Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA"

Transkrypt

1 Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1 tel. (68) fax (68) Nr konta: NBP O/ Zielona Góra Nr Regon: Zielona Góra, ZAPYTANIE OFERTOWE nr LWK/OHPRURP/271/04/14 Przeprowadzenie przez osob fizyczn zaj teoretycznych i/lub praktycznych w ramach kursu magazynier z obs ug wózka wid owego w Kostrzynie nad Odr 1. Zamawiaj cy Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze w zwi zku z realizacj projektu OHP jako realizator us ug rynku pracy, wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego, zwraca si z zapytaniem ofertowym skierowanym do wyk adowców/trenerów kursów zawodowych. 2. Przedmiot zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie przez osoby fizyczne, posiadaj ce tytu do ubezpiecze spo ecznych (umowa o prac, umowa zlecenia), zaj teoretycznych i/lub praktycznych w ramach kursu magazynier z obs ug wózka wid owego. Szkolenie b dzie przeprowadzone dla jednej 15-osobowej grupy: - w zakresie zaj teoretycznych w Kostrzynie nad Odr, - w zakresie zaj praktycznych w Kostrzynie nad Odr lub na terenie miejscowo ci po onej nie dalej ni 20 km od Kostrzyna nad Odr (dok adne miejsce zostanie podane wybranym w post powaniu osobom). Zaj cia odbywa si b nie wi cej ni 5 dni w tygodniu, od poniedzia ku do soboty, w godzinach od 8:00 do 18:00, jednak nie wi cej ni 7h/dzie. Zaj cia prowadzone s w ramach projektu OHP jako realizator us ug rynku pracy, wspó finansowanego przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Poddzia ania Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. 3. Uczestnicy szkolenia: Szkolenia kierowane s do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku lat. 4. Termin realizacji szkolenia: Szkolenia zostan zrealizowane do r. Dok adny harmonogram zostanie ustalony z wybran osob. Zamawiaj cy zastrzega, e termin mo e ulec zmianie. 5. Forma zaj : a) zaj cia teoretyczne prowadzone w formie grupowej (15 osób w grupie), jednocze nie dla ca ej grupy, b) zaj cia praktyczne: - z obs ugi wózka wid owego - prowadzone w 7 grupach 2-osobowych i 1 grupie 1-osobowej, po 15 godzin zaj praktycznych na grup, cznie 120 godzin zaj praktycznych, - z magazyniera prowadzone jednocze nie dla ca ej grupy 15-osobowej. 1

2 6. Cel kursów zawodowych Zdobycie kwalifikacji zawodowych, celem poprawy sytuacji uczestników kursów na rynku pracy. 7. Zakres tematyczny: Modu y tematyczne cz ci teoretycznej: z zakresu wózka wid owego ( cznie 52h) 1) Wiadomo ci ogólne (kwalifikacje, ud wig, stateczno urz dze, itp.) - 5h 2) Typy, budowa wózka i urz dze - 15h 3) Mechanizmy oraz ich budowa i dzia anie - 4h 4) Urz dzenia zabezpieczaj ce stosowane w urz dzeniach transportu bliskiego - 2h 5) Wyposa enie elektryczne (hydrauliczne i pneumatyczne) - 2h 6) Czynno ci kierowcy przy obs udze wózków - 4h 7) Eksploatacja urz dze zasilanych gazem wymiana butli - 4h 8) BHP oraz praca w specyficznych warunkach - 10h 9) Mechanika (droga, czas, pr dko, rodzaje ruchów, itd.) - 3h 10) Elektrotechnika (nat enie pr du, napi cie, oporno, prawo Ohma, itd.) - 3h z zakresu magazyniera ( cznie 13h) 11) Odpowiedzialno materialna pracownika magazynowego oraz ubytki towarowe - 2h 12) Sposoby rozmieszczenia towarów w magazynie - 2h 13) Gospodarka opakowaniami w magazynach - 2h 14) Zasady w ciwego przechowywania towarów oraz czynniki wp ywaj ce na przechowywanie towarów - 3h 15) Urz dzenia do sk adowania - 1h 16) Magazynowe rodki transportu - 1h 17) Proces magazynowy w magazynach kompletacyjnych oraz systemy kompletacji - 2h Modu y tematyczne cz ci praktycznej z zakresu wózka wid owego ( cznie 120 godzin) 18) Praktyczna nauka jazdy (manewry wózkiem wid owym: jazda do przodu, jazda do ty u, ustawienie pod skosem z obci eniem, uk adanie palet, pi trzenie palet, manewry za i roz adunkowe, wymiana butli gazowych) - 15h na grup, cznie 120 godzin z zakresu magazyniera ( cznie 32h) 19) Modu praktyczny magazynier: a) Dokumentacja organizacji magazynu - 8h, b) Odbiór ilo ciowy i jako ciowy - 2h, c) Znakowanie adunków kodami kreskowymi - 2h, d) Sporz dzanie dokumentów zakupu, zamówie do dostawcy i rozliczenie zobowi za finansowych - 3h, e) Sporz dzanie dokumentów zakupu, zamówie od klienta i rozlicze finansowych - 3h, f) Sporz dzanie dokumentów koryguj cych zakupu i sprzeda y, sporz dzanie dokumentów przyj cia magazynowe, wydania magazynowe, przesuni cia mi dzymagazynowe - 3h, g) Przeprowadzanie inwentaryzacji - 2h, h) Przyjmowanie towarów do magazynu, okre lenie zapotrzebowania na towar, sporz dzanie zamówie do kontrahentów - 3h, i) Wystawianie dokumentów sprzeda y 3h. Oferty mo na sk ada osobno na poszczególne modu y (od 1 do 19), w zale no ci od posiadanych uprawnie i kwalifikacji przez dan osob. W formularzu ofertowym nale y zaznaczy modu (lub kilka lub wszystkie modu y), na który sk ada si ofert. 2

3 Oferty b rozpatrywane osobno dla ka dego modu u. Z enie oferty na wszystkie modu y nie daje gwarancji przeprowadzenia ca ci kursu. Dany modu b dzie realizowa a osoba, która z y najkorzystniejsz ofert w tym module. 8. W ramach realizacji umowy trener/wyk adowca b dzie zobowi zany do: - przed enia Zamawiaj cemu konspektu zaj, zapotrzebowania na materia y dydaktyczne i materia y eksploatacyjne oraz harmonogramu zaj uzgodnionego z Zamawiaj cym, w ci gu 3 dni od dnia podpisania umowy; - prowadzenia kart czasu pracy; - przed enia o wiadczenia o zaanga owaniu w realizacj projektów ze rodków Unii Europejskiej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w trakcie realizacji zaj w niniejszym projekcie. 9. Warunki, jakie musz spe nia Wykonawcy (wyk adowcy/trenerzy): a) Osoby prowadz ce zaj cia teoretyczne musz posiada : - wykszta cenie minimum rednie, b) Osoby prowadz ce zaj cia praktyczne musz posiada : - wykszta cenie minimum rednie, - uprawnienia do obs ugi wózków jezdniowych dot. jedynie osoby prowadz cej zaj cia z praktycznej nauki jazdy wózkami. c) Trener/wyk adowca musi posiada do wiadczenie w prowadzeniu kursów o tematyce zbli onej do kursu magazyniera z obs ug wózka wid owego (a przynajmniej w zakresie modu ów, które chce prowadzi ), tzn. przeprowadzi min. 1 kurs w ci gu ostatnich 3 lat dla grupy wiekowej lat. d) Osoby prowadz ce zaj cia musz posiada tytu do ubezpiecze spo ecznych (umowa o prac, umowa zlecenia). 10. Oferta powinna zawiera : a) wype niony formularz oferty cenowej (za cznik nr 1 do zapytania ofertowego), w którym nale y wskaza : - modu, który dana osoba chce przeprowadzi, - cen za przeprowadzenie 1 godziny danego modu u, b) CV osoby sk adaj cej ofert, c) dokumenty potwierdzaj ce posiadanie przez osob chc prowadzi zaj cia teoretyczne: - wykszta cenia min. redniego kserokopia dyplomu/ wiadectwa, d) dokumenty potwierdzaj ce posiadanie przez osob chc prowadzi zaj cia praktyczne: - wykszta cenia min. redniego kserokopia dyplomu/ wiadectwa, - uprawnie do obs ugi wózków jezdniowych kserokopia uprawnie (dot. osoby prowadz cej zaj cia z praktycznej nauki jazdy wózkami); e) wykaz przeprowadzonych kursów zawodowych zbli onych tematycznie do kursu magazyniera z obs ug wózka wid owego (za cznik nr 2 do zapytania ofertowego), w którym wyk adowca/trener wska e, i w ci gu ostatnich 3 lat zrealizowa min. 1 kurs o tematyce zbli onej do przedmiotowego kursu, dla grupy wiekowej lat. Do wykazu nale y do czy dokumenty potwierdzaj ce przeprowadzenie wskazanych w nim zaj (np. umowy o prac, umowy cywilno-prawne, karty pracy, referencji od zleceniodawców, itp.); e) wiadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpiecze spo ecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego (za cznik nr 3 do zapytania ofertowego). 11. Kryterium wyboru oferty - cena 60% - do wiadczenie w prowadzeniu zaj z danego modu u 40% 3

4 Cena oferty 60% Ocena punktowa: dla kryterium - cena, dla którego cena minimalna jest najkorzystniejsza, ilo punktów b dzie obliczona wg wzoru: Cena oferty najta szej C = x 60 pkt Cena oferty badanej Do oceny w tym kryterium Zamawiaj cy b dzie bra pod uwag cen oferowan za realizacj 1 godziny danego modu u. Maksymalnie za to kryterium Zamawiaj cy mo e przyzna 60 pkt. Do wiadczenie w prowadzeniu zaj z danego modu u 40% Ocena punktowa: Dla kryterium - do wiadczenie, dla którego maksymalna ilo punktów jest najkorzystniejsza, ilo punktów b dzie obliczona wg wzoru Ilo przyznanych punktów oferty badanej za do wiadczenie D = x 40 pkt Najwy sza ilo przyznanych punktów za do wiadczenie Wyk adowca/trener zobowi zany jest wykaza, i zrealizowa min. 1 kurs o tematyce zbli onej do kursu magazyniera z obs ug wózka wid owego (a przynajmniej w zakresie modu ów, które chce prowadzi ) w ci gu ostatnich 3 lat, dla grupy wiekowej lat. Za wykazanie wymaganego do wiadczenia Zamawiaj cy przyzna 5 pkt, natomiast za ka de kolejne wykazane do wiadczenie w realizacji zaj z tego typu kursów, Zamawiaj cy przyzna dodatkowo 5 pkt. Maksymalnie za to kryterium Zamawiaj cy mo e przyzna 40 pkt. Do wykazu nale y do czy dokumenty potwierdzaj ce przeprowadzenie wskazanych w nim zaj (np. umowy o prac, umowy cywilno-prawne, karty pracy, referencji od zleceniodawców, itp.). Punkty przyznane przez Zamawiaj cego danemu wyk adowcy/trenerowi w ka dym kryterium zostan zsumowane. Suma tych punktów b dzie stanowi ocen badanej oferty. Oferta z najwy sz liczb punktów jest ofert najkorzystniejsz. 11. Wybór wykonawcy realizuj cego zlecenie: Zamawiaj cy wybierze wyk adowców/trenerów na podstawie z onych ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi osoby, które z y oferty oraz umie ci stosown informacj na stronie internetowej. Oferty b rozpatrywane osobno dla ka dego modu u. Z enie oferty na wszystkie modu y nie daje gwarancji przeprowadzenia ca ci kursu. 12. Miejsce, sposób oraz termin sk adania ofert Oferty zawieraj ce wymagane dokumenty i informacje nale y z w formie pisemnej w biurze projektu: ul. Zamenhofa 1, Zielona Góra lub w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów) na adres: z dopiskiem Oferta cenowa kurs magazynier z obs ug wózka wid owego Kostrzyn nad Odr. Termin sk adania ofert: do r. do godz Oferty, które wp yn po terminie nie b brane pod uwag. 4

5 13. Dodatkowe informacje Z wybranymi osobami zostanie zawarta umowa cywilnoprawna. Przy podpisywaniu umowy dana osoba o wiadczy, e posiada zgodnie z obowi zuj cym prawem nale yte kompetencje, uprawnienia, przygotowanie zawodowe oraz do y nale ytej staranno ci w celu wykonania przedmiotu umowy. Za powy sze czynno ci dana osoba bierze pe odpowiedzialno. Nale no za realizacj zadania uregulowana zostanie po zako czeniu zadania i przedstawieniu pe nej dokumentacji z jego realizacji, zatwierdzonej przez kierownika kursu oraz koordynatora projektu. P atno nast pi w terminie 60 dni od otrzymania przez Zamawiaj cego rachunku. W oferowanej cenie, wyk adowca/trener zobowi zany jest wliczy wszystkie koszty zwi zane z prowadzeniem przez niego zaj, w tym równie ewentualne koszty dojazdów na miejsce zaj, noclegów. W przypadku dodatkowych pyta zwi zanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt na dres Za czniki: 1. Formularz oferty cenowej 2. Wykaz przeprowadzonych zaj 3. O wiadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpiecze spo ecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego 4. Istotne postanowienia umowy 5

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo