MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2010/2011"

Transkrypt

1 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT AIET INFORMACYJNY ECT RO AAEMICI 2010/2011 dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. MWLiT oordynator Uczelniany rogramu Erasmus i ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU 1

2 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU 2

3 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT MIJA ZOŁY Osiągnięcie wysokiego poziomu zarządzania procesami logistycznymi poprzez kształcenie kadr, doskonalenie procesów dydaktycznych oraz wdrażanie ich nowych form. GŁÓWNE CELE Edukacja interdyscyplinarna w zakresie prawa, ekonomii i techniki. Wykształcenie w zakresie metod i narzędzi logistycznych. reowanie postaw aktywnej i twórczej pracy w zespole. rzygotowanie do działania w zintegrowanej Europie. 3

4 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU I TREŚCI WTĘ 7 I - UCZELNIA 9 A. Nazwa i adres 9 B. Władze Uczelni 10 C. alendarz akademicki emestr zimowy 2010/ emestr letni 2010/ oordynator Uczelniany ERAMUA i ECT 13 E. olityka europejska Uczelni 13 F. Ogólne informacje o Uczelni 14 G. Ogólne przepisy obowiązujące na Uczelni 18 H. ziekanat 18 I. Biuro arier 19 J. ział ds. rojektów Europejskich 21. Zasady rekrutacji 22 L. typendia 26 II - OGÓLNE INFORMACJE RATYCZNE 28 A. Ogólne informacje o Wrocławiu 28 B. Formalności związane z przyjazdem i pobytem we Wrocławiu 29 C. oszty utrzymania 30. Zakwaterowanie Banki stancji chroniska młodzieżowe 31 E. Opieka zdrowotna i ubezpieczenie Opieka zdrowotna Ubezpieczenie 32 F. Baza naukowo-dydaktyczna Biblioteka racownie i laboratoria specjalistyczne 35 G. Inne praktyczne informacje Język nauczania redyty studenckie Czas wolny 37 H. Organizacje studenckie 38 4 III - ROGRAM ZTAŁCENIA 39 A. Informacje o studiach pierwszego stopnia - licencjackich na kierunku Logistyka tudia stacjonarne tudia niestacjonarne Zasady zaliczania przedmiotów 40 B. Informacje o studiach pierwszego stopnia - inżynierskich na kierunku Logistyka tudia stacjonarne tudia niestacjonarne Zasady zaliczania przedmiotów 43 C. Informacje o studiach drugiego stopnia na kierunku Logistyka tudia stacjonarne tudia niestacjonarne Zasady zaliczania przedmiotów 44

5 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT. Informacje o studiach pierwszego stopnia - licencjackich na kierunku Zarządzanie tudia stacjonarne tudia niestacjonarne Zasady zaliczania przedmiotów 46 E. Informacje o studiach podyplomowych 47 F. unkty zaliczeniowe ECT 50 G. Współpraca z EIEC w Metz Wykładowcy z Francji 51 H. lany studiów, kierunek Logistyka tudia pierwszego stopnia licencjackie 52 a. tacjonarne, specjalność ystemy logistyczne 52 b. Niestacjonarne, specjalność ystemy logistyczne 53 c. tacjonarne, specjalność Zarządzanie transportem 54 d. Niestacjonarne, specjalność Zarządzanie transportem tudia pierwszego stopnia inżynierskie 56 a. tacjonarne, specjalność Automatyzacjia i utrzymanie systemów magazynowych 56 b. Niestacjonarne, specjalność Automatyzacjia i utrzymanie systemów magazynowych 57 c. tacjonarne, specjalność ystemy informacyjne w łańcuchu dostaw 58 d. Niestacjonarne, specjalność ystemy informacyjne w łańcuchu dostaw tudia drugiego stopnia 60 a. tacjonarne 60 b. Niestacjonarne 61 I. lany studiów, kierunek Zarządzanie tudia pierwszego stopnia licencjackie 62 a. tacjonarne, specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie 62 b. Niestacjonarne, specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie 63 J. Rozdział semestralny zajęć ierunek Logistyka, studia pierwszego stopnia licencjackie 64 a. pecjalność ystemy logistyczne 64 b. pecjalność Zarządzanie transportem ierunek Logistyka, studia pierwszego stopnia inżynierskie 68 a. pecjalność Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych 68 b. pecjalność ystemy informacyjne w łańcuchu dostaw ierunek Logistyka, studia drugiego stopnia ierunek Zarządzanie, studia pierwszego stopnia licencjackie 74 a. pecjalność Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie 74 IV - ZAŁĄCZNII Opinia rajowego oordynatora ds. ECT z ramienia Europejskiej omisji Edukacji i ultury, dr Marii Misiewicz na temat akietu Informacyjnego MWLiT we Wrocławiu arta ERAMUA przyznana przez omisję Europejską na lata 2007/ /2013 upoważniająca MWLiT do uczestnictwa w rogramie OCRATE- Erasmus arta tudenta Erasmusa nadająca studentom specjalny status studenta Erasmusa Umowa o współpracy pomiędzy EIEC w Metz a MWLiT we Wrocławiu 79 5

6 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU ełna nazwa uczelni: Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. ełna nazwa w języku angielskim: International University of Logistics and Transport in Wroclaw. Oficjalny skrót: MWLiT od Erasmusa: L WROCLAW16 Numer arty Erasmusa: IC L-ERAMU-EUC-1 Ulica: ołtysowicka Numer: 19B od pocztowy: L Miasto: Wrocław Województwo: olnośląskie od regionu: L01 raj: olska od kraju: L Telefon: +48 (0 71) Fax.: +48 (0 71) trona internetowa: Typ organizacji: uczelnia wyższa oordynator Erasmusa i ECT: dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. MWLiT Rektor dr Janusz Zierkiewicz anclerz mgr inż. Janusz awęska 6

7 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT WTĘ Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Już od 2003 roku nasi absolwenci są wysoko cenionymi fachowcami na rynku pracy. Czyni to nas jedną z najbardziej doświadczonych instytucji dydaktycznych kształcących logistyków w olsce. Zgodnie z misją Uczelni, jednym z priorytetów naszego działania jest ciągły rozwój i rozbudowa potencjału edukacyjnego i dydaktycznego. taramy się, by nasze programy nauczania zawierały jak najwięcej elementów praktycznych, tak by móc odpowiednio przygotować naszych studentów i absolwentów do wymogów i wyzwań, jakie stawia przed nimi rynek pracy. Z roku na rok doskonalimy naszą ofertę edukacyjną. W 2009 r. jako jedna z nielicznych w olsce uczelni uruchomiliśmy studia inżynierskie na kierunku Logistyka, a także jako jedyna uczelnia niepubliczna w olsce studia magisterskie II stopnia. W 2010 r. wprowadzamy dla naszych studentów zajęcia w języku angielskim, a od roku akademickiego 2011/2012 uruchomimy także studia inżynierskie I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna, które już zyskały pozytywną opinię i zgodę Ministerstwa Nauki i zkolnictwa Wyższego. Uczelnia rozwija się coraz dynamicznej. rężnie działający ział ds. rojektów Europejskich pozyskuje dla Uczelni środki pochodzące z Europejskiego Funduszu połecznego na kompleksową modernizację zaplecza dydaktycznego oraz wdrożenie praktycznych elementów nauczania i innowacyjnych programów kształcenia. Od roku akademickiego 2010/2011 do dyspozycji studentów oddajemy najnowocześniejsze na olnym Śląsku laboratoria systemów informatycznych, inżynierii logistycznej oraz podstawowych problemów techniki. zięki zajęciom praktycznym realizowanym w tych laboratoriach studenci zaznajomią się z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny automatycznej identyfikacji, magazynowania i systemów informatycznych wykorzystywanych na co dzień w firmach logistyczno-transportowych, co będzie podstawą ich przyszłego sukcesu zawodowego. W trosce o wysoką jakość kształcenia sukcesywnie poszerzamy także naszą współpracę z przemysłem. rogramy kształcenia dla poszczególnych kierunków i specjalności konsultujemy z przedstawicielami przedsiębiorstw, tak aby jak najlepiej dopasować treści kształcenia do wymogów gospodarki i rynku pracy. Wspólnie tworzymy programy praktyk, podczas których studenci pod opieką specjalistów przechodzą indywidualny trening zawodowy. Organizujemy wykłady otwarte specjalistów z dziedziny logistyki i zarządzania, ale także przedstawicieli polityki i świata biznesu. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy praktykami a środowiskiem akademickim, a także przybliżenie studentom specyfiki funkcjonowania różnych podmiotów w gospodarce rynkowej. bamy także o ciągły rozwój współpracy zagranicznej i umiędzynarodowienie Uczelni. Z roku na rok przybywa nam partnerów z Europy. Współpracujemy z uczelniami francuskimi, niemieckimi, czeskimi, słowackimi, bułgarskimi, ukraińskimi, a od roku akademickiego 2010/2011 także z uczelniami angielskimi. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem rogramu Erasmus, dzięki czemu nasi studenci mają możliwość nauki na zagranicznych uczelniach. ziałamy również aktywnie na polu nauki jako organizator licznych konferencji naukowych. Corocznie Uczelnia organizuje konferencje, na których gości wybitnych specjalistów z olski i zagranicy. Na wysokim poziomie jest także działalności wydawnicza Międzynarodowej Wyższej zkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Wydawane przez nas czasopismo naukowe Logistyka i Transport jest wysoce uznawane w środowisku naukowym, czego dowodem jest przyznanie mu przez Ministerstwo Nauki i zkolnictwa Wyższego 9 punktów. 7

8 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU Oddając w aństwa ręce akiet Informacyjny ECT pragniemy przybliżyć możliwości, jakie oferuje edukacja w Międzynarodowej Wyższej zkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Międzynarodowy charakter uczelni, praktyczne programy kształcenia, kadra dydaktyczna, potencjał techniczny i szeroka współpraca z przedsiębiorstwami są podstawą przyszłego sukcesu zawodowego naszych absolwentów, z czego jesteśmy dumni i o co zawsze będziemy dbać. Zapraszamy do lektury pakietu. 8

9 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT I UCZELNIA A. Nazwa i adres Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWLiT) ul. ołtysowicka 19B Wrocław tel. +48 (0) fax. +48 (0) strona internetowa: W dotarciu do naszej Uczelni mogą być pomocne internetowe mapy: Możliwości dojazdu na Uczelnię: o MWLiT można bezpośrednio dojechać autobusami linii 116 i 119 oraz autobusami pośpiesznymi linii A, E i N. 9

10 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU B. Władze Uczelni anclerz: mgr inż. Janusz awęska Rektor: dr Janusz Zierkiewicz ziekan: dr Agnieszka Tubis rodziekan: mgr Agnieszka Burghardt 10

11 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT C. alendarz akademicki semestr zimowy 2010/2011 dzień tygodnia AŹZIERNI LITOA GRUZIEŃ TYCZEŃ LUTY ON WT ŚR CZ T OB N / N parzysty nieparzysty N N N N N N N N N N N tudia stacjonarne rozpoczynaja się od 1 października 2010 r (tygodniem nieparzystym) i trwają do 27 stycznia 2011r. ( 8 tygodni nieparzystych i 7 parzystych). Ferie swiateczne trwają od 23 grudnia 2010r. do 2 stycznia 2011r. rzerwa semestralna: lutego 2011r odatkowe dni wolne: 1, 11, 12 listopada 2010 r esja egzaminacyjna: od 28 stycznia do 13 lutego 2011 r. 11

12 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU semestr letni 2010/2011 dzień tygodnia LUTY MARZEC WIECIEŃ MAJ CZERWIEC ON WT ŚR CZ T OB N / N parzysty nieparzysty N N N N N N N N N N tudia stacjonarne rozpoczynają się od 21 lutego 2011r (tygodniem nieparzystym) r i trwają do 17 czerwca 2011r ( 8 tygodni parzystych i 7 nieparzystych). W dniu 9 czerwca zajęcia odbywają się wg czwartkowego/nieparzystego planu zajęć. Ferie swiateczne trwają od od 21 kwietnia do 3 maja 2011r. rzerwa semestralna od 4 lipca. odatkowe dni wolne: 13 maja (Juwenalia), 23 czerwca. esja egzaminacyjna: od 20 czerwca do 1 lipca 2011r. i od września 19 do 30 września. 12

13 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT. oordynator Uczelniany rogramu Erasmus i ECT oordynator: dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. MWLiT zień i godziny przyjęć: poniedziałek: , pok. nr 301, Biuro arier pok. nr 16 E. olityka europejska Uczelni Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia przed nami integracja europejska, MWLiT prowadzi własną politykę europejską. Jej trzon stanowi współpraca z EIEC w Metz oraz uczestnictwo w rogramie Erasmus. Uczelnia posiada 7 podpisanych umów o współpracy z: GRUĄ ZÓŁ EIEC W METZ (ECOLE UÉRIEURE INTERNATIONALE E COM- MERCE) London Metropolitan University Oxford University, aid Business chool ingston University, Londyn olitechniką Lwowską Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy ijowskim Instytutem olitechnicznym Narodowym Uniwersytetem Lotniczym w ijowie Cele Erasmusa są realizowane poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami i przyznawanie grantów na wymianę studentów, nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej pomiędzy tymi uczelniami, które mają podpisane umowy dwustronne. W ramach programu Erasmus Uczelnia współpracuje z: ECOLE NATIONALE UERIEURE E MINE E NANCY Francja/Nancy CONERVATOIRE NATIONAL E ART ET METIER w aryżu TEOOR ABLEHOV HIGHER CHOOL OF TRANORT w ofii VYOA OLA LOGITYI z rerov UNIWERYTET w ardubicach UNIWERYTET ŻYLINI w Żylinie Ecole Nationale d Ingénieurs de Metz Francja/Metz Aby uczelnia mogła uczestniczyć w rogramie Erasmus, musi posiadać tzw. artę Erasmusa (Erasmus University Charter) dokument nadany przez omisję Europejską. W marcu 2003 roku MWLiT przyznano po raz pierwszy artę Erasmusa na lata akademickie 2003/ /2007. W lutym 2007 roku omisja Europejska przyznała Uczelni artę Erasmusa na 13

14 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU lata 2007/ /2013. arta posiada status rozszerzonej, co oznacza, że w ramach mobilności studenci mogą wyjeżdżać także na praktyki. tudenci uczestniczący w wymianie w ramach Erasmusa posiadają specjalny status, który nadaje im arta tudenta Erasmusa (zał. nr 3). ażda uczelnia, która uczestniczy w rogramie Erasmus, musi posiadać tzw. eklarację olityki Europejskiej (E European olicy tatement), która zawiera informacje dotyczące współpracy międzynarodowej uczelni, jej cele i priorytety w kontekście współpracy międzynarodowej, a także politykę dotyczącą organizacji i zapewnienia jakości praktyk międzynarodowych. Teksty E wszystkich uczelni biorących udział w programie są publikowane na stronach internetowych TAO. zczegółowe informacje na temat rogramu Erasmus są dostępne pod następującymi adresami internetowymi: Agencja Narodowa rogramu Erasmus w olsce (www.socrates.org.pl); Biuro Obsługi Technicznej rogramu Erasmus - TAO (www.socleoyouth.be); omisja Europejska yrekcja Generalna Edukacja i ultura education/socrates.html); Centrum Informacji Europejskiej UIE (www.cie.gov.pl). F. Ogólne informacje o Uczelni Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została powołana do życia w 2001 roku z inicjatywy towarzyszenia na rzecz Budowy Wrocławskiego Integrowanego Centrum Logistycznego we współpracy z: grupą szkół EIEC w Metz (Ecole upérieure Internationale de Commerce), jednym z najstarszych w Europie ośrodkiem kształcącym specjalistów logistyków, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, olitechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa olnośląskiego, Gminą Wrocław. otrzeba powołania tego typu placówki wynikała przede wszystkim z faktu, że w olsce brakuje wyższych uczelni zawodowych kształcących w zawodzie logistyk/spedytor. Tymczasem rynek pracy zgłasza ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach. Tworząc Międzynarodową Wyższą zkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, przyjęto jako misję wykształcenie menedżerów przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi procesami logistycznymi, gotowych do pracy w warunkach współdziałania firm w zintegrowanej Europie. pełnienie misji Uczelnia upatruje w odpowiednim doborze programu nauczania, w zatrudnieniu doświadczonej kadry dydaktycznej oraz szeroko pojętej współpracy z innymi podmiotami. zięki współpracy z partnerem strategicznym grupą EIEC/ICN program kształcenia Uczelni zapewnia zdobycie wiedzy i kwalifikacji z dziedziny logistyki, transportu i spedycji na europejskim poziomie. Międzynarodowy charakter Uczelni, wielorakie kontakty z firmami o profilu logistycznym, transportowym i spedycyjnym pozwalają MWLiT realizować formułę edukacji otwartej poprzez organizowanie gościnnych wykładów specjalistów krajowych i zagranicznych, a także wykładów uzupełniających. tanowią one element uzupełnienia procesu dydaktycznego, umożliwiający studentom poszerzenie wiedzy i skonfrontowanie swoich wyobrażeń o zawodzie z rzeczywistością. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy merytorycznej z olitechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, grupą EIEC w Metz, ICN Business chool w Nancy, współpracy z drezdeńskim Centrum Logistycznym, towarzyszeniem rzewoźników rogowych olny Śląsk, Ogólnopolskim Związkiem racodawców Transportu rogowego, olskim Towa- 14

15 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT rzystwem Logistycznym, olnośląską Izbą Gospodarczą, firmą logistyczną GEFCO olska, EuroConsulting Niemieckim Centrum Edukacji Biznesu oraz z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami samorządowymi. Utworzenie Międzynarodowej Wyższej zkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, wspólnie z uczelnią francuską EIEC, zostało uhonorowane nagrodą premiera Francji Jean- -ierre Raffarina. Nagroda była jedną z pięciu, którymi uhonorowano międzynarodowe projekty z udziałem Francuzów, jednak jedyną w dziedzinie edukacji. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że zgłoszono 92 projekty z całego świata. rogą eliminacji, przedsięwzięcie utworzenia MWLiT we Wrocławiu zajęło pierwsze miejsce; zostało nagrodzone 10 listopada 2003 roku w aryżu. Od 6 lat Uczelnia jest również laureatem certyfikatu Wiarygodna szkoła przyznawanego przez Akademickie Centrum Informacyjne. Musimy podkreślić, że w projekcie certyfikacji szkół niepublicznych ACI, Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu w roku 2009 uzyskała złoty certyfikat jako jedyna uczelnia na olnym Śląsku. rojekt Wiarygodna szkoła ma na celu promowanie i wyróżnienie tych podmiotów, które działają zgodnie z prawem, dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną oraz zapewniają właściwe warunki studiowania. Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest niepaństwową wyższą szkołą zawodową (nieakademicką), wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych, związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pod liczbą porządkową 67. prof. dr hab. tanisław rawczyk ierownik Zakładu Logistyki dr hab. inż. Tomasz Nowakowski ierownik Zakładu Transportu dr Maria zeloch ierownik Zakładu Zarządzania dr hab. Andrzej udłaszyk ierownik Zakładu Nauk połecznych Uczelnia powstała na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (z. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.). truktura Uczelni ma charakter jednowydziałowy (Wydział Logistyki i Transportu). W ramach wydziału istnieją 4 zakłady: Logistyki Transportu Zarządzania Nauk połecznych Corocznie przyjmowanych jest około 300 kandydatów na studia pierwszego stopnia (studia licencjackie), 150 osób na studia drugiego stopnia oraz około 200 kandydatów na studia podyplomowe. 15

16 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU Od roku akademickiego 2009/2010 MWLiT w swojej ofercie edukacyjnej posiada studia pierwszego stopnia - inżynierskie na kierunku Logistyka oraz kierunek Zarządzanie ze specjalnością zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie. W 10. roku działalności MWLiT wprowadza studia z językiem wykładowym angielskim na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Logistyka. W dniu 27 września 2008 r. Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, jako jedyna uczelnia z olnego Śląska, podpisała akt założycielski Unii Akademickiej wraz z 9 innymi prywatnymi uczelniami w olsce pod hasłem: Zintegrowani wiedzą. Współpraca obejmuje między innymi wymianę kadry i studentów w celu podniesienia mobilności i jakości działalności edukacyjnej, naukowo badawczej, doradczej i innowacyjnej. Więcej informacji na temat wspólnego projektu znajduje się na stronie internetowej 1. roces kształcenia roces kształcenia na naszej Uczelni odbywa się w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Logistyka oraz studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie. Na kierunku Logistyka MWLiT oferuje następujące możliwości kształcenia: tudia pierwszego stopnia (licencjackie) trwające trzy lata (sześć semestrów) na dwóch specjalnościach: ystemy logistyczne oraz Zarządzanie transportem, po ukończeniu których absolwenci otrzymują dwa dyplomy polski i francuski (wydawany przez EIEC w Metz/Nancy) z tytułem licencjata. tudia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwające trzy i pół roku (siedem semestrów) na dwóch specjalnościach: Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych oraz ystemy informacyjne w łańcuchu dostaw, po ukończeniu których absolwenci otrzymują dwa dyplomy polski i francuski (wydawany przez EIEC w Metz) z tytułem inżyniera. tudia drugiego stopnia (magisterskie) trwające dwa lata (cztery semestry), po ukończeniu których absolwenci otrzymują dwa dyplomy polski i francuski (wydawany przez EIEC w Metz/Nancy) z tytułem magistra. MWLiT otrzymała w 2007 roku, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w olsce, możliwość prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Logistyka. Na kierunku Zarządzanie MWLiT oferuje następujące możliwości kształcenia: tudia pierwszego stopnia (licencjackie) trwające trzy lata (sześć semestrów) na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie, po ukończeniu których absolwenci otrzymują dwa dyplomy polski i francuski (wydawany przez EIEC w Metz) z tytułem licencjata. o uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą skorzystać z bogatej oferty specjalistycznych studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię. Władze Międzynarodowej Wyższej zkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przywiązują wielką wagę do poziomu i jakości nauki. W tym celu w dniu 23 kwietnia 2003r. uchwałą ena- 16

17 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT tu powołano Radę rogramową, skupiającą uznane autorytety naukowe w zakresie logistyki i dziedzin pokrewnych. Rada jest zespołem doradczym kierownictwa Uczelni w wytyczaniu kierunków rozwoju w zakresie dydaktyki, dostosowywania programu studiów do potrzeb rynku pracy, kształcenia własnej kadry dydaktycznej, monitorowania rynku pracy dla absolwentów Uczelni oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą. 2. onferencje organizowane przez Uczelnię Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu rokrocznie organizuje międzynarodowe konferencje naukowe i naukowo-techniczne dotyczące branży TL. Cieszą się one dużym zainteresowaniem przedstawicieli uczelni polskich i zagranicznych oraz przedsiębiorstw związanych z branżą. Lista zrealizowanych i planowanych konferencji, organizowanych i współorganizowanych przez MWLiT: 2006 eminarium francusko-polskie Edukacja determinantą rozwoju firm zagranicznych w olsce, , Wrocław. onferencja Logistyka w misjach wojskowych, , Żagań. III Uniwersytet Otwarty Rozwój regionalny zjednoczonej Europy w obliczu globalnej mobilności miejsc pracy i siły roboczej w perspektywie do 2015 roku I sesja: , Wrocław; II sesja: , trasburg. Międzynarodowa onferencja Naukowo-Techniczna 160 lat połączenia kolejowego Wrocław Berlin, , Wrocław Wrolog Inżynieria procesów logistycznych, , Wrocław. II onferencja Naukowo-Techniczna Centra logistyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionów, , Wrocław onferencja Naukowa Rola transportu wodnego śródlądowego w rozwoju regionów zjednoczonej Europy, , Wrocław. Logistyka produkcji samochodów i części zamiennych, , Wrocław Integracja systemów logistycznych, czerwca 2009, Wrocław. Wpływ transportu lotniczego pasażerskiego i cargo na rozwój III aneuropejskiego orytarza Transportowego, 1-2 października 2009, Wrocław 2010 Znaczenie rzek dla rozwoju miast metropolitalnych w XXI wieku, 17 września 2010, Wrocław. Techniki symulacyjne w logistyce i planowaniu przestrzennym, października 2010, wrocław. 17

18 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU G. Ogólne przepisy obowiązujące na Uczelni odstawowe przepisy obowiązujące w Międzynarodowej Wyższej zkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu zostały ujęte w: tatucie Uczelni do wglądu w dziekanacie Zasadach i trybie rekrutacji w Międzynarodowej Wyższej zkole Logistyki i Transportu dostępnych na stronie internetowej Uczelni, Regulaminie studiów do wglądu w dziekanacie Regulaminie pomocy materialnej dla studentów MWLiT we Wrocławiu dostępnym na stronie internetowej oraz do wglądu na tablicy ogłoszeń. H. ziekanat W dziekanacie załatwiane są wszelkie formalności związane z procesem rekrutacji i edukacji studenta. ziekanat Uczelni otwarty jest w następujących godzinach pracy: od października do czerwca: poniedziałek piątek: , sobota: w czasie zjazdów, niedziela: w czasie zjazdów. od lipca do września: poniedziałek piątek: , sobota: tel. (071) , fax. (0 71) , mail: racownicy dziekanatu zawsze służą pomocą w kontaktach pomiędzy władzami Uczelni, kadrą dydaktyczną a studentami. racownicy dziekanatu: mgr Małgorzata zumiejko ierownik dziekanatu mgr Agnieszka Czeladyn pecjalista ds. studenckich mgr arolina endor pecjalista ds. studenckich 18

19 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT prawy związane z opłatami za studia oraz stypendiami rozpatrywane są w sekcji rozliczeń. ział rozliczeń otwarty jest w następujących godzinach pracy: od października do czerwca: poniedziałek piątek: , od lipca do września: poniedziałek piątek: , tel. (071) wew. 199, fax. (071) , mail: mgr Magdalena Czeladyn ierownik sekcji rozliczeń Anna Majdzik Referent ds. rozliczeń studentów I. Biuro arier W roku akademickim 2003/2004 Uczelnia uruchomiła Biuro arier i romocji Zawodowej tudentów i Absolwentów MWLiT, które pomaga studentom i absolwentom znaleźć zatrudnienie i zadbać o jakość ich kariery w zawodzie logistyka, spedytora oraz w zawodach pokrewnych. Biuro arier organizuje dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych pomoc w realizacji ich pomysłów i planów związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy. W zakres działalności Biura arier MWLiT wchodzą: organizacja doradztwa zawodowego i sposobów funkcjonowania na rynku pracy; organizacja spotkań i warsztatów; prowadzenie punktu informacyjnego; organizacja praktyk i staży; kierowanie studentów na programy wakacyjne i do pracy wolontariackiej; obsługa ofert pracy i udostępnianie informacji o pracodawcach; formułowanie i wdrażanie strategii promocyjno-marketingowej Międzynarodowej Wyższej zkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Biuro arier jest czynne: poniedziałek piątek: sobota: (w czasie zjazdów). Telefon: (71) wew

20 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU Adresy poszczególnych pracowników biura znajdują się na witrynie internetowej Biura arier racownicy Biura arier: mgr Marta indrat ierownik Biura arier dr Jerzy omorowski ełnomocnik Rektora ds. praktyk studenckich Marta Idkowiak pecjalista Biura arier/ oradca zawodowy mgr arolina Tomalik pecjalista Biura arier iotr urzycki pecjalista Biura arier/ Informatyk Agnieszka Nowosad Referent Biura arier Informacje o praktykach studenckich: Zgodnie z zarządzeniem Rektora MWLiT we Wrocławiu nr 4/2008 z dnia 1 lutego 2008 został wprowadzony regulamin praktyk studenckich w MWLiT. raktyki trwają łącznie 8 tygodni. W przypadku praktyk zagranicznych 4 tygodnie. Termin odbywania praktyk podlega ustaleniu z opiekunem merytorycznym. Rozliczenie praktyk następuje na koniec VI bądź VII semestru studiów, ewentualnie w czasie poprzedzającym rejestrację pracy dyplomowej w dziekanacie. Formę zaliczenia, stosowne dokumenty oraz możliwości zwolnienia z praktyk określa szczegółowo regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej Uczelni dział Biuro arier. Obowiązkiem studenta przed rozpoczęciem praktyki jest zapoznanie się z treścią regulaminu. Ramowy program praktyk może ulec uszczegółowieniu w porozumieniu studenta z pracodawcą i może być jego indywidualnym, twórczym rozwinięciem. Biuro arier prowadzi również szeroko zakrojoną współpracę z pracodawcami, oferując pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy, na staże zawodowe lub praktyki studenckie. Oferta Biura skierowana do pracodawców obejmuje: 20

21 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT prezentacje firm na Uczelni; rozpowszechnianie informacji o zasadach, potrzebach i planach rekrutacyjnych oraz propagowanie katalogów, broszur, ulotek promujących działalność firm wśród studentów MWLiT; kontakt z instytucjami współpracującymi z Biurem arier MWLiT. J. ział ds. rojektów Europejskich ział ds. rojektów Europejskich MWLiT działa od 2006 r. Został powołany z myślą o aktywnym wykorzystaniu przez Uczelnię możliwości wsparcia finansowego, jakie oferują instytucje krajowe i zagraniczne, a także programy pomocowe Unii Europejskiej. ział zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych na rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni, a także na projekty o charakterze badawczym, społecznym (szkolenia, praktyki, staże, studia podyplomowe, transfer wiedzy, doradztwo) oraz infrastrukturalnym. Aplikuje o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu połecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programów pomocowych Unii Europejskiej (Erasmus, programy ramowe, fundusze norweskie, Leonardo da Vinci) oraz koordynuje realizację i rozliczenia z instytucjami finansującymi. odejmuje również liczne inicjatywy zmierzające do tworzenia strategicznych partnerstw z jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, agencjami rozwoju regionalnego, jak i pracodawcami z branży TL. onadto ział aktywnie uczestniczy w pracach omisji ds. rojektów w ramach Unii Akademickiej, współpracując przy tworzeniu ogólnokrajowych projektów wspierających rozwój nauki i podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów i absolwentów. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez ział ds. rojektów Europejskich mają na celu rozwój i wdrażanie innowacyjnych metod nauczania, promowanie idei kształcenia przez całe życie, a także rozwój badań naukowych. otychczasowy dorobek ziału to szereg wniosków napisanych, wygranych i realizowanych przez Międzynarodową Wyższą zkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu samodzielnie lub w partnerstwie: EULOG Edukacja Logistyczna projekt, dzięki któremu uczelnia wdraża nowe specjalności na studiach inżynierskich oraz szereg działań edukacyjnych dla studentów (staże, praktyki, zajęcia dodatkowe, warsztaty z przedsiębiorczości i aktywności na rynku pracy), a także uruchamia najnowocześniejsze na olnym Śląsku laboratoria automatycznej identyfikacji i projektowania magazynowego, w których studenci w praktyce będą mogli poznać zasady funkcjonowania i budowę kodów kreskowych, metody zabezpieczania i identyfikacji dokumentów, zaprojektować i edytować kody i etykiety logistyczne, zweryfikować zasady funkcjonowania bramek RFI, zbadać własności transponderów, a także zaprojektować magazyn i jego prace; ompetentne kadry gospodarki oferta MWLiT projekt, dzięki któremu uczelnia wdraża nową specjalność na kierunku Zarządzanie, organizuje szkolenia i staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich dla kadry dydaktycznej, realizuje kompleksowe szkolenia dla osób spoza społeczności akademickiej z dziedziny zarządzania kryzysowego; Nowe kwalifikacje dla nauczycieli podyplomowe studia uprawniające do nauczania zawodu technik logistyk studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowujące ich do nauczania przedmiotów zawodowych w klasach o profilu technik logistyk w szkołach ponadgimnazjalnych; otrafię i mogę więcej projekt, którego celem jest zmiana kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. rojekt realizowany jest w partnerstwie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.A.; 21

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo