Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZGOK.JRP.P/8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Dostawa mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji paliw z odpadów komunalnych w ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy Kontrakt 08 Niniejsza część III Specyfikacji zawiera [29] stron.

2 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 2 z 29 Spis treści 1 Definicje Informacje podstawowe Kraj Beneficjenta Instytucje zaangażowane we wdrażanie projektu Informacje ogólne Położenie Projektu Kontrakty w Projekcie Informacje o Kontrakcie Szczegółowa specyfikacja wymagań technicznych urządzeń będących przedmiotem dostaw Opis technologii Wymagania ogólne dotyczące wszystkich oferowanych urządzeń Wymagane szczegółowe parametry maszyn i urządzeń będących przedmiotem dostawy Młyn rozdrabniania wstępnego rębak Młyn pośredni Sito bębnowe oczko Ø 80 mm Sito bębnowe oczko Ø 50 mm Sito bębnowe oczko Ø 20 mm Separator balistyczny Zamknięty bio reaktor kontener Hala przenośna poligonalna Hala przenośna poligonalna Logistyka...26

3 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 3 z 29 1 Definicje CZĘŚĆ III Opis przedmiotu zamówienia Beneficjent oznacza Zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tuczępy, Rzędów 40 Fundusz Spójności - Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej wdrażany na poziomie wybranych państw. Jego celem jest wspieranie polityki spójności gospodarczej i społecznej oraz niwelowanie dysproporcji rozwojowych słabiej rozwiniętych krajów m.in. poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym zasięgu oddziaływania. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera. Instytucji Certyfikującej (IC) należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie certyfikacji zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie certyfikacji, wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów PO IiŚ; Instytucji Pośredniczącej (IP) - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw środowiska, którego zadania w zakresie realizacji PO IiŚ wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska; Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IW/IP II) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucji Zarządzającej (IZ) należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji PO IiŚ zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację PO IiŚ, wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów PO IiŚ; Inżynier Kontraktu oznacza podmiot wybrany w drodze przetargu, z którym Zamawiający zawrze umowę o świadczenie Usług, a w szczególności pełniącą funkcję Inżyniera jak określono w Ogólnych Warunkach Kontraktu FIDIC Czerwona Księga, łącznie z funkcją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Terminy Inżynier Kontraktu i Inżynier mogą być używane zamiennie. Jednostka Realizująca Projekt (JRP) oznacza zespół pracowników powołanych przez Zamawiającego dla celu realizacji projektu.

4 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 4 z 29 KE Komisja Europejska Kontrakt na Dostawy oznacza kontrakt obejmujący Dostawę stanowiącą część Projektu. Kontrakt na Roboty oznacza kontrakt obejmujący wykonanie Robót stanowiących część Projektu i będących przedmiotem nadzoru Inżyniera Kontraktu. Terminy Kontrakt na Roboty i Kontrakt mogą być używane zamiennie. PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Prawo budowlane oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz ze zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Projekt oznacza Projekt pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy, dla którego została podpisana w dniu 14 października 2011 roku umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS /09 w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Aneks Nr 1 z dnia 1 marca 2013 r. uwzględniający rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu UE Unia Europejska Wykonawca oznacza podmiot wykonujący jeden z Kontraktów w ramach Projektu. Zadanie oznacza przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące: Budowę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) Kontrakt 03, Budowę kwatery składowania (pierwszej) Kontrakt 04, Budowę kwatery składowania (drugiej) Kontrakt 07, Dostawę mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji paliw z odpadów komunalnych Kontrakt 08, w ramach Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy. Znak zgodności zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym

5 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 5 z 29 2 Informacje podstawowe 2.1 Kraj Beneficjenta POLSKA 2.2 Instytucje zaangażowane we wdrażanie projektu ZAMAWIAJĄCY BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE BENEFICJENTEM ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TUCZĘPY Rzędów INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO WARSZAWA, POLSKA ul. Wspólna 2/ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA MINISTER ŚRODOWISKA WARSZAWA, POLSKA ul. Wawelska 52/ INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA/INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KIELCACH, POLSKA Kielce, POLSKA ul. Św. Leonarda 7 Zgodnie z zasadami wdrażania Funduszu Spójności w Polsce, Instytucja Wdrażająca z upoważnienia Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej koordynuje działania Beneficjenta. Dla potrzeb wdrażania projektu Beneficjent powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) działającą w ramach struktur Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie.

6 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 6 z 29 3 Informacje ogólne 3.1 Położenie Projektu Projekt pn Kompleksowy system gospodarki odpadami w Rzędowie gmina Tuczępy polega na budowie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) na terenie byłej Kopalni Siarki Grzybów, na gruntach leżących w obrębach Dobrów, Rzędów gmina Tuczępy, powiat Busko Zdrój oraz w obrębie Grzybów, gmina Staszów, powiat Staszów (składowisko odpadów komunalnych). Inwestycja obejmuje budowę kompleksowego zakładu gospodarki odpadami komunalnymi z technologią segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych, i składowania pozostałości po sortowaniu. Zasięg działania Projektu obejmuje następujące gminy: Staszów, Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów (powiat staszowski), Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica (powiat buski), Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce (powiat kazimierski), Pińczów, Kije (powiat pińczowski) i Raków (powiat kielecki). Jest to obszar o powierzchni łącznej około 2024 km 2, zamieszkały przez około 153 tys. osób. 3.2 Kontrakty w Projekcie Tabela 1: Kontrakty na roboty budowlane wchodzące w zakres Projektu Kontrakt na Roboty nr 03 wg FIDIC Czerwona Księga pn. Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy w zakresie tego Kontraktu przewidziano do realizacji budowę kompleksowego zakładu gospodarki odpadami komunalnymi (ZGOK) na terenie byłej Kopalni Siarki Grzybów w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) Kontrakt na Roboty nr 04 wg FIDIC Czerwona Księga pn. Budowa kwatery składowania (pierwszej) w ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy w zakresie tego Kontraktu przewidziano do realizacji budowę składowiska odpadów komunalnych po segregacji (kwatera pierwsza) w miejscowości Grzybów (gmina Staszów) Kontrakt na Roboty nr 07 wg FIDIC Żółta Księga pn. Budowa kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy w zakresie tego Kontraktu przewidziano do realizacji budowę składowiska odpadów komunalnych po segregacji (kwatera druga) w miejscowości Grzybów (gmina Staszów). Tabela 2: Kontrakty na dostawy wchodzące w zakres Projektu Kontrakt na Dostawy nr 08 pn. Dostawa mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji paliw z odpadów komunalnych w ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy w zakresie tego Kontraktu przewidziano dostawę następujących urządzeń:

7 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 7 z 29 młyn rozdrabniania wstępnego rębak, młyn pośredni, sito bębnowe oczko Ø 80 mm, sito bębnowe oczko Ø 50 mm, sito bębnowe oczko Ø 20 mm, separator balistyczny, zamknięty bio reaktor kontener, hala przenośna poligonalna -1, hala przenośna poligonalna -2, zespół przenośników (taśmociągów), traktor pełniący funkcje ładowarki. Tabela 3. Kontrakty na usługi wchodzące w zakres Projektu Kontrakt na Usługi nr 01 pn. Pomoc techniczna dla Beneficjenta (JRP) w ramach Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy obejmuje świadczenie usługi pomocy technicznej dla JRP, Kontrakt na Usługi nr 02 pn. Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na roboty nr 03 i Kontraktu na roboty nr 04, Kontrakt na Usługi nr 05 pn. Promocja podczas realizacji Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy obejmuje świadczenie usług promocji Projektu, Kontrakt na Usługi nr 06 pn. Kampania edukacyjna w ramach Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy obejmuje prowadzenie kampanii edukacyjnej, Kontrakt na Usługi nr 09 pn. Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla budowy kwatery składowania odpadów (drugiej) w ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na roboty nr 07, 4 Informacje o Kontrakcie Celem niniejszego Kontraktu jest dostarczenie wymaganych w SIWZ urządzeń zgodnie z warunkami Zamawiającego, odpowiednie przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i prawidłowego użytkowania przedmiotu dostaw oraz działań wynikających z zobowiązań gwarancyjnych. Wszelkie działania Wykonawcy winny być zgodne z: wymaganiami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia; wymaganiami polskiego prawa;

8 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 8 z 29 wymaganiami Zamawiającego; wymaganiami KE i wszystkich Instytucji zaangażowanych w realizację Projektu w związku z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej; wymaganiami jakości w okresie bezpośredniej realizacji oraz w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady. Wykonawca ma: zapewnić prawidłową realizację dostaw; umożliwić terminowe przejęcie i prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego; zapewnić ścisłą współpracę z zamawiającym, reprezentowanym przez MAO i JRP oraz wszystkimi Instytucjami zaangażowanymi w realizację Projektu. 5 Szczegółowa specyfikacja wymagań technicznych urządzeń będących przedmiotem dostaw. 5.1 Opis technologii. Wytwarzanie paliw alternatywnych w mobilnym węźle paliwowym (MWP), jest uzupełnieniem - kontynuacją technologiczną dla zaprojektowanej stacjonarnej instalacji sortowni i kompostowni odpadów w ramach Projektu. Frakcja palna odpadów komunalnych - po przejściu przez stacjonarną linię sortowniczą i kompostownię - a także palne odpady wielkogabarytowe, będą kierowane do dalszego procesu odzysku. Wynika to ze zmienności składu odpadów i ich wysokiej kaloryczności a także wzrastającego popytu na wysokiej jakości paliwa alternatywne, zasobne we frakcję "bio". Zaprojektowany proces technologiczny będzie przebiegał w instalacji modułowej, złożonej z urządzeń niezależnych mogących pracować w formule każde z osobna lub wszystkie. Poniżej został przedstawiony Schemat technologiczny procesu produkcji paliw alternatywnych dla potrzeb ZGOK (Rys. 1.).

9 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 9 z 29 Rys. 1. Schemat technologiczny procesu produkcji paliw alternatywnych dla potrzeb ZGOK.

10 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 10 z 29 Każde z urządzeń mobilnej instalacji ma własne taśmociągi umożliwiające transport materiału pomiędzy nimi. W procesie następuje zawracanie materiału i tworzy się pętla technologiczna złożona z dwóch rozdrabniaczy (młynów), trzech sit bębnowych (Ø 20, Ø 50 i Ø 80 mm) i separatora balistycznego a także bioreaktora zamkniętego (kontenera). Zawracany materiał, szczególnie jego ciężkie frakcje, będzie pełnił rolę dodatkowych mielników w młynie. Separator balistyczny rozdziela podawany materiał na trzy frakcje: ciężką (szkło, odpady mineralne, kamienie ), pośrednią mineralnoorganiczną i lekką, stanowiącą paliwo alternatywne, co jest istotą tego procesu. Frakcja mineralno-organiczna < 20 mm jest kierowana do części mechaniczno -biologicznej procesu, gdzie w zamkniętym reaktorze, następuje proces biologicznego suszenia materiału. Część organiczna tej frakcji może być po wysuszeniu skierowana do produkcji paliwa alternatywnego w celu zwiększenia udziału frakcji bio w paliwie, zaś pozostały materiał z mobilnego węzła paliwowego może być wykorzystany zarówno jako warstwa przesypowa na składowisku jak też do celów rekultywacyjnych kwater składowiska. Podjęcie produkcji paliw alternatywnych ze zmieszanych odpadów komunalnych, jest rozwiązaniem umożliwiającym spełnienie wymagań jakościowych, oczekiwanych przez cementownie, które do tej pory są głównym odbiorcą tych paliw. Procesom odzysku w zaprojektowanej instalacji będą poddawane odpady z instalacji stacjonarnej w niżej wymienionych ilościach: frakcja 0-20 mm - 50% strumienia odpadów do kompostownia, frakcja mm, za wyjątkiem szkła i odpadów PVC, pochodząca ze strumienia surowców odzyskanych, frakcja > 100 mm oraz odpady palne z demontażu odpadów wielkogabarytowych, za wyjątkiem odpadów PVC. Dzięki realizacji tego zamierzenia osiągnięty zostanie efekt ekologiczny związany z redukcją składowanych odpadów. Planowany cel do osiągnięcia to redukcja o minimum 10% składowych odpadów w 2026 roku. Zaprojektowana instalacja umożliwia mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) i jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U nr 0, poz. 1052), które weszło w życie 9 października 2012r. Celem podstawowym procesu jest dalsza poprawa efektu ekologicznego całego przedsięwzięcia realizowanego przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie. 5.2 Wymagania ogólne dotyczące wszystkich oferowanych urządzeń. 1) Urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i stosowania w UE (należy dostarczyć certyfikat CE lub deklarację zgodności CE wystawiona przez producenta). 2) Urządzenie musi być fabrycznie nowe - rok produkcji minimum 2 (druga) połowa 2012 roku - i pochodzić z bieżącej produkcji. 3) Wykonawca dostarczy, wyposaży, uruchomi urządzenia i przekaże je w pełni sprawne i gotowe do użycia.

11 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 11 z 29 4) Wykonawca zapewni przeprowadzenie rozruchów i prób działania urządzeń, stanowiących ciąg linii technologicznej nie wcześniej niż w 7 miesiącu od podpisania umowy 5) Wykonawca zapewni wykaz materiałów i części bieżącej konserwacji i eksploatacji urządzeń (filtry, oleje, smary, łożyska, itp.) które zamawiający będzie wymieniał we własnym zakresie, według wskazań i zaleceń producenta. 6) Wykonawca zapewni szkolenie personelu Zamawiającego, związane z bieżącą konserwacją, eksploatacją i obsługą urządzeń po przeprowadzeniu rozruchów i prób działania linii, przed podpisaniem protokołu odbioru. 7) Koszty poniesione podczas transportu dostaw, ich przekazania zamawiającemu, instalacji i/lub uruchomienia, szkolenia personelu zamawiającego oraz koszty na wszystkie testy przeprowadzone przed odbiorem i w trakcie odbioru w miejscu dostawy będą poniesione przez wykonawcę. 8) Okres gwarancji na oferowane urządzenia musi wynosić co najmniej 24 miesiące (zgodnie z zapisami warunków umowy i karty gwarancyjnej) 5.3 Wymagane szczegółowe parametry maszyn i urządzeń będących przedmiotem dostawy Młyn rozdrabniania wstępnego rębak Fabrycznie nowy rozdrabniacz wolnoobrotowy przystosowany do rozdrabniania biomasy różnego rodzaju, włącznie z korzeniami drzew, zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych. Parametr Wymagania techniczne Masa urządzenia gotowego do pracy min. 20 Mg Układ jezdny Podwozie kołowe, minimum trzyosiowe, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe Wydajność Silnik Min. 25 Mg/h wysokoprężny o mocy w zakresie 250 kw-350 kw, spełniający normy emisji spalin EUROMOT IIIB, zaopatrzony we wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i szkolenia obsługi (paliwo min. 100 litrów w zbiorniku, oleje, płyn chłodzący), o ekonomicznej charakterystyce pracy

12 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 12 z 29 Napęd przeniesienie napędu na wał bezpośrednie za pomocą przekładni zębatej z zabezpieczeniem przeciążeniowym Sprzęgło zabezpieczające pracę maszyny podczas rozdrabniania materiału Zbiornik paliwa min. 500 l Komora rozdrabniająca wyposażona w co najmniej jeden wał rozdrabniający oraz co najmniej jeden grzebień rozdrabniający, wał oraz grzebień usytuowany wzdłuż osi maszyny Wał rozdrabniający - długość: min mm - średnica: min. 600 mm - pokryty blachą ze stali trudnościeralnej o grubości min. 10 mm - ilość zębów rozdrabniających: min. 20 sztuk - stała prędkość obrotowa podczas pracy: min. 25 obr./min - wyposażony w rewers wału - wyposażony w łatwo wymienne zęby (noże) rozdrabniające, które mają możliwość ich łatwej regeneracji - posiadający możliwość stosowania różnych rodzajów zębów (noży): min. 3 różne typy z wykorzystaniem tego samego mocowania do wału, bądź wyposażony w noże uniwersalne Grzebień rozdrabniający Główny panel sterowanie Taśmociąg dolny - długość: min mm - opuszczany i podnoszony hydraulicznie - wyposażony w łatwo wymienne elementy rozdrabniające, które mają możliwość ich łatwej regeneracji - liczba elementów roboczych grzebienia min. 20 sztuk - wyposażony w przyciski dotykowe obsługujące podstawowe funkcje urządzenia, jak składanie i rozkładanie podajnika taśmowego, regulacja obrotów silnika, siła docisku grzebienia etc., - na panelu umieszczony wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący co najmniej: poziom oleju napędowego w zbiorniku, prędkość obrotową wału korbowego silnika, stan godzin pracy dzienny oraz stan godzin pracy urządzenia od początku eksploatacji - umieszczony pod wałem rozdrabniającym - długość min mm. - szerokość min. 1000mm. - prędkość pracy regulowana - możliwość włączenia rewersu taśmy podczas pracy maszyny

13 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 13 z 29 Taśmociąg tylny - szerokość: min mm - długość: min mm - prędkość podajnika regulowana - składany i rozkładany hydraulicznie - taśma podajnika z żebrami poprzecznymi do osi podajnika Inne - maszyna wraz z przenośnikiem tylnym ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania - maszyna wyposażona w separator magnetyczny nadtaśmowy o szerokości co najmniej 1200 mm. oraz napędzie hydraulicznym. - zespół napędowy ma być zabudowany w sposób zapewniający swobodny dostęp do punktów serwisowych - maszyna ma być wyposażona w system sterowania radiowego Dokumenty - świadectwo zgodności CE, - instrukcja obsługi urządzenia DTR a także inne dokumenty konieczne a wyżej nie wymienione, Młyn pośredni Fabrycznie nowy rozdrabniacz wolnoobrotowy przystosowany do rozdrabniania biomasy różnego rodzaju, włącznie z korzeniami drzew, zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych. Parametr Masa urządzenia gotowego do pracy Wymagania techniczne min. 20 Mg Układ jezdny Podwozie kołowe, minimum trzyosiowe, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe Wydajność Silnik Min. 30 Mg/h wysokoprężny o mocy w zakresie kw, spełniający normy emisji spalin EUROMOT IIIB, zaopatrzony we wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i szkolenia obsługi (paliwo min. 100 litrów w zbiorniku, oleje, płyn chłodzący), o ekonomicznej charakterystyce pracy

14 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 14 z 29 Napęd przeniesienie napędu na wał bezpośrednie za pomocą przekładni zębatej z zabezpieczeniem przeciążeniowym Sprzęgło zabezpieczające pracę maszyny podczas rozdrabniania materiału Zbiornik paliwa min. 500 l Komora rozdrabniająca wyposażona w co najmniej jeden wał rozdrabniający oraz co najmniej jeden grzebień rozdrabniający, wał oraz grzebień usytuowany wzdłuż osi maszyny Wał rozdrabniający - długość: min mm - średnica: min. 600 mm - pokryty blachą ze stali trudnościeralnej o grubości min. 10 mm - ilość zębów rozdrabniających: min. 30 sztuk - stała prędkość obrotowa podczas pracy: min. 25 obr./min - wyposażony w rewers wału - wyposażony w łatwo wymienne zęby (noże) rozdrabniające, które mają możliwość ich łatwej regeneracji - posiadający możliwość stosowania różnych rodzajów zębów (noży): min. 3 różne typy z wykorzystaniem tego samego mocowania do wału, bądź wyposażony w noże uniwersalne Grzebień rozdrabniający Główny panel sterowanie Taśmociąg dolny - długość: min mm - opuszczany i podnoszony hydraulicznie - wyposażony w łatwo wymienne elementy rozdrabniające, które mają możliwość ich łatwej regeneracji - liczba elementów roboczych grzebienia min. 20 sztuk - wyposażony w przyciski dotykowe obsługujące podstawowe funkcje urządzenia, jak składanie i rozkładanie podajnika taśmowego, regulacja obrotów silnika, siła docisku grzebienia etc., - na panelu umieszczony wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący co najmniej: poziom oleju napędowego w zbiorniku, prędkość obrotową wału korbowego silnika, stan godzin pracy dzienny oraz stan godzin pracy urządzenia od początku eksploatacji - umieszczony pod wałem rozdrabniającym - długość min mm. - szerokość min mm. - prędkość pracy regulowana - możliwość włączenia rewersu taśmy podczas pracy maszyny

15 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 15 z 29 Taśmociąg tylny - szerokość: min mm - długość: min mm - prędkość podajnika regulowana - składany i rozkładany hydraulicznie - taśma podajnika z żebrami poprzecznymi do osi podajnika Inne - maszyna wraz z przenośnikiem tylnym ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania - maszyna wyposażona w separator magnetyczny nadtaśmowy o szerokości co najmniej mm. oraz napędzie hydraulicznym. - zespół napędowy ma być zabudowany w sposób zapewniający swobodny dostęp do punktów serwisowych - maszyna ma być wyposażona w system sterowania radiowego Dokumenty - świadectwo zgodności CE, - instrukcja obsługi urządzenia DTR a także inne dokumenty konieczne a wyżej nie wymienione, Sito bębnowe oczko Ø 80 mm Fabrycznie nowy mobilny przesiewacz bębnowy do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru. Parametr Wymagania techniczne Układ jezdny Podwozie kołowe, tandemowe, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe Masa całkowita 12 Mg 17 Mg Wydajność m 3 /h Wymiary transportowe Silnik - długość: max mm, - szerokość: max mm, - wysokość: max: mm - wysokoprężny służący do napędu przesiewacza o mocy 40 kw - 70 kw, spełniający normy emisji spalin EUROMOT III A lub wyższa, zaopatrzony we wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i szkolenia obsługi (paliwo min. 60 litrów w zbiorniku, oleje, płyn chłodzący), o ekonomicznej charakterystyce pracy, wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 250 litrów zabezpieczony przed

16 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 16 z 29 Główny sterowania Bęben przesiewacza Komora wprowadzająca panel dostępem osób nieupoważnionych, silnik wraz z pompami hydraulicznymi, zbiornikiem oleju hydraulicznego, umieszczony w sposób umożliwiający uzyskanie swobodnego dostępu do punktów serwisowych, lub umieszczony na platformie z możliwością jej wysunięcia. - posiadający zabezpieczenie umożliwiające wyłączenie silnika przy jego przeciążeniu - przeniesienie napędu przez zespół pomp i silników hydraulicznych - wyposażony w przyciski dotykowe obsługujące co najmniej funkcje: rozkładania i składnia Przenośników (dla frakcji podsitowej i nadsitowej), włączania i wyłączania przenośników oraz bębna, - na panelu umieszczony wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący co najmniej: poziom oleju napędowego w zbiorniku, prędkość obrotową wału korbowego silnika, stan godzin pracy dzienny oraz stan godzin pracy urządzenia od początku eksploatacji, - długość: mm - średnica: mm, - liczba dostarczonych bębnów wraz z maszyną: 1 - wielkość oczka w bębnie: 80 mm, - kształt oczek: okrągłe, - poszycie bębna: wykonany z jednolitego płaszcza stalowego, - grubość poszycia bębna: min. 10 mm, - prędkość obrotowa bębna: możliwość płynnej regulacji obrotów, - wyposażony w lemiesze prowadzące umieszczone wewnątrz bębna zapewniające łatwe prowadzenie materiału, - napęd na bęben przenoszony za pomocą przekładni zębatej; bezpośrednie zazębianie koła zębatego zdawczego z uzębieniem bębna, - wyposażony w mechanizm szybkiej wymiany bębna; czas wymiany bębna na inny max. 20 min bez konieczności ingerencji operatora w jakikolwiek element przeniesienia napędu, - urządzenie wyposażone w szczotkę czyszczącą bęben przesiewacza o średnicy min. 600 mm, - pojemność: min. 4,0 m 3, - szerokość zasypowa: min mm, - wysokość zasypowa z każdej strony komory: max mm, - przenośnik w zasobniku szerokość: 800 mm mm, - płynna regulacja prędkości posuwu taśmy wprowadzającej, - przenośnik ułożony w komorze wprowadzającej wyposażony w automatyczne, mechaniczne

17 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 17 z 29 Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową prowadzenie taśmy w osi maszyny - szerokość: 800 mm mm - długość: mm, - system umożliwiający montaż przenośnika odprowadzającego frakcję podsitową z lewej i prawej strony urządzenia - szerokość: 800 mm mm, - długość: mm, Wyposażenie dodatkowe - centralne listwy smarownicze, - szczotka czyszcząca bęben przesiewacza podnoszona i opuszczana hydraulicznie, - urządzenie wraz z przenośnikami odprowadzającymi materiał nadsitowy oraz podsitowy stanowi układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania, - przenośniki odprowadzające frakcję nadsitową oraz podsitową, rozkładane oraz składane hydraulicznie, - urządzenie wyposażone w specjalną przystawkę na zaczep kulowy, zakładaną na sprzęg do przemieszczania maszyny za pomocą np. ładowarki, - urządzenie wyposażone w pokrywy i osłony boczne wykonane z blach tłoczonych, - zabezpieczenie komory przesiewającej, poprzez czujniki uniemożliwiające prace maszyny, w przypadku gdy którekolwiek z drzwi komory nie są zamknięte, - wyposażenie w komplet niezbędnych narzędzi, - wszystkie metalowe powierzchnie (zewnętrzne i wewnętrzne) maja być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich, kolor standardowo stosowany przez producenta Inne - urządzenie musi być zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do obsługi, - urządzenie powinno być wyposażone w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach maszyny, - urządzenie powinno być wyposażone w system powodujący wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu, Dokumenty - świadectwo zgodności CE, - katalog części zamiennych, - instrukcja obsługi urządzenia DTR a także inne dokumenty konieczne a wyżej nie wymienione,

18 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 18 z Sito bębnowe oczko Ø 50 mm Fabrycznie nowy mobilny przesiewacz bębnowy do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru. Parametr Wymagania techniczne Układ jezdny Podwozie kołowe, tandemowe, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe Masa całkowita 12 Mg 17 Mg Wydajność m 3 /h Wymiary transportowe Silnik Główny panel sterowania - długość: max mm, - szerokość: max mm, - wysokość: max: mm - wysokoprężny służący do napędu przesiewacza o mocy 40 kw - 70 kw, spełniający normy emisji spalin EUROMOT III A lub wyższa, zaopatrzony we wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i szkolenia obsługi (paliwo min. 60 litrów w zbiorniku, oleje, płyn chłodzący), o ekonomicznej charakterystyce pracy, wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 250 litrów zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych, silnik wraz z pompami hydraulicznymi, zbiornikiem oleju hydraulicznego, umieszczony sposób umożliwiający uzyskanie swobodnego dostępu do punktów serwisowych, lub umieszczony na platformie z możliwością jej wysunięcia. - posiadający zabezpieczenie umożliwiające wyłączenie silnika przy jego przeciążeniu - przeniesienie napędu przez zespół pomp i silników hydraulicznych - wyposażony w przyciski dotykowe obsługujące co najmniej funkcje: rozkładania i składnia przenośników (dla frakcji podsitowej i nadsitowej), włączania i wyłączania przenośników oraz bębna, - na panelu umieszczony wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący co najmniej: poziom oleju napędowego w zbiorniku, prędkość obrotową wału korbowego silnika, stan godzin pracy dzienny oraz stan godzin pracy urządzenia od początku eksploatacji,

19 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 19 z 29 Bęben przesiewacza Komora wprowadzająca Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową - długość: min mm - średnica: min mm, - liczba dostarczonych bębnów wraz z maszyną: 1 - wielkość oczka w bębnie: 50 mm, - kształt oczek: okrągłe, - poszycie bębna: wykonany z jednolitego płaszcza stalowego, - grubość poszycia bębna: min. 8 mm, - prędkość obrotowa bębna: możliwość płynnej regulacji obrotów, - wyposażony w lemiesze prowadzące umieszczone wewnątrz bębna zapewniające łatwe prowadzenie materiału, - napęd na bęben przenoszony za pomocą przekładni zębatej; bezpośrednie zazębianie koła zębatego zdawczego z uzębieniem bębna, - wyposażony w mechanizm szybkiej wymiany bębna; czas wymiany bębna na inny max. 20 min bez konieczności ingerencji operatora w jakikolwiek element przeniesienia napędu, - urządzenie wyposażone w szczotkę czyszczącą bęben przesiewacza o średnicy min. 600 mm, - pojemność: min. 4,0 m 3, - szerokość zasypowa: min mm, - wysokość zasypowa z każdej strony komory: max mm, - przenośnik w zasobniku szerokość: 800 mm mm, - płynna regulacja prędkości posuwu taśmy wprowadzającej, - przenośnik ułożony w komorze wprowadzającej wyposażony w automatyczne, mechaniczne prowadzenie taśmy w osi maszyny - szerokość: 800 mm mm, - długość: mm, - system umożliwiający montaż przenośnika odprowadzającego frakcję podsitową z lewej i prawej strony urządzenia - separator magnetyczny - szerokość: 800 mm mm, - długość: mm, Wyposażenie dodatkowe - centralne listwy smarownicze, - szczotka czyszcząca bęben przesiewacza podnoszona i opuszczana hydraulicznie, - urządzenie wraz z przenośnikami odprowadzającymi materiał nadsitowy oraz podsitowy stanowi układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania, - przenośniki odprowadzające frakcję nadsitową oraz podsitową, rozkładane oraz składane hydraulicznie,

20 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 20 z 29 - urządzenie wyposażone w specjalną przystawkę na zaczep kulowy, zakładaną na sprzęg do przemieszczania maszyny za pomocą np. ładowarki, - urządzenie wyposażone w pokrywy i osłony boczne wykonane z blach tłoczonych, - zabezpieczenie komory przesiewającej, poprzez czujniki uniemożliwiające prace maszyny, w przypadku gdy którekolwiek z drzwi komory nie są zamknięte, - wyposażenie w komplet niezbędnych narzędzi, - wszystkie metalowe powierzchnie (zewnętrzne i wewnętrzne) maja być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich, kolor standardowo stosowany przez producenta Inne - urządzenie musi być zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do obsługi, - urządzenie powinno być wyposażone w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach maszyny, - urządzenie powinno być wyposażone w system powodujący wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu, Dokumenty - świadectwo zgodności CE, - katalog części zamiennych, - instrukcja obsługi urządzenia DTR a także inne dokumenty konieczne a wyżej nie wymienione, Sito bębnowe oczko Ø 20 mm Fabrycznie nowy mobilny przesiewacz bębnowy do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru. Parametr Wymagania techniczne Układ jezdny Podwozie kołowe, tandemowe, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe Masa całkowita 12 Mg 17 Mg Wydajność m 3 /h

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZGOK.JRP.P/4/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Dostawa rozrywarki worków linii selektywnej w ramach Projektu:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Dostawa rozrywarki worków linii selektywnej w ramach Projektu: Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 10 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40 28 142 Tuczępy Polska tel.: +48 15 864 22 51 fax.: +48 15 864

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 10 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40 28 142 Tuczępy Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim-wloszczowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim-wloszczowa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim-wloszczowa.pl Włoszczowa: Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego mobilnego przesiewacza

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 10 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40 28 142 Tuczępy Polska tel.: +48 15 864 22 51 fax.: +48 15 864

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZGOK.JRP.P/4/13. Rzędów 12.06.2013 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZGOK.JRP.P/4/13. Rzędów 12.06.2013 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZGOK.JRP.P/4/13 Rzędów 12.06.2013 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: " Dostawa mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji paliw z odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim-wloszczowa.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim-wloszczowa.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim-wloszczowa.pl Włoszczowa: Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego mobilnego rozdrabniacza

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 20.07. 2011r JRP/ 161 /BP/2011

Biała Podlaska 20.07. 2011r JRP/ 161 /BP/2011 Biała Podlaska 20.07. 2011r JRP/ 161 /BP/2011 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-2/2011 Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: Budowa Zakładu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na, Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Głogów: nabycie w formie leasingu operacyjnego i dostawę nowego mobilnego przesiewacza bębnowego dla GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie Numer ogłoszenia: 186735-2009; data zamieszczenia: 23.10.2009

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Polska-Opoczno: Maszyny sortujące i przesiewające 2014/S 083-144398. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Opoczno: Maszyny sortujące i przesiewające 2014/S 083-144398. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144398-2014:text:pl:html Polska-Opoczno: Maszyny sortujące i przesiewające 2014/S 083-144398 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Załącznik Nr 14A do SIWZ I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Poniższa tabela określa minimalne parametry ładowarki kołowej i spycharki

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;..

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.. NO-223/I/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;.. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 5. Dostawa ładowarki opis przedmiotu zamówienia. URBIS Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno

Kontrakt 5. Dostawa ładowarki opis przedmiotu zamówienia. URBIS Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno URBIS Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP / JRP / 1 / 2014 SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM

Bardziej szczegółowo

od 80 t/h do 250 t/h w zależności od materiału

od 80 t/h do 250 t/h w zależności od materiału I. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI MASZYNY DESTROYER 1112 Mobilna kruszarka udarowa KEESTERACK DESTROYER 1112 to uniwersalna maszyna mobilna która znajdzie zastosowanie zarówno przy wyburzeniach jak

Bardziej szczegółowo

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania obejmującego przebudowę hali technologicznej z przebudową i rozbudową linii sortowniczej w. m. Pukinin gm. Rawa Mazowiecka. Teren inwestycji

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II oś: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) OFERTA PRZETARGOWA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-400 KROSNO ul. Bieszczadzka 1 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 007-007627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kielce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 007-007627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7627-2014:text:pl:html Polska-Kielce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 007-007627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) REGON: O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia postępowanie do 30 tys. EURO na dostawę pn.: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Zamówienia nr 1 postępowania: Dostawa przewoźnego urządzenia sprężarkowego 1) Urządzenie zapewnia: a) Wydajność ciśnienia roboczego min. 10,8 m 3 /min;

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Parametry techniczne kosiarki trawnikowej kołowej; 1. Przedmiot dostawy: 1.1. Kosiarka trawnikowa-kołowa, samojezdna, 1.2. Marka; Kubota, 1.3. Typ; G 23 1.4.

Bardziej szczegółowo

PGK OPOCZNO. Opoczno, dnia 07-02-2014 r.

PGK OPOCZNO. Opoczno, dnia 07-02-2014 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną PGK odpowiedzialnością w Opocznie 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1 Nazwa skrócona: P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie tel 044 754 76 11 fax 44 789 06 47

Bardziej szczegółowo

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU.

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Numer ogłoszenia: BZP 244682-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012r. Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

MOBILNE PRZESIEWACZE BĘBNOWE MPB 14.44 MPB 18.47 MPB 20.55 MPB 20.72. Technika dla natury

MOBILNE PRZESIEWACZE BĘBNOWE MPB 14.44 MPB 18.47 MPB 20.55 MPB 20.72. Technika dla natury MOBN PRZSWAZ BĘBNOW MPB. MPB. MPB. MPB. Technika dla natury Złoty Medal MTP dla mobilnego przesiewacza bębnowego MPB. to najbardziej prestiżowa i ceniona nagroda na polskim rynku. Mobilne przesiewacze

Bardziej szczegółowo

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Strona 1 z 11

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Strona 1 z 11 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Strona 1 z 11 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/5/14. Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/5/14. Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/5/14 Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.: Wdrożenie do produkcji innowacyjnego złącza budowlanego domów energooszczędnych który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 21 Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40 28 142 Tuczępy Polska Tel.: +48 (015) 864 22 51 Fax.: +48 (05) 864 22 51 wew.26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Informacja o Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Gmina Polanów Adres pocztowy: ul. Wolności 4 Miejscowość: Kod

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na leasing fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie, z opcją wykupu

Przetarg nieograniczony na leasing fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie, z opcją wykupu Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy, adres Wykonawcy..., dnia... roku (miejscowość) Przetarg nieograniczony na leasing fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 6/PA/2015

Znak sprawy: 6/PA/2015 Znak sprawy: 6/PA/2015 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Dostawa komory laminarnej, wytrząsarki oraz pipet dla Zakładu Toksykologii

Bardziej szczegółowo

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie Systemy czołowe do traktorów marki i oprzyrządowanie Systemy czołowe firmy Degenhart do traktorów marki : Estetyczna integracja podnośnika czołowego w traktorze Spawana budowa ramowa Konstrukcja dostosowana

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot o którym mowa w art.3 ust.1 pkt3 ustawy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot o którym mowa w art.3 ust.1 pkt3 ustawy. Włoszczowa: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO KOMPOSTERA MOBILNEGO DO PRZETWARZANIA ODPADÓW ORGANICZNYCH WRAZ Z BIOFILTREM POWIETRZA PROCESOWEGO Numer ogłoszenia: 148174-2015; data

Bardziej szczegółowo

SportChamp Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych

SportChamp Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych 108 Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych SportChamp to idealne rozwiązanie problemu pielęgnacji wszelkich

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

SOK/09/2014 Zał. nr 9

SOK/09/2014 Zał. nr 9 SOK/09/2014 Zał. nr 9 Wymagane Formularze Maszyn i Urządzeń Parametry techniczne - przenośnik* LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. WIELKOŚĆ / OPIS 1 Nr pozycji na schemacie 2 Producent (nazwa i adres) 3 Typ i rodzaj

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szczecin dnia 10 marca 2014 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) NAZWA: Nr referencyjny nadany sprawie: JRP.231.19.2015.KG CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1 DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Zaufanie, Tradycja, Ekologia

Zaufanie, Tradycja, Ekologia Zaufanie, Tradycja, Ekologia Historia i krótki opis działalności Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstało w dniu 01.01.1993 r. w wyniku przekształcenia paostwowego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego MOTO-EKSPERT 45-222 Opole, ul. Oleska 94 tel. (077) 442 13 41, faks (077) 442 13 41 Rzeczoznawca: Zbigniew Dominiak UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego zespołu pompowego pompy diagonalnej oraz podłączenie do

Bardziej szczegółowo

baterii cynkowo-węglowych, cynkowo-manganowych i cynkowo-powietrznych wraz

baterii cynkowo-węglowych, cynkowo-manganowych i cynkowo-powietrznych wraz Gorzów Wlkp. 23.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2015 na: Dostawę fabrycznie nowego przesiewacza wibracyjnego w związku z projektem pn: Realizacja prac B+R w zakresie nowej technologii recyklingu baterii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 Wypełnioną i podpisaną ankietę (dokument zeskanowany) prosimy przesyłać do dnia 30.06.2015 r. na adres:

Bardziej szczegółowo

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m. ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Brony wirnikowe Hk25 - Hk31 - Hk32

Brony wirnikowe Hk25 - Hk31 - Hk32 Brony wirnikowe HK25 - HK31 - HK32 Brona wirnikowa HK 25 Brona aktywna HK 25 jest maszyną przeznaczoną dla gospodarstw średniej wielkości, które posiadają ciągniki o mocy około 130 KM. Wychodząc naprzeciw

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Brony wirnikowe nieskładane

Brony wirnikowe nieskładane Brony wirnikowe nieskładane Brony wirnikowe Corvus PKE 011 Duże łożyska wałków noży umieszczone są w podstawie obudowy i w jej pokrywie. Duży odstęp łożysk gwarantuje wysoką stabilność zespołu. Corvus

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-12-02 16:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU TYPU C W

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ad.1 Urządzenie do uruchamiania samolotów ASU air starter Wymagania:

Ad.1 Urządzenie do uruchamiania samolotów ASU air starter Wymagania: Lp. Opis Minimalne wymagania 1. PNEUMATYCZNE URZĄDZENIE ROZRUCHOWE (ASU-) sz. 1 Przeznaczenie 2. Wymagania ogólne Uruchamianie lotniczych zespołów napędowych niżej wymienionych samolotów: a) A300, A310,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuokrudno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuokrudno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuokrudno.pl Ostróda: Dostawa używanego wyposażenia do hali sortowania odpadów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę przenośnej estrady plenerowej z zadaszeniem osłaniającym scenę dla Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem.

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Lpg Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup ciągnika oraz wozu asenizacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup ciągnika oraz wozu asenizacyjnego Ogłoszenie o zamówieniu na zakup ciągnika oraz wozu asenizacyjnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341/5/2010. Nazwa zadania: Dostawa -

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TRANSPORTU BIOMASY - DOŚWIADCZENIE I OFERTA FIRMY FP ENGINEERING LTD

INSTALACJE TRANSPORTU BIOMASY - DOŚWIADCZENIE I OFERTA FIRMY FP ENGINEERING LTD INSTALACJE TRANSPORTU BIOMASY - DOŚWIADCZENIE I OFERTA FIRMY FP ENGINEERING LTD Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie: testów przemiałowych biomasy, projektowania kompletnych linii, produkcji i dostaw

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200. Raciechowice: Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego Numer ogłoszenia: 128558-2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup maszyn i urządzeń dla Oddziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Wyposażenie Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji w ramach Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

KATALOG PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH Zakład Metalowy Edward Bugno v. 1.1 KATALOG PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH tel/fax. 0-18/ 351-11-95 tel/fax. 0-18/ 351-11-95 zaklad@ebugno.pl Strona 1 z 14 Zakład Metalowy Edward Bugno ebugno powstał w 1989 roku.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY - projekt. zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy:

UMOWA SPRZEDAŻY - projekt. zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy: Załącznik nr 1 UMOWA SPRZEDAŻY - projekt zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy: l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170. ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012 Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Biologiczne suszenie Warszawa, 5.03.2012 Celem procesu jest produkcja paliwa alternatywnego z biodegradowalnej frakcji wysegregowanej

Bardziej szczegółowo

Część 1 Dostawa fabrycznie nowego pługa wirnikowego. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2015:

Część 1 Dostawa fabrycznie nowego pługa wirnikowego. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2015: Załącznik nr 1.1 do SIWZ Numer Postępowania: WIM.BZ.0812.10. 2015 Opis przedmiotu zamówienia -Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - opis parametrów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 MASZYNY DO OBRÓBKI ŻYWNOŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 MASZYNY DO OBRÓBKI ŻYWNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 MASZYNY DO OBRÓBKI ŻYWNOŚCI I. WIELOCZYNNOŚCIOWA MASZYNA KUCHENNA Przeznaczenie: Do obróbki wstępnej żywności. 1. WYMAGANIA ZASADNICZE 1.1

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 Informacje o projektodawcy Nazwa projektodawcy Miejski Zakład Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO 2013. MPO Spółka z o.o. w Krakowie Krystyna Flak, Henryk Kultys

II MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO 2013. MPO Spółka z o.o. w Krakowie Krystyna Flak, Henryk Kultys II MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO 2013 MPO Spółka z o.o. w Krakowie Krystyna Flak, Henryk Kultys 1 PROJEKT GOSPODARKA II MIĘDZYNARODOWE ODPADAMI STAŁYMI FORUMW KRAKOWIE, ETAP I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Linia do koloryzacji granulatu i ścieru gumowego

Linia do koloryzacji granulatu i ścieru gumowego Linia do koloryzacji granulatu i ścieru gumowego Str. 1/5 W skład linii wchodzą: Stanowisko rozładunku granulatu gumowego z big-bagów Przenośnik taśmowy Stanowisko ważenia Mikser Stacja pakowania do big-bagów

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy :

Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy : Załącznik nr 3 Wymagania Zamawiającego dla dostawy, parametry techniczne sprzętu cardio dla dostawy na halę sportową przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy. Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści

Bardziej szczegółowo

Dostawa koparko ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Dostawa koparko ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Oferta na zbiorniki do magazynowania ON i BIO, stacjonarne i mobilne

Oferta na zbiorniki do magazynowania ON i BIO, stacjonarne i mobilne Oferta na zbiorniki do magazynowania ON i BIO, stacjonarne i mobilne Zbiornik dwu płaszczowy wykonany jest z polietylenu wysokiej gestości HDPE, stabilizowanego UV, odpornym na zmienne warunki atmosferyczne.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcris.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcris.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcris.pl Kozienice: Dostawa maszyny do pielęgnacji i czyszczenia lodowiska stacjonarnego w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010 1 Podstawowe informacje o projekcie Projekt pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = -------------------------------------------------- x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = -------------------------------------------------- x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy Znak postępowania ZKM-01/11 Wągrowiec,11.03.2011r. Modyfikacja SIWZ Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny. 2. KRYTERIUM OCENY OFERT : Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. W poniŝszym kryterium

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LIFE10 ENV/PL/662 Załącznik Nr 1 B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa prototypowej linii demonstracyjnej do opracowanej technologii

Bardziej szczegółowo

LINIA MASZYN DO RECYCLINGU. MOBILNE PRZESIEWACZE BĘBNOWE MPB 14.44, MPB 18.47, MPB 20.55, MPB 20.72, MPB 18.47g, MPB 20.55g

LINIA MASZYN DO RECYCLINGU. MOBILNE PRZESIEWACZE BĘBNOWE MPB 14.44, MPB 18.47, MPB 20.55, MPB 20.72, MPB 18.47g, MPB 20.55g LINIA MASZYN DO RECYCLINGU MOBILNE PRZESIEWACZE BĘBNOWE MPB 14.44, MPB 18.47, MPB 20.55, MPB 20.72, MPB 18.47g, MPB 20.55g MOBILNE ROZDRABNIACZE WOLNOOBROTOWE MRW 2.85, MRW 2.85g, MRW 2.1010 linia maszyn

Bardziej szczegółowo

Nazwa parametru/ funkcji/ warunku. 3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10 C (temperatura osiągalna bez doświetlania) do przynajmniej + 60 C

Nazwa parametru/ funkcji/ warunku. 3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10 C (temperatura osiągalna bez doświetlania) do przynajmniej + 60 C Załącznik Nr 1 pkt. 1 do SIWZ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf suszarniczych z chłodzeniem (typu inkubator) 2 sztuki CPV - 38.00.00.00-5

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257053-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 Zakład Utylizacyjny Spółka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. b) pełnomocnik:

FORMULARZ OFERTOWY. b) pełnomocnik: załącznik nr 1 pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Nazwa (firma), siedziba, Wykonawcy (pełna nazwa Wykonawcy, a w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres prowadzenia dział. gospodarczej lub

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):..

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY...... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. tel.: fax.: e-mail Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo