu. Człnk kisji yrażają inię uchałach dtyczących.in. edukacji, chrny zdria, rzecidziałania bezrbciu i rzju lkalneg rynku racy. Radni analizują także racę instytucji ziązanych z iate,.in. Piateg Centru Pcy Rdzin, Państej Straży Pżarnej, Plicji czy Urzędu Pracy. Skład kisji becn trzą: Gusta Dski (rzedniczący), Waldear Białąs, Andrzej Mańka, Elżbta Migut, Bżenna Sadska-Kraczyk. W listadz 2012 rku zakńczyły się race ziązane z budą trzecg już iateg rlika. Gty kleks bisk czeka na urczyste tarc, które dbędz się isną na czątku seznu. Buda kleksu srteg rzy Zesle Szkół Piaskach radzna była raach rgrau Mje bisk rlik Pstały bkt srty składa się z dóch bisk: jedn lfunkcyjne d kszykóki i siatkóki (da razy iększe niż na innych rlikach ), drug d iłki nżnej. Są t ełnyiare biska kryte klejn narzchnią liuretaną raz traą syntetyczną. Ddatką inestycją, która uatrakcyjnia bkt jest krt tenisy. Inestycja zstała sfinansana ze śrdkó łasnych iatu. Jej całkity kszt yniósł 104 tysiące złtych. W raach rgrau rlik stał także kleks ysażne zalecze sanitarn-szatn. Na ten cel ykrzystane zstał szczen usytuane istnjący już budynku arsztató szklnych. Znajdać się ta będz agazyn srzętu gsdarcz-srteg, szatn z zesłe higniczn-sanitarny, szczen Srty kfrt Kleks bisk srtych rzy Zesle Szkół Piaskach stani dełnn infrastruktury srtej zarón szkły, jak i iasta Piaski. Placóka siada już ełnyiarą halę srtą raz nczesne zalecze sanitarn-szatn. Ny rlik jest kfrtą rzestrzenią lenerych zajęć dla całych rdzin. Z biska b będą gli krzystać n tylk uczni, ale także szkańcy Piask i klic. Szczególną satysfakcję żna czerać także z faktu, że Zesół Szkół, i niżu degraficzneg, rzyciąga d nauki duże grn łdzży i drsłych. Dzięki teu także rlik będz tętnił życ. W latach ubgłych śidnick szkły nadginazjalne ysażyliśy da nczesne kleksy bisk. Wychdząc narzeci zarón ddzi fachcó d ychania fizyczneg, jak i srty asj śidnickj łdzży, rzy rliku Zesłu Szkół nr 1 budujey ddatk bżnię i krt tenisy. Zbign Taróg, icestarsta śidnicki gsdarza bktu i trenera śrdiskeg. Pszczen rzeznaczne jest yłączn na trzeby użytknikó kleksu srteg rlik. Zaenine zstał także nzależne ejśc d zalecza d strny bisk raz 1,2 ln zł nal tyle yniósł całkity kszt inestycji; nad 1 ln zł złtych stanią dfinansan uzyskane rzez iat i jeg śrdki łasne. Partner rjektu gina Piaski sarła rzedsięzięc ktą k. 175 tys. zł. Wysrtani fachcy Zesół Szkół nr 1 i. C. K. Nrida ruje śród ucznió zdry styl życia. Dbra fra zależy n tylk d łaścg dżyiania. Aby ją utrzyać, art rzede szystki czynn uraiać srt. Z teg zględu systeatyczn rzijana jest szklna baza srta. W 2010 r. stał rzy szkle kleks bisk rlik. Obecn finalizana jest klejna srta inestycja buda krtu teniseg raz 100-etrej bżni liuretanej ze skcznią d skku dal. Realizacja tej inestycji uatrakcyjni kleks srty istnjący rzy Zesle Szkół i strzy uczni żliść zdbycia nych ujętnści gry tenisa zneg. W ubgły rku Nrid bchdził sje 50-lec. W czas tych lu lat ferta edukacyjna njednkrtn ulegała zian dstsyana była d aktualnych trzeb słecznych. ełna idcznść bktu z kju trenera, a także dstę d zalecza i sanitariató dla sób nełnsranych. Cały bkt zstał dni grdzny, śtlny i ysażny nitring infruje dyrektr szkły Waldear Szałek. Dzięki realizacji rjektu nastąi zrst atrakcyjnści lekcji ychania fizyczneg iatej szkle. Dzci i łdzż uzyskają dstę d nczesnej infrastruktury srtej i będą gły aktyn sędzać czas lny. Beata Stenik W urach szkły kształcili się zarón echanicy, ekniści, srzedacy, jak i dzżcy, żynicy, handlcy i adeci lu innych zadó. Zesół Szkół także becn rzija sją fertę kształcenia i zalecze dydaktyczne. Mdernizuje labratria, radza innacyjne rgray edukacyjne. Krzystając z unijnych dfinansań, uncześnia sje racn. Wysażen racni zstał bardz ysk cenine rzez kuratriu dczas badania radzneg na isnę 2012 r. ZS1, BS 6 7 Ft. Zesół Szkół Piaskach Magazyn Piaty

5 EDUKACJA EDUKACJA Test rady na uczniach PCEZ Szkła rzy ltnisku zięła udział rszej róbnej dra asażerskj Prc Ltniczy Lublin W rdzinnej atsferze Tętniący życ Ośrdek Szkln-Wychaczy Śidniku d rześnia 2012 a si grn rzedszklaki Secjalistyczne, indyidualne zajęcia Magazyn Piaty Wyełniły je atrakcje: czesan, układan fryzur, akijaż i stylizacja aznkci, kaz flrystyczny, zdabian (i zjadan) ciast... Prgra II Praktyczneg Stkania z Zade 18 listada 2012 r. Zesle Szkół Tranikach był bgaty. Układan zarón fryzury dznne, jak i czre, żna był sksztać różnych sakłykó, śród których królały ciasta. Wszystk t, aby rzybliżyć słecznści lkalnej zady nauczane tranickj szkle. Przybyli gśc gli rzyjrzeć się zady ujętnści rezentany rzez uczennice i słuchaczki szkły raz skrzystać z ich usług. Pan chętn ddaały się etarfz stylistyczny zniały fryzurę, akijaż, aznkc. Czesały uczennice raz abslentka Zesłu Szkół Lucyna Welc, która becn załżyła łasny zakład fryz- Pracnicy Prtu Ltniczeg debiutali 10 grudnia 2012 r. Odraiana łdzż iała kazję d zaznania się z rcedurai biązującyi asażeró ltnisk. W tz. teśc rady brał udział nad 170 ucznió Techniku Nr 1 i I Liceu Prfilaneg raz grua nauczycli. Uczestnicy badania trzyali arkusz, który zarał: bilet ltniczy, charakterystykę asażera, rdzaj bagażu raz rlę d degrania dczas dray. Młdzż z agą yknyała yznaczne zadania, n. nktórzy uczestniczyli dra sbistej, li bagaż nadyiary lub dróżali ze zrzęc. Były rónż sby, które ruszały się na ózku inalidzki. Różnrdnść zadań rzeidzianych dla uczestnikó badania zliła racnik terinala yknyać czynnści służbe, z jakii gą stykać się rzeczyistści. Dyrekcja rtu ltniczeg była bardz dzięczna za c szkły rzeradzeniu testu rady. Pdkreślan lbrzy znaczen yknanych ćiczeń raz sstrzeżeń ucznió dla ray jakści racy ltniska. Piate Centru Edukacji Zadej zstał rszne c rzeradzeniu testu ze zględu na naiązaną cześnj sółracę z rte ltniczy. Już ubgły rku szklny racnicy reginalneg ltniska uczestniczyli zajęciach lekcyjnych dla ucznió kształcących się zadz technik ekslatacji rtó i terinali raz brali udział rganizany PCEZ Fru Stkan z zade Tranikach jerski. Dla sakszy idealne był stisk cukrnicze. Mżna był datrzeć, jak stri się trty i sakać saniałych yrbó cukrniczych słuchaczki szkły Ilny Sikrskj, łaściclki cukrni Sikreczka raz sksztać innych sakitści yczaranych rękai ucznió i racnikó szkły. Natiast iłśnicy kiatych dekracji gli dziiać iękne kzycje kiate rzygtyane rzez słuchaczki Zesłu Szkół Tranikach raz racdacó branży ltniczej. Uczni iateg centru uczestniczyli też Dniu tarty rtu jak lntariusze. Dbra sółraca daje uczni żliść dbycia raktyk zadych na ltnisku Śidniku, a n jak dtąd Łdzi czy Warsza. Ddatką krzyścią ze sółracy jest naiązan kntaktu z ltniskyi służbai celnyi. Dtychczas szkła zaarła rzunia sółracy z Kendą Piatą Plicji raz Kendą Piatą Państej Straży Pżarnej Śidniku. Teraz jest szansa na klejne rzun ze Strażą Graniczną. Dzięki ścisłej sółracy PCEZ ze służbai unduryi uczni gą lej znać zasady funkcjnania tych służb i łaści ukrunkać sje lany zade. PCEZ, jak każda szkła zada, zabga sółracę z racdacai, by kształcić na trzeby rynku racy i tyać ucznió d nauki, kazując żliść zatrudnnia. PCEZ flrystkę, iceistrzynię Plski, Annę Sysę. Tegrczne stkan z zade cszył się duży zainteresan, rzybył na n le sób. Sją becnścią zaszczycili nas także rzedstaicle lkalnych ładz. Każdy ógł z bliska znać tajniki racy szczególnych zadach, naszych ucznió i szkłę. T był nzaniane stkan, rzebgające iłej atsferze. Na klejne zaraszay już arcu 2013 rku. Elżbta Kulisz Ft. Zesół Szkół Tranikach Nszący iię Henryka Snkicza śrdek Śidniku na trałe isał się lkalne śrdisk. We rześniu rzczęliśy dudzsty drugi rk naszeg istnnia. Pi rania szklnicta integracyjneg raz nauczania łączająceg lacóka nadal tętni życ. Od rześnia 2012 rku rzyjęliśy d naszej słecznści szklnej sześcir rzedszklakó. Pradziy też czesne sagan rzju dzcka. Nasz najłdszy uczestnik skńczył ndan rczek. Naszy sztandary cele edukacyjny jest rzijan autnii ucznia nełnsraneg, drażan g d funkcjnania słeczneg, a szczególnści ysażen g ujętnści i iadści, które zlą u na strzegan sb jak nzależnej sby. Pdejujey le działań z zakresu dydaktyki, ychania, ki i realidacji. Realizujey także rjekty unijne: Krk ku sadzlnści, Wędróka rzez cztery ry rku, Drga znania śiata. Czynn sółracujey ze szkłai artnerskii z Unii Eurejskj,.in. Anglii, Irlandii, Hiszanii, Danii. Przed nai Włchy, Estnia i Turcja. Wyiana dśiadczeń daje na le satysfakcji i żliść rzensnia dbrych raktyk na nasz teren. Dbay i szanujey naszą autnię i tradycję. Przez udział ażnych urczystściach aństych i lkalnych uczyy szacunku d jczyzny. Szklne tradycje są eleente integrujący słecznść lacóki raz stanią ntarzalnści teg jsca. Każdy, kt chciaż raz ddził naszą szkłę, z łatścią zauażał, że śrdku anuje radzi rdzinna atsfera. Z atczyną trską dbay na- szych dcznych. Pagay ybrać i dalszą drgę kształcenia alb szkle secjalnej nadginazjalnej, alb szkle gólndstęnej. Aktyn łączay się życ śrdiska lkalneg. Brzey udział e szystkich ażnych ydarzeniach dla naszeg iasta. Jesteśy becni na ystaach, knkursach lkalnych, sółracujey z innyi szkłai, instytucjai, starzyszeniai. Prujey zdry styl życia raz kształtujey reklgiczne stay. Dzięki radzny rzedsięzięci eklgiczny łdzż zdziła le arkó nardych Plsce. Z eklgią ziązana jest też innacja edaggiczna legająca na działalnści lastycznej ychankó, którzy yknują cś z niczeg. Różnrdne zajęcia zalekcyjne dają naszy dczny żliść rzijania łasnych zainteresań, dnszenia sukcesó, yrażania sb. Krótk óiąc: n a jak du! Beata Michnicz Z cą unijneg rjektu Secjalny Ośrdek Szkln-Wychaczy Kzicach Dlnych zintensyfikał rzyracan sranści ychank. Ośrdek kształci dzci i łdzż z nełnsranścią intelektualną stniu uiarkany, znaczny i głębki. W skład śrdka chdzą: szkła dstaa, ginazju, szkła rzyssabiająca d racy raz internat. Zajęcia szklne uzuełniane są racą z dzći dczas różnych fr realidacji indyidualnej. Realidacja znacza, óiąc urszczeniu, rzyracan człki sranści. Od czterech lat radzne jest także czesne sagan rzju dzci. Ośrdek krzysta rónż z dtacji unijnych i dejuje le rjektó edukacyjnych. W 2012 rku zakńczył się jeden z nich t. Bliżej tęczy rzój ją szansą i rzygdą. W raach teg rzedsięzięcia radzne były secjalistyczne, indyidualne zajęcia dla ucznió. W rjekc zięł udział 20 uczestnikó. W efekc radznych zajęć racnicy śrdka uzyskali u ychankó raę jakści funkcjnania zakres dbiru bdźcó sensrycznych, zbgacen słnicta czynneg i brneg, zrst ujętnści naiązyania i utrzyyania kunikacji raz sługiania się kutere nauce, dnsn sranści fizycznej, a także rzój kreatyneg działania z ykrzystan nczesnych, rfesjnalnych technik i ateriałó lastycznych. Dzięki realizacji rjektu śrdek dniósł jakść rnanych usług, zbgacił się znaczną ilść nczesnych cy dydaktycznych, które będą służyły jeg dczny klejnych latach. SOSWK 8 9 Ft. SOSW Śidniku Ft. SOSW Śidniku Ft. SOSW Kzicach Dlnych Magazyn Piaty

6 Magazyn Piaty Lekcje t n szystk Czy narade zy ja szkly nadginazjalne c sidnicki? Centru Śidnika. Ndalek stąd znajduje się sry budynek, który szczą się d szkły. Przed ejśc rśn Katyński Dąb Paięci. Wchdzę. D rsze kndygnacje zajuje I Liceu Ogólnkształcące. W czy rzuca się gablta z ucharai. Na ścianach siężne tablice infrujące sółracy szkły z uczelniai: UMCS, KUL, Unrsytet Medyczny. Śidnicki "Brnek" sunn rzygtuje sich ucznió d atury i na studia, dlateg za biązkyi lekcjai rganizuje rónż yjazdy edukacyjne, arsztaty nauke, zajęcia yrónujące i szerzające dzę. W raach sółracy ze śrdisk akadeicki szkle dbyają się stkania z ykładcai unrsyteckii, irezy gólnszklne z ich udziałe: Eurlicealiada, Dzń Pra Człka, Dzń Kultury i Medió. Na szklny krytarzu styka łdych ludzi. Pyta, czy jeszcze yróżnia się ich szkła. Odiadają: licznyi akcjai charytatynyi. I zaczynają iadać: -- Właśn zakńczył się szósty Dzń Zrzluba. Chdzi c bezdny zrzęt. Zrganizaliśy krasz ciast, krasz rzeczy ntrzebnych. Zgradzne niądze rzeznaczyliśy na leki, szczeinki i śrdki dezynfekcyjne dla gabinetu eterynaryjneg kująceg się bezdnyi zrzętai. W finale akcji zebraliśy jeszcze 50 kg kary dla só i któ, która zstała rzekazana straży chrny zrząt. Na knc dbył się turnj srty -- nauczycle kntra łdzż -- óią uczni i zachęcają n d bejrzenia ystay na I iętrze. Idę ięc iętr yżej i dziia iękne rtrety kni yknane raach tej akcji, ale schdy radzą n jeszcze dalej... Ostatn iętr budynku zajuje Zesół Szkół nr 1 i. C.K. Nrida. Kształcą się tu.in. technicy htelarsta, lgistyki, gastrnii. Adeci sztuki kulinarnej częst bsługują ażne urczystści i rbią t erfekcyjn. Ujętnści kulinarne dsknalą dbrze ysażnych racniach szklnych. Zagląda d jednej z nich, d tej, której 9 stycznia dbyły się arsztaty kulinarne dla dzci i ich rdzicó. -- Mali gśc d k rdzicó i srani fach rzez nas -- ucznió klasy drugj techniku żynia i gsdarsta deg -- rzyrządzali kruche ciasteczka i fantazyjne kanaki. Wzry tych dań glądali także rezentacji ultiedialnej. Ddatką atrakcją była żliść dziiania i rzyrzania "kucharskich" strjó. Przygtane secjały degustaliśy rzy dśiętn nakryty stle. Na zakńczen każdy zesół rdzinny trzyał aiątky dyl -- iada i uczennica stkana racni. Kucharze z "Nrida" radzą też "Kącik Sakusia" dla dzci z Przedszkla i. M. Knackj. C rku kresach rzedśiątecznych ddzają ałych acjentó DSK Lublin i rganizują i zabay lastyczne. Wychdzę z budynku. P rzecinej strn ulicy idzę "rlika" należąceg d "Nrida". Tra łaśn buda bżni i krtu teniseg. T tutaj c rku dbya się turnj srty z kazji Dnia Dzcka. Organizane są też zajęcia radzne rzez trenera Avii i rerezentantkę Plski szybnict. Uczni Nrida sje ujętnści kulinarne ykrzystują.in. na arsztat kulinarnych dla dzci i rdzicó raz zarzyjaźniny rzedszklu Ft. Zesół Szkół nr 1 Śidniku Saceruję strnę ndan ybudaneg ltniska i zakładu ltniczeg. W ich bliżu dnajduję Piate Centru Edukacji Zadej. Przed głóny ejśc, raej i leej strn, stją na ckłach salty. T znak, że szkła a rfil ltniczy. Mżna tu zdbyć ykształcen echanika ltniczeg, technika ainika, technika ekslatacji rtó ltniczych, a także technika echanika, infratyka i eknisty. Wchdzę d śrdka. Wśród ucznió rzeaga chłcó. Na arterze dnajduję biblitekę i śrdek karry, który szkła feruje zajęcia z dradcą zady. Pdczas takich zajęć uczeń trzyuje indyidualną c rzy isaniu CV i listu tyacyjneg, dbya ćiczebną rzę kalifikacyjną. Zdza rsze iętr: na ścianach gablty i lansze teatyce ltniczej i echanicznej. Jest też akta ltniska yknana rzez ucznió na zalekcyjnych zajęciach delarskich. Inni raach kółka ltniczeg gradzą i racują ateriały d szklneg uzeu ltnicta. PCEZ sółracuje także z uczelniai technicznyi. Oddzają je ykładcy Plitechniki Lubelskj raz secjaliści zatrudnni rzeyśle ltniczy. Przechdzę d budynku arsztató szklnych. Sti ni kletny, srany śigłc i dzsiątki aszyn, których -- rzecińst d ucznió PCEZ -- n a bladeg jęcia. Uczni PCEZ ają le kazji d bliskich stkań z techniką ltniczą Uczni Zesłu Szkół Piaskach chcą być istrzai arsztac i za krnicą Nastęny rzystanek jej yray iatych szkłach t Zesół Szkół Tranikach. P - knaniu 30 k jeste na jscu. Kształci się tu zarón łdzż, jak i drśli. W szklnych racniach uczni rzygtują się.in. d zadu fryzjera, kucharza, elektryka i echanika sachdeg. Szkła tętni życ także za lekcjai. Organizane są tu irezy integrujące ucznió i szkańcó. Praktyczne Stkan z Zade, krasze śiąteczne, kazy flrystyczne zalają uczni zarezentać sje ujętnści szerszej idni. Dzięki fundusz eklgiczny i unijny szkła realizuje rjekty śięcne chrn rzyrdy, edukacji ustaicznej, ysyła ucznió na te sae ckae staże c inne szkły iate. Zdza racnię internetą z centru ultiedialny, internac zaś -- kaiarenkę internetą. Znajduję też cś dla srtcó -- siłnię raz salę fitness. Uczni rzijają sje zainteresania na zajęciach zalekcyjnych.in. kółku teatralny, ftgraficzny, arsztatach artystycznych. W drdze rtnej d Śidnika zatrzyuję się jeszcze Piaskach. Na ulicy Partyzantó 19 znajduję Zesół Szkół. Od frntu budynek szklny taczają ysk śrki, z tyłu zaś znajduje się nczesny kleks bisk srtych z krte tenisy i hala srta. Funkcjnuje tu zarón liceu, techniku, jak i szkła zada. Widący zade jest echanik sachdy. W zasięgu ręki są ddatke kalifikacje: kurs saacza raz raa jazdy. Ostatni uczni klas sachdych dsknalili ujętnści na dudniy szkleniu Szkle Jazdy Ola Warsza. Oddzili także targi tryzacyjne e Frankfurc i Lisku. Dla innych zadó szkła rónż rganizuje atrakcyjne staże i raktyki. W 2012 r. uczni li żliść yjazdu d fir Gdańsku, Darłóku raz d Nc. Pasje łdzż rzija na zajęciach kółka teatralneg, zajęciach artystycznych raz SKS. Wśród dzcząt dużą ularnścią cszą się zajęcia z izażu. Uczni częst yjeżdżają d teatró, uzeó, zaś na c dzń rzijają sją tórczść, radząc gazetkę szklną. Beata Stenik Ft. Zesół Szkół Piaskach Ft. PCEZ Śidniku REPORTAŻ Magazyn Piaty

7 Magazyn Piaty Ft. Piaty Urząd Pracy Śidniku POMOC SPOŁECZNA/PRACA PUP dnsił jakść Urząd racy latach rganizał głdy i targi racy, zatrudniał i szklił ddatkych racnikó krzystając z unijnych śrdkó. Wszystk te działania dsuan r. na knferencji śięcnej rjekti Staiay na jakść. Duletn rzedsięzięc sółfinansał Eurejski Fundusz Słeczny. Miał n na celu sarc urzędu racy realizacji zadań na rzecz aktyizacji zadej sób bezrbtnych. Kszt rjektu t nal 160 tys. zł. Brał ni udział sześciu racnikó urzędu, z czeg d sby zstały ddatk zatrudnine raach rjektu na kres jeg realizacji. Urzędnicy ci zstali rzeszkleni, każdy zgdn z zajany stanisk. Dzięki teu dnśli sje kalifikacje zade, zi saceny raz ydsknalili sranści zakres kunikacji interersnalnej. Utrzen iększej liczby stanisk średnikó racy i dradcó zadych ziększył dstę d usług rynku racy śiadcznych rzez PUP dla sób bezrbtnych. W raach rjektu n zatrudnni racnicy zajali się rónż rganizacją stkań z racdacai (tz. głdy racy) raz Targó Pracy, które dbyły się dniach r. i r. Klejny eleente rjektu był rzeradzen badania rynku racy dtycząceg uszechniania usług rynku racy c śidnicki. Badan yknane zstał rzez firę Bistat ktniu i grudniu 2011 r. Jeg ynik były zalecenia dnszące się d rganizania iększej ilści stkań z racdacai, iędzy innyi rzez rganizan targó racy, rcji śród racdacó dtanych fr zatrudnnia raz rzażenia żliści radzenia ulg dla racdacó z tytułu zatrudnnia bezrbtneg. PUP Sarząd aktyny lityce słecznej Piaty trszczą się realizację nadginnych zadań z zakresu lityki słecznej Wart rzynć, że tej dzdzin sją isję ełni aż dzięć jednstek iatu, a ze sarcia sarządu krzystają także da arsztaty teraii zajęcj i liczne rganizacje zarząde. Realizację zadań zakres: lityki rrdzinnej, cy słecznej i srania sób nełnsranych krdynuje Piate Centru Pcy Rdzin. W ty rku ziększyły się nad 0,5 ln zł śrdki dla nełnsranych, jaiły się ne usługi raach rgrau Aktyny sarząd, budynku PCPR yknane zstały ilne renty. Sje biązki d rku realizuje także Organizatr Rdzinnej Pczy Zastęczej. W trzech dach cy słecznej kę znajduje nad 240 sób drsłych nełnsranych intelektualn. Ośrdek Stacja Śidnik II i klub Tr srają sby z zaburzeniai sychicznyi. Placóka Nasz D Rybczeicach zaenia kę i ychan 14 dzci. Ośrdek Interencji Kryzysej śiadczy ndłatn różne usługi i zaenia schrnn sb i rdzin będący fiarai rzecy lub znajdujący się innej kryzysej sytuacji. W śrdisku cy słecznej tczyy craz szerszą debatę, aby lej yjść narzeci najbardzj trzebujący sb i rdzin. Ft. Aneta Wysulska-Palaczyk 4,8 ln zł Dbrą kazją d teg są race rady sób nełnsranych raz stkania z różnyi rganizacjai. Sdza się, że rzyns t knkretne krzyści także rzczynający się 2013 rku. Andrzej Mańka człnek Zarządu Piatu Taką artść rzekrczyły ydatki Piateg Centru Pcy Rdzin Śidniku 2012 r. Wśród ydatkó iatej instytucji znajdują się kszty bytu 38 dzci dach dzcka i gtiach kuńczych, które ynisły 1,6 ln zł. Na sarc dla rdzin zastęczych kujących się 112 dzći raz na usadzlnn ełnletnich ychankó ydan nad 1 ln zł. Wydatki ziązane z rehabilitacją słeczną i zadą sób nełnsranych, czyli rzystsan ich d sadzlneg funkcjnania słeczeńst, ynisły ra 2 ln zł i służył nad 900 sb. Z teg nad 1 ln t dfinansan d działalnści arsztató teraii zajęcj, turnusy rehabilitacyjne kształy nal 400 tys., dfinansan d zakuu rzeditó rtedycznych, śrdkó cniczych i srzętu rehabilitacyjneg chłnęł nad 300 tys., likidacja barr architektnicznych nad 130 tys. PCPR realizał raz rszy (jak zadan zlecne) iltaży rgra Aktyny sarząd, raach któreg dfinansał.in. zaku elektryczneg ózka inalidzkg dla 10 sób (125 tys). Franciszkó a st lat Słecznść si sięgnęła z tej kazji d łasnej histrii i zrganizała ydarzen W sbtn łudn 8 rześnia 2012 rzczęły się bchdy 100-lecia Franciszka. Oklicznścią Mszę Śiętą draił ks. Andrzej Kniaź, rbszcz arafii. Chrystusa Odkuicla, d której należy stuletnia ś. Dalsze jubileusze urczystści radzili Magdalena Kurska i Rbert Besztak. N zabrakł rzedstaicli lkalnych ładz,.in. starsty Mirsłaa Króla, sekretarza giny Mełg Andrzeja Deca, sekretarza iasta Śidnika Artura Sbnia raz rzednicząceg Rady Miasta Śidnika Janusza Królika. Ważny ente był dsłnięc aiątkej tablicy. Wlu senir zakręciła się łza ku. Ostatni unkte części ficjalnej był sektakl rzygtany rzez Natalię Szyk. Na jeg zakńczen dzci ręczyły szystki senir syblicznej róży jak yraz szacunku dla ludzi, którzy trzyli tradycję i histrię si Franciszkó. N zabrakł rónż urdzineg trtu. Czas śiętania ułyał srtej i bsiadnej atsferze. Organizatrzy rzygtali knkursy z nagrdai. Najcennjszą z nich był rer górski, który ufundany zstał rzez Marcina Chrębałę. W ryalizacji srtej uczestniczyły dzci, łdzż raz drśli. Knkursy rzygtała Maria Karan. Ddatką atrakcję dla dzci staniły: duchany zaek, zjeżdżalnia raz ata cukra. Dla drsłych rzygtan unkt gastrniczny. Nsdzianką dla szystkich rzybyłych gści był czny łnący rzek. Rzaiajy i sółdziałajy Działania sarządu iateg stsunku d giny Mełg rzednich latach kazały się bardz trafne i dają grną satysfakcję. Przynijy chćby budę dróg Minkice-Kręc czy Mełg-Piaski. Tradycyjn już sółdziałay z sarząde ginny. Na jednej z sesji Rady Piatu złżny zstał nisek dtyczący budy chdnika rzy drdze iatej Śidnik-Mełg. Ma n stać rzy kńcy dcinku drgi i liczyć k. 2 k. Finalizane są już race nad dkuentacją. Wiąże się t z ydatk rzędu 20 tys. zł, który eź na sb iat. Sdzay się, że gina Mełg kryje łę ksztó saej budy. W ziązku ze stuletnią histrią rganizatrzy n zanli rónż części histrycznej. Barbara Sadurska strzyła ystaę lenerą, na której idniały dyly, zdjęcia raz fragenty krniki radznej rzez nauczyclki, które Oczyiśc n tylk inestycje drge kształtują sółracę sarządó. W ininy kres rzeznaczyliśy ddni duże suy na rzecz DPS-u Krzesi, aby sełnił tz. standardy. T nzbędne ygi, aby śrdek ógł funkcjnać zgdn z rae. W iarę żliści iat stara się zaenić sarc zarón DPS-i Krzesi, jak i Warsztat Teraii Zajęcj Mełgi. We szystkich inestycjach trzebne jest sółdziałan lkalnych ładz. Staray się rzijać naszą sółracę z ginai na zasadach artnerskich. Zarząd Piatu chce rzaiać, sółdziałać i inestać z yślą słecznści rlniczej. Przedn lata stanią trdzen, że jeśli jest inicjatya ze strny gin, styka się na z arbatą iatu. Przykłade gą być szkły z terenu giny Mełg, POWIATOWA PIĄTKA: MEŁGIEW danj uczyły e franciszkskj szkle. Odbyła się rónż rjekcja ultiedialnej krniki Franciszka. Dzięki życzliści szkańcó rezentacji ykrzystan archialne ftgraf, ay, dyly. Udał się rónż rzedstaić histrię si staci audi i ide. Autrai rezentacji ultiedialnej są Paulina i Słair Nzbeccy. Obchdy 100-lecia Franciszka zakńczyła bsiada rzy gnisku i śach. Był t saniały czas stkań i ści. Starsi szkańcy jscści chętn dzlili się sii snniai. Przygtan urczystści był żl dzięki dużeu zaangażaniu ałej lkalnej słecznści. Trające d isny stkania i race zacały jednak iękny ydarzen na iarę stulecia. które za średnicte iatu sięgają d śrdki eklgiczne z Wjeódzkg Funduszu Ochrny Śrdiska. Skrzystały z nich szkły Jack, Krzesi i Kręcu Magazyn Piaty

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w GAZETKA SzOK Szklni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 4 Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Każdy z nas we wczesnej młdści wie dbrze, jaka

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE.

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE. 1 :sz.y num&r Republiki", sktndb s-ę t 30 siron, s? mranoicie: 16 stron «* ł % *> stron ^D&t&aiku Lii^acko^^âiikoeao 1 ' i 8 siron.«ficei anorama" oprata pocarto» ILUSTROWANA K^AKCJA i I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo?

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo? Sztuka Reklama telewizyjnej platformy cyfrowej oferowa³a urz¹dzenie do jej odbioru i dekoder za jedyne 199 z³. W Bytowie p³acono za nie czasami dwa razy wiêcej. Teraz policja sprawdza, czy kilkuset bytowiaków

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo