DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY ROJEWO Rojewo woj. kujaw sko-pom orskie R B.II R ojew o, r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach N a podstaw ie art. 71, ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustaw y z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu inform acji o środow isku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środow iska oraz o ocenach oddziaływ ania na środow isko (Dz.U. z 2008r. N r 199, poz z późn. zm.), 2 ust. 1 pkt. 41 i 46 R ozporządzenia R ady M inistrów z dnia 9 listopada 2010r. w spraw ie przedsięw zięć m ogących znacząco oddziaływ ać na środow isko (Dz.U. z 2010r. N r 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustaw y z dnia 14 czerw ca 1960r. K odeks postępow ania adm inistracyjnego (Tj. Dz.U. z 2000r. N r 98, poz z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku STRUG A S.A., Jezuicka Struga 3, Rojewo w spraw ie w ydania decyzji o środow iskow ych uw arunkowaniach dla przedsięw zięcia pod nazw ą Przebudow a istniejącego zakładu polegająca na nadbudowie części hali produkcyjnej, budowie m yjni (2 szt) oraz hali przyjęcia surowców po uprzedniej rozbiórce m yjni na działach nr 38 i 39 położonych w Jezuickiej Strudze, a także budowie wjazdu na działce nr 38 z drogi gm innej oraz drogi w ew nętrznej zlokalizowanego na działkach nr 38 i 39 położonych w m. Jezuicka Struga i przeprow adzeniu postępow ania w sprawie ocen oddziaływ ania p rzedsięw zięcia na środow isko O RZEKAM realizację przedsięw zięcia i określam warunki tej realizacji: Przebudow a istniejącego zakładu polegająca na nadbudow ie części hali produkcyjnej, budowie m yjni (2 szt) oraz hali przyjęcia surowców po uprzedniej rozbiórce m yjni na działach nr 38 i 39 położonych w Jezuickiej Strudze, a także bud ow ie w jazdu na działce nr 38 z drogi gm innej oraz drogi w ew n ętrzn ej zlokalizowanego na działkach nr ewid. 38 i 39 położonych w m. Jezuicka Struga biorąc pod uwagę: 1. Rodzaj i m iejsce realizacji przedsięw zięcia. Zakład STRUGA S.A. z siedzibą w Jezuickiej Strudze 3, Rojewo wystąpił do W ójta Gminy Rojewo z w nioskiem o wydanie decyzji o środow iskow ych uw arunkow aniach dla przedsięw zięcia pod nazw ą Przebudowa istniejącego zakładu polegająca na nadbudowie części hali produkcyjnej, budowie m yjni (2 szt) oraz hali przyjęcia surowców po uprzedniej rozbiórce m yjni na działach nr 38 i 39 położonych w Jezuickiej Strudze, a także budowie w jazdu na działce nr 38 z drogi gm innej oraz drogi w ew nętrznej Inwestycja realizow ana będzie na działkach nr ewid. 38 i 39 położonych w m. Jezuicka Struga, gm. R ojewo. Działki na których realizow ana będzie inw estycja są w łasnością Inwestora. Inw estor w ystąpił do W ójta Gm iny Rojew o z w nioskiem o wydanie decyzji o środow iskow ych uw arunkow aniach z uwagi na fakt, że dla przedm iotow ej inwestycji oraz ze względu na charakter prow adzonej działalności, zobow iązuje go do tego obowiązujące prawo. Przedm iotem przedsięw zięcia będzie przebudow a istniejącego zakładu, która polegać będzie na nadbudowie części hali produkcyjnej, budowie m yjni (2 szt) oraz budow ie hali przyjęcia surowców po uprzedniej rozbiórce myjni na działkach nr 38 i 39 położonych w Jezuickiej Strudze. Ponadto Inw estor planuje budowę wjazdu na działce nr 38 z drogi gminnej oraz budowę drogi w ew nętrznej. Inw estycja będzie realizow ana w obrębie instalacji IPPC - do unieszkodliw iania padłych i ubitych zw ierząt oraz odpadow ej tkanki zw ierzęcej. Realizacja inwestycji spow oduje m ożliwość przetw arzania odpadów w zależności od kategorii weterynaryjnej. O becnie w szystkie odpady trafiające na instalację (nie zależnie od kategorii) są przetwarzane na jednej linii produkcyjnej. W związku z tym uzyskane produkty (m ączka m ięsno - kostna i tłuszcz w ytopiony) przyjm ują kategorię oznaczającą się najwyższym poziom em zagrożenia (kategoria 1) - przeznaczona w yłącznie do term icznej utylizacji (na

2 instalacji do term icznego unieszkodliw iania odpadów organicznych pochodzenia zw ierzęcego z term icznym dopalaniem ścieków i gazów złow onnych oraz produkcji naw ozu fosforowo - wapniowego). W związku z realizacją przedm iotow ego przedsięw zięcia unieszkodliw ianie odpadów prowadzone będzie na 3 liniach produkcyjnych, i tak produkty z linii 1 będą przeznaczone wyłącznie do term icznego unieszkodliw iania na drugiej instalacji IPPC (nie będą m ogły być wprowadzane do obrotu), natom iast produkty z linii 2 i 3 będą m ogły być wprowadzane do sprzedaży na rynku jako produkty wysokojakościowe. Zakres planow anego przedsięw zięcia obejm uje: rozbiórkę obecnie istniejącej m yjni środków transportu, budow ę now ej hali przyjęcia surow ców (na potrzeby linii produkcyjnej nr 1), budowę budynku socjalnego (zaplecze socjalne na potrzeby obsługi linii produkcyjnej nr 1), budow a nowej m yjni pojazdów (na potrzeby obsługi linii produkcyjnej nr 1), budow a nowej m yjni pojazdów (na potrzeby obsługi linii produkcyjnej nr 2 i 3), przebudow ę z nadbudow ą budynku hali produkcyjnej na odcinku 30m od strony obecnej hali przyjęcia surow ców, polegającej na: - częściow ej rozbiórce ścian i dachu budynku, - zw iększenie szerokości budynku, - podw yższenie budynku oraz budowę nowych ścian i dachu, budowę now ych dróg w ew nętrznych o łącznej pow ierzchni 650m 2 oraz wjazdu na działkę nr ewid. 38 z drogi gminnej. Na terenie zakładu STRUGA S.A. zlokalizow ane są instalacje na które zakład posiada pozwolenie zintegrow ane, a projektow ana m odernizacja dotyczy jednej z nich i nie powoduje zm ian w charakterze pow iązań technologicznych. Planowane przedsięw zięcie nie wpłynie na zm ianę w ydajności produkcyjnej instalacji i nie spow oduje zm iany ilości i rodzajów odpadów unieszkodliw ianych na instalacji. W arunki w ykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji oraz użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uw zględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia dla terenów sąsiednich. Planowane przedsięw zięcie nie znajduje się na obszarach objętych: ochroną przyrody na podstawie art. 35a ustaw y z dnia 16 kw ietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz ochroną zasobów naturalnych na podstaw ie ustaw y z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005r. N r 228, poz z późn. zm.). Działki nr ewid. 38 i 39 położone w m. Jezuicka Struga w Studium U w arunkow ań i Kierunków Zagospodarow ania Przestrzennego Gm iny Rojewo zatw ierdzonego uchw ałą Nr X X /138/2000 Rady G m iny Rojewo z dnia 25 m aja 2000r. zlokalizow ane są w obszarze oznaczonym sym bolem II - strefa rolniczo - leśna, obszar rolniczo - osadniczy R 2 - porządkowanie gospodarki odpadam i poprzez w prow adzenie nowych technologii w celu ograniczenia u ciążliw ości dla środow iska (zakład utylizacji). W celu m inim alizacji i ograniczenia uciążliwości zw iązanych z em isją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do pow ietrza, prace budowlane zw iązane z użyciem m aszyn, urządzeń i transportu o dużej m ocy akustycznej, prow adzić wyłącznie w porze dziennej tj. w godz N ależy zapew nić praw idłow ą eksploatację sprzętu budow lanego i środków transportu w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu gleby i w arstw y wodonośnej oraz m inimalizacji uciążliwości (głów nie akustycznych) zw iązanych z prow adzeniem prac budow lanych, a także zapewnić odpow iednie w arunki bezpieczeństw a i higieny pracy. W szelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapew niający ochronę gruntu, wód pow ierzchniow ych oraz wód podziem nych przez zanieczyszczeniam i. Zabiegi zw iązane z konserw acją m aszyn i uzupełnianiem paliw a w ykonyw ać należy w m iejscach do tego przystosow anych. Podczas

3 realizacji inwestycji używ ać należy wyłącznie spraw nego sprzętu i m onitorow ać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które m ogą powstać w w yniku awarii. W ytw órcą odpadów pow stających na etapie realizacji będzie firm a św iadcząca usługi w zakresie jej budowy. W arunki w ykorzystania terenu w fazie realizacji. W szelkie prace budow lane odbyw ać się będą na terenie działek co do których Inwestor posiada tytuł praw ny w postaci aktu własności. W celu m inim alizacji i ograniczenia uciążliwości zw iązanych z em isją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane zw iązane z użyciem m aszyn, urządzeń i transportu o dużej m ocy akustycznej, prowadzić w yłącznie w porze dziennej tj. w godz N ależy zapew nić praw idłow ą eksploatację sprzętu budow lanego i środków transportu w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu gleby i w arstw y w odonośnej oraz m inim alizacji uciążliw ości (głów nie akustycznych) związanych z prow adzeniem prac budow lanych, a także zapew nić odpow iednie warunki bezpieczeństw a i higieny pracy. W szelkie prace ziem ne w ykonyw ać w sposób zapew niający ochronę gruntu, w ód pow ierzchniow ych oraz wód podziem nych przez zanieczyszczeniam i. Zabiegi związane z konserw acją m aszyn i uzupełnianiem paliw a w ykonyw ać należy w m iejscach do tego przystosow anych. Podczas realizacji inwestycji używ ać należy wyłącznie sprawnego sprzętu i m onitorow ać ewentualne w ycieki substancji ropopochodnych, które m ogą powstać w wyniku awarii. W ytw órcą odpadów pow stających na etapie realizacji będzie firma świadcząca usługi w zakresie jej budowy. Odpady należy grom adzić selektywnie w wydzielonych i przystosow anych m iejscach, a następnie przekazyw ać je w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest to m ożliw e to do unieszkodliw iania, odbiorcom posiadającym stosow ne zezw olenia. Odpady niebezpieczne m agazynow ać należy w szczelnych, zam ykanych pojem nikach, w m iejscach oznakow anych i zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów do m iejsc ich odzysku lub unieszkodliw iania realizow ać przez podm ioty posiadające stosow ne zezw olenia w sposób, który nie pow oduje zagrożenia dla środow iska i zdrow ia ludzi, z zachow aniem obow iązujących w tym zakresie przepisów. Transport odpadów niebezpiecznych należy realizow ać z zachow aniem przepisów o przew ozie m ateriałów niebezpiecznych. W arunki w ykorzystania terenu w fazie eksploatacji. Na etapie eksploatacji przedsięw zięcie nie m oże pow odow ać przekroczeń dopuszczalnych wartości poziom u hałasu. N ależy zastosować urządzenia i źródła zew nętrzne hałasu o poziom ie mocy akustycznej poniżej 85 db lub ograniczyć poziom emisji z projektowanych urządzeń poprzez zastosow anie odpow iednich adaptacji akustycznych. Instalacja nie m oże pow odow ać przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. W projekcie budowlanym oraz w trakcie eksploatacji przedsięw zięcia uw zględnić należy rozw iązania m inim alizujące em isję substancji do powietrza, w tym uciążliw ości zapachow ych wynikających z funkcjonow ania przedsięwzięcia. W budynkach produkcyjnych utrzym ywać stałe, niew ielkie podciśnienie, które będzie uniem ożliwiało w ydostaw anie się gazów złow onnych na zew nątrz budynku w sposób niezorganizowany. Skierow ać należy znaczną część odgazów z pom ieszczeń produkcyjnych i urządzeń przebudow anej instalacji do unieszkodliw iania padłych i ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zw ierzęcej do term icznego unieszkodliw iania na instalacji do term icznego unieszkodliw iania odpadów organicznych pochodzenia zw ierzęcego z term icznym dopalaniem ścieków i gazów złow onnych, zaś pozostałych części odgazów z pom ieszczeń i urządzeń przebudow anej instalacji do istniejącego biofiltra. Dostarczanie surow ców (odpadów poubojowych, padliny) pow inno odbyw ać się w szczelnych odpow iednio przygotow anych pojem nikach, środkach transportu, zabezpieczających przed

4 w ypadnięciem i w yciekaniem z nich zaw artości. Zabezpieczyć należy w ew nętrzną instalację wody i zew nętrzną sieć w odociągow ą przed m ożliw ością w tórnego zan ieczyszczenia wody. Wody opadowe i roztopow e, z terenów utw ardzonych (dróg dojazdow ych, placów m anew row ych, placów postojow ych) należy odprow adzać do kanalizacji deszczowej po ich w stępnym podczyszczeniu. Inwestor winien uzupełnić istniejącą zew nętrzną i w ew nętrzną zieleń, w sposób zapew niający utworzenie zróżnicow anej w ysokościow o kom pozycji nasadzeń drzew i krzewów, pełniących funkcję poch łan iającą zanieczyszczenia i funkcję m askującą. Uciążliwości zw iązane z funkcjonow aniem urządzeń i rozw iązań technicznych powinny m ieścić się w granicach terenu, do którego Inw estor m a tytuł prawny. N ależy uw zględnić zalecenia zaw arte w raporcie oddziaływ ania na przedsięw zięcia na środowisko, dotyczące m onitoringu oddziaływ ania planow anego przedsięw zięcia na środowisko a m ianow icie po rozbudow ie instalacji i osiągnięciu pełnej m ocy produkcyjnej Inwestor w inien w ykonać pom iary hałasu na obszarach chronionych akustycznie (pomiary powinno wykonać laboratorium posiadające certyfikat akredytacji). W przypadku wystąpienia przekroczeń najw yższego dopuszczalnego poziom u hałasu na obszarach chronionych akustycznie, zastosow ać skuteczne rozw iązania techniczne w celu obniżenia do poziom u obowiązujących w tym zakresie norm. Inw estor w inien prow adzić i realizow ać m onitoring zgodnie z posiadanym i pozw oleniam i. W ym agania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uw zględnienia w dokum entacji wym aganej do w ydania decyzji, o których m owa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu inform acji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw a w ochronie środow iska oraz o ocenach od d ziaływ ania na środow isko. W projekcie budow lanym uw zględnić trzeba rozw iązania m inim alizujące em isję substancji do powietrza w tym uciążliw ości zapachow ych oraz em isję hałasu w zw iązku z funkcjonowaniem przedsięw zięcia. Wody opadow e i roztopow e z terenów inwestycji odprow adzać należy do rowu RE - 2 po uprzednim podczyszczeniu w istniejącym separatorze z piaskow nikiem. Należy zaprojektow ać uszczelnienie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy i bazę m ateriałow ą oraz zapew nić należy dostępność sorbentów G ospodarka w odno - ściekow a Woda dla potrzeb instalacji tak jak w chwili obecnej będzie dostarczana z wodociągu RSP N ow ość. Planow ana inw estycja zw iązana ze zw iększeniem zatrudnienia o ok. 8 osób, w związku z czym ilość pobieranej wody dla celów socjalno - bytow ych ulegnie zwiększeniu o około 0,5 m 3/dobę i będzie w ynosiła 7,5 m 3/dobę. Realizacja przedsięw zięcia spowoduje zw iększenie strum ieni następujących rodzajów ścieków: socjalno - bytow e do ilości 7,5 mydobę, wód opadow ych do ilości 78 l/s. Wody opadow e i roztopow e, z terenów utw ardzonych (dróg dojazdow ych, placów m anew row ych, placów postojow ych) należy odprow adzać do kanalizacji deszczowej i następnie do row u RE - 2 po ich wstępnym podczyszczeniu w separatorze zanieczyszczeń z piaskow nikiem E m isja zan ieczyszczeń do pow ietrza. Realizacja przedm iotow ej inwestycji nie spowoduje zm iany ilości i rodzajów substancji w prow adzanych przez Inw estora ze swojej instalacji do pow ietrza G ospodarka odpadam i. Realizacja planow anej inwestycji nie będzie zw iązana ze zw iększeniem rodzajów i ilości wytwarzanych, unieszkodliw ianych, zbieranych i transportow anych odpadów w stosunku do ilości ustalonych w posiadanych przez zakład pozw oleniach. Inwestor w inien uczulić w ykonaw cę robót że będzie on w ytw órcą odpadów powstających na

5 etapie realizacji inwestycji. Odpady należy grom adzić selektyw nie w wydzielonych i przystosowanych m iejscach, a następnie przekazywać je w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest to m ożliw e to do unieszkodliw iania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. O dpady niebezpieczne m agazynow ać należy w szczelnych, zam ykanych pojem nikach, w m iejscach oznakow anych i zadaszonych, o utw ardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów do m iejsc ich odzysku lub unieszkodliw iania realizow ać przez podm ioty posiadające stosow ne zezw olenia w sposób, który nie pow oduje zagrożenia dla środow iska i zdrow ia ludzi, z zachow aniem obow iązujących w tym zakresie przepisów. Transport odpadów niebezpiecznych należy realizow ać z zachow aniem przepisów o przew ozie m ateriałów niebezpiecznych Hałas i prom ieniow anie. W celu m inim alizacji i ograniczenia uciążliwości zw iązanych z em isją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do pow ietrza, prace budow lane zw iązane z użyciem m aszyn, urządzeń i transportu o dużej m ocy akustycznej, prowadzić w yłącznie w porze dziennej tj. w godz Należy zapew nić praw idłow ą eksploatację sprzętu budow lanego i środków transportu w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu gleby i warstw y wodonośnej oraz m inimalizacji uciążliwości (głów nie akustycznych) związanych z prow adzeniem prac budowlanych, a także zapew nić odpow iednie w arunki bezpieczeństw a i higieny pracy. Na etapie eksploatacji przedsięw zięcie nie m oże pow odow ać przekroczeń dopuszczalnych wartości poziom u hałasu. N ależy zastosow ać urządzenia i źródła zew nętrzne hałasu o poziom ie m ocy akustycznej poniżej 85 db lub ograniczyć poziom em isji z projektow anych urządzeń poprzez zastosow anie odpow iednich adaptacji akustycznych. Ponadto należy uwzględnić zalecenia zaw arte w raporcie oddziaływ ania przedsięw zięcia na środowisko, dotyczące m onitoringu oddziaływ ania planow anego przedsięw zięcia na środow isko a m ianowicie po rozbudow ie instalacji i osiągnięciu pełnej m ocy produkcyjnej Inwestor winien wykonać pom iary hałasu na obszarach chronionych akustycznie (pom iary powinno wykonać laboratorium posiadające certyfikat akredytacji). W przypadku w ystąpienia przekroczeń najw yższego dopuszczalnego poziom u hałasu na obszarach chronionych akustycznie, zastosować skuteczne rozw iązania techniczne w celu obniżenia do poziom u obow iązujących w tym zakresie norm. Inw estor winien prowadzić i realizow ać m onitoring zgodnie z posiadanym i pozw oleniam i G leba, ziem ia, wody podziem ne. Ze względu na fakt, że planow ana inwestycja lokalizow ana jest w znacznej odległości od lokalnych ujęć wody oraz na fakt, że nie znajduje się na kierunku spływ u wód podziem nych gruntow ych w stosunku do lokalizacji ujęć wód podziem nych planow ane przedsięw zięcie w fazie eksploatacji nie będzie m iało istotnego wpływu na jakość wód podziem nych. W szelkie prace ziem ne w ykonyw ać w sposób zapew niający ochronę gruntu, wód pow ierzchniow ych oraz wód podziem nych przez zanieczyszczeniam i. Zabiegi związane z konserw acją m aszyn i uzupełnianiem paliw a w ykonyw ać należy w m iejscach do tego przystosow anych. 6. W ym ogi w zakresie przeciw działania skutkom awarii przem ysłow ych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stw arzających zagrożenie wystąpienia poważnych aw arii w rozum ieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z Rozporządzeniem M inistra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zm ieniającym rozporządzenie w spraw ie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zw iększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przem ysłow ej (Dz.U. Z 2002r. N r 58, poz. 523) w ynika, że zakład STRUGA S.A. po realizacji przedsięw zięcia nie będzie się zaliczał do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku w ystąpienia pow ażnej aw arii przem ysłow ej. 7. W ymogi w zakresie transgranicznego oddziaływ ania na środowisko.

6 Planowana inw estycja z uwagi na lokalny charakter nie w ym aga ponow nego przeprow adzenia oceny oddziaływ ania na środow isko oraz postępow ania w spraw ie transgranicznego oddziaływ ania na środow isko w ram ach postępow ania w spraw ie w ydania pozw olenia na budow ę. 8. Stw ierdzenie kon ieczn ości utw orzenia obszaru ograniczonego użytkow ania. W ram ach prow adzonego postępow ania w sprawie oceny oddziaływ ania na środowisko nie stw ierdzono konieczności utw orzenia obszaru ograniczonego użytkow ania. U ZA SA D N IEN IE W dniu r. zakład STRUG A S.A., Jezuicka Struga 3, Rojewo wystąpił do W ójta Gm iny Rojewo z w nioskiem o w ydanie decyzji o środow iskow ych uwarunkow aniach dla przedsięw zięcia pod nazw ą Przebudow a istniejącego zakładu polegająca na nadbudow ie części hali produkcyjnej, budowie m yjni (2 szt) oraz hali przyjęcia surow ców po uprzedniej rozbiórce m yjni na działach nr 38 i 39 położonych w Jezuickiej Strudze, a także budowie wjazdu na działce nr 38 z drogi gm innej oraz drogi w ew nętrznej, zlokalizowanego na działkach nr 38 i 39 położonych w m. Jezuicka Struga, gm. Rojewo. Pow yższy wniosek został złożony wraz z 3 egzem plarzam i raportu o oddziaływ aniu na środow isko. W związku z pow yższym zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 173 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu inform acji o środow isku i jego ochronie, udziale społeczeństw a w ochronie środow iska oraz o ocenach oddziaływ ania na środow isko (Dz.U. z 2008r. N r 199 poz. 1227) oraz 2 ust. 1 pkt 41 i 46 R ozporządzenia Rady M inistrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć m ogących znacząco oddziaływ ać na środow isko (Dz.U. z 2010r. N r 213 poz 1397) przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięw zięć m ogących zawsze znacząco oddziaływać na środow isko. W związku z pow yższym W ójt Gm iny Rojewo w dniu 17 stycznia 2012r. poprzez Obwieszczenie w szczął postępow anie adm inistracyjne w spraw ie w ydania decyzji o środow iskow ych uw arunkow aniach dla planow anego przedsięw zięcia. Obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Inform acji Publicznej tutejszego U rzędu w dniu 25 stycznia 2012r. oraz zam ieszczono na tablicy ogłoszeń U rzędu w dniu 17 stycznia 2012r. (do dnia 25 stycznia 2012r.). Ponadto wniosek o wydanie decyzji o środow iskow ych uw arunkow aniach został um ieszczony w publicznie dostępnym w ykazie danych o środow isku prow adzonym przez tutejszy Urząd. W wyżej w ym ienionym okresie nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń i uw ag. Zgodnie z art. 77 ust. 1 i art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środow isku i jego ochronie, udziale społeczeństw a w ochronie środow iska oraz o cenach oddziaływ ania na środow isko (Dz.U. z 2008r. N r 199, poz z późn. zm.) jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływ ania na środow isko organ w łaściw y do w ydania decyzji o środow iskow ych przed jej wydaniem : 1. uzgadnia warunki realizacji przedsięw zięcia z R egionalnym Dyrektorem Ochrony Środow iska, 2. zasięga opinii organu, o którym m ow a w art. 78 w przypadku przedsięw zięć wym agających decyzji o których m ow a w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i pkt ustaw y z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu inform acji o środow isku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środow iska oraz o cenach oddziaływ ania na środow isko (Dz.U. z 2008r. N r 199, poz z późn. zm.). M ając powyższe na uw adze W ójt Gm iny Rojewo pism ami z dnia 25 stycznia 2012r. wystąpił do Regionalnego D yrektora O chrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inow rocław iu z prośbą o uzgodnienie w arunków realizacji planowanego przedsięw zięcia oraz określenie w arunków tej realizacji w myśl przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środow isku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środow iska oraz o cenach oddziaływ ania na środow isko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz z późn. zm.).

7 Postanow ieniem znak: W J0.2 z dnia 22 m arca 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środow iska w Bydgoszczy uzgodnił realizację przedsięw zięcia pod nazw ą Przebudowa istniejącego zakładu polegająca na nadbudow ie części hali produkcyjnej, budowie myjni (2 szt) oraz hali przyjęcia surow ców po uprzedniej rozbiórce m yjni na działach nr 38 i 39 położonych w Jezuickiej Strudze, a także budowie w jazdu na działce nr 38 z drogi gminnej oraz drogi w ew nętrznej zlokalizow anego na działkach nr ewid. 38 i 39 położonych w m. Jezuicka Struga, gm. Rojew o i określił warunki na jakich m oże być realizow ana przedm iotow a inw estycja. Państwowy Pow iatow y Inspektor Sanitarny w Inow rocław iu w swojej opinii znak: N.N Z /12 z dnia 29 m arca 2012r. uzgodnił realizację przedsięw zięcia pod nazw ą Przebudowa istniejącego zakładu polegająca na nadbudow ie części hali produkcyjnej, budowie m yjni (2 szt) oraz hali przyjęcia surow ców po uprzedniej rozbiórce m yjni na działach nr 38 i 39 położonych w Jezuickiej Strudze, a także budowie w jazdu na działce nr 38 z drogi gminnej oraz drogi w ew nętrznej zlokalizow anego na działkach nr ewid. 38 i 39 położonych w m. Jezuicka Struga, gm. Rojewo i określił warunki jakie winna zaw ierać decyzja o środow iskow ych uw arunkow aniach. Określone warunki przez Państw ow ego Pow iatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu i przez Regionalnego D yrektora Ochrony Środow iska w Bydgoszczy zostały wzięte pod uwagę i uw zględnione w pow yższej decyzji. Kierując się art. 10; art.61 4; art. 73; art ustaw y KPA zapew niono stronom czynny udział w każdym stadium postępow ania: były zaw iadam iane o w szczęciu postępow ania oraz o zwracaniu się o zajęcie stanow iska przez inne organy, m iały m ożliw ość przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. Po przeanalizow aniu ustaleń zaw artych w raporcie o oddziaływ aniu przedsięw zięcia na środow isko organ ustalił, że: - skala i rozm ieszczenie przedsięw zięcia nie pow oduje negatyw nego oddziaływ ania na środowisko i jednocześnie zostanie utrzym ana zasada zrów now ażonego rozw oju gminy, - na przew idyw anym do zajęcia pod lokalizację przedsięw zięcia obszarze nie w ystępują dobra mineralne, siedliska zw ierząt, pom niki przyrody podlegające ochronie, jak również złoża surowców, - opisane technologie w ykonyw ania robót nie w pływ ają negatyw nie na środowisko, - realizacja inwestycji nie będzie w ym agała użycia dużej ilości surow ców m ineralnych i skalnych, paliw oraz energii i nie spow oduje naruszenia głów nych elem entów środow iska, - przedstaw ione form y zabezpieczeń i rozw iązań chroniących środow isko są w ystarczające. W ocenie organu upraw nionego do w ydania decyzji, zgrom adzony w spraw ie m ateriał dow odow y jest w ystarczający i kom pletny. Z przedłożonego raportu oddziaływ ania na środow isko, oraz przeprowadzonej analizy wpływu planow anego przedsięw zięcia na środow isko wynika, że przy zastosow aniu przyjętych w raporcie założeń technicznych i technologicznych oraz przy w ykonaniu przez W nioskodawcę obowiązków nałożonych niniejszą decyzją w zakresie zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięw zięcia na środow isko, planow ana inw estycja spełniać będzie w ym agania obowiązujących przepisów praw a w zakresie ochrony środowiska. N ieprzestrzeganie w arunków prowadzenia eksploatacji wynikającej z niniejszej decyzji oraz praw a pow szechnie obow iązującego będzie podlegało rygorowi ustawy z dnia 13 kw ietnia 2007roku, o zapobieganiu szkodom w środow isku i ich naprawie (Dz. U. N r 75, poz. 493). W toku postępow ania sukcesyw nie um ieszczono w publicznie dostępnym w ykazie: - wniosek o w ydanie decyzji o środow iskow ych uw arunkow aniach zgody na realizację przedsięw zięcia oraz niniejszą decyzję o środow iskow ych uw arunkow aniach. U w arunkow ania określone w niniejszej decyzji w yznaczono dokonując analizy faktycznej i prawnej ewentualnej uciążliw ości wnioskow anego przedsięw zięcia, kierując się przepisam i prawa obowiązującym i w dniu w ydania decyzji. Przepisami praw a określającym i uw arunkow ania środow iskow e są:

8 - ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu inform acji o środow isku i jego ochronie, udziale społeczeństw a w ochronie środow iska oraz ocenach oddziaływ ania na środow isko (Dz. U. N r 199, poz z późn. zm.), - ustaw a z dnia 27 kw ietnia 2001 r. Prawo ochrony środow iska (Dz. U. z 2006r. N r 129, poz. 902 z późn. zm.), - ustaw a z dnia 27 kw ietnia 200 lr. o odpadach (Dz. U. z 2007r. N r 39, poz. 251 z późn. zm.), - ustawa z dnia 13 w rześnia 1996r. o utrzym aniu czystości i porządku w gm inach (Dz. U. z 1996 r. ze późn. zm.), - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. N r 239, poz.2019 z późn. zm.), - ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (D z.u. z 2004r. Nr 121, poz z późn. zm.), - ustawa z dnia 26 lipca 2000r. o naw ozach i naw ożeniu (Dz. U. z 2000r. N r 89, poz. 991), - ustawa z dnia 16 kw ietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz. U. N r 92, poz. 880 ze późn. zm.), - ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkam i (Dz. U. N r 162, poz z późn. zm.), - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. N r 228, poz z późn. zm.) - ustawa z dnia 13 kw ietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środow isku i ich naprawie ( Dz. U. N r 75, poz. 493), - ustaw a z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. N r 156, poz z późn. zm.). Podsum owując na podstaw ie zgrom adzonych m ateriałów i danych stw ierdzić należało, iż realizacja planow anego przedsięw zięcia, nie pociągnie za sobą znaczących oddziaływań, które m ogłyby w płynąć na pogorszenie się stanu środow iska przyrodniczego. Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadom ości poprzez um ieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego Urzędu, w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń i w m iejscu planow anego przedsięw zięcia. Teren przedm iotow ej inwestycji tj. teren działek nr ewid. 38 i 39 położonych w m. Jezuicka S tru g a jest objęty aktualnie obow iązującym m iejscow ym planem zagospodarowania przestrzennego zatw ierdzonym uchw ałą N r X X X /210/2001 Rady G m iny Rojew o z dnia 3 sierpnia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. N r 71, poz z dnia 11 października 2001r.) i położony jest na obszarze oznaczonym sym bolem P,U-NUV z przeznaczeniem pod działalność p ro d u k cy jn ą i usługi zw iązane z w ykorzystaniem i unieszkodliw ianiem o d p ad ó w. Przedsięw zięcie nie będzie pow odow ało oddziaływ ania transgranicznego. Informuję, że na Inw estora nałożono obow iązek w ykonania pom iarów em isji substancji do powietrza i okresowo celem spraw dzenia stanu technicznego urządzeń, w ykonać pom iary hałasu przy źródłach oraz prow adzić tak jak obecnie m onitoring odpadów i emisji substancji. W związku z pow yższym należało orzec jak w sentencji. P O U C Z E N IE 1. Decyzję niniejszą należy dołączyć do w niosku o pozwolenie na budow ę, nie później niż w okresie czterech lat od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. W przypadkach określonych w art. 72 ust. 4 ustawy, term in m oże być przedłużony o kolejne dw a lata. 2. Decyzja o środow iskow ych uw arunkow aniach wiąże organ w ydający pozw olenie na budowę. 3. Od niniejszej decyzji służy stronom praw o w niesienia odw ołania do Sam orządow ego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za m oim pośrednictw em w term inie czternastu dni od daty jej doręczenia.

9 Załączniki: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz z późn zm.) Otrzym ują: 1. STRUGA S.A. Jezuicka Struga Rojew o 2. Zarząd Dróg Pow iatow ych w Inowrocławiu ul. Poznańska 384C Inow rocław 3. Gm ina Rojewo Rojewo Rojew o 4. a/a (AB) Do wiadomości: 1. Regionalny D yrektor O chrony Środow iska w Bydgoszczy, ul. D w orcow a 63, Bydgoszcz 2. Państwowy Pow iatow y Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu, ul Plac K lasztorny lb, Inow rocław

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: SRG 7625/DŚ-7/2006 Rabka-Zdrój, dnia 18.05.2006 r. Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1, art. 48 ust 1, art.56 ust. 2,3,4

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej PROJEKT z dnia 9.04.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam warunki jego realizacji:

POSTANOWIENIE. uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam warunki jego realizacji: W arszaw a, dnia "b1 m aja 2 0 12 r. Re g io n a l n y D y r e k t o r O c h r o n y Śr o d o w isk a w W a r sz a w ie W 00ś-Il.4242.89.20l2.0z POSTANOWIENIE N a podstaw ie art. 77 ust. I pkt 1, ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OPS Nr 13/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chodzież o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona l z 5 Łódź: WYWÓZ l UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z OBIEKTÓW SPEC. PSYCH. ZOZ W ŁODZI NR SPRAWY NO/PN/U/11/11/09 Numer ogłoszenia: 217555-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia: Lubań, dnia 20.07.2006r. RMKMIR/MB/7624/8-4/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: OiGK 7625/10/09 Mokrsko, dnia r. DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach

Nasz znak: OiGK 7625/10/09 Mokrsko, dnia r. DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach Nasz znak: OiGK 7625/10/09 Mokrsko, dnia 12.10.2009 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2, pkt 2, art. 75, ust. 1, pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach imię i nazwisko/nazwa inwestora Turośń Kościelna, dn... adres wnioskodawcy telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia BI-7624-11-6/08 Wąbrzeźno, 22.12.2008 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rg/Oś/7624 / 01 /2009 Zbrosławice 22.09.2008 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie Wójta Gminy Świdwin o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i przyłączy dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w m. Świdwinek z włączeniem

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Morzeszczyn, dnia 12 sierpień 2013 r. IN.OŚ.D.6220.3.2013.MS DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt.2 art. 72, art.75 ust.1

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wierzbica, dnia...... /imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/... /adres-siedziba/... /nr telefonu, e-mail/... NIP INWESTORA Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik geodeta 311[10]

I.1.1. Technik geodeta 311[10] I.1.1. Technik geodeta 311[10] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1225 Przystąpiło łącznie: 1114 przystąpiło: 1044 przystąpiło: 1062 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 880 (84,3%) zdało: 312 (29,4%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz ^ Warszawa. 4 2 J ( * 2 0 4 H 1V.5150.4.2014.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa W niosek R zecznika Praw O byw atelskich Na podstaw ie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH zgody na realizację dla przedsięwzięcia NR WŚiR 7624/ 20 / 949 /08

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH zgody na realizację dla przedsięwzięcia NR WŚiR 7624/ 20 / 949 /08 Ożarów Mazowiecki, 2009-03-09 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH zgody na realizację dla przedsięwzięcia NR WŚiR 7624/ 20 / 949 /08 Na podstawie art. 153

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe dane dotyczące metod ocen oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1. Szczegółowe dane dotyczące metod ocen oddziaływania na środowisko Załącznik nr 1 Szczegółowe dane dotyczące metod ocen oddziaływania na środowisko 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis zastosowanych metod ocen oddziaływania na środowisko poszczególnych wariantów planowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X'l!.99. Rady Gminy Liniewo z dnia. o L łk M w l* -

UCHWAŁA Nr X'l!.99. Rady Gminy Liniewo z dnia. o L łk M w l* - UCHWAŁA Nr X'l!.99. Rady Gminy Liniewo z dnia. o L łk M w l* - w spra w ie : uchw alenia m iejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego działek n r : 101/1, 101/2, 101/4, 101/9, cz.d z.n r 101/10,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z JTTnr 272012"

D E C Y Z JTTnr 272012 *, WÓJT GftiifvV u f o J ^ ^ y c a w n i 9 'v1arca 7 (4 ) m orskie W G-OS.6220.8.20l2dS p?i ^ 2012 -O t- 2 0 D E C Y Z JTTnr 272012" i f Stężyca dn. 14.06.2012 r. N a podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Znak: GK Korczyna, 29 lipiec 2011r. POSTANOWIENIE

Znak: GK Korczyna, 29 lipiec 2011r. POSTANOWIENIE Znak: GK-6220.4.2011 Korczyna, 29 lipiec 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH.6220.6.2012 D E C Y Z J A Na podstawie art.71 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia STAROSTA KOZIENICKI Kozienice, dnia 25 sierpnia 2006 r. RLOŚ 7640/I/7/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha zostały zaliczone do

przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha zostały zaliczone do OŚR 7610-9/2009 Grudusk, 15.07.2009 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Projekt decyzji Szczutowo, dnia...2015 r. Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14.061960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

U S TAW A. z d n i a r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1

U S TAW A. z d n i a r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1 Projekt z dnia 22 m arca 2016 r. U S TAW A z d n i a... 2016 r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1 A rt. 1. W ustaw ie z dnia 23 m aja 1991 r. o zw iązkach zaw

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 23.02.2010 rok Nr 7627/5/2009/2010 DECYZJA 01/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. ustalam

D E C Y Z J A. ustalam IGK. 7624-4/4/08 Mrozy, dnia 12 listopada 2008 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4, ust. 8, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 2, pkt 1 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 11-130 Orneta tel.(55) 22-10-200 Plac Wolności 26 woj. warmińsko-mazurskie fax. (55) 22-10-210 www.umig.orneta.net e-mail: umig@orneta.net RRiGG.6220.4.2011 Orneta, 27.07.2011 r. DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 85-128 BYDGOSZCZ OI/KI- 072/4/15/2270 Bydgoszcz dnia. 14.05.2015 r. RPW/31314/2015 P Data:20l5-05-18 - i, /,.' v.. L v' 1 u v.v o i v a rr*

Bardziej szczegółowo

Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55

Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55 Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55 2001 Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 7 Przem ysław N ow ak - student IV roku Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. PMP FAST SERVICE Sp. z o. o. ul. Bydgoska 1 86-101 Świecie. ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn.

D E C Y Z J A. PMP FAST SERVICE Sp. z o. o. ul. Bydgoska 1 86-101 Świecie. ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. Świecie, dnia 2009-02-09 ROŚiGK 7625/28/7/2008/2009 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... Miejscowość, data... imię i nazwisko / nazwa inwestora Wójt Gminy w Ozorkowie ul. Wigury 14 95-035 Ozorków... adres NIP :... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GRB 7625/11/08 Błaszki, dnia 2009-03-27 Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust.1, pkt 1, art. 46 a ust.1 i 7 pkt 4, art.56 ust.2 i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego... ......, dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego......... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa)... adres nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.13.2015.ES.11 Opalenica, dnia 14 września 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: RIRG/MM-7624-7/08 Rzepin,dn.08.12.2008r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, z art. 46a ust. 1 i 7, art.48 ust.

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 05-;'.. DĄBRÓWKA u l. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo). mazowieckie Nr 0050.248.2014 ZARZĄDZENIE NR 248/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie: zmiany

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sporządzona zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I. Symbol: 7620 II. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mrocza, dn. 10.12.2008r. RR-O.7624-58/2008 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec Dane Wnioskodawcy: Mielec, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres NIP/REGON... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie)... adres WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 1/09

D E C Y Z J A nr 1/09 Miedźna, dnia 08.04.2009r. Znak: GKM.7625-5/09 D E C Y Z J A nr 1/09 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, 2 art. 85 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Opoczno, dnia r. GKMiOŚ 7632/2/DP/09

D E C Y Z J A. Opoczno, dnia r. GKMiOŚ 7632/2/DP/09 Opoczno, dnia 26.01.2009r. GKMiOŚ 7632/2/DP/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego Koszyce, dnia... Wójt Gminy Koszyce imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŝnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Proszę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam Powidz, dnia 06.08.2013r. GK.6220.5.2013 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 63 ust.1

Bardziej szczegółowo