OGŁOSZENIE. W trybie przetargu nieograniczonego kończącego się aukcją elektroniczną lub negocjacjami handlowymi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. W trybie przetargu nieograniczonego kończącego się aukcją elektroniczną lub negocjacjami handlowymi."

Transkrypt

1 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Bełchatów, skr. poczt. 100 tel , fax OGŁOSZENIE Rogowiec, HZ-6/JD/403 /2011, ul. 1-go Maja 63, Bełchatów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy/kapitał wpłacony ,00 zł. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego w Rogowcu informuje o wszczęciu postępowania na dostawę: 1. Kontener budowlany narzędziowy szt Kontener budowlany socjalny szt. 1 Każda pozycja asortymentowa jest osobną częścią postępowania. W trybie przetargu nieograniczonego kończącego się aukcją elektroniczną lub negocjacjami handlowymi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty należy nadsyłać do dnia r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Przetarg HZ-6/JD/403/2011 NIE OTWIERAĆ na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Bełchatów skr. poczt. 100 Dział Zaopatrzenia /HZ/ Lub składać w powyższym terminie w: Sekretariacie Działu Zaopatrzenia HZ w Rogowcu w godzinach od 7 00 do Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie zwrócona bez rozpatrywania. 1. Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie kryterium oceny % cena. 2. Termin związania ofertą - 2 miesiące. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień SIWZ, a także możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 4. Zakup nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych. 5. W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami Formularz oferty Formularz cenowy Wzór zamówienia Podpisał Kierownik Działu Zaopatrzenia Andrzej Smoleński Podpisał Dyrektor ds. logistyki Krzysztof Wiaderny 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA HZ-6/JD/403/2011 na zakup kontenerów budowlanych. 1. Nazwa i adres zamawiającego oraz wskazanie organizatora postępowania Zamawiający:, ul. 1-go Maja 63, Bełchatów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy/kapitał wpłacony ,00 zł Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów,, Bełchatów, skrytka pocztowa Organizator postępowania w ramach Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Dział Zaopatrzenia /HZ/ fax: Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w załącznikach do niej mowa jest o: a) specyfikacji - należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia, b) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia lub złożyła ofertę Załączniki dołączone do specyfikacji stanowią jej integralną część W zakresie nieuregulowanym w specyfikacji stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów PGE KWB Bełchatów S.A. dostępny na stronie internetowej: oraz postanowienia Kodeksu cywilnego. 3. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w przetargu nieograniczonego kończącym się aukcją elektroniczną lub negocjacjami handlowymi. 4. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Kontener budowlany narzędziowy szt. 1 Kontener przystosowany do pełnienia funkcji podręcznego magazynku narzędziowni w terenie posiadający: izolację termiczną, wyposażenie elektryczne 230V: oświetlenie, gniazda elektryczne; bez okien, dostosowany do załadunku podczas przemieszczania, za pomocą żurawia Kontener budowlany socjalny szt. 1 Kontener przystosowany do pełnienia funkcji pomieszczenia socjalnego w terenie - posiadający izolację termiczną, minimum 1 okno z roletą, wyposażenie elektryczne 230V oświetlenie, ogrzewanie, gniazda elektryczne; dostosowany do załadunku podczas przemieszczania, za pomocą żurawia. 5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, dokumentów, zawiadomień i informacji, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami. 2

3 5.1. Oświadczenia i/lub dokumenty należy przekazywać na następujący adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Bełchatów, skr. pocztowa 100 Dział Zaopatrzenia /HZ/ 5.2. Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami W sprawach handlowych Jolanta Dobosz - tel. 44/ , kom , W sprawach technicznych pan Antoni Matuszewski - tel. 44/ , 6. Termin związania ofertą Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 2 miesiące 6.2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia złożenia oferty Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 7. Opis sposobu przygotowywania ofert Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do specyfikacji Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść będzie odpowiadać treści formularza opracowanego przez zamawiającego Wykonawca może zastrzec, że dokumenty dołączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku dokumenty te powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione. Uwaga! Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może zastrzec ceny oferty Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane bądź parafowane przez osoby (osobę), które podpisały ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno zawierać dodatkowe oznaczenie: ZMIANA OFERTY. 8. Miejsce oraz termin składania ofert Oferty należy nadsyłać do dnia r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem Przetarg HZ-6/JD/403/2011 NIE OTWIERAĆ oraz z podaniem danych wykonawcy. na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Bełchatów skr. poczt.100 Dział Zaopatrzenia /HZ/ lub składać w powyższym terminie w: Sekretariacie Działu Zaopatrzenia HZ w Rogowcu w godzinach od 7 00 do Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie zwrócona bez rozpatrywania. 3

4 9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie jednym kryterium oceny - 100% cena Zamawiający zbada czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców: a) którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego, b) których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne, 9.3. W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści specyfikacji. 10. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu realizacji zamówienia. Po wyborze oferty zamawiający wymaga potwierdzenia wybranej oferty. 11. Standardowe Istotne Postanowienia Umowy (IPU), które zostaną wprowadzone do treści zamówienia. Wzór zamówienia w załączeniu przedstawia załącznik nr Informacja o okolicznościach, których wystąpienie może spowodować unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 13. Warunki realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane na warunkach określonych w zamówieniu Załącznik nr 3 do specyfikacji. 14. Spis załączników. Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - formularz oferty, formularz cenowy. wzór zamówienia Podpisał Kierownik Działu Zaopatrzenia Andrzej Smoleński Podpisał Dyrektor ds. logistyki Krzysztof Wiaderny 4

5 OFERTA Załącznik nr 1 do specyfikacji Nr. sprawy; HZ-6/JD/403/2011 Do zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu. Składamy niniejszą ofertę na sprzedaż: 1. Kontener budowlany narzędziowy szt Kontener budowlany socjalny szt. 1 Każda pozycja asortymentowa jest osobną częścią postępowania (niepotrzebne skreślić). 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę i w terminach określonych w formularzu cenowym załączonym do niniejszej oferty z uwzględnieniem zmiany ceny w wyniku aukcji elektronicznej lub indywidualnych negocjacji handlowych i zgodnie z opisem technicznym zawartym w pkt. 4 SIWZ. 2. Przyjmujemy warunki dostaw określone w zamówieniu. 3. Związani niniejszą ofertą jesteśmy przez 2 miesiące licząc od dnia dostarczenia oferty. 4. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia należy kierować na następujący adres:.. Adres poczty elektronicznej: Nr tel...., fax..... Osoba do kontaktu: dnia /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/ 5

6 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Bełchatów, skr. poczt. 100 tel , fax Załącznik nr 2 do specyfikacji Nr. sprawy; HZ-6/JD/403/2011 Formularz cenowy Lp. Nazwa Ilość Szt. Cena jedn. netto PLN Termin realizacji od zamówienia 1. Kontener budowlany narzędziowy 1 szt. 2. Kontener budowlany socjalny 1 szt. 1. Warunki płatności przelew 30 dni po otrzymaniu faktury Warunki gwarancji.. (miesięcy) od dnia dostawy. 3. Koszty transportu - po stronie wykonawcy dostawy do magazynu MMK 21.. /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/ 6

7 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Bełchatów, skr. poczt. 100 tel , fax Załącznik nr 3 do specyfikacji Nr. sprawy; HZ-6/JD/403/2011 Rogowiec, dnia.2011r. ZAMÓWIENIE NR IHZ-6/JD/ /2011 ZAMAWIAJĄCY: ADRES WYSYŁKOWY: WYKONAWCA: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie Bełchatów, ul. 1-go Maja 63. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary Bełchatów magazyn MMK 21 NIP WARUNKI PŁATNOSCI: Przelewem w ciągu 30 dni po przekazaniu zamawiającemu wyrobu wolnego od wad o właściwościach określonych zamówieniem wraz z wymaganymi dokumentami oraz po otrzymaniu przez zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Akceptujemy do zapłaty tylko te faktury, w których podany jest znak, nr i data naszego zamówienia Lp. NAZWA ARTYKUŁU WYROBU J.m. Ilość 1. Kontener budowlany narzędziowy szt Kontener budowlany socjalny szt. 1 Faktura VAT oraz korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy. Cena netto zł/j.m. Termin dostawy Wartość zamówienia netto zł W cenie zawarto transport Wykonawcy do magazynu MMK 21 Przekazanie przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie dokumentem wydania lub odbioru wystawionym przez Wykonawcę, określającym, co najmniej: rodzaj, ilość, datę wydania, dane i podpis odbierającego. Warunki płatności. 1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu, cesji, zastawu lub działań o podobnym charakterze całości bądź części należności wynikającej z zamówienia. 2. Wykonawca nie może upoważnić Zamawiającego do wypłaty prowizji osobom trzecim. 7

8 3. Wykonawca ma obowiązek wystawiać faktury VAT na adres; PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Ul. 1-go Maja 63, Bełchatów Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów łchatów, Skr. Pocztowa Wykonawca ma obowiązek doręczać faktury VAT na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Bełchatów, Skr. Pocztowa Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę wzajemnych zobowiązań i należności z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów. 6. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach. Kary 1. Stronom przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: 1.1. W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od zamówienia w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może domagać się kar umownych w wysokości 20 % wartości netto zamówienia W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca może domagać się kar umownych w wysokości 20 % wartości netto zamówienia W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostaw z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych: jednorazowej w wysokości 10% wartości netto dostawy niezrealizowanej w terminie za pierwszy dzień opóźnienia oraz w wysokości 0,2% wartości netto dostawy niezrealizowanej w terminie za drugi i każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przez Wykonawcę,Zamawiający może domagać się kar umownych w wysokości 0,2% ceny wadliwego towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego terminu usunięcia wad Łączna wysokość kar z tytułu niedotrzymania terminu realizacji dostaw w pkt oraz opóźnienia w usunięciu wad w pkt nie może wynosić więcej niż 20 % wartości netto umowy. 2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a w szczególności okoliczności wskazane w pkt 5. 8

9 5. Termin siła wyższa oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne Reklamacje i gwarancje 1. Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy od daty przekazania przedmiotu zamówienia. 2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej niezwłocznego pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie okoliczności stwierdzenia wady w przedmiocie umowy. 4. Po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji Wykonawca usunie wadę/wymieni wadliwy przedmiot zamówienia na wolny od wad w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Data rozpatrzenia reklamacji jest datą sporządzenia tzw. protokołu reklamacyjnego tj., dokumentu sporządzonego przy udziale upoważnionych przedstawicieli Stron w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej z nich, zawierającym w szczególności opis przebiegu i ustaleń postępowania reklamacyjnego wraz z jego wnioskami końcowymi, będącymi ustosunkowaniem się Wykonawcy do treści reklamacji Zamawiającego. 5. W przypadku gdy usunięcie wady/wymiana wadliwego przedmiotu zamówienia wg terminu wskazanego w pkt. 3 umowy będzie niemożliwa do realizacji Wykonawca usunie wadę/wymieni przedmiot zamówienia na wolny od wad w terminie ustalonym przez strony umowy. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady/ nie wymieni wadliwego przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie, Zamawiający usunie wadę/wymieni ją we własnym zakresie a związanymi z tym wszelkimi kosztami obciąży Wykonawcę na podstawie faktury. 7. Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie przedmiotu zamówienia dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty na przedmiot zamówienia sporządzone w języku polskim tj., karta gwarancyjna, dowód sprzedaży, certyfikat CE na dostarczony przedmiot zamówienia. 8. Niedostarczenie dokumentów wg pkt. 7 upoważnia Zamawiającego do wstrzymania płatności za przedmiot umowy i traktowane będzie jak opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 9. Koszty transportu wadliwego przedmiotu zamówienia do Wykonawcy i odbioru przedmiotu zamówienia wolnego od wad od Wykonawcy do Zamawiającego poniesie Wykonawca. Postanowienia końcowe 1. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego statusu 9

10 spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2. Zamawiający może odstąpić od zamówienia ze skutkiem natychmiastowym w następującym przypadku: a. W przypadku rażącego naruszenia warunków zamówienia i w przypadku niedotrzymania warunków cenowych. Dotyczy zamówienia : HZ-6/JD/ /2011 Sprawę prowadzi: Jolanta Dobosz, tel. 044/ , fax. 044/ W sprawie realizacji dostawy: Tadeusz Ziemniewicz tel. 044/ Akceptujemy warunki zamówienia.. 10

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo