Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZGOK.JRP.P/8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Dostawa mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji paliw z odpadów komunalnych w ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy Kontrakt 08 Niniejsza część III Specyfikacji zawiera [29] stron.

2 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 2 z 29 Spis treści 1 Definicje Informacje podstawowe Kraj Beneficjenta Instytucje zaangażowane we wdrażanie projektu Informacje ogólne Położenie Projektu Kontrakty w Projekcie Informacje o Kontrakcie Szczegółowa specyfikacja wymagań technicznych urządzeń będących przedmiotem dostaw Opis technologii Wymagania ogólne dotyczące wszystkich oferowanych urządzeń Wymagane szczegółowe parametry maszyn i urządzeń będących przedmiotem dostawy Młyn rozdrabniania wstępnego rębak Młyn pośredni Sito bębnowe oczko Ø 80 mm Sito bębnowe oczko Ø 50 mm Sito bębnowe oczko Ø 20 mm Separator balistyczny Zamknięty bio reaktor kontener Hala przenośna poligonalna Hala przenośna poligonalna Logistyka...26

3 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 3 z 29 1 Definicje CZĘŚĆ III Opis przedmiotu zamówienia Beneficjent oznacza Zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tuczępy, Rzędów 40 Fundusz Spójności - Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej wdrażany na poziomie wybranych państw. Jego celem jest wspieranie polityki spójności gospodarczej i społecznej oraz niwelowanie dysproporcji rozwojowych słabiej rozwiniętych krajów m.in. poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym zasięgu oddziaływania. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera. Instytucji Certyfikującej (IC) należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie certyfikacji zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie certyfikacji, wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów PO IiŚ; Instytucji Pośredniczącej (IP) - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw środowiska, którego zadania w zakresie realizacji PO IiŚ wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska; Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IW/IP II) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucji Zarządzającej (IZ) należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji PO IiŚ zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację PO IiŚ, wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów PO IiŚ; Inżynier Kontraktu oznacza podmiot wybrany w drodze przetargu, z którym Zamawiający zawrze umowę o świadczenie Usług, a w szczególności pełniącą funkcję Inżyniera jak określono w Ogólnych Warunkach Kontraktu FIDIC Czerwona Księga, łącznie z funkcją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Terminy Inżynier Kontraktu i Inżynier mogą być używane zamiennie. Jednostka Realizująca Projekt (JRP) oznacza zespół pracowników powołanych przez Zamawiającego dla celu realizacji projektu.

4 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 4 z 29 KE Komisja Europejska Kontrakt na Dostawy oznacza kontrakt obejmujący Dostawę stanowiącą część Projektu. Kontrakt na Roboty oznacza kontrakt obejmujący wykonanie Robót stanowiących część Projektu i będących przedmiotem nadzoru Inżyniera Kontraktu. Terminy Kontrakt na Roboty i Kontrakt mogą być używane zamiennie. PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Prawo budowlane oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz ze zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Projekt oznacza Projekt pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy, dla którego została podpisana w dniu 14 października 2011 roku umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS /09 w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Aneks Nr 1 z dnia 1 marca 2013 r. uwzględniający rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu UE Unia Europejska Wykonawca oznacza podmiot wykonujący jeden z Kontraktów w ramach Projektu. Zadanie oznacza przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące: Budowę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) Kontrakt 03, Budowę kwatery składowania (pierwszej) Kontrakt 04, Budowę kwatery składowania (drugiej) Kontrakt 07, Dostawę mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji paliw z odpadów komunalnych Kontrakt 08, w ramach Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy. Znak zgodności zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym

5 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 5 z 29 2 Informacje podstawowe 2.1 Kraj Beneficjenta POLSKA 2.2 Instytucje zaangażowane we wdrażanie projektu ZAMAWIAJĄCY BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE BENEFICJENTEM ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TUCZĘPY Rzędów INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO WARSZAWA, POLSKA ul. Wspólna 2/ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA MINISTER ŚRODOWISKA WARSZAWA, POLSKA ul. Wawelska 52/ INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA/INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KIELCACH, POLSKA Kielce, POLSKA ul. Św. Leonarda 7 Zgodnie z zasadami wdrażania Funduszu Spójności w Polsce, Instytucja Wdrażająca z upoważnienia Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej koordynuje działania Beneficjenta. Dla potrzeb wdrażania projektu Beneficjent powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) działającą w ramach struktur Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie.

6 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 6 z 29 3 Informacje ogólne 3.1 Położenie Projektu Projekt pn Kompleksowy system gospodarki odpadami w Rzędowie gmina Tuczępy polega na budowie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) na terenie byłej Kopalni Siarki Grzybów, na gruntach leżących w obrębach Dobrów, Rzędów gmina Tuczępy, powiat Busko Zdrój oraz w obrębie Grzybów, gmina Staszów, powiat Staszów (składowisko odpadów komunalnych). Inwestycja obejmuje budowę kompleksowego zakładu gospodarki odpadami komunalnymi z technologią segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych, i składowania pozostałości po sortowaniu. Zasięg działania Projektu obejmuje następujące gminy: Staszów, Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów (powiat staszowski), Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica (powiat buski), Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce (powiat kazimierski), Pińczów, Kije (powiat pińczowski) i Raków (powiat kielecki). Jest to obszar o powierzchni łącznej około 2024 km 2, zamieszkały przez około 153 tys. osób. 3.2 Kontrakty w Projekcie Tabela 1: Kontrakty na roboty budowlane wchodzące w zakres Projektu Kontrakt na Roboty nr 03 wg FIDIC Czerwona Księga pn. Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy w zakresie tego Kontraktu przewidziano do realizacji budowę kompleksowego zakładu gospodarki odpadami komunalnymi (ZGOK) na terenie byłej Kopalni Siarki Grzybów w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) Kontrakt na Roboty nr 04 wg FIDIC Czerwona Księga pn. Budowa kwatery składowania (pierwszej) w ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy w zakresie tego Kontraktu przewidziano do realizacji budowę składowiska odpadów komunalnych po segregacji (kwatera pierwsza) w miejscowości Grzybów (gmina Staszów) Kontrakt na Roboty nr 07 wg FIDIC Żółta Księga pn. Budowa kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy w zakresie tego Kontraktu przewidziano do realizacji budowę składowiska odpadów komunalnych po segregacji (kwatera druga) w miejscowości Grzybów (gmina Staszów). Tabela 2: Kontrakty na dostawy wchodzące w zakres Projektu Kontrakt na Dostawy nr 08 pn. Dostawa mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji paliw z odpadów komunalnych w ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy w zakresie tego Kontraktu przewidziano dostawę następujących urządzeń:

7 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 7 z 29 młyn rozdrabniania wstępnego rębak, młyn pośredni, sito bębnowe oczko Ø 80 mm, sito bębnowe oczko Ø 50 mm, sito bębnowe oczko Ø 20 mm, separator balistyczny, zamknięty bio reaktor kontener, hala przenośna poligonalna -1, hala przenośna poligonalna -2, zespół przenośników (taśmociągów), traktor pełniący funkcje ładowarki. Tabela 3. Kontrakty na usługi wchodzące w zakres Projektu Kontrakt na Usługi nr 01 pn. Pomoc techniczna dla Beneficjenta (JRP) w ramach Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy obejmuje świadczenie usługi pomocy technicznej dla JRP, Kontrakt na Usługi nr 02 pn. Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na roboty nr 03 i Kontraktu na roboty nr 04, Kontrakt na Usługi nr 05 pn. Promocja podczas realizacji Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy obejmuje świadczenie usług promocji Projektu, Kontrakt na Usługi nr 06 pn. Kampania edukacyjna w ramach Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy obejmuje prowadzenie kampanii edukacyjnej, Kontrakt na Usługi nr 09 pn. Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla budowy kwatery składowania odpadów (drugiej) w ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na roboty nr 07, 4 Informacje o Kontrakcie Celem niniejszego Kontraktu jest dostarczenie wymaganych w SIWZ urządzeń zgodnie z warunkami Zamawiającego, odpowiednie przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i prawidłowego użytkowania przedmiotu dostaw oraz działań wynikających z zobowiązań gwarancyjnych. Wszelkie działania Wykonawcy winny być zgodne z: wymaganiami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia; wymaganiami polskiego prawa;

8 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 8 z 29 wymaganiami Zamawiającego; wymaganiami KE i wszystkich Instytucji zaangażowanych w realizację Projektu w związku z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej; wymaganiami jakości w okresie bezpośredniej realizacji oraz w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady. Wykonawca ma: zapewnić prawidłową realizację dostaw; umożliwić terminowe przejęcie i prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego; zapewnić ścisłą współpracę z zamawiającym, reprezentowanym przez MAO i JRP oraz wszystkimi Instytucjami zaangażowanymi w realizację Projektu. 5 Szczegółowa specyfikacja wymagań technicznych urządzeń będących przedmiotem dostaw. 5.1 Opis technologii. Wytwarzanie paliw alternatywnych w mobilnym węźle paliwowym (MWP), jest uzupełnieniem - kontynuacją technologiczną dla zaprojektowanej stacjonarnej instalacji sortowni i kompostowni odpadów w ramach Projektu. Frakcja palna odpadów komunalnych - po przejściu przez stacjonarną linię sortowniczą i kompostownię - a także palne odpady wielkogabarytowe, będą kierowane do dalszego procesu odzysku. Wynika to ze zmienności składu odpadów i ich wysokiej kaloryczności a także wzrastającego popytu na wysokiej jakości paliwa alternatywne, zasobne we frakcję "bio". Zaprojektowany proces technologiczny będzie przebiegał w instalacji modułowej, złożonej z urządzeń niezależnych mogących pracować w formule każde z osobna lub wszystkie. Poniżej został przedstawiony Schemat technologiczny procesu produkcji paliw alternatywnych dla potrzeb ZGOK (Rys. 1.).

9 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 9 z 29 Rys. 1. Schemat technologiczny procesu produkcji paliw alternatywnych dla potrzeb ZGOK.

10 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 10 z 29 Każde z urządzeń mobilnej instalacji ma własne taśmociągi umożliwiające transport materiału pomiędzy nimi. W procesie następuje zawracanie materiału i tworzy się pętla technologiczna złożona z dwóch rozdrabniaczy (młynów), trzech sit bębnowych (Ø 20, Ø 50 i Ø 80 mm) i separatora balistycznego a także bioreaktora zamkniętego (kontenera). Zawracany materiał, szczególnie jego ciężkie frakcje, będzie pełnił rolę dodatkowych mielników w młynie. Separator balistyczny rozdziela podawany materiał na trzy frakcje: ciężką (szkło, odpady mineralne, kamienie ), pośrednią mineralnoorganiczną i lekką, stanowiącą paliwo alternatywne, co jest istotą tego procesu. Frakcja mineralno-organiczna < 20 mm jest kierowana do części mechaniczno -biologicznej procesu, gdzie w zamkniętym reaktorze, następuje proces biologicznego suszenia materiału. Część organiczna tej frakcji może być po wysuszeniu skierowana do produkcji paliwa alternatywnego w celu zwiększenia udziału frakcji bio w paliwie, zaś pozostały materiał z mobilnego węzła paliwowego może być wykorzystany zarówno jako warstwa przesypowa na składowisku jak też do celów rekultywacyjnych kwater składowiska. Podjęcie produkcji paliw alternatywnych ze zmieszanych odpadów komunalnych, jest rozwiązaniem umożliwiającym spełnienie wymagań jakościowych, oczekiwanych przez cementownie, które do tej pory są głównym odbiorcą tych paliw. Procesom odzysku w zaprojektowanej instalacji będą poddawane odpady z instalacji stacjonarnej w niżej wymienionych ilościach: frakcja 0-20 mm - 50% strumienia odpadów do kompostownia, frakcja mm, za wyjątkiem szkła i odpadów PVC, pochodząca ze strumienia surowców odzyskanych, frakcja > 100 mm oraz odpady palne z demontażu odpadów wielkogabarytowych, za wyjątkiem odpadów PVC. Dzięki realizacji tego zamierzenia osiągnięty zostanie efekt ekologiczny związany z redukcją składowanych odpadów. Planowany cel do osiągnięcia to redukcja o minimum 10% składowych odpadów w 2026 roku. Zaprojektowana instalacja umożliwia mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) i jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U nr 0, poz. 1052), które weszło w życie 9 października 2012r. Celem podstawowym procesu jest dalsza poprawa efektu ekologicznego całego przedsięwzięcia realizowanego przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie. 5.2 Wymagania ogólne dotyczące wszystkich oferowanych urządzeń. 1) Urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i stosowania w UE (należy dostarczyć certyfikat CE lub deklarację zgodności CE wystawiona przez producenta). 2) Urządzenie musi być fabrycznie nowe - rok produkcji minimum 2 (druga) połowa 2012 roku - i pochodzić z bieżącej produkcji. 3) Wykonawca dostarczy, wyposaży, uruchomi urządzenia i przekaże je w pełni sprawne i gotowe do użycia.

11 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 11 z 29 4) Wykonawca zapewni przeprowadzenie rozruchów i prób działania urządzeń, stanowiących ciąg linii technologicznej nie wcześniej niż w 7 miesiącu od podpisania umowy 5) Wykonawca zapewni wykaz materiałów i części bieżącej konserwacji i eksploatacji urządzeń (filtry, oleje, smary, łożyska, itp.) które zamawiający będzie wymieniał we własnym zakresie, według wskazań i zaleceń producenta. 6) Wykonawca zapewni szkolenie personelu Zamawiającego, związane z bieżącą konserwacją, eksploatacją i obsługą urządzeń po przeprowadzeniu rozruchów i prób działania linii, przed podpisaniem protokołu odbioru. 7) Koszty poniesione podczas transportu dostaw, ich przekazania zamawiającemu, instalacji i/lub uruchomienia, szkolenia personelu zamawiającego oraz koszty na wszystkie testy przeprowadzone przed odbiorem i w trakcie odbioru w miejscu dostawy będą poniesione przez wykonawcę. 8) Okres gwarancji na oferowane urządzenia musi wynosić co najmniej 24 miesiące (zgodnie z zapisami warunków umowy i karty gwarancyjnej) 5.3 Wymagane szczegółowe parametry maszyn i urządzeń będących przedmiotem dostawy Młyn rozdrabniania wstępnego rębak Fabrycznie nowy rozdrabniacz wolnoobrotowy przystosowany do rozdrabniania biomasy różnego rodzaju, włącznie z korzeniami drzew, zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych. Parametr Wymagania techniczne Masa urządzenia gotowego do pracy min. 20 Mg Układ jezdny Podwozie kołowe, minimum trzyosiowe, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe Wydajność Silnik Min. 25 Mg/h wysokoprężny o mocy w zakresie 250 kw-350 kw, spełniający normy emisji spalin EUROMOT IIIB, zaopatrzony we wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i szkolenia obsługi (paliwo min. 100 litrów w zbiorniku, oleje, płyn chłodzący), o ekonomicznej charakterystyce pracy

12 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 12 z 29 Napęd przeniesienie napędu na wał bezpośrednie za pomocą przekładni zębatej z zabezpieczeniem przeciążeniowym Sprzęgło zabezpieczające pracę maszyny podczas rozdrabniania materiału Zbiornik paliwa min. 500 l Komora rozdrabniająca wyposażona w co najmniej jeden wał rozdrabniający oraz co najmniej jeden grzebień rozdrabniający, wał oraz grzebień usytuowany wzdłuż osi maszyny Wał rozdrabniający - długość: min mm - średnica: min. 600 mm - pokryty blachą ze stali trudnościeralnej o grubości min. 10 mm - ilość zębów rozdrabniających: min. 20 sztuk - stała prędkość obrotowa podczas pracy: min. 25 obr./min - wyposażony w rewers wału - wyposażony w łatwo wymienne zęby (noże) rozdrabniające, które mają możliwość ich łatwej regeneracji - posiadający możliwość stosowania różnych rodzajów zębów (noży): min. 3 różne typy z wykorzystaniem tego samego mocowania do wału, bądź wyposażony w noże uniwersalne Grzebień rozdrabniający Główny panel sterowanie Taśmociąg dolny - długość: min mm - opuszczany i podnoszony hydraulicznie - wyposażony w łatwo wymienne elementy rozdrabniające, które mają możliwość ich łatwej regeneracji - liczba elementów roboczych grzebienia min. 20 sztuk - wyposażony w przyciski dotykowe obsługujące podstawowe funkcje urządzenia, jak składanie i rozkładanie podajnika taśmowego, regulacja obrotów silnika, siła docisku grzebienia etc., - na panelu umieszczony wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący co najmniej: poziom oleju napędowego w zbiorniku, prędkość obrotową wału korbowego silnika, stan godzin pracy dzienny oraz stan godzin pracy urządzenia od początku eksploatacji - umieszczony pod wałem rozdrabniającym - długość min mm. - szerokość min. 1000mm. - prędkość pracy regulowana - możliwość włączenia rewersu taśmy podczas pracy maszyny

13 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 13 z 29 Taśmociąg tylny - szerokość: min mm - długość: min mm - prędkość podajnika regulowana - składany i rozkładany hydraulicznie - taśma podajnika z żebrami poprzecznymi do osi podajnika Inne - maszyna wraz z przenośnikiem tylnym ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania - maszyna wyposażona w separator magnetyczny nadtaśmowy o szerokości co najmniej 1200 mm. oraz napędzie hydraulicznym. - zespół napędowy ma być zabudowany w sposób zapewniający swobodny dostęp do punktów serwisowych - maszyna ma być wyposażona w system sterowania radiowego Dokumenty - świadectwo zgodności CE, - instrukcja obsługi urządzenia DTR a także inne dokumenty konieczne a wyżej nie wymienione, Młyn pośredni Fabrycznie nowy rozdrabniacz wolnoobrotowy przystosowany do rozdrabniania biomasy różnego rodzaju, włącznie z korzeniami drzew, zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych. Parametr Masa urządzenia gotowego do pracy Wymagania techniczne min. 20 Mg Układ jezdny Podwozie kołowe, minimum trzyosiowe, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe Wydajność Silnik Min. 30 Mg/h wysokoprężny o mocy w zakresie kw, spełniający normy emisji spalin EUROMOT IIIB, zaopatrzony we wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i szkolenia obsługi (paliwo min. 100 litrów w zbiorniku, oleje, płyn chłodzący), o ekonomicznej charakterystyce pracy

14 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 14 z 29 Napęd przeniesienie napędu na wał bezpośrednie za pomocą przekładni zębatej z zabezpieczeniem przeciążeniowym Sprzęgło zabezpieczające pracę maszyny podczas rozdrabniania materiału Zbiornik paliwa min. 500 l Komora rozdrabniająca wyposażona w co najmniej jeden wał rozdrabniający oraz co najmniej jeden grzebień rozdrabniający, wał oraz grzebień usytuowany wzdłuż osi maszyny Wał rozdrabniający - długość: min mm - średnica: min. 600 mm - pokryty blachą ze stali trudnościeralnej o grubości min. 10 mm - ilość zębów rozdrabniających: min. 30 sztuk - stała prędkość obrotowa podczas pracy: min. 25 obr./min - wyposażony w rewers wału - wyposażony w łatwo wymienne zęby (noże) rozdrabniające, które mają możliwość ich łatwej regeneracji - posiadający możliwość stosowania różnych rodzajów zębów (noży): min. 3 różne typy z wykorzystaniem tego samego mocowania do wału, bądź wyposażony w noże uniwersalne Grzebień rozdrabniający Główny panel sterowanie Taśmociąg dolny - długość: min mm - opuszczany i podnoszony hydraulicznie - wyposażony w łatwo wymienne elementy rozdrabniające, które mają możliwość ich łatwej regeneracji - liczba elementów roboczych grzebienia min. 20 sztuk - wyposażony w przyciski dotykowe obsługujące podstawowe funkcje urządzenia, jak składanie i rozkładanie podajnika taśmowego, regulacja obrotów silnika, siła docisku grzebienia etc., - na panelu umieszczony wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący co najmniej: poziom oleju napędowego w zbiorniku, prędkość obrotową wału korbowego silnika, stan godzin pracy dzienny oraz stan godzin pracy urządzenia od początku eksploatacji - umieszczony pod wałem rozdrabniającym - długość min mm. - szerokość min mm. - prędkość pracy regulowana - możliwość włączenia rewersu taśmy podczas pracy maszyny

15 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 15 z 29 Taśmociąg tylny - szerokość: min mm - długość: min mm - prędkość podajnika regulowana - składany i rozkładany hydraulicznie - taśma podajnika z żebrami poprzecznymi do osi podajnika Inne - maszyna wraz z przenośnikiem tylnym ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania - maszyna wyposażona w separator magnetyczny nadtaśmowy o szerokości co najmniej mm. oraz napędzie hydraulicznym. - zespół napędowy ma być zabudowany w sposób zapewniający swobodny dostęp do punktów serwisowych - maszyna ma być wyposażona w system sterowania radiowego Dokumenty - świadectwo zgodności CE, - instrukcja obsługi urządzenia DTR a także inne dokumenty konieczne a wyżej nie wymienione, Sito bębnowe oczko Ø 80 mm Fabrycznie nowy mobilny przesiewacz bębnowy do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru. Parametr Wymagania techniczne Układ jezdny Podwozie kołowe, tandemowe, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe Masa całkowita 12 Mg 17 Mg Wydajność m 3 /h Wymiary transportowe Silnik - długość: max mm, - szerokość: max mm, - wysokość: max: mm - wysokoprężny służący do napędu przesiewacza o mocy 40 kw - 70 kw, spełniający normy emisji spalin EUROMOT III A lub wyższa, zaopatrzony we wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i szkolenia obsługi (paliwo min. 60 litrów w zbiorniku, oleje, płyn chłodzący), o ekonomicznej charakterystyce pracy, wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 250 litrów zabezpieczony przed

16 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 16 z 29 Główny sterowania Bęben przesiewacza Komora wprowadzająca panel dostępem osób nieupoważnionych, silnik wraz z pompami hydraulicznymi, zbiornikiem oleju hydraulicznego, umieszczony w sposób umożliwiający uzyskanie swobodnego dostępu do punktów serwisowych, lub umieszczony na platformie z możliwością jej wysunięcia. - posiadający zabezpieczenie umożliwiające wyłączenie silnika przy jego przeciążeniu - przeniesienie napędu przez zespół pomp i silników hydraulicznych - wyposażony w przyciski dotykowe obsługujące co najmniej funkcje: rozkładania i składnia Przenośników (dla frakcji podsitowej i nadsitowej), włączania i wyłączania przenośników oraz bębna, - na panelu umieszczony wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący co najmniej: poziom oleju napędowego w zbiorniku, prędkość obrotową wału korbowego silnika, stan godzin pracy dzienny oraz stan godzin pracy urządzenia od początku eksploatacji, - długość: mm - średnica: mm, - liczba dostarczonych bębnów wraz z maszyną: 1 - wielkość oczka w bębnie: 80 mm, - kształt oczek: okrągłe, - poszycie bębna: wykonany z jednolitego płaszcza stalowego, - grubość poszycia bębna: min. 10 mm, - prędkość obrotowa bębna: możliwość płynnej regulacji obrotów, - wyposażony w lemiesze prowadzące umieszczone wewnątrz bębna zapewniające łatwe prowadzenie materiału, - napęd na bęben przenoszony za pomocą przekładni zębatej; bezpośrednie zazębianie koła zębatego zdawczego z uzębieniem bębna, - wyposażony w mechanizm szybkiej wymiany bębna; czas wymiany bębna na inny max. 20 min bez konieczności ingerencji operatora w jakikolwiek element przeniesienia napędu, - urządzenie wyposażone w szczotkę czyszczącą bęben przesiewacza o średnicy min. 600 mm, - pojemność: min. 4,0 m 3, - szerokość zasypowa: min mm, - wysokość zasypowa z każdej strony komory: max mm, - przenośnik w zasobniku szerokość: 800 mm mm, - płynna regulacja prędkości posuwu taśmy wprowadzającej, - przenośnik ułożony w komorze wprowadzającej wyposażony w automatyczne, mechaniczne

17 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 17 z 29 Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową prowadzenie taśmy w osi maszyny - szerokość: 800 mm mm - długość: mm, - system umożliwiający montaż przenośnika odprowadzającego frakcję podsitową z lewej i prawej strony urządzenia - szerokość: 800 mm mm, - długość: mm, Wyposażenie dodatkowe - centralne listwy smarownicze, - szczotka czyszcząca bęben przesiewacza podnoszona i opuszczana hydraulicznie, - urządzenie wraz z przenośnikami odprowadzającymi materiał nadsitowy oraz podsitowy stanowi układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania, - przenośniki odprowadzające frakcję nadsitową oraz podsitową, rozkładane oraz składane hydraulicznie, - urządzenie wyposażone w specjalną przystawkę na zaczep kulowy, zakładaną na sprzęg do przemieszczania maszyny za pomocą np. ładowarki, - urządzenie wyposażone w pokrywy i osłony boczne wykonane z blach tłoczonych, - zabezpieczenie komory przesiewającej, poprzez czujniki uniemożliwiające prace maszyny, w przypadku gdy którekolwiek z drzwi komory nie są zamknięte, - wyposażenie w komplet niezbędnych narzędzi, - wszystkie metalowe powierzchnie (zewnętrzne i wewnętrzne) maja być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich, kolor standardowo stosowany przez producenta Inne - urządzenie musi być zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do obsługi, - urządzenie powinno być wyposażone w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach maszyny, - urządzenie powinno być wyposażone w system powodujący wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu, Dokumenty - świadectwo zgodności CE, - katalog części zamiennych, - instrukcja obsługi urządzenia DTR a także inne dokumenty konieczne a wyżej nie wymienione,

18 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 18 z Sito bębnowe oczko Ø 50 mm Fabrycznie nowy mobilny przesiewacz bębnowy do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru. Parametr Wymagania techniczne Układ jezdny Podwozie kołowe, tandemowe, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe Masa całkowita 12 Mg 17 Mg Wydajność m 3 /h Wymiary transportowe Silnik Główny panel sterowania - długość: max mm, - szerokość: max mm, - wysokość: max: mm - wysokoprężny służący do napędu przesiewacza o mocy 40 kw - 70 kw, spełniający normy emisji spalin EUROMOT III A lub wyższa, zaopatrzony we wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i szkolenia obsługi (paliwo min. 60 litrów w zbiorniku, oleje, płyn chłodzący), o ekonomicznej charakterystyce pracy, wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 250 litrów zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych, silnik wraz z pompami hydraulicznymi, zbiornikiem oleju hydraulicznego, umieszczony sposób umożliwiający uzyskanie swobodnego dostępu do punktów serwisowych, lub umieszczony na platformie z możliwością jej wysunięcia. - posiadający zabezpieczenie umożliwiające wyłączenie silnika przy jego przeciążeniu - przeniesienie napędu przez zespół pomp i silników hydraulicznych - wyposażony w przyciski dotykowe obsługujące co najmniej funkcje: rozkładania i składnia przenośników (dla frakcji podsitowej i nadsitowej), włączania i wyłączania przenośników oraz bębna, - na panelu umieszczony wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący co najmniej: poziom oleju napędowego w zbiorniku, prędkość obrotową wału korbowego silnika, stan godzin pracy dzienny oraz stan godzin pracy urządzenia od początku eksploatacji,

19 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 19 z 29 Bęben przesiewacza Komora wprowadzająca Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową - długość: min mm - średnica: min mm, - liczba dostarczonych bębnów wraz z maszyną: 1 - wielkość oczka w bębnie: 50 mm, - kształt oczek: okrągłe, - poszycie bębna: wykonany z jednolitego płaszcza stalowego, - grubość poszycia bębna: min. 8 mm, - prędkość obrotowa bębna: możliwość płynnej regulacji obrotów, - wyposażony w lemiesze prowadzące umieszczone wewnątrz bębna zapewniające łatwe prowadzenie materiału, - napęd na bęben przenoszony za pomocą przekładni zębatej; bezpośrednie zazębianie koła zębatego zdawczego z uzębieniem bębna, - wyposażony w mechanizm szybkiej wymiany bębna; czas wymiany bębna na inny max. 20 min bez konieczności ingerencji operatora w jakikolwiek element przeniesienia napędu, - urządzenie wyposażone w szczotkę czyszczącą bęben przesiewacza o średnicy min. 600 mm, - pojemność: min. 4,0 m 3, - szerokość zasypowa: min mm, - wysokość zasypowa z każdej strony komory: max mm, - przenośnik w zasobniku szerokość: 800 mm mm, - płynna regulacja prędkości posuwu taśmy wprowadzającej, - przenośnik ułożony w komorze wprowadzającej wyposażony w automatyczne, mechaniczne prowadzenie taśmy w osi maszyny - szerokość: 800 mm mm, - długość: mm, - system umożliwiający montaż przenośnika odprowadzającego frakcję podsitową z lewej i prawej strony urządzenia - separator magnetyczny - szerokość: 800 mm mm, - długość: mm, Wyposażenie dodatkowe - centralne listwy smarownicze, - szczotka czyszcząca bęben przesiewacza podnoszona i opuszczana hydraulicznie, - urządzenie wraz z przenośnikami odprowadzającymi materiał nadsitowy oraz podsitowy stanowi układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania, - przenośniki odprowadzające frakcję nadsitową oraz podsitową, rozkładane oraz składane hydraulicznie,

20 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 20 z 29 - urządzenie wyposażone w specjalną przystawkę na zaczep kulowy, zakładaną na sprzęg do przemieszczania maszyny za pomocą np. ładowarki, - urządzenie wyposażone w pokrywy i osłony boczne wykonane z blach tłoczonych, - zabezpieczenie komory przesiewającej, poprzez czujniki uniemożliwiające prace maszyny, w przypadku gdy którekolwiek z drzwi komory nie są zamknięte, - wyposażenie w komplet niezbędnych narzędzi, - wszystkie metalowe powierzchnie (zewnętrzne i wewnętrzne) maja być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich, kolor standardowo stosowany przez producenta Inne - urządzenie musi być zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do obsługi, - urządzenie powinno być wyposażone w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach maszyny, - urządzenie powinno być wyposażone w system powodujący wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu, Dokumenty - świadectwo zgodności CE, - katalog części zamiennych, - instrukcja obsługi urządzenia DTR a także inne dokumenty konieczne a wyżej nie wymienione, Sito bębnowe oczko Ø 20 mm Fabrycznie nowy mobilny przesiewacz bębnowy do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru. Parametr Wymagania techniczne Układ jezdny Podwozie kołowe, tandemowe, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe Masa całkowita 12 Mg 17 Mg Wydajność m 3 /h

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB INWESTYCJA: INWESTOR: ZAKRES ROBÓT: SPORZĄDZIŁ: Wykonanie remontu łazienek i pokoi gościnnych w budynku Instytutu Historii PAN 00-272

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:

Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę: Załącznik nr 2 do umowy Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę: I. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania III etapu ciągu produkcji paliwa alternatywnego na terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo