UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul."

Transkrypt

1 UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul. Gajowa 1 zawarta w dniu. w Koninie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej KONIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gajowa 1, Konin, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , o kapitale zakładowym ,00 złotych z datą rejestracji spółki 21 XII 1992 r., REGON , NIP reprezentowanym przez: zwany dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest Realizacja umowy będzie odpowiadać obowiązującym przepisom w tym zakresie i postanowieniami niniejszej umowy Umowa obejmuje ochronę mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Gajowej 1, w systemie całodobowym, we wszystkie dni tygodnia przez minimum jednego pracownika na zmianie. 2. Umowa zawarta jest na czas określony tj. od r. do r. 2 W czasie trwania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do : 1. realizowania usługi ochrony w szczególności wg Regulaminu pracy służby ochrony mienia, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, 2. przestrzegania wymagań prawnych funkcjonujących w MPEC - Konin Sp. z o.o., a w szczególności : a/ zapoznania swoich pracowników z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami i rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska naturalnego oraz do kontroli ich przestrzegania. b/ zgłaszania wszelkich wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wszelkich zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników podczas realizacji usługi na rzecz Zamawiającego. c/ zapewnienia swoim pracownikom takich samych lub co najmniej równorzędnych w stosunku do stosowanych u Zamawiającego środków zapobiegawczych i ochronnych w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń. d/ Wykonawca ponadto wyraża zgodę na okresowe monitorowanie wszelkich działań pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy przez służby bhp Zamawiającego oraz ochronę środowiska naturalnego. 3. wykonania usługi z należytą starannością

2 3 1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania Umowy aktualnej koncesji na ochronę mienia, polisy ubezpieczeniowej. 2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie warunków określonych w pkcie Zamawiający: a) zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia obiektów, b) zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenie składników majątkowych od kradzieży i pożaru, c) zobowiązuje się udostępnić pracownikom ochrony Wykonawcy pomieszczenie socjalne niezbędne do wykonywania przez nich czynności związanych z realizacją umowy /przekazanie pomieszczenia socjalnego nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu przekazania, który będzie określał jego stan/. d) zapewni możliwość korzystania z linii telefonicznej, e) dokona przeszkoleń i zapozna pracowników Wykonawcy z procedurami i rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy usługi zgodnie z przyjętą ofertą tj. na wartość ogółem : a/ netto.. zł, (słownie:... ), b/ VAT.. zł (słownie:. ), c/ brutto zł (słownie:...), w tym cena jednostkowa roboczogodziny: a/ netto.... zł, (słownie:..), b/ brutto.... zł, (słownie:.). 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia faktury VAT, wystawianej na koniec każdego miesiąca. 3. W przypadku zwłoki ze strony Zamawiającego w zapłacie należności, w terminie określonym w pkt. 2 Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy Nr : Jeżeli w toku realizacji usług wystąpi konieczność wykonania usług dodatkowych lub przy innych nie przewidzianych okolicznościach, których wartość nie przekroczy 50% wartości niniejszej umowy, to Wykonawca wykona te usługi przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i składników cenotwórczych zawartych w ofercie Wykonawcy oraz warunków niniejszej umowy. 6. Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu usług ( powiadomienie z wyprzedzeniem jednomiesięcznym ) spowoduje zmianę wynagrodzenia w oparciu o warunki określone niniejszą umowa, a wielkość tej zmiany zostanie ustalona między stronami i zapisana w aneksie. 7. Strony zgodnie oświadczają że są płatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery NIP: - Zamawiający , - Wykonawca Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 9. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ceny netto powiększonej o kwotę VAT, wyliczoną zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 6 Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego wynikłej z czynu niedozwolonego lub udowodnionego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych wg następujących zasad: 1. Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniedbania osób, którym powierzył sprawowanie ochrony mienia, lub za pomocą których wykonuje czynności ochrony. 2. Wykonawca odpowiada za staranne wykonywanie obowiązków przez służby ochrony. 3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków. Ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu straty na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, a w szczególności za powstałe straty, a nie zgłoszone Zamawiającemu w dniu ich zaistnienia. 4. Oszacowane straty ustalone na podstawie protokołu ustalającego okoliczności powstania szkody przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy nie będą kwestionowane

3 7 W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają odpowiedzialność w następujących wypadkach i wysokościach: a) Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% kwoty netto określonej w 5 ust.1 umowy za odstąpienie od umowy. b) Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych W czasie trwania Umowy każda ze stron może ją rozwiązać za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 2. Zamawiający może natychmiastowo odstąpić od umowy w przypadku: a) rażącego zaniedbania zasad i obowiązków pracowników służby dozoru, b) utraty koncesji, braku aktualnej polisy ubezpieczeniowej, c) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie usługi innemu Wykonawcy. 3. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 10 Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 11 W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 12 Przedstawicielami stron przy realizacji umowy są : 1. ze strony Zamawiającego -.., tel.., 2. ze strony Wykonawcy -.., tel..., 13 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Załączniki do Umowy: Zał. Nr 1 - Regulamin pracy służby ochrony mienia, Zał. Nr 2 - aktualna kserokopia polisy od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, Zał. Nr 3 - aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy. Zał. Nr 5 - aktualna kserokopia polisy od odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, Zał. Nr 6 - aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Zamawiającego. Zał. Nr 7 - Aktualna koncesja/ zezwolenie/na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony mienia i osób ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

4 Załącznik nr 1 do umowy REGULAMIN PRACY SŁUŻBY OCHRONY MIENIA I. Obowiązki Wykonawcy. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 1. organizowanie i kierowanie ochroną obiektu. 2. dokonywanie kontroli pracy dozoru w różnych porach dnia i nocy. 3. prowadzenie nadzoru nad pracą podległych sobie pracowników. 4. podejmowanie wszelkich dostępnych działań na rzecz doskonalenia systemu zabezpieczenia obiektu. 5. dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia obiektu, a w przypadku nieprawidłowości informowania pracowników Zamawiającego, 6. terminowe przekazywania dokumentów związanych z właściwym wykonywaniem zadań przez służbę ochrony mienia do MPEC KONIN Sp. z o.o. /np. raport dobowy/, 7. utrzymywanie kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego. 8. wyposażenie pracowników ochrony w sprzęt ochrony osobistej wg własnego uznania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i po uzgodnieniu z przedstawicielem MPEC. 9. sprzątania zajmowanych pomieszczeń socjalnych, 10. wykonywanie wszystkich obowiązków i ustaleń wynikających z niniejszego Regulaminu. II. Ogólne zasady i obowiązki pracowników służby ochrony mienia. 1. Ochrona strzeżonego obiektu przed włamaniem, kradzieżą oraz dewastacją mienia znajdującego się w obiekcie. 2. Dozór zewnętrzny obiektu. 3. Ochrona majątku trwałego znajdującego się w wewnątrz obiektu. 4. Ochrona pracowników Zamawiającego w czasie pracy. 5. Współdziałanie z innymi instytucjami powołanymi do zabezpieczenia porządku, np.: z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską. 6. Podejmowanie wszelkich dostępnych działań w celu zabezpieczenia i ochrony mienia strzeżonego obiektu. 7. Niezwłoczne meldowanie o zaistniałych wypadkach włamań, kradzieży, dewastacji mienia i innych ważnych wydarzeniach /awarie/. 8. Zabezpieczanie śladów stwierdzonych przestępstw przeciw mieniu i ludziom. 9. Zachowywanie tajemnicy służbowej. 10. Wykonywanie zarządzeń i poleceń Kierownictwa Spółki. III. Szczegółowe obowiązki pracowników służby ochrony mienia. 1. Punktualne rozpoczynanie pracy. 2. Pełnienie służby do chwili przejęcia obowiązków przez następnego pracownika ochrony. 3. Systematyczne sprawdzanie stanu technicznego ogrodzenia i zamknięć. 4. Nie zezwalanie na przebywanie w pomieszczeniach służbowych portierni osobom postronnym. 5. Dokonywanie szczegółowej kontroli podporządkowanych obiektów, a w szczególności stanu zamknięcia okien, drzwi i bram. 6. Kontrolowanie ruchu pojazdów wyjeżdżających i wjeżdżających na teren przedsiębiorstwa. 7. Odnotowywanie ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z siedziby Spółki przez bramę przy portierni w książce Księga Ruchu, 8. przeprowadzanie szczegółowej kontroli ruchu pojazdów wg następujących zasad : a) sprawdzanie czy znajdujące się na pojazdach rzeczy-towary odpowiadają posiadanym dokumentom wywozowym

5 b) samochody prywatne wjeżdżające na warsztat samochodowy pracownik ochrony wpuszcza po wpisaniu do księgi ruchu. c) samochód prywatny może opuścić bazę po okazaniu portierowi przepustki wystawionej przez mistrza ds. transportu. d) wywóz materiałów z magazynu centralnego odbywa się na podstawie przepustek materiałowych wystawionych przez upoważnione osoby /wykaz osób upoważnionych do wystawiania i zatwierdzania przepustek materiałowych /. e) Upoważniony pracownik Działu Logistyki i Spraw Pracowniczych na koniec każdego m- ca przyjmuje przepustki materiałowe od pracownika ochrony i po ich sprawdzeniu przechowuje u siebie. f) przewóz materiałów przez przewoźnika z zewnątrz odbywa się wg następującego trybu: - pracownik ochrony dokonuje wpisu o wjeździe samochodu do księgi ruchu, - kontrola samochodów pod kątem tego co wwożą (szczególnie czy nie wwożą odpadów) oraz zwracać uwagę na stan techniczny samochodów pod kątem wycieku oleju z nieszczelnego silnika lub miski olejowej. w przypadku stwierdzenie podejrzanego faktu, nie dopuścić do wjazdu samochodu na teren firmy, aż do czasu wyjaśnienia sprawy. 9. Na bieżąco prowadzenie Księgi Ruchu w sposób dokładny i staranny poprzez wpisywanie: a) częstotliwości i czasu trwania obchodów dziennych, ciągłości patroli nocnych oraz wszelkich zaistniałych zdarzeń, b) wszelkich uwag dotyczących np. niewłaściwego zabezpieczenia obiektu, awarii, oświetlenia, instalacji alarmowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, uszkodzeń ogrodzenia, wybicia szyb, braku plomb, nie zamkniętych okien, itp. c) odnotowywanie faktu zdania i przyjęcia dyżuru. 10. Przedkładanie przełożonym do zapoznania się i podpisania Księgi Ruchu z wpisanymi uwagami i spostrzeżeniami. 11. Dokonywanie ciągłej kontroli ruchu ludności, a na wezwanie Kierownictwa Wykonawcy usuwanie ich na zewnątrz obiektu. 12. Po godz dokonywanie sprawdzenia zamknięć obiektów i pojazdów pozostawionych na terenie obiektu, a w przypadku zajścia nieprawidłowości w postaci włamania, kradzieży należy niezwłocznie powiadomić Kierownictwo Przedsiębiorstwa, Policję. 13. Powiadamianie Kierownictwa Przedsiębiorstwa o wszelkiego rodzaju włamaniach do obiektów oraz nieprawidłowościach w ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających własnych i obcych. 14. Wydanie pracownikom kluczy do poszczególnych pomieszczeń biurowych przed godz Utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniu portierni oraz terenu wokół portierni, a w szczególności : a) uprzątanie wyznaczonego terenu, odśnieżanie i posypywanie piaskiem w okresie zimy, b) podlewanie trawników. c) właściwej gospodarki odpadami tj. prowadzenia segregacji odpadów / gromadzenie w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach/. 16. Zatrzymywanie osób i sporządzanie meldunków w przypadkach naruszenia dyscypliny pracy, a w szczególności podczas: a) wchodzenia /wjeżdżania, wyjeżdżania lub wychodzenia/ w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, b) wyjeżdżania z terenu zakładu pojazdów własnych poza godzinami bez zezwolenia przez upoważnione osoby, c) kradzieży i marnotrawstwa mienia Spółki, d) wnoszenia lub wwożenia na teren zakładu przedmiotów nie stanowiących własności Spółki, bez stosowanych dokumentów, e) zakłócania ładu i porządku publicznego. 17. Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się na służbie oraz dbanie o wygląd zewnętrzny. 18. Wykonywanie innych poleceń przełożonego z ramienia Zamawiającego

6 IV. Czas pracy pracowników służby ochrony mienia 1. Służba dozoru pracuje w systemie... godzin z zachowaniem zgodnie z przepisami przerw w pracy. 2. Zmiana dzienna obejmuje godziny Zmiana nocna obejmuje godz Każda ze zmian prowadzona jest przez wyznaczonego imiennie pracownika, który odpowiada za całokształt służby. V. Pracownikom służby ochrony mienia w czasie służby zabrania się: 1. Spać w czasie pełnienia służby. 2. Schodzić z posterunku bez ważnej przyczyny. 3. Spożywać alkohol pod jakąkolwiek postacią, być pod jego wpływem. 4. Pozostawiać posterunek bez opieki i ewentualnego zamknięcia. 5. Prowadzić zbędne rozmowy z postronnymi osobami i przyjmować je w czasie służby w strzeżonym obiekcie i na portierni. 6. Używać telefonów do celów innych niż służbowe. 7. Wykonywać inne czynności, które mogłyby osłabić czujność i wpłynąć ujemnie na jakość pełnionej służby. VI. Postanowienia końcowe. 1. Prawo do kontroli działań służby ochrony przysługuje: a) organom powołanym do kontroli porządku i bezpieczeństwa takim jak: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna i innym po uzgodnieniu z przełożonym lub przedstawicielem Spółki, b) przedstawicielom MPEC wg wykazu osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli, c) przełożonym firmy ochroniarskiej

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Wzór! Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A AZP/ /14 usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia WZÓR U M O W Y zawarta w dniu... pomiędzy : Załącznik nr 2 do SIWZ A GENCJA ROZW OJU MI A STA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu : Zbigniewa Rapciaka

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - UMOWA NR /EZP/381/2013

- Projekt umowy - UMOWA NR /EZP/381/2013 - Projekt umowy - Załącznik nr 2 UMOWA NR /EZP/381/2013 zawarta w Bystrej w dniu. pomiędzy: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2, KRS:.; NIP:. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA AWF nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA AWF nr.. PROJEKT UMOWY zawarta w dniu... pomiędzy; UMOWA AWF nr.. Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, publiczną szkołą wyższą, reprezentowaną przez: Rektora prof. dr

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo