OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski."

Transkrypt

1 Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja transportu Sieci komputerowe i internet w logistyce Towaroznawstwo str.1 str.5 str.8 str.12 str.15 str.18 str.22 str.26 str.29 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Infrastruktura logistyczna Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności Zarządzanie logistyczne 04.7 INL 331 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

2 Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania firmą Cel kształcenia: Efekty kształcenia: 1. Student potrafi zdefiniować wykorzystywane w logistyce środki trwałe i dokonać ich podziału. 2. Student potrafi dobierać pod względem parametrów i funkcjonalności infrastrukturę. 3. Student potrafi oceniać wykorzystanie infrastruktury logistycznej. 4. Student posiada umiejętność planowania napraw środków trwałych wykorzystywanych w logistyce. 5. Student potrafi ocenić efektywność gospodarowania infrastrukturą. 6. Student posiada umiejętność wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analiz związanych z oceną efektywności gospodarowania zasobami infrastruktury logistycznej. Pełny opis przedmiotu/treści programowe Przekazanie studentom wiedzy z zakresu infrastruktury logistycznej oraz zasad jej racjonalnego wykorzystania. Wykształcenie umiejętności właściwego utrzymania w sprawności elementów infrastruktury. Wiedza: 1) Student ma podstawową wiedzę na temat infrastruktury logistycznej oraz definiuje podstawowe pojęcia z tematyki infrastruktury logistycznej (K_W01). 2) Student prawidłowo interpretuje zjawiska gospodarcze, społeczne, prawne i techniczne dotyczące infrastruktury w procesach logistycznych (K_W02). 3) Student rozpoznaje techniki planowania, określania lokalizacji i rozwiązywania problemów współczesnej infrastruktury procesów logistycznych (K_W04). Umiejętności: 1) Student określa i prawidłowo wykorzystuje główne elementy infrastruktury logistycznej. 2) Student analizuje i potrafi zastosować podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania infrastrukturą w procesach logistycznych (K_U02). 3) Student potrafi wybrać sposób działania i wykorzystać racjonalnie infrastrukturę logistyczną w biznesie (K_U04). Kompetencje społeczne: 1) Student jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej i potrafi określać priorytety realizowanych zadań (K_W02). 2) Student identyfikuje wpływ doboru i utrzymania w sprawności infrastruktury logistycznej na efektywność procesów logistycznych (K_W04). Wykład 1. Znaczenie infrastruktury w przedsiębiorstwie logistycznym: budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie magazynowe, wyposażenie transportowe, sieci informatyczne. 2. Zasady gospodarowania infrastrukturą logistyczną. 3. Ocena skuteczności i efektywności gospodarowania infrastrukturą logistyczną w przedsiębiorstwie. 4. Eksploatacja i niezawodność infrastruktury logistycznejniezawodność obiektów technicznych, miary 2

3 niezawodności. 5. Optymalny okres eksploatacji infrastruktury. 6. Kompleksowa analiza efektywności zarządzania infrastrukturą logistyczną w przedsiębiorstwie. Ćwiczenia 1. Opracowanie planu napraw obiektów maszynowych (wg udostępnionych indywidualnych danych) obejmującego: roczny harmonogram napraw dla poszczególnych maszyn w wersji wstępnej i planowanej. oszacowanie pracochłonności planowanych prac naprawczych, dobór zasobów do realizacji zadań ujętych w planie napraw, opracowanie wniosków decyzyjnych wspierających racjonalny dobór stanu zatrudnienia w dziale naprawczym, planu urlopów, współpracy międzywydziałowej w przedsiębiorstwie itd. 2. Ocena efektywności gospodarowania infrastrukturą logistyczną z możliwością wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analiz. Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia praca w grupach Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia (20) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (5) - ćwiczenia (10) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (3) - konsultacje owe (3) - konsultacje na forum e- learningowym (3) - egzaminy i zaliczenia (3) Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne W AF/ W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1,52 2,48 1,68 2,

4 W SIATCE JEST 6 PKT. Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład - test wiedzy pytania zamknięte i otwarte ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu /pisemna/ Wykaz literatury: Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie z materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e- learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych poprzez wykonanie określonej pracy praktycznej /projekt/ i ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru) Literatura podstawowa: 1) Ficoń K., Logistyka techniczna, infrastruktura logistyczna, BELSTUDIO, Lewandowski J.: Zarządzanie środkami trwałymi i gospodarką naprawczą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo MARCUS, Łódź ) Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R, Infrastruktura transportu, UG, Gdańsk Literatura uzupełniająca: 2. Fechner I., Centra logistycze Cel-Realizacja- Przyszłość, BL, Poznań ) Blaik P, "Logistyka", PWE, Warszawa, 2001 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Mieczysław Rajkiewicz OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Koszty logistyczne Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji Zarządzanie logistyczne 04.7 KLO 551 4

5 studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład Zarządzania praktyczny polski specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Przedmioty związane z zarządzaniem logistycznym i kosztami wytwarzania. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i usług Cel kształcenia: Przekazanie wiedzy z zakresu istoty kosztów oraz uzyskanie umiejętności klasyfikacji i oceny kształtowania się kosztów logistyki. Zdobycie umiejętności wyodrębniania i analizy kosztów logistycznych. Zdobycie umiejętności prowadzenia rachunku i racjonalizacji kosztów logistyki. 5

6 Efekty kształcenia: 1. Student rozróżnia i klasyfikuje systemy kosztów logistyki. 2. Student określa strukturę kosztów logistyki i jest w stanie wyjaśnić istotę poszczególnych składników. 3. Student interpretuje koszty procesów logistycznych: fizyczne i informacyjne. 4. Student analizuje i szacuje składniki kosztów zapasów. 5. Student planuje i opracowuje projekt wstępny kontrolingu kosztów logistyki. 6. Student ocenia i tworzy projekt założeń budżetu logistyki dla wybranej jednostki. Wiedza: 1) Student ma podstawową wiedzę na temat kosztów logistycznych. 2) Student identyfikuje, definiuje i klasyfikuje koszty logistyczne. 3) Student objaśnia i wyciąga wnioski z oceny kosztów logistycznych (K_W06). Umiejętności: 1) Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy kosztów logistycznych (K_U01). 2) Student potrafi prawidłowo interpretować koszty procesów logistycznych (K_U02). 3) Student analizuje i szacuje składniki kosztów zapasów. 4) Student ocenia i tworzy założenia budżetu logistyki dla wybranej jednostki (K_U03, K_U04). Kompetencje społeczne: 1) Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08). 2) Student prawidłowo interpretuje i proponuje priorytetowe rozwiązania prowadzące do obniżenia kosztów logistycznych (K_K03, K_K04). 3) Student potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu kosztów logistycznych (K_K07). Pełny opis przedmiotu/treści programowe WYKŁAD 1. Koszty logistyki, definicje, istota i struktura. 2. Systemy klasyfikacyjne kosztów logistyki. 3. Systemy podstawowe i promocyjne. 4. Koszty przepływu procesów logistycznych: fizycznych i informacyjnych. 5. Koszty zapasów. 6. Kontroling kosztów logistyki. 7. Budżetowanie kosztów logistyki. 8. Czynniki kształtowania i redukcji kosztów logistycznych. 9. Komputerowe wspomaganie rozliczania kosztów logistyki. ĆWICZENIA 1. Koszty gromadzenia i utrzymania zapasów. 2. Koszty składania, starzenia się i wyczerpania zapasów. 3. Koszty transportu wewnętrznego i zewnętrznego. 4. Koszty zamrożonego kapitału. 5. Wpływ kosztów logistycznych na ekonomikę przedsiębiorstwa. 6

7 Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia audytoryjne, praca w grupach przy rozwiązywaniu zadań Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS III. STUDIA STACJONARNE: 3) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia (25) 4) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) IV. STUDIA NIESTACJONARNE: 3) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia (10) 4) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne W AF/ Niestacjonarne W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 2,12 2,88 2,12 2,88 prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 5 Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Wykaz literatury: Formy zaliczenia: wykład końcowe zaliczenie pisemne: test wiedzy, pytania zamknięte i otwarte. ćwiczenia wykonanie prac zaliczających ujętych w planie (praca w zespołach) Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie z materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e- learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych poprzez wykonanie określonych prac zaliczających ujętych w planie (praca w zespołach) i ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru) Literatura podstawowa: 1) Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, EKI, Poznań,

8 2) Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, EKI, Poznań, ) Kufel M.: Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych AE Wrocław Literatura uzupełniająca: 1) Cole I.I.; Baroli E.I.; Langley Ir.C. I.: Zarządzanie logistyczne. PWE W-wa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Mieczysław Rajkiewicz OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Logistyka dystrybucji Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności Zarządzanie logistyczne 04.7 LDY 661 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) 8

9 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Logistyka w przedsiębiorstwie. Cel kształcenia: Przekazanie wiedzy dotyczącej procesów logistycznych dystrybucji i doskonalenia umiejętności dotyczących ich oceny, analizy oraz doskonalenia. Efekty kształcenia: 1. Student klasyfikuje i uzasadnia wpływ poziomu organizacyjnego procesów dystrybucji i magazynowania na sprawność obsługi klienta. 2. Student rozróżnia i ocenia technologie dystrybucji i składowania. 3. Student rozróżnia i ocenia infrastrukturę dystrybucji i magazynowania. 4. Student indywidualnie dla określonego przypadku projektuje jednostkę ładunkową z uwzględnieniem logistyki przepływu w magazynie i poza nim. 5. Student indywidualnie dla określonego przypadku projektuje i ocenia magazyn z regałami stacjonarnymi, przejezdnymi i modułowymi. Wiedza: 1) Student ma podstawową wiedze z zakresu logistyki dystrybucji (K_W04). 2) Student wymienia, rozpoznaje i ocenia technologie składowania i dystrybucji. 3) Student wyciąga proste wnioski z zakresu logistyki dystrybucji (K_W08). Umiejętności: 1) Student projektuje i analizuje procesy logistyczne (K_U02). 2) Student szacuje koszty logistyczne. 3) Student ocenia i projektuje gospodarkę magazynową w logistyce (K_U04). Kompetencje społeczne: 1) Student potrafi samodzielnie wyciągać wnioski i doskonalić umiejętności z zakresu logistyki dystrybucji (K_K07). 2) Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w procesach dystrybucji (K_K08). Pełny opis przedmiotu/treści programowe Wykład 1. Wprowadzenie do logistyki dystrybucji. (Marketingowe kanały dystrybucji, Zarządzanie logistyczne dystrybucją towarów, Rozwój dystrybucji w Polsce). 2. Logistyczna obsługa klienta. (Definicja terminu obsługa klienta. Elementy programu obsługi klienta, Budowanie strategii obsługi klienta). 3. Zarządzanie przepływem wyrobów. (Jednostki ładunków, kompletacja w procesach dystrybucji, procesy transportu wewnętrznego i środki transportu bliskiego, systemy identyfikacji towarowej, zarządzanie bezpieczeństwem składowania wyrobów), 4. Systemy informacyjne wspierające logistykę dystrybucji. (Ewolucja systemów informacyjnych, planowanie zasobów dystrybucji, dobór systemu informatycznego, internet a dystrybucja, problemy wdrażania systemów informacyjnych). 5. Koncepcja efektywnej obsługi konsumenta (ECR) 9

10 (Geneza i charakterystyka koncepcji ECR, technologie wspierające procesy i ułatwiające kontrolę ich efektywności, uwarunkowania implementacji ECR w łańcuchu dostaw, korzyści implementacji ECR, perspektywy i potencjał koncepcji ECR). 6. Mierniki i wskaźniki logistyki dystrybucji. Ćwiczenia 1. Szacowanie wartości lojalnego klienta. 2. Opracowanie zestawu mierników i wskaźników dla wybranego procesu logistycznego dystrybucji. Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny); praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS V. STUDIA STACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (15) - ćwiczenia (15) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) VI. STUDIA NIESTACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia (5) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (3) - konsultacje owe (3) - konsultacje na forum e- learningowym (3) - egzaminy i zaliczenia (3) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne W AF/ Niestacjonarne W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 4 Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład - zaliczenie pisemne: testowy /test wiedzy zamknięty/ ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu 10

11 Wykaz literatury: Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie z materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e- learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych poprzez wykonanie określonej pracy praktycznej /projekt/ i ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru) Literatura podstawowa: 1. Rutkowski K. (red.) "Logistyka dystrybucji", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Radziejewska G. red.: Logistyka w przedsiębiorstwie. Przewodnik do ćwiczeń. cz. 1 i 2. Wyd. Politechniki Śląskiej Gliwice Literatura uzupełniająca: 1. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE W-wa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Mieczysław Rajkiewicz OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Logistyka w przedsiębiorstwie Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji Zarządzanie logistyczne 04.7 LWP 331 studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: specjalnościowy obligatoryjny 11

12 Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Ogólna wiedza o funkcjonowaniu systemów gospodarczych. Cel kształcenia: Efekty kształcenia: 1. Student określa i definiuje łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie 2. Student analizuje i opisuje główne obszary decyzyjne w logistyce. 3. Student identyfikuje elementy składowe procesów i systemów logistycznych przedsiębiorstwa. 4. Student za pomocą właściwych mierników i wskaźników analizuje i ocenia łańcuch dostaw oraz proponuje racjonalne rozwiązania. 5. Student diagnozuje i proponuje program naprawczy dla działań logistycznych w przedsiębiorstwie. 6. Student wybiera koncepcję i planuje kierunki rozwoju logistyki Przekazanie wiedzy na temat systemu logistycznego współczesnego przedsiębiorstwa. Definiowania łańcucha dostaw, identyfikowania czynników integrujących przedsiębiorstwa i ich systemy w łańcuchu dostaw, przeprowadzania analizy procesowej łańcucha dostaw, określania strategii zarządzania łańcuchem dostaw oraz różnic między nimi, identyfikacji kierunków rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw. Wiedza: 1) Student wyjaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie. 2) Student opisuje główne obszary decyzyjne w logistyce. 3) Student identyfikuje elementy składowe procesów i systemów logistycznych przedsiębiorstwa (K_W02). Umiejętności: 1) Student analizuje, ocenia i proponuje racjonalne rozwiązanie dla działań logistycznych (K_U02). 2) Student wybiera koncepcję i planuje kierunki rozwoju logistyki we współczesnych przedsiębiorstwach (K_U04). 3) Student potrafi zbudować model optymalizacji przepływów materiałowych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. 4) Student diagnozuje i proponuje program naprawczy dla działań logistycznych w przedsiębiorstwie. 12

13 we współczesnych przedsiębiorstwach. 7. Student potrafi zbudować model racjonalny przepływów Pełny opis przedmiotu/treści programowe Kompetencje społeczne: 1) Student komunikuje się i pracuje w grupie (K_K01). 2) Student jest zorientowany na nowoczesne działania logistyczne. 3) Student wykazuje kreatywność w planowaniu działań logistycznych w przedsiębiorstwie (K_K04). Wykład Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie: koncepcje organizacji logistyki, determinanty organizacji logistyki w przedsiębiorstwie. Logistyka w strukturach zarządzania przedsiębiorstwem. Logistyka zaopatrzenia: podstawowe pojęcia z zakresu sfery zaopatrzenia. Cele i zadania logistyki zaopatrzenia. Strategiczne decyzje w logistyce zaopatrzenia, organizacja procesu zakupów analiza rynku zaopatrzenia. Logistyka produkcji: klasyfikacja procesów produkcyjnych, obszary logistyki produkcji: definicja, cele, modele planowania produkcji, sterowanie przepływami w logistyce produkcji: zadania, algorytmy, logistyczne systemy sterowania produkcją. Logistyka dystrybucji: istota i przedmiot logistyki dystrybucji, uwarunkowania logistyki dystrybucji, marketingowe kanały dystrybucji, logistyczne centra dystrybucji. Transport i magazynowanie w systemach logistycznych. Informatyzacja zarządzania logistycznego. Opakowania i jednostki ładunkowe w systemach logistycznych. Znakowanie opakowań, logistyczny łańcuch opakowań, projektowanie opakowań w punktu widzenia logistyki. Ćwiczenia 1. Analiza strumienia przepływu materiałów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wykresu Sankeya oraz projekt lokalizacji procesów wytwórczych, 2. Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw. 3. Opracowanie modelowego rozwiązania zintegrowanego łańcucha dostaw. Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach / rozwiązywanie zadań Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS VII. STUDIA STACJONARNE: 7) wliczone do pensum: - wykład (30) - ćwiczenia (30) 8) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) VIII. STUDIA NIESTACJONARNE: 7) wliczone do pensum: Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne W AF/ Niestacjonarne W AF/

14 - wykład (15) - ćwiczenia (10) 8) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (3) - konsultacje owe (3) Forma - i konsultacje sposób zaliczenia na forum e- oraz kryteria oceny lub wymagania Wykaz literatury: 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę 2,72 3,28 2,92 3, Formy zaliczenia: wykład końcowe zaliczenie pisemne z wykładów: test wiedzy, pytania zamknięte i otwarte. ćwiczenia wykonanie prac zaliczających ćwiczenia poprzez wykonanie określonej pracy praktycznej i ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie z całości materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e-learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych poprzez wykonanie określonej pracy praktycznej i ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru) Literatura podstawowa: 1) Brzeziński M.: Logistyka w przedsiębiorstwie. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa ) Bozarth C., Handfield R. B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw Kompletny podręcznik logistyki i zarządzania dostawami, Helion, Gliwice ) Strategie łańcuchów dostaw, red. nauk. Ciesielski M., Długosz J., PWE, Warszawa ) Coyle J.J, Bardi B.J, Langley C.J., jr.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa ) Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków Literatura uzupełniająca: 1) Szpon J., Dembińska-Cyran I., Wiktorowska-Jasik E.: Podstawy logistyki. Wyd. SNIGiR, Szczecin Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Mieczysław Rajkiewicz OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU 14

15 Nazwa przedmiotu: Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod przedmiotu Nazwa specjalności Zarządzanie logistyczne 04.7 LZP 441 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca Zakład Zarządzania dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia praktyczny Język wykładowy: polski Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Znajomość podstawowych metod i technik zarządzania. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarządzania logistyką. Przedmioty: Logistyka w przedsiębiorstwie. Infrastruktura logistyczna Przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji i usług. Zapoznanie studentów z powiązaniami systemów sterowania produkcją z zadaniami logistycznymi. Zapoznanie studentów z narzędziami wspomagania logistyki produkcji i wykształcenie umiejętności samodzielnego posługiwania się nimi. 15

16 Efekty kształcenia: 1. Student definiuje i ocenia metody stosowania podstawowych metod w logistyce zaopatrzenia, produkcji i usługach. 2. Student wykorzystuje i ocenia metody MRP w planowaniu potrzeb materiałowych. 3. Student określa metody i nabywa umiejętności stosowania metody ABC i ZYZ do określenia strategii zaopatrzenia. 4. Student klasyfikuje materiały, dobór wielkości partii, dobór dostawców oraz nabywa umiejętność wykorzystania metod stosowanych w zaopatrzeniu. 5. Student ocenia i planuje procesy logistyczne w systemach produkcyjnych i zapasy produkcji w toku. 6. Student identyfikuje, analizuje oraz opisuje cykle zaopatrzenia, analizuje system optymalizacji oraz system dostaw logistycznych. 7. Student interpretuje otrzymane wyniki i na tej podstawie proponuje działania doskonalące. Pełny opis przedmiotu/treści programowe Wiedza: 1) Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji i usług (K_W02). 2) Student zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i dobierać metody do określania strategii logistycznych (K_W06). 3) Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do zarządzania logistyką w produkcji i usługach. Umiejętności: 1) Student nabywa umiejętność stosowania metody ABC i ZYZ do określenia strategii zaopatrzenia (K_U02). 2) Student nabywa umiejętność wykorzystania metod stosowanych w zaopatrzeniu, dobór wielkości partii, dobór dostawców, klasyfikacja materiałów. 3) Student ocenia i planuje procesy logistyczne w systemach produkcyjnych i zapasy produkcji w toku (K_U04). 4) Student identyfikuje, analizuje oraz opisuje cykle zaopatrzenia, analizuje system optymalizacji oraz system dostaw logistycznych. Kompetencje społeczne: 1) Student jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej oraz potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K02). 2) Student prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania logistyczne (K_K04). 3) Student jest przygotowany do samodzielnego poszerzania i doskonalenia swoich umiejętności w dziedzinie usług i produkcji (K_K07). Wykład: Podstawy planowania zaopatrzenia materiałowego - zapotrzebowanie na materiały wg. programu produkcyjnego Kryteria realizacji zaopatrzenia materiałowego. Łańcuchy zaopatrzeniowe. Planowanie zakupów. Wybór i ocena dostawców. Optymalna partia zakupów. Prognozowanie popytu. Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług teoria kolejek. Analiza przepływu produkcji i usług. Optymalizacja przebiegu czasowego procesów produkcji i usług. Ćwiczenia audytoryjne: Prognozowanie popytu na wyroby i usługi. Optymalizacja partii zakupu. Planowanie potrzeb materiałowych wg. MRP. Wykorzystanie metod ABC i XYZ w zaopatrzeniu. Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług, przebieg czasowy procesów produkcji i usług. 16

17 Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, rozwiązywanie zadań Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS IX. STUDIA STACJONARNE: 9) wliczone do pensum: - wykład (30) - ćwiczenia (30) 10) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) X. STUDIA NIESTACJONARNE: 9) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia (15) 10) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (4) Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne W AF/ Niestacjonarne W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 2,72 3,28 2,92 3,08 prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 6 6 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Wykaz literatury: Sposób zaliczenia: wykład egzamin na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin pisemny z wykładów: test wiedzy, pytania zamknięte i otwarte. ćwiczenia wykonanie prac zaliczeniowych podczas ćwiczeń (praca zespołowa) i prezentacja ich wyników (pisemna) Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie z całości materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e- learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych poprzez wykonanie określonych prac zaliczeniowych w zespołach w formie pisemnej, prezentacja prac) Literatura podstawowa: 1. Radziejowska G., Mastej P.: Logistyka w przedsiębiorstwie, Część I, WPS Gliwice Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE W-wa

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM II-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM II-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Logistyka przemysłowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM-2-105-II-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LZP-P-S15_pNadGenKH1J9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka dystrybucji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LD-W-S15_pNadGenE82WX Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: projekt NARZĘDZIA DOSKONALENIA JAKOŚCI Quality Improvement

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-20_15gen Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY I PROCESY LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW STUDIA PRZYPADKU 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/13 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 2. Kod przedmiotu: I USŁUGAMI ROZ-L2-30 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw Kod przedmiotu

Zarządzanie łańcuchem dostaw Kod przedmiotu Zarządzanie łańcuchem dostaw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie łańcuchem dostaw Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-ZŁD-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1070 Towaroznawstwo Science of commodities. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN1-1070 Towaroznawstwo Science of commodities. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1070 Towaroznawstwo Science of commodities A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu

Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologiczne systemy transportu i magazynowania Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-55_15gen Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny. Analiza finansowa str.1 Analiza marketingowa str. 4 Analiza strategiczna str. 7 Biznes plan str. 10 Ocena opłacalności inwestycji str. 14 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

EKONOMIKA TRANSPORTU Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE EKONOMIKA TRANSPORTU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS7 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-OSP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Metody organizacji pracy Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: specjalnościowy studia II stopnia studia niestacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY I PROCESY LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW STUDIA PRZYPADKU 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gospodarka magazynowa Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-GM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gospodarka magazynowa Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-GM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Logistyka

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 sierpnia 2012 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka międzynarodowa Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyczne Systemy Zarządzania IT Management Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 E-logistyka I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE E-LOGISTYKA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Lean manufacturing - opis przedmiotu Lean manufacturing - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Lean manufacturing Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Egzamin ustny. Trzy pytania wybrane losowo. Przygotowanie dwóch referatów w zespołach

Egzamin ustny. Trzy pytania wybrane losowo. Przygotowanie dwóch referatów w zespołach KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/HZ/LOM w języku polskim Logistyka międzynarodowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim International logistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P12 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BRANŻOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Matbudiinst-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Zarządzanie i Procedury w BHP Management and Procedures for Safety Kierunek: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Management of Safety and Work Hygiene Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, projekt Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Zarządzanie Procesami Pracy Work Process Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Zarządzanie Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów technologicznych Kod przedmiotu

Projektowanie procesów technologicznych Kod przedmiotu Projektowanie procesów technologicznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projektowanie procesów technologicznych Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-56.1_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia Stacjonarne. mgr Maja Wolan. mgr Maja Wolan

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia Stacjonarne. mgr Maja Wolan. mgr Maja Wolan Sylabus przedmiotu: PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Planowanie i zarządzanie strategiczne Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo