Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu "Inwestycja w siebie". 1

2 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ulica Piastowska 1, Dzierżoniów NIP , REGON , NUTS: Przedmiot zamówienia: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu "Inwestycja w siebie". CPV: Usługi szkolenia zawodowego Usługi szkolenia komputerowego Stadium opracowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zawartość: Lp. Oznaczenie części Nazwa części 1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2 Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Data opracowania: Dzierżoniów, dnia 22 stycznia 2015 r. 2

3 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 3

4 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ulica Piastowska 1, Dzierżoniów, NUTS: Oznaczenie wykonawcy. Na potrzeby niniejszej SIWZ za wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3. Tryb udzielania zamówienia. Przetarg nieograniczony. 4. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu "Inwestycja w siebie". Zamówienie obejmować będzie: przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych, przeprowadzenie egzaminu końcowego, a) zapewnienie warunków szkoleń i pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny w trakcie trwania szkoleń, b) zapewnienie uczestnikom szkolenia sprzętu niezbędnego na czas trwania szkolenia, w tym zapewnienie (zakupu) uczestnikom szkolenia odpowiednich materiałów szkoleniowych (tzn. podręczniki, zeszyty, materiały piśmienne itp.), które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów w/w kursu, c) ubezpieczenie uczestników szkolenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia, d) obowiązek dostarczenia w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia do siedziby PCPR, oryginałów zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dopiero po spełnieniu niniejszego warunku, Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu. e) w terminie do 30 dni od dnia zakończenia szkolenia Wykonawca przekaże do PCPR oryginały uprawnień zawodowych oraz ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dotyczy osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu, f) umieszczenie na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Szkolenie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu "Inwestycja w siebie", g) ologowanie zaświadczeń symbolami UE, PO KL i EFS zgodnie z księgą tożsamości dostępną na stronie internetowej h) oznaczenie każdego pomieszczenia, w którym realizowany jest projekt, poprzez wywieszenie plakatu, tablicy, naklejki lub innego rodzaju informacji zawierającej informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu "Inwestycja w siebie", zgodnie z wytycznymi PCPR Dzierżoniów, 4

5 i) podana w tabeli ilość uczestników jest ilością szacunkową, możliwa zmiana ilości kursantów tolerancja +/- 20%. Miejsce szkolenia: część teoretyczna i praktyczna teren powiatów: Dzierżoniów, Świdnica, Wrocław. Należy wskazać dokładnie adres, gdzie przeprowadzony będzie kurs. W przypadku kursów prowadzonych poza terenem Powiatu Dzierżoniowskiego Zleceniobiorca zapewni dojazd uczestników z Dzierżoniowa do miejsca szkolenia, koszt będzie wliczony w cenę. Czas zakończenia kursów szkoleń: 31 maj 2015 roku. Wykaz kursów/szkoleń wraz z prognozowaną ilością uczestników. Poniższa ilość uczestników jest ilością teoretyczną i w momencie rozpoczęcia kursu może ulec zmianie (np. poprzez niedopuszczenie osoby do kursu przez lekarza). Lp. Rodzaj kursu Liczba osób Miejsce szkolenia (teren powiatu) 1. Prawo jazdy kategorii B 11 Dzierżoniów 2. Prawo jazdy kategorii C 5 Dzierżoniów 3. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszony na przewóz rzeczy 4 Dzierżoniów 4. Kurs obsługi komputera- podstawy 5 Dzierżoniów 5. Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej 3 Dzierżoniów 6. Kurs pracownika administracyjno-biurowego 6 Dzierżoniów 7. Kurs spawacza MAG 3 Dzierżoniów 8. Kurs spawacza TIG 3 Dzierżoniów 9. Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną 6 Dzierżoniów wymianę butli gazowej 10. Kurs wizażu 9 Dzierżoniów 11. Kurs na operatora koparko-ładowarki klasy III 3 Dzierżoniów, Świdnica 12. Kurs na operatora koparek jednonaczyniowych do 0,8 m 3 klasy III 1 Dzierżoniów, Świdnica 13. Kurs prawa pracy 1 Dzierżoniów 14. Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 1 Dzierżoniów 15. Kurs florystyki 3 Dzierżoniów 16. Kurs opieki nad osobami starszymi z elementami 2 Dzierżoniów, Świdnica języka niemieckiego 17. Kurs dla kandydatów na członków Rad Dzierżoniów, Świdnica, 1 Nadzorczych Wrocław 18. Uprawnienia elektryczne do 1kV (SEP) 1 Dzierżoniów 19. Kurs grafiki komputerowej obsługa programu photoshop 1 Dzierżoniów, Świdnica Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego 20. z napędem silnikowym z uprawnieniami na 2 Dzierżoniów, Świdnica bezpieczną wymianę butli gazowej 21. Specjalista ds. transportu i logistyki 1 Dzierżoniów, Świdnica, Wrocław 5

6 1. Prawo jazdy kategorii B koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt pierwszego egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego). Szkolenie obejmuje: część teoretyczną i praktyczną Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Część teoretyczna kursu (30 godz.) nie może się odbywać w formie e-lerningu. Czas trwania 30 godz. teoretycznych i 30 godz. praktycznych. 2. Prawo jazdy kategorii C koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt pierwszego egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego). Szkolenie obejmuje: część teoretyczną i praktyczną Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Część teoretyczna kursu (20 godz.) nie może się odbywać w formie e-lerningu. Czas trwania 20 godz. teoretycznych i 30 godz. praktycznych. 3. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszony na przewóz rzeczy koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 140 godz. 4. Kurs obsługi komputera - podstawy koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych. Szkolenie obejmuje: 1. Budowa komputera: podstawowe pojęcia, podzespoły bazowe komputera konkretne przykłady, dobór komputera do konkretnych zastosowań, zasady uruchomiania systemu, używanie myszy komputerowej i klawiatury komputerowej. 2. Podstawowe programy systemu Windows: omówienie podstawowych programów, omówienie podstawowych rodzajów plików, obsługa programów: Microsoft Office, Internet, poczta elektroniczna. 3. Zarządzanie plikami i folderami tworzenie nowych folderów i podfolderów, zmiana nazwy folderów i plików, przenoszenie plików i folderów. 4. Rodzaje nośników optycznych korzystanie z płyt CD/DVD, 6

7 korzystanie z napędów Pendrive (USB), przenoszenie plików z Internetu na komputer i z komputera na nośniki przenośne. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu. Czas trwania kursu 30 godz. 5. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych. Szkolenie obejmuje: 1. Teoria sprzedaży: podstawy towaroznawstwa, sprzedaż detaliczna i hurtowa, zapasy magazynowe, 2. Przepisy BHP i sanitarne: przepisy i zasady BHP i ppoż., system pracy (zmiany, czas pracy, przerwy), 3. Dokumentacja handlowa i magazynowa: zagadnienie rachunkowości oraz jej funkcje, definicja i podział dowodów księgowych oraz klasyfikacja, zasady oraz metody sporządzania dokumentacji handlowej, klasyfikacja dokumentacji handlowej, zapoznanie z dokumentacją magazynową, prowadzenie ewidencji dokumentów magazynowych, obsługa programu magazynowego Subiekt. 4. Promocja: marketing w handlu detalicznym, zagadnienia kultury osobistej, dekorowanie wnętrza sklepu i okna wystawowego, zagadnienia promocji i reklamy. 5. Obsługa kasy fiskalnej obowiązek stosowania kas fiskalnych, budowa, zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych, przygotowanie kasy do pracy, sprzedaż, zwrot, wykonywanie raportów, współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów, wagi sklepowej, komputerem, itp. fakturowanie. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu. Czas trwania kursu 100 godz. 6. Kurs pracownika administracyjno-biurowego koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych. Szkolenie obejmuje: 1. Organizacja pracy biurowej: podstawy działania biura, 7

8 wyposażenie i urządzenia techniki biurowej, schemat organizacyjny, zadania sekretariatu, organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów, korespondencja biurowa, dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki, klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt, techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych, rozliczanie podróży służbowej. 2. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem: informacja jako podstawa podjęcia decyzji, warunki skuteczności informacji, przekazywanie informacji. 3. Kadry i płace prawo pracy, prowadzanie dokumentacji pracowniczej, ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych, zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne, problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym, inne składniki wynagrodzenia, Płatnik lub Optima Kadry-Płace lub Symfonia Kadry-Płace, system, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy, niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia, telepraca, obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy, odprawy, pozostałe świadczenia pozapłacowe dla pracownika, rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych. 4. Kultura zawodu: savoir vivre w usługach firmy, rozmowy telefoniczne w biurze, przyjmowanie interesantów. 5. Obsługa urządzeń biurowych i komputera Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie lub certyfikat dokumentujący ukończenie kursu. Czas trwania 140 godz. 7. Kurs spawacza metodą MAG koszt kursu, koszt materiałów, koszt egzaminu. Szkolenie obejmuje: 8

9 część teoretyczną i praktyczną, w tym: procesy spawania, charakterystyka, definicje, konstrukcje spawane, dokumentacja prac spawalniczych, sprawdzanie kwalifikacji i uprawnienia spawaczy, urządzenia i sprzęt do spawania metodą MAG, materiały podstawowe, materiały dodatkowe, technika i technologia spawania, obróbka cieplna złączy spawanych, kontrola jakości złączy spawanych, bezpieczeństwo pracy i ochrona ppoż., Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie lub certyfikat dokumentujący ukończenie kursu. Czas trwania kursu 120 godz. 8. Kurs spawacza metodą TIG koszt kursu, koszt materiałów, koszt egzaminu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie lub certyfikat dokumentujący ukończenie kursu. Czas trwania kursu: 111 godz. 9. Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej koszt kursu, koszt materiałów, koszt egzaminu. Szkolenie obejmuje: część teoretyczną i praktyczną, w tym: typy stosowania wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka, czynności kierowcy w czasie pracy wózka, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym, wiadomości związane z wymianą butli gazowych, wymiana butli gazowych pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez Słuchacza, praktyczna nauka jazdy wózkiem, Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie lub certyfikat dokumentujący ukończenie kursu. Czas trwania kursu 67 godz. 10. Kurs wizażu koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. 9

10 Szkolenie obejmuje: 1. Warsztat pracy wizażysty: przygotowanie stanowiska, wyposażenie kufra, dezynfekcja oraz dobór akcesoriów, przygotowanie klientki do makijażu. 2. Teoretyczne podstawy rozróżniania typów skóry: pielęgnacja cery a typ skóry, indywidualny dobór produktów, przygotowanie skóry do makijażu, problemy skórne (jak sobie z nimi radzić). 3. Techniki profesjonalnego i skutecznego demakijażu. 4. Makijaż korekcyjny: korygowanie i modelowanie kształtu twarzy metoda światłocienia, korygowanie kształtu oczu, korygowanie kształtu ust, korygowanie kształtu łuku brwiowego, technika malowania rzęs. 5. Sposoby retuszowanie niedoskonałości skóry: sposoby aplikacji i wybór odpowiednich produktów użycie kamuflaży i baz korygujących. 6. Makijaż dzienny podkreślający atuty urody, z uwzględnieniem anatomii twarzy i typu urody: dobór kolorystyki w makijażu dziennym, techniki podkreślania kształtu oka, dobór intensywności i tonacji, z uwzględnieniem stylizacji (ubioru), efekt świetlistej cery/efekt gładkiej matowej cery. 7. Zasady makijażu wieczorowego (różne techniki): makijaż francuski (użycie eyelinera); precyzyjna linia ust (zastosowanie czerwonej szminki efekt matowych i lakierowanych ust), aplikacja sztucznych rzęs (kępki, paski), technika Smokey eyes. 8. Makijaż ślubny: kontakt z klientką (wywiad), pielęgnacja skóry przed ślubem, dobór odpowiedniej kolorystyki, współgrającej z typem urody, techniki makijażu ślubnego, z uwzględnieniem stylizacji i dodatków, korekta Pana Młodego. 9. Makijaż osoby dojrzałej (odmładzający): dobór odpowiednich produktów, zastosowanie odpowiedniej kolorystyki i technik makijażowych. 10. Makijaż fotograficzny (podstawowe zasady): zasady współpracy z fotografem, intensywność makijażu na zdjęciu, koncepcja projektu sesji zdjęciowej, wybór produktów (jakich używać, jakich unikać), rola precyzji w makijażu fotograficznym. 11. Makijaż dla osób noszących okulary dobór intensywności a wada wzroku i wielkość oprawek. 10

11 12. Kolorystyka teoria barw, dobór kolorystyki, typy urody, zagadnienia związane z analizą kolorystyczną 13. Najnowsze trendy makijażowe makijaże inspirowane (pokazy mody, makijaże fashion) praca z magazynami mody; poszukiwanie inspiracji w pracy a własna inwencja. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania kursu 80 h. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom kursu wszystkich akcesoriów kosmetyki, pędzle itp. Jak również pomocy dydaktycznych skrypty. 11. Kurs na operatora koparko-ładowarki klasy III część teoretyczna godzin część praktyczna - 60 godzin + staż 26 godzin łącznie 202 godziny Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. W przypadku kursu prowadzonego poza terenem Powiatu Dzierżoniowskiego Zleceniobiorca zapewni dojazd uczestników z Dzierżoniowa do miejsca szkolenia, koszt będzie wliczony w cenę. 12. Kurs na operatora koparek jednonaczyniowych do 0,8 m 3 klasy III część teoretyczna 116 godzin część praktyczna 60 godzin + staż 26 godzin 86 godzin Łącznie 202 godziny. Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. W przypadku kursu prowadzonego poza terenem Powiatu Dzierżoniowskiego Zleceniobiorca zapewni dojazd uczestników z Dzierżoniowa do miejsca szkolenia, koszt będzie wliczony w cenę. 13. Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 160 godz. 14. Kurs florystyki koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Kurs obejmuje: 1. Wprowadzenie. 2. Teoria barw i kompozycji. 3. Florystyczne zasady kompozycyjne. 4. Narzędzia florysty materiałoznawstwo. 5. Botanika wprowadzenie. 11

12 6. Materiał roślinny. 7. Florystyka okolicznościowa. 8. Sztuka układania kwiatów w naczyniach. 9. Dekoracja kwiatów doniczkowych. 10. Artystyczne pakowanie prezentów. 11. Dekoracje stołów. 12. Florystyka ślubna. 13. Florystyka żałobna. 14. Materiał roślinny: zasady suszenia i utrwalania roślin, zasady pielęgnacji roślin, ochrona roślin. 15. Marketing wyrobów i usług florystycznych: zasady marketingu i reklamy, rynek produktów i wyrobów florystycznych, bliższe i dalsze otoczenie firmy florystycznej, rynek kwiatów. 16. Ekspozycje wystawowe: materiały stosowane do przygotowania ekspozycji wystawowej, oświetlenie wystawy, organizacja przestrzeni wystawy, przygotowanie ekspozycji wystawowej. 17. Florystyka komunijna: wianki, dekoracja świecy. 18. Florystyka ślubna: glamelia, kula, wachlarz, bukiety techniką drutowaną, dekoracja samochodu, dekoracja kościoła, dekoracja sali weselnej, 19. Florystyka żałobna: wieniec, wieniec rzymski, dekoracja trumny i urny, florystyka ku pamięci - krzyż i serce. 20. Florystyka Adwentu, Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy: wieniec adwentowy, wieniec bożonarodzeniowy, stroik wielkanocny. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania min. 80 godz. W przypadku kursu prowadzonego poza terenem Powiatu Dzierżoniowskiego Zleceniobiorca zapewni dojazd uczestników z Dzierżoniowa do miejsca szkolenia, koszt będzie wliczony w cenę. 12

13 15. Kurs opieki nad osobami starszymi z elementami języka niemieckiego koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Kurs obejmuje: 1. Rola i znaczenie opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej. 2. Anatomia i fizjologia człowieka. 3. Zagadnienia z psychologii. 4. Problemy psychospołeczne osób starszych i niepełnosprawnych. 5. Procesy starzenia się organizmu człowieka. 6. Choroby wieku podeszłego i obserwacja chorego. 7. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach. 8. Higiena w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 9. Aspekty opiekuńczo - pielęgnacyjne rehabilitacji. 10. Pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych w podeszłym wieku. 11. Opieka nad umierającym. 12. Zasady żywienia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. 13. Problemy opieki chorych i niepełnosprawnych. 14. Sposoby komunikowania się z podopiecznym i jego rodziną. 15. Wybrane zagadnienia farmakoterapii. 16. Podstawy gramatyki i leksyki języka niemieckiego Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 65 godz. zajęcia teoretyczne, 30 godz. zajęcia praktyczne 16. Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Kurs obejmuje: 1. Rola państwa w gospodarce 2. Zasady działalności przedsiębiorców 3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców 4. Rynek kapitałowy w Polsce 5. Elementy prawa cywilnego 6. Spółki handlowe tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie 7. Komercjalizacja i prywatyzacja 8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy 9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa 10. Ład korporacyjny (corporate governance) w spółkach Skarbu Państwa 11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze 12. Zarządzanie przedsiębiorstwem 13. Marketing w przedsiębiorstwie 14. Biznes plan 15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa 16. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie 17. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 107 godz. 13

14 17. Kurs prawa pracy koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Kurs obejmuje: 1. Wprowadzenie 2. Stosunek pracy 3. Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych wzory 4. Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny - korzyści i koszty dla pracownika i pracodawcy wynikające z różnych form zatrudnienia i współpracy 5. Najważniejsze obowiązki pracodawcy i pracownika 6. Wynagrodzenie za pracę 7. Czas pracy i jego ewidencjonowanie, rozliczanie godzin nadliczbowych, praca w porze nocnej, zapewnienie odpoczynku, w tym także czas pracy pracowników zarządzających 8. Urlopy: wypoczynkowe (w tym urlop w wymiarze godzinowym, urlop na żądanie), okolicznościowe, bezpłatne, macierzyńskie, wychowawcze - zasady udzielania, przerwanie i odwołanie z urlopu 9. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników 10. Odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika 11. Kontrola z inspekcji pracy: za jakie przewinienia odpowiada pracodawca, grzywny i mandaty Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 48 godzin. 18. Kurs uprawnienia elektryczne do 1 kv (SEP) koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 30 godzin. 19. Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Kurs obejmuje: 1. Zapasy magazynowe 2. Budowle magazynowe 3. Wyposażenie magazynu 4. Technologia prac magazynowych 5. Organizacja prac magazynowych 6. Zastosowanie systemów komputerowych 7. Przepisy bhp, ochrona ppoż. oraz zasady zabezpieczenia towarów w magazynie 14

15 8. Typy stosowanych wózków widłowych, budowa i zasada działania wózków jezdniowych, czynności operatory przy obsłudze wózków jezdniowych pozwalające na ich prawidłową eksploatację, czynności operatora w czasie pracy wózkami. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 83 godzin. 20. Kurs specjalista ds. transportu i logistyki koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 60 godzin. 21. Kurs obsługi programu photoshop koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Kurs obejmuje: Konstrukcja obrazu cyfrowego Obsługa programu Fotomontaż Retusz - korekta barwna Zapisywanie pracy Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 32 godzin. Wszystkie osoby uczestniczące w w/w kursach zawodowych będą miały sfinansowany koszt lekarza medycyny pracy przez Wykonawcę kursu (jeżeli jest wymagany). Miejsce realizacji w/w kursów oraz wszystkie materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom w/w kursów zawodowych muszą zostać oznakowane logotypami UE, PO KL i EFS zgodnie z księgą tożsamości dostępną na stronie internetowej Cena przeszkolenia jednej osoby, podana przez Wykonawcę w swojej ofercie, obejmuje wszelkie koszty przeprowadzenia kursu szkolenia, w tym koszt ubezpieczenia uczestników. Zgodnie z 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 1722), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. W związku z powyższym cena za przeprowadzenie kursów winna być zwolniona z podatku VAT. Opis za pomocą nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień Usługi szkolenia zawodowego Usługi szkolenia komputerowego 15

16 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST. 1 PKT 6 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: do dnia r. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków metodą zero-jedynkową czyli spełnia-nie spełnia. 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. a) Wiedza i doświadczenie: opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie przy realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dotyczy wykonawców łącznie. b) Potencjał techniczny: oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiedni potencjał techniczny zapewniający wykonanie zamówienia, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dotyczy wykonawców łącznie. c) Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami zapewniającymi wykonanie przedmiotu zamówienia, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dotyczy wykonawców łącznie. Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnych do wykonania zamówienia, może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. d) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 16

17 oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (nie dotyczy kursów: kurs opieki nad osobami starszymi z elementami języka niemieckiego, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, uprawnienia elektryczne do 1kV (SEP), specjalista ds. transportu i logistyki, zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych (nie dotyczy kursów: kurs opieki nad osobami starszymi z elementami języka niemieckiego, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, uprawnienia elektryczne do 1kV (SEP), specjalista ds. transportu i logistyki. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5 niniejszej IDW, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 niniejszej IDW są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub mailem na adres: Otrzymanie przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji musi być niezwłocznie potwierdzone zwrotnie faksem. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu i zwrotnie potwierdziły ją. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium (art.45 ust.2) TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY A. Wymagania podstawowe. 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jeden kurs. 2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 17

18 5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW. 6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 7. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. B. Forma oferty. 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i zaleca się aby format nie był większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub inną trwała techniką graficzną. 3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu albo sporządzone inną trwała techniką graficzną. 4. Zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie arkusze (kartki) oferty zaleca się aby były zszyte, bindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką. 5. Wszystkie zapisane strony oferty zaleca się aby były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie będą podlegały ocenie i nie muszą być numerowane i parafowane. 6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 7. Dokumenty wchodzące w skład oferty, stosownie do treści pkt. 5 niniejszej IDW, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. C. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny i innych informacji podlegających ocenie. 18

19 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, Dzierżoniów, ulica Piastowska 1, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2 lutego 2015 r. do godz. 08:00 2. Oferty przesłane pocztą powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia ul. Piastowska 1, Dzierżoniów, Oferta w postępowaniu na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleńkursów, kurs pn:.... (nazwa części zamówienia). Nie otwierać przed dniem: 2 lutego 2015 r. godz. 08:30 5. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty złożonej po terminie zgodnie z zapisem niniejszej SIWZ. 6. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Zamawiającego w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ulica Piastowska 1, Dzierżoniów, dnia 2 lutego 2015 r. godz OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Ceną oferty jest łączna wartość wszystkich składników na nią wpływających. 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: a) kryterium cena waga 95% W kryterium Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: cena najniższa za osobę A n = x 95 cena oferowana za osobę b) kryterium doświadczenie w organizacji kursów 5%. W zakresie kryterium doświadczenia punkty będą obliczane w następujący sposób: za 19

20 każdy kurs z tematyki, na którą składana jest oferta zrealizowany w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dla minimum 5 osób, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie po 1 punkcie, ale łącznie nie więcej niż 5 punktów. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy. 2. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie); 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Z uwagi na wartość zamówienia Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. WZÓR UMOWY 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI Środki ochrony prawnej u. p. z. p. 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo