OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski."

Transkrypt

1 Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja transportu Sieci komputerowe i internet w logistyce Towaroznawstwo str.1 str.5 str.8 str.12 str.15 str.18 str.22 str.26 str.29 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Infrastruktura logistyczna Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności Zarządzanie logistyczne 04.7 INL 331 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

2 Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania firmą Cel kształcenia: Efekty kształcenia: 1. Student potrafi zdefiniować wykorzystywane w logistyce środki trwałe i dokonać ich podziału. 2. Student potrafi dobierać pod względem parametrów i funkcjonalności infrastrukturę. 3. Student potrafi oceniać wykorzystanie infrastruktury logistycznej. 4. Student posiada umiejętność planowania napraw środków trwałych wykorzystywanych w logistyce. 5. Student potrafi ocenić efektywność gospodarowania infrastrukturą. 6. Student posiada umiejętność wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analiz związanych z oceną efektywności gospodarowania zasobami infrastruktury logistycznej. Pełny opis przedmiotu/treści programowe Przekazanie studentom wiedzy z zakresu infrastruktury logistycznej oraz zasad jej racjonalnego wykorzystania. Wykształcenie umiejętności właściwego utrzymania w sprawności elementów infrastruktury. Wiedza: 1) Student ma podstawową wiedzę na temat infrastruktury logistycznej oraz definiuje podstawowe pojęcia z tematyki infrastruktury logistycznej (K_W01). 2) Student prawidłowo interpretuje zjawiska gospodarcze, społeczne, prawne i techniczne dotyczące infrastruktury w procesach logistycznych (K_W02). 3) Student rozpoznaje techniki planowania, określania lokalizacji i rozwiązywania problemów współczesnej infrastruktury procesów logistycznych (K_W04). Umiejętności: 1) Student określa i prawidłowo wykorzystuje główne elementy infrastruktury logistycznej. 2) Student analizuje i potrafi zastosować podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania infrastrukturą w procesach logistycznych (K_U02). 3) Student potrafi wybrać sposób działania i wykorzystać racjonalnie infrastrukturę logistyczną w biznesie (K_U04). Kompetencje społeczne: 1) Student jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej i potrafi określać priorytety realizowanych zadań (K_W02). 2) Student identyfikuje wpływ doboru i utrzymania w sprawności infrastruktury logistycznej na efektywność procesów logistycznych (K_W04). Wykład 1. Znaczenie infrastruktury w przedsiębiorstwie logistycznym: budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie magazynowe, wyposażenie transportowe, sieci informatyczne. 2. Zasady gospodarowania infrastrukturą logistyczną. 3. Ocena skuteczności i efektywności gospodarowania infrastrukturą logistyczną w przedsiębiorstwie. 4. Eksploatacja i niezawodność infrastruktury logistycznejniezawodność obiektów technicznych, miary 2

3 niezawodności. 5. Optymalny okres eksploatacji infrastruktury. 6. Kompleksowa analiza efektywności zarządzania infrastrukturą logistyczną w przedsiębiorstwie. Ćwiczenia 1. Opracowanie planu napraw obiektów maszynowych (wg udostępnionych indywidualnych danych) obejmującego: roczny harmonogram napraw dla poszczególnych maszyn w wersji wstępnej i planowanej. oszacowanie pracochłonności planowanych prac naprawczych, dobór zasobów do realizacji zadań ujętych w planie napraw, opracowanie wniosków decyzyjnych wspierających racjonalny dobór stanu zatrudnienia w dziale naprawczym, planu urlopów, współpracy międzywydziałowej w przedsiębiorstwie itd. 2. Ocena efektywności gospodarowania infrastrukturą logistyczną z możliwością wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analiz. Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia praca w grupach Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia (20) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (5) - ćwiczenia (10) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (3) - konsultacje owe (3) - konsultacje na forum e- learningowym (3) - egzaminy i zaliczenia (3) Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne W AF/ W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1,52 2,48 1,68 2,

4 W SIATCE JEST 6 PKT. Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład - test wiedzy pytania zamknięte i otwarte ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu /pisemna/ Wykaz literatury: Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie z materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e- learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych poprzez wykonanie określonej pracy praktycznej /projekt/ i ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru) Literatura podstawowa: 1) Ficoń K., Logistyka techniczna, infrastruktura logistyczna, BELSTUDIO, Lewandowski J.: Zarządzanie środkami trwałymi i gospodarką naprawczą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo MARCUS, Łódź ) Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R, Infrastruktura transportu, UG, Gdańsk Literatura uzupełniająca: 2. Fechner I., Centra logistycze Cel-Realizacja- Przyszłość, BL, Poznań ) Blaik P, "Logistyka", PWE, Warszawa, 2001 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Mieczysław Rajkiewicz OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Koszty logistyczne Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji Zarządzanie logistyczne 04.7 KLO 551 4

5 studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład Zarządzania praktyczny polski specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Przedmioty związane z zarządzaniem logistycznym i kosztami wytwarzania. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i usług Cel kształcenia: Przekazanie wiedzy z zakresu istoty kosztów oraz uzyskanie umiejętności klasyfikacji i oceny kształtowania się kosztów logistyki. Zdobycie umiejętności wyodrębniania i analizy kosztów logistycznych. Zdobycie umiejętności prowadzenia rachunku i racjonalizacji kosztów logistyki. 5

6 Efekty kształcenia: 1. Student rozróżnia i klasyfikuje systemy kosztów logistyki. 2. Student określa strukturę kosztów logistyki i jest w stanie wyjaśnić istotę poszczególnych składników. 3. Student interpretuje koszty procesów logistycznych: fizyczne i informacyjne. 4. Student analizuje i szacuje składniki kosztów zapasów. 5. Student planuje i opracowuje projekt wstępny kontrolingu kosztów logistyki. 6. Student ocenia i tworzy projekt założeń budżetu logistyki dla wybranej jednostki. Wiedza: 1) Student ma podstawową wiedzę na temat kosztów logistycznych. 2) Student identyfikuje, definiuje i klasyfikuje koszty logistyczne. 3) Student objaśnia i wyciąga wnioski z oceny kosztów logistycznych (K_W06). Umiejętności: 1) Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy kosztów logistycznych (K_U01). 2) Student potrafi prawidłowo interpretować koszty procesów logistycznych (K_U02). 3) Student analizuje i szacuje składniki kosztów zapasów. 4) Student ocenia i tworzy założenia budżetu logistyki dla wybranej jednostki (K_U03, K_U04). Kompetencje społeczne: 1) Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08). 2) Student prawidłowo interpretuje i proponuje priorytetowe rozwiązania prowadzące do obniżenia kosztów logistycznych (K_K03, K_K04). 3) Student potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu kosztów logistycznych (K_K07). Pełny opis przedmiotu/treści programowe WYKŁAD 1. Koszty logistyki, definicje, istota i struktura. 2. Systemy klasyfikacyjne kosztów logistyki. 3. Systemy podstawowe i promocyjne. 4. Koszty przepływu procesów logistycznych: fizycznych i informacyjnych. 5. Koszty zapasów. 6. Kontroling kosztów logistyki. 7. Budżetowanie kosztów logistyki. 8. Czynniki kształtowania i redukcji kosztów logistycznych. 9. Komputerowe wspomaganie rozliczania kosztów logistyki. ĆWICZENIA 1. Koszty gromadzenia i utrzymania zapasów. 2. Koszty składania, starzenia się i wyczerpania zapasów. 3. Koszty transportu wewnętrznego i zewnętrznego. 4. Koszty zamrożonego kapitału. 5. Wpływ kosztów logistycznych na ekonomikę przedsiębiorstwa. 6

7 Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia audytoryjne, praca w grupach przy rozwiązywaniu zadań Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS III. STUDIA STACJONARNE: 3) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia (25) 4) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) IV. STUDIA NIESTACJONARNE: 3) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia (10) 4) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne W AF/ Niestacjonarne W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 2,12 2,88 2,12 2,88 prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 5 Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Wykaz literatury: Formy zaliczenia: wykład końcowe zaliczenie pisemne: test wiedzy, pytania zamknięte i otwarte. ćwiczenia wykonanie prac zaliczających ujętych w planie (praca w zespołach) Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie z materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e- learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych poprzez wykonanie określonych prac zaliczających ujętych w planie (praca w zespołach) i ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru) Literatura podstawowa: 1) Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, EKI, Poznań,

8 2) Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, EKI, Poznań, ) Kufel M.: Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych AE Wrocław Literatura uzupełniająca: 1) Cole I.I.; Baroli E.I.; Langley Ir.C. I.: Zarządzanie logistyczne. PWE W-wa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Mieczysław Rajkiewicz OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Logistyka dystrybucji Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności Zarządzanie logistyczne 04.7 LDY 661 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) 8

9 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Logistyka w przedsiębiorstwie. Cel kształcenia: Przekazanie wiedzy dotyczącej procesów logistycznych dystrybucji i doskonalenia umiejętności dotyczących ich oceny, analizy oraz doskonalenia. Efekty kształcenia: 1. Student klasyfikuje i uzasadnia wpływ poziomu organizacyjnego procesów dystrybucji i magazynowania na sprawność obsługi klienta. 2. Student rozróżnia i ocenia technologie dystrybucji i składowania. 3. Student rozróżnia i ocenia infrastrukturę dystrybucji i magazynowania. 4. Student indywidualnie dla określonego przypadku projektuje jednostkę ładunkową z uwzględnieniem logistyki przepływu w magazynie i poza nim. 5. Student indywidualnie dla określonego przypadku projektuje i ocenia magazyn z regałami stacjonarnymi, przejezdnymi i modułowymi. Wiedza: 1) Student ma podstawową wiedze z zakresu logistyki dystrybucji (K_W04). 2) Student wymienia, rozpoznaje i ocenia technologie składowania i dystrybucji. 3) Student wyciąga proste wnioski z zakresu logistyki dystrybucji (K_W08). Umiejętności: 1) Student projektuje i analizuje procesy logistyczne (K_U02). 2) Student szacuje koszty logistyczne. 3) Student ocenia i projektuje gospodarkę magazynową w logistyce (K_U04). Kompetencje społeczne: 1) Student potrafi samodzielnie wyciągać wnioski i doskonalić umiejętności z zakresu logistyki dystrybucji (K_K07). 2) Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w procesach dystrybucji (K_K08). Pełny opis przedmiotu/treści programowe Wykład 1. Wprowadzenie do logistyki dystrybucji. (Marketingowe kanały dystrybucji, Zarządzanie logistyczne dystrybucją towarów, Rozwój dystrybucji w Polsce). 2. Logistyczna obsługa klienta. (Definicja terminu obsługa klienta. Elementy programu obsługi klienta, Budowanie strategii obsługi klienta). 3. Zarządzanie przepływem wyrobów. (Jednostki ładunków, kompletacja w procesach dystrybucji, procesy transportu wewnętrznego i środki transportu bliskiego, systemy identyfikacji towarowej, zarządzanie bezpieczeństwem składowania wyrobów), 4. Systemy informacyjne wspierające logistykę dystrybucji. (Ewolucja systemów informacyjnych, planowanie zasobów dystrybucji, dobór systemu informatycznego, internet a dystrybucja, problemy wdrażania systemów informacyjnych). 5. Koncepcja efektywnej obsługi konsumenta (ECR) 9

10 (Geneza i charakterystyka koncepcji ECR, technologie wspierające procesy i ułatwiające kontrolę ich efektywności, uwarunkowania implementacji ECR w łańcuchu dostaw, korzyści implementacji ECR, perspektywy i potencjał koncepcji ECR). 6. Mierniki i wskaźniki logistyki dystrybucji. Ćwiczenia 1. Szacowanie wartości lojalnego klienta. 2. Opracowanie zestawu mierników i wskaźników dla wybranego procesu logistycznego dystrybucji. Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny); praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS V. STUDIA STACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (15) - ćwiczenia (15) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) VI. STUDIA NIESTACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia (5) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (3) - konsultacje owe (3) - konsultacje na forum e- learningowym (3) - egzaminy i zaliczenia (3) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne W AF/ Niestacjonarne W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 4 Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład - zaliczenie pisemne: testowy /test wiedzy zamknięty/ ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu 10

11 Wykaz literatury: Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie z materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e- learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych poprzez wykonanie określonej pracy praktycznej /projekt/ i ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru) Literatura podstawowa: 1. Rutkowski K. (red.) "Logistyka dystrybucji", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Radziejewska G. red.: Logistyka w przedsiębiorstwie. Przewodnik do ćwiczeń. cz. 1 i 2. Wyd. Politechniki Śląskiej Gliwice Literatura uzupełniająca: 1. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE W-wa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Mieczysław Rajkiewicz OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Logistyka w przedsiębiorstwie Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji Zarządzanie logistyczne 04.7 LWP 331 studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: specjalnościowy obligatoryjny 11

12 Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Ogólna wiedza o funkcjonowaniu systemów gospodarczych. Cel kształcenia: Efekty kształcenia: 1. Student określa i definiuje łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie 2. Student analizuje i opisuje główne obszary decyzyjne w logistyce. 3. Student identyfikuje elementy składowe procesów i systemów logistycznych przedsiębiorstwa. 4. Student za pomocą właściwych mierników i wskaźników analizuje i ocenia łańcuch dostaw oraz proponuje racjonalne rozwiązania. 5. Student diagnozuje i proponuje program naprawczy dla działań logistycznych w przedsiębiorstwie. 6. Student wybiera koncepcję i planuje kierunki rozwoju logistyki Przekazanie wiedzy na temat systemu logistycznego współczesnego przedsiębiorstwa. Definiowania łańcucha dostaw, identyfikowania czynników integrujących przedsiębiorstwa i ich systemy w łańcuchu dostaw, przeprowadzania analizy procesowej łańcucha dostaw, określania strategii zarządzania łańcuchem dostaw oraz różnic między nimi, identyfikacji kierunków rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw. Wiedza: 1) Student wyjaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie. 2) Student opisuje główne obszary decyzyjne w logistyce. 3) Student identyfikuje elementy składowe procesów i systemów logistycznych przedsiębiorstwa (K_W02). Umiejętności: 1) Student analizuje, ocenia i proponuje racjonalne rozwiązanie dla działań logistycznych (K_U02). 2) Student wybiera koncepcję i planuje kierunki rozwoju logistyki we współczesnych przedsiębiorstwach (K_U04). 3) Student potrafi zbudować model optymalizacji przepływów materiałowych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. 4) Student diagnozuje i proponuje program naprawczy dla działań logistycznych w przedsiębiorstwie. 12

13 we współczesnych przedsiębiorstwach. 7. Student potrafi zbudować model racjonalny przepływów Pełny opis przedmiotu/treści programowe Kompetencje społeczne: 1) Student komunikuje się i pracuje w grupie (K_K01). 2) Student jest zorientowany na nowoczesne działania logistyczne. 3) Student wykazuje kreatywność w planowaniu działań logistycznych w przedsiębiorstwie (K_K04). Wykład Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie: koncepcje organizacji logistyki, determinanty organizacji logistyki w przedsiębiorstwie. Logistyka w strukturach zarządzania przedsiębiorstwem. Logistyka zaopatrzenia: podstawowe pojęcia z zakresu sfery zaopatrzenia. Cele i zadania logistyki zaopatrzenia. Strategiczne decyzje w logistyce zaopatrzenia, organizacja procesu zakupów analiza rynku zaopatrzenia. Logistyka produkcji: klasyfikacja procesów produkcyjnych, obszary logistyki produkcji: definicja, cele, modele planowania produkcji, sterowanie przepływami w logistyce produkcji: zadania, algorytmy, logistyczne systemy sterowania produkcją. Logistyka dystrybucji: istota i przedmiot logistyki dystrybucji, uwarunkowania logistyki dystrybucji, marketingowe kanały dystrybucji, logistyczne centra dystrybucji. Transport i magazynowanie w systemach logistycznych. Informatyzacja zarządzania logistycznego. Opakowania i jednostki ładunkowe w systemach logistycznych. Znakowanie opakowań, logistyczny łańcuch opakowań, projektowanie opakowań w punktu widzenia logistyki. Ćwiczenia 1. Analiza strumienia przepływu materiałów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wykresu Sankeya oraz projekt lokalizacji procesów wytwórczych, 2. Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw. 3. Opracowanie modelowego rozwiązania zintegrowanego łańcucha dostaw. Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach / rozwiązywanie zadań Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS VII. STUDIA STACJONARNE: 7) wliczone do pensum: - wykład (30) - ćwiczenia (30) 8) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) VIII. STUDIA NIESTACJONARNE: 7) wliczone do pensum: Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne W AF/ Niestacjonarne W AF/

14 - wykład (15) - ćwiczenia (10) 8) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (3) - konsultacje owe (3) Forma - i konsultacje sposób zaliczenia na forum e- oraz kryteria oceny lub wymagania Wykaz literatury: 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę 2,72 3,28 2,92 3, Formy zaliczenia: wykład końcowe zaliczenie pisemne z wykładów: test wiedzy, pytania zamknięte i otwarte. ćwiczenia wykonanie prac zaliczających ćwiczenia poprzez wykonanie określonej pracy praktycznej i ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie z całości materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e-learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych poprzez wykonanie określonej pracy praktycznej i ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru) Literatura podstawowa: 1) Brzeziński M.: Logistyka w przedsiębiorstwie. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa ) Bozarth C., Handfield R. B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw Kompletny podręcznik logistyki i zarządzania dostawami, Helion, Gliwice ) Strategie łańcuchów dostaw, red. nauk. Ciesielski M., Długosz J., PWE, Warszawa ) Coyle J.J, Bardi B.J, Langley C.J., jr.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa ) Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków Literatura uzupełniająca: 1) Szpon J., Dembińska-Cyran I., Wiktorowska-Jasik E.: Podstawy logistyki. Wyd. SNIGiR, Szczecin Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Mieczysław Rajkiewicz OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU 14

15 Nazwa przedmiotu: Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności Zarządzanie logistyczne 04.7 LZP 441 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca Zakład Zarządzania dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia praktyczny Język wykładowy: polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Znajomość podstawowych metod i technik zarządzania. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarządzania logistyką. Przedmioty: Logistyka w przedsiębiorstwie. Infrastruktura logistyczna Przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji i usług. Zapoznanie studentów z powiązaniami systemów sterowania produkcją z zadaniami logistycznymi. Zapoznanie studentów z narzędziami wspomagania logistyki produkcji i wykształcenie umiejętności samodzielnego posługiwania się nimi. 15

16 Efekty kształcenia: 1. Student definiuje i ocenia metody stosowania podstawowych metod w logistyce zaopatrzenia, produkcji i usługach. 2. Student wykorzystuje i ocenia metody MRP w planowaniu potrzeb materiałowych. 3. Student określa metody i nabywa umiejętności stosowania metody ABC i ZYZ do określenia strategii zaopatrzenia. 4. Student klasyfikuje materiały, dobór wielkości partii, dobór dostawców oraz nabywa umiejętność wykorzystania metod stosowanych w zaopatrzeniu. 5. Student ocenia i planuje procesy logistyczne w systemach produkcyjnych i zapasy produkcji w toku. 6. Student identyfikuje, analizuje oraz opisuje cykle zaopatrzenia, analizuje system optymalizacji oraz system dostaw logistycznych. 7. Student interpretuje otrzymane wyniki i na tej podstawie proponuje działania doskonalące. Pełny opis przedmiotu/treści programowe Wiedza: 1) Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji i usług (K_W02). 2) Student zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i dobierać metody do określania strategii logistycznych (K_W06). 3) Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do zarządzania logistyką w produkcji i usługach. Umiejętności: 1) Student nabywa umiejętność stosowania metody ABC i ZYZ do określenia strategii zaopatrzenia (K_U02). 2) Student nabywa umiejętność wykorzystania metod stosowanych w zaopatrzeniu, dobór wielkości partii, dobór dostawców, klasyfikacja materiałów. 3) Student ocenia i planuje procesy logistyczne w systemach produkcyjnych i zapasy produkcji w toku (K_U04). 4) Student identyfikuje, analizuje oraz opisuje cykle zaopatrzenia, analizuje system optymalizacji oraz system dostaw logistycznych. Kompetencje społeczne: 1) Student jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej oraz potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K02). 2) Student prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania logistyczne (K_K04). 3) Student jest przygotowany do samodzielnego poszerzania i doskonalenia swoich umiejętności w dziedzinie usług i produkcji (K_K07). Wykład: Podstawy planowania zaopatrzenia materiałowego - zapotrzebowanie na materiały wg. programu produkcyjnego Kryteria realizacji zaopatrzenia materiałowego. Łańcuchy zaopatrzeniowe. Planowanie zakupów. Wybór i ocena dostawców. Optymalna partia zakupów. Prognozowanie popytu. Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług teoria kolejek. Analiza przepływu produkcji i usług. Optymalizacja przebiegu czasowego procesów produkcji i usług. Ćwiczenia audytoryjne: Prognozowanie popytu na wyroby i usługi. Optymalizacja partii zakupu. Planowanie potrzeb materiałowych wg. MRP. Wykorzystanie metod ABC i XYZ w zaopatrzeniu. Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług, przebieg czasowy procesów produkcji i usług. 16

17 Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, rozwiązywanie zadań Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS IX. STUDIA STACJONARNE: 9) wliczone do pensum: - wykład (30) - ćwiczenia (30) 10) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) X. STUDIA NIESTACJONARNE: 9) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia (15) 10) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne W AF/ Niestacjonarne W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 2,72 3,28 2,92 3,08 prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 6 6 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Wykaz literatury: Sposób zaliczenia: wykład egzamin na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin pisemny z wykładów: test wiedzy, pytania zamknięte i otwarte. ćwiczenia wykonanie prac zaliczeniowych podczas ćwiczeń (praca zespołowa) i prezentacja ich wyników (pisemna) Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie z całości materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e- learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych poprzez wykonanie określonych prac zaliczeniowych w zespołach w formie pisemnej, prezentacja prac) Literatura podstawowa: 1. Radziejowska G., Mastej P.: Logistyka w przedsiębiorstwie, Część I, WPS Gliwice Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE W-wa

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo