Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu "Inwestycja w siebie". 1

2 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ulica Piastowska 1, Dzierżoniów NIP , REGON , NUTS: Przedmiot zamówienia: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu "Inwestycja w siebie". CPV: Usługi szkolenia zawodowego Usługi szkolenia komputerowego Stadium opracowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zawartość: Lp. Oznaczenie części Nazwa części 1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2 Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Data opracowania: Dzierżoniów, dnia 22 stycznia 2015 r. 2

3 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 3

4 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ulica Piastowska 1, Dzierżoniów, NUTS: Oznaczenie wykonawcy. Na potrzeby niniejszej SIWZ za wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3. Tryb udzielania zamówienia. Przetarg nieograniczony. 4. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu "Inwestycja w siebie". Zamówienie obejmować będzie: przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych, przeprowadzenie egzaminu końcowego, a) zapewnienie warunków szkoleń i pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny w trakcie trwania szkoleń, b) zapewnienie uczestnikom szkolenia sprzętu niezbędnego na czas trwania szkolenia, w tym zapewnienie (zakupu) uczestnikom szkolenia odpowiednich materiałów szkoleniowych (tzn. podręczniki, zeszyty, materiały piśmienne itp.), które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów w/w kursu, c) ubezpieczenie uczestników szkolenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie Wykonawcy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia, d) obowiązek dostarczenia w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia do siedziby PCPR, oryginałów zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dopiero po spełnieniu niniejszego warunku, Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu. e) w terminie do 30 dni od dnia zakończenia szkolenia Wykonawca przekaże do PCPR oryginały uprawnień zawodowych oraz ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dotyczy osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu, f) umieszczenie na zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia poniższej informacji: Szkolenie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu "Inwestycja w siebie", g) ologowanie zaświadczeń symbolami UE, PO KL i EFS zgodnie z księgą tożsamości dostępną na stronie internetowej h) oznaczenie każdego pomieszczenia, w którym realizowany jest projekt, poprzez wywieszenie plakatu, tablicy, naklejki lub innego rodzaju informacji zawierającej informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2, Tytuł projektu "Inwestycja w siebie", zgodnie z wytycznymi PCPR Dzierżoniów, 4

5 i) podana w tabeli ilość uczestników jest ilością szacunkową, możliwa zmiana ilości kursantów tolerancja +/- 20%. Miejsce szkolenia: część teoretyczna i praktyczna teren powiatów: Dzierżoniów, Świdnica, Wrocław. Należy wskazać dokładnie adres, gdzie przeprowadzony będzie kurs. W przypadku kursów prowadzonych poza terenem Powiatu Dzierżoniowskiego Zleceniobiorca zapewni dojazd uczestników z Dzierżoniowa do miejsca szkolenia, koszt będzie wliczony w cenę. Czas zakończenia kursów szkoleń: 31 maj 2015 roku. Wykaz kursów/szkoleń wraz z prognozowaną ilością uczestników. Poniższa ilość uczestników jest ilością teoretyczną i w momencie rozpoczęcia kursu może ulec zmianie (np. poprzez niedopuszczenie osoby do kursu przez lekarza). Lp. Rodzaj kursu Liczba osób Miejsce szkolenia (teren powiatu) 1. Prawo jazdy kategorii B 11 Dzierżoniów 2. Prawo jazdy kategorii C 5 Dzierżoniów 3. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszony na przewóz rzeczy 4 Dzierżoniów 4. Kurs obsługi komputera- podstawy 5 Dzierżoniów 5. Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej 3 Dzierżoniów 6. Kurs pracownika administracyjno-biurowego 6 Dzierżoniów 7. Kurs spawacza MAG 3 Dzierżoniów 8. Kurs spawacza TIG 3 Dzierżoniów 9. Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną 6 Dzierżoniów wymianę butli gazowej 10. Kurs wizażu 9 Dzierżoniów 11. Kurs na operatora koparko-ładowarki klasy III 3 Dzierżoniów, Świdnica 12. Kurs na operatora koparek jednonaczyniowych do 0,8 m 3 klasy III 1 Dzierżoniów, Świdnica 13. Kurs prawa pracy 1 Dzierżoniów 14. Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 1 Dzierżoniów 15. Kurs florystyki 3 Dzierżoniów 16. Kurs opieki nad osobami starszymi z elementami 2 Dzierżoniów, Świdnica języka niemieckiego 17. Kurs dla kandydatów na członków Rad Dzierżoniów, Świdnica, 1 Nadzorczych Wrocław 18. Uprawnienia elektryczne do 1kV (SEP) 1 Dzierżoniów 19. Kurs grafiki komputerowej obsługa programu photoshop 1 Dzierżoniów, Świdnica Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego 20. z napędem silnikowym z uprawnieniami na 2 Dzierżoniów, Świdnica bezpieczną wymianę butli gazowej 21. Specjalista ds. transportu i logistyki 1 Dzierżoniów, Świdnica, Wrocław 5

6 1. Prawo jazdy kategorii B koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt pierwszego egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego). Szkolenie obejmuje: część teoretyczną i praktyczną Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Część teoretyczna kursu (30 godz.) nie może się odbywać w formie e-lerningu. Czas trwania 30 godz. teoretycznych i 30 godz. praktycznych. 2. Prawo jazdy kategorii C koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt pierwszego egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego). Szkolenie obejmuje: część teoretyczną i praktyczną Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Część teoretyczna kursu (20 godz.) nie może się odbywać w formie e-lerningu. Czas trwania 20 godz. teoretycznych i 30 godz. praktycznych. 3. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszony na przewóz rzeczy koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 140 godz. 4. Kurs obsługi komputera - podstawy koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych. Szkolenie obejmuje: 1. Budowa komputera: podstawowe pojęcia, podzespoły bazowe komputera konkretne przykłady, dobór komputera do konkretnych zastosowań, zasady uruchomiania systemu, używanie myszy komputerowej i klawiatury komputerowej. 2. Podstawowe programy systemu Windows: omówienie podstawowych programów, omówienie podstawowych rodzajów plików, obsługa programów: Microsoft Office, Internet, poczta elektroniczna. 3. Zarządzanie plikami i folderami tworzenie nowych folderów i podfolderów, zmiana nazwy folderów i plików, przenoszenie plików i folderów. 4. Rodzaje nośników optycznych korzystanie z płyt CD/DVD, 6

7 korzystanie z napędów Pendrive (USB), przenoszenie plików z Internetu na komputer i z komputera na nośniki przenośne. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu. Czas trwania kursu 30 godz. 5. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych. Szkolenie obejmuje: 1. Teoria sprzedaży: podstawy towaroznawstwa, sprzedaż detaliczna i hurtowa, zapasy magazynowe, 2. Przepisy BHP i sanitarne: przepisy i zasady BHP i ppoż., system pracy (zmiany, czas pracy, przerwy), 3. Dokumentacja handlowa i magazynowa: zagadnienie rachunkowości oraz jej funkcje, definicja i podział dowodów księgowych oraz klasyfikacja, zasady oraz metody sporządzania dokumentacji handlowej, klasyfikacja dokumentacji handlowej, zapoznanie z dokumentacją magazynową, prowadzenie ewidencji dokumentów magazynowych, obsługa programu magazynowego Subiekt. 4. Promocja: marketing w handlu detalicznym, zagadnienia kultury osobistej, dekorowanie wnętrza sklepu i okna wystawowego, zagadnienia promocji i reklamy. 5. Obsługa kasy fiskalnej obowiązek stosowania kas fiskalnych, budowa, zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych, przygotowanie kasy do pracy, sprzedaż, zwrot, wykonywanie raportów, współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów, wagi sklepowej, komputerem, itp. fakturowanie. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu. Czas trwania kursu 100 godz. 6. Kurs pracownika administracyjno-biurowego koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych. Szkolenie obejmuje: 1. Organizacja pracy biurowej: podstawy działania biura, 7

8 wyposażenie i urządzenia techniki biurowej, schemat organizacyjny, zadania sekretariatu, organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów, korespondencja biurowa, dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki, klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt, techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych, rozliczanie podróży służbowej. 2. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem: informacja jako podstawa podjęcia decyzji, warunki skuteczności informacji, przekazywanie informacji. 3. Kadry i płace prawo pracy, prowadzanie dokumentacji pracowniczej, ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych, zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne, problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym, inne składniki wynagrodzenia, Płatnik lub Optima Kadry-Płace lub Symfonia Kadry-Płace, system, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy, niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia, telepraca, obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy, odprawy, pozostałe świadczenia pozapłacowe dla pracownika, rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych. 4. Kultura zawodu: savoir vivre w usługach firmy, rozmowy telefoniczne w biurze, przyjmowanie interesantów. 5. Obsługa urządzeń biurowych i komputera Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie lub certyfikat dokumentujący ukończenie kursu. Czas trwania 140 godz. 7. Kurs spawacza metodą MAG koszt kursu, koszt materiałów, koszt egzaminu. Szkolenie obejmuje: 8

9 część teoretyczną i praktyczną, w tym: procesy spawania, charakterystyka, definicje, konstrukcje spawane, dokumentacja prac spawalniczych, sprawdzanie kwalifikacji i uprawnienia spawaczy, urządzenia i sprzęt do spawania metodą MAG, materiały podstawowe, materiały dodatkowe, technika i technologia spawania, obróbka cieplna złączy spawanych, kontrola jakości złączy spawanych, bezpieczeństwo pracy i ochrona ppoż., Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie lub certyfikat dokumentujący ukończenie kursu. Czas trwania kursu 120 godz. 8. Kurs spawacza metodą TIG koszt kursu, koszt materiałów, koszt egzaminu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie lub certyfikat dokumentujący ukończenie kursu. Czas trwania kursu: 111 godz. 9. Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej koszt kursu, koszt materiałów, koszt egzaminu. Szkolenie obejmuje: część teoretyczną i praktyczną, w tym: typy stosowania wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka, czynności kierowcy w czasie pracy wózka, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym, wiadomości związane z wymianą butli gazowych, wymiana butli gazowych pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez Słuchacza, praktyczna nauka jazdy wózkiem, Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie lub certyfikat dokumentujący ukończenie kursu. Czas trwania kursu 67 godz. 10. Kurs wizażu koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. 9

10 Szkolenie obejmuje: 1. Warsztat pracy wizażysty: przygotowanie stanowiska, wyposażenie kufra, dezynfekcja oraz dobór akcesoriów, przygotowanie klientki do makijażu. 2. Teoretyczne podstawy rozróżniania typów skóry: pielęgnacja cery a typ skóry, indywidualny dobór produktów, przygotowanie skóry do makijażu, problemy skórne (jak sobie z nimi radzić). 3. Techniki profesjonalnego i skutecznego demakijażu. 4. Makijaż korekcyjny: korygowanie i modelowanie kształtu twarzy metoda światłocienia, korygowanie kształtu oczu, korygowanie kształtu ust, korygowanie kształtu łuku brwiowego, technika malowania rzęs. 5. Sposoby retuszowanie niedoskonałości skóry: sposoby aplikacji i wybór odpowiednich produktów użycie kamuflaży i baz korygujących. 6. Makijaż dzienny podkreślający atuty urody, z uwzględnieniem anatomii twarzy i typu urody: dobór kolorystyki w makijażu dziennym, techniki podkreślania kształtu oka, dobór intensywności i tonacji, z uwzględnieniem stylizacji (ubioru), efekt świetlistej cery/efekt gładkiej matowej cery. 7. Zasady makijażu wieczorowego (różne techniki): makijaż francuski (użycie eyelinera); precyzyjna linia ust (zastosowanie czerwonej szminki efekt matowych i lakierowanych ust), aplikacja sztucznych rzęs (kępki, paski), technika Smokey eyes. 8. Makijaż ślubny: kontakt z klientką (wywiad), pielęgnacja skóry przed ślubem, dobór odpowiedniej kolorystyki, współgrającej z typem urody, techniki makijażu ślubnego, z uwzględnieniem stylizacji i dodatków, korekta Pana Młodego. 9. Makijaż osoby dojrzałej (odmładzający): dobór odpowiednich produktów, zastosowanie odpowiedniej kolorystyki i technik makijażowych. 10. Makijaż fotograficzny (podstawowe zasady): zasady współpracy z fotografem, intensywność makijażu na zdjęciu, koncepcja projektu sesji zdjęciowej, wybór produktów (jakich używać, jakich unikać), rola precyzji w makijażu fotograficznym. 11. Makijaż dla osób noszących okulary dobór intensywności a wada wzroku i wielkość oprawek. 10

11 12. Kolorystyka teoria barw, dobór kolorystyki, typy urody, zagadnienia związane z analizą kolorystyczną 13. Najnowsze trendy makijażowe makijaże inspirowane (pokazy mody, makijaże fashion) praca z magazynami mody; poszukiwanie inspiracji w pracy a własna inwencja. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania kursu 80 h. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom kursu wszystkich akcesoriów kosmetyki, pędzle itp. Jak również pomocy dydaktycznych skrypty. 11. Kurs na operatora koparko-ładowarki klasy III część teoretyczna godzin część praktyczna - 60 godzin + staż 26 godzin łącznie 202 godziny Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. W przypadku kursu prowadzonego poza terenem Powiatu Dzierżoniowskiego Zleceniobiorca zapewni dojazd uczestników z Dzierżoniowa do miejsca szkolenia, koszt będzie wliczony w cenę. 12. Kurs na operatora koparek jednonaczyniowych do 0,8 m 3 klasy III część teoretyczna 116 godzin część praktyczna 60 godzin + staż 26 godzin 86 godzin Łącznie 202 godziny. Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. W przypadku kursu prowadzonego poza terenem Powiatu Dzierżoniowskiego Zleceniobiorca zapewni dojazd uczestników z Dzierżoniowa do miejsca szkolenia, koszt będzie wliczony w cenę. 13. Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 160 godz. 14. Kurs florystyki koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Kurs obejmuje: 1. Wprowadzenie. 2. Teoria barw i kompozycji. 3. Florystyczne zasady kompozycyjne. 4. Narzędzia florysty materiałoznawstwo. 5. Botanika wprowadzenie. 11

12 6. Materiał roślinny. 7. Florystyka okolicznościowa. 8. Sztuka układania kwiatów w naczyniach. 9. Dekoracja kwiatów doniczkowych. 10. Artystyczne pakowanie prezentów. 11. Dekoracje stołów. 12. Florystyka ślubna. 13. Florystyka żałobna. 14. Materiał roślinny: zasady suszenia i utrwalania roślin, zasady pielęgnacji roślin, ochrona roślin. 15. Marketing wyrobów i usług florystycznych: zasady marketingu i reklamy, rynek produktów i wyrobów florystycznych, bliższe i dalsze otoczenie firmy florystycznej, rynek kwiatów. 16. Ekspozycje wystawowe: materiały stosowane do przygotowania ekspozycji wystawowej, oświetlenie wystawy, organizacja przestrzeni wystawy, przygotowanie ekspozycji wystawowej. 17. Florystyka komunijna: wianki, dekoracja świecy. 18. Florystyka ślubna: glamelia, kula, wachlarz, bukiety techniką drutowaną, dekoracja samochodu, dekoracja kościoła, dekoracja sali weselnej, 19. Florystyka żałobna: wieniec, wieniec rzymski, dekoracja trumny i urny, florystyka ku pamięci - krzyż i serce. 20. Florystyka Adwentu, Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy: wieniec adwentowy, wieniec bożonarodzeniowy, stroik wielkanocny. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania min. 80 godz. W przypadku kursu prowadzonego poza terenem Powiatu Dzierżoniowskiego Zleceniobiorca zapewni dojazd uczestników z Dzierżoniowa do miejsca szkolenia, koszt będzie wliczony w cenę. 12

13 15. Kurs opieki nad osobami starszymi z elementami języka niemieckiego koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Kurs obejmuje: 1. Rola i znaczenie opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej. 2. Anatomia i fizjologia człowieka. 3. Zagadnienia z psychologii. 4. Problemy psychospołeczne osób starszych i niepełnosprawnych. 5. Procesy starzenia się organizmu człowieka. 6. Choroby wieku podeszłego i obserwacja chorego. 7. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach. 8. Higiena w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 9. Aspekty opiekuńczo - pielęgnacyjne rehabilitacji. 10. Pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych w podeszłym wieku. 11. Opieka nad umierającym. 12. Zasady żywienia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. 13. Problemy opieki chorych i niepełnosprawnych. 14. Sposoby komunikowania się z podopiecznym i jego rodziną. 15. Wybrane zagadnienia farmakoterapii. 16. Podstawy gramatyki i leksyki języka niemieckiego Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 65 godz. zajęcia teoretyczne, 30 godz. zajęcia praktyczne 16. Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Kurs obejmuje: 1. Rola państwa w gospodarce 2. Zasady działalności przedsiębiorców 3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców 4. Rynek kapitałowy w Polsce 5. Elementy prawa cywilnego 6. Spółki handlowe tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie 7. Komercjalizacja i prywatyzacja 8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy 9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa 10. Ład korporacyjny (corporate governance) w spółkach Skarbu Państwa 11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze 12. Zarządzanie przedsiębiorstwem 13. Marketing w przedsiębiorstwie 14. Biznes plan 15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa 16. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie 17. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 107 godz. 13

14 17. Kurs prawa pracy koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Kurs obejmuje: 1. Wprowadzenie 2. Stosunek pracy 3. Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych wzory 4. Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny - korzyści i koszty dla pracownika i pracodawcy wynikające z różnych form zatrudnienia i współpracy 5. Najważniejsze obowiązki pracodawcy i pracownika 6. Wynagrodzenie za pracę 7. Czas pracy i jego ewidencjonowanie, rozliczanie godzin nadliczbowych, praca w porze nocnej, zapewnienie odpoczynku, w tym także czas pracy pracowników zarządzających 8. Urlopy: wypoczynkowe (w tym urlop w wymiarze godzinowym, urlop na żądanie), okolicznościowe, bezpłatne, macierzyńskie, wychowawcze - zasady udzielania, przerwanie i odwołanie z urlopu 9. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników 10. Odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika 11. Kontrola z inspekcji pracy: za jakie przewinienia odpowiada pracodawca, grzywny i mandaty Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 48 godzin. 18. Kurs uprawnienia elektryczne do 1 kv (SEP) koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 30 godzin. 19. Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Kurs obejmuje: 1. Zapasy magazynowe 2. Budowle magazynowe 3. Wyposażenie magazynu 4. Technologia prac magazynowych 5. Organizacja prac magazynowych 6. Zastosowanie systemów komputerowych 7. Przepisy bhp, ochrona ppoż. oraz zasady zabezpieczenia towarów w magazynie 14

15 8. Typy stosowanych wózków widłowych, budowa i zasada działania wózków jezdniowych, czynności operatory przy obsłudze wózków jezdniowych pozwalające na ich prawidłową eksploatację, czynności operatora w czasie pracy wózkami. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 83 godzin. 20. Kurs specjalista ds. transportu i logistyki koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 60 godzin. 21. Kurs obsługi programu photoshop koszt kursu, koszt materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu. Kurs obejmuje: Konstrukcja obrazu cyfrowego Obsługa programu Fotomontaż Retusz - korekta barwna Zapisywanie pracy Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie dokumentujące ukończenie kursu i przystąpienie do egzaminu. Czas trwania 32 godzin. Wszystkie osoby uczestniczące w w/w kursach zawodowych będą miały sfinansowany koszt lekarza medycyny pracy przez Wykonawcę kursu (jeżeli jest wymagany). Miejsce realizacji w/w kursów oraz wszystkie materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom w/w kursów zawodowych muszą zostać oznakowane logotypami UE, PO KL i EFS zgodnie z księgą tożsamości dostępną na stronie internetowej Cena przeszkolenia jednej osoby, podana przez Wykonawcę w swojej ofercie, obejmuje wszelkie koszty przeprowadzenia kursu szkolenia, w tym koszt ubezpieczenia uczestników. Zgodnie z 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 1722), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. W związku z powyższym cena za przeprowadzenie kursów winna być zwolniona z podatku VAT. Opis za pomocą nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień Usługi szkolenia zawodowego Usługi szkolenia komputerowego 15

16 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST. 1 PKT 6 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: do dnia r. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków metodą zero-jedynkową czyli spełnia-nie spełnia. 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. a) Wiedza i doświadczenie: opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie przy realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dotyczy wykonawców łącznie. b) Potencjał techniczny: oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiedni potencjał techniczny zapewniający wykonanie zamówienia, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dotyczy wykonawców łącznie. c) Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami zapewniającymi wykonanie przedmiotu zamówienia, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dotyczy wykonawców łącznie. Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnych do wykonania zamówienia, może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. d) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 16

17 oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (nie dotyczy kursów: kurs opieki nad osobami starszymi z elementami języka niemieckiego, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, uprawnienia elektryczne do 1kV (SEP), specjalista ds. transportu i logistyki, zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych (nie dotyczy kursów: kurs opieki nad osobami starszymi z elementami języka niemieckiego, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, uprawnienia elektryczne do 1kV (SEP), specjalista ds. transportu i logistyki. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5 niniejszej IDW, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 niniejszej IDW są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub mailem na adres: Otrzymanie przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji musi być niezwłocznie potwierdzone zwrotnie faksem. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu i zwrotnie potwierdziły ją. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium (art.45 ust.2) TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY A. Wymagania podstawowe. 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jeden kurs. 2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 17

18 5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW. 6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 7. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. B. Forma oferty. 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i zaleca się aby format nie był większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub inną trwała techniką graficzną. 3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu albo sporządzone inną trwała techniką graficzną. 4. Zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie arkusze (kartki) oferty zaleca się aby były zszyte, bindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką. 5. Wszystkie zapisane strony oferty zaleca się aby były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie będą podlegały ocenie i nie muszą być numerowane i parafowane. 6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 7. Dokumenty wchodzące w skład oferty, stosownie do treści pkt. 5 niniejszej IDW, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. C. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny i innych informacji podlegających ocenie. 18

19 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, Dzierżoniów, ulica Piastowska 1, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2 lutego 2015 r. do godz. 08:00 2. Oferty przesłane pocztą powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia ul. Piastowska 1, Dzierżoniów, Oferta w postępowaniu na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleńkursów, kurs pn:.... (nazwa części zamówienia). Nie otwierać przed dniem: 2 lutego 2015 r. godz. 08:30 5. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty złożonej po terminie zgodnie z zapisem niniejszej SIWZ. 6. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Zamawiającego w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ulica Piastowska 1, Dzierżoniów, dnia 2 lutego 2015 r. godz OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Ceną oferty jest łączna wartość wszystkich składników na nią wpływających. 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: a) kryterium cena waga 95% W kryterium Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: cena najniższa za osobę A n = x 95 cena oferowana za osobę b) kryterium doświadczenie w organizacji kursów 5%. W zakresie kryterium doświadczenia punkty będą obliczane w następujący sposób: za 19

20 każdy kurs z tematyki, na którą składana jest oferta zrealizowany w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dla minimum 5 osób, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie po 1 punkcie, ale łącznie nie więcej niż 5 punktów. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy. 2. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie); 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Z uwagi na wartość zamówienia Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. WZÓR UMOWY 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI Środki ochrony prawnej u. p. z. p. 20

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ...

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ... Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia W dniu 2011 r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działa Pani - Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamówienia o wartości poniżej (na postawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Specyfikacja zamówienia o wartości poniżej (na postawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Specyfikacja zamówienia o wartości poniżej 14 000 (na postawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych) I. Nazwa zamówienia publicznego: Usługa tłumaczeń migowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatzielonogorski.pl/ Zielona Góra: Kursy zawodowe i umiejętnościowe współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG W dniu.... r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu /data zawarcia umowy/ którego na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Pleszew, dn. 10.05.2012r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew. tel. 062 7420 161, fax.062 7420 161, e-mail : pcpr.pleszew@op.pl

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T NADLEŚNICTWO MILICZ Znak sprawy: ZG7 2714-1/2014 ADRES: ul. Trzebnicka 18 56-300 Milicz TEL 71 3809301-303; FAX 71 3840344; e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl REGON-931024020 NIP 916-000-20-01 OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE MGOPS/341-03/2009 Krotoszyn, 2009-05-27 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE I. ZAMAWIAJĄCY:,, 63-700 Krotoszyn, telefon/faks: (062) 725-36-68, (062) 725-39-96 NIP: 621-11-89-919

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie ul. Podwale 11, Lublin, tel. (81) , fax. (81) ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie ul. Podwale 11, Lublin, tel. (81) , fax. (81) ZAPYTANIE OFERTOWE Podstawa Prawna: ZAPYTANIE OFERTOWE Regulamin określający zasady postępowania przy zamówieniach poniżej 14000 euro w Zespole Szkół im. Władysława Grabskiego w Lublinie Zespół Szkół nr 1 im. Władysława

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice, 26.09.2013r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Szacowanie ceny / zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja. Szacowanie ceny / zapytanie ofertowe POKL.441.14.2014 Zakopane 27.10.2014 r. Szacowanie ceny / zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem zwraca się o przedstawienie oferty cenowej wraz z programem na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: tel. 068 3762681 fax 068 3762699, e-mail: pozaroszczykt@ops-szprotawa.pl. III. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Zamawiający: tel. 068 3762681 fax 068 3762699, e-mail: pozaroszczykt@ops-szprotawa.pl. III. Opis przedmiotu zamówienia: SIWZ dot. OPS.K.0723-4/08 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 5 67 300 Szprotawa pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. U M O W A Nr /EFS/2013 Dotycząca organizacji szkolenia osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywne Wąsewo

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURSU OFERTOWEGO NA SCENARIUSZ (PROGRAM ZAJĘĆ) KURSU KWALIFIKACYJNEGO, RADY PEDAGOGICZNEJ I KURSU DOSKONALĄCEGO I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W TYM ZAKRESIE ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 45 osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 204662-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012 Zawarta w dniu 2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Powiatem Wielickim Zespołem Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SIWZ dot. SI-271-2/JP/2010... pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie: Szkolenia podopiecznych MOPS w ramach projektu systemowego,,aktywność miarą sukcesu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11. zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul.

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11. zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul. Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11 zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul. Żnińska 19 REGON: 092368547 NIP: 562-15-37-868 zwanym Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia: CAZ.551.22.2015 Jarocin, 15.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w trybie rozeznania rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP (zamówienie do 30 000 euro). Zapytanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

88 godzin dydaktycznych szkolenia

88 godzin dydaktycznych szkolenia Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wrocław, 28.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/04/01/2013/CNP2 na przeprowadzenie USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. ul. Ozdowskiego 1A 09-500 Gostynin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. ul. Ozdowskiego 1A 09-500 Gostynin Gostynin, dnia 29.05.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1A 09-500 Gostynin W związku z realizacją projektu pn. Trzy Filary Samodzielności:

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani... Załącznik Nr 1 nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY OFERTA DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 34-424 SZAFLARY W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani przestrzegając ściśle

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, Olecko: przeprowadzenie kursu obsługi wózka widłowego wzbogacającego ofertę kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w związku z projektem Myślimy o przyszłości realizowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zawarta.. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku reprezentowanym przez: Dyrektor Annę Skass, zwanym dalej w umowie "Zamawiającym", a: Adres:

Zawarta.. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku reprezentowanym przez: Dyrektor Annę Skass, zwanym dalej w umowie Zamawiającym, a: Adres: Załącznik Nr 10 do SIWZ Umowa nr../14efs NA REALIZACJĘ SZKOLENIA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU..

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. Załącznik nr 3 Do zaproszenia do składania ofert nr OR.II.271.24.15 -WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. pomiędzy 1. Starostą Powiatu Nyskiego, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski Organizacja i przeprowadzenie kursu spawacza, kursu obsługi wózków widłowych oraz kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Numer ogłoszenia: 322246-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2010

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2010 na przeprowadzenie szkoleń z zakresu samodzielny księgowy dla 10 osób Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 8 sierpnia 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 8 sierpnia 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zaproszenie dotyczy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Malmeda 8, działającym na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 3 września 2012

Szczecin, 3 września 2012 Szczecin, 3 września 2012 Instytut Rozwoju Regionalnego Al. Woj. Polskiego 164, 71-335 Szczecin tel. 91/4211535, 91/4316511; fax 91/4225473 sekretariat@irr.szczecin.pl www.irr.szczecin.pl. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej. zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej. zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Pleszew, dn. 19.04.2012r Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. K.Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew. tel. 062 7420 161,

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenia usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo